Informacja o kształtowaniu się. wieloletniej prognozy finansowej. Gminy Świebodzin. w latach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o kształtowaniu się. wieloletniej prognozy finansowej. Gminy Świebodzin. w latach 2011-2021"

Transkrypt

1 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świebodzin w latach Świebodzin, marzec 2012

2 Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w odniesieniu do gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązek uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, która składa się z dwóch załączników: 1. Wieloletniej prognozy finansowej określającej dla każdego roku objętego prognozą: Dochody bieżące oraz dochody majątkowe budżetu JST; Wydatki bieżące i wydatki majątkowe budżetu JST (w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia), oraz: o Kwot wydatków na funkcjonowanie organów JST, o Kwot wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o Kwot wydatków bieżących i majątkowych związanych z limitami na planowane i realizowane przedsięwzięcia, które zawierane są w odrębnym załączniku do uchwały w sprawie WPF. Wynik budżetu JST, Przeznaczenie nadwyżki budżetowej lub sposób sfinansowania deficytu, Przychody i rozchody budżetu JST, z uwzględnieniem długu zaciąganego oraz planowanego do zaciągnięcia, Kwotę długu JST, w tym relację, o której mowa w art. 243 o.f.p. oraz sposób sfinansowania spłaty długu, Objaśnienia przyjętych wartości. 2. Wieloletnich przedsięwzięć stanowiących integralną część WPF, które obejmują: Programy, projekty lub zadania przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy, bez względu na źródło finansowani, Umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, Gwarancje i poręczenia udzielone przez JST. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Świebodzin sporządzona została na lata Zgodnie z art. 227 ust. 1 u.f.p. wieloletnia prognoza finansowa obejmuje najmniej 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata). W przypadku Gminy Świebodzin WPF została sporządzona do 2021 roku, gdyż do tego roku Gmina posiada zobowiązania finansowe związane z udzielonymi poręczeniami dla: 1. Świebodzińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. na rozwój budownictwa mieszkalnego, łączna kwota ,00zł. w Banku Gospodarstwa Krajowego. 2. Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych sp. z o.o. na realizację inwestycji pn. Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Świebodzin w Banku Nordea S.A. na łączna kwotę ,00zł. oraz w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na łączną kwotę ,00zł.

3 3. Stowarzyszenia LGD Działaj z nami na realizację zadań statutowych na rzecz Banku Spółdzielczego w Siedlcu, na łączna kwotę ,00zł. Wymienione jednostki realizuję zobowiązania w terminach określonych w umowach, w związku z powyższym Gmina Świebodzin z tytułu udzielonych poręczeń w 2011 roku nie poniosła żadnych kosztów. Gmina Świebodzin posiada również zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów: 1. Kredyt w Banku Milenium S.A. kwota ,00zł. spłata w latach , oprocentowanie WIBOR 1M + marża 1,29%, kwota pozostała do spłaty ,00zł. 2. Kredyt w Banku PKO S.A. kwota ,00zł. spłata w latach , oprocentowanie WIBOR 1M + marża 0,64%, kwota pozostała do spłaty ,00zł. 3. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ,00zł. spłata w latach , oprocentowanie 0,8 stopy redyskonta weksli i nie mniej niż 3,5% w stosunku rocznym, kwota pozostała do spłaty ,00zł. Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami regulowane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach. Łączna kwota pozostała do spłaty ,00zł. Łączna kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2011 roku stanowi kwotę ,00zł. Wskaźnik zadłużenia Gminy Świebodzin zgodnie z art. 170 s.u.f.p. wynosi 16,90% (przy dopuszczalnym wskaźniku 60%). Dane zawarte w Wieloletnie Prognozie Finansowej na 2011, są odzwierciedleniem uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2011 rok według stanu na dzień 29 grudnia 2011 roku. Załącznik do uchwały Przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Świebodzin w latach zawiera zadania realizowane przez Gminę Świebodzin, realizacja których wykracza poza roku budżetowy 2011, w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji. Zadania bieżące: 1. programy, projekty lub zadania pozostałe: Dowozy szkolne za okres wrzesień czerwiec Dowóz dzieci i młodzieży z terenów wiejskich Gminy Świebodzin do szkół podstawowych i gimnazjów podpisano umowę nr 22/BZP/2011 z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. w Zielonej Górze. Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej sieci telefonicznej - Usprawnienie pracy Urzędu i jednostek organizacyjnych w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych w okresie 01 maja grudnia Usługi zastępstwa procesowego oraz doractwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego - optymalizacja VAT - Zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług. w

4 trybie zamówienia publicznego z wolnej reki i po przeprowadzonych negocjacjach zawarto umowę na usługi doractwa prawnego w zakresie VAT na lata Utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Świebodzin realizacja umów zawartych w trybie przetargu nieograniczonego w grudniu 2009 roku, na lata Utrzymanie zieleni na terenie Miasta I Gminy Świebodzin realizacja umów zawartych w trybie przetargu nieograniczonego w grudniu 2009 roku, na lata Zimowe utrzymanie dróg w okresie IV kw roku - do 31 grudnia 2012 roku - Utrzymanie przejezdności i bezpieczeństwa na drogach gminnych w okresie zimowym w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę Nr 31/BZP/2011 z firmą PPWB Pro bud ze Świebodzina. Zakup opału do świetlic wiejskich na terenie Gminy Świebodzin w sezonie grzewczym 2011/2012 w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę Nr 35/BZP/2011 z PHU DER-TRANS w Świebodzinie. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Świebodzin - Obniżenie kosztów dostawy energii elektrycznej na potrzeby Gminy Świebodzin w tym jej jednostek organizacyjnych trwają prace przygotowawcze do procedury przetargowej w 2012 roku. 2. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Poręczenie gwarancji bankowej dla Stowarzyszenie LGD "Działaj z nami" na rzecz Banku Spółdzielczego w Siedlcu - Realizacja zadań statutowych stowarzyszenia udzielone na okres Poręczenie kredytu dla Świebodzińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Świebodzinie na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu - Rozwój budownictwa mieszkaniowego, wielorodzinnego, udzielone na okres , Poręczenie kredytu dla ZWKiUK sp. z o.o. na rzecz Banku Nordea SA z siedzibą w Gdyni - Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz poprawa zaopatrzenia mieszkańców Gminy Świebodzin w wodę i odprowadzanie ścieków, udzielone na okres , Poręczenie pożyczki dla ZWKiUK sp. z o.o. w Świebodzinie na rzecz NFOŚiGW w Warszawie - Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz poprawa zaopatrzenia mieszkańców Gminy Świebodzin w wodę i odprowadzanie ścieków, udzielone na okres Zadania majątkowe 1. Budowa drogi osiedlowej ul. Świerczewskiego - os. Żaków - os. Widok - Poprawa infrastruktury drogowej realizacja w latach , w trybie przetargu niegraniczonego zawarto umowę na I etap inwestycji, inwestycja została zrealizowana w terminie. 2. Przebudowa ul. Walki Młodych i Alei 700-lecia oraz budowa dróg z miejscami postojowymi przy tych drogach wraz z odwodnieniem w kwartałach ulic: Kawaleryjska, 30-Stycznia, Wałowa, Walki Młodych - Poprawa warunków komunikacyjnych w Świebodzinie w trybie przetargu

5 nieograniczonego zawarto umowę Nr 21/BZP/2011 na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania. Okres realizacji Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 3 w Świebodzinie - Rozwój kultury fizycznej i sportu oraz bazy sportowej. realizacja zadania w latach , trwają przygotowania do procedury przetargowej. 4. Budowa parkingów przy ul. Sulechowskiej w Świebodzinie realizacja zadania w latach , trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na dokumentację projektowo kosztorysową. 5. Budowa systemu dróg, oświetlenia oraz odprowadzania wód deszczowych z terenów przemysłowo-składowych w obrębie III Świebodzina - Przygotowanie terenów inwestycyjnych związanych z rozwojem przemysłu w Świebodzinie realizacja zadania w latach Zawarto umową Nr 1/Z/2011 jako zamówienie do 14000euro na opracowanie projektu oświetlenia firmie Zakład Usług Elektrycznych i Pomiarowych Ryszard Łokieć z Międzyrzecza, oraz. umowę Nr 2/Z/2011 zna opracowanie projektu dróg wewnętrznych, zjazdu z drogi wojewódzkiej oraz sieci deszczowej i odwodnienia, firmie JG Projekt Jarosław Godlewski z Mostek. 6. Przebudowa dróg z budową parkingu z odwodnieniem w miejscowości Ługów (projekt) - Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Ługów realizacja zadania w latach Rozpoczęto procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2011 przedstawia tabela nr 1.

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze nr XL/435/13 Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 12.12.2013r. I. Dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK 1 2 3 Spis treści Strona 1. Wstęp 5 2. Sytuacja finansowa 7 3. Budżet Miasta Wrocławia na 2015 rok 29 4. Prognoza zadłużenia oraz wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r. Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2015-2026 Na podstawie art. 226, art. 227,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/11 Wójta Gminy Turek z dnia 31.03.2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Plan dochodów na 2010 r. po zmianach wynosi 19.030.235,31 zł.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 57/VIII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 57/VIII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 57/VIII/215 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 kwietnia 215 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 215-226 Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.23 ust.6

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Plan budżetu gminy Nowe Miasteczko na 2003 rok opracowano zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 Poziom inflacji 2,3% 2,5% 2,5% Poziom PKB 3,2% 3,8% 4,0%

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 Poziom inflacji 2,3% 2,5% 2,5% Poziom PKB 3,2% 3,8% 4,0% Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo 1. Założenia wstępne: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojanowo przygotowana została na lata 2013-2019. Długość okresu objętego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA. z dnia 25 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA. z dnia 25 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siennica za 2010r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 20 RZESZÓW 2013 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Załącznik nr 1. do Zarządzenia nr 28/2010 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca 2010 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Nowogrodziec, marzec 2010

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Opracowując projekt uchwały budżetowej na rok 2015 uwzględniono w nim zasady określone ustawą o finansach publicznych, uchwałą Rady Gminy w sprawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 ROZPORZĄDZENIE

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 ROZPORZĄDZENIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 3TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE 2496 Nr 3/05 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sejnach z dnia 12 października 2005

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 5 sierpnia 2006 r. Nr 198 UCHWAŁY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 5 sierpnia 2006 r. Nr 198 UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 sierpnia 2006 r. Nr 198 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1919 Nr XLI/239/06 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zmian do budżetu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Łódź, listopad 2010 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDŻETOWA. 1

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2011 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr IV/30/11 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na

Bardziej szczegółowo

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Iławy za 2010 rok Marzec 2011 SPIS TREŚCI I. Sytuacja finansowa Miasta Iława w 2010 roku 1 I.1. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na przestrzeni roku

Bardziej szczegółowo