UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 03 lutego 2011 roku. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 03 lutego 2011 roku. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne."

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE z dnia 03 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz z późn. zm.) oraz art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) Rada Gminy Krasne uchwala co następuje: Uchwala się wieloletnia prognozę finansową Gminy Krasne wraz z prognozą długu na lata , w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 1 Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2 Upoważnia się Wójta Gminy Krasne do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty zł, w tym w 2012 roku do kwoty zł Upoważnia się Wójta Gminy Krasne do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych: Strona 1

2 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie: a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci, b) dostawy gazu z sieci gazowej, c) dostawy energii z sieci energetycznej, d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe. 2) zawieranych na czas określony w zakresie: a) odśnieżania zimowego dróg gminnych do kwoty zł; b) odbioru odpadów komunalnych do kwoty zł; c) konserwacji oświetlenia ulicznego do kwoty zł d) nadzoru i konserwacji pieca c.o. do kwoty zł; e) świadczenia usług pocztowych, telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz usług internetowych do kwoty zł 5 1. Upoważnia się Wójta Gminy Krasne do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krasne do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych: 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie: a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci, b) dostawy gazu z sieci gazowej, c) dostawy energii z sieci energetycznej, d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe; 2) zawieranych na czas określony w zakresie: a) odbioru odpadów komunalnych do kwoty zł; b) świadczenia usług pocztowych, telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz usług internetowych do kwoty zł Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r. 6 Strona 2

3 ZAŁ. NR 1 DO UCHWAŁY NR V/30/2011 RADY GMINY KRASNE z dnia 03 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Wieloletnia Prognoza Finansowa L.p. Wyszczególnienie Wykonanie 2008 Wykonanie 2009 Plan 3kw Przewidywane wykonanie 2010 Prognoza 2011 Prognoza Dochody ogółem, z tego: , , , , , ,00 1a dochody bieżące , , , , , ,00 1b dochody majątkowe, w tym , , , , , ,00 1c ze sprzedaży majątku , , , , , ,00 2 Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: , , , , , ,00 2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , ,00 2b związane z funkcjonowaniem organów JST , , , , , ,00 2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 3 Różnica (1-2) , , , , , ,00 Strona 3

4 Prognoza 2013 Prognoza 2014 Prognoza 2015 Prognoza 2016 Prognoza 2017 Prognoza , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 4

5 4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: , , , ,30 0,00 0,00 4a nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego , , , ,30 0,00 0,00 5 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu 6 Środki do dyspozycji (3+4+5) , , , , , ,00 7 Spłata i obsługa długu, z tego: , , , , , ,00 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych , , , , , ,00 7b wydatki bieżące na obsługę długu 6 661, , , , , ,00 8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) 9 Środki do dyspozycji (6-7-8) , , , , , ,00 10 Wydatki majątkowe, w tym: , , , , , ,00 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) , , , , ,00 0,00 12 Rozliczenie budżetu ( ) , ,30 0, ,41 0,00 0,00 13 Kwota długu, w tym: 0,00 0,00 0, , , ,00 Strona 5

6 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 Strona 6

7 13a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 13b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 2,08% 0,79% 3,88 5,57% 7,69% 9,89% 15a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,04% 6,93% 16 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp TAK TAK TAK TAK TAK NIE 17 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp 2,08% 0,79% 3,88% 5,57% 7,69% 9,89% 18 Zadłużenie/dochody ogółem [(13 13a):1] - max 60% z art. 170 sufp 0,00% 0,00% 0,00% 20,89% 27,68% 21,88% 19 Wydatki bieżące razem (2 + 7b) , , , , , ,00 20 Wydatki ogółem (10+19) , , , , , ,00 21 Wynik budżetu (1-20) , , , , , ,00 22 Przychody budżetu (4+5+11) , , , , ,00 0,00 23 Rozchody budżetu (7a + 8) , , , , , ,00 Strona 7

8 7,22% 4,55% 4,17% 3,83% 2,33% 1,85% 4,44 6,96% 10,73% 11,01% 11,19% 10,67% NIE TAK TAK TAK TAK TAK 7,22% 4,55% 4,17% 3,83% 2,33% 1,85% 15,48% 11,03% 7,29% 3,80% 1,74% 0,00% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 8

9 O B J A Ś N I E N I A do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krasne opracowana została na lata Wielkości dochodów i wydatków na okres opracowania prognozy uwzględniają podstawowe wskaźniki makroekonomiczne prezentowane przez Ministerstwo Finansów w załączniku do wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Przy planowaniu poszczególnych wskaźników zawartych w WPF uwzględniona została obecna sytuacja finansowa gminy jak również jej możliwości kredytowe. Szacunek dochodów budżetu oparty został przede wszystkim na przewidywanym wykonaniu dochodów w 2010 roku jak i latach ubiegłych tj i 2009 r. Dochody bieżące budżetu wyszacowanie zostały uwzględniając wskaźnik wzrostu o 2,5% do 3 % w każdym roku w stosunku do roku poprzedniego. Zakłada się wzrost podatku od nieruchomości od osób prawnych od 2012 r., w związku z przybywaniem nowych podmiotów gospodarczych w gminie, generujących dochody z podatku od nieruchomości, udziałów w PIT i CIT. Należą do nich m.in. nowo powstałe hale magazynowe i produkcyjne firmy Greinplast sp. z.o.o., Hurtownia Tempo, Stacja Transformatorowa GPZ110KW/15KW, Centrum Spedycyjne Transped. Zakłada się wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), osób prawnych (CIT), średnio o 3 % uwzględniając coroczny wzrost wskaźnika udziału oraz prognozy prezentowane przez Ministerstwo Finansów na potrzeby WPF jst, że stopa bezrobocia będzie spadać, a płace w gospodarce narodowej będą wzrastać. Dochody z majątku gminy, w tym z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych zakłada się ich wzrost o 3 % przy założeniu, że te same składniki będą wynajmowane (dzierżawione), a czynsz waloryzowany wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług. Strona 9

10 Dochody ze sprzedaży majątku gminy wyszacowane zostały w oparciu o szacunek własny. Planuje się sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działki położonej w obrębie Rzeszów- Załęże, oraz działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Wydatki bieżące zaplanowane zostały do wysokości planowanych dochodów pomniejszonych o kwotę spłaty zadłużenia i wydatki planowane na inwestycje. Z kwoty planowanej na wydatki bieżące, średnio 65% planuje się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Planuje się ograniczenia wydatków bieżących w tych działach, w których jest to możliwe i nie spowoduje zakłóceń w wykonywaniu zadań własnych gminy. Planowane wydatki inwestycyjne uzależnione są od posiadanych środków z dochodów majątkowych. W pierwszej kolejności zabezpieczone są środki na wydatki bieżące zapewniające funkcjonowanie jednostek gminy z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z sytuacji finansowej gminy. W roku 2011 zaplanowane są wydatki na inwestycję: 1) Budowa placu zabaw i rekreacji w Krasnem, rozbudowa i remont pawilonu sportowego w Malawie, świetlica środowiskowa w Malawie, remont placu manewrowego przy stadionie w Malawie finansowany z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości w wysokości zł z tego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł. Zadanie to ujęte jest w limitach na wieloletnie programy inwestycyjnego, którego realizacja kończy się w 2011 roku; 2) Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy stadionie sportowym w Krasnem finansowany z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości zł z tego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł. Realizacja zadania przypada na 2011 rok. Przedsięwzięciem do WPF na lata jest realizacja Projektu Strona 10

11 PSeAP Podkarpacki System Administracji Publicznej, którego realizację przewiduje się nie dłużej jak do 31 grudnia 2012 roku. Liderem Projektu jest Województwo Podkarpackie, zaś Gmina Krasne Partnerem. Umowa zawarta miedzy stronami określa szczegółowe zasady współpracy przy realizacji Projektu. Prognoza kwoty długu gminy opracowana została na lata tj. wydłużona została o 2 lata na okres spłaty planowanych do zaciągnięcia w 2011 roku długoterminowych kredytów. Spłata zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ( raty i odsetki), wynikająca z umów zawartych z bankami przypada na lata Strona 11

12 Wykaz przedsięwzięć do WPF ZAŁ. NR 2 DO UCHWAŁY NR V/30/2011 RADY GMINY KRASNE z dnia 03 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Jednostka Okres realizacji Rozdział odpowiedzialna lub koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2011 Limit 2012 Przedsięwzięcia ogółem , , ,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe , , ,00 1) programy, projekty lub zadania (razem) , , ,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe , , ,00 a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) , , ,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe , , ,00 "PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej" - Poprawa warunków dostępu dla mieszkańców Gminy Krasne do informacji sektora publicznego przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych Urząd Gminy Krasne , , ,00 b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok 0,00 0,00 0,00 Strona 12

13 Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit zobowiązań 4 335, , , , , , ,00 Strona 13

14 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 ` Strona 14

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r. Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2015-2026 Na podstawie art. 226, art. 227,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 57/VIII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 57/VIII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 57/VIII/215 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 kwietnia 215 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 215-226 Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.23 ust.6

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 Poziom inflacji 2,3% 2,5% 2,5% Poziom PKB 3,2% 3,8% 4,0%

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 Poziom inflacji 2,3% 2,5% 2,5% Poziom PKB 3,2% 3,8% 4,0% Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo 1. Założenia wstępne: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojanowo przygotowana została na lata 2013-2019. Długość okresu objętego

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się. wieloletniej prognozy finansowej. Gminy Świebodzin. w latach 2011-2021

Informacja o kształtowaniu się. wieloletniej prognozy finansowej. Gminy Świebodzin. w latach 2011-2021 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świebodzin w latach 2011-2021 Świebodzin, marzec 2012 Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze nr XL/435/13 Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 12.12.2013r. I. Dochody

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjalnych możliwości finansowania planowanych inwestycji przez JST tworzące partnerstwa

Analiza potencjalnych możliwości finansowania planowanych inwestycji przez JST tworzące partnerstwa Analiza potencjalnych możliwości finansowania planowanych inwestycji przez JST tworzące partnerstwa Założenia budowanej bazy danych Jan Maciej Czajkowski Związek Miast Polskich Koncepcja i cel budowy bazy

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 20 RZESZÓW 2013 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 17 RZESZÓW 2011 Redakcja: dr hab. prof. UR Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L/1113/14 Rady Miasta Gdańska. z dnia 27 marca 2014r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr L/1113/14 Rady Miasta Gdańska. z dnia 27 marca 2014r. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr L/1113/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2040. Na podstawie art.226, art.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 18 RZESZÓW 2011 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2011 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr IV/30/11 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok.

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. Stan prawny związany z wymogami formalnymi dotyczącymi uchwał budżetowych nie uległ zmianie. Obowiązują te same zasady co w roku

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu w sprawie: dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2012 2023. Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Łódź, listopad 2010 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDŻETOWA. 1

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 29 kwietnia 2015 roku W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.. w sprawie uchwalenia budżetu Żarskiego na rok 2005. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit.d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Plan budżetu gminy Nowe Miasteczko na 2003 rok opracowano zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA MIELCA NA 2015 ROK

BUDŻET MIASTA MIELCA NA 2015 ROK BUDŻET MIASTA MIELCA NA 2015 ROK Dochody i wydatki Miasta Mielca na 2015 r. Plan 2015 (z 15.11.2014 r.) Plan 2015 (po autopoprawce) Różnice Dochody ogółem 178 823 566,50 192 004 719,46 + 13 181 152,96

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne.

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne. Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Podstawowe przyczyny opracowania nowej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej to duże zmiany dochodów, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo