Podatkowa optymalizacja inwestycji. Podatek od nieruchomości. Dotacje.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podatkowa optymalizacja inwestycji. Podatek od nieruchomości. Dotacje."

Transkrypt

1 Podatkowa optymalizacja inwestycji. Podatek od nieruchomości. Dotacje. Katarzyna Klimkiewicz Partner, Doradca Podatkowy Warszawa, 13 grudnia 2012 r.

2 Agenda 1. Podatek od nieruchomości Przedmiot i podstawa opodatkowania Pojęcie budowli Charakter instalacji PV 2. Dotacje Pojęcie dotacji Pomoc publiczna Konsekwencje podatkowe otrzymania dotacji 3. Formy prowadzenia działalności 2

3 Who we are DPPA is a team of enthusiastic, experienced and cosmopolitan Polish professionals whose mission is to be your business partner of choice Our team is comprised of advisers with high professional qualifications and experience Entrenched in the Polish business reality Customer oriented, quality minded Effective in communication We are fluent in English and German 3

4 Areas of expertise Energy Real Estate and Construction Retail M&A and restructurings Investment Funds 4

5 Services Strategic tax advisory Transactional advisory Legal advisory Audit and valuations Accounting and payroll outsourcing 5

6 Scope of services tax advisory On going tax advice for corporations and partnerships Due diligence, tax reviews Equity & debt restructuring Tax planning for investment transactions (acquisition, merger, division, transformation) Transactional support Transfer Pricing advice Tax planning for management remuneration schemes Tax litigation Tax compliance 6

7 Partner Katarzyna Klimkiewicz T: M: E: Katarzyna is certified tax advisor since 2003, gathering her professional experience since 2000 (Arthur Andersen, Ernst&Young, TPA Horwath). Katarzyna specializes in advice for Real Estate, Retail and Energy sectors. She has broad experience of transaction advice, related to acquisitions and disposals of assets or their groups as well as related financial restructuring. Katarzyna has advised and supported numerous restructuring projects, designing solutions to optimize both the transactional and ongoing tax exposure, her experience includes: mergers, liquidations, transformations and in kind contributions. Katarzyna is author of numerous articles in periodicals and business dailies, she is also editor and co author of the book issued in 2011: Restructuring of capital entities tax aspects. Katarzyna has been lecturer in numerous trainings, seminars and conferences in Poland and abroad. Katarzyna provides tax advice in Polish, English and German language. 7

8 1. Podatek od nieruchomości 8

9 Przedmiot i podstawa opodatkowania Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U j.t.) Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty budynki lub ich części budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 9

10 Pojęcie budowli / budynku Prawo podatkowe Art. 1a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych budynek obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach budowla obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem 10

11 Pojęcie budowli Prawo budowlane (1/2) Art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U j.t.) Budowla należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową 11

12 Pojęcie budowli Prawo budowlane (2/2) wolno stojące instalacje przemysłowe wolno stojące instalacje urządzenia techniczne części budowlane urządzeń technicznych fundamenty pod maszyny i urządzenia brak defininicji w Prawie budowlanym krytyczne podejście do formułowania definicji w Prawie budowlanym 12

13 Urządzenie budowlane Prawo budowlane Art. 3 pkt 9 ustawy Prawo budowlane Urządzenia budowlane urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki 13

14 Pojęcie budowli Prawo podatkowe Minister Finansów (interpelacja nr 6847 z dnia 12 listopada 2008 r.) "Problemy ze stosowaniem definicji budowli wynikają z jej negatywnego i otwartego charakteru, a także z dużego zróżnicowania i stopnia skomplikowania obiektów stanowiących budowle [...]. Wszystko to wpływa na brak możliwości precyzyjnego uregulowania omawianej materii. Prawo budowlane jedynie przykładowo wymienia obiekty, które są budowlami, nie określając ich zamkniętego katalogu". "W związku z tym nie jest możliwe uregulowanie tej kwestii bardziej szczegółowo w ustawie podatkowej". 14

15 Pojęcie budowli Prawo podatkowe (2) Minister Finansów (interpelacja nr z dnia 18 sierpnia 2011 r.) Jak stanowi natomiast art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, pod pojęciem budowli należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak m.in. części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. Montaż wolnostojących kolektorów słonecznych nie wiąże się z powstaniem części budowlanych, które można by uznać za budowle w rozumieniu ww. przepisu [art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane]. Wykonanie części budowlanych wiązałoby się z wykonaniem robót budowlanych w szerszym zakresie niż montaż. Przepis art. 29 ust. 2 pkt 16 ww. ustawy Prawo budowlane stanowi, że wykonywanie robót budowlanych polegających na montażu wolnostojących kolektorów słonecznych nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Analiza tego przepisu prowadzi do wniosku, że realizacja wolno stojących kolektorów słonecznych związana jest z wykonaniem robót budowlanych, a nie obiektu budowlanego (budowli). 15

16 Pojęcie budowli Prawo podatkowe (3) Minister Finansów (interpelacja nr z dnia 18 sierpnia 2011 r.) cd Zawarta w art. 3 pkt 9 ustawy Prawo budowlane definicja [urządzenia budowlanego] wskazuje, że są to urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. Definicja ta wskazuje na dwie istotne cechy urządzeń budowlanych. Urządzenia takie muszą zapewniać użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem oraz być związane z obiektem budowlanym. W elektrowniach słonecznych wolno stojące panele ogniw fotowoltaicznych mogą odpowiadać wymienionym cechom urządzeń budowlanych z uwagi na swoją akcesoryjną funkcję, jaką spełniają w stosunku do obiektów budowlanych elektrowni słonecznej oraz ich techniczne związanie z tymi obiektami. [...] wydaje się, że wolno stojące kolektory słoneczne (ogniwa fotowoltaiczne) powinny być traktowane jak urządzenia budowlane związane z obiektami elektrowni słonecznej. Należy jednak zauważyć, że kwalifikacja danego przedsięwzięcia budowlanego wymaga kompleksowej znajomości jego zakresu. W związku z tym wójt (burmistrz, prezydent miasta) jako organ podatkowy właściwy w sprawach podatku od nieruchomości może, w przypadku wątpliwości co do klasyfikacji danego obiektu budowlanego do celów podatkowych, ( ) przeprowadzić oględziny, a jeżeli w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, to zgodnie z art Ordynacji Podatkowej organ podatkowy może powołać na biegłego osobę dysponującą takimi wiadomościami w celu wydania opinii. 16

17 Elektrownia słoneczna analiza (1/3) panel stelaż fundament (fundament nie jest konieczny) 17

18 Elektrownia słoneczna analiza (2/3) Panel Stelaż 18

19 Elektrownia słoneczna analiza (3/3) Panel Stelaż 19

20 Elektrownia słoneczna pozostałe elementy budynki ogrodzenie droga wewnętrzna Elektrownia słoneczna w Rudzie Śląskiej 20

21 Orzecznictwo Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 21 czerwca 2012 r., sygn. I SA/Rz 390/12 Skoro przepisy są nieprecyzyjne, a zasady konstytucyjne wskazują, że podatnik musi wiedzieć, od czego daninę na rzecz państwa musi zapłacić, to nie możemy rozszerzająco interpretować przepisów. Zasadę tę muszą również respektować organy podatkowe. Dlatego, zdaniem sądu, opodatkowaniu jako budowle podlegać mogą wyłącznie obiekty wskazane w przykładowym katalogu budowli w Prawie budowlanym (do którego odsyła ustawa podatkowa) oraz te obiekty, które są podobne do nich. 21

22 Podsumowanie instalacja fotowoltaiczna (1/2) Czy jest to budowla lub urządzenie budowlane? i.trwałe związanie z gruntem na ogół połączenie nietrwałe, łatwe do usunięcia (+) ii.rodzaj materiałów wykorzystanych do wytworzenia na ogół nie są to wyroby budowlane (+) iii.podleganie pod regulacje techniczno budowlane (czy wykonanie przebiega w ściśle określony sposób, zgodny z zasadami sztuki budowlanej?) trudno jednoznacznie stwierdzić (?) iv.istnienie projektu budowlanego dokumentacja techniczna w zakresie nieregulowanym w prawie budowlanym (+) v.dokumentacja obiektu sporządza osoba nieposiadająca uprawnień techniczno budowlanych do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie (+) vi.miejsce wykonania obiektu co do zasady poza terenem budowy, ewentualnie montaż na terenie budowy (+) vii.wykonawca brak szczególnych wymagań w stosunku do takich osób, co do zasady nie musi to być kierownik budowy czy inspektor nadzoru (+) viii.możliwość wymiany elementów co do zasady istnieje (+) ix.całość techniczno użytkowa co do zasady obiekt stanowi całość techniczno użytkową ( ) x.czy katalog obiektów budowlanych zawarty w prawie budowlanym jest wyłącznie przykładowy? (?) xi.część budowlana urządzenia technicznego vs. fundament pod urządzenie techniczne: jeśli budowla stanowi całość techniczno użytkową, to czy może stanowić ją równocześnie jedynie jej fundament lub część budowlana? (?) 22

23 Podsumowanie instalacja fotowoltaiczna (2/2) xii. związek z obiektem budowlanym (?) xiii. zapewnienie możliwości korzystania z obiektu zgodnie z przeznaczeniem (?) xiv. urządzenia budowlane powinny być związane funkcjonalnie z obiektem budowlanym, jednakże posadowione niezależnie, stanowić powinny obiekt budowlany (?) xv. określona w ustawie nazwa podatku od nieruchomości stanowi istotną wskazówkę interpretacyjną w procesie wykładni przepisów regulujących ten podatek (ergo opodatkowane powinny być generalnie jedynie nieruchomości, opodatkowanie urządzeń budowlanych ma charakter wyjątkowy i może dotyczyć tylko urządzeń związanych z nieruchomościami) (+) xvi. całość techniczno użytkowa z instalacjami i urządzeniami, choćby całość ta dała się technicznie łatwo zdemontować ( ) xvii. za budowlę można uznać urządzenia niestanowiące wyodrębnionej w przestrzeni struktury, ale związane ze sobą jedynie funkcjonalnie ( ) xviii. prawo budowlane nie powinno rozciągać zakresu swojej regulacji na urządzenia w żaden sposób niewykazujące cech budowlanych, a jedynie na takiej budowli umieszczone (?) 23

24 2. Dotacje 24

25 Dotacje Definicja Nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana najczęściej przez państwo podmiotom dla poparcia ich działalności. Ma ona charakter uznaniowy. Jednostka ubiegająca się o nią, musi spełnić warunki wstępne, określone przez podmiot dysponujący środkami finansowymi. Decyzję o sposobie wykorzystania dotacji podejmuje organ, który ją przyznał. Stosowanie dotacji jest jednak sprzeczne z zasadą konkurencji (uprzywilejowaną pozycję uzyskuje przedsiębiorstwo dotowane przez państwo), a także nadmiernie obciąża budżet (dotacje są przyznawane kosztem innych wydatków budżetowych). Rodzaj wsparcia OZE środki krajowe, środki zagraniczne szczebel centralny lub regionalny formy: dotacja, kredyt, pożyczka, dopłata do oprocentowania lub kapitału 25

26 Pomoc publiczna Mapa pomocy regionalnej Pomocą publiczną jest wsparcie udzielane przedsiębiorstwu, o ile jednocześnie spełnione są następujące warunki: jest przyznawane przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych, udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku, ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów), grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE. art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu UE Fundusze wspólnotowe a pomoc publiczna Finansowanie działań z funduszy wspólnotowych, co do zasady, nie narusza zakazu z art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu UE, ponieważ pomoc taka nie jest przyznawana ze źródeł państwowych. Niemniej jednak, orzecznictwo ETS wskazuje na tezę, że Wspólnota jest również związana treścią art. 107 TfUE. 26

27 Pomoc publiczna (2) Dostępna pula pomocy publicznej to max. wartość korzyści w formie pomocy publicznej, jaki może uzyskać dany przedsiębiorca w związku z danym projektem inwestycyjnym dp = koszty * max. dp dostępna pula pomocy publicznej koszty koszty kwalifikowane (wyższa kwota kosztów): dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników lub koszty nowej inwestycji max. maksymalna intensywność pomocy (wyrażona w %; ustalona dla poszczególnych regionów) ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych 27

28 Rozliczenie podatkowe PDOP Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o PDOP przychodu podatkowego nie stanowi wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów Zgodnie z art. 17 ust. 1 wolne od podatku są: Pkt 21: dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a 16m, Pkt 47 i 48: dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a także kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach 28

29 Rozliczenie podatkowe PDOP (2) Zgodnie z art. 17 ust. 1 wolne od podatku są: Pkt 52: płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców, Pkt 53: środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Koszty uzyskania przychodu: odpisy amortyzacyjne od tej części wartości początkowej środka trwałego, która sfinansowana została otrzymanym wsparciem finansowym, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności (ILPB4/ /11 2/ŁM; 2011 r.) konieczność zwrotu otrzymanej dotacji skutkować będzie możliwością zaliczenia do KUP tej części odpisów amortyzacyjnych, która nie mogła być uprzednio zaliczona do KUP ze względu na zapis art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o PDOP. Zwiększenia ww. kosztów Spółka powinna dokonać wstecz w okresach, w których odpisy te zostały wyłączone z kosztów (ILPB4/ /11 2/ŁM; 2011 r.) 29

30 Rozliczenie podatkowe PDOP (3) Koszty uzyskania przychodu: W przypadku otrzymania dotacji już po rozpoczęciu amortyzacji danego środka trwałego, o ile podatnik wcześniej nie wyłączał części odpisów amortyzacyjnych z kosztów podatkowych, to w miesiącu otrzymania dotacji podatnik będzie zobowiązany do wstecznego skorygowania dokonanych w poszczególnych okresach podatkowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych sfinansowanych otrzymaną dotacją w takiej części, w jakiej pozostaje kwota wsparcia do wartości początkowej tych środków trwałych. Sugerowane jest, żeby już od dnia podpisania umowy o dotację (tj. jeszcze przed jej faktycznym otrzymaniem) podatnik wydzielał z odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów taką ich część, która będzie równa kwotowo otrzymanemu dofinansowaniu (IPPB1/ /12 2/ES; 2012 r.) 30

31 Rozliczenie podatkowe VAT Jeśli dotację unijną otrzyma podmiot nieuprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego, to taki podatek VAT zawarty w dokonywanych zakupach stanowi koszt kwalifikowany finansowany dotacją. Jeśli natomiast podatek VAT naliczony zawarty w zakupach finansowanych dotacją podlega całkowicie odliczeniu, to jest on neutralny dla beneficjenta (podlega rozliczeniu w systemie VAT, obniżając podatek VAT należny). Dotacja nie pokrywa wtedy kwot takiego podatku... skoro Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a towary i usługi, nabywane przez niego dla realizacji przedmiotowego Projektu, są związane wyłącznie z zamiarem wykonywania w przyszłości czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, zatem Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy tych nabyciach, pod warunkiem, iż nie wystąpią żadne przesłanki negatywne, o których mowa w art. 88 ustawy VAT. (IBPP2/ /12/BW; 2012 r.) 31

32 Rozliczenie podatkowe VAT (2) Czy kwota dofinansowania (dotacja) stanowi obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT? Otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji przedmiotowego projektu nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym nie podlega opodatkowaniu, gdyż nie stanowi czynności wymienionej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. (IPPP3/ /12 2/IG; 2012 r.) Dotacja otrzymana na realizację projektu... nie stanowi dopłaty do ceny towaru lub usługi, stanowi zaś dofinansowanie ogólne na pokrycie kosztów projektu. Oznacza to, że w opisanej sytuacji występuje dotacja o charakterze zakupowym, a nie dotacja mająca na celu sfinansowanie ceny sprzedaży. W konsekwencji Wnioskodawca nie otrzyma sfinansowanego otrzymaną dotacją wynagrodzenia za świadczone usługi w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, tak więc dotacja (otrzymany przez Wnioskodawcę zwrot poniesionych kosztów) nie będzie stanowić obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym nie będzie podlegać opodatkowaniu, gdyż nie będzie stanowić czynności wymienionej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. (IPPP2/ /12 2/KOM; 2012 r.) 32

33 3. Podatkowa optymalizacja inwestycji 33

34 Spółki osobowe i kapitałowe Spółka jawna: dwie lub więcej osób, nieograniczona odpowiedzialność wspólników Spółka partnerska: wspólnikami mogą być wyłącznie przedstawiciele wolnych zawodów, specyficzne ograniczenie odpowiedzialności wspólników (partnerów), którzy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób podlegających kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki) Spółka komandytowa: dwie kategorie wspólników komandytariusz (odpowiada do wysokości sumy komandytowej), komplementariusz (odpowiada bez ograniczeń) Spółka komandytowo akcyjna: dwie kategorie wspólników akcjonariusz (nie odpowiada za zobowiązania spółki), komplementariusz (odpowiada bez ograniczeń), kapitał zakładowy co najmniej PLN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: kapitał zakładowy co najmniej PLN Spółka akcyjna: kapitał zakładowy co najmniej PLN 34

35 Spółki osobowe i kapitałowe (2) Opodatkowanie polskiej spółki osobowej GmbH 0% 0% Zakład SK Zakład Podatnik VAT 19% podatek dochodowy 35

36 Spółki osobowe i kapitałowe (3) Opodatkowanie polskiej spółki komandytowo akcyjnej GmbH 0% 0% Zakład SKA Zakład Podatnik VAT 19% podatek dochodowy Akcjonariusz opodatkowany dopiero przy wypłacie dywidendy 36

37 Spółki osobowe i kapitałowe (4) Opodatkowanie polskiej spółki kapitałowej GmbH PDOP w PL czy DE? 5/15% WHT Sp. z o.o 0/5/15% WHT 19% PDOP 37

38 Rozliczenie kosztów projektu Koszty inwestycji a koszty bieżące Koszty osobowe / zarządcze Koszty zaniechanych inwestycji Rozliczenia pomiędzy podmiotami z grupy (transfer pricing) Amortyzacja inwestycji 38

39 Rozliczenie kosztów projektu (2) Amortyzacja versus koszty bieżące Klasyfikacja kosztów osobowych/zarządczych uzależniona od ich związku z inwestycją Koszty inwestycji wybór konkretnej lokalizacji inwestycji ekspertyzy uzyskanie pozwoleń wykonanie projektów koszty budowy, materiałów itp. Koszty bieżące rozpoczęcie działalności (założenie spółki, itp.) analizy o charakterze ogólnym dzierżawa gruntów/podatek od nieruchomości 39

40 Rozliczenie kosztów projektu (3) Koszty zaniechanych inwestycji koszty zaniechanych inwestycji są potrącalne w dacie ich zbycia lub likwidacji wymóg fizycznej likwidacji nie zawsze konieczny Rozliczenia pomiędzy podmiotami z grupy definicja podmiotu powiązanego (zarządzanie/kontrola/udział, min. 5%, bezpośrednio lub pośrednio) dokumentacja TP ryzyko nieodpłatnych świadczeń Amortyzacja inwestycji stawka amortyzacji uzależniona od klasyfikacji danego środka trwałego 669 pozostałe urządzenia nieprzemysłowe 10% 40

41 Finansowanie Kapitał własny a finansowanie zewnętrzne (podatek od czynności cywilnoprawnych) Odliczalność odsetek Niedostateczna kapitalizacja Opodatkowanie u źródła 41

42 Wyjście z inwestycji Share deal vs asset deal Możliwości optymalizacyjne 42

43 Wyjście z inwestycji (2) GmbH PL czy DE? (klauzula nieruchomościowa?) Sp. z o.o. 19% PDOP podstawa: dochód (przychód koszt) 43

44 Dane kontaktowe Dziękuję za uwagę! Katarzyna Klimkiewicz Partner Doradca Podatkowy T: M: E: DPPA Tax Klimkiewicz Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego Al. Jana Pawła II Warszawa 44

Spis treści. Wstęp... 5 Ważniejsze pojęcia i definicje... 10

Spis treści. Wstęp... 5 Ważniejsze pojęcia i definicje... 10 Spis treści Wstęp... 5 Ważniejsze pojęcia i definicje... 10 1. Czynności w postępowaniu o zamówienie... 14 1.1. Przygotowanie materiałów wyjściowych... 15 2. Określenie przedmiotu zamówienia... 18 2.1.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W ŚWIETLE UREGULOWAŃ UNIJNYCH

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W ŚWIETLE UREGULOWAŃ UNIJNYCH Krzysztof Meder Jakub Bogusz Jakub Nieciuński Przemysław Pietrzyk POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W ŚWIETLE UREGULOWAŃ UNIJNYCH EKSPERTYZA PRAWNA Instytut Spraw Publicznych Program Polityki

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO PODATNICY I PŁATNICY PODATKÓW W ŚWIETLE INTERPRESTACJI URZĘDOWYCH

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO PODATNICY I PŁATNICY PODATKÓW W ŚWIETLE INTERPRESTACJI URZĘDOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO PODATNICY I PŁATNICY PODATKÓW W ŚWIETLE INTERPRESTACJI URZĘDOWYCH Rozdział I. Problematyka podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego Problematyka

Bardziej szczegółowo

TAX NEWS 05-06/2015. No. www.bssce.com

TAX NEWS 05-06/2015. No. www.bssce.com No. 05-06/2015 www.bssce.com Witamy w naszym Newsletterze Biuletyn podatkowy, który oddajemy w Państw ręce, ma na celu dostarczać Klientom i Partnerom Business Support Solution SA specjalistycznych informacji

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Podatkowy. Kurs faktycznie zastosowany w rozliczeniach CIT. Zaliczka w biurach turystycznych

Biuletyn Podatkowy. Kurs faktycznie zastosowany w rozliczeniach CIT. Zaliczka w biurach turystycznych Biuletyn Podatkowy Szanowni Państwo, Przekazujemy połączone (maj / czerwiec) wydanie biuletynu, w którym podjęte zostały następujące zagadnienia: Zbycie akcji pracowniczych przychodem z kapitałów Podział

Bardziej szczegółowo

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych Opinia PKPP Lewiatan do Projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Projekt z dnia 24 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23 Spis treści Zarys systemu podatkowego / 5 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9 Podatki z tytułu zatrudnienia / 19 Ceny transferowe / 23 Podatek od towarów i usług (VAT) / 28 Akcyza i cła / 33 Prawo

Bardziej szczegółowo

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Specjalne Strefy Ekonomiczne Pomoc publiczna Specjalne Strefy Ekonomiczne 10 lat w Polsce Kwiecień 2008 Pomoc publiczna Specjalne Strefy Ekonomiczne 10 lat w Polsce Stan prawny na kwiecień 2008 Spis treści Wstęp Rozdział 1 SSE -

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r.

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. Agenda 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielone

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, 00-496 WARSZAWA, UL. MYSIA

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, 00-496 WARSZAWA, UL. MYSIA Zestaw uwag PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. do projektów ustawy Kodeks budowlany oraz ustawy Przepisy wprowadzające Kodeks budowlany (projekty z dnia 25 maja 2015 r.) I Kwestie podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE STOSOWANIA POMOCY PUBLICZNEJ W RAMACH RPO WP 2007-2013 DLA DZIAŁAŃ 1.1-1.6 (bez Działania 1.

WYTYCZNE DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE STOSOWANIA POMOCY PUBLICZNEJ W RAMACH RPO WP 2007-2013 DLA DZIAŁAŃ 1.1-1.6 (bez Działania 1. \ Załącznik nr 7 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 oraz Załącznik nr 8 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 WYTYCZNE DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Program szkolenia ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 09:45 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata, woda, soki, słodki poczęstunek). 10:00

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego"

Bardziej szczegółowo

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej Nr 3/ 2011 BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI 2 Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej 3 Remont a ulepszenie środków trwałych w świetle Ustawy o Rachunkowości 5 Prezentacja segmentów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODATKOWE

INFORMACJE PODATKOWE INFORMACJE PODATKOWE MARZEC 2015 I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)... 3 1. PARKOWANIE SAMOCHODU W MIEJSCU ZAMIESZKANIA INTERPRETACJA DIS W POZNANIU Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 R. (SYGN. ILPP2/443-734/14-4/MR)...

Bardziej szczegółowo

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce Te n o b s z a r zajmuje 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce również wynosi 22%. PODATKI w Polsce EDYCJA 2010 spis treści Zarys systemu podatkowego w Polsce 3 Podatek dochodowy od osób

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo

Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz pomocy

Bardziej szczegółowo

IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE UMÓW ZAWIERANYCH POMIĘDZY WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI OSOBOWEJ A SPÓŁKĄ 1

OPODATKOWANIE UMÓW ZAWIERANYCH POMIĘDZY WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI OSOBOWEJ A SPÓŁKĄ 1 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 708 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 52 2012 AGNIESZKA SOBIECH Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu OPODATKOWANIE UMÓW ZAWIERANYCH POMIĘDZY WSPÓLNIKIEM

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 18 RZESZÓW 2011 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(5)03/2011 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo