PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WARSZAWA, UL. MYSIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, 00-496 WARSZAWA, UL. MYSIA"

Transkrypt

1 Zestaw uwag PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. do projektów ustawy Kodeks budowlany oraz ustawy Przepisy wprowadzające Kodeks budowlany (projekty z dnia 25 maja 2015 r.) I Kwestie podatku od nieruchomości i postanowień ustawy o podatkach lokalnych Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji ( OSR ) załączoną do Kodeksu budowlanego, celem projektowanej ustawy jest usystematyzowanie oraz uporządkowanie przepisów oraz norm prawnych dotyczących procesu budowlanego, a także jego uproszczenie i przyspieszenie w odniesieniu do niektórych inwestycji budowlanych. Projekt Kodeksu jest kompleksową i nową regulacją w zakresie prawa budowlanego, która regulować będzie materię objętą dotychczas ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Prawo budowalne ) i ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, a także sprawy sytuowania obiektów budowlanych, uregulowane obecnie w przepisach technicznobudowlanych. OSR nie wskazuje na jakiekolwiek motywy podatkowe proponowanych zmian. Można zatem wnioskować, że intencjami Projektodawców nie są zmiany dotyczące zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Pragniemy zauważyć, że w dzisiejszym stanie prawnym ustawa o podatkach lokalnych w części dotyczącej opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości odwołuje się do definicji zawartych w Prawie budowlanym, którego postanowienia mają zostać zastąpione przez Kodeks budowlany. W związku z tym zmiany te mogą wpływać na brzmienie oraz interpretację przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Jak już wskazano w piśmie przewodnim, zmiany przewidziane w Kodeksie budowlanym obejmują m.in. nowe definicje legalne obiektu budowlanego oraz budowli, do których odwołuje się ustawa o podatkach lokalnych w ramach definiowania przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Zgodnie z projektem Kodeksu budowlanego przez obiekt budowlany należy rozumieć budynek, budowlę albo obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wybudowany z użyciem wyrobów budowlanych (art. 3 pkt 13 Kodeksu). Dotychczasowa definicja wskazywała natomiast, że za obiekt budowlany uznaje się budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury (art. 3 pkt 1 Prawa. Z kolei przez budowlę zgodnie z Kodeksem należy rozumieć każdy obiekt budowlany, niebędący budynkiem albo obiektem małej architektury, a także części budowlane urządzeń technicznych (art. 3 pkt 2 Kodeksu). Dotychczasowa

2 definicja (art. 3 pkt 3 Prawa wymieniała natomiast szereg obiektów uznawanych za budowlę, w tym obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, etc.). Jako uzasadnienie dla zmiany definicji obiektu budowlanego w uzasadnieniu do Kodeksu budowlanego (s. 16) wskazano, że zmiana ta ma szczególne znaczenie w przypadku robót ziemnych. Obiekty powstałe w wyniku takich robót (np. kopce lub doły) nie mogą być kwalifikowane jako obiekty budowlane (chyba że do ich powstania użyto wyrobów budowlanych, jak np. wały przeciwpowodziowe). Odnosząc się natomiast do zmienionej definicji budowli Projektodawcy wskazują, że Szeroki katalog obiektów wymienionych w definicji budowli jest często postrzegany jako katalog zamknięty, co budziło wątpliwości interpretacyjne. Ponadto wśród budowli ustawa Prawo budowlane wymienia tak szeroko rozumiane pojęcia, jak np. zbiorniki, a przecież nie każdy zbiornik można utożsamiać z obiektem budowlanym. W Kodeksie zrezygnowano więc z kazuistycznego wyliczenia i wprowadzono jednoznaczną definicję, bez podawania konkretnych przykładów budowli, aby tym samym nie tworzyć wątpliwości co do charakteru katalogu tego typu obiektów budowlanych (s. 16). Powyższe wskazuje, że proponowane zmiany do ww. definicji były podyktowane względami technicznymi, związanymi z przepisami budowlanymi. Z uwagi natomiast na fakt, że Kodeks budowlany ma zastąpić obowiązujące obecnie Prawo budowlane, do którego z kolei odwołuje się ustawa o podatkach lokalnych w definicjach dotyczących przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości, Przepisy wprowadzające w proponowanym art. 8 wprowadzają również zmianę w art. 1a pkt 1 i 2 ustawy o podatkach lokalnych, tj. definicji budynku i budowli, polegającą na odwołaniu się w tych definicjach do Kodeksu budowlanego. Zmiany zaproponowane w projekcie Kodeksu budowlanego, jakkolwiek przedstawiane przez Projektodawców jako nienastawione na modyfikację zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości, będą miałem zatem wpływ na interpretowanie przepisów podatkowych, a co za tym idzie na podstawę i zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości. W art. 8 pkt 1 Przepisów wprowadzających proponowana jest zmiana definicji budowli poprzez odwołanie się do definicji obiektu budowlanego i urządzenia budowlanego w rozumieniu Kodeksu budowlanego. Pragniemy jednocześnie wskazać, iż obecnie funkcjonująca definicja budowli jest nieprecyzyjna i prowadzi do niezliczonych sporów podatników z organami podatkowymi. W szczególności spory wynikają z odwołania się w definicji zawartej w ustawie o podatkach lokalnych do obecnie obowiązującego Prawa budowlanego, w tym do pojęć obiektu budowlanego oraz urządzenia budowlanego. 2

3 Mając na uwadze wytyczne Trybunału Konstytucyjnego, wyrażone w wyroku z dnia 13 września 2011 r. (sygn. akt: P 33/09), należy naszym zdaniem przyjąć, że celem zmian legislacyjnych w zakresie ustawy o podatkach lokalnych powinno być utworzenie całkowicie autonomicznych definicji pojęć budynku i budowli, których wprowadzenie jest absolutnie niezbędne z punktu widzenia realizacji postulatu spójności i przejrzystości prawa podatkowego. Tymczasem analizowany projekt Przepisów wprowadzających podobnie jak dotychczasowe regulacje ustawy o podatkach lokalnych wykorzystuje w definicji budowli pojęcie obiektu budowlanego w rozumieniu Kodeksu budowlanego, a tym samym powiela błąd legislacyjny, na który uwagę wskazał Trybunał Konstytucyjny. Z podobnych przyczyn krytycznie odnosimy się do pozostawienia w definicji budowli zawartej w projekcie Przepisów wprowadzających sformułowania oraz urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów Kodeks budowlany, gdyż w jej opinii prowadzi to do zachowania nieautonomiczności definicji budowli na gruncie prawa podatkowego. Jak wskazano powyżej, projekt Kodeksu budowlanego mając na celu usystematyzowanie prawa budowlanego jednocześnie wpływa na prawo podatkowe. To powoduje w praktyce niepewność podatników co do stosowania prawa podatkowego, którzy mogą mieć trudności w monitorowaniu zmian legislacyjnych, które z założenia nie odnoszą się do kwestii podatkowych. Powyższe potwierdza także tezę o konieczności podjęcia prac legislacyjnych nad sformułowaniem przemyślanych, właściwie skonsultowanych i autonomicznych definicji odnoszących się do przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości w ustawie o podatkach lokalnych. Pozwoliłoby to w naszej ocenie na wypełnienie standardów określoności przepisów, na które zwracał uwagę Trybunał Konstytucyjny w przywołanym poniżej fragmencie wyroku z dnia 13 września 2011 r.: ( ) Jednak ze względu na to, iż w prawie daninowym wymagany jest wyższy standard jednoznaczności i określoności przepisów prawnych niż w prawie administracyjnym, uchybienia te w zakresie, w jakim dotyczą regulacji podatkowej, zyskują poważniejszy charakter". Dodatkowo takie działania doprowadziłyby do uniezależnienia interpretacji przepisów podatkowych od zmian przepisów o charakterze innym niż podatkowe. 3

4 II Kwestie dotyczące inwestycji w obiekty energetyki jądrowej 1. Pojęcie budowli (art. 3 pkt 2 Kodeksu Kodeks budowalny pod pojęciem budowli nakazuje rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem albo obiektem małej architektury, a także części budowlane urządzeń technicznych (art. 3 pkt 2). Z kolei obowiązujące Prawo budowalne pod tym pojęciem rozumie każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. Prawo budowlane wskazuje zatem przykłady, jak należy rozumieć pojęcia obiekt budowlany niebędący budynkiem oraz co istotne z punktu widzenia inwestycji pojęcie urządzeń technicznych. Przykładowym katalogiem urządzeń technicznych objęta była także elektrownia jądrowa. Kodeks nie zawiera zaś ani katalogu, wskazującego przykładowo, jak należy rozumieć pojęcie urządzenia techniczne, ani definicji tych urządzeń. Może to powodować wątpliwości co do prawidłowego ustalenia zakresu tego pojęcia. W związku z tym wnioskujemy o ustalenie brzmienia art. 3 pkt 2 Kodeksu odpowiadającego dotychczasowemu brzmieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego. 2. Budowa elektrowni jądrowej jako inwestycja celu publicznego (art. 17 Kodeksu Art. 17 Kodeksu budowlanego stanowi: Inwestycje celu publicznego są realizowane na zasadach określonych w Kodeksie, przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisach o gospodarce nieruchomościami albo na zasadach 4

5 określonych w przepisach odrębnych dotyczących realizacji tych inwestycji. Wybór trybu realizacji inwestycji należy do inwestora. Zgodnie z art. 3 Ustawy inwestycyjnej budowa obiektów energetyki jądrowej i inwestycji towarzyszących stanowi inwestycję celu publicznego. Ustawa również określa zasady i warunki przygotowania i realizacji tego rodzaju inwestycji. W szczególności wskazuje organy właściwe rzeczowo do wydania pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie inwestycji w przedmiotowym zakresie (art. 15 ust. 1 oraz art. 18 Ustawy inwestycyjnej). W odniesieniu do przywołanego wyżej art. 17 Kodeksu należy wskazać, że jest on niejasny i budzący daleko idące wątpliwości interpretacyjne. Ustanawia bowiem nie tyle prawo, co konieczność wyboru przez inwestora trybu realizacji inwestycji celu publicznego. Kodeks posługuje się bowiem sformułowaniem Inwestycje celu publicznego są realizowane na zasadach określonych w Kodeksie ( ) albo na zasadach określonych w przepisach odrębnych ( ) Kodeks w omawianym przepisie nie wskazuje jednak, w jaki sposób inwestor może swój wybór manifestować. Brak bowiem wskazania komu i na jakim etapie realizacji inwestycji inwestor może złożyć oświadczenie o wyborze trybu realizacji inwestycji, a także w jaki sposób organy przy wydawaniu decyzji administracyjnych są związane wolą inwestora. Ponadto przepis art. 17 Kodeksu wskazując na możliwe tryby realizacji inwestycji (procedura systemowa, uregulowana w Kodeksie, przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisach o gospodarce nieruchomościami, czy procedura specjalna, regulowana w tzw. specustawach) - posługuje się spójnikiem albo. Wynika z tego, że przepis ten określa alternatywę rozłączną pomiędzy trybem systemowym a procedurą specjalną. Tymczasem w odniesieniu do przepisów Ustawy inwestycyjnej realizacja inwestycji z zakresu celu publicznego w postaci budowy obiektu energetyki jądrowej wymaga stosowania zarówno Kodeksu, jak i przepisów Ustawy inwestycyjnej. Wynika to wprost z jej art. 15 ust. 1, który stanowi: Pozwolenie na budowę obiektu energetyki jądrowej wydaje wojewoda na zasadach i w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235 i Nr 94, poz. 551), zwanej dalej "Prawem budowlanym", z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy. Ustawa inwestycyjna nie reguluje bowiem całości procesu budowlanego (np. treści projektu budowlanego, treści wniosku o pozwolenie na budowę, kwestii nadzoru nad realizacją procesu. Zawiera natomiast wskazanie, które organy są rzeczowo właściwe do wydania dwóch decyzji (pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie), które to decyzje co do zasady określone są przez przepisy Prawa budowlanego, a także zawiera odstępstwa od ogólnych reguł przyjętych w Prawie budowlanym, np. wskazując krótsze terminy na wydanie tych decyzji. Z powyższego wynika, że inwestor na gruncie Ustawy inwestycyjnej nie może podjąć decyzji o wyborze tylko jednego z trybów realizacji inwestycji, tzn. nie może zdecydować, 5

6 że będzie ją realizował wyłącznie w ogólnym trybie systemowym (ponieważ Ustawa inwestycyjna i inne przepisy nakładają na niego np. obowiązek uzyskania przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę innych decyzji administracyjnych, np. zezwolenia na budowę obiektu jądrowego, decyzji zasadniczej lub dokonania innych czynności). Nie może też wybrać wyłącznie procedury specjalnej, ponieważ nie reguluje ona w sposób kompletny realizacji procesu budowlanego związanego z inwestycją. W związku z powyższym wnosimy o zmianę przepisu art. 17 Kodeksu poprzez zastosowanie w zdaniu pierwszym alternatywy łącznej, tj. spójnika lub oraz doprecyzowanie przedmiotowego przepisu poprzez wskazanie trybu, w jakim inwestor może dokonać wyboru trybu realizacji inwestycji celu publicznego. 3. Wojewoda jako organ administracji architektoniczno-budowlanej (art Kodeksu Przepis art Kodeksu wskazuje przypadki, w których wojewoda jest organem administracji architektoniczno budowlanej bądź to wyższego stopnia w stosunku do starosty (pkt 1), bądź to organem pierwszej instancji w sprawach obiektów i robót budowlanych wskazanych w pkt 2 tego przepisu. Proponujemy dodać do art pkt 2 nową lit. g w brzmieniu: g) wskazanych w ustawach szczególnych. Pozwoli to na zachowanie spójności pomiędzy Kodeksem a Ustawą inwestycyjną, która nie wskazuje, że to wojewoda jest organem administracji architektoniczno budowlanej pierwszej instancji. Dodatkowo umożliwi to uniknięcie wątpliwości związanych np. z treścią art Kodeksu, który stanowi: Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego jest organem pierwszej instancji w sprawach obiektów budowlanych i robót budowlanych, dla których organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji jest wojewoda. 4. Przypadki bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia (art i 2 Kodeksu Art.36 1 i 2 Kodeksu stanowi: 1. W przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi związanych z budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych starosta, wójt, burmistrz i prezydent miasta mogą wezwać właściwego powiatowego inspektora nadzoru 6

7 budowlanego do podjęcia działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia. Przepisy art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 333 i poz. 915) stosuje się odpowiednio. 2. Starosta, wójt, burmistrz i prezydent miasta ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść wezwania, o którym mowa w ust. 1. W związku z tym, że dla określonych inwestycji, w tym inwestycji objętych Ustawą inwestycyjną, organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji jest wojewoda, a organem pierwszej instancji w zakresie nadzoru budowlanego jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, proponujemy, aby wojewoda był także organem upoważnionym do wezwania właściwego powiatowego inspektora nadzoru budowlanego do podjęcia działań w sytuacji określonej w art Kodeksu. 7

8 III Pozostałe uwagi 1. Żądanie złożenia oświadczeń lub udostępnienia dokumentów (art Kodeksu Art Kodeksu stanowi, że organy nadzoru budowlanego przy wykonywaniu zadań określonych przepisami Kodeksu mogą żądać od inwestora, projektanta, kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru technicznego, projektanta sprawdzającego lub właściciela obiektu budowlanego informacji, oświadczeń lub udostępnienia dokumentów: 1) związanych z prowadzeniem robót budowlanych, przekazywaniem obiektu budowlanego do użytkowania i utrzymaniem obiektu budowlanego; 2) świadczących, że wyroby stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych, a w szczególności wyroby budowlane, zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym, zgodnie z przepisami. Zgodnie zaś z postanowieniami art Kodeksu, organy nadzoru budowlanego w razie uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości i jakości robót budowlanych lub wyrobów budowlanych, a także stanu technicznego obiektu budowlanego, mogą nałożyć, w drodze postanowienia, na osoby, o których mowa w 1, obowiązek dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz. Koszty ocen i ekspertyz ponosi osoba obowiązana do ich dostarczenia. Jednocześnie zgodnie z art Kodeksu, W przypadku, gdy żądanie przedstawienia ocen lub ekspertyz było nieuzasadnione, organ zwraca koszty osobie, która je poniosła. Z powyższego wynika, że ocenie pod kątem zasadności podlega samo żądanie dostarczenia ocen technicznych lub ekspertyz. Uzasadnieniem dla tego żądania jest fakt wystąpienia po stronie organu wątpliwości co do prawidłowości i jakości robót budowlanych lub wyrobów budowlanych. Należy dodatkowo wskazać, że tego rodzaju oceny techniczne lub ekspertyzy mogą być bardzo kosztowne. W związku z powyższym zasadne wydaje się powiązanie obowiązku ponoszenia ich kosztów nie z wystąpieniem wątpliwości, lecz z wynikiem tych ocen lub ekspertyz. W przypadku w którym wykazałyby one, że inwestor dochował prawidłowości i jakości robót budowlanych lub wyrobów budowlanych, inwestor nie powinien ponosić dodatkowych kosztów związanych z udowodnieniem, że prawidłowo realizuje proces budowlany. Proponujemy w związku z powyższym, aby sformułowanie gdy żądanie przedstawienia ocen lub ekspertyz było nieuzasadnione zmienić i nadać art Kodeksu brzmienie: 8

9 W przypadku, gdy dostarczone oceny techniczne lub ekspertyzy potwierdzą prawidłowość i jakość robót budowlanych lub wyrobów budowlanych, a także stanu technicznego obiektu budowlanego, organ zwraca koszty osobie, która je poniosła. 2. Koszt sprawowania nadzoru projektowego (art Kodeksu Art Kodeksu stanowi: 4. W przypadku uchylania się przez głównego projektanta, będącego autorem projektu budowlanego, od sprawowania nadzoru projektowego, inwestor może powierzyć jego sprawowanie innemu projektantowi. W takim przypadku do głównego projektanta, będącego autorem projektu budowlanego, nie stosuje się przepisu art Co do zasady należy ocenić pozytywnie rozwiązanie wprowadzone powyższym przepisem. Wskazane byłoby jednak określenie, na czyj koszt następuje powierzenie sprawowania nadzoru projektowego innemu projektantowi czy koszt ten leży po stronie inwestora, czy projektanta, który uchyla się od sprawowania nadzoru projektowego. 3. Warunki budowy obiektu budowlanego (Art. 75 Kodeksu Art. 75 Kodeksu stanowi: Budowa obiektu budowlanego oraz wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa niewymagających zgody budowlanej jest dopuszczalne pod warunkiem zgodności z przepisami prawa, w tym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Proponujemy dodanie na końcu sformułowania ( ) o ile obowiązuje dla danej działki. 4. Obowiązek złożenia projektu urbanistyczno-architektonicznego (art i art Kodeksu) Zgodnie z art Kodeksu, Projekt budowlany jest sporządzany z uwzględnieniem niezbędnej dokumentacji geodezyjnej i składa się z projektu urbanistycznoarchitektonicznego oraz projektu technicznego. Jednocześnie w dwóch przepisach Kodeksu jest mowa o obowiązku złożenia przez inwestora projektu w odpowiedniej formie i liczbie egzemplarzy. 9

10 W art Kodeksu wskazano, że We wniosku należy określić usytuowanie i rodzaj obiektu budowlanego. Do wniosku należy dołączyć jeden egzemplarz projektu urbanistyczno-architektonicznego w celu ostemplowania oraz dwa egzemplarze na informatycznych nośnikach danych w formacie do odczytu, wraz z wymaganymi decyzjami, opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami lub sprawdzeniami oraz oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W art Kodeksu określono natomiast, że Inwestor, przed rozpoczęciem budowy wymagającej pozwolenia na budowę, przedkłada organowi administracji architektonicznobudowlanej jeden egzemplarz projektu technicznego w celu ostemplowania oraz dwa egzemplarze na informatycznych nośnikach danych w formacie do odczytu. W uzasadnieniu do projektu Kodeksu wskazano, że intencją ww. postanowień było ułatwienie polegające na tym, ze inwestor do wniosku o pozwolenie na budowę składa tylko część projektu budowlanego tj. projekt urbanistyczno-architektoniczny, a projekt techniczny przedkłada po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Intencja ta jednak nie znalazła odzwierciedlenia w brzmieniu omawianych przepisów. Należy przy czym wskazać, że działania organu administracji architektoniczno-budowlanej w odniesieniu do obu projektów są tożsame: organ administracji architektonicznobudowlanej bezzwłocznie zwraca ostemplowany pieczęcią urzędową egzemplarz projektu, a drugi egzemplarz projektu, na informatycznym nośniku danych, jest przekazywany do organu nadzoru budowlanego, a trzeci przechowywany przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. Wydaje się zasadne, aby przepis art Kodeksu wskazywał, że inwestor wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę przedkłada projekt budowlany (a zatem zarówno projekt urbanistyczno architektoniczny oraz projekt techniczny). Proponujemy jednocześnie, aby tak jak dotychczas projekt budowlany w całości podlegał zatwierdzeniu w decyzji pozwolenie na budowę (art. 34 ust. 4 Prawa. Obecnie przepisy art i art Kodeksu stanowią, że organ ostemplowuje jeden egzemplarz każdego projektu i zwraca go inwestorowi. Jednocześnie, przepisy art i art. 257 pkt 4 Kodeksu posługują się pojęciem zatwierdzony projekt budowlany. 10

11 5. Stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę (art Kodeksu Proponujemy uzupełnienie przepisu art Kodeksu w następujący sposób: Nie podlega stwierdzeniu nieważności decyzja o pozwoleniu na budowę udzielona w oparciu o przepisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, których nieważność została następnie stwierdzona. 6. Zatwierdzenie projektu urbanistyczno-architektonicznego (art Kodeksu Proponujemy zmianę brzmienia przepisu art Kodeksu w następujący sposób: Organ administracji architektoniczno-budowlanej, na wniosek inwestora zatwierdza, w drodze decyzji, projekt urbanistyczno-architektoniczny. Do wniosku stosuje się przepis art. 90 2, z tym że nie jest wymagane oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 7. Wejście na teren podmiotów trzecich podczas prac budowlanych (art. 47 Prawa Proponujemy rozważenie wprowadzenia do kodeksu rozwiązań analogicznych, jak te zawarte w art. 47 obowiązującego Prawa budowlanego (m.in. decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości podczas prowadzenia prac przygotowawczych lub robót budowlanych). 11

Spór o opodatkowanie zamkniętych składowisk odpadów komunalnych podatkiem od nieruchomości

Spór o opodatkowanie zamkniętych składowisk odpadów komunalnych podatkiem od nieruchomości Katarzyna Kopyściańska Spór o opodatkowanie zamkniętych składowisk odpadów komunalnych podatkiem od nieruchomości Stosownie do art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 1 pod pojęciem,,budowla

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY UDANIN POWIAT ŚREDZKI woj, dolnośląskie Udanin, dnia 28.09.2015 r. INTREPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

WOJT GMINY UDANIN POWIAT ŚREDZKI woj, dolnośląskie Udanin, dnia 28.09.2015 r. INTREPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO WOJT GMINY UDANIN POWIAT ŚREDZKI woj, dolnośląskie Udanin, dnia 28.09.2015 r. FN.IY.3120.12.1.2015 mmmm INTREPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Wójt Gminy Udanin, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

GWARANCJE W BUDOWNICTWIE - WPROWADZENIE WYDŁUŻONEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY Z TYTUŁU WAD INWESTYCJI BUDOWLANYCH

GWARANCJE W BUDOWNICTWIE - WPROWADZENIE WYDŁUŻONEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY Z TYTUŁU WAD INWESTYCJI BUDOWLANYCH GWARANCJE W BUDOWNICTWIE - WPROWADZENIE WYDŁUŻONEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY Z TYTUŁU WAD INWESTYCJI BUDOWLANYCH ROBERT MIKULSKI, radca prawny 2 Uregulowania prawne gwarancji i rękojmi w Kodeksie cywilnym

Bardziej szczegółowo

PISEMNA INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

PISEMNA INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Rawa Mazowiecka, dnia 8 kwietnia 2013 r. Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 96-200 Rawa Mazowiecka Znak:Fn.3120.1.2013 PISEMNA INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Wójt Gminy Rawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22 października 2013 r.

Warszawa, 22 października 2013 r. Warszawa, 22 października 2013 r. Przepisy regulujące proces budowlany Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Rozporządzenia wydane na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU PRAWA BUDOWLANEGO PROGRAM. Brzeziny, 11-12 października 2011 roku

SZKOLENIE Z ZAKRESU PRAWA BUDOWLANEGO PROGRAM. Brzeziny, 11-12 października 2011 roku SZKOLENIE Z ZAKRESU PRAWA BUDOWLANEGO PROGRAM Brzeziny, 11-12 października 2011 roku I. Zakres zastosowania ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Art. 1 Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Dział II. Organy administracji publicznej. Rozdział 1. Art. 23.

Dział II. Organy administracji publicznej. Rozdział 1. Art. 23. Wariant II Dział II Organy administracji publicznej Rozdział 1 Organy właściwe w zakresie procesu budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych oraz katastrof budowlanych Art. 23. 1. Zadania administracji

Bardziej szczegółowo

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne ZESTAWIENIE uwag do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Numer Ewidencji Podatkowej I NRL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

Art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4. Miejscowość:

Art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4. Miejscowość: Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1 Data wpływu wniosku: 2 WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem wypełnia się stawiając

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 września 2015 r. Poz. 7495 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-I.4131.186.2015.MO WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 7 września 2015 r.

Warszawa, dnia 8 września 2015 r. Poz. 7495 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-I.4131.186.2015.MO WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 7 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 września 2015 r. Poz. 7495 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-I.4131.186.2015.MO WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 7 września 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

załączam dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli jest wymagana)

załączam dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli jest wymagana) ... (numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę) Inwestor: Imię i nazwisko lub nazwa Nr domu, mieszkania lub lokalu Telefon/Faks Adres e-mail Pełnomocnik (jeżeli został ustanowiony):

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) AZ-VII.6740. dn. (miejscowość i data) STAROSTA PARCZEWSKI Inwestor: Imię i nazwisko lub nazwa Ulica Nr domu, mieszkania lub lokalu Kod pocztowy Miejscowość Telefon/Fax Adres e-mail Pełnomocnik (jeżeli

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Wydział Architektury pok. 304 tel. 32 283 63 04 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 tel. 32 281 20 51, www.bytom.pl Urząd Miejski w Bytomiu... Bytom, dnia... / nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia

Bardziej szczegółowo

DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW: WTOREK I CZWARTEK

DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW: WTOREK I CZWARTEK Wydział Architektury i Budownictwa p.o. Naczelnik Aleksandra Marczak pokój: 118 a telefon: 58 773 12 27, 58 683 54 09, fax. 58 683 48 99 e-mail: budownictwo@powiat-gdanski.pl DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. Dz.U.03.80.721 Dz.U.03.217.2124 Dz.U.05.113.954 Dz.U.05.267.2251 Dz.U.06.220.1601 Dz.U.07.23.136 Dz.U.07.112.767 Dz.U.08.154.958 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ 1

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ 1 ... Malbork, dnia... (nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę) Imię i nazwisko lub nazwa Ulica Nr domu, mieszkania lub lokalu Telefon/Faks Adres e-mail WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Radosław Żuk. Część II

Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Radosław Żuk. Część II Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości Radosław Żuk Część II POJĘCIE BUDOWLI Budowla Budowla: art. 1a ust. 1 pkt 2 obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 czerwca 2010 r.

Warszawa, dnia 10 czerwca 2010 r. BAS-WAL-923/10 Warszawa, dnia 10 czerwca 2010 r. Opinia prawna w sprawie konsekwencji braku przepisów prawnych w Prawie budowlanym, regulujących lokalizację i budowę farm wiatrowych I. Teza opinii Brak

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia.. 2012 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawa z dnia.. 2012 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Projekt Ustawa z dnia.. 2012 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,

Bardziej szczegółowo

Konferencja -,,KONSTRUKCJE BUDOWLANE Warszawa, 21 listopad 2014 r.

Konferencja -,,KONSTRUKCJE BUDOWLANE Warszawa, 21 listopad 2014 r. Konferencja -,,KONSTRUKCJE BUDOWLANE Warszawa, 21 listopad 2014 r. Zmiany przepisów w budownictwie Kodeks urbanistyczno budowlany Wiesław Bocheńczyk Zadanie nowej normy prawnej w budownictwie,,kodeks urbanistyczno

Bardziej szczegółowo

Słownik - określenia podstawowe

Słownik - określenia podstawowe Załącznik nr 1 Słownik - określenia podstawowe Ilekroć w Specyfikacji Technicznej, umowie lub innym dokumencie opisującym przedmiot zamówienia jest mowa o: 1. Obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie budowlanym w związku z uchwaleniem ustawy o rewitalizacji i ustawy o wzmocnieniu narzędzi ochrony krajobrazu

Zmiany w prawie budowlanym w związku z uchwaleniem ustawy o rewitalizacji i ustawy o wzmocnieniu narzędzi ochrony krajobrazu Zmiany w prawie budowlanym w związku z uchwaleniem ustawy o rewitalizacji i ustawy o wzmocnieniu narzędzi ochrony krajobrazu BOŻENA GINDERA-MALICKA WARSZTATY SZKOLENIOWE WISŁA - JAWORNIK, 20-22 KWIETNIA

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Zgierz, dnia 05 października 2015 ZGIERZA PI. Jana Pawła II 16 95-100 Zgierz Fn.310.1.4.2015.MH 06. m zuo INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Prezydent Miasta Zgierza działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/82 Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości

Zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości 19 lipca 2010 r. Zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Regulacja prawna Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364. Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o pozwolenie na budowę 1

WNIOSEK o pozwolenie na budowę 1 UNP:... (numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę) Inwestor: Imię i nazwisko lub nazwa Ulica Nr domu, mieszkania lub lokalu Kod pocztowy Miejscowość Telefon/Faks Adres e-mail Urząd

Bardziej szczegółowo

WAB-W-16 Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Zgodnie z ustawą z dnia

WAB-W-16 Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Zgodnie z ustawą z dnia WAB-W-16 Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Opłata skarbowa: (numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę) Ostrołęka,.

Bardziej szczegółowo

PRAWO BUDOWLANE WARUNKI TECHNICZNE I INNE AKTY PRAWNE

PRAWO BUDOWLANE WARUNKI TECHNICZNE I INNE AKTY PRAWNE PRAWO BUDOWLANE WARUNKI TECHNICZNE I INNE AKTY PRAWNE 17. wydanie Stan prawny na 4 marca 2013 r. Wydawca: Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO dla m. sł. Warszawy Warszawa, dnia 15.01. 2012 POSTANOWIENIE NR 151/12

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO dla m. sł. Warszawy Warszawa, dnia 15.01. 2012 POSTANOWIENIE NR 151/12 POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO dla m. sł. Warszawy Warszawa, dnia 15.01. 2012 POSTANOWIENIE NR 151/12 Na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 -Prawo

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia cennika niektórych usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie

w sprawie ustalenia cennika niektórych usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie ZARZĄDZENIE NR II/1/2012 Z DNIA 06.02.2012 R. w sprawie ustalenia cennika niektórych usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę

Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę Informacje ogólne Zmiana pozwolenia na budowę Zmiana pozwolenia na budowę jest decyzją administracyjną, zezwalającą na istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pana posła Jacka Żalka, przesłaną przy piśmie Marszałka Sejmu z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pana posła Jacka Żalka, przesłaną przy piśmie Marszałka Sejmu z dnia 30 sierpnia 2011 r. Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pana posła Jacka Żalka, przesłaną przy piśmie Marszałka Sejmu z dnia 30 sierpnia 2011 r., znak: SPS-023-24196/11, w sprawie biurokratycznych utrudnień

Bardziej szczegółowo

Interpelacja (nr 15357) do ministra finansów w sprawie ujawnienia polityki podatkowej rządu w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości

Interpelacja (nr 15357) do ministra finansów w sprawie ujawnienia polityki podatkowej rządu w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości Interpelacja (nr 15357) do ministra finansów w sprawie ujawnienia polityki podatkowej rządu w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości obiektów podziemnych wyrobisk górniczych oraz przyspieszenia

Bardziej szczegółowo

Prawo budowlane. warunki techniczne i inne akty prawne

Prawo budowlane. warunki techniczne i inne akty prawne Prawo budowlane warunki techniczne i inne akty prawne Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) załączam pełnomocnictwo załączam dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli jest wymagana)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) załączam pełnomocnictwo załączam dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli jest wymagana) Z 7 Wzór zgodny z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r., Dz. U. z 2013 r., Poz. 1013 (miejscowość i data) (numer rejestru

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA (oznaczenie organu administracji architektonicznobudowlanej)

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA (oznaczenie organu administracji architektonicznobudowlanej) Płock,... data WRM-III.6740... (numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę) ST-MZ-PL/WNIOSEK/... Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Inwestor: Imię i nazwisko lub nazwa Ulica nr domu,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI do książki pt. Komentarz do ustawy Prawo budowlane Autor Bolesław Kurzępa

SPIS TREŚCI do książki pt. Komentarz do ustawy Prawo budowlane Autor Bolesław Kurzępa SPIS TREŚCI do książki pt. Komentarz do ustawy Prawo budowlane Autor Bolesław Kurzępa Słowo wstępne... 11 Wykaz skrótów... 12 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 13 Art. 1. Zakres przedmiotowy... 13 Orzecznictwo...

Bardziej szczegółowo

jednostki sektora finansów publicznych) na konieczność ponoszenia nieuzasadnionych kosztów. Istnieje bowiem grupa odpadów, dla których obecnie nie ma

jednostki sektora finansów publicznych) na konieczność ponoszenia nieuzasadnionych kosztów. Istnieje bowiem grupa odpadów, dla których obecnie nie ma Warszawa, 5 lipca 2011 r. Protokół rozbieżności do projektu ustawy o odpadach po przyjęciu projektu przez Komitet Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności w dniu 1 lipca 2011 r. Lp. Przepis Resort

Bardziej szczegółowo

PRAWO BUDOWLANE 2015 (28.06.2015)

PRAWO BUDOWLANE 2015 (28.06.2015) PRAWO BUDOWLANE 2015 (28.06.2015) art. 3 obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach Wersja: 1 ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze

Bardziej szczegółowo

UWAGI. Polskiej Izby Informatyki i Telekeomunikacji [PIIT] do projektu Kodeksu budowlanego i ustawy wprowadzającej (projekt z 25 maja 2015 r.

UWAGI. Polskiej Izby Informatyki i Telekeomunikacji [PIIT] do projektu Kodeksu budowlanego i ustawy wprowadzającej (projekt z 25 maja 2015 r. UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekeomunikacji [PIIT] do projektu Kodeksu budowlanego i ustawy wprowadzającej (projekt z 25 maja 2015 r.) Część 1. Uwagi do projektu Kodeksu budowlanego A. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Infrastruktury 1) z dnia 23 czerwca 2003 r.

Tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Infrastruktury 1) z dnia 23 czerwca 2003 r. Kolor niebieski zmiany i uzupełnienia dokonane rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013r. (Dz.U. 2013, poz. 1013) Kolor czerwony przepisy uchylone na

Bardziej szczegółowo

PISEMNA INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

PISEMNA INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Kisielice 27 czerwca 2013 r. RF.PO. 3120.1.2013 Contino Wind Partners Sp.z o.o. ul. Mysia 5 00-496 Warszawa PISEMNA INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Burmistrz Kisielic, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska Warszawa, dnia 08 lipca 2015 r. RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska RCL.DPG.54.1/2015 Dot.:PK4.8010.3.2015 Pan Janusz Cichoń Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów W odpowiedzi na pismo

Bardziej szczegółowo

Reklama na kółkach a podatek od nieruchomości

Reklama na kółkach a podatek od nieruchomości Anna Chmiel Reklama na kółkach a podatek od nieruchomości Pod pojęciem reklamy zgodnie ze Słownikiem języka polskiego rozumie się rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach, wartości, miejscach

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości

Opodatkowanie elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości Opodatkowanie elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości Autor: Sebastian Owczarzak, Kancelaria Nosowski, Konratowski i Wspólnicy, Koszalin ( Czysta Energia nr 12/2010) Zapewne wszyscy dobrze pamiętają

Bardziej szczegółowo

Data 21 grudnia 2012 Prezydent Miasta Pabianic - Budowle stanowiące całość techniczno-uŝytkową wraz z Temat

Data 21 grudnia 2012 Prezydent Miasta Pabianic - Budowle stanowiące całość techniczno-uŝytkową wraz z Temat Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura BFN-II.310.4.2012 Data 21 grudnia 2012 Autor Prezydent Miasta Pabianic - Budowle stanowiące całość techniczno-uŝytkową wraz z Temat instalacjami i

Bardziej szczegółowo

Jednocześnie, kierując się kryterium wskazanym w delegacji ustawowej, jakim jest konieczność zapewnienia sprawnej kontroli w podmiotach prowadzących

Jednocześnie, kierując się kryterium wskazanym w delegacji ustawowej, jakim jest konieczność zapewnienia sprawnej kontroli w podmiotach prowadzących Uzasadnienie Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia jest efektem oceny dokonanej po rocznym okresie obowiązywania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

1. Wybór najbardziej prawidłowej metody szacowania

1. Wybór najbardziej prawidłowej metody szacowania Opinia do projektu z dnia 12.12.2012 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyboru i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie zamiaru budowy/rozbiórki

Zgłoszenie zamiaru budowy/rozbiórki Zgłoszenie zamiaru budowy/rozbiórki Informacje ogólne Roboty budowlane Za roboty budowlane uważa się budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 345/12. AB.XII.6740.268.2012.S-rzA

DECYZJA NR 345/12. AB.XII.6740.268.2012.S-rzA ( nazwa i adres organu wydającego decyzję) Sandomierz, dnia 04.07.2012 r. ( miejscowość i data) AB.XII.6740.268.2012.S-rzA (nr rejestru organu wydającego decyzję) DECYZJA NR 345/12 Na podstawie art. 28,

Bardziej szczegółowo

Pozwolenie na budowę krok po kroku

Pozwolenie na budowę krok po kroku Pozwolenie na budowę krok po kroku Domy jednorodzinne możemy budować wyłącznie na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę. Może ją uzyskać tylko osoba, posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura - WF-RWPIO.310.1.2013 Data - 28.03.2014 r. Autor - Prezydent Miasta Kalisza Temat - Opodatkowanie myjni podatkiem od nieruchomości Słowa kluczowe -

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Procedura przyłączania wytwórców

Procedura przyłączania wytwórców Procedura przyłączania wytwórców I. Uwagi Ogólne Procedurę przyłączenia wytwórców do sieci dystrybucyjnej przedsiębiorstwa energetycznego reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Nr

Bardziej szczegółowo

VAT zwolnienie dostawy budynków, budowli i ich części

VAT zwolnienie dostawy budynków, budowli i ich części Grzegorz Kaptur VAT zwolnienie dostawy budynków, budowli i ich części Zastosowanie definicji zawartych w Dyrektywie VAT Kontrowersje związane z pierwszym zasiedleniem Interpretacje indywidualne Dyrektorów

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę /rozbiórkę

Wniosek o pozwolenie na budowę /rozbiórkę Wniosek o pozwolenie na budowę /rozbiórkę Informacje ogólne Pozwolenie na budowę Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 721)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 721) Warszawa, dnia 10 października 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 721) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa wprowadza zasadę

Bardziej szczegółowo

PRAWO BUDOWLANE WARUNKI TECHNICZNE I INNE AKTY PRAWNE

PRAWO BUDOWLANE WARUNKI TECHNICZNE I INNE AKTY PRAWNE PRAWO BUDOWLANE WARUNKI TECHNICZNE I INNE AKTY PRAWNE 16. wydanie Stan prawny na 6 sierpnia 2012 r. Wydawca: Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko,

Bardziej szczegółowo

Proponujemy dodać artykuł 11a w rozdziale 3 projektu ustawy, o treści:

Proponujemy dodać artykuł 11a w rozdziale 3 projektu ustawy, o treści: P R O P O Z Y C J A P O P R A W K I N R 1 Proponujemy dodać artykuł 11a w rozdziale 3 projektu ustawy, o treści: W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA P V - 06 P R O C E D U R A

PROCEDURA P V - 06 P R O C E D U R A P R O C E D U R A Nr procedury Wydawanie pozwolenia na budowę P-V-06 Wydanie 8 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest ustalenie przebiegu postępowania administracyjnego mającego na celu wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Rozdział 1 Przepisy ogólne Numer dokumentu LexPolonica: 416 Stan prawny : 2012-01-19 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 106 poz. 1126)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 listopada 2009 r.

Warszawa, dnia 24 listopada 2009 r. Warszawa, dnia 24 listopada 2009 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobnie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE NA BUDOWĘ. CZĘŚĆ 1 - dotyczy budynku mieszkalnego jednorodzinnego CZĘŚĆ 2 - dotyczy pozostałych inwestycji

POZWOLENIE NA BUDOWĘ. CZĘŚĆ 1 - dotyczy budynku mieszkalnego jednorodzinnego CZĘŚĆ 2 - dotyczy pozostałych inwestycji KARTA INFORMACYJNA Z A N I M W Y P E Ł N I S Z W N I O S E K P R Z E C Z Y T A J! Symbol komórki odpowiedzialnej IMA URZĄD MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO REFERAT ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ul. Szkolna

Bardziej szczegółowo

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH KANAŁ TECHNOLOGICZNY art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

Bardziej szczegółowo

Między budowlą a urządzeniem technicznym spór o granicę pojęć

Między budowlą a urządzeniem technicznym spór o granicę pojęć Mgr Elżbieta Leszczyńska Doktorantka w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego Między budowlą a urządzeniem technicznym spór o granicę pojęć Zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WZORÓW: WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ, OŚWIADCZENIAO POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE I DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 grudnia 2015 r.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 grudnia 2015 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 grudnia 2015 r. W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach

Bardziej szczegółowo

Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu M A Ł O P O L S K A O K R Ę G O WA I Z B A A R C H I T E K T Ó W R P O K R Ę G O WA R A D A I Z B Y Obszar oddziaływania obiektu W myśl znowelizowanego Art. 20 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

TEZY. 1. Wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej wymaga wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

TEZY. 1. Wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej wymaga wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Sygnatura OSK 1566/04 Data wydania 2005-05-16 Skład orzekający Gliniecki Andrzej Mzyk Eugeniusz Żak Anna /sprawozdawca/ Akty prawne powołane w orzeczeniu Dz.U. 2000

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Stargard Szczeciński, 30.07.2014 r. Nasz znak:te-ii.310.2014.9 INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Prezydent Miasta Stargard Szczeciński działając na podstawie art. 14j 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -

Bardziej szczegółowo

GENERALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

GENERALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA GENERALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Warszawa, dnia 7/01/2011 r. DOOŚ-idk. 070.20.2011.JSz.sw Wg rozdzielnika W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi wydawania zaświadczeń organu odpowiedzialnego

Bardziej szczegółowo

Prawnoadministracyjne uwarunkowania prawa budowlanego

Prawnoadministracyjne uwarunkowania prawa budowlanego Prawnoadministracyjne uwarunkowania prawa budowlanego PRAWO ADMINISTRACYJNE - ĆWICZENIA dr Maciej M. Sokołowski WPiA UW Ustawa prawo budowlane - wprowadzenie Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 688).

- o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 688). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-157(7)/12 Warszawa, 30 listopada 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Przekazuję

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR WB/04 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

KARTA USŁUG NR WB/04 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA KARTA USŁUG NR WB/04 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Strona nr 1 Stron 2 Wydanie nr 8 1. Nazwa usługi: WYDAWANIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ NA ROBOTY BUDOWLANE, np. montaż gazu

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo budowlane

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo budowlane Dziennik Ustaw Nr 243 16450 Poz. 1623 1623 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo budowlane 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY

MINISTER INFRASTRUKTURY KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 04 stycznia 2010 r. w sprawie uzgodnienia standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności Na podstawie art. 175 ust.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzono również pojęcie pieczęć elektroniczna, która rozumiana jest jako

Wprowadzono również pojęcie pieczęć elektroniczna, która rozumiana jest jako UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego określonego w art. 20a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących

Bardziej szczegółowo

Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015

Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015 Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015 Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym na dostawę elektronicznego programu informacji prawnej

Bardziej szczegółowo

Lp. Podmiot zgłaszający Treść uwagi Stanowisko projektodawcy 1. Minister

Lp. Podmiot zgłaszający Treść uwagi Stanowisko projektodawcy 1. Minister Zestawienie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2013.1409 Dz.U.2014.40 Dz.U.2014.768 Dz.U.2014.822 Dz.U.2014.1133 Dz.U.2015.200 Dz.U.2014.1200 Dz.U.2015.528 Dz.U.2015.443 Dz.U.2015.774 Dz.U.2015.1265 Dz.U.2015.1777 Dz.U.2015.1642 Dz. U. 2015.1165

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-836/10-2/AS Data 2010.12.15 Referencje IPPB4/415-627/09-4/JK2, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PG4.021.47.2015

Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PG4.021.47.2015 Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PG4.021.47.2015 Pan Marek Wójcik Podsekretarz Stanu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji W odpowiedzi na pismo z dnia 7 lipca

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia.. 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

USTAWA. z dnia.. 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) projekt USTAWA z dnia.. 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 23 czerwca 2015 r. Warszawa, dnia 23 czerwca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura DFP-Fn-VI.310.1.2012 Data 2012-12-19 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat Jaką stawką podatku od nieruchomości należy opodatkować lokal użytkowy będący

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJE PRAWA BUDOWLANEGO WEDŁUG GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

INTERPRETACJE PRAWA BUDOWLANEGO WEDŁUG GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO ARTYKUŁ: INTERPRETACJE PRAWA BUDOWLANEGO WEDŁUG GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK RZECZOZNAWCA BUDOWLANY BIEGŁY SĄDOWY WYKŁADOWCA KATEDRA BUDOWNICTWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC

Regulamin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC Wydał: Zatwierdził: Za Zarząd ARP S.A. Minister Gospodarki Warszawa, dn. Warszawa, dn. 10.09.2002 Regulamin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 16 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 16 kwietnia 2015 r. Sygn. akt KIO/KU 21/15 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 16 kwietnia 2015 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń od wyników kontroli z 25 marca 2015 r. zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr MOK.WID.C/MOK/V/P1/31/I-./272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul.

Bardziej szczegółowo