Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Radosław Żuk. Część II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Radosław Żuk. Część II"

Transkrypt

1 Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości Radosław Żuk Część II

2 POJĘCIE BUDOWLI

3 Budowla Budowla: art. 1a ust. 1 pkt 2 obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 Budowla prawo budowlane Art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego budowla - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową

5 Przedmiot opodatkowania Budowla Art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego Urządzenia budowlane to urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietnik

6 Przedmiot opodatkowania Art. 3 pkt 3a Prawa budowlanego O ile w przepisach mowa o: obiekcie liniowym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego;

7 Przedmiot opodatkowania Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Gorzowie Wlkp , II SA/Go 305/11 Przepis art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego wskazuje, że urządzenie techniczne stanowi budowlę tylko wówczas, gdy jest urządzeniem wolno stojącym. Natomiast siłownia (elektrownia) wiatrowa jako całość nie stanowi budowli. Ustawodawca rozróżnia bowiem części budowlane urządzeń technicznych od samych urządzeń, uznając za budowlę jedynie pierwsze z nich. Takie urządzenia, jak generator, rotor z gondolą, wirnik, generator, skrzynia biegów, komputer sterujący, transformator, rozdzielnia energetyczna, instalacja alarmowa zdalnego sterowania, nie są częściami budowlanymi urządzeń technicznych elektrowni wiatrowych. Są odrębnymi pod względem technicznym częściami przedmiotów składających się na całość użytkową w zakresie urządzeń wytwórczych energii elektrycznej, a nie budowli. Urządzenia te bez uszczerbku dla budowli można wymieniać na inne, zamieniać, zmieniać ich parametry techniczne, wymontowywać i zastępować innymi urządzeniami prądotwórczymi bez zmiany całości użytkowej budowli, która pozostaje ta sama.

8 Przedmiot opodatkowania Elektrownia wiatrowa nie jest również urządzeniem budowlanym w rozumieniu art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego. W zakres pojęcia budowli nie wchodzą bowiem urządzenia techniczne, które się w nim znajdują. Nie są one budowlą, gdyż nie są związane z obiektem budowlanym zapewniającym możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie można ich bowiem porównać do przyłączy, przejazdów, ogrodzenia, lub innych urządzeń budowlanych wymienionych w tym przepisie. Nie są więc urządzeniami budowlanymi elementy techniczne służące bezpośrednio wytwarzaniu energii elektrycznej, takie jak zespoły wiatrowe, czyli generator (turbina), rotor z gondolą, wirnik, skrzynia biegów, a także komputer sterujący, transformator, rozdzielnia energetyczna, czy instalacja alarmowa zdalnego sterowania. Jak z powyższego wynika elektrownie wiatrowe umieszczone na wieży lub maszcie, bądź stalowym słupie wspartym na fundamencie i powiązane z innymi częściami budowlanymi urządzeń technicznych oraz urządzeniami budowlanymi nie mają nic wspólnego z zapewnieniem możliwości użytkowania tego rodzaju budowli zgodnie z przeznaczeniem. W istocie to elektrownie wiatrowe są głównym urządzeniem, w którym dla prawidłowego funkcjonowania niezbędna jest odpowiednia konstrukcja wieży, masztu, słupa stalowego i innych obiektów budowlanych, a także części budowlanych urządzeń technicznych i urządzeń budowlanych. Wieża, maszt, czy słup stalowy jest jednym z elementów potrzebnych do wytwarzania energii elektrycznej za pomocą elektrowni wiatrowych i ich turbin, lecz podobnie, jak inne budowle nie pełni w tym urządzeniu roli zasadniczej. Do budowli nie należą zatem urządzenia służące wytwarzaniu energii elektrycznej.

9 Opodatkowanie transformatorów Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 18 lutego 2011 r. sygn. akt I SA/Gl 1362/10 1. Transformatory nie są budowlami w rozumieniu art. 1a ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.), w związku z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz ze zm.). Transformatory nie tylko nie są wymienione w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, ale również pozbawione są cech zbliżonych do budowli wymienionych w tym przepisie. W związku tym nie mogą być one uznane za budowle. Nie można ich uznać też za część budowlaną stancji transformatorowej, którą to część budowlaną stanowią fundamenty oraz słupy. Transformatory są odrębnymi pod względem technicznym częściami przedmiotów składających się na całość użytkową w zakresie stacji energetycznej. Nie stanowią natomiast części składowej budowli (np. słupa, czy też fundamentów pod szynami). Nie są one w sposób trwały połączone zarówno z elementami budowlanymi, na których (lub przy których) zostały posadowione, jak i samą siecią energetyczną.

10 Opodatkowanie transformatorów Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 18 lutego 2011 r. sygn. akt I SA/Gl 1362/10 2. Transformatory nie są urządzeniem budowlanym w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W zakres pojęcia budowli nie wchodzą bowiem urządzenia techniczne, które się w niej znajdują lub z którą są połączone, a obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości obejmuje elementy budowlane stacji transformatorowych. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości będą zatem podlegać te urządzenia techniczne, które zgodnie z art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego są urządzeniami budowlanymi stanowiącymi integralną część budowli, a więc całość techniczno-użytkową stacji transformatorowej. Nie można mówić o całości technicznej urządzenia technicznego (transformatora) z częścią budowlaną stacji transformatorowej, skoro transformator może zostać odłączony od części budowlanej i zastąpiony innym, może wreszcie być wykorzystywany w innej stacji transformatorowej.

11 Pojęcie budowli Wyrok NSA z r. sygn. akt II FSK 202/08 Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. za 2002r. Nr 9 poz. 84 ze zm.) podlegają jedynie części budowlane elektrowni wiatrowych jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9 poz. 84 ze zm.) podlegają jedynie części budowlane elektrowni wiatrowych jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

12 Pojęcie budowli Wyrok NSA z r. sygn. akt II FSK 635/08 Budowlami w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 u.o.p.l. są te wszystkie obiekty budowlane, które zostały przykładowo wymienione w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego oraz te obiekty budowlane, które są podobne do nich. Opodatkowanie rzeczy, które nie są objęte wyliczeniem zawartym w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego, a ich konstrukcja, charakter i przeznaczenie różni się od wymienionych przez ustawodawcę, narusza zasadę określoności i zasadę ustawowego określania przedmiotu danin publicznoprawnych, wynikające z art. 2 i 217 Konstytucji

13 Pojęcie budowli Wyrok NSA z 5 października 2010 r. (sygn. akt II FSK 809/09) I. Przewody telekomunikacyjne ułożone w kanalizacji kablowej tworzą z nią całość techniczno-użytkową, o której mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118, ze zm., dalej w skrócie: u.p.b.), podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844, ze zm.; dalej w skrócie: u.p.o.l.). II. Tworzenie całości techniczno-użytkowej, o której mowa w art. 3 pkt 1 u.p.b., należałoby rozumieć jako połączenie poszczególnych elementów w taki sposób, aby zgodnie z wymogami techniki nadawały się one do określonego użytku. Nie można przy tym wykluczyć, że każdy z tych elementów może być samodzielnym obiektem, choć nie zawsze samodzielnie wykorzystywany będzie mógł być do określonego celu III. Dokonując wykładni pojęcia "przepisy prawa budowlanego", użytego w art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. w zgodzie z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) należy przyjąć, że odesłanie to odnosić się może wyłącznie do przepisów rangi ustawowej

14 Pojęcie budowli Wyrok NSA z 15 maja 2010 r. (sygn. akt II FSK 1932/09) I. Sieć uzbrojenia terenu w postaci telekomunikacyjnych linii kablowych stanowi budowlę w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.; dalej: ustawa - Prawo budowlane), a przez to i art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.; dalej: u.p.o.l.). II. Wobec brzmienia art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane i art. 2 pkt 11 ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r., Nr 240, poz ze zm.), nie ma żadnego znaczenia okoliczność faktyczna, czy dana sieć uzbrojenia terenu ułożona jest bezpośrednio w ziemi, czy też w odpowiedniej kanalizacji kablowej, ponieważ w.w. przepisy w tym przedmiocie nie stanowią. III. Obiektami budowlanymi, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b/ ustawy - Prawo budowlane, w zależności od konkretnego stanu faktycznego, mogą być: 1. budowle (art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane), 2. budowle wraz z instalacjami i urządzeniami (art. 3 pkt 3 i art. 3 pkt 9 ustawy - Prawo budowlane) oraz 3. traktowane jako jeden obiekt budowlany różne budowle - pozostające w funkcjonalnym związku i tworzące w nim całość techniczno - użytkową (art. 3 pkt 1 lit. b/ i art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane).

15 Pojęcie budowli Wyrok WSA w Poznaniu z 16 grudnia 2010 r. (sygn. akt III SA/Po 675/10) Wbrew zarzutom strony nie może budzić wątpliwości, iż zbiorniki gazu są budowlą w rozumieniu art. 3 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane, a przypisane im dystrybutor LPG i agregat są urządzeniami technicznymi w rozumieniu art. 3 pkt. 9 tego aktu prawnego. Nie sposób bowiem uznać, iż naziemne urządzenie do przechowywania gazu i jego dystrybucji umieszczone na stacji paliw nie jest zbiornikiem w rozumieniu art. 3 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane. Przepis ten nie rozróżnia zbiorników podziemnych i naziemnych, zaliczając do tej kategorii wszystkie urządzenia o charakterze zbiornika. Organ ten zasadnie uznał zdaniem Sądu, iż zbiorniki na paliwo czy gaz są generalnie budowlą w rozumieniu art. 3 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane, a przypisane im odpowiednio dystrybutory i agregaty pompowe należy uznać za urządzenia techniczne w rozumieniu art. 3 pkt. 9 ustawy Prawo budowlane, związane ze zbiornikami i zapewniające możliwość ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Nie ulega bowiem wątpliwości w ocenie Sądu, iż dopiero ujmowane łącznie stanowią one odpowiednią całość techniczno użytkową i bez znaczenia jest to, iż mogą być one zdemontowane i przeniesione w inne miejsce. Art. 3 pkt. 9 nie wprowadza nakazu trwałego związania z gruntem lub wytworzenia urządzenia w wyniku prac budowlanych.

16 Pojęcie budowli Wyrok WSA w Krakowie z dnia 6 lipca 2012 r. (sygn. akt I SA/Kr 731/12) Reasumując, zbiornik na gaz płynny LPG, w stanie faktycznym odnoszącym się do przedmiotowej sprawy, jest urządzeniem budowlanym w rozumieniu art. 3 pkt 9 prawa budowlanego, a zatem na mocy art. 2 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Podobny pogląd jest prezentowany w orzecznictwie sądowym (por. wyrok WSA z dnia 15 lutego 2012 r.,i SA/Go 22/12; wyrok WSA z dnia 25 kwietnia 2012 r., III SA/Po 212/12; wyrok WSA z dnia 14 grudnia 2011 r., I SA/Gl 520/11; wyrok WSA z dnia 14 grudnia 2011 r., I SA/Gl 519/11; wyrok WSA z dnia 9 listopada 2010 r., I SA/Gl 696/10; wyrok WSA z dnia 26 października 2011 r., I SA/Gl 855/11; wyrok WSA z dnia 27 stycznia 2011 r., I SA/Gl 956/10; wyrok WSA z dnia 24 maja 2011 r., I SA/Kr 510/11). Nie zasługuje również na uwzględnienie pogląd, że skoro zbiornik jest częścią instalacji zbiornikowej, to nie może on stanowić przedmiotu opodatkowania z uwagi na to, że nie jest spełniona jedna z przesłanek uznania go za urządzenie budowlane. Zdaniem Sądu fakt, że zbiornik na gaz płynny jest częścią instalacji zbiornikowej nie może stanowić podstawy do wyłączenia go spod opodatkowania. Wskazać też należy, że zgodnie z art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego budowlą są m.in. zbiorniki. Ustawodawca wymienia zatem zbiorniki jako jeden z rodzajów budowli. Ponadto ustawodawca definiując budowle dostrzega, że urządzenia techniczne (takie jak np. piece, kotły) mają części zarówno budowlane będąc budowlami jak i takie, które cech budowli nie mają - czemu daje wyraz expressis verbis w treści art. 3 pkt 9 prawa budowlanego. Również w piśmiennictwie podkreśla się, że pojęcie to obejmuje również zbiorniki na gaz płynny (por. B. Pahl, Czy zbiornik na gaz płynny jest budowlą opodatkowana podatkiem od nieruchomości? Glosa krytyczna do wyroku WSA z 29 października 2010 r., VIII SA/Wa 541/10, Prawo i Podatki nr 4/2011, s. 21 i n.). Zatem i z tego względu zbiorniki te powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

17 Pojęcie budowli Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z , VII SA/Wa 2390/10 1. Uzasadnienie stanowi integralną część decyzji i jego zadaniem jest wyjaśnienie podjętego przez organ rozstrzygnięcia. W uzasadnieniu decyzji powinno znaleźć się więc pełne odzwierciedlenie i ocena zebranego materiału dowodowego oraz wyczerpujące wyjaśnienie przesłanek dokonanego rozstrzygnięcia. Uzasadnienie powinno przekonywać zarówno co do prawidłowości oceny stanu faktycznego i prawnego, jak i co do zasadności samej treści podjętej decyzji. 2. Budowle ziemne są to wytwory ludzkiej działalności niebędące budynkiem lub obiektem małej architektury, wykonane z ziemi lub podobnego materiału stanowiące całość techniczno-użytkową o określonej konstrukcji i funkcji, nawet jeżeli nie posiadają dodatkowych instalacji czy urządzeń.

18 Pojęcie budowli Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z , II OSK 210/10 Antenowa konstrukcja wsporcza (maszt antenowy, wieża antenowa) umiejscowiona na dachu budynku nie stanowi budowli w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz ze zm.). Jeżeli ustawodawca zdecydował się na sprecyzowanie pojęcia wieloznacznego poprzez wymienienie kliku przykładowych jego "desygnatów" to wskazanie na "wolno stojące maszty antenowe" każe wyłączyć z "budowli" obiekty z nimi co prawda tożsame rodzajowo (maszty antenowe), niemniej jednak nie posiadające cechy posadowienia na gruncie, wyszczególnionej w przepisie.

19 PRAWA AUTORSKIE Niniejsze materiały szkoleniowe stanowią utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., nr 24, poz. 83, ze zm.) i podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego utworu nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody Centrum Kompetencji Sp. z o.o.

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Tytuł dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura Fn.I.0550/10/10 Data 2011-05-06 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat Czy linie telekomunikacyjne umieszczone w kanalizacji kablowej stanowią przedmiot

Bardziej szczegółowo

PISEMNA INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

PISEMNA INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Rawa Mazowiecka, dnia 8 kwietnia 2013 r. Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 96-200 Rawa Mazowiecka Znak:Fn.3120.1.2013 PISEMNA INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Wójt Gminy Rawa

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Nr FN.3120.130.2016 Jastrowie, dnia 10 października 2016r. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie, działając na podstawie art.14j 1 i 3 w związku z art.14b

Bardziej szczegółowo

Możliwości przeciwdziałania skokowemu zwiększeniu obciążeń z tytułu podatku od nieruchomości dla farm wiatrowych

Możliwości przeciwdziałania skokowemu zwiększeniu obciążeń z tytułu podatku od nieruchomości dla farm wiatrowych Możliwości przeciwdziałania skokowemu zwiększeniu obciążeń z tytułu podatku od nieruchomości dla farm wiatrowych 13 lipca 2016 Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy Sp.k. DOROTA SZUBIELSKA PIOTR KARWAT Historia

Bardziej szczegółowo

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia , sygn. II FSK 200/08.

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia , sygn. II FSK 200/08. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają jedynie części budowlane elektrowni wiatrowych jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. Elektrownia

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA U Z A S A D N I E N I E

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA U Z A S A D N I E N I E Masłowice, dnia 03.03.2017r. Wójt Gminy Masłowice 97-515 Masłowice Znak sprawy: 310.2.2017 INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Wójt Gminy Masłowice, działając na podstawie art. 14j 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego

Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego Elbląg, dnia 28.12.2016 r. FN.310.1.1.2016.MW ENERTOP Spółka z o.o. Spółka Komandytowa ul. Wąwozowa 32 lokal U-9 02-796 Warszawa Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego Wójt Gminy Elbląg

Bardziej szczegółowo

Spór o opodatkowanie zamkniętych składowisk odpadów komunalnych podatkiem od nieruchomości

Spór o opodatkowanie zamkniętych składowisk odpadów komunalnych podatkiem od nieruchomości Katarzyna Kopyściańska Spór o opodatkowanie zamkniętych składowisk odpadów komunalnych podatkiem od nieruchomości Stosownie do art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 1 pod pojęciem,,budowla

Bardziej szczegółowo

II FSK 1397/10 Wyrok NSA

II FSK 1397/10 Wyrok NSA II FSK 1397/10 Wyrok NSA Data orzeczenia 2012 01 20 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2010 06 18 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Jacek Brolik /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura DFP-Fn-I.310.2.2012 Data 2012-06-20 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat Budowle stanowiące całość techniczno-użytkową waz z instalacjami i urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Interpretacja Prawa Podatkowego

Interpretacja Prawa Podatkowego Wniosek podatnika: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wnioskiem z dnia 05 listopada 2007r. zwróciła się do tut. organu podatkowego z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji odnośnie zastosowania

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu - Indywidualna interpretacja Sygnatura - WPiOL-VI.310.10.2017.MS Data - 18.01.2018 r. Autor - Prezydent Miasta Szczecin Temat - Opodatkowanie myjni bezdotykowej Słowa kluczowe - Podatek

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY UDANIN POWIAT ŚREDZKI woj, dolnośląskie Udanin, dnia 28.09.2015 r. INTREPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

WOJT GMINY UDANIN POWIAT ŚREDZKI woj, dolnośląskie Udanin, dnia 28.09.2015 r. INTREPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO WOJT GMINY UDANIN POWIAT ŚREDZKI woj, dolnośląskie Udanin, dnia 28.09.2015 r. FN.IY.3120.12.1.2015 mmmm INTREPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Wójt Gminy Udanin, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PISEMNA INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

PISEMNA INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Kisielice 27 czerwca 2013 r. RF.PO. 3120.1.2013 Contino Wind Partners Sp.z o.o. ul. Mysia 5 00-496 Warszawa PISEMNA INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Burmistrz Kisielic, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), dalej jako: UPOL.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), dalej jako: UPOL. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), dalej jako: UPOL. PODMIOT PODATKU Art. 3 ust. 1 UPOL Podatnikami podatku

Bardziej szczegółowo

Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego

Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego Rodzaj dokumentu: Sygnatura: Data: Organ wydający: Temat: Słowo kluczowe: Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego DW.310.1.X.2014.ML 18 kwiecień 2014 rok Prezydent Miasta Leszna Od kiedy powstaje

Bardziej szczegółowo

Zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości

Zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości 19 lipca 2010 r. Zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Regulacja prawna Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Wnioskiem z dnia 15 grudnia 2016 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu: 27 grudnia

Wnioskiem z dnia 15 grudnia 2016 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu: 27 grudnia Białystok, 14 marca 2017 r. DFN-IV.3120.138.2016 Interpretacja Indywidualna Przepisów Prawa Podatkowego Prezydent Miasta Białegostoku działając na podstawie art. 14j oraz art. 14c ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura - WF-RWPIO.310.1.2013 Data - 19.06.2015 r. Autor - Prezydent Miasta Kalisza Temat - Opodatkowanie myjni podatkiem od nieruchomości Słowa kluczowe -

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości

Opodatkowanie elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości Opodatkowanie elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości Autor: Sebastian Owczarzak, Kancelaria Nosowski, Konratowski i Wspólnicy, Koszalin ( Czysta Energia nr 12/2010) Zapewne wszyscy dobrze pamiętają

Bardziej szczegółowo

Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Radosław Żuk. Część I

Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Radosław Żuk. Część I Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości Radosław Żuk Część I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA PODATKIEM OD NIERUCHOMOŚCI Istotne regulacje prawne 1) Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

Interpretacje podatkowa

Interpretacje podatkowa 2016-05-19 Interpretacje podatkowa PiOL. 3120.10.10.2016 Jasło, dnia 11 maja 2016 r.... sp. z o.o. ul...., 38-200 JASŁO NIP... PISEMNA INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Burmistrz Miasta Jasła,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna DFP-Fn-I Data Prezydent Miasta Łodzi Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna DFP-Fn-I Data Prezydent Miasta Łodzi Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura DFP-Fn-I.310.6.3.2015 Data 2015-11-25 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budowli będących w posiadaniu podmiotu

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA U Z A S A D N I E N I E

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA U Z A S A D N I E N I E Masłowice, dnia 03.03.2017r. Wójt Gminy Masłowice 97-515 Masłowice Znak sprawy: 310.1.2017 INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Wójt Gminy Masłowice, działając na podstawie art. 14j 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Interpretacja Indywidualna Przepisów Prawa Podatkowego

Interpretacja Indywidualna Przepisów Prawa Podatkowego Białystok, 27 marzec 2015 r. Sp. z o. o. Interpretacja Indywidualna Przepisów Prawa Podatkowego Prezydent Miasta Białegostoku działając na podstawie art. 14j oraz art. 14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

r. ... I n d y w i d u a l n a I n t e r p r e t a c j a P r z e p i s ó w P r a w a P o d a t k o w e g o

r. ... I n d y w i d u a l n a I n t e r p r e t a c j a P r z e p i s ó w P r a w a P o d a t k o w e g o ... 30.05.2016 r............. I n d y w i d u a l n a I n t e r p r e t a c j a P r z e p i s ó w P r a w a P o d a t k o w e g o Burmistrz Miasta Lędziny działając na podstawie art.14j 1 i 3, w związku

Bardziej szczegółowo

SENTENCJA. Sygnatura II FSK 2532/14 Data Sąd Naczelny Sąd Administracyjny

SENTENCJA. Sygnatura II FSK 2532/14 Data Sąd Naczelny Sąd Administracyjny 1 Sygnatura II FSK 2532/14 Data 2016.10.07 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jacek Brolik, Sędzia NSA Bogdan Lubiński (sprawozdawca),

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu: Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego

Rodzaj dokumentu: Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego Rodzaj dokumentu: Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego Sygnatura: FP.310.1.2016.ML Data: 10 października 2016 r. Organ wydający: Prezydent Miasta Leszna Temat: Czy reprezentant Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

Reklama na kółkach a podatek od nieruchomości

Reklama na kółkach a podatek od nieruchomości Anna Chmiel Reklama na kółkach a podatek od nieruchomości Pod pojęciem reklamy zgodnie ze Słownikiem języka polskiego rozumie się rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach, wartości, miejscach

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Kotlin, dnia 29 marca 2017 roku FIN.310.1.2017 INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Wójt Gminy Kotlin działając na podstawie art. 14j 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2017

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRAWA PODATKOWEGO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRAWA PODATKOWEGO Będzino, dnia 25 stycznia 2017 r. Fn.310.1.2017.TL xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Reprezentowana przez: Radcę prawnego: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Adres elektroniczny: xxxxxxxxxxxxxxxx

Bardziej szczegółowo

PV z czy bez podatków?

PV z czy bez podatków? PV z czy bez podatków? Katarzyna Klimkiewicz Partner, Doradca Podatkowy Warszawa, 9 maja 2013 r. Agenda Podatek od nieruchomości Energetyka prosumencka Elementy podatkowe w modelu finansowym inwestycji

Bardziej szczegółowo

Darłowo, 4 maja 2017 r. BD uznaje za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy

Darłowo, 4 maja 2017 r. BD uznaje za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy Darłowo, 4 maja 2017 r. BD.310.1.2017... INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Wójt Gminy Darłowo działając na podstawie art. 14j 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz.

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Zgierz, dnia 05 października 2015 ZGIERZA PI. Jana Pawła II 16 95-100 Zgierz Fn.310.1.4.2015.MH 06. m zuo INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Prezydent Miasta Zgierza działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podatek od nieruchomości. Warszawa, 15 listopada 2012 r.

Podatek od nieruchomości. Warszawa, 15 listopada 2012 r. Podatek od nieruchomości Warszawa, 15 listopada 2012 r. 1 Szkolenie podatek od nieruchomości Prowadzący: Paweł Banasik doradca podatkowy, menedżer w MDDP 2 Program Szkolenia A. Zagadnienia ogólne B. Podatnicy

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO UZASADNIENIE. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO UZASADNIENIE. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Bielsk Podlaski, dnia 30 stycznia 2017r. ul. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Wójt Gminy Bielsk Podlaski, działając na podstawie art. 14j 1 i 3 w związku z art. 14b i 14c ustawy z

Bardziej szczegółowo

I TERPRETACJAINDYWIDUAL A

I TERPRETACJAINDYWIDUAL A WÓJT GMINY W\żAJNY ul.rynek1 16-407 WIŻAJNY BF. III.3123.21 00 l 0.2.20 16 Wiżajny, 11 stycznia 2017 roku I TERPRETACJAINDYWIDUAL A Wójt Gminy Wiżajny na podstawie art. 14j oraz art. 14c ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Bolków, dnia 07.10.2015 r. FB.3120.1.2015 INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Burmistrz Bolkowa, działając na podstawie art. 14j oraz 14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja

Bardziej szczegółowo

Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Radosław Żuk. Część III

Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Radosław Żuk. Część III Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości Radosław Żuk Część III PODATNIK ORAZ PODSTAWA OPODATKOWANIA Podatnicy Art. 3 ust. 1 Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne,

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 1)

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 1) Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

Między budowlą a urządzeniem technicznym spór o granicę pojęć

Między budowlą a urządzeniem technicznym spór o granicę pojęć Mgr Elżbieta Leszczyńska Doktorantka w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego Między budowlą a urządzeniem technicznym spór o granicę pojęć Zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem

Bardziej szczegółowo

I N T E R P R E T A C J A I ND Y W I D U A L N A

I N T E R P R E T A C J A I ND Y W I D U A L N A Osiek dn. 20.03.2017r. WP.030.9.2017 I N T E R P R E T A C J A I ND Y W I D U A L N A Na podstawie art.14j 1 i art.14 d w zw. z art. 14 j 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o interpretację indywidualną

Wniosek o interpretację indywidualną Rodzaj dokumentu: Interpretacja indywidualna Sygnatura: FB.3120.332.2017 Data: 28.04.2017 r. Autor: Burmistrz Głowna Temat: Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości Wniosek o interpretację indywidualną

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilków Wilków, 20 marca 2017 r. ul. Wrocławska Wilków INDYWIDUALNA INTERPRETACJA PRAWA PODATKOWEGO

Wójt Gminy Wilków Wilków, 20 marca 2017 r. ul. Wrocławska Wilków INDYWIDUALNA INTERPRETACJA PRAWA PODATKOWEGO Wójt Gminy Wilków Wilków, 20 marca 2017 r. ul. Wrocławska 11 46-113 Wilków FN.3120.10.2017 INDYWIDUALNA INTERPRETACJA PRAWA PODATKOWEGO Wójt Gminy Wilków, działając na podstawie art. 14j 1 i 3 w zw. z

Bardziej szczegółowo

PRAWO BUDOWLANE WARUNKI TECHNICZNE I INNE AKTY PRAWNE

PRAWO BUDOWLANE WARUNKI TECHNICZNE I INNE AKTY PRAWNE PRAWO BUDOWLANE WARUNKI TECHNICZNE I INNE AKTY PRAWNE 17. wydanie Stan prawny na 4 marca 2013 r. Wydawca: Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko,

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA przepisów prawa podatkowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA przepisów prawa podatkowego Wójt Gminy Orońsko ul. Szkolna 8 26-505 Orońsko Orońsko, dnia 27 luty 2017 roku FIN.310.2.2017 INTERPRETACJA INDYWIDUALNA przepisów prawa podatkowego Wójt Gminy Orońsko, działając na podstawie art. 14j

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 września 2015 r. Poz. 7495 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-I.4131.186.2015.MO WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 7 września 2015 r.

Warszawa, dnia 8 września 2015 r. Poz. 7495 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-I.4131.186.2015.MO WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 7 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 września 2015 r. Poz. 7495 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-I.4131.186.2015.MO WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 7 września 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/82 Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Wójt Gminy Płośnica ul. Dworcowa 52 13-206 Płośnica Płośnica, dnia 29.11.2016 r. RFP.310.1.2016.EW INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Wójt Gminy Płośnica działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE PO.310.3.2016 Gliwice, 03.06.2016 r. nr kor. UM.344929.2016 Roca Polska Sp. z o.o. Ul. Wyczółkowskiego 20 44-100 Gliwice reprezentowana przez: Łukasza Lichonia, radcę prawnego

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Stargard Szczeciński, 30.07.2014 r. Nasz znak:te-ii.310.2014.9 INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Prezydent Miasta Stargard Szczeciński działając na podstawie art. 14j 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA przepisów prawa podatkowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA przepisów prawa podatkowego Świecie nad Osą, dnia 18 listopada 2016 roku Wójt Gminy Świecie nad Osą Świecie nad Osą 1 86-341 Świecie nad Osą INTERPRETACJA INDYWIDUALNA przepisów prawa podatkowego /DANE WNIOSKODAWCY/ Wójt Gminy Świecie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilków Wilków, 20 marca 2017 r. ul. Wrocławska Wilków INDYWIDUALNA INTERPRETACJA PRAWA PODATKOWEGO

Wójt Gminy Wilków Wilków, 20 marca 2017 r. ul. Wrocławska Wilków INDYWIDUALNA INTERPRETACJA PRAWA PODATKOWEGO Wójt Gminy Wilków Wilków, 20 marca 2017 r. ul. Wrocławska 11 46-113 Wilków FN.3120.11.2017 INDYWIDUALNA INTERPRETACJA PRAWA PODATKOWEGO Wójt Gminy Wilków, działając na podstawie art. 14j 1 i 3 w zw. z

Bardziej szczegółowo

Darłowo, 19 stycznia 2017 r. BD

Darłowo, 19 stycznia 2017 r. BD Darłowo, 19 stycznia 2017 r. BD.310.1.2016....... INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Wójt Gminy Darłowo działając na podstawie art. 14j 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy w Regiminie Regimin

Urząd Gminy w Regiminie Regimin Urząd Gminy w Regiminie 06 461 Regimin www.regimin.bazagmin.pl tel./fax: (0-23) 681-17-56 e-mail: regimin@bazagmin.pl FP.310.1.1.2017 Regimin, dnia 20.01.2017 r. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Wójt Gminy Regimin

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Numer Ewidencji Podatkowej I NRL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO. postanawia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO. postanawia UGB.3120.5.2.2016 Radziejów, 20 grudnia 2016 r. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Wójt Gminy Radziejów, działając na podstawie art. 14b i art. 14j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

_w nilll6 stycznia?017_rojcu_wnhmaldo Wójta Gmin Wiżainv.wniosek

_w nilll6 stycznia?017_rojcu_wnhmaldo Wójta Gmin Wiżainv.wniosek WÓJT GMINY WltAJNY 1 6 - u\.r~nek'\ 07 W\1AJNY BF.III.3123.320117.1.1.2017 Wiżajny, 20 marca 2017 roku Wójt Gminy Wiżajny na podstawie art. 14j oraz art. 14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. =-.Ordvn~,ci,.a_nodatkowa~T

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna z r. Sygnatura IPTPP2/ /15-4/PRP Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

interpretacja indywidualna z r. Sygnatura IPTPP2/ /15-4/PRP Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi interpretacja indywidualna z 2.07.2015 r. Sygnatura IPTPP2/4512-216/15-4/PRP Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Dostawa udziału w prawie własności kamienicy nie będzie - jak wskazał Wnioskodawca - dokonana

Bardziej szczegółowo

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, 00-496 WARSZAWA, UL. MYSIA

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, 00-496 WARSZAWA, UL. MYSIA Zestaw uwag PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. do projektów ustawy Kodeks budowlany oraz ustawy Przepisy wprowadzające Kodeks budowlany (projekty z dnia 25 maja 2015 r.) I Kwestie podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

II FSK 202/08 Wyrok NSA

II FSK 202/08 Wyrok NSA II FSK 202/08 Wyrok NSA Data orzeczenia 2009 07 30 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2008 01 31 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Bogusław Dauter /przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Problematyka kwalifikacji robót budowlanych polegających na sytuowaniu stacji bazowych telefonii komórkowej na istniejących obiektach budowlanych

Problematyka kwalifikacji robót budowlanych polegających na sytuowaniu stacji bazowych telefonii komórkowej na istniejących obiektach budowlanych Filip Wasilewski Problematyka kwalifikacji robót budowlanych polegających na sytuowaniu stacji bazowych telefonii komórkowej na istniejących obiektach budowlanych 1. Dynamiczny rozwój usług łączności bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

PISEMNA INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRAWA PODATKOWEGO

PISEMNA INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRAWA PODATKOWEGO Burmistrz Czeladzi ul. Katowicka 45 41-250 Czeladź SK-FN.3120.5.11.2011 Czeladź, dnia 23.01.2012r. PISEMNA INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRAWA PODATKOWEGO Burmistrz Miasta Czeladź na podstawie art. 14j 1

Bardziej szczegółowo

GWARANCJE W BUDOWNICTWIE - WPROWADZENIE WYDŁUŻONEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY Z TYTUŁU WAD INWESTYCJI BUDOWLANYCH

GWARANCJE W BUDOWNICTWIE - WPROWADZENIE WYDŁUŻONEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY Z TYTUŁU WAD INWESTYCJI BUDOWLANYCH GWARANCJE W BUDOWNICTWIE - WPROWADZENIE WYDŁUŻONEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY Z TYTUŁU WAD INWESTYCJI BUDOWLANYCH ROBERT MIKULSKI, radca prawny 2 Uregulowania prawne gwarancji i rękojmi w Kodeksie cywilnym

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRAWA PODATKOWEGO. PF Tyszowce, r.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRAWA PODATKOWEGO. PF Tyszowce, r. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRAWA PODATKOWEGO PF. 310.1.2016 Tyszowce, 29.12.2016 r. Stosownie do przepisów zawartych w art. 14j. 3 w związku z art. 14i. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 28 marca 2006 r. Arbitrzy: Tadeusz Henryk Ciszewski. Protokolant Adam Andrzejewski

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 28 marca 2006 r. Arbitrzy: Tadeusz Henryk Ciszewski. Protokolant Adam Andrzejewski Sygn. akt UZP/ZO/0-859/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 28 marca 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Marek Jaśkiewicz Arbitrzy: Tadeusz Henryk Ciszewski Łukasz Maciej Widomski

Bardziej szczegółowo

ODPIS D. I\ WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sygn. akt I XXX. Dnia 29 kwietnia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

ODPIS D. I\ WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sygn. akt I XXX. Dnia 29 kwietnia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu / I ODPIS WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędziowie: Sędzia WSA XXX Sędzia WSA XXX

Bardziej szczegółowo

VAT zwolnienie dostawy budynków, budowli i ich części

VAT zwolnienie dostawy budynków, budowli i ich części Grzegorz Kaptur VAT zwolnienie dostawy budynków, budowli i ich części Zastosowanie definicji zawartych w Dyrektywie VAT Kontrowersje związane z pierwszym zasiedleniem Interpretacje indywidualne Dyrektorów

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia.. 2012 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawa z dnia.. 2012 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Projekt Ustawa z dnia.. 2012 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,

Bardziej szczegółowo

Słownik - określenia podstawowe

Słownik - określenia podstawowe Załącznik nr 1 Słownik - określenia podstawowe Ilekroć w Specyfikacji Technicznej, umowie lub innym dokumencie opisującym przedmiot zamówienia jest mowa o: 1. Obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć:

Bardziej szczegółowo

Prawo budowlane Warunki techniczne i inne akty prawne

Prawo budowlane Warunki techniczne i inne akty prawne Prawo budowlane Warunki techniczne i inne akty prawne TEKSTY USTAW 26. WYDANIE Prawo budowlane Warunki techniczne i inne akty prawne TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej 26. WYDANIE Stan

Bardziej szczegółowo

PRAWO BUDOWLANE WARUNKI TECHNICZNE I INNE AKTY PRAWNE

PRAWO BUDOWLANE WARUNKI TECHNICZNE I INNE AKTY PRAWNE PRAWO BUDOWLANE WARUNKI TECHNICZNE I INNE AKTY PRAWNE 16. wydanie Stan prawny na 6 sierpnia 2012 r. Wydawca: Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko,

Bardziej szczegółowo

Czy gminne przyłącze do sieci wodociągowej powinno być objęte obniżoną stawką VAT?

Czy gminne przyłącze do sieci wodociągowej powinno być objęte obniżoną stawką VAT? ETS orzekł, że dokonywanie takich przyłączy powinno być objęte jednolitą, obniżoną stawką VAT. Dokonywanie przez gminy przyłączy do sieci wodociągowej oraz dostarczanie przez nie wody powinny być objęte

Bardziej szczegółowo

Data 21 grudnia 2012 Prezydent Miasta Pabianic - Budowle stanowiące całość techniczno-uŝytkową wraz z Temat

Data 21 grudnia 2012 Prezydent Miasta Pabianic - Budowle stanowiące całość techniczno-uŝytkową wraz z Temat Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura BFN-II.310.4.2012 Data 21 grudnia 2012 Autor Prezydent Miasta Pabianic - Budowle stanowiące całość techniczno-uŝytkową wraz z Temat instalacjami i

Bardziej szczegółowo

Prawo budowlane. warunki techniczne i inne akty prawne

Prawo budowlane. warunki techniczne i inne akty prawne Prawo budowlane warunki techniczne i inne akty prawne Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura - WF-RWPIO.310.1.2013 Data - 28.03.2014 r. Autor - Prezydent Miasta Kalisza Temat - Opodatkowanie myjni podatkiem od nieruchomości Słowa kluczowe -

Bardziej szczegółowo

PISEMNA INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

PISEMNA INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO PISEMNA INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Prezydent Miasta Katowice działając na podstawie art. 14j 1 i 3, w związku z art. 14b, art. 14c i art. 14k 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja

Bardziej szczegółowo

ul. Kościuszki 20/ Radziejów Radziejów, dnia 29 listopada 2016 r. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO postanawia:

ul. Kościuszki 20/ Radziejów Radziejów, dnia 29 listopada 2016 r. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO postanawia: WÓJT GMINY RADZIEJÓW ul. Kościuszki 20/22 88-200 Radziejów Radziejów, dnia 29 listopada 2016 r. UGB.3120.3.2016 INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Wójt Gminy Radziejów, działając na

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Szczegóły orzeczenia II SA/Gd 604/11 - Wyrok WSA w Gdańsku Data orzeczenia 2012-05-09 orzeczenie nieprawomocne Data wpływu 2011-07-22 Sąd Sędziowie Symbol

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Rybnik

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Rybnik Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Rybnik 2016-03-13 Elektroskażeniom Prawo do Życia Adres koresp.: Ul. Bracka 16 A 44-251 Rybnik Sz. Pan Prof. Marek Zirk-Sadowski Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU PRAWA BUDOWLANEGO PROGRAM. Brzeziny, 11-12 października 2011 roku

SZKOLENIE Z ZAKRESU PRAWA BUDOWLANEGO PROGRAM. Brzeziny, 11-12 października 2011 roku SZKOLENIE Z ZAKRESU PRAWA BUDOWLANEGO PROGRAM Brzeziny, 11-12 października 2011 roku I. Zakres zastosowania ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Art. 1 Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 1116/2016. Nakazuję inwestorowi - P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, Warszawa,

DECYZJA Nr 1116/2016. Nakazuję inwestorowi - P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, Warszawa, MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE Znak: WOB.7721.554.2016.PCIE Kraków, dnia 2016-12-30 DECYZJA Nr 1116/2016 Na podstawie art. 138 1 pkt 2 w związku z art. 104 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA. uznaje za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy. UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA. uznaje za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy. UZASADNIENIE Darłowo, 26 stycznia 2017 r. BD.310.8.2016...... INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Wójt Gminy Darłowo działając na podstawie art. 14j 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Łagiewniki dn. 05.10.2015r F i K 3120.1.2015 Jednostka Samorządu Terytorialnego INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Wójt Gminy Łagiewniki na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja

Bardziej szczegółowo

Poniesienie kosztu u podatnika CIT a rozliczanie kosztów w czasie. Radosław Kowalski Część I

Poniesienie kosztu u podatnika CIT a rozliczanie kosztów w czasie. Radosław Kowalski Część I Poniesienie kosztu u podatnika CIT a rozliczanie kosztów w czasie Radosław Kowalski Część I Definicja podatkowa momentu poniesienia zaksięgowanie bilansowe a podatkowe Ustawowa definicja momentu poniesienia

Bardziej szczegółowo

Prawnoadministracyjne uwarunkowania prawa budowlanego

Prawnoadministracyjne uwarunkowania prawa budowlanego Prawnoadministracyjne uwarunkowania prawa budowlanego PRAWO ADMINISTRACYJNE - ĆWICZENIA dr Maciej M. Sokołowski WPiA UW Ustawa prawo budowlane - wprowadzenie Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Bardziej szczegółowo

Redakcja naukowa: prof. dr hab. Witold Modzelewski. Redaktor prowadzący: Piotr Zyśk. Podatek od nieruchomości w judykaturze

Redakcja naukowa: prof. dr hab. Witold Modzelewski. Redaktor prowadzący: Piotr Zyśk. Podatek od nieruchomości w judykaturze Redakcja naukowa: prof. dr hab. Witold Modzelewski Redaktor prowadzący: Piotr Zyśk Podatek od nieruchomości w judykaturze Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów... 3 Wstęp... 4 I. Podatnik podatku od...

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura - WF-RWPIO.310.1.2013 Data - 28.01.2013 r. Autor - Prezydent Miasta Kalisza Temat - Opodatkowanie myjni podatkiem od nieruchomości Słowa kluczowe -

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO RWiKP/3110/9010../09 Ożarów Mazowiecki, dnia 05.08.2009 r. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki działając na podstawie art. 14j 1, art. 14c

Bardziej szczegółowo

Odliczanie VAT zasady odliczania VAT z dokumentów innych niż faktura oraz faktur uproszczonych i związane z tym zagrożenia

Odliczanie VAT zasady odliczania VAT z dokumentów innych niż faktura oraz faktur uproszczonych i związane z tym zagrożenia Odliczanie VAT zasady odliczania VAT z dokumentów innych niż faktura oraz faktur uproszczonych i związane z tym zagrożenia Radosław Kowalski Część I Odliczenie podatku naliczonego jako podstawowe prawo

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie Źródło: http://www.pinbciechanow.bip-e.pl/inb/komunikaty-informacje-p/informacje-pinb/928,informacja-z-dnia-30092008r-powiatow ego-inspektoratu-nadzoru-budowlanego-w-ciech.html

Bardziej szczegółowo

Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Radosław Żuk. Część IV

Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Radosław Żuk. Część IV Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości Radosław Żuk Część IV OBOWIĄZEK PODATKOWY Obowiązek podatkowy Art. 6 ust. 1 Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura DFP-Fn-I.310.2.2014 Data 2014-05-09 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości pomieszczeń biurowych, gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Czy hale namiotowe podlegają podatkowi od nieruchomości?

Czy hale namiotowe podlegają podatkowi od nieruchomości? ISSN 2300-9853 DOI: http://dx.doi.org/10.12775/pbps.2016.020 MARIUSZ MACUDZIŃSKI Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Czy hale namiotowe podlegają podatkowi od nieruchomości? Are tent

Bardziej szczegółowo

Numer ewidencyjny: DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Numer ewidencyjny: DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Numer ewidencyjny: DN -1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1. Rok Podstawa Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849, prawna: ze zmianami)

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 1)

U S T AWA. z dnia r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 1) U S T AWA Projekt z dnia... 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 1) Art. 1. 1. Ustawa określa warunki, zasady i tryb lokalizacji, realizacji oraz eksploatacji elektrowni wiatrowych oraz

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa a prawo polskie i unijne oraz podatki i zadania własne gminy

Energetyka wiatrowa a prawo polskie i unijne oraz podatki i zadania własne gminy Energetyka wiatrowa a prawo polskie i unijne oraz podatki i zadania własne gminy Wrocław, 24.06.2010 r.pr. Tomasz Dobrzyński, LL.M. 1 Energetyka wiatrowa w gminie 1. Obowiązki gminy związane z inwestycją

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia cennika niektórych usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie

w sprawie ustalenia cennika niektórych usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie ZARZĄDZENIE NR II/1/2012 Z DNIA 06.02.2012 R. w sprawie ustalenia cennika niektórych usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia infrastruktury kolejowej z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości

Zwolnienia infrastruktury kolejowej z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 14.05.2014 Zwolnienia infrastruktury kolejowej z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości W związku z zapytaniami napływającymi

Bardziej szczegółowo

UWAGI. Polskiej Izby Informatyki i Telekeomunikacji [PIIT] do projektu Kodeksu budowlanego i ustawy wprowadzającej (projekt z 25 maja 2015 r.

UWAGI. Polskiej Izby Informatyki i Telekeomunikacji [PIIT] do projektu Kodeksu budowlanego i ustawy wprowadzającej (projekt z 25 maja 2015 r. UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekeomunikacji [PIIT] do projektu Kodeksu budowlanego i ustawy wprowadzającej (projekt z 25 maja 2015 r.) Część 1. Uwagi do projektu Kodeksu budowlanego A. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo