Protokół z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w dniach marca 2015 r. Protokół z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w dniach marca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w dniach 23-24 marca 2015 r. Protokół z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w dniach 23-24 marca 2015 r."

Transkrypt

1 Protokół z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w dniach marca 2015 r. Miejsce: Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 pok. 132 Uczestnicy: Zarząd i członkowie Rady Krajowej (lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu) Krzysztof Lewandowski Komisja Rewizyjna Protokolantka: Katarzyna Pietrzkowska W punkcie 1 posiedzenia, Prezydent PFSRM Krzysztof Bratkowski powitał zebranych. Marek Wiśniewski w imieniu Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych złożył wnioski dotyczące proponowanego porządku obrad, a dokładnie o wykreślenie punktu dotyczącego uchwały w sprawie sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz sprawozdania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Wywiązała się dyskusja na temat sporządzenia sprawozdania finansowego i jego podpisania. Przedstawiciele Zarządu PSRM Krzysztof Bratkowski i Robert Dobrzyński tłumaczyli zasadność przedstawionego porządku obrad oraz terminowe złożenie sprawozdania finansowego w stosownym urzędzie. Na wniosek Andrzeja Zarychty (ŁSRM Łódź) dopisano punkt do porządku obrad sprawy wniesione. W wyniku głosowania Rada większością głosów przyjęła wniosek nr 1/03/2015. Wniosek nr 1/03/2015 z dnia 23 marca 2015 r. Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych o wykreślenie z Planu (porządku) posiedzenia Rady Krajowej 23 i 24 marca 2015r. pkt. 5 porządku obrad o treści Sprawozdanie z działań Zarządu następujących po ostatnim posiedzeniu RK w grudniu 2014r. Uchwała w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2014 (Projekt Uchwały Nr 1), po dyskusji, Wnioskodawca zmienił w taki sposób, że zawnioskował jedynie o wykreślenie zdania drugiego pkt.5 porządku obrad o treści Uchwała w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2014 (Projekt Uchwały Nr 1). W tak zmienionej postaci wniosek poddano głosowaniu. głosy za przyjęciem wniosku: 68 głosy przeciw przyjęciu wniosku: 6 głosy wstrzymujące: 15 W wyniku głosowania Rada większością głosów przyjęła wniosek nr 2/03/2015. Wniosek nr 2/03/2015 z dnia 23 marca 2015 r. Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych o wykreślenie pkt. 7 porządku obrad o treści Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (projekt Uchwały Nr 2). głosy za przyjęciem wniosku: 72 głosy przeciw przyjęciu wniosku: 17 Ostateczny porządek obrad: 1. Przyjęcie proponowanego porządku obrad Rady Krajowej w dniach r. 2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Krajowej, które odbyło się w dniach r. 4. Sprawozdanie Zarządu PFSRM z działań wykonywanych w czasie następującym Strona 1

2 po posiedzeniu Rady Krajowej w grudniu 2014 r. 5. Wniosek Zarządu w sprawie kadencyjności komisji. 6. Informacje na temat składania wniosków o odznaczenia Federacyjne (Amicusy, złote i srebrne Odznaki PFSRM). 7. Informacje w sprawie Uchwały Rady Krajowej dotyczącej zakresu weryfikacji operatów szacunkowych. 8. Przedstawienie kalendarza wyborczego. 9. Informacja na temat Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych w 2016 r. 10. Informacja na temat rekompensaty finansowej dla członków Zarządu przyszłej kadencji z tytułu pełnienia funkcji. 11. Sprawy wniesione. Rada Krajowa PFSRM zatwierdziła jednogłośnie porządek obrad w brzmieniu jak przedstawiono powyżej. W punkcie 2 posiedzenia, powołano jednogłośnie Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Wiesław Majcher (SRM Wrocław), Halina Stankowska (ZSRM Szczecin), Bogdan Ratasiewicz (PWSRM Białystok). W punkcie 3 posiedzenia, Rada Krajowa przyjęła jednogłośnie protokół z posiedzenia Rady Krajowej, które odbyło się w dniach 8-9 grudnia 2014 roku. Andrzej Zarychta (ŁSRM Łódź) skierował pytanie do Zarządu na temat akceptacji sprawozdań z obrad Rady Krajowej zamieszczanych w Rzeczoznawcy Majątkowym. Joanna Grzesiak (SRM Bydgoszcz) jako autorka sprawozdania z ostatniego posiedzenia Rady Krajowej, które zostało zwarte w styczniowym numerze Rzeczoznawcy Majątkowego wyjaśniła jak został napisany artykuł na ten temat. Przedstawiciele Zarządu PFSRM Krzysztof Bratkowski i Robert Dobrzyński wyjaśnili problemową kwestię. Punkt 4 posiedzenia, poświęcono sprawozdaniu Zarządu PFSRM z działań wykonywanych w czasie następującym po posiedzeniu Rady Krajowej w grudniu 2014 r. Legislacja Prezydent PFSRM Krzysztof Bratkowski poinformował, że opracowano stanowisko PFSRM do założeń projektu ustawy o kredytach związanych z nieruchomościami oraz do projektu rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Przygotowano również opinię prawną na temat obowiązku ewidencjonowania sprzedaży (kas rejestrujących) przez rzeczoznawców majątkowych. Omówił spotkanie z Głównym Geodetą Kraju, gdzie PFSRM przedstawiła propozycje zmian w Prawie Geodezyjnym i Kartograficznym. Odbyło się również spotkanie na temat biegłych sądowych w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego. Następnie głos zabrała Joanna Grzesiak (SRM Bydgoszcz), omówiła przebieg spotkania w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, które odbyło się 23 marca 2014 r. Spotkanie miało charakter informacyjny. Wyjaśniła na czym polega zintegrowany system informacji o nieruchomościach i możliwości korzystania z niego w przyszłości przez rzeczoznawców majątkowych i notariuszy. Andrzej Zarychta (ŁSRM Łódź) zgłosił prośbę o skierowanie przez Federację pisma do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie firm udostępniających numer księgi wieczystej na podstawie adresu i odcięcia się ministerstwa od tego problemu. Strona 2

3 Wyjaśnienie zarzutów Prezydent PFSRM Krzysztof Bratkowski omówił szeroko kwestie oskarżenia PFSRM o działanie na szkodę środowiska rzeczoznawców majątkowych i zmowie ze ZBP w celu ograniczenia dostępu wycen dla rzeczoznawców majątkowych na potrzeby sektora bankowego. Do Prezydenta m.st. Warszawy wpłynęło pismo z powyższymi zarzutami oraz z wnioskiem o delegalizację PFSRM i wykreślenie tej organizacji z właściwych rejestrów. PFSRM opracowała stanowisko w tej sprawie i złożyła do Prezydenta m.st. Warszawy. Pismo to zostanie rozesłane do wszystkich stowarzyszeń. Prezydent PFSRM Krzysztof Bratkowski stwierdził, że podnoszone zarzuty są absurdalne. Wyjaśnił, że od 1 stycznia 2015 r. Bank PKO B.P. wprowadził zasadę, na podstawie której to bank zleca wycenę a nie jak do tej pory kredytobiorca i w takiej sytuacji to bank decyduje o tym kto wykonuje zlecenie. Bank w związku z tym wybrał kilka firm pośredniczących i zleca wykonanie pewnego segmentu wycen tylko tym firmom. Prezydent PFSRM Krzysztof Bratkowski razem z prof. Mieczysławem Prystupą byli na spotkaniu z Dyrektorem Banku BP odpowiedzialnego za proces wyceny i weryfikację operatów szacunkowych i dowiedziano się, że wyżej opisana polityka dotyczy tylko segmentu mieszkań. W stosunku do innych nieruchomości bank w dalszym ciągu stosuje politykę otwartą, czyli traktuje wszystkich rzeczoznawców, którzy są na liście federacyjnej tak samo. Polityka innych banków w tym zakresie oparta jest od lat 90. na short listach. Federacja wielokrotnie próbowała wpłynąć na poprawę współpracy z bankami, m.in. podpisując porozumienie ze ZBP, licząc na to, że przeszkoleni rzeczoznawcy będą mieli zagwarantowany dostęp do banków komercyjnych. Jeden z powodów zerwania porozumienia ze ZBP był fakt, że banki odrzucały operaty rzeczoznawców, którzy ukończyli szkolenie bankowe. ZBP tłumaczył, że nie może bankom niczego nakazać. Federacja organizuje nadal szkolenia z zakresu bankowego jak i z innej tematyki. Jednak ukończenie szkolenia nie gwarantuje zdobycia zlecenia. Prezydent PFSRM Krzysztof Bratkowski poinformował, że jest zaskoczony rozmowami prowadzonymi na forum dyskusyjnym, zarzutami skierowanymi w stronę federacji oraz poziomem dyskusji i agresją w wypowiedziach rzeczoznawców majątkowych. Wyjaśnił, że członkowie Zarządu nie są powiązani z firmami pośredniczącymi w wycenach bankowych. Jednak problem firm pośredniczących nie jest jednoznaczny. W firmach tych pracują rzeczoznawcy majątkowi, np. z firmą Integro współpracuje ok. 300 rzeczoznawców. Dla osób, które niedawno zdobyły uprawniania praca w takich firmach to czasami jedyna możliwość wejścia na rynek. Według Prezydent PFSRM Krzysztofa Bratkowskiego jednym z głównych problemów zdobywania zleceń przez rzeczoznawców jest sposób w jaki rzeczoznawcy traktują przetargi proponując dumpingowe ceny. Oprócz tematu wycen dla banków zarzuty dotyczyły również powstania spółki Baza.pl. Spółka została powołana ze względu na prawną możliwość ubiegania się o dotacje unijne na stworzenie ogólnopolskiej bazy danych. Spółka jest zarejestrowana, ale póki co nie prowadzi żadnych działań. Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na posiedzeniach Rady Krajowej aktualnie Zarząd spółki jest dwuosobowy (Krzysztof Bratkowski, Robert Dobrzyński) oraz został wyznaczony prokurent firmy. Ani zarząd ani prokurent nie pobierają wynagrodzeń. Spółka aktualnie zarejestrowana jest w Poznaniu, ale docelowo będzie przeniesiona na ścianę wschodnią, gdzie jest większa szansa ubiegać się o dotacje unijne. Komisja Rewizyjna miała uwagi dotyczące założenia spółki Baza.pl. i zleciła kancelarii prawnej analizę procesu formalno-prawnego powstania spółki. Wiceprezydent PFSRM Robert Dobrzyński złożył oświadczenie na temat zarzutów wobec jego osoby i stwierdził, że nie ma udziałów w firmach prowadzących działalność biznesową z zakresu zlecenia lub wykonywania wycen. Swoją działalność prowadzi jednoosobowo od 11 lat. Dodatkowo jest wiceprezesem Rady Nadzorczej w firmie OBRN (Ośrodek Badania Rynku Strona 3

4 Nieruchomości), która została założona przez 34 rzeczoznawców majątkowych i zajmuje się zbieraniem i kolportowaniem danych. Wiceprezydent PFSRM Robert Dobrzyński zastanawia się czy nie wystąpić na drogę sądową o zniesławienie przez Pana Wieczorka. Oczekuje jasnego stanowiska Rady Krajowej, że nie zgadza się z wypowiedziami Bogusława Wieczorka, który atakuje federację i wszystkich jej członków. Wiceprezydent PFSRM Robert Dobrzyński poruszył również temat spółki Baza.pl i przypomniał jak przebiegały dyskusje na Radzie Krajowej nad stworzeniem ogólnopolskiej bazy danych. Omówił szczegółowo wszystkie kroki dążące do powstania spółki. Wywiązała się dyskusja w której wzięli udział: Jolanta Nosek Haich (Małopolskie SRM), Andrzej Zarychta (ŁSRM Łódź), Marek Wiśniewski (Śląskie SRM), Adam Futro (SRMWW Poznań), Celina Hoffman (ŚSRM Kielce), Krzysztof Lewandowski (PSRWN), Halina Stankowska (ZSRM Szczecin), Henryk Masternak (LSRM Zielona Góra). Jolanta Nosek Haich złożyła wniosek o udostępnienie nagrań z obrad Rady Krajowej w części dotyczącej dyskusji na temat wyceny dla banków i działalności spółki BAZA.PL. Przedstawiciele Zarządu PFSRM Krzysztof Bratkowski i Robert Dobrzyński odnieśli się negatywnie do pomysłu udostępniania nagrań z obrad Rady Krajowej. Wniosek został poddany pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada większością głosów odrzuciła wniosek nr 3/03/2015. Wniosek nr 3/03/2015 z dnia 23 marca 2015 r. Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Krakowie o umożliwienie nagrywania obrad Rady Krajowej w części dotyczącej dyskusji na temat wyceny dla banków i działalności Spółki BAZA.PL. głosy za przyjęciem wniosku: 0 głosy przeciw przyjęciu wniosku: 79 głosy wstrzymujące: 16 Następnie Marek Wiśniewski (Śląskie SRM) przedstawił wnioski dotyczące zobowiązania Zarządu PFSRM do udzielania informacji na temat poczynionych działań Zarządu w zakresie poprawy wizerunku rzeczoznawców majątkowych i współpracy z firmą Propublic, działalności spółki "BAZA.PL", oraz firm pośredniczących na rynku wycen w obszarze sektora bankowego. W wyniku głosowania Rada większością głosów odrzuciła wniosek nr 4/03/2015. Wniosek nr 4/03/2015 z dnia 23 marca 2015 r. Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych o zobowiązanie Zarządu do przedstawienia w terminie jednego miesiąca od daty posiedzenia Rady Krajowej uzupełniających pisemnych informacji z działalności Zarządu PFSRM za okres od r. do r. w zakresie lobbingu na rzecz sfederowanych stowarzyszeń i ich członków, w szczególności odpowiedzi na prasowe doniesienia stawiające rzeczoznawców w niekorzystnym świetle, ilość pism i rodzaj podjętych działań, strony korespondencji lub spotkań. głosy za przyjęciem wniosku: 14 głosy przeciw przyjęciu wniosku: 54 głosy wstrzymujące: 27 W wyniku głosowania Rada większością głosów odrzuciła wniosek nr 5/03/2015. Wniosek nr 5/03/2015 z dnia 23 marca 2015 r. Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych o zobowiązanie Zarządu do Strona 4

5 przedstawienia w terminie jednego miesiąca od daty posiedzenia Rady Krajowej uzupełniających pisemnych informacji z działalności Zarządu PFSRM za okres od r. do r. w zakresie działań podjętych przez Federację w obszarze działań Banków, Pośredników na rynku zleceń wycen i Rzeczoznawców, ilość pism i rodzaj podjętych działań, strony korespondencji lub spotkań. głosy za przyjęciem wniosku: 12 głosy przeciw przyjęciu wniosku: 57 głosy wstrzymujące: 26 W wyniku głosowania Rada większością głosów odrzuciła wniosek nr 6/03/2015. Wniosek nr 6/03/2015 z dnia 23 marca 2015 r. Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych o zobowiązanie Zarządu do przedstawienia w terminie jednego miesiąca od daty posiedzenia Rady Krajowej uzupełniających pisemnych informacji z działalności Zarządu PFSRM za okres od r. do r. w zakresie ustosunkowania się do informacji doniesień o charakterze być może pomówień, o osobistym zaangażowaniu członków Zarządu PFSRM w działalność Pośredników na rynku zleceń wycen, wraz z informacją o rodzaju podjętych działań, strony korespondencji lub spotkań. głosy za przyjęciem wniosku: 11 głosy przeciw przyjęciu wniosku: 56 głosy wstrzymujące: 29 W wyniku głosowania Rada większością głosów odrzuciła wniosek nr 7/03/2015. Wniosek nr 7/03/2015 z dnia 23 marca 2015 r. Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych o ustanowienie Rady Nadzorczej spółki BAZA.PL oraz sposobu wyboru jej składu, a także o powierzenie wykonywania tych czynności Komisji Rewizyjnej w terminie jednego miesiąca od posiedzenia Rady Krajowej. głosy za przyjęciem wniosku: 25 głosy przeciw przyjęciu wniosku: 70 W wyniku głosowania Rada większością głosów odrzuciła wniosek nr 8/03/2015. Wniosek nr 8/03/2015 z dnia 23 marca 2015 r. Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych o audyt umowy z Firmą Propublic i na jej podstawie wykonywanych czynności, sporządzenie sprawozdania przez Zarząd PFSRM korzyści dla Stowarzyszeń i rzeczoznawców płynących ze współpracy z firmą oraz czynności podjętych przez Zarząd PFSRM w konsekwencji informacji uzyskanych od Firmy Propublic. Przedłożenie Radzie Krajowej bilansu korzyści i kosztów z realizacji tej umowy w terminie jednego miesiąca od daty posiedzenia Rady Krajowej. głosy za przyjęciem wniosku: 10 głosy przeciw przyjęciu wniosku: 48 głosy wstrzymujące: 37 Przedstawiciele Zarządu PFSRM Krzysztof Bratkowski i Robert Dobrzyński odnieśli się do tematów poruszonych we wnioskach, w tym działalności spółki BAZA.PL, pozyskiwaniem i udostępnianiem danych transakcyjnych w Polsce i w Niemczech. Robert Dobrzyński złożył oświadczenie na temat oskarżeń wobec jego osoby zamieszczonych na forum dyskusyjnym. Strona 5

6 Dyskutowano na temat możliwości zmiany art. 157 u.g.n. Adam Futro (SRMWW Poznań) przedstawił działanie firmy Integro Group i polityki banków w zakresie wyceny nieruchomości. W punkcie 5 posiedzenia, Prezydent PFSRM Krzysztof Bratkowski przedstawił wniosek Zarządu w sprawie kadencyjności komisji PFSRM. Wyjaśnił konieczność zmian w tym zakresie. W punkcie 6 posiedzenia, Prezydent PFSRM Krzysztof Bratkowski przedstawił informacje na temat składania wniosków o odznaczenia Federacyjne. Podkreślił, aby do 30 kwietnia br. wpłynęły wnioski o odznaczenia, które zostaną rozdane w tym roku i aby stowarzyszenia zgłaszały propozycje zmian Regulaminu Komisji Odznaczeń. W punkcie 7 posiedzenia, Wiesław Majcher (SRM Wrocław) zaprezentował projekt Uchwały Rady Krajowej dotyczącej zakresu weryfikacji operatów szacunkowych. Wyjaśnił złożoność problemu i zasadność podjęcia takiej uchwały. Wywiązała się dyskusja w której wzięli udział: Zbigniew Januszewski (RSRM Lublin), Andrzej Zarychta (ŁSRM Łódź), Halina Stankowska (ZSRM Szczecin). W wyniku głosowania Rada większością głosów podjęła uchwałę nr 1/03/2015. Uchwała nr 1/03/2015 z dnia 23 marca 2015 r. O przyjęciu przez Radę Krajową PFSRM Stanowiska w sprawie granic weryfikacji przydatności dowodowej operatów szacunkowych oraz wykładni pojęcia wiedzy specjalnej rzeczoznawcy majątkowego. Nad uchwałą głosowano w następujący sposób: głosy za przyjęciem uchwały: 80 głosy przeciw przyjęciu uchwały: 0 głosy wstrzymujące: 15 W punkcie 8 posiedzenia, Prezydent PFSRM Krzysztof Bratkowski przedstawił kalendarz wyborczy i wyjaśnił szczegółowo wszystkie istotne daty z tym związane zgodnie ze statutem i opinią prawną. Następnie odczytał Regulamin Wyborów PFSRM i opinię radcy prawnego Śliwki w tym zakresie. Wywiązała się dyskusja w której wzięli udział: Henryk Masternak (LSRM Zielona Góra), Joanna Grzesiak (SRM Bydgoszcz), Waldemar Gryczka (SRMJGW Jelenia Góra). W wyniku głosowania Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 2/03/2015. Uchwała nr 2/03/2015 z dnia 23 marca 2015 r. Rada Krajowa PFSRM przyjęła następujący kalendarz wyborczy: 1) do dnia następuje przesłanie zgłoszeń kandydatów na funkcję Prezydenta, Wiceprezydenta lub członka Komisji Rewizyjnej wraz z pisemną rekomendacją macierzystego Stowarzyszenia oraz pisemną zgodą kandydata. 2) Podczas Rady Krajowej w dniach maja br. kandydaci ubiegający się o funkcję Prezydenta PFSRM przedstawią programy wyborcze, a ich wersje pisemne przekażą za pośrednictwem Zarządu PFSRM do Rady Krajowej. 3) br. wybory członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Nad uchwałą głosowano w następujący sposób: głosy za przyjęciem uchwały: 95 głosy przeciw przyjęciu uchwały: 0 Strona 6

7 W punkcie 9 posiedzenia, Prezes Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Marek Wiśniewski przedstawił informacja na temat XXV Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych. Zaproponował, aby konferencje zorganizowało jego stowarzyszenie w dniach marca 2016 r. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 3/03/2015. Uchwała nr 3/03/2015 z dnia 23 marca 2015 r. Rada Krajowa PFSRM podejmuje uchwałę o powierzeniu Śląskiemu Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych organizacji XXV Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych w roku Nad uchwałą głosowano w następujący sposób: głosy za przyjęciem uchwały: 95 głosy przeciw przyjęciu uchwały: 0 W punkcie 10 posiedzenia, Prezydent PFSRM Krzysztof Bratkowski przedstawił informacje na temat rekompensaty finansowej dla członków Zarządu przyszłej kadencyjności z tytułu pełnienia funkcji. Wiceprezydent PFSRM Robert Dobrzyński wyjaśnił aktualną sytuację otrzymywanych rekompensat finansowych dla członków Zarządu. Wywiązała się dyskusja w której wzięli udział: Andrzej Zarychta (ŁSRM Łódź), Joanna Grzesiak (SRM Bydgoszcz), Zbigniew Januszewski (RSRM Lublin), Marek Wiśniewski (ŚSRM Katowice). Dyskusja odbyła się bez udziału Zarządu. W wyniku głosowania Rada większością głosów podjęła uchwałę nr 4/03/2015. Uchwała nr 4/03/2015 z dnia 23 marca 2015 r. Rada Krajowa PFSRM na wniosek Komisji Rewizyjnej utrzymuje w mocy rekompensatę kosztów ponoszonych przez członków Zarządu w nowej kadencji w wysokości podwyższonej o 1000 zł netto dla każdego członka Zarządu. Nad uchwałą głosowano w następujący sposób: głosy za przyjęciem uchwały: 51 głosy przeciw przyjęciu uchwały: 30 głosy wstrzymujące: 2 Joanna Grzesiak (SRM Bydgoszcz) zaproponowała, aby zwiększyć wysokość składek. Prezydent PFSRM Krzysztof Bratkowski zaproponował, aby podniesienie składek było związane z otrzymywaniem przez każdego członka periodyku Rzeczoznawcy Majątkowego. Punkt 11 posiedzenia poświęcono sprawom wniesionym. Andrzej Zarychta (ŁSRM Łódź) zaproponował, aby Komisja Standardów przedstawiła aktualny stan prac nad standardami. Joanna Grzesiak wspomniała o spotkaniu dotyczącym standardu rolnego, które odbyło się na początku marca br. Przedstawiciele Zarządu PFSRM Krzysztof Gabrel i Krzysztof Bratkowski wyjaśnili zasady działania Komisji Standardów. Wiceprezydent PFSRM Krzysztof Gabrel odniósł się do wniosku Mazowieckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych na temat mailingu, zawierającego monitoring mediów z dnia 31 grudnia 2014 r., 2 stycznia 2015 r. i 5 stycznia 2015 r. Strona 7

8 sporządzanego przez firmę Propublic. Wywiązała się dyskusja, w której wzięli udział: Andrzej Zarychta (ŁSRM Łódź), Joanna Grzesiak (SRM Bydgoszcz), Halina Stankowska (ZSRM Szczecin), Henryk Masternak (LSRM Zielona Góra), Marek Wiśniewski (ŚSRM Katowice), Jerzy Filipiak (PSRWN Warszawa), Wiesław Majcher (SRM Wrocław), Małgorzata Kosińska (MSRM Warszawa). Dyskutowano nad formą rozsyłania monitoringu. Andrzej Zarychta zaproponował, aby monitoring mediów rozsyłany do stowarzyszeń był selekcjonowany. Marek Wiśniewski uważa, że selekcja informacji powinna być realizowana przez firmę PR. Prezydent PFSRM Krzysztof Bratkowski wyjaśnił treść umowy z firmą PR, zaproponował, aby Zarząd otrzymywał pełną wersję monitoringu mediów i rozsyłał okrojoną do stowarzyszeń. W wyniku głosowania przyjęto, że do stowarzyszeń będzie wysyłana pełna wersja monitoringu mediów: za 58, przeciw 37, wstrzymał się 0. Małgorzata Kosińska (MSRM Warszawa) zgłosiła, aby powstał monitoring zmian prawnych istotnych dla rzeczoznawcy majątkowego. Prezydent PFSRM Krzysztof Bratkowski przypomniał, że dział prawny istnieje w Rzeczoznawcy Majątkowym. Wiceprezydent PFSRM Krzysztof Gabrel wyjaśnił jak aktualnie wygląda proces legislacyjny w Polsce i jakie miejsce w tym procesie mają konsultacje społeczne oraz jakie są relacje z organami państwowymi. Prezydent PFSRM Krzysztof Bratkowski omówił aktualną współpracę PFSRM z Ministerstwem Infrastruktury i problemy z tym związane. Prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego Adam Futro zaprosił wszystkich zainteresowanych na XXI Mistrzostwa Polski Rzeczoznawców Majątkowych w Tenisie Ziemnym w Poznaniu, które odbędzie się w dniach 4-5 czerwca 2015 r. Przypomniał o biuletynie wydawanym przez SRMWW od 2001 r. Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Jolanta Nosek Haich zaprosiła wszystkich zainteresowanych na X Jubileuszową Konferencję Wyceny Nieruchomości Zabytkowych WAZA 2015, która odbędzie się w dniach 7-9 maja 2015 r. Omówiła atrakcje związane z konferencją i proponowane tematy. Głosowano nad wnioskiem złożonym przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy. W wyniku głosowania Rada większością głosów przyjęła wniosek nr 9/03/2015. Wniosek nr 9/03/2015 z dnia 24 marca 2015 r. Rada Krajowa PFSRM zobowiązuje Radę Programową kwartalnika Rzeczoznawca Majątkowy do podjęcia działań związanych z uwspółcześnieniem czasopisma, w tym stworzenia witryny internetowej dla prezentacji kwartalnika z możliwością zakupu kwartalnika oraz poszczególnych artykułów w postaci elektronicznej. głosy za przyjęciem wniosku: 77 głosy przeciw przyjęciu wniosku: 0 Strona 8

9 głosy wstrzymujące: 18 Następnie głosowano nad wnioskiem Mazowieckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie. W wyniku głosowania Rada większością głosów odrzuciła wniosek nr 10/03/2015. Wniosek nr 10/03/2015 z dnia 24 marca 2015 r. Mazowieckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie Rada Krajowa PFSRM zobowiązuje Radę Programową, w uzupełnieniu powyższego wniosku, o wydawanie kwartalnika Rzeczoznawca Majątkowy wyłącznie w formie elektronicznej. Rada Programowa zarekomenduje wydanie jeden raz w roku wyjątkowo ciekawych opracowań. głosy za przyjęciem wniosku: 11 głosy przeciw przyjęciu wniosku: 82 głosy wstrzymujące: 2 Andrzej Zarychta (ŁSRM Łódź) złożył wniosek, aby PFSRM zajęła się tematem odmowy przyjmowania przez banki operatów szacunkowych od rzeczoznawców majątkowych dla potrzeby zabezpieczenia wierzytelności, sporządzonych na zlecenie kredytobiorcy. Wywiązała się dyskusja w której wzięli udział: Jolanta Nosek Haich (MSRM Kraków), Halina Jaskulska (PTRM Gdańsk), Waldemar Gryczka (SRMJGW Jelenia Góra), Henryk Masternak (LSRM Zielona Góra), Andrzej Zarychta (ŁSRM Łódź), Joanna Grzesiak (SRM Bydgoszcz). W wyniku głosowania Rada jednogłośnie przyjęła wniosek nr 11/03/2015. Wniosek nr 11/03/2015 z dnia 24 marca 2015 r. Rada Krajowa PFSRM zobowiązuje Zarząd PFSRM do wystąpienia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie odmowy przyjmowania operatów szacunkowych od rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności, sporządzonych na zlecenie kredytobiorców. głosy za przyjęciem wniosku: 94 głosy przeciw przyjęciu wniosku: 0 Wiceprezydent PFSRM Robert Dobrzyński poinformował o powstaniu Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej, gdzie prezesem jest prof. Dariusz Zarzecki, wiceprezesem jest prof. Elżbieta Mączyńska, sekretarzem jest dr Anna Beer Zwolińska, członkami Zarządu są dr Jan Konowalczuk i Robert Dobrzyński. Zarząd Stowarzyszenia wystąpi o przyłączenie nowopowstałej organizacji do PFSRM. Prezydent PFSRM Krzysztof Bratkowski podziękował zebranym za uczestnictwo i zakończył posiedzenie Rady Krajowej. Strona 9

PL ISSN 1732-3428 NR 05 (84) MAJ MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Konstrukcje z drewna klejonego Eurokod 3

PL ISSN 1732-3428 NR 05 (84) MAJ MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Konstrukcje z drewna klejonego Eurokod 3 5 2011 NR 05 (84) MAJ PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA FARBY Konstrukcje z drewna klejonego Eurokod 3 SPIS TREŚCI Spis treści 5 2011 Ważne sprawy izbowe Urszula Kieller-Zawisza

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Â C I I N Y N I E R B U D O W N I C T W A SAMORZĄD ZAWODOWY RYNEK PO GODZINACH P O L S K A I Z B A BUDOWNICTWA

S P I S T R E Â C I I N Y N I E R B U D O W N I C T W A SAMORZĄD ZAWODOWY RYNEK PO GODZINACH P O L S K A I Z B A BUDOWNICTWA SAMORZĄD ZAWODOWY S P I S T R E Â C I 2 Sprawozdania Krajowej Rady, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego na IV Krajowy Zjazd

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r. ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU Wrocław, dnia 22.03.2010r. SPIS TREŚCI Strona 1. Wprowadzenie 3 2. Zagadnienia korporacyjne 5 2.1. Oświadczenie o stosowaniu ładu

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku ALMA MARKET SA Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku (Załącznik do Sprawozdania z działalności ALMA MARKET SA za 2012 rok) - Kraków, 15 marzec 2013 rok - - 29- Zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Getin Noble Bank S.A. 07

Bardziej szczegółowo

KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Przebieg naboru

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Szanowne Koleżanki i Koledzy w numerze Minister Jan Ryszard Kurylczyk na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady...3 Gwiazdkowe posiedzenie Rady...4 Posiedzenie Rady przyjęcie sprawozdań na Zjazd...5 Program edukacyjny na najbliższe miesiące...5

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków SAFT

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków SAFT PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków SAFT Zebranie otworzył pan Bartosz Bodych Dyrektor Biura SAFT, Pełnomocnik Zarządu - oświadczeniem, że na dzień 25.11.2013r. na godzinę 18:30 w Klubie Aktora SAFT NOVA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014

Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014 V. Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014 Uchwała nr 664/2013 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 13/XX/2015/ZG PZF z posiedzenia Zarządu Głównego PZF w dniu 21-22.03.2015 r. w Biedrusku k/poznania

Protokół nr 13/XX/2015/ZG PZF z posiedzenia Zarządu Głównego PZF w dniu 21-22.03.2015 r. w Biedrusku k/poznania Protokół nr 13/XX/2015/ZG PZF z posiedzenia Zarządu Głównego PZF w dniu 21-22.03.2015 r. w Biedrusku k/poznania Posiedzenie odbyło się w Zespole Pałacowo-Parkowym w Biedrusku k/poznania, w dniach 21 i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU W A R S Z A W A 2 0 1 4 PROJEKT II Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Najwyższej

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ LUSTRACJI przeprowadzonej w: Spółdzielni Mieszkaniowej USTRONIE 26-600 RADOM, ul. WYŚCIGOWA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

LĘDZINY. Biuletyn Informacyjny Lędziny. Straż miejska informuje: Wydawca: Urząd Miasta. Nr 2/2003 (2) 25.07.2003 Nakład: 2000.

LĘDZINY. Biuletyn Informacyjny Lędziny. Straż miejska informuje: Wydawca: Urząd Miasta. Nr 2/2003 (2) 25.07.2003 Nakład: 2000. Nr 2/2003 (2) 25.07.2003 Nakład: 2000 Biuletyn BIULETYN INFORMACYJNY Informacyjny Lędziny LĘDZINY Wydawca: Urząd Miasta Lędziny BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK MIEJSKI Biuletyn Informacyjny Lędziny Celem Biuletynu

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w BUDOPOL WROCŁAW S.A.

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w BUDOPOL WROCŁAW S.A. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w BUDOPOL WROCŁAW S.A. Niniejszy Raport został przygotowany na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na podstawie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku BOGDANKA, MARZEC 2010 SPIS TREŚCI 1.1 Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega LW BOGDANKA

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Repertorium A Nr 1205 /2015 AKT NOTARIALNY

Repertorium A Nr 1205 /2015 AKT NOTARIALNY Repertorium A Nr 1205 /2015 AKT NOTARIALNY Dnia drugiego lutego dwa tysiące piętnastego roku (02.02.2015) ja, Joanna Ślizak notariusz w Warszawie, przybyłam z Kancelarii Notarialnej przy ulicy Siennej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego OR.II.0022.1.26.2015 PROTOKÓŁ NR 28/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 czerwca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W MENNICY POLSKIEJ S.A. W ROKU 2014

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W MENNICY POLSKIEJ S.A. W ROKU 2014 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W MENNICY POLSKIEJ S.A. W ROKU 2014 1.1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. o stosowaniu w Banku zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku

Oświadczenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. o stosowaniu w Banku zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku Oświadczenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. o stosowaniu w Banku zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku 1. Zasady ładu korporacyjnego, które stosuje Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Handlowy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku Warszawa, dnia 30 września 2008 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o

Bardziej szczegółowo

1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO Działając zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych

Bardziej szczegółowo

STATUT. (tekst jednolity)

STATUT. (tekst jednolity) STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach Radio Kielce Spółka Akcyjna. -----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2012 r. 12 kwietnia 2013 r.

Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2012 r. 12 kwietnia 2013 r. Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2012 r. 12 kwietnia 2013 r. [www.agora.pl] Strona 1 OŚWIADCZENIE I RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ AGORĘ

Bardziej szczegółowo

Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego

Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Poradnik rekomendowany do stosowania przez organizacje pozarządowe oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku Warszawa, dnia 1 września 2014 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU Spis treści Spis treści... 2 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsca,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega RAFAMET S.A. oraz miejsce, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo