WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:"

Transkrypt

1 KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty skarbowe: Termin złożenia dokumentów: Osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej lub zmieniających formy opodatkowania Należy złożyć pisemne zawiadomienie o prowadzeniu księgi lub oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjowanego, albo wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Na Sali Obsługi Podatników dostępne są gotowe druki dotyczące wyboru formy opodatkowania. Nie występują. 1. na zasadach ogólnych: - podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej powinni zawiadomić w formie pisemnej właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego (tj. według miejsca zamieszkania podatnika) o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów w terminie 20 dni od dnia jej założenia, - jeżeli podatnicy korzystali ze zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym lub prowadzili księgi rachunkowe w poprzednim roku podatkowym powinni zawiadomić w formie pisemnej właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu księgi w terminie do 20 stycznia roku podatkowego, - wybierając sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych podatnicy mogą również skorzystać z podatku liniowego w wysokości 19% - w tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o tym fakcie, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego oświadczenie to składa najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu, - obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychód za poprzedni rok podatkowy wyniósł w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości ( euro), - osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą dobrowolnie od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku podatkowego są obowiązani do zawiadomienia o tym właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym naczelnika urzędu skarbowego, 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: - podatnik powinien złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu Nr: PDI/05/2005/01 Data wydania: Strona: 1/5

2 Miejsce złożenia dokumentów: Odpowiedzialna komórka organizacyjna: skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w tej formie, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego oświadczenie to składa najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. 3. w formie karty podatkowej: Wniosek o symbolu PIT-16, do którego dołączyć należy: - zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, wydane przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu, - wypełniony formularz zgłoszenia identyfikacyjnego o symbolu NIP-1, - zaświadczenie zakładu pracy, jeśli osoba ubiegająca się o kartę, jest równocześnie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy, - orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli osoba ubiegająca się o kartę takie orzeczenie posiada. Podatnik powinien złożyć ww. dokumenty do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a jeśli działalność jest rozpoczynana w ciągu roku, wówczas przynajmniej na dzień przed jej rozpoczęciem. Niezachowanie powyższego terminu skutkuje odmownym załatwieniem wniosku. 1. W siedzibie Urzędu Skarbowego: Sala Obsługi Podatnikówparter, stanowisko nr Za pośrednictwem poczty. Referat Podatku Dochodowego od Osób Prowadzących Działalność Gospodarczą I piętro. 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych wg skali progresywnej (19 %, 30 %, 40 %) lub wg liniowej stawki 19 % (tzw. zasady ogólne): Prawa przysługujące podatnikowi: musisz prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe. Księgę musisz założyć na dzień rozpoczęcia działalności. musisz prowadzić ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia, indywidualne imienne karty przychodów dla zatrudnionych pracowników, musisz na żądanie klienta wystawiać faktury lub rachunki dokumentujące sprzedaż towarów i usług oraz przechowywać ich kopie, musisz gromadzić i przechowywać dowody zakupu towarów handlowych, materiałów podstawowych i pomocniczych oraz inne dowody, na podstawie których dokonujesz zapisów w księdze przychodów i rozchodów lub w księdze rachunkowej, musisz na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej sporządzić i wpisać do księgi spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, produkcji w toku, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadów (nabytych przed rozpoczęciem działalności) i taki sam spis z natury musisz sporządzać na koniec każdego roku podatkowego, zaliczkę na podatek wpłacasz co miesiąc do 20-go dnia Nr: PDI/05/2005/01 Data wydania: Strona: 2/5

3 miesiąca za miesiąc poprzedni składając przy tym deklarację według ustalonego wzoru PIT-5 (dla skali progresywnej) lub PIT-5L (dla stawki liniowej), do 30 kwietnia następnego roku podatkowego składasz zeznanie PIT-36 (dla skali progresywnej) lub PIT-36L (dla stawki liniowej). 2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Aby wybrać tę formę opodatkowania musisz upewnić się, czy ze względu na rodzaj i uwarunkowania działalności gospodarczej, którą chcesz uruchomić, nie została ona wyłączona z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z tej formy opodatkowania wyłączone są między innymi takie działalności, jak np. prowadzenie aptek, kantorów, lombardów, wykonywanie większości wolnych zawodów. W następnym roku prowadzenia działalności możesz korzystać z tej formy opodatkowania w dalszym ciągu tylko wtedy, gdy przychody za rok poprzedni nie przekraczają kwoty euro. musisz złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu, musisz prowadzić ewidencję przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy, wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia, indywidualne karty przychodów dla zatrudnionych, musisz na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej sporządzić i wpisać do ewidencji spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, produkcji w toku, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadów (nabytych przed rozpoczęciem działalności) i taki sam spis z natury musisz sporządzać na koniec każdego roku podatkowego, musisz posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów, musisz w ewidencji przychodów na podstawie sporządzonych dowodów wewnętrznych zapisywać przychód z działalności i za każdy miesiąc obliczać ryczałt od tych przychodów, ryczałt wpłacasz bez wezwania za każdy miesiąc, w terminie do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, a za miesiąc grudzień w terminie złożenia zeznania rocznego (najpóźniej do 31 stycznia) na rachunek urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania, w ciągu roku nie składasz żadnych deklaracji, po zakończeniu roku do 31 stycznia musisz złożyć zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28). Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą: 20 % przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów, 17 % przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych m.in. wynajmu samochodów osobowych, hoteli, pośrednictwa w sprzedaży pojazdów mechanicznych, parkingowych, Nr: PDI/05/2005/01 Data wydania: Strona: 3/5

4 Termin załatwienia sprawy: Sposób załatwienia: Tryb odwoławczy: 8,5 % przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %; 5,5 % przychodów z działalności wytwórczej, budowlanej i w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, 3 % przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5 % alkoholu. 3. Karta podatkowa Lista rodzajów działalności podlegającej opodatkowaniu w formie karty podatkowej jest bardzo obszerna. Opodatkowanie w formie karty podatkowej następuje na wniosek podatnika złożony w deklaracji wg ustalonego wzoru (PIT-16). nie musisz prowadzić ksiąg, nie składasz żadnych zeznań i deklaracji o wysokości dochodu, podatek płacisz co miesiąc do 7-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień do 28 grudnia roku podatkowego, w pierwszej kolejności obniżasz kwotę podatku o zapłaconą składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne (nie więcej niż 7,75 % podstawy wymiaru tej składki), do 31 stycznia następnego roku podatkowego składasz roczną deklarację o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej (PIT-16A), musisz prowadzić indywidualne imienne karty przychodów zatrudnionych pracowników oraz ewidencję zatrudnienia, musisz wydawać na żądanie klienta faktury lub rachunki dokumentujące sprzedaż towarów i usług oraz przechowywać ich kopie, musisz prowadzić ewidencje o których mowa w art. 109 ust. 1 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Wysokość karty podatkowej uzależniona jest od: - rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, - liczby zatrudnionych pracowników, - liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzisz działalność gospodarczą. Przy wszystkich formach opodatkowania możesz odliczyć od przychodu (dochodu) zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, a od podatku część zapłaconych składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Wyjątek stanowią osoby opłacające kartę podatkową, które mogą jedynie odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne. Nie występuje. Organ podatkowy dokonuje czynności sprawdzających kompletność, poprawność złożonych dokumentów. Nie występuje. Nr: PDI/05/2005/01 Data wydania: Strona: 4/5

5 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.). 2. Ustawa z dnia 20 listopada 1998r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 ze zm.). 3. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.(Dz.U. z 2002r. nr 76, poz. 694 ze zm.). 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz ze zm.). 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U. nr 219, poz ze zm.). 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie prowadzenia ewidencji zatrudnienia (Dz.U. nr 219, poz. 1838). 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie prowadzenia kart przychodów (Dz.U. nr 219,poz. 1839). 8. Ustawa z dnia r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.). Informacje dodatkowe: Podatnikowi przysługuje prawo wyboru najkorzystniejszej dla niego formy opodatkowania przychodów i dochodów, ale zgodnie z obowiązującym prawem. Nr: PDI/05/2005/01 Data wydania: Strona: 5/5

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzędu nr K-052/3 Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna grupy urzędów K-052/3

Karta informacyjna grupy urzędów K-052/3 KOPIA UŻYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna grupy urzędów K-052/3 Izba Skarbowa we Wrocławiu i dolnośląskie urzędy skarbowe Wybór formy opodatkowania przychodów

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzędu nr K-052/4 Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna grupy urzędów nr K-052/4 Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych Urząd

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości

Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy pamiętać o obowiązku wyboru formy opodatkowania zakładanej firmy. Musimy zdecydować się na jedną z czterech

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r.

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA-WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/4 obowiązuje od 18.02.2014 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna urzędu nr K-052/3

Karta informacyjna urzędu nr K-052/3 KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzędu nr K-052/3 Urząd Skarbowy w Wałbrzychu ul. Uczniowska 21 58-306 Wałbrzych Wybór formy opodatkowania przychodów

Bardziej szczegółowo

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BOLESŁAWCU UL. GARNCARSKA 10 59-700- BOLESŁAWIEC poniedziałek wtorek 7:30 15:30, środa -7:30 18:00, czwartek piątek 7:30 15:30 telefon (075) 6465200 telefaks (075) 6465201

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania (Stan prawny na dzień 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I N F O R M A T O R dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Decyzja o podjęciu prowadzenia własnej działalności gospodarczej pociąga za sobą szereg obowiązków oraz powinności wobec różnych instytucji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej URZĄD SKARBOWY W TRZEBNICY ul. Prusicka 2, 55-100 Trzebnica Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej K-052/1 Obowiązuje od 31.10.2011 r. I. Kogo dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia 1 Podatki, wybór formy O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkami podatkowymi

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie. księgi przychodów i rozchodów

Zamknięcie. księgi przychodów i rozchodów BiBlioteka Zamknięcie księgi przychodów i rozchodów Ustalenie dochodu różnicą remanentów Składniki w remanencie sporządzanym przy zamknięciu księgi Wycena wyrobów gotowych oraz produkcji w remanencie Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z księgowości. Anna Zasowska

Zagadnienia z księgowości. Anna Zasowska Zagadnienia z księgowości Anna Zasowska Do czego potrzebna jest firmie rachunkowość? Rachunkowość stanowi pewien rodzaj ewidencji gospodarczej zjawisk i procesów gospodarczych, sytuacji majątkowej i wyników

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych

Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych Rozpoczęcie działalności gospodarczej procedury związane z zakładaniem firmy, obowiązki przedsiębiorcy, podstawowe przepisy prawa czyli od czego zacząć

Bardziej szczegółowo

Likwidacja działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Likwidacja działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Likwidacja działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. 1 WYREJESTROWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZGŁOSZENIE DO URZĘDU MIASTA / URZĘDU GMINY W celu zgłoszenia zaprzestania

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej październik 2013r. Wstęp Nasze spotkanie ma celu przybliżenie Państwu podstawowych informacji związanych z czynnościami,

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Czas na przedsiębiorczość

Czas na przedsiębiorczość Czas na przedsiębiorczość Poradnik dla osób,które zamierzają uruchomić indywidualną działalność gospodarczą z dotacji uzyskanej w Powiatowym Urzędzie Pracy - 1 - STAN PRAWNY NA DZIEŃ 2 MARCA 2010 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo