INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 01"

Transkrypt

1 INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 01 PROGRAMY CERTYFIKACJI I TRYB CERTYFIKACJI WYROBÓW BUDOWLANYCH Wydanie 9 z r. str. 1/15

2 Spis treści 0 Definicje 1 Dokumenty normatywne i przepisy prawne dotyczące certyfikacji wyrobów budowlanych 2 Zakres działania 3 Programy certyfikacji 3.1 Certyfikacja obowiązkowa Program certyfikacji zgodności wyrobów w systemach oceny 1+ i Program certyfikacji zakładowej kontroli produkcji w systemach oceny Certyfikacja dobrowolna Program dobrowolnej certyfikacji zgodności wyrobów w systemie certyfikacji wyrobu 5 (system oceny zgodności 1+) Program dobrowolnej certyfikacji zgodności wyrobów w systemie certyfikacji wyrobu N1 (system oceny zgodności 1) Program dobrowolnej certyfikacji zakładowej kontroli produkcji w systemie certyfikacji wyrobu N2 (system oceny zgodności 2+) 4 Tryb certyfikacji i nadzoru 4.1 Wnioskowanie o certyfikację przez zakład nowy 4.2 Wnioskowanie o certyfikację nowego wyrobu w zakładzie istniejącym 4.3 Wstępna inspekcja i wstępne badanie typu w zakładzie nowym 4.4 Nadzór nad posiadaczem certyfikatu 4.5 Warunki udzielenia i utrzymania certyfikacji 4.6 Decyzje w procesie certyfikacji i w nadzorze 4.7 Odwołania 4.8 Opłaty Wydanie 9 z r. str. 2/15

3 0 Definicje Dostawca Strona odpowiedzialna za zagwarantowanie, że wyroby i/lub zakładowa kontrola produkcji spełniają, i jeśli ma to zastosowanie, nadal będą spełniać wymagania będące podstawą certyfikacji. Producent Osoba fizyczna lub prawna, która produkuje wyrób budowlany lub która zleca zaprojektowanie lub wyprodukowanie, wyrobu budowlanego i wprowadza ten wyrób do obrotu pod własną nazwą lub znakiem firmowym. Dystrybutor osoba fizyczna lub prawna w łańcuchu dostaw, inna niż producent lub importer, która udostępnia wyrób budowlany na rynku. Importer osoba fizyczna lub prawna mające siedzibę w Unii, która wprowadza wyrób budowlany z państwa trzeciego do obrotu w Unii. Importera lub dystrybutora uważa się zgodnie z CPR za producenta, w przypadku gdy wprowadzają oni wyrób do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub gdy zmieniają oni w taki sposób wyrób budowlany wcześniej wprowadzony do obrotu, że może to wpływać na zgodność z deklaracją właściwości użytkowych. System certyfikacji Zasady, procedury i zarządzanie dotyczące przeprowadzenia oceny zgodności przez stronę trzecią. Program certyfikacji System oceny zgodności odnoszący się do określonych wyrobów, procesów lub usług, do których stosują się te same określone normy i zasady oraz ta sama procedura. Niezgodność Odchylenie od ustalonych wymagań na wyrób lub (jeśli system certyfikacji wyrobów obejmuje ocenę systemu zarządzania u dostawcy) brak lub wadliwe wdrożenie czy utrzymywanie jednego lub więcej wymaganych elementów systemu zarządzania, a także sytuacja, w której na podstawie dostępnych dowodów obiektywnych, zachodziłaby wątpliwość co do zgodności, o której potwierdzenie dostawca się ubiega. Dokument normatywny Dokument ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub wyników. Dokument kryterialny - specyfikacja techniczna Polska norma wyrobu, niemająca statusu normy wycofanej lub krajowa aprobata techniczna. Certyfikat zgodności Dokument wydany zgodnie z zasadami programu certyfikacji wskazujący, że wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną odpowiadającą danemu wyrobowi. Wydanie 9 z r. str. 3/15

4 Certyfikat zakładowej kontroli produkcji Dokument wskazujący, że zakładowa kontrola produkcji danej organizacji spełnia wymagania określonych specyfikacji technicznych oraz wszelkiej dodatkowej dokumentacji przewidzianej w systemie. Zakładowa kontrola produkcji Oznacza udokumentowaną stałą i wewnętrzną kontrolę produkcji w zakładzie produkcyjnym zgodnie ze stosowanymi specyfikacjami technicznymi. Zakład Stosowane przez producenta wyposażenie do produkcji wyrobu. Wyposażenie i stosowana zakładowa kontrola produkcji pozwalają sterować produkcją z dokładnością wystarczającą do zapewnienia, że są spełnione wymagania odpowiedniej specyfikacji technicznej. Zakład nowy Zakład, który jeszcze nie produkuje wyrobu certyfikowanego według danego systemu. Zakład istniejący Zakład, który już produkuje wyrób certyfikowany według danego systemu. Wyrób certyfikowany Wyrób, dla którego wydano już certyfikat zgodności lub został objęty certyfikatem ZKP. Stacja przesypowa Usytuowane poza zakładem wyposażenie do przeładunku wyrobu budowlanego luzem (np.: cementu, wapna budowlanego) stosowane do wysyłki wyrobu po jego transporcie lub składowaniu, gdzie dystrybutor ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszystkie aspekty jakości wyrobu. Zakładowa dokumentacja jakości Dokumenty dostarczające informacji o zakładowej kontroli produkcji prowadzonej w celu zapewnienia, że wyprodukowany wyrób jest zgodny z wymaganiami specyfikacji technicznej, właściwej dla tego wyrobu. 1 Dokumenty normatywne i przepisy prawne dotyczące certyfikacji wyrobów budowlanych Zasady prowadzenia przez Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji procesów certyfikacji i nadzoru nad dostawcami, którym udzielił certyfikacji wynikają ze spełnienia wymagań określonych w następujących dokumentach: PN-EN 45011:2000, Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów PN-EN ISO/IEC 17021:2007, Ocena zgodności. Wymagania ogólne dla jednostek prowadzących auditowanie i certyfikację systemów zarządzania Wydanie 9 z r. str. 4/15

5 DAC 11, wydanie 2, dokument PCA Program akredytacji jednostek prowadzących ocenę, akceptację i/lub certyfikację zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U nr 166 poz z póź. zmianami) Przewodnik PKN-ISO/IEC Guide 67:2007 Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobu Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U nr 92 poz. 881 z póź. zmianami) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U nr 198 poz. 2041) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (Dz.U nr 89. poz. 4141) z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U nr 207 poz. 2016) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII 2 Zakres działania Instytut prowadzi certyfikację zgodności wyrobów i usług oraz zakładowej kontroli produkcji w obszarze wyłącznie akredytowanym zgodnie z: wymaganiami Polskich Norm i aprobat technicznych, umożliwiającą producentowi uzyskanie krajowego certyfikatu zgodności lub krajowego certyfikatu ZKP, który w systemach oceny zgodności 1+ i 1 oraz 2+ uprawnia producenta do wystawienia krajowej deklaracji zgodności i oznakowania wyrobu znakiem budowlanym wymaganiami norm europejskich oraz Polskich Norm i aprobat technicznych umożliwiającą producentowi i dostawcy usług uzyskanie dobrowolnego certyfikatu zgodności lub dobrowolnego certyfikatu ZKP Akredytacja PCA o numerze AC Programy certyfikacji 3.1 Certyfikacja obowiązkowa W zakresie objętym wyłącznie akredytacją Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji prowadzi certyfikację obowiązkową w systemach oceny zgodności 1+ i 1 oraz 2+ określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz znakowania ich znakiem budowlanym Wydanie 9 z r. str. 5/15

6 3.1.1 Program certyfikacji zgodności wyrobów budowlanych w systemie oceny zgodności 1+ i 1 Program określa rodzaj, zakres i podział zadań pomiędzy producenta a jednostkę certyfikującą w ocenie zgodności w systemie 1+ i 1 i dotyczy wyrobów budowlanych, dla których Ośrodek wydaje certyfikaty zgodności wyrobu. Załącznikami do niniejszego programu certyfikacji, odnoszącymi się do certyfikacji danego wyrobu/grupy wyrobów są karty wyrobów (programy szczegółowe) określające specyfikacje techniczne, z którymi zgodność jest oceniana, normy związane oraz wytyczne i dokumenty normatywne stosowane w certyfikacji i nadzorze nad certyfikatem. zadania producenta a) zakładowa kontrola produkcji b) badania autokontrolne zadania jednostki certyfikującej I II certyfikacja a) wstępna inspekcja zakładu i zakładowej kontroli produkcji b) wstępne badanie typu nadzór nad posiadaczem certyfikatu a) nadzór, ocena i akceptacja zakładowej kontroli produkcji b) ocena wyników badań autokontrolnych oraz w systemie 1+ c) pobieranie w zakładzie producenta, badanie i ocena wyników badań próbek kontrolnych W ramach systemów 1+ i 1 Ośrodek przeprowadza następujące działania: a) w procesie certyfikacji: pobiera w zakładzie producenta próbki wyrobu do wstępnych badań typu i zleca ich wykonanie laboratorium badawczemu. ocenia zgodność wyników wstępnych badań typu z wymaganiami specyfikacji technicznej przeprowadza wstępną inspekcję zakładu i zakładowej kontroli produkcji, której celem jest ocena zgodności ZKP z wymaganiami dokumentu odniesienia b) w procesie nadzoru prowadzi ciągły nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji obejmujący: ocenę zgodności wyników badań autokontrolnych prowadzonych przez producenta z wymaganiami dokumentu odniesienia inspekcje w zakładzie, których celem jest ocena zgodności ZKP z wymaganiami dokumentu odniesienia ocenę sposobu wykorzystywania certyfikatu Prowadząc certyfikację w systemie 1+, dodatkowo, podczas nadzoru: Wydanie 9 z r. str. 6/15

7 pobiera w zakładzie producenta próbki do badań kontrolnych/sondażowych lub zleca ich pobranie laboratorium badawczemu o potwierdzonych kompetencjach w tym zakresie zleca wykonanie badań kontrolnych laboratorium badawczemu o potwierdzonych kompetencjach technicznych do wykonywania badań w zakresie zlecenia ocenia zgodność wyników badań kontrolnych z wymaganiami specyfikacji technicznych W przypadku gdy specyfikacja techniczna lub norma z nią związana nie zawiera sprecyzowanych wymagań dotyczących ZKP dokumentem odniesienia w ocenie ZKP jest dokument KA-07 "Wytyczne dla producentów stosowane w procesach oceny i certyfikacji zakładowej kontroli produkcji" Program certyfikacji ZKP w systemie oceny zgodności 2+ Program określa rodzaj, zakres i podział zadań pomiędzy producenta a jednostkę certyfikującą w ocenie zgodności w systemie 2+ i dotyczy wyrobów budowlanych, dla których Ośrodek wydaje certyfikaty zakładowej kontroli produkcji. Załącznikami do niniejszego programu certyfikacji są karty wyrobu/grupy wyrobów (programy szczegółowe) określające specyfikacje techniczne, z którymi zgodność jest oceniana, normy związane oraz wytyczne i dokumenty normatywne odnoszące się do certyfikacji ZKP danego wyrobu. zadania producenta a) wstępne badanie typu b) zakładowa kontrola produkcji c) badania kontrolne zadania jednostki certyfikującej I certyfikacja a) wstępna inspekcja zakładu i zakładowej kontroli produkcji b) ocena zgodności wstępnego badania typu z wymaganiami II nadzór nad posiadaczem certyfikatu a) nadzór, ocena i akceptacja zakładowej kontroli produkcji b) ocena wyników badań autokontrolnych W ramach systemu 2+ Ośrodek przeprowadza następujące działania: a) w procesie certyfikacji: sprawdza wyniki wstępnych badań typu przedstawionych przez producenta przeprowadza wstępną inspekcję zakładu i zakładowej kontroli produkcji, której celem jest ocena zgodności ZKP z wymaganiami dokumentu odniesienia b) w procesie nadzoru prowadzi ciągły nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji obejmujący: Wydanie 9 z r. str. 7/15

8 inspekcje w zakładzie, których celem jest ocena zgodności ZKP z wymaganiami dokumentu odniesienia. ocenę zgodności wyników badań autokontrolnych prowadzonych przez producenta z wymaganiami specyfikacji technicznej. nadzoruje i ocenia sposób wykorzystywania certyfikatu W przypadku gdy specyfikacja techniczna lub norma z nią związana nie zawiera sprecyzowanych wymagań dotyczących ZKP dokumentem odniesienia w ocenie ZKP jest dokument KA-07 "Wytyczne dla producentów stosowane w procesach oceny i certyfikacji zakładowej kontroli produkcji". 3.2 Certyfikacja dobrowolna Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji prowadzi certyfikację dobrowolną w systemie certyfikacji wyrobu 5 zgodnie z Przewodnikiem PKN ISO/IEC Guide 67:2007 Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobu. W zależności od rodzaju wyrobu, Ośrodek w oparciu o systemy oceny zgodności określone w obszarze obowiązkowej certyfikacji wyrobów budowlanych odstępuje od następujących działań określonych w systemie certyfikacji wyrobu 5: system certyfikacji 5 wg PKN-ISO/IEC Guide 67:2007, odpowiada systemowi oceny zgodności 1+ system certyfikacji N1 wg PKN-ISO/IEC Guide 67:2007, odpowiada systemowi oceny zgodności 1 system certyfikacji N2 wg PKN-ISO/IEC Guide 67:2007, odpowiada systemowi oceny zgodności Program dobrowolnej certyfikacji zgodności wyrobów w systemie certyfikacji 5 (system oceny zgodności 1+) Prowadząc dobrowolną certyfikację zgodności w ww. systemie certyfikacji Ośrodek Certyfikacji wykonuje następujące zadania: a) w procesie certyfikacji: pobiera w zakładzie producenta próbki wyrobu do wstępnych badań typu i zleca ich wykonanie laboratorium badawczemu ocenia zgodność wyników wstępnych badań typu z wymaganiami specyfikacji technicznej przeprowadza wstępną inspekcję zakładu i zakładowej kontroli produkcji, której celem jest ocena zgodności ZKP z wymaganiami dokumentu odniesienia b) w procesie nadzoru prowadzi ciągły nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji obejmujący: ocenę zgodności wyników badań autokontrolnych prowadzonych przez producenta z wymaganiami specyfikacji technicznej inspekcje w zakładzie, których celem jest ocena zgodności ZKP z wymaganiami dokumentu odniesienia pobieranie w zakładzie producenta próbek do badań kontrolnych/sondażowych zlecanie laboratorium badawczemu, o potwierdzonych kompetencjach technicznych, wykonywania badań kontrolnych Wydanie 9 z r. str. 8/15

9 ocenę zgodności wyników badań kontrolnych z wymaganiami specyfikacji technicznej ocenę sposobu wykorzystywania certyfikatu W przypadku, gdy specyfikacja techniczna nie zawiera sprecyzowanych wymagań dotyczących ZKP dokumentem odniesienia w ocenie ZKP jest dokument KA-07 "Wytyczne dla producentów stosowane w procesach oceny i certyfikacji zakładowej kontroli produkcji". Załącznikami do niniejszego programu certyfikacji, odnoszącymi się do certyfikacji danego wyrobu/grupy wyrobów i powołującymi ten program są karty wyrobów (programy szczegółowe) określające specyfikacje techniczne, z którymi zgodność jest oceniana, normy związane oraz wytyczne i dokumenty normatywne stosowane w certyfikacji i nadzorze nad certyfikatem Program dobrowolnej certyfikacji zgodności wyrobów w systemie certyfikacji N1 (system oceny zgodności 1) Prowadząc dobrowolną certyfikację zgodności w ww. systemie certyfikacji Ośrodek Certyfikacji wykonuje następujące zadania: a) w procesie certyfikacji: pobiera w zakładzie producenta próbki wyrobu do wstępnych badań typu i zleca ich wykonanie laboratorium badawczemu. W przypadku wyrobu objętego jednocześnie obowiązkową certyfikacją ZKP jednostka może wykorzystać wyniki wstępnego badania typu producenta lub, gdy dokumentem odniesienia jest AT, wyniki badań uzyskane w postępowaniu aprobacyjnym. ocenia zgodność wyników wstępnych badań typu z wymaganiami specyfikacji technicznej przeprowadza wstępną inspekcję zakładu i zakładowej kontroli produkcji, której celem jest ocena zgodności ZKP z wymaganiami dokumentu odniesienia (o ile ZKP nie była oceniana przez Ośrodek w ramach obowiązkowej certyfikacji zakładowej kontroli produkcji) b) w procesie nadzoru prowadzi ciągły nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji obejmujący: ocenę zgodności wyników badań autokontrolnych prowadzonych przez producenta z wymaganiami dokumentu odniesienia inspekcje w zakładzie, których celem jest ocena zgodności ZKP z wymaganiami dokumentu odniesienia ocenę sposobu wykorzystywania certyfikatu W przypadku, gdy specyfikacja techniczna nie zawiera sprecyzowanych wymagań dotyczących ZKP dokumentem odniesienia w ocenie ZKP jest dokument KA-07 "Wytyczne dla producentów stosowane w procesach oceny i certyfikacji zakładowej kontroli produkcji". Załącznikami do niniejszego programu certyfikacji, odnoszącymi się do certyfikacji danego wyrobu/grupy wyrobów i powołującymi ten program są karty wyrobów (programy szczegółowe) określające specyfikacje techniczne, z którymi zgodność jest oceniana, normy związane oraz wytyczne i dokumenty normatywne stosowane w certyfikacji i nadzorze nad certyfikatem. Wydanie 9 z r. str. 9/15

10 3.2.3 Program dobrowolnej certyfikacji zakładowej kontroli produkcji prowadzonej w systemie certyfikacji N2 (system oceny zgodności 2+) Prowadząc dobrowolną certyfikację ZKP ww. systemie certyfikacji Ośrodek Certyfikacji wykonuje następujące zadania: a) w procesie certyfikacji: sprawdza wyniki wstępnych badań typu przeprowadzonych przez producenta przeprowadza wstępną inspekcję zakładu i zakładowej kontroli produkcji, której celem jest ocena zgodności ZKP z wymaganiami dokumentu odniesienia b) w procesie nadzoru prowadzi ciągły nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji obejmujący: inspekcje w zakładzie, których celem jest ocena zgodności ZKP z wymaganiami dokumentu odniesienia. ocenę zgodności wyników badań autokontrolnych prowadzonych przez producenta z wymaganiami dokumentu odniesienia. nadzoruje i ocenia sposób wykorzystywania certyfikatu W przypadku, gdy specyfikacja techniczna nie zawiera sprecyzowanych wymagań dotyczących ZKP dokumentem odniesienia w ocenie ZKP jest dokument KA-07 "Wytyczne dla producentów stosowane w procesach oceny i certyfikacji zakładowej kontroli produkcji". Załącznikami do niniejszego programu certyfikacji, odnoszącymi się do certyfikacji danego wyrobu/grupy wyrobów i powołującymi ten program są karty wyrobów (programy szczegółowe) określające specyfikacje techniczne, z którymi zgodność jest oceniana, normy związane oraz wytyczne i dokumenty normatywne stosowane w certyfikacji i nadzorze nad certyfikatem. 4 Tryb certyfikacji 4.1 Wnioskowanie o certyfikację przez zakład nowy Producent ubiegający się o certyfikację przekazuje do Ośrodka: formalny wniosek kopię zakładowej księgi jakości kopię krajowej aprobaty technicznej Wniosek oprócz danych identyfikujących wnioskującego i wyroby, które są przedmiotem wniosku zawiera dane laboratorium wykonującego badania autokontrolne i nazwisko osoby odpowiedzialnej za te badania adresy składów prowadzonych przez wnioskującego (jeśli dotyczy) Składając wniosek o certyfikację, producent zobowiązuje się do: przestrzegania dyspozycji niniejszego dokumentu przedsiębrania wszelkich środków, aby zgodność każdego certyfikowanego wyrobu i/lub zakładowej kontroli produkcji była zagwarantowana Wydanie 9 z r. str. 10/15

11 4.1.4 Jeżeli wniosek i dokumentacja do niego dołączona nie budzą zastrzeżeń, Ośrodek pisemnie informuje wnioskującego o przyjęciu wniosku i uzgadnia z nim termin inspekcji wstępnej Jeżeli wniosek i/lub dokumentacja dołączona do wniosku są niekompletne, Ośrodek pisemnie informuje wnioskującego o konieczności jej uzupełnienia Jeżeli wnioskujący nie przekaże wymaganych uzupełnień w uzgodnionym terminie, Ośrodek pisemnie informuje wnioskującego o odmowie przyjęcia wniosku i możliwości ponownego złożenia wniosku w terminie późniejszym. 4.2 Wnioskowanie o certyfikację nowego wyrobu w zakładzie istniejącym Dostawca, któremu Ośrodek udzielił już certyfikacji i chce uzyskać certyfikat na nowy wyrób lub rozszerzenie certyfikacji ZKP o nowy wyrób przesyła formalny wniosek i kopię zmian w zakładowej księdze jakości wprowadzonych w związku z produkcją tego wyrobu Jeżeli zmiany w wyposażeniu do produkcji i w zakładowym systemie jakości są znaczące lub wniosek dotyczy rozszerzenia certyfikatu ZKP o nowy wyrób Ośrodek przeprowadza inspekcję specjalną Jeżeli w systemie 1+ i 1 inspekcja specjalna nie jest konieczna Ośrodek organizuje, w terminie możliwie najkrótszym, pobranie próbki wyrobu do wstępnego badania typu. Jeżeli wyniki wstępnego badania typu są zgodne z wymaganiami właściwej specyfikacji technicznej, Ośrodek wydaje certyfikat zgodności na wyrób, który jest przedmiotem wniosku. 4.3 Wstępna inspekcja i wstępne badanie typu w zakładzie nowym Po przyjęciu wniosku o certyfikację, Ośrodek organizuje wstępną inspekcję zakładu i zakładowej kontroli produkcji oraz (w systemie 1+ i 1) wstępne badanie typu Jeżeli inspekcja wykazuje, że są spełnione wymagania odpowiednich dokumentów odniesienia i (w systemie 1+ i 1) wyniki wstępnego badania typu są zgodne ze specyfikacją techniczną lub (w systemie 2+) producent przeprowadził wstępne badania typu zgodnie z wymaganiami, Ośrodek podejmuje decyzje o udzieleniu certyfikacji Dokumenty certyfikacyjne wydawane są wnioskującemu po podpisaniu umowy o certyfikację i wypełnieniu zobowiązań finansowych wobec ICiMB Odział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Dokumentami certyfikacyjnymi są: a) certyfikat zgodności wyrobu lub certyfikat ZKP b) umowa podpisana przez pełnomocnych przedstawicieli Instytutu i dostawcy ubiegającego się o certyfikację, określająca: zasady współpracy oraz prawa i obowiązki stron, zobowiązania finansowe warunki stosowania certyfikatu przez dostawcę zasady prowadzenia nadzoru nad posiadaczem certyfikatu informacje dotyczące procedury odwoławczej, zasady zachowania poufności i zasady wzajemnego informowania się o zmianach. Wydanie 9 z r. str. 11/15

12 4.3.5 Proces certyfikacji może być przerwany jeżeli wnioskujący dostawca: nie wywiązuje się ze zobowiązań wobec ICiMB Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie zadeklarowanych we wniosku o certyfikację w ustalonym czasie nie przekaże informacji/dokumentów uzupełniających, żądanych przez Ośrodek nie przeprowadzi działań korygujących po inspekcji wstępnej w wymaganym terminie Decyzję o przerwaniu certyfikacji w przypadkach jak wyżej podejmuje kierownik Ośrodka Proces certyfikacji może być przerwany jeżeli dostawca wystąpi z wnioskiem o przerwanie procesu certyfikacji W każdym przypadku wnioskujący zobowiązany jest uiścić opłatę za wszystkie działania przeprowadzone przez Ośrodek w ramach rozpoczętego procesu certyfikacji. 4.4 Nadzór nad posiadaczem certyfikatu Nadzór w okresie wstępnym (jeśli norma wymaga oceny okresu wstępnego) a) W pierwszym etapie nadzoru rozpoczynającego się od momentu wydania certyfikatu, zwanym okresem wstępnym, jego posiadacz powinien wykazać, że jest zdolny zagwarantować ciągłą zgodność wyrobu ze specyfikacjami technicznymi. b) W okresie wstępnym dostawca prowadzi badania autokontrolne w zakresie i z częstotliwością co najmniej zgodną z dyspozycjami dla okresu wstępnego. c) W przypadku certyfikacji w systemie 1+ pobierane są także co najmniej trzy próbki kontrolne/sondażowe. d) W okresie wstępnym Ośrodek może podjąć decyzję o przeprowadzeniu inspekcji specjalnej, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających jej przeprowadzenie. e) Po zakończeniu okresu wstępnego Ośrodek podejmuje decyzję o utrzymaniu ważności lub cofnięciu certyfikatu. f) Decyzja podejmowana jest na podstawie raportów: z oceny wyników badań autokontrolnych, które producent jest zobowiązany przekazać do Ośrodka bezpośrednio po zakończeniu okresu wstępnego z oceny wyników badań próbek kontrolnych/sondażowych, jeśli były pobierane inspekcji specjalnej, jeśli była przeprowadzona W okresie ważności certyfikatu, Ośrodek sprawuje nadzór nad dostawcą, któremu udzielił certyfikacji, aby upewnić się, że spełnia on w dalszym ciągu wymagania właściwego programu certyfikacji Nadzór realizowany jest przez: ciągły nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji Wydanie 9 z r. str. 12/15

13 ocenę wyników badań autokontrolnych wykonywanych wg ustalonego planu badań spełniającego wymagania właściwej specyfikacji technicznej w systemie certyfikacji 1+ ocenę wyników badań próbek kontrolnych/sondażowych pobranych w zakładzie produkcyjnym Ciągły nadzór nad zakładową kontrolą produkcji obejmuje: inspekcje planowe realizowane z częstotliwością określoną w odpowiednim dokumencie odniesienia ocenę zmian w systemie zakładowej kontroli produkcji i w wyposażeniu do produkcji, zgłoszonych przez dostawców inspekcje specjalne przeprowadzane w miarę potrzeb wynikających ze zgłoszeń dostawców, odbiorców lub innych stron wskazujących, że producent nie spełnia już wymagań certyfikacyjnych Inspekcje specjalne przeprowadzane są w przypadku zmian znacząco wpływających na działalność i funkcjonowanie zakładu takich jak: zmiany statusu własności zmiany w składzie kluczowego personelu odpowiedzialnego za jakość zmiany w wyposażeniu jeżeli analiza reklamacji lub jakichkolwiek innych informacji wskazuje, że dostawca nie spełnia już wymagań certyfikacyjnych Terminy inspekcji są podawane do wiadomości dostawcy z wyprzedzeniem Wyniki oceny są przekazywane dostawcy w formie raportów, w trybie poufnym Decyzje o utrzymaniu ważności lub cofnięciu certyfikacji podejmowane są na podstawie raportów ze wszystkich ocen przeprowadzonych w ramach nadzoru. 4.5 Warunki udzielenia i utrzymania certyfikacji Dostawca ubiegający się o certyfikację i posiadający certyfikat powinien spełniać: wymagania dokumentów normatywnych określonych we właściwym dla niego programie certyfikacji w odniesieniu do właściwości wyrobu i/lub zakładowej kontroli produkcji wymagania Ośrodka Certyfikacji i Normalizacji określone w umowie o certyfikację W okresie posiadania certyfikacji dostawca powinien: produkować certyfikowany wyrób w sposób ciągły oraz prowadzić zapisy potwierdzające, że prowadzi ocenę zgodności wyrobu zgodnie z wymaganiami odpowiedniego programu certyfikacji, a jeżeli to nie jest możliwe informować Ośrodek o istotnych przerwach w produkcji lub wysyłce certyfikowanego wyrobu i uzgadniać z nim sposób prowadzenia oceny zgodności wyrobu. 4.6 Decyzje w procesie certyfikacji i w nadzorze Decyzje w sprawach: udzielenia, odmowy udzielenia, rozszerzenia lub ograniczenia, zawieszenia, uznania, unieważnienia lub cofnięcia certyfikacji, podejmuje kierownik Ośrodka. Wydanie 9 z r. str. 13/15

14 4.6.2 W systemie 1+ i 1 odmowa udzielenia certyfikacji następuje zawsze w przypadku negatywnej oceny wyników wstępnego badania typu, bez względu na wyniki oceny zakładowej kontroli produkcji W systemie 2+ odmowa udzielenia certyfikacji następuje w przypadku niewykonania działań korygujących po stwierdzeniu niezgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia Rozszerzenie zakresu certyfikacji może nastąpić na wniosek dostawcy, któremu Ośrodek udzielił już certyfikacji na inny wyrób. Decyzję o sposobie i zakresie oceny przy rozszerzaniu certyfikacji podejmuje kierownik Ośrodka stosownie do przypadku, który ma miejsce Unieważnienie certyfikacji może być następstwem zgłoszenia przez dostawcę zaniechania produkcji wyrobu, na który certyfikacji udzielono lub likwidacji zakładu objętego certyfikatem Certyfikacja może być cofnięta w następstwie niezgodności ujawnionych podczas nadzoru lub istotnych naruszeń warunków umowy przez dostawcę, któremu udzielono certyfikacji. Decyzja o cofnięciu jest zawsze opiniowana przez komitet ds. certyfikacji W systemie 1+ cofnięcie certyfikacji w następstwie niezgodności dotyczących wyników badań zwykle poprzedzone jest upomnieniem i upomnieniem z ostrzeżeniem. 4.7 Odwołania Na każdym etapie procesu certyfikacji i podczas nadzoru dostawca ma prawo wnosić reklamacje na działalność Ośrodka i składać odwołania od jego decyzji zgodnie procedurą reklamacyjną i odwoławczą Ośrodka. 4.8 Opłaty Opłaty ponoszone przez dostawcę są kalkulowane na podstawie uzasadnionych kosztów. Koszty te obejmują: koszty poszczególnych etapów procesu certyfikacji koszty sprawowania nadzoru nad posiadaczem certyfikatu koszty uczestnictwa w systemie certyfikacji prowadzonym przez ICiMB Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Opłaty ponoszone przez dostawcę określone są w cenniku zatwierdzonym przez Dyrektora Oddziału ICiMB w Krakowie. W cenniku uwzględniono odpowiednio niższe opłaty za poszczególne etapy gdy dotyczą równoczesnej certyfikacji drugiego i następnych wyrobów tego samego dostawcy. Załączniki karty wyrobu/grupy (programy szczegółowe): 1/KA-01 2/KA-01 3/KA-01 CEMENTY POWSZECHNEGO UŻYTKU przeniesiony do KA-16 CEMENT PORTLANDZKI BIAŁY CEMENTY SPECJALNE Wydanie 9 z r. str. 14/15

15 4/KA-01 CEMENTY SPECJALNE O BARDZO NISKIM CIEPLE HYDRATACJI przeniesiony do KA-16 5/KA-01 zastąpiony przez 1/KA-01 6/KA-01 CEMENTY WG APROBATY TECHNICZNEJ 7/KA-01 unieważniony od /KA-01 CEMENTY I MATERIAŁY DO CEMENTOWANIA OTWORÓW WIERTNICZYCH 9/KA-01 CEMENT MURARSKI przeniesiony do KA-16 10/KA-01 CEMENT GLINOWO-WAPNIOWY przeniesiony do KA-16 11/KA-01 unieważniony od /KA-01 unieważniony od /KA-01 MIELONY GRANULOWANY ŻUŻEL WIELKOPIECOWY STOSOWANY DO BETONU, ZAPRAWY I ZACZYNU przeniesiony do KA-16 14/KA-01 unieważniony od /KA-01 POPIÓŁ LOTNY DO BETONU przeniesiony do KA-16 16/KA-01 PIASEK NORMOWY CEN EN /KA-01 PERLIT SPROSZKOWANY DO UZDATNIANIA WODY 18/KA-01 USŁUGI STACJI PRZESYPOWYCH CEMENTU 19/KA-01 WERYFIKACJA SPEŁNIANIA USTAWOWEGO LIMITU ZAWARTOŚCI CHROMU 20/KA-01 DOMIESZKI DO BETONU, ZAPRAWY I ZACZYNU przeniesiony do KA A/KA-01 DOMIESZKI DO BETONU, ZAPRAWY I ZACZYNU 21/KA-01 SPOIWA DROGOWE 22/KA-01 WAPNO BUDOWLANE przeniesiony do KA-16 23/KA-01 WYROBY DO IZOLACJI CIEPLNEJ W BUDOWNICTWIE 24/KA-01 WYROBY I SYSTEMY DO OCHRONY I NAPRAW KONSTRUKCJI BETONOWYCH przeniesiony do KA-16 24A/KA-01 WYROBY I SYSTEMY DO OCHRONY I NAPRAW KONSTRUKCJI BETONOWYCH 25/KA-01 ZAPRAWY DO MURÓW przeniesiony do KA-16 25A/KA-01 ZAPRAWY DO MURÓW (certyfikacja dobrowolna) 25B/KA-01 ZAPRAWY DO MURÓW (certyfikacja na zgodność z AT) 26/KA-01 ZESTAWY WYROBÓW DO WYKONYWANIA OCIEPLEŃ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 26A/KA-01 ZESTAWY WYROBÓW DO WYKONYWANIA OCIEPLEŃ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH przeniesiony do KA-16 27/KA-01 KRUSZYWA przeniesiony do KA-16 28/KA-01 MIESZANKI USZCZELNIAJĄCE 29/KA-01 unieważniony od /KA-01 BETON 31/KA-01 MIESZANKI CEMENTOWE 32/KA-01 WYROBY DO ZABEZPIECZEŃ PRZECIWWILGOCIOWYCH I WODOCHRONNYCH 33/KA-01 WYROBY DO OCHRONY BUDOWLI 34/KA-01 ELEMENTY MUROWE przeniesiony do KA-16 35/KA-01 CEMENT SUPERSIARCZANOWY przeniesiony do KA-16 36/KA-01 TYNKI NA SPOIWACH ORGANICZNYCH przeniesiony do KA-16 Wydanie 9 z r. str. 15/15

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 16

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 16 INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 16 PROGRAMY CERTYFIKACJI I TRYB CERTYFIKACJI WYROBÓW BUDOWLANYCH w obszarze zharmonizowanym z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 PROGRAM CERTYFIKACJI DOBROWOLNEJ ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI BETONU zawierający ocenę jakości betonu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 086

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 086 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 086 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 26 sierpnia 2013 r. AC 086 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej. tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI (CERTYFIKAT AKREDYTACJI

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax ,

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax , INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI FILTROWA 1, 00 611 WARSZAWA tel.: 22 57 96 167, 168, 22 825 52 29 e mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl CERTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) 26 18 184 +48 (12) 26 18 111 fax. +48 (12) 26 60 870 b c w @ i o d. k r a k

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym Wydanie 3 Gdańsk, 28 września 2015 r. Niniejszy dokument jest własnością

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych produktów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI POJAZDÓW MEDYCZNYCH (AMBULANSÓW)

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja rękawic ochronnych i roboczych

Certyfikacja rękawic ochronnych i roboczych ul. M. SkłodowskiejCurie 3, 90965 Łódź tel.: 42 633 85 97, email: zcw@morate.eu PROGRAM CERTYFIKACJI PC R 01 Zatwierdził Łódź, dnia 06.11.2008 r. Zmiana: A ul. M. SkłodowskiejCurie 3, 90965 Łódź tel.:

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, fax. 560-29-22 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Informacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, fax. 560-29-22 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Informacja

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;    Jednostka Notyfikowana Nr 1487 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Notyfikowana Nr 1487 PROGRAM OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH OBSZAR REGULOWANY SYSTEM KRAJOWY

Bardziej szczegółowo

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI. o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI. o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji Warszawa, 2012 Wstęp... 3 Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji... 3 Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

Stan normalizacji w zakresie wyrobów cementowych. mgr. inż. Piotr Zapolski

Stan normalizacji w zakresie wyrobów cementowych. mgr. inż. Piotr Zapolski Stan normalizacji w zakresie wyrobów cementowych mgr. inż. Piotr Zapolski Stowarzyszenie Producentów Cementu Wyroby budowlane Warszawa 10 maja 2016 Normalizacja w Europie Normalizacja jest efektem dobrowolnej

Bardziej szczegółowo

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Załącznik nr 3 do KS ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA - 07. INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA - 07. INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07 INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07 ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI (ZKP) Wymagania dla producentów stosowane w procesach oceny i certyfikacji

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW BIURO SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I OCEN MANAGEMENT SYSTEMS AND ASSESSMENTS OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW Wydanie 5 Gliwice, czerwiec 2010. Załącznik nr 7 do PW_TZ_04 Wydanie 5 z dnia 10.06.2010

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów

Biuro Certyfikacji Wyrobów INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie Biuro Certyfikacji Wyrobów INFORMATOR DLA KLIENTÓW O TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZY CERTYFIKACJI WYROBÓW LUBIN, styczeń 2015 1 Informacje ogólne Biuro

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI certyfikacja dobrowolna Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, Warszawa

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, Warszawa INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, 03-196 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r.

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r. Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Nowelizacja wprowadza definicje: wprowadzania do obrotu, wycofania z obrotu, udostępniania na rynku krajowym, zasadniczych

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą Wydanie 2 Gdańsk, 30 sierpnia 2012 r. Niniejszy dokument jest własnością PCBC SA. Wszelkie prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

PROCESY CERTYFIKACJI:

PROCESY CERTYFIKACJI: PROCESY CERTYFIKACJI: - wyrobów budowlanych w obszarze regulowanym - na potrzeby oznakowania CE - Informator Informacja nt. procesu certyfikacji na potrzeby oznakowania znakiem B oraz certyfikacji dobrowolnej

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU

INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU WARSZAWA, WYD 03/Z2/14, 16 PAŹDZIERNIKA 2014 R. O zasadach i trybie przeprowadzania procesu certyfiakcji CERTYFIKACJA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) Fax (22)

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) Fax (22) COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) 842-20-11 Fax (22) 842-23-03 Certyfikacja opakowań i materiałów opakowaniowych na znak B

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 15 lipca 2016 r. AC 008 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 7 1 O FIRMIE INT sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Jednostka Certyfikująca Wyroby INT prowadzi

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl; http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel. 042

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami przepisów prawnych, norm i specyfikacji technicznych

Certyfikacja wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami przepisów prawnych, norm i specyfikacji technicznych CENTRALNY OŚRODEK CHŁODNICTWA COCH w Krakowie Sp. z o. o. Certyfikacja wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami przepisów prawnych, norm i specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI PRODUCENTÓW, IMPORTERÓW I DYSTRYBUTORÓW WYROBÓW BUDOWLANYCH

NOWE OBOWIĄZKI PRODUCENTÓW, IMPORTERÓW I DYSTRYBUTORÓW WYROBÓW BUDOWLANYCH Barbara Dobosz NOWE OBOWIĄZKI PRODUCENTÓW, IMPORTERÓW I DYSTRYBUTORÓW WYROBÓW BUDOWLANYCH Seminarium ITB -Wyroby budowlane Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 20 sierpnia 2015 r. AC 008 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-04 OCENA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI Certyfikacja dobrowolna PC-02 Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;    Jednostka Notyfikowana Nr 1487 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Notyfikowana Nr 1487 INFORMATOR Zasady prowadzenia procesów oceny zgodności u producentów wyrobów

Bardziej szczegółowo

SZYNY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE LINII KOLEJOWYCH

SZYNY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE LINII KOLEJOWYCH Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania.

Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania. Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania. Polskie przepisy wprowadzające uregulowania UE - OBSZAR REGULOWANY - budownictwo Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca1994

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji CZKP

Program Certyfikacji CZKP Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel.: 32 258 05 72, 32 258 13 73, fax

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (0 22) 57 96 67,167, 168, (0 22) 825 52 29, fax: (0 22) 57 96 295 INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU 40-66 Katowice, Plac Gwarków Data edycji: 07.205 r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron /0. INFORMACJE OGÓLNE Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW BUDOWLANYCH NA KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW BUDOWLANYCH NA KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH i BARWNIKÓW 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 tel/fax: +48 (56) 650-03-33 Sekretariat: +48 (56) 650-00-44 ODDZIAŁ FARB i TWORZYW w Gliwicach Biuro Normalizacji

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji Rok zał. 1927 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. (22) 663-43-24, (22) 663-43-14 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH Informacja dla klienta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH Certyfikacja zgodności produktów tradycyjnych i regionalnych ChOG, ChNP, GTS Strona 2 z 9 POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM strona/stron: 1/9 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny zgodności należycie zidentyfikowanego wyrobu z wymaganiami wskazanej przez klienta normy / dokumentu normatywnego.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o.

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. ul. GÓRNICZA 30/36 91-765 ŁÓDŹ PROGRAM CERTYFIKACJI PRC-1 CERTEX ZASADY OGÓLNE SYSTEMU CERTYFIKACJI WYROBÓW Łódź, dnia 18.05.2015 r. Zatwierdzam do stosowania

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, Warszawa

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, Warszawa INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 EURÓPEJSKA JEDNÓSTKA NÓTYFIKÓWANA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 157

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 157 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 157 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 24 stycznia 2013 r. AC 157 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 18 grudnia 2014 r. AC 008 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Samokontrola producentów

Samokontrola producentów Samokontrola producentów Jan Bobrowicz Z-ca Dyrektora ITB ds. Współpracy z Gospodarką Dariusz Stachura Przewodniczący Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa REGULACJE

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 6 1 O FIRMIE Instytut Nadzoru Technicznego sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dział certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH i BARWNIKÓW 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 tel/fax: +48 (56) 650-03-33 Sekretariat: +48 (56) 650-00-44 ODDZIAŁ FARB i TWORZYW w Gliwicach Biuro Normalizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji: I Data edycji: 07.2011 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach w ramach, którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. Prawo Budowlane, (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 774) ustawy z r., o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia r. Prawo Budowlane, (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 774) ustawy z r., o wyrobach budowlanych Prawo unijne i krajowe Kontrola wyrobów mgr inż. Ewa Kozłowska Gdańsk, 4 września 2015 r. Wprowadzanie wyrobów do obrotu Od 1 lipca 2013 r., na terenie Polski funkcjonują dwa podstawowe systemy wprowadzania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 21 sierpnia 2013 r. AC 008 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje: certyfikację

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@cntk.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D.3

INFORMATOR DLA KLIENTA D.3 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDY- TACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PRZCIS-2 INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. Strona 1 z 5 ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Wydanie z dnia: r.

Program certyfikacji PRZCIS-2 INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. Strona 1 z 5 ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Wydanie z dnia: r. 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg typu programu 3 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne wymienione

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji w obszarze dobrowolnym

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji w obszarze dobrowolnym DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20; Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE...2

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI CENTRUM BADAŃ i DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.o. w Lędzinach Dział Certyfikacji Wyrobów 41-404 Mysłowice - Brzezinka ul. Fabryczna 20 OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI INFORMATOR DLA KLIENTA SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji Księga Jakości

Zakład Certyfikacji Księga Jakości OBRPPD sp. z o. o. Zakład Certyfikacji Księga Jakości Załącznik: KJ-04/1 Strona/stron: 1/7 Wydanie: D Program certyfikacji płyt drewnopochodnych DPW-D 1. Informacja ogólna W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE I WARUNKI OGÓLNE

INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE I WARUNKI OGÓLNE INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE Obowiązuje od: 04.08.2016r. Strona: 1 z 5 I WARUNKI OGÓLNE 1. Cel 1.1 Określenie jednolitego sposobu postępowania dla przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFORMATOR Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji płyt drewnopochodnych

Program certyfikacji płyt drewnopochodnych 1. Informacja ogólna W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o. o. Zakład Certyfikacji prowadzi działalność certyfikacyjną dla płyt drewnopochodnych głównie na zgodność z aktualnie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji ZKP

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji ZKP Spis treści: Wytyczne certyfikacji ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji ZKP w DEKRA Certification Sp. z o.o. Tel:71/7804777; Fax:

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-96 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, tel./fax. 560-29-22, 663-43-1 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH Informacja dla klienta NC -

Bardziej szczegółowo

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI 40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

PROCESY CERTYFIKACJI:

PROCESY CERTYFIKACJI: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (22) 57 96 167,168, (22) 825 52 29, fax: (22) 57 96 295 e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl PROCESY CERTYFIKACJI:

Bardziej szczegółowo

"SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10

SIMPTEST ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel. +48 32 2510-112, Tel./fax +48 32 2513-918 Regon 271820782 NIP 634-000-90-03

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. przez GLOBAL Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje:

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU

INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU WARSZAWA, WYD 2/14, 11 LIPCA 2014R. O zasadach i trybie przeprowadzania procesu certyfiakcji CERTYFIKACJA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI CERTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Warunki certyfikacji

Warunki certyfikacji I WARUNKI OGÓLNE 1. Cel 1.1. Określenie jednolitego sposobu postępowania dla przeprowadzania ocen zgodności urządzeń ciśnieniowych / zespołów urządzeń ciśnieniowych oraz certyfikacji przez Jednostkę Notyfikowaną

Bardziej szczegółowo

Wyroby budowlane Ocena zgodności a ocena właściwości użytkowych. mgr inż. Ewa Kozłowska Gdańsk, r.

Wyroby budowlane Ocena zgodności a ocena właściwości użytkowych. mgr inż. Ewa Kozłowska Gdańsk, r. Wyroby budowlane Ocena zgodności a ocena właściwości użytkowych mgr inż. Ewa Kozłowska Gdańsk, 27.01.2017 r. Ważne definicje Producent to osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca

Bardziej szczegółowo

Jednostka: Wersja: 01. Obowiązuje od: tel: (22) , fax: (22) , TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Jednostka: Wersja: 01. Obowiązuje od: tel: (22) , fax: (22) , TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Jednostka: Wytyczne: Sygnatura: TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Ogólne wytyczne do uznawania laboratorium jako kwalifikowanego dostawcy TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. w odniesieniu do ISO/IEC 17025 i

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji CZZKP

Program Certyfikacji CZZKP Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel.: 32 258 05 72, 32 258 13 73, fax

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 196. ds. Cementu i Wapna

PLAN DZIAŁANIA KT 196. ds. Cementu i Wapna PLAN DZIAŁANIA KT 196 DATA: 2014-10-31 Wersja: nr 2 Projekt uzgodniony w KT Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 196 ds. Cementu i Wapna STRESZCZENIE KT 196 obejmuje swoim zakresem działania prace normalizacyjne

Bardziej szczegółowo

WZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania

WZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Wymagania Zatwierdzam Dyrektor dr hab. inż. Adam Witek, prof. Strona 2/6 1. Wstęp 2. Wymagania ogólne 3. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne brzmienie od 2006-12-31 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 013

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 013 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 03 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 0-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 2 lutego 202 r. AC 03 Certyfikacja: zgodności;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo