Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 16"

Transkrypt

1 INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 16 PROGRAMY CERTYFIKACJI I TRYB CERTYFIKACJI WYROBÓW BUDOWLANYCH w obszarze zharmonizowanym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 Wydanie 5 z r. str. 1/15

2 Spis treści 0 Definicje 1 Dokumenty normatywne i przepisy prawne dotyczące certyfikacji wyrobów budowlanych 2 Zakres działania 3 Programy certyfikacji 3.1 Program certyfikacji stałości właściwości użytkowych w systemach oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 1+ i Program certyfikacji zgodności zakładowej kontroli produkcji w systemach oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2+ 4 Tryb certyfikacji i nadzoru 4.1 Wnioskowanie o certyfikację przez zakład nowy 4.2 Wnioskowanie o certyfikację nowego wyrobu w zakładzie istniejącym 4.3 Wstępna inspekcja i badanie typu w zakładzie nowym 4.4 Nadzór nad posiadaczem certyfikatu 4.5 Warunki udzielenia i utrzymania certyfikacji 4.6 Decyzje w procesie certyfikacji i w nadzorze 4.7 Odwołania 4.8 Opłaty 4.9 Zakres udzielonych informacji Wydanie 5 z r. str. 2/15

3 0 Definicje Klient Organizacja lub osoba odpowiedzialna wobec jednostki certyfikującej za zapewnienie, że wymagania certyfikacyjne łączenie z wymaganiami dotyczącymi wyrobu są spełnione. Producent (definicje CPR) Osoba fizyczna lub prawna, która produkuje wyrób budowlany lub która zleca zaprojektowanie lub wyprodukowanie, wyrobu budowlanego i wprowadza ten wyrób do obrotu pod własną nazwą lub znakiem firmowym. Importer osoba fizyczna lub prawna mające siedzibę w Unii, która wprowadza wyrób budowlany z państwa trzeciego do obrotu w Unii. Dystrybutor osoba fizyczna lub prawna w łańcuchu dostaw, inna niż producent lub importer, która udostępnia wyrób budowlany na rynku. Importera lub dystrybutora uważa się zgodnie z CPR za producenta, w przypadku gdy wprowadzają oni wyrób do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub gdy zmieniają oni w taki sposób wyrób budowlany wcześniej wprowadzony do obrotu, że może to wpływać na zgodność z deklaracją właściwości użytkowych. Wymaganie certyfikacyjne Wyspecyfikowane wymagania obejmujące wymagania dotyczące wyrobu, które jest spełnione poprzez klienta jako warunek ustanowienia lub utrzymania certyfikacji. Wymaganie dotyczące wyrobu Wymaganie, które odnosi się bezpośrednio do wyrobu, wyspecyfikowane w normach lub innych dokumentach normatywnych zidentyfikowanych w programie certyfikacji. Program certyfikacji System certyfikacji odnoszący się do określonych wyrobów, do których mają zastosowanie te same wyspecyfikowane wymagania, określone zasady i procedury. Właściciel programu Osoba lub organizacja odpowiedzialna za opracowanie i utrzymanie określonego programu certyfikacji. Niezgodność Niespełnienie wymagania, którego następstwem jest udostępnienie na rynku wyrobu niezgodnego lub potencjalna możliwość wystąpienia takiej sytuacji. Niezgodność wstrzymuje wydanie decyzji w procesie certyfikacji lub nadzoru. Brak usunięcia niezgodności jest podstawą do ograniczenia, zawieszenia lub cofnięcia certyfikacji. Uwaga Niespełnienie wymagania, nieskutkujące zagrożeniem udostępnienia na rynku wyrobu niezgodnego lub potencjalnej możliwości wystąpienia takiej sytuacji. Uwaga nie wstrzymuje wydania decyzji w procesie certyfikacji lub nadzoru. Nieusunięcie przyczyny zgłoszonej uwagi może być podstawą do wydania decyzji o ograniczeniu, zawieszeniu lub cofnięciu certyfikacji. Wydanie 5 z r. str. 3/15

4 Spostrzeżenie Wskazanie obszaru wymagającego dalszego doskonalenia. Spostrzeżenie obliguje klienta do przeprowadzenia udokumentowanej analizy ryzyka oraz, jeśli w toku analizy stwierdzi konieczność działań korygujących, przeprowadzenia takich działań. Dokument normatywny Dokument ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub wyników. Dokument kryterialny - zharmonizowana specyfikacja techniczna Normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny. Norma zharmonizowana Norma przyjęta przez jeden z europejskich organów normalizacyjnych wymienionych w załączniku 1 do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisję, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy i opublikowana w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej. Europejski dokument oceny (EDO) Dokument przyjęty przez organizację JOT (Jednostka Oceny Technicznej) do celów wydawania europejskich ocen technicznych. Wytyczne do europejskich aprobat technicznych (ETAG), opublikowane przed 1 lipca 2013 r. zgodnie z art. 11 dyrektywy 89/106/EWG, mogą być stosowane jako europejskie dokumenty oceny (CPR art. 66 p. 3). Producenci i importerzy mogą wykorzystywać europejskie aprobaty techniczne wydane zgodnie z art. 9 dyrektywy 89/106/EWG przed dniem 1 lipca 2013 r. jako europejskie oceny techniczne do końca okresu ważności tych aprobat (CPR art. 66 p. 4). Europejska ocena techniczna (EOT, ang. ETA) Udokumentowana ocena właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnośnym europejskim dokumentem oceny. Certyfikat stałości właściwości użytkowych Dokument wydawany w obszarze notyfikowanym do CPR po przeprowadzeniu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych zgodnie z systemem 1+ i 1. Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji Dokument wydawany w obszarze notyfikowanym do CPR po przeprowadzeniu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych zgodnie z systemem 2+. Zakładowa kontrola produkcji Oznacza udokumentowaną stałą i wewnętrzną kontrolę produkcji w zakładzie produkcyjnym zgodnie ze stosowanymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi. Zakład Stosowane przez producenta wyposażenie do produkcji wyrobu. Wyposażenie i stosowana zakładowa kontrola produkcji pozwalają sterować produkcją Wydanie 5 z r. str. 4/15

5 z dokładnością wystarczającą do zapewnienia, że są spełnione wymagania odpowiedniej specyfikacji technicznej. Zakład nowy Zakład, który jeszcze nie produkuje wyrobu certyfikowanego według danego systemu. Zakład istniejący Zakład, który już produkuje wyrób certyfikowany według danego systemu. Wyrób certyfikowany Wyrób, dla którego wydano już certyfikat stałości właściwości użytkowych lub wyrób, który został objęty certyfikatem zgodności ZKP. Zakładowa dokumentacja jakości Dokumenty dostarczające informacji o zakładowej kontroli produkcji prowadzonej w celu zapewnienia utrzymania podczas produkcji deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu zgodnie z wymaganiami zharmonizowanej specyfikacji technicznej, właściwej dla danego wyrobu. 1 Dokumenty normatywne i przepisy prawne dotyczące certyfikacji wyrobów budowlanych Zasady prowadzenia przez Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji procesów certyfikacji i nadzoru nad klientami, którym udzielił certyfikacji wynikają ze spełnienia wymagań określonych w następujących dokumentach: PN-EN ISO/IEC 17065:2013, Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi. PN-EN ISO/IEC 17067:2013, Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (CPR), ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych. 2 Zakres działania Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji prowadzi certyfikację stałości właściwości użytkowych i certyfikację zgodności zakładowej kontroli produkcji w obszarze obowiązkowym zgodnie z wymaganiami zharmonizowanych specyfikacji technicznych, umożliwiającą producentowi uzyskanie certyfikatu stałości właściwości Wydanie 5 z r. str. 5/15

6 użytkowych lub certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji, który w systemach oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 1+ i 1 oraz 2+ uprawnia producenta do wystawienia deklaracji właściwości użytkowych i umieszczania oznakowania CE. Notyfikacja nr Programy certyfikacji W zakresie objętym akredytacją i notyfikacją Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji prowadzi certyfikację obowiązkową w systemach oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 1+ i 1 oraz 2+, określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniającym załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczącym oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych. Właścicielem programu jest OSiMB w Krakowie, właściwe ministerstwo odpowiedzialne za infrastrukturę oraz Parlament Europejski i Rada (UE). Stroną zainteresowaną są producenci wyrobów budowlanych podlegających obowiązkowemu europejskiemu systemowi wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek. 3.1 Program certyfikacji stałości właściwości użytkowych w systemach oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 1+ i 1 Program określa rodzaj, zakres i podział zadań pomiędzy producenta a jednostkę certyfikującą prowadzącą ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych w systemach 1+ i 1 oraz dotyczy wyrobów budowlanych, dla których Ośrodek wydaje certyfikaty stałości właściwości użytkowych. W załącznikach do niniejszego programu certyfikacji, odnoszących się do certyfikacji danego wyrobu/grupy wyrobów określono zharmonizowane specyfikacje techniczne, z którymi ocena i weryfikacja jest prowadzona, normy związane oraz wytyczne i dokumenty normatywne stosowane w certyfikacji i nadzorze nad certyfikatem. zadania producenta a) zakładowa kontrola produkcji b) dalsze badania próbek pobranych w zakładzie zgodnie z ustalonym planem badań (badania autokontrolne) zadania jednostki certyfikującej notyfikowanej I II certyfikacja a) ocena właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badań (w tym pobranie próbek) *) b) wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji nadzór nad posiadaczem certyfikatu a) stały nadzór, ocena i ewaluacja zakładowej kontroli produkcji oraz w systemie 1+ Wydanie 5 z r. str. 6/15

7 b) kontrolne badania próbek pobranych u producenta w zakładzie W ramach systemów 1+ i 1 Ośrodek przeprowadza następujące działania: b) w procesie certyfikacji: pobiera próbkę wyrobu i przeprowadza ocenę właściwości użytkowych na podstawie badań wyrobu wykonanych na zlecenie Ośrodka w laboratorium posiadających akredytację PCA, przeprowadza wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji c) w procesie nadzoru prowadzi stały nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji obejmujący: ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk określonych w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych na podstawie wyników badań autokontrolnych prowadzonych przez producenta inspekcję w zakładzie, której celem jest ocena i ewaluacja ZKP zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumencie odniesienia, ocenę sposobu powoływania się na certyfikację i numer notyfikacji jednostki oraz wykorzystania certyfikatu w okresie jego ważności Prowadząc certyfikację w systemie 1+, dodatkowo, podczas nadzoru: pobiera w zakładzie producenta próbki do badań kontrolnych lub zleca ich pobranie laboratorium o potwierdzonych kompetencjach w tym zakresie, zleca wykonanie badań kontrolnych laboratorium badawczemu o potwierdzonych kompetencjach technicznych do wykonywania badań w ustalonym zakresie, ocenia i weryfikuje stałość właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk określonych w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych na podstawie wyników badań kontrolnych. Ośrodek nie posiada uprawnień do korzystania z urządzeń poza własnymi laboratoriami badawczymi (art. 46, CPR). W przypadku gdy specyfikacja techniczna nie zawiera sprecyzowanych wymagań dotyczących ZKP dokumentem odniesienia w ocenie ZKP jest dokument KA-07 "Wytyczne dla producentów stosowane w procesach oceny i certyfikacji zakładowej kontroli produkcji". *) Instytut, jako jednostka notyfikowana wykonująca zadania w ramach systemów 1+ i 1 uznaje europejską ocenę techniczną wydaną dla przedmiotowego wyrobu budowlanego za ocenę właściwości użytkowych tego wyrobu i w takim przypadku nie wykonuje oceny właściwości użytkowych w ramach certyfikacji. 3.2 Program certyfikacji zgodności zakładowej kontroli produkcji w systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2+ Program określa rodzaj, zakres i podział zadań pomiędzy producenta a jednostkę certyfikującą prowadzącą ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych Wydanie 5 z r. str. 7/15

8 w systemie 2+ i dotyczy wyrobów budowlanych, dla których Ośrodek wydaje certyfikaty zgodności zakładowej kontroli produkcji. W załącznikach do niniejszego programu certyfikacji, odnoszących się do certyfikacji danego wyrobu/grupy wyrobów określono zharmonizowane specyfikacje techniczne, z którymi ocena i weryfikacja jest prowadzona, normy związane oraz wytyczne i dokumenty normatywne stosowane w certyfikacji i nadzorze nad certyfikatem. zadania producenta a) ocena właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badań (w tym pobierania próbek) **) b) zakładowa kontrola produkcji c) badania próbek pobranych w zakładzie zgodnie z ustalonym planem badań zadania jednostki certyfikującej I II certyfikacja a) wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji nadzór nad posiadaczem certyfikatu a) stały nadzór, ocena i ewaluacja zakładowej kontroli produkcji W ramach systemu 2+ Ośrodek przeprowadza następujące działania a) w procesie certyfikacji: przeprowadza wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, b) w procesie nadzoru prowadzi stały nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji obejmujący: ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk określonych w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych na podstawie wyników badań kontrolnych prowadzonych przez producenta inspekcję w zakładzie, której celem jest ocena i ewaluacja ZKP zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumencie odniesienia, ocenę sposobu powoływania się na certyfikację i numer notyfikacji jednostki oraz wykorzystania certyfikatu w okresie jego ważności **) Producent wykonujący zadania w systemie 2+ uznaje europejską ocenę techniczną wydaną dla przedmiotowego wyrobu budowlanego za ocenę właściwości użytkowych tego wyrobu i w takim przypadku nie wykonuje ponownej oceny właściwości użytkowych na potrzeby przeprowadzenia procesu certyfikacji. 4 Tryb certyfikacji 4.1 Wnioskowanie o certyfikację przez zakład nowy Producent ubiegający się o certyfikację przekazuje do Ośrodka: formalny wniosek kopię zakładowej dokumentacji jakości Wydanie 5 z r. str. 8/15

9 kopię europejskiej oceny technicznej (jeśli dotyczy) wraz z planem kontroli stanowiącym część dokumentacji technicznej EOT, który został uzgodniony pomiędzy producentem a jednostką oceny technicznej Wniosek oprócz danych identyfikujących wnioskującego i wyroby, które są przedmiotem wniosku zawiera: dane laboratorium wykonującego badania autokontrolne i nazwisko osoby odpowiedzialnej za te badania adresy składów prowadzonych przez wnioskującego (jeżeli dotyczy) Składając wniosek o certyfikację, producent zobowiązuje się do: przestrzegania dyspozycji niniejszego dokumentu podjęcia wszelkich środków zapewniających utrzymanie w produkcji deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu Jeżeli wniosek i dokumentacja do niego dołączona nie budzą zastrzeżeń, Ośrodek pisemnie informuje wnioskującego o przyjęciu wniosku i uzgadnia z nim termin inspekcji wstępnej Jeżeli wniosek i/lub dokumentacja dołączona do wniosku są niekompletne, Ośrodek pisemnie informuje wnioskującego o konieczności jej uzupełnienia Jeżeli wnioskujący nie przekaże wymaganych uzupełnień w uzgodnionym terminie, Ośrodek pisemnie informuje wnioskującego o odmowie przyjęcia wniosku i możliwości ponownego złożenia wniosku w terminie późniejszym. 4.2 Wnioskowanie o certyfikację nowego wyrobu w zakładzie istniejącym klient, któremu Ośrodek udzielił już certyfikacji i chce uzyskać certyfikat na nowy wyrób lub rozszerzenie certyfikacji ZKP o nowy wyrób przesyła formalny wniosek i dokumentację zakładowej kontroli produkcji w zakresie wprowadzonych znaczących zmian w związku z produkcją tego wyrobu Jeżeli zmiany w wyposażeniu do produkcji i w zakładowym systemie jakości są znaczące Ośrodek może przeprowadzić inspekcję specjalną Jeżeli w systemie 1+ i 1 inspekcja specjalna nie jest konieczna Ośrodek organizuje, w terminie możliwie najkrótszym, pobranie próbki wyrobu w celu przeprowadzenia oceny właściwości użytkowych. Jeżeli właściwości użytkowe są zgodne z wymaganiami właściwej zharmonizowanej specyfikacji technicznej, Ośrodek wydaje certyfikat stałości właściwości użytkowych wyrobu, który jest przedmiotem wniosku. 4.3 Wstępna inspekcja i ocena właściwości użytkowych w zakładzie nowym Po przyjęciu wniosku o certyfikację, Ośrodek organizuje wstępną inspekcję zakładu i zakładowej kontroli produkcji oraz (w systemie 1+ i 1) pobranie próbki do oceny właściwości użytkowych Jeżeli inspekcja wykazuje, że są spełnione wymagania odpowiednich dokumentów odniesienia i (w systemie 1+ i 1) właściwości użytkowe są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną lub (w systemie 2+) producent ocenił właściwości użytkowe zgodnie z wymaganiami, Ośrodek podejmuje decyzje o udzieleniu certyfikacji. Wydanie 5 z r. str. 9/15

10 4.3.3 Dokumenty certyfikacyjne wydawane są wnioskującemu po podpisaniu umowy o certyfikacji i wypełnieniu zobowiązań finansowych wobec ICiMB Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Dokumentami certyfikacyjnymi są: a) certyfikat stałości właściwości użytkowych wyrobu lub certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji b) umowa podpisana przez pełnomocnych przedstawicieli Instytutu i klienci ubiegającego się o certyfikację, określająca: zasady współpracy oraz prawa i obowiązki stron zobowiązania finansowe warunki stosowania przez klienta certyfikatu zasady prowadzenia nadzoru nad posiadaczem certyfikatu informacje dotyczące procedury odwoławczej zasady zachowania poufności i zasady wzajemnego informowania się o zmianach Proces certyfikacji może być przerwany jeżeli wnioskujący klient: nie wywiązuje się ze zobowiązań wobec ICiMB Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie zadeklarowanych we wniosku o certyfikację w ustalonym czasie nie przekaże informacji/dokumentów uzupełniających, żądanych przez Ośrodek nie przeprowadzi działań korygujących po inspekcji wstępnej w wymaganym terminie. Decyzję o przerwaniu procesu certyfikacji w przypadkach jak wyżej podejmuje kierownik Ośrodka Proces certyfikacji może być przerwany jeżeli klient wystąpi z wnioskiem o przerwanie procesu certyfikacji W każdym przypadku wnioskujący zobowiązany jest uiścić opłatę za wszystkie działania przeprowadzone przez Ośrodek w ramach rozpoczętego procesu certyfikacji. 4.4 Nadzór nad posiadaczem certyfikatu Nadzór w okresie wstępnym (jeśli norma określająca zadania w ocenie zgodności wymaga oceny okresu wstępnego) a) w pierwszym etapie nadzoru rozpoczynającego się od momentu wydania certyfikatu, zwanym okresem wstępnym, jego posiadacz powinien wykazać, że jest zdolny zapewnić utrzymanie w produkcji ciągłej deklarowane właściwości użytkowe wyrobu. b) w okresie wstępnym klient prowadzi badania autokontrolne w zakresie i z częstotliwością co najmniej zgodną z dyspozycjami dla okresu wstępnego. c) w przypadku certyfikacji w systemie 1+ pobierane są także co najmniej trzy próbki kontrolne. d) po zakończeniu okresu wstępnego Ośrodek podejmuje decyzję o utrzymaniu ważności certyfikacji. Wydanie 5 z r. str. 10/15

11 e) decyzja podejmowana jest na podstawie raportów: z oceny wyników badań autokontrolnych, które producent jest zobowiązany przekazać do Ośrodka bezpośrednio po zakończeniu okresu wstępnego z oceny stałości właściwości użytkowych wyrobu na podstawie wyników badań próbek kontrolnych W okresie ważności certyfikatu, Ośrodek sprawuje nadzór nad klientem, któremu udzielił certyfikacji, aby upewnić się, że spełnia on w dalszym ciągu wymagania właściwego szczegółowego programu certyfikacji Nadzór realizowany jest przez: stały nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji ocenę stałości właściwości użytkowych wyrobu na podstawie oceny wyników badań autokontrolnych wykonywanych wg ustalonego planu badań spełniającego wymagania właściwej zharmonizowanej specyfikacji technicznej w systemie certyfikacji 1+ ocenę stałości właściwości użytkowych wyrobu na podstawie oceny wyników badań próbek kontrolnych pobranych w zakładzie produkcyjnym Stały nadzór nad zakładową kontrolą produkcji obejmuje: inspekcje planowe realizowane z częstotliwością określoną w odpowiednim dokumencie odniesienia ocenę zmian w systemie zakładowej kontroli produkcji i w wyposażeniu do produkcji, zgłoszonych przez klientów inspekcje specjalne przeprowadzane w miarę potrzeb wynikających ze zgłoszeń producentów, odbiorców lub innych stron wskazujących, że producent nie spełnia już wymagań certyfikacyjnych Inspekcje specjalne mogą być przeprowadzane w przypadku zmian znacząco wpływających na działalność i funkcjonowanie zakładu takich jak: zmiany statusu własności zmiany w składzie kluczowego personelu odpowiedzialnego za jakość zmiany w wyposażeniu produkcyjnym jeżeli analiza reklamacji lub jakichkolwiek innych informacji wskazuje, że klient nie spełnia już wymagań certyfikacyjnych Terminy inspekcji są podawane do wiadomości klienta z wyprzedzeniem Wyniki oceny wyrobów i/lub zakładowej kontroli produkcji są przekazywane klienta w formie raportów, w trybie poufnym Decyzje o utrzymaniu ważności certyfikacji podejmowane są na podstawie raportów ze wszystkich ocen przeprowadzonych w ramach nadzoru. 4.5 Warunki udzielenia i utrzymania certyfikacji Klient ubiegający się o certyfikację i posiadający certyfikat powinien spełniać: wymagania dokumentów normatywnych określonych we właściwym dla niego programie certyfikacji w odniesieniu do właściwości wyrobu i/lub zakładowej kontroli produkcji wymagania Ośrodka Certyfikacji i Normalizacji określone w umowie o certyfikacji W okresie posiadania certyfikacji klient powinien: Wydanie 5 z r. str. 11/15

12 produkować certyfikowany wyrób w sposób ciągły oraz prowadzić zapisy potwierdzające, że prowadzi ocenę wyrobu zgodnie z wymaganiami odpowiedniego programu certyfikacji, a jeżeli to nie jest możliwe informować Ośrodek o istotnych przerwach w produkcji lub wysyłce certyfikowanego wyrobu i uzgadniać z nim sposób prowadzenia oceny wyrobu. 4.6 Decyzje w procesie certyfikacji i w nadzorze Decyzje w sprawach: udzielania, utrzymania, rozszerzania, ograniczania, zawieszania, przywracania, uznania, zakończenia i cofnięcia certyfikacji podejmuje osoba upoważniona W systemie 1+ i 1 odmowa udzielenia certyfikacji następuje zawsze w przypadku negatywnego oceny właściwości użytkowych, bez względu na wyniki oceny zakładowej kontroli produkcji oraz w przypadku niewykonania działań korygujących po stwierdzeniu niezgodności W systemie 2+ odmowa udzielenia certyfikacji następuje w przypadku niewykonania działań korygujących po stwierdzeniu niezgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia Rozszerzenie zakresu certyfikacji może nastąpić na wniosek klienta, któremu Ośrodek udzielił już certyfikacji na inny wyrób. Decyzję o sposobie i zakresie oceny przy rozszerzaniu certyfikacji podejmuje osoba upoważniona będąca pracownikiem Ośrodka stosownie do przypadku, który ma miejsce Zakończenie certyfikacji może być następstwem zgłoszenia przez klienta zaniechania produkcji wyrobu, na który certyfikacji udzielono lub likwidacji zakładu objętego certyfikatem Certyfikacja może być cofnięta lub ograniczona w następstwie niezgodności ujawnionych podczas nadzoru lub istotnych naruszeń warunków umowy przez klienta, któremu udzielono certyfikacji W systemie 1+ (jeśli dotyczy) cofnięcie certyfikacji w następstwie niezgodności dotyczących wyników badań próbek kontrolnych i autokontrolnych zwykle poprzedzone jest upomnieniem i upomnieniem z ostrzeżeniem Certyfikacja może być zawieszona w następstwie zgłoszonych uwag podczas nadzoru lub na wniosek klienta. Maksymalny okres zawieszenia certyfikacji to 12 miesięcy Osoba formułująca i komunikująca klientowi o działaniach potrzebnych do zakończenia zawieszenia i przywrócenia certyfikacji jest osobą upoważnioną do wydawania decyzji certyfikacyjnych i posiada uprawnienia określone w Księdze Jakości Przywrócenie certyfikacji w przypadku, gdy decyzja o jej zawieszeniu była wydana na wniosek klienta, następuje po pisemnym zgłoszeniu do Ośrodka informacji o zakończeniu przyczyn zawieszenia, tj.: ponownego rozpoczęcia produkcji wyrobu certyfikowanego uzyskania nowelizacji europejskiej oceny technicznej, gdzie w takim przypadku przeprowadzana jest ocena: zapisów znowelizowanej oceny Wydanie 5 z r. str. 12/15

13 technicznej, wyników badań wykonanych na potrzeby oceny oraz jeżeli jest to konieczne zmian w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji Przywrócenie certyfikacji w przypadku, gdy decyzja o jej zawieszeniu była wydana w wyniku stwierdzonych niezgodności/uwag, następuje po pozytywnej ocenie przekazanych do Ośrodka dowodów na przeprowadzenie działań mających na celu usunięcie niezgodności/uwagi. Jeżeli potwierdzenie skuteczności przeprowadzonych działań wymaga przeprowadzenia inspekcji specjalnej, wówczas decyzja o przywróceniu certyfikacji następuje po jej wykonaniu z wynikiem pozytywnym Jeżeli podjęta została decyzja o zakończeniu/cofnięciu certyfikacji Ośrodek w formie pisemnej przekazuje klientowi żądanie zwrotu oryginału certyfikatu, w przypadku rozwiązania umowy o certyfikacji zwrotu oryginału umowy. Przekazywana jest również informacja o zakazie powoływania się na zakończoną/cofniętą certyfikację oraz obowiązku usunięcia wszelkich informacji o zakończonej/cofniętej certyfikacji z materiałów informacyjnych klienta. Odpowiednia informacja umieszczana jest na stronie internetowej Jeżeli podjęta została decyzja o zawieszeniu certyfikacji Ośrodek w formie pisemnej przekazuje klientowi informację o zakazie powoływania się na zawieszoną certyfikację w okresie zawieszenia Jeżeli podjęta została decyzja o ograniczeniu certyfikacji Ośrodek w formie pisemnej przekazuje klientowi informację o konieczności jednoznacznego informowania o zakresie ograniczenia certyfikacji Kontrola spełnienia wymagań przez klienta dotyczących punktów od do wykonywana jest przez personel Ośrodka podczas prowadzonych inspekcji w nadzorze w tym również sprawdzanie informacji podawanych na stronach internetowych klientów. 4.7 Odwołania i skargi Na każdym etapie procesu certyfikacji i podczas nadzoru klient ma prawo składać skargi na działania związane z realizacją zlecenia lub odwołania od decyzji Ośrodka zgodnie procedurą ogólną OSiMB w Krakowie P 1/OSiMB Skargi i odwołania. 4.8 Opłaty Opłaty ponoszone przez klienta są kalkulowane na podstawie uzasadnionych kosztów. Koszty te obejmują: koszty poszczególnych etapów procesu certyfikacji koszty sprawowania nadzoru nad posiadaczem certyfikatu koszty uczestnictwa w systemie certyfikacji prowadzonym przez ICiMB Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Opłaty ponoszone przez klienta określone są w cenniku zatwierdzonym przez Dyrektora Oddziału SiMB w Krakowie. Wydanie 5 z r. str. 13/15

14 W cenniku uwzględniono odpowiednio niższe opłaty za poszczególne etapy gdy dotyczą równoczesnej certyfikacji drugiego i następnych wyrobów tego samego klienta Jako jednostka notyfikowana na żądanie klienta lub jego upoważnionego przedstawiciela Ośrodek udziela informacji dotyczących zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (CPR), ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (w przypadku informacji pisemnej klient będzie obciążony kwotą 350 zł netto). 4.9 Zakres udzielanych informacji Do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział w Krakowie, podawane są informacje dotyczące zakończonych/cofniętych certyfikacji obejmujących: datę decyzji, numer certyfikatu, wyrób, producenta i podstawę decyzji. Niniejsze informacje są aktualizowane raz na kwartał Ośrodek na życzenie udostępnia informacje dotyczące certyfikacji zawieszonych oraz informacji o certyfikowanych wyrobach i ich producentach obejmujących również informacje o ograniczonych certyfikacjach. Tryb pozyskiwania informacji podany na stronie internetowej jest następujący: Osoba zainteresowana uzyskaniem informacji o certyfikatach zawieszonych proszona jest o złożenie do Ośrodka w formie pisemnej (pocztą lub ) zapytania zawierającego: 1. nr certyfikatu lub dane dotyczące producenta i wyrobu Udzielona odpowiedź będzie zwierała następujące informacje: 1. czy certyfikat jest zawieszony 2. jeżeli tak: nazwę producenta, zakres certyfikacji, datę wydania, datę i okres zawieszenia, informację o przyczynie zawieszenia. Osoba zainteresowana uzyskaniem informacji o certyfikowanych wyrobach i ich producentach proszona jest o złożenie do Ośrodka w formie pisemnej (pocztą lub ) zapytania zawierającego: 1. nazwę producenta 2. nazwę wyrobu zgodną z oznaczeniem określonym w dokumencie odniesienia 3. rodzaj certyfikatu: certyfikat zgodności lub certyfikat ZKP Udzielona odpowiedź będzie zwierała następujące informacje: 1. czy producent posiada ważny certyfikat na wskazany wyrób(-y) 2. jeżeli tak: nr certyfikatu, zakres certyfikacji, datę wydania, termin ważności Jeżeli pytanie zawiera tylko numer certyfikatu udzielona odpowiedź będzie zawierała następujące informacje: Wydanie 5 z r. str. 14/15

15 1. czy certyfikat o tym numerze został wydany i czy jest ważny (ew. cofnięty, unieważniony bądź zawieszony) 2. jeżeli został wydany: nazwę producenta, zakres certyfikacji, datę wydania, termin ważności Informacje zostaną udzielone w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania zapytania. Załączniki: 1/KA-16 CEMENTY POWSZECHNEGO UŻYTKU 2/KA-16 CEMENTY SPECJALNE O BARDZO NISKIM CIEPLE HYDRATACJI 3/KA-16 CEMENT MURARSKI 4/KA-16 CEMENT GLINOWO-WAPNIOWY 5/KA-16 CEMENT SUPERSIARCZANOWY 6/KA-16 MIELONY GRANULOWANY ŻUŻEL WIELKOPIECOWY STOSOWANY DO BETONU, ZAPRAWY I ZACZYNU 7/KA-16 POPIÓŁ LOTNY DO BETONU 8/KA-16 DOMIESZKI DO BETONU, ZAPRAWY I ZACZYNU 9/KA-16 WYROBY I SYSTEMY DO OCHRONY I NAPRAW KONSTRUKCJI BETONOWYCH 10/KA-16 ZAPRAWY DO MURÓW 11/KA-16 ELEMENTY MUROWE 12/KA-16 ZESTAWY WYROBÓW DO WYKONYWANIA OCIEPLEŃ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 13/KA-16 TYNKI NA SPOIWACH ORGANICZNYCH 14/KA-16 KRUSZYWA 15/KA-16 WAPNO BUDOWLANE 16/KA-16 SPOIWA HYDRAULICZNE 17/KA-16 CEMENTY O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI Akceptował: Kierownik Ośrodka Certyfikacji i Normalizacji Piotr Zapolski Zatwierdził: Z-ca Dyrektora Oddziału SiMB w Krakowie Opracował: Specjalista ds. systemu jakości Ośrodka Paweł Pichniarczyk Paweł Lis Kraków, Wydanie 5 z r. str. 15/15

INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 01

INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 01 INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 01 PROGRAMY CERTYFIKACJI I TRYB CERTYFIKACJI WYROBÓW BUDOWLANYCH Wydanie 9 z 01.07. 2013 r. str. 1/15 Spis

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) 26 18 184 +48 (12) 26 18 111 fax. +48 (12) 26 60 870 b c w @ i o d. k r a k

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej. tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych produktów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym Wydanie 3 Gdańsk, 28 września 2015 r. Niniejszy dokument jest własnością

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;    Jednostka Notyfikowana Nr 1487 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Notyfikowana Nr 1487 INFORMATOR Zasady prowadzenia procesów oceny zgodności u producentów wyrobów

Bardziej szczegółowo

PROCESY CERTYFIKACJI:

PROCESY CERTYFIKACJI: PROCESY CERTYFIKACJI: - wyrobów budowlanych w obszarze regulowanym - na potrzeby oznakowania CE - Informator Informacja nt. procesu certyfikacji na potrzeby oznakowania znakiem B oraz certyfikacji dobrowolnej

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU

INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU WARSZAWA, WYD 03/Z2/14, 16 PAŹDZIERNIKA 2014 R. O zasadach i trybie przeprowadzania procesu certyfiakcji CERTYFIKACJA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI POJAZDÓW MEDYCZNYCH (AMBULANSÓW)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA - 07. INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA - 07. INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07 INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07 ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI (ZKP) Wymagania dla producentów stosowane w procesach oceny i certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów

Biuro Certyfikacji Wyrobów INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie Biuro Certyfikacji Wyrobów INFORMATOR DLA KLIENTÓW O TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZY CERTYFIKACJI WYROBÓW LUBIN, styczeń 2015 1 Informacje ogólne Biuro

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, fax. 560-29-22 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Informacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI PRODUCENTÓW, IMPORTERÓW I DYSTRYBUTORÓW WYROBÓW BUDOWLANYCH

NOWE OBOWIĄZKI PRODUCENTÓW, IMPORTERÓW I DYSTRYBUTORÓW WYROBÓW BUDOWLANYCH Barbara Dobosz NOWE OBOWIĄZKI PRODUCENTÓW, IMPORTERÓW I DYSTRYBUTORÓW WYROBÓW BUDOWLANYCH Seminarium ITB -Wyroby budowlane Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 7 1 O FIRMIE INT sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Jednostka Certyfikująca Wyroby INT prowadzi

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-96 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, tel./fax. 560-29-22, 663-43-1 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH Informacja dla klienta NC -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI 1 CEL I ZAKRES PROGRAMU a) Celem niniejszego programu jest określenie jednolitych zasad certyfikacji zakładowej kontroli produkcji [dalej ZKP ] wyrobów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@cntk.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW BIURO SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I OCEN MANAGEMENT SYSTEMS AND ASSESSMENTS OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW Wydanie 5 Gliwice, czerwiec 2010. Załącznik nr 7 do PW_TZ_04 Wydanie 5 z dnia 10.06.2010

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą Wydanie 2 Gdańsk, 30 sierpnia 2012 r. Niniejszy dokument jest własnością PCBC SA. Wszelkie prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-04 OCENA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI Certyfikacja dobrowolna PC-02 Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o.

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. ul. GÓRNICZA 30/36 91-765 ŁÓDŹ PROGRAM CERTYFIKACJI PRC-1 CERTEX ZASADY OGÓLNE SYSTEMU CERTYFIKACJI WYROBÓW Łódź, dnia 18.05.2015 r. Zatwierdzam do stosowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji Rok zał. 1927 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. (22) 663-43-24, (22) 663-43-14 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH Informacja dla klienta

Bardziej szczegółowo

Samokontrola producentów

Samokontrola producentów Samokontrola producentów Jan Bobrowicz Z-ca Dyrektora ITB ds. Współpracy z Gospodarką Dariusz Stachura Przewodniczący Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa REGULACJE

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 6 1 O FIRMIE Instytut Nadzoru Technicznego sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dział certyfikacji

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, Warszawa

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, Warszawa INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 EURÓPEJSKA JEDNÓSTKA NÓTYFIKÓWANA

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji CZZKP

Program Certyfikacji CZZKP Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel.: 32 258 05 72, 32 258 13 73, fax

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D.3

INFORMATOR DLA KLIENTA D.3 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDY- TACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl; http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel. 042

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów budowlanych (WB)

Program certyfikacji wyrobów budowlanych (WB) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji wyrobów budowlanych (WB) Wydanie 2 Poznań, dnia 25.06.2015 r. Strona 1 z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.04.195.2011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji Wytyczne certyfikacji ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji w DEKRA Certification Sp. z o.o. Tel:71/7804777; Fax: 71/7804779 poczta@dekra-certification.pl

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU

INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU WARSZAWA, WYD 2/14, 11 LIPCA 2014R. O zasadach i trybie przeprowadzania procesu certyfiakcji CERTYFIKACJA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI CERTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów.

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane w świetle ustawy Prawo Budowlane Art. 10 Stosownie do postanowień art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania.

Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania. Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania. Polskie przepisy wprowadzające uregulowania UE - OBSZAR REGULOWANY - budownictwo Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca1994

Bardziej szczegółowo

Jednostka: Wersja: 01. Obowiązuje od: tel: (22) , fax: (22) , TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Jednostka: Wersja: 01. Obowiązuje od: tel: (22) , fax: (22) , TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Jednostka: Wytyczne: Sygnatura: TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Ogólne wytyczne do uznawania laboratorium jako kwalifikowanego dostawcy TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. w odniesieniu do ISO/IEC 17025 i

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PR-II Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (0 22) 57 96 67,167, 168, (0 22) 825 52 29, fax: (0 22) 57 96 295 INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji CZKP

Program Certyfikacji CZKP Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel.: 32 258 05 72, 32 258 13 73, fax

Bardziej szczegółowo

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFORMATOR Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 czerwca 2016 r. Poz. 878 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM strona/stron: 1/9 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny zgodności należycie zidentyfikowanego wyrobu z wymaganiami wskazanej przez klienta normy / dokumentu normatywnego.

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW Zasady stosowania znaków certyfikacji wyrobów - czerwiec 2016 zostały zatwierdzone przez Kierownika Biura Certyfikacji Wyrobów Polskiego Rejestru Statków S.A.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji COBRABiD-BBC ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa, tel. (22) 654 16 60, tel. /fax 654 16 80 internet: www.cobrabid-bbc.com.pl; e-mail:bbc@cobrabid-bbc.com.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KON- TROLI PRODUKCJI W RAMACH CPR

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KON- TROLI PRODUKCJI W RAMACH CPR 0 PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KON- TROLI PRODUKCJI W RAMACH CPR Adresaci Dyrektor ds. Certyfikacji Z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji Specjalista ds. Certyfikacji Biuro Techniczne Otrzymują

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR Alicja Papier Warszawa, kwiecień 2014 Wprowadzanie wyrobów w budowlanych wg CPR Wszystkie podmioty gospodarcze w łańcuchu dostaw i dystrybucji powinny

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QAFP Wydanie 1 Warszawa, 30.11.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania akredytacyjne...3

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. (22) 663-43-24, (22) 560-28-00 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW Informator dla klienta NC - 01 Nr wydania 13 Data wydania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH Certyfikacja zgodności produktów tradycyjnych i regionalnych ChOG, ChNP, GTS Strona 2 z 9 POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Strona/stron: 1/12 I-01 INSTRUKCJA WYMAGANIA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI DLA WYROBÓW BUDOWLANYCH Nr wydania: 3 Data wydania: 08.04.2013 Zmiana: A B C SPIS TREŚCI 1 Cel i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH i BARWNIKÓW 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 tel/fax: +48 (56) 650-03-33 Sekretariat: +48 (56) 650-00-44 ODDZIAŁ FARB i TWORZYW w Gliwicach Biuro Normalizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI CENTRUM BADAŃ i DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.o. w Lędzinach Dział Certyfikacji Wyrobów 41-404 Mysłowice - Brzezinka ul. Fabryczna 20 OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI INFORMATOR DLA KLIENTA SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SZYNY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE LINII KOLEJOWYCH

SZYNY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE LINII KOLEJOWYCH Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje: certyfikację

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA DO CELÓW NOTYFIKACJI W ODNIESIENIU DO DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/57/WE W SPRAWIE INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMU KOLEI WE WSPÓLNOCIE Wydanie 1 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji: I Data edycji: 07.2011 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach w ramach, którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

PROCESY CERTYFIKACJI:

PROCESY CERTYFIKACJI: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (22) 57 96 167,168, (22) 825 52 29, fax: (22) 57 96 295 e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl PROCESY CERTYFIKACJI:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie udostępnianie na rynku wyrobów budowlanych po 1 lipca 2013 (opracowano w Instytucie Techniki Budowlanej)

Wprowadzanie udostępnianie na rynku wyrobów budowlanych po 1 lipca 2013 (opracowano w Instytucie Techniki Budowlanej) 1 Wszystkie właściwości użytkowe, które producent chce zadeklarować w odniesieniu do zamierzonego zastosowania są objęte normą zharmonizowaną, dla której minął okres koegzystencji. Zgodnie z CPR producent

Bardziej szczegółowo

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI 40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 18 grudnia 2014 r. AC 008 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Barbara Dobosz PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Seminarium ITB -Wyroby budowlane Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 157

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 157 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 157 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 24 stycznia 2013 r. AC 157 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Barbara Dobosz PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Seminarium ITB -Wyroby budowlane Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail: poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: PRZEDMOWA... 2 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

"SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10

SIMPTEST ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel. +48 32 2510-112, Tel./fax +48 32 2513-918 Regon 271820782 NIP 634-000-90-03

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI certyfikacja dobrowolna Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 008 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 21 sierpnia 2013 r. AC 008 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA DO CELÓW NOTYFIKACJI W ODNIESIENIU DO DYREKTYWY 97/23/WE W SPRAWIE URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH ORAZ DYREKTYWY 2009/105/WE W SPRAWIE PROSTYCH ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy Prawo budowlane (druk nr 2493).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy Prawo budowlane (druk nr 2493). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 3040-A D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI INFRASTRUKTURY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468. System oceny zgodności w Polsce jak to działa?

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468. System oceny zgodności w Polsce jak to działa? System oceny zgodności w Polsce jak to działa? Unijne akty horyzontalne Decyzja PE i Rady UE nr 768/2008/WE w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu Rozporządzenie nr 765/2008/WE

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D. 2

INFORMATOR DLA KLIENTA D. 2 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-POW-02 KONTROLA JAKOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ WE DLA WYROBU FINALNEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-POW-02 KONTROLA JAKOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ WE DLA WYROBU FINALNEGO strona/stron: 1/6 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej kontroli jakości WE wyprodukowanych środków ochrony indywidualnej z wymaganiami dyrektywy 89/686/EWG / rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 030

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 030 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 030 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 16 czerwca 2015 r. AC 030 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW AL. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa ZATWIERDZAM

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW AL. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa ZATWIERDZAM PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW AL. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa ODDZIAŁ CERTYFIKACJI WYROBÓW ZATWIERDZAM... Pełnomocnik Dyrektora ds. Certyfikacji prof. dr inż. Tadeusz Missala INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZGODĘ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO NA WYKONYWANIE OCEN ZGODNOŚCI W OBSZARZE KOLEI Wydanie 1 Warszawa, 27.10.2015

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji maszyn i elementów bezpieczeństwa. Badanie typu WE

Program certyfikacji maszyn i elementów bezpieczeństwa. Badanie typu WE Strona 1 Program certyfikacji maszyn i elementów bezpieczeństwa Badanie typu WE Egz. nr Imię i Nazwisko ZATWIERDZAM: mgr inż. Krzysztof Wcisło Podpis: Imię i Nazwisko ZARZĄDZAJĄCY: mgr inż. Szymon Misiołek

Bardziej szczegółowo

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy CNBOP-PIB-0025 Wydanie 1, Luty 2015 CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Zakładowa Kontroli

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KONTROLI RYNKU WYROBÓW BUDOWLANYCH W 2011 R.

INFORMACJA O KONTROLI RYNKU WYROBÓW BUDOWLANYCH W 2011 R. INFORMACJA O KONTROLI RYNKU WYROBÓW BUDOWLANYCH W 2011 R. 1. Podstawy prawne Kontrole wyrobów budowlanych w 2011 r. prowadzone były w oparciu o przepisy regulujące sprawy nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja maszyn i urządzeń

Certyfikacja maszyn i urządzeń Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 184 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 28.5.2014 L 159/41 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowe urządzenia transportowe

Ciśnieniowe urządzenia transportowe Ciśnieniowe urządzenia transportowe Art. 19a. Ciśnieniowe urządzenia transportowe przewożone transportem drogowym powinny odpowiadać określonym w umowie ADR wymaganiom technicznym, zwanym dalej "wymaganiami".

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW MOTORYZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Instytutu Spawalnictwa (zwany dalej Ośrodkiem) jest jednostką certyfikującą wyroby spawalnicze w oparciu o akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), certyfikat akredytacji Nr AC 029. Certyfikacja

Bardziej szczegółowo