INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o."

Transkrypt

1 INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. ul. GÓRNICZA 30/ ŁÓDŹ PROGRAM CERTYFIKACJI PRC-1 CERTEX ZASADY OGÓLNE SYSTEMU CERTYFIKACJI WYROBÓW Łódź, dnia r. Zatwierdzam do stosowania Kierownik JCW CERTEX Elżbieta Hauke WYDANIE 6

2 1. CEL Strona 2 z 12 Celem opracowania i stosowania w procesach odpowiednich programów jest zapewnienie potwierdzenia i utrzymania zgodności grup wyrobów z ustalonymi wymaganiami certyfikacyjnymi, w tym z wymaganiami dotyczącymi wyrobów (normami, kryteriami, przepisami prawnymi itp.). Programy są opracowane i utrzymywane przez JCW CERTEX w celu zapewnienia wsparcia dla klientów i konsumentów (użytkowników) w odróżnianiu wyrobów znajdujących się na rynku oraz umożliwienie podejmowania świadomych decyzji dotyczących zakupów. 2. ZAKRES Program PRC-1 CERTEX Zasady ogólne systemu zawiera ogólne postanowienia dotyczące systemu stosowane w Instytucie Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o. w Łodzi. Niniejszy dokument ma zastosowanie do wszystkich programów ITT CERTEX wyszczególnionych w p. 5. Każdy program jest stosowany dla określonych grup wyrobów i ustalonych dla nich dokumentów normatywnych, które zostały zestawione i odpowiednio przyporządkowane w załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu. Zasady systemu opracowano w oparciu o PN-EN ISO/IEC 17067: i stanowią podstawę do opracowania programów dla poszczególnych rodzajów wyrobów certyfikowanych przez JCW CERTEX. Szczegółowe zasady postępowania w czasie procesów oceny zgodności zgodnie z poszczególnymi programami oraz przypisanie odpowiedzialności za działania zawarte są w procedurze P-01 Certyfikacja wyrobu. 3. TERMINY I DEFINICJE Ocena zgodności proces wykazujący, czy zostały spełnione określone wymagania odnoszące się do produktu, procesu, usługi, systemu, osoby lub jednostki [ definicja wg Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (WE) nr 765/2008 ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu]; Terminy i ich definicje mające zastosowanie w procesie (wg normy PN-EN ISO/IEC 17065: ): System zasady, procedury i zarządzanie dotyczące przeprowadzania ; Program system odnoszący się do wyrobów, do których mają zastosowanie te same wyspecyfikowane wymagania, określone zasady i procedury; Uwaga 1: System to system oceny zgodności, Uwaga 2: Zasady, procedury i zarządzanie w celu wdrożenia wyrobu, procesu i usługi są określone w programie. Właściciel programu osoba lub organizacja odpowiedzialna za opracowanie i utrzymanie określonego programu ; Zakres zidentyfikowanie: wyrobu(-ów), procesu(-ów) lub usługi(usług), w odniesieniu do których certyfikacja jest udzielona, mającego zastosowanie programu, oraz normy (norm) i innego(-ych) dokumentu(-ów) normatywnego(-ych), łącznie z datą ich publikacji, z którymi ocenia się zgodność wyrobu(-ów), procesu(-ów) lub usługi (usług). Wymagania certyfikacyjne wyspecyfikowane wymagania, obejmujące wymagania dotyczące wyrobu, które są spełnione przez klienta jako warunek ustanowienia lub utrzymania ; UWAGA: Wymagania certyfikacyjne obejmują wymagania nałożone na klienta przez jednostkę certyfikującą [zazwyczaj poprzez umowę o certyfikację], mogą obejmować wymagania nałożone na klienta

3 Strona 3 z 12 przez program. Wymagania certyfikacyjne nie obejmują wymagań nałożonych przez program na jednostkę certyfikującą. PRZYKŁADY wymagań certyfikacyjnych, które nie są wymaganiami dotyczącymi wyrobu: wypełnianie przez klienta umowy o certyfikację; regulowanie opłat; dostarczanie przez klienta informacji o zmianach w certyfikowanych wyrobach; zapewnienie dostępu do certyfikowanych wyrobów w celu realizacji działań nadzoru. Wymagania dotyczące wyrobu wymagania, które odnoszą się bezpośrednio do wyrobu, wyspecyfikowane w normach lub innych dokumentach normatywnych zidentyfikowanych w programie ; UWAGA: Wymagania dotyczące wyrobu mogą być wyspecyfikowane w dokumentach normatywnych, takich jak: przepisy, normy, specyfikacje/dokumenty techniczne, kryteria techniczne. Terminy i definicje dotyczące funkcji realizowanych przez JCW wg programów wyrobów (na podstawie normy PN-EN ISO/IEC 17065: i normy PN-EN ISO/IEC 17067:201-01): Ocena połączenie funkcji wyboru i określenia działań związanych z oceną zgodności; Wybór funkcje, które obejmują działania planowania i przygotowania, mające na celu zebranie lub wygenerowanie wszystkich informacji i danych wejściowych niezbędnych do przejścia do następnej funkcji określenia; Określenie funkcje, które mogą obejmować działania oceny zgodności, takie jak: badania, pomiary, inspekcję, ocenę projektu, ocenę usług i procesów oraz auditowanie, w celu dostarczenia informacji dotyczących wymagań wyrobu jako danych wejściowych dla funkcji przeglądu i atestacji; Przegląd funkcja, która oznacza weryfikację przydatności, adekwatności i skuteczności działań związanych z wyborem i określeniem oraz wyników tych działań, w odniesieniu do spełniania wyspecyfikowanych wymagań; Decyzja funkcja dotycząca decyzji o ; Atestacja funkcja, która oznacza wydanie oświadczenia o zgodności (dokumenty certyfikacyjne), opartego na decyzji poprzedzonej przeglądem, że spełnienie wyspecyfikowanych wymagań zostało wykazane; UWAGA 3 W normie PN-EN ISO/IEC 17065: funkcja atestacja dotyczy podrozdziału 7.7 Dokumenty certyfikacyjne. Nadzór (jeśli jest niezbędny) funkcja, która oznacza systematyczne powtarzanie działań związanych z oceną zgodności jako podstawa do utrzymania ważności oświadczenia o zgodności (certyfikatu w JCW CERTEX) Inne istotne definicje stosowane w ocenie zgodności: Klient - organizacja lub osoba odpowiedzialna wobec jednostki certyfikującej za zapewnienie, że wymagania certyfikacyjne łącznie z wymaganiami dotyczącymi wyrobu są spełnione Uwaga: W dokumentach JCW CERTEX mogą być użyte inne terminy na określenie Klienta, jak: dostawca, wnioskodawca, producent, importer, dystrybutor ; Wnioskodawca - producent lub importer wyrobu, względnie osoba występująca w ich imieniu, która złożyła wniosek o certyfikat Dokumenty normatywne - dokumenty określające wymagania, które muszą być spełnione przez wyrób, proces lub usługę, jak: przepisy, normy, dokumentacja/ specyfikacja techniczna, kryteria techniczne itp.;

4 Strona z 12 Jednostka certyfikująca - Jednostka oceniająca zgodność jako strona trzecia działająca w ramach programów (dopuszcza się skrót: JCW); Posiadacz - osoba prawna lub fizyczna, która otrzymała certyfikat; certyfikatu Ocena zgodności - proces wykazujący, czy zostały spełnione określone wymagania dotyczące wyrobu, procesu, usługi, systemu, osoby lub jednostki. Certyfikat - dokument potwierdzający, że wyrób spełnia wyspecyfikowane wymagania i upoważnia (jeśli ma zastosowanie) do oznaczania wyrobu znakiem zgodności. Udzielenie certyfikatu Odwołanie Reklamacja - wystawienie oświadczenia opartego na decyzji poprzedzonej przeglądem, że spełnienie wyspecyfikowanych wymagań zostało wykazane. - wystąpienie przez dostawcę przedmiotu oceny zgodności do jednostki oceniającej zgodność lub jednostki akredytującej o ponowne rozpatrzenie przez tę jednostkę decyzji przez nią podjętej odnoszącej się do tego przedmiotu. - wyrażenie niezadowolenia innego niż odwołanie, przez jakąkolwiek osobę lub organizację, w stosunku do jednostki oceniającej zgodność lub jednostki akredytującej dotyczące działań tej jednostki, wymagające odpowiedzi. Zawieszenie - czasowe unieważnienie oświadczenia o zgodności dla całego wyspecyfikowanego zakresu lub jego części Cofnięcie - Uchylenie/unieważnienie oświadczenia o zgodności.. PODSTAWA OCENY ZGODNOŚCI Podstawą oceny zgodności wyrobów przez JCW CERTEX są wymagania certyfikacyjne, w tym wymagania dotyczące wyrobów ustalone we właściwych dla danego wyrobu polskich, regionalnych i międzynarodowych normach, polskich i unijnych przepisach prawnych lub w innych dokumentach normatywnych, spełniających wymagania przepisów dotyczących. Wykaz dokumentów normatywnych stanowiących podstawę procesu mających zastosowanie jako odniesienie w procesach oceny zgodności wyrobów prowadzonych w JCW CERTEX zawiera załącznik nr 1 do niniejszego programu. 5. PROGRAMY CERTYFIKACJI JCW CERTEX prowadzi ocenę zgodności wyrobów zgodnie z programami podanymi w poniższej tabeli: Akronim programu Rodzaj Certyfikacja zgodności z oceną procesu produkcji/systemu jakości Typy programów wg PN-EN ISO/IEC 17067: PRC-3-CERTEX OT Certyfikacja zgodności ocena typu 1a PRC--CERTEX ECO Certyfikacja zgodności na znak ekologiczny eco-5

5 Akronim programu PRC-5-CERTEX PN Rodzaj Certyfikacja zgodności na znak zgodności z Polską Normą znak Strona 5 z 12 Typy programów wg PN-EN ISO/IEC 17067: PRC-3A-CERTEX OT Certyfikacja zgodności ocena typu WE N ITT CERTEX Sp. z o.o. jest właścicielem wszystkich wymienionych powyżej programów. 6. ETAPY OCENY ZGODNOŚCI I NADZORU 5.1. Ubieganie się o certyfikat Dostawca zainteresowany uzyskaniem certyfikatu, otrzymuje od pracownika JCW CERTEX informacje na temat wymagań certyfikacyjnych, w tym wymagań prawnych, zasad i dalszego trybu postępowania. Podstawą do rozpoczęcia procesu w ustalonym jej zakresie jest złożenie przez dostawcę Wniosku o przeprowadzenie oceny zgodności oraz wniesieniu opłaty wstępnej. Formularz wniosku oraz formularze innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procesu dostępne są w JCW CERTEX Proces oceny Wybór działań i pobieranie próbek Dostawca występujący z wnioskiem o ocenę zgodności wyrobu, informowany jest przez pracownika JCW CERTEX o wymaganych badaniach i możliwości ich przeprowadzenia w akredytowanych laboratoriach oraz sposobie pobierania próbek. Próbki wybrane do badań powinny być reprezentatywne dla całego asortymentu lub grupy certyfikowanych wyrobów. Szczegółowe zasady pobierania i postępowania z próbami do badań i do oceny zgodności oraz podział odpowiedzialności zostały określone w instrukcji I-01 Pobieranie i postępowanie z próbami do badań i do oceny zgodności Określenie właściwości Prowadzenie badań Badania prowadzone są zgodnie z metodami badawczymi określonymi w dokumentach odniesienia zawierających wymagania zgodnie z programem wyrobu. Badania wykonywane są w dowolnych, niezależnych od dostawcy i odbiorcy akredytowanych we właściwym zakresie laboratoriach badawczych. W przypadku braku laboratoriów akredytowanych, w nieakredytowanych laboratoriach badawczych posiadających kompetencje techniczne, stwierdzone na podstawie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących, w wyniku udokumentowanej oceny przeprowadzonej przez kompetentny personel Określenie właściwości Ocena procesu produkcji/systemu jakości Podstawą oceny są zapisy zawarte w Kwestionariuszu dostawcy, w którym Dostawca podaje informacje na temat swojego systemu jakości (produkcja/import). Ocena, zgodnie z odpowiednim programem wyrobu, przeprowadzana jest w siedzibie Dostawcy.

6 Strona 6 z 12 Jeśli Dostawca posiada certyfikat systemu zarządzania jakością na zgodność z aktualną normą PN-EN ISO 9001, JCW CERTEX po sprawdzeniu zakresu i ważności certyfikatu może odstąpić od oceny procesu produkcji u Dostawcy Przegląd i ocena dokumentacji JCW CERTEX dokonuje oceny zebranej dokumentacji i przeglądu wyników oceny procesu produkcji lub systemu jakości (jeśli mają zastosowanie) oraz wyników badań w odniesieniu do dokumentów normatywnych w celu potwierdzenia, że wyrób spełnia wyspecyfikowane wymagania. 5.. Decyzja o udzieleniu certyfikatu oraz wydanie certyfikatu Na podstawie przeprowadzonego przeglądu i oceny podejmowana jest decyzja dotycząca udzielenia/nieudzielenia certyfikatu zgodności/certyfikatu oceny typu. W uzasadnionych przypadkach, decyzja o udzieleniu lub odmowie udzielenia certyfikatu może być poprzedzona orzeczeniem Komitetu ds. Bezstronności. Wydany Certyfikat jest dokumentem potwierdzającym, że określone wymagania zostały spełnione i/lub upoważniającym do oznaczania wyrobu znakiem. Okres ważności certyfikatów jest określony w poszczególnych programach Nadzór Zasady dotyczące warunków prowadzenia nadzoru, w tym częstotliwość prowadzenia oceny, kontroli i badań określone są w poszczególnych programach. JCW CERTEX sprawuje nadzór nad wydanymi przez siebie certyfikatami poprzez: ocenę procesu produkcji/systemu jakości posiadacza certyfikatu (, PRC-- CERTEX ECO, PRC-5-CERTEX PN, PRC 3A-CERTEX OT tylko w zakresie kontroli jakości WE wyrobu finalnego), nadzór nad sposobem wykorzystania certyfikatów/znaków przez posiadacza certyfikatu, badania w laboratoriach akredytowanych próbek pobranych u posiadacza certyfikatu. Zakres nadzoru (zasady prowadzenia oceny, zakres badań oraz częstotliwość ich przeprowadzenia) określany jest w zawartej z Dostawcą umowie. Próbki do badań mogą być pobrane przez pracownika JCW CERTEX u producenta i/lub w handlu, jak również przez producenta lub importera po uzgodnieniu tego faktu z JCW. Dla środków ochrony indywidualnej zaliczanych do III kategorii, na wniosek Dostawcy, JCW CERTEX przeprowadza kontrolę jakości WE wyrobu finalnego w ramach procedury według art. 11A Dyrektywy 89/686/EWG. W tym przypadku nadzór dotyczący tego procesu sprawuje pracownik JCW CERTEX zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami w umowie zawartej z producentem. Wyniki przeprowadzonego nadzoru przekazywane są posiadaczowi certyfikatu. Posiadacz certyfikatu jest zobowiązany do informowania JCW CERTEX o wszelkich zamierzonych modyfikacjach wyrobu, procesu produkcji lub systemu jakości, które mogą mieć wpływ na zgodność wyrobu. W takich przypadkach JCW CERTEX określa, czy zgłaszane zmiany wymagają przeprowadzenia oceny i w jakim zakresie.

7 Strona 7 z 12 Posiadacz certyfikatu jest zobowiązany do przechowywania zapisów dotyczących reklamacji i sposobu ich załatwiania w odniesieniu do wyrobów objętych certyfikatem oraz udostępnianie JCW CERTEX na żądanie. Natomiast, przy obowiązkowej ocenie zgodności JCW CERTEX nie prowadzi nadzoru nad wyrobami wprowadzonymi do obrotu, dla których wydał certyfikat oceny typu WE. W przypadku pozyskania informacji wskazujących, że wyrób objęty certyfikatem oceny typu WE nie spełnia zasadniczych wymagań, JCW CERTEX podejmuje niezbędne czynności wynikające z zaistniałej sytuacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. ZASADY STOSOWANE W PROCESIE CERTYFIKACJI I NADZORU 6.1. Rozszerzenie i ograniczenie zakresu certyfikatu Rozszerzenie certyfikatu odbywa się na wniosek posiadacza certyfikatu. Jeśli rozszerzenie dotyczy dodatkowych typów lub modeli wyrobów wyprodukowanych zgodnie z tymi samymi normami i/lub dokumentami normatywnymi, co wyroby posiadające certyfikat, JCW CERTEX podejmuje decyzję o przeprowadzeniu oceny zgodności, w ustalonym zakresie. Jeśli rozszerzenie dotyczy dodatkowych typów wyrobów, ale wyprodukowanych w odniesieniu do innych dokumentów normatywnych, JCW CERTEX podejmuje decyzję o przeprowadzeniu dodatkowo etapów procesu, niezbędnych do potwierdzenia zgodności. Wszelkie zmiany wynikające z rozszerzenia certyfikatu wymagają zmian umowy o przeprowadzenie oceny zgodności wyrobu oraz nadzoru nad udzielonym certyfikatem. Ograniczenie zakresu może nastąpić na wniosek posiadacza certyfikatu lub z powodu negatywnych badań wykonanych w ramach nadzoru nad certyfikatem Zawieszenie i cofnięcie certyfikatu Certyfikat może być zawieszony na czas określony w następujących przypadkach: negatywnych wyników badań i/lub kontroli przeprowadzonych w ramach nadzoru, gdy posiadacz certyfikatu nie wywiązuje się z zobowiązań określonych w zawartej umowie oraz przepisach prawa, lub na wniosek posiadacza certyfikatu. JCW CERTEX określa warunki zawieszenia ważności certyfikatu w zależności od przyczyny, która spowodowała jego cofnięcie oraz termin ich wypełnienia (maksymalnie do 6 miesięcy). W przypadku stwierdzenia, że wyrób jest niezgodny z zasadniczymi wymaganiami i stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia użytkownika (certyfikat oceny typu WE) JCW CERTEX zawiesza certyfikat w trybie natychmiastowym. Certyfikat może zostać cofnięty w następujących przypadkach, gdy: posiadacz certyfikatu nie spełnia w ustalonym terminie warunków postawionych przez JCW CERTEX przy zawieszeniu certyfikatu, chyba że uzgodnił z jednostką zmianę terminu realizacji tych warunków, wyrób nie spełnia wymagań potwierdzonych certyfikatem, normy zostały zmienione, a posiadacz certyfikatu albo nie zapewni, albo nie może zapewnić zgodności z nowymi wymaganiami, rezygnacji przez posiadacza z certyfikatu. W powyższych przypadkach JCW CERTEX ma prawo cofnięcia certyfikatu przez pisemne zawiadomienie posiadacza certyfikatu. Posiadacz certyfikatu może złożyć odwołanie od decyzji JCW CERTEX.

8 Strona 8 z 12 W przypadku certyfikatów oceny typu WE, kwestie związane z zawieszeniem /cofnięciem certyfikatów (w tym zasady postępowania jednostki notyfikowanej) regulują odpowiednie przepisy prawne Przeniesienie praw własności W sytuacji, gdy następuje zmiana statusu prawnego posiadacza certyfikatu, może on wystąpić z wnioskiem o przeniesienie praw własności. Do wniosku o przeniesienie praw własności wnioskodawca powinien dołączyć dokumenty identyfikujące zaistniałe zmiany, zgodnie z ustaleniami z JCW CERTEX. 6.. Wdrożenie modyfikacji norm oraz innych dokumentów odniesienia W przypadku wprowadzenia zmian w normach będących podstawą, JCW CERTEX informuje posiadaczy certyfikatów o ww. zmianach i, jeśli zasadne, o dalszym trybie postępowania, m.in. o dacie wejścia w życie nowych wymagań i o dodatkowych badaniach Wykorzystywanie certyfikatu oraz znaku zgodności Certyfikat jest dokumentem potwierdzającym, że wyrób spełnia wyspecyfikowane wymagania i upoważnia (jeśli ma zastosowanie) do oznaczania wyrobu znakiem zgodności. Znak eco-5 stosowany w prowadzonej przez JCW CERTEX jest własnością Instytutu Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o. Znak jest własnością Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Zasady stosowania znaku przez posiadaczy certyfikatów określone są w umowie zawartej z Wnioskodawcą Wykorzystanie certyfikatów w reklamie W okresie ważności certyfikatu, Dostawca ma prawo podać do publicznej wiadomości informację o posiadanym certyfikacie, umieszczać w materiałach reklamowych znak zgodności w sposób określony w umowie i licencji. Niewłaściwe stosowanie certyfikatu lub znaku zgodności na etykietach lub w materiałach reklamowych będą powodem podjęcia przez JCW CERTEX odpowiednich działań Poufność JCW CERTEX gwarantuje Klientom (Dostawcom) zachowanie poufności w stosunku do informacji uzyskanych w procesie i nadzoru oraz ochronę ich praw własności Niewłaściwe wykorzystywanie certyfikatu lub znaku zgodności W przypadku wykrycia nieuprawnionego, niewłaściwego lub wprowadzającego w błąd wykorzystywania certyfikatów lub znaków zgodności, ITT CERTEX Sp. z o.o. podejmie odpowiednie działania prawne i/lub informacyjne Odwołania, reklamacje Dostawca ma prawo wniesienia do JCW CERTEX odwołania i/lub reklamacji na decyzje lub działania podejmowane przez JCW CERTEX Opłaty Koszty procesu ponosi Klient na podstawie faktur wystawianych przez Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o. Do kosztów procesu zalicza się koszty poszczególnych etapów procesu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem wykorzystania przez Klientów wydanych certyfikatów.

9 Strona 9 z 12 Wysokość opłat ustala się na podstawie cennika JCW CERTEX stanowiącego odrębny dokument. 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 7.1 PN-EN ISO/IEC 17065: Ocena zgodności Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi 7.2 PN-EN ISO/IEC 17067: Ocena zgodności Podstawy oraz wytyczne dotyczące programów 7.3 PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących 7. Procedura P-01 Certyfikacja wyrobu 7.5 Program oceny zgodności PRC-2 CERTEX OPJ Certyfikacja zgodności z oceną procesu produkcji/systemu jakości 7.6 Program oceny zgodności PRC-3 CERTEX OT Certyfikacja zgodności ocena typu 7.7 Program oceny zgodności PRC- CERTEX ECO Certyfikacja zgodności na znak ekologiczny eco Program oceny zgodności PRC-5 CERTEX PN Certyfikacja zgodności na znak zgodności z Polską Normą znak 7.9 Program oceny zgodności PRC-3A CERTEX OT Certyfikacja zgodności ocena typu WE 7.10 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej Dz.U (transpozycja Dyrektywy UE nr 89/686/EWG) 8. ZAŁĄCZNIKI 8.1. Załącznik nr 1 WYKAZ GRUP WYROBÓW, DOKUMENTÓW NORMATYWNYCH I PROGRAMÓW CERTYFIKACJI STOSOWANYCH W JCW CERTEX DO OCENY ZGODNOŚCI WYROBÓW

10 Strona 10 z 12 Załącznik Nr 1 do PRC-1 CERTEX WYKAZ GRUP WYROBÓW, DOKUMENTÓW NORMATYWNYCH I PROGRAMÓW CERTYFIKACJI STOSOWANYCH W JCW CERTEX DO OCENY ZGODNOŚCI WYROBÓW Nazwa wyrobu/ grupy wyrobów Wyposażenie szpitalne i materiały przeznaczone do ich produkcji Odzież ochronna i materiały przeznaczone do jej produkcji Typ 1a Akronim programu PRC-3-CERTEX OT PRC--CERTEX PN Numer normy lub innego dokumentu normatywnego ICS ENV 1237:2002 (E) PN-EN A1: PN-EN ISO 13688: a PRC-3-CERTEX OT PN-EN 32:2006 +AC:2008 N PRC-3A-CERTEX OT PN-EN 33+A1:2008 +AC:2010 PRC--CERTEX PN PN-EN 1303+A1:2010 PN-EN ISO 2071: PN-EN 510:1996 PN-EN 1058:2007 PN-EN 1325:2007 PN-EN ISO 11611:2009 PN-EN ISO 11612:2011 PN-EN ISO 1116:2011 PN-EN 69:2008 PN-EN 119-5:2009 PN-EN 1150:2001 PN-EN 1150:2001/ Ap1:2011 PN-EN 186:2009 PN-EN 13911:2006 PN-EN 1561:2009 IEC :2009 PN-P :1989 1a PRC-3-CERTEX OT PN-P :1989 PRC--CERTEX PN PN-P :1989 PN-P :1989 PN-P :1989 Ochrona dłoni i ramion (rękawice i materiały przeznaczone do ich produkcji) PN-P-8525:1998 PN-EN 388: a PRC-3-CERTEX OT PN-EN 07:2007 N PRC-3A-CERTEX OT PN-EN 20+A1:2012 PRC--CERTEX PN PN-EN 511:2009 PN-EN 659+A1:2010 PN-EN 1277:2005+ A1:2007 PN-EN 1359:2005 PN-EN 16350: PN-EN 60903:2006

11 Strona 11 z 12 Nazwa wyrobu/ grupy wyrobów Ochrona nóg i stóp oraz materiały i elementy do produkcji obuwia Odzież ochronna Ochrona dłoni i ramion Ochrona nóg i stóp Urządzenia do ochrony dróg oddechowych Typ Akronim programu Numer normy lub innego dokumentu normatywnego PN-EN ISO 1729: a PRC-3-CERTEX OT PN-EN ISO 2035:2012 N PRC-3A-CERTEX OT PN-EN ISO 2037:2012 PRC--CERTEX PN PN-EN 15090:2012 PN-EN ISO 2039:2011 PN-EN 50321:2002 PN-ISO 2023:2000 1a PRC-3-CERTEX OT PN-ISO 63:199 PRC--CERTEX PN PN-ISO 523:199 1a PRC-3-CERTEX OT PRC--CERTEX PN PN-EN 12568:2011 PN-EN : 2007 PN-EN : 2007 PN-EN :2009 ICS PN-EN 13: a PRC-3-CERTEX OT PN-EN 13:200/A1:2007 N PRC-3A-CERTEX OT PN-EN 13:200/AC:2006 PN-EN 1387+A1:2010 PN-EN 19+A1:2010 PN-EN 05+A1:2010 PN-EN 10:2001 PN-EN 10:2001/Ap1:2003 PN-EN 136:2001 PN-EN 136:2001/Ap1:2003 PN-EN 136:2001/AC:200 PN-EN 137:2008 PN-EN 15:2000 PN-EN 15:2000/A1:2002 PN-EN 15:2000/Ap1:2003 PN-EN 1379:2005 PN-EN :2007 PN-EN :2008 PN-EN 159:2007 PN-EN 135:2007 PN-EN 116:2007 PN-EN 02:2005 PN-EN 03:2007 PN-EN 138:1997 PN-EN 1291:2002 PN-EN 1291:2002/A1:2006 PN-EN 1291:2002/A2:2010 PN-EN 1292:2002

12 Strona 12 z 12 Nazwa wyrobu/ grupy wyrobów Wyroby przemysłu tekstylnego (dopuszczalna zawartość formaldehydu) Wyroby przemysłu tekstylnego Płaskie wyroby tekstylne Wyroby przemysłu tekstylnego Odzież Wyroby przemysłu tekstylnego Płaskie wyroby tekstylne Tekstylia domowe Bielizna pościelowa i stołowa Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe Wyroby przemysłu tekstylnego Płaskie wyroby tekstylne Odzież Tekstylia domowe Bielizna pościelowa i stołowa Wyroby przemysłu tekstylnego Tekstylia domowe Bielizna pościelowa i stołowa Typ 1a Akronim programu PRC-3-CERTEX OT PRC--CERTEX PN Numer normy lub innego dokumentu normatywnego PN-EN 1292:2002/A1:200 PN-EN 1292:200/A2:2010 PN-EN 269:1999 PN-EN 12083:2000 PN-P-82011:1996 ICS PN-EN 165: a PRC-3-CERTEX OT PN-EN 165:2005/ A1:2007 PRC--CERTEX PN PN-P-800:2003 1a PRC-3-CERTEX OT PRC--CERTEX PN PN-P-8752:200 PN-P :198 PN-P-8005: PN-EN A1:2007 PN-EN 13773: a PRC-3-CERTEX OT PN-EN 1533:2005 PRC--CERTEX PN PN-EN 1697:2007 1a 1a PRC-3-CERTEX OT PRC--CERTEX PN PRC--CERTEX ECO (znak zgodności) PRC-3-CERTEX OT PN-EN 13336:2013 KT-01-eco-5 Kryteria techniczne na znak zgodności Eco-5 KT-02-P Kryteria techniczne oceny palności wyrobów włókienniczych Kolorem niebieskim oznaczono dokumenty normatywne i programy nie objęte zakresem akredytacji.

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW PRC/03/IW CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW PRC/03/IW CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW PRC/03/IW CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI Opracował: Zakład Certyfikacji TEXTIL - CERT Zatwierdzone do stosowania przez Kierownika Zakładu Certyfikacji Textil-Cert Dnia: 04.10.2010

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o.

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. ul. GÓRNICZA 30/36 91-765 ŁÓDŹ INFORMATOR DLA KLIENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O CERTYFIKCJĘ WYROBU Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o. posiada:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych produktów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax ,

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax , INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej. tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI POJAZDÓW MEDYCZNYCH (AMBULANSÓW)

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) 26 18 184 +48 (12) 26 18 111 fax. +48 (12) 26 60 870 b c w @ i o d. k r a k

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH Certyfikacja zgodności produktów tradycyjnych i regionalnych ChOG, ChNP, GTS Strona 2 z 9 POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU 40-66 Katowice, Plac Gwarków Data edycji: 07.205 r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron /0. INFORMACJE OGÓLNE Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) Fax (22)

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) Fax (22) COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) 842-20-11 Fax (22) 842-23-03 Certyfikacja opakowań i materiałów opakowaniowych na znak B

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl; http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel. 042

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH i BARWNIKÓW 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 tel/fax: +48 (56) 650-03-33 Sekretariat: +48 (56) 650-00-44 ODDZIAŁ FARB i TWORZYW w Gliwicach Biuro Normalizacji

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja rękawic ochronnych i roboczych

Certyfikacja rękawic ochronnych i roboczych ul. M. SkłodowskiejCurie 3, 90965 Łódź tel.: 42 633 85 97, email: zcw@morate.eu PROGRAM CERTYFIKACJI PC R 01 Zatwierdził Łódź, dnia 06.11.2008 r. Zmiana: A ul. M. SkłodowskiejCurie 3, 90965 Łódź tel.:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów

Biuro Certyfikacji Wyrobów INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie Biuro Certyfikacji Wyrobów INFORMATOR DLA KLIENTÓW O TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZY CERTYFIKACJI WYROBÓW LUBIN, styczeń 2015 1 Informacje ogólne Biuro

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji płyt drewnopochodnych

Program certyfikacji płyt drewnopochodnych 1. Informacja ogólna W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o. o. Zakład Certyfikacji prowadzi działalność certyfikacyjną dla płyt drewnopochodnych głównie na zgodność z aktualnie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI FILTROWA 1, 00 611 WARSZAWA tel.: 22 57 96 167, 168, 22 825 52 29 e mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl CERTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 PROGRAM CERTYFIKACJI DOBROWOLNEJ ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI BETONU zawierający ocenę jakości betonu

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o.

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. ul. GÓRNICZA 30/36 91-765 ŁÓDŹ PROGRAM CERTYFIKACJI PRC-2 CERTEX OPJ CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI Z OCENĄ PROCESU PRODUKCJI/DOSTAWY Łódź, dnia 30.06.2015 r.

Bardziej szczegółowo

OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE

OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE PRC/10/IW OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE Opracował: Zakład Certyfikacji TEXTIL - CERT Zatwierdzone przez: Dyrektora Instytutu Włókiennictwa dr hab. inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz, prof.iw Dnia: 2017-09-04

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM strona/stron: 1/9 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny zgodności należycie zidentyfikowanego wyrobu z wymaganiami wskazanej przez klienta normy / dokumentu normatywnego.

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PRZCIS-2 INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. Strona 1 z 5 ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Wydanie z dnia: r.

Program certyfikacji PRZCIS-2 INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. Strona 1 z 5 ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Wydanie z dnia: r. 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg typu programu 3 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne wymienione

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym Wydanie 3 Gdańsk, 28 września 2015 r. Niniejszy dokument jest własnością

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M C E R T Y F I K A C J I W Y R O B Ó W. Typu 1a

P R O G R A M C E R T Y F I K A C J I W Y R O B Ó W. Typu 1a Instytut Elektrotechniki Electrotechnical Institute Jednostka Certyfikująca Wyroby Elektrotechniczne Certification Body of Electrotechnical Products Zespół Certyfikacji Wyrobów Elektrotechnicznych ul.

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, fax. 560-29-22 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Informacja

Bardziej szczegółowo

Opis systemu certyfikacji wyrobów i usług

Opis systemu certyfikacji wyrobów i usług Opis systemu certyfikacji wyrobów i usług Zatwierdzam (-) Piotr Kantor Kierownik Zakładu Certyfikacji TEXTIL-CERT Wydanie z dnia 2009-07-07 Str. 1 / 8 Dyrektor Instytutu Jolanta Mamenas tel. +48 42 61

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PR-II Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

Program dobrowolnej certyfikacji maszyn i urządzeń

Program dobrowolnej certyfikacji maszyn i urządzeń KRAKÓW INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA PRC 02 1b Wydanie VI Data 14.08.2015 Strona 1 Stron 7 Program dobrowolnej certyfikacji maszyn i urządzeń Egz. nr Imię i Nazwisko ZATWIERDZAM: mgr

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, fax. 560-29-22 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Informacja

Bardziej szczegółowo

Jednostka: Wersja: 01. Obowiązuje od: tel: (22) , fax: (22) , TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Jednostka: Wersja: 01. Obowiązuje od: tel: (22) , fax: (22) , TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Jednostka: Wytyczne: Sygnatura: TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Ogólne wytyczne do uznawania laboratorium jako kwalifikowanego dostawcy TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. w odniesieniu do ISO/IEC 17025 i

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji Księga Jakości

Zakład Certyfikacji Księga Jakości OBRPPD sp. z o. o. Zakład Certyfikacji Księga Jakości Załącznik: KJ-04/1 Strona/stron: 1/7 Wydanie: D Program certyfikacji płyt drewnopochodnych DPW-D 1. Informacja ogólna W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym

Bardziej szczegółowo

Rozszerzenie zakresu akredytacji Instytutu Kolejnictwa jako jednostki certyfikującej

Rozszerzenie zakresu akredytacji Instytutu Kolejnictwa jako jednostki certyfikującej Artykuły 21 Rozszerzenie zakresu akredytacji Instytutu Kolejnictwa jako jednostki certyfikującej Andrzej KOWALSKI 1 Streszczenie Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zaktualizował zakres autoryzacji Instytutu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-POW-02 KONTROLA JAKOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ WE DLA WYROBU FINALNEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-POW-02 KONTROLA JAKOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ WE DLA WYROBU FINALNEGO strona/stron: 1/6 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej kontroli jakości WE wyprodukowanych środków ochrony indywidualnej z wymaganiami dyrektywy 89/686/EWG / rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI CENTRUM BADAŃ i DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.o. w Lędzinach Dział Certyfikacji Wyrobów 41-404 Mysłowice - Brzezinka ul. Fabryczna 20 OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI INFORMATOR DLA KLIENTA SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów budowlanych (WB)

Program certyfikacji wyrobów budowlanych (WB) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji wyrobów budowlanych (WB) Wydanie 2 Poznań, dnia 25.06.2015 r. Strona 1 z

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZGODĘ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO NA WYKONYWANIE OCEN ZGODNOŚCI W OBSZARZE KOLEI Wydanie 1 Warszawa, 27.10.2015

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 017

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 017 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 017 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 13 sierpnia 2015 r. AC 017 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI (CERTYFIKAT AKREDYTACJI

Bardziej szczegółowo

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI 40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Program dobrowolnej certyfikacji maszyn i urządzeń

Program dobrowolnej certyfikacji maszyn i urządzeń KRAKÓW INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA PRC 01-3 Wydanie VI Data 14.08.2015 Strona 1 Stron 8 Program dobrowolnej certyfikacji maszyn i urządzeń Egz. wzorcowy Imię i Nazwisko ZATWIERDZAM:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA

INFORMATOR DLA KLIENTA CERTYFIKACJA WYROBÓW prowadzona w trybie dobrowolnym INFORMATOR DLA KLIENTA EDYCJA: IV DATA WYDANIA: 06.2017 STRON 12 SPIS TREŚCI Strona 2 1 Podstawy prawne certyfikacji wyrobów 3 2 Zakres certyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;    Jednostka Notyfikowana Nr 1487 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Notyfikowana Nr 1487 PROGRAM OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH OBSZAR REGULOWANY SYSTEM KRAJOWY

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów budowlanych (WB)

Program certyfikacji wyrobów budowlanych (WB) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji wyrobów budowlanych (WB) Wydanie 4 Poznań, dnia 06.09.2016 r. Strona 1 z

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA

INFORMATOR DLA KLIENTA INFORMATOR DLA KLIENTA EDYCJA: VII OiB DATA WYDANIA: 11.2014 STRON 12 SPIS TREŚCI Strona 1 Podstawy prawne systemu certyfikacji wyrobów w zakresie OiB 3 2 Wykaz wyrobów certyfikowanych przez ZCW ITB w

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji obrabiarek do drewna - badanie typu WE (MAN)

Program certyfikacji obrabiarek do drewna - badanie typu WE (MAN) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji obrabiarek do drewna - badanie typu WE (MAN) Wydanie 7 Poznań, dnia 01.03.2017

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami przepisów prawnych, norm i specyfikacji technicznych

Certyfikacja wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami przepisów prawnych, norm i specyfikacji technicznych CENTRALNY OŚRODEK CHŁODNICTWA COCH w Krakowie Sp. z o. o. Certyfikacja wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami przepisów prawnych, norm i specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji COBRABiD-BBC ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa, tel. (22) 654 16 60, tel. /fax 654 16 80 internet: www.cobrabid-bbc.com.pl; e-mail:bbc@cobrabid-bbc.com.pl

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą Wydanie 2 Gdańsk, 30 sierpnia 2012 r. Niniejszy dokument jest własnością PCBC SA. Wszelkie prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji obrabiarek do drewna ocena zgodności (MA)

Program certyfikacji obrabiarek do drewna ocena zgodności (MA) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji obrabiarek do drewna ocena zgodności (MA) Wydanie 1 Poznań, dnia 25.01.2017

Bardziej szczegółowo

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-04 OCENA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI Certyfikacja dobrowolna PC-02 Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PRZCIS-3 INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Wydanie z dnia: r.

Program certyfikacji PRZCIS-3 INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Wydanie z dnia: r. 1. Informacje wstępne Poniższy dokument ma zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu na podstawie programu 1a normy PN-EN ISO/IEC 17067. Program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

SZYNY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE LINII KOLEJOWYCH

SZYNY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE LINII KOLEJOWYCH Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Załącznik nr 3 do KS ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCBWTM

Program certyfikacji PCBWTM PCBWTM Program certyfikacji bezpieczeństwa wyrobów na Strona: 1 z 9 Obowiązuje od: 2015-08-24 Opracowała: Magda Bedlińska Zatwierdził: Tomasz Czampiel 1. O FIRMIE 1.1. TÜV Rheinland Group należy do czołówki

Bardziej szczegółowo

Zasady i Wymagania Dotyczące Certyfikacji Wyrobów w Zakresie Dobrowolnym i Obowiązkowym. Informacja dla Wnioskodawców

Zasady i Wymagania Dotyczące Certyfikacji Wyrobów w Zakresie Dobrowolnym i Obowiązkowym. Informacja dla Wnioskodawców Strona 1 z 15 Zasady i Wymagania Dotyczące Certyfikacji Wyrobów w Zakresie Dobrowolnym i Obowiązkowym Informacja dla Wnioskodawców Strona 2 z 15 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Dokumenty stanowiące

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW

CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW Załącznik 1 do PRC02, edycja 4, wersja 01 z dnia 18.06.2015 INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW INFORMATOR Warszawa, czerwiec 2015 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja maszyn i urządzeń

Certyfikacja maszyn i urządzeń Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 184 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCBWT

Program certyfikacji PCBWT PCBWT Program certyfikacji bezpieczeństwa wyrobów na Strona: 1 z 8 Obowiązuje od: 2015-08-24 Opracowała: Magda Bedlińska Zatwierdził: Tomasz Czampiel 1. O FIRMIE 1.1. TÜV Rheinland Group należy do czołówki

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW BIURO SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I OCEN MANAGEMENT SYSTEMS AND ASSESSMENTS OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW Wydanie 5 Gliwice, czerwiec 2010. Załącznik nr 7 do PW_TZ_04 Wydanie 5 z dnia 10.06.2010

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;    Jednostka Notyfikowana Nr 1487 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Notyfikowana Nr 1487 INFORMATOR Zasady prowadzenia procesów oceny zgodności u producentów wyrobów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji mebli (M)

Program certyfikacji mebli (M) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji mebli (M) Wydanie 2 Poznań, dnia 25.06.2015 r. Strona 1 z 13 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW BUDOWLANYCH NA KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW BUDOWLANYCH NA KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH i BARWNIKÓW 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 tel/fax: +48 (56) 650-03-33 Sekretariat: +48 (56) 650-00-44 ODDZIAŁ FARB i TWORZYW w Gliwicach Biuro Normalizacji

Bardziej szczegółowo

Warunki certyfikacji

Warunki certyfikacji I WARUNKI OGÓLNE 1. Cel 1.1. Określenie jednolitego sposobu postępowania dla przeprowadzania ocen zgodności urządzeń ciśnieniowych / zespołów urządzeń ciśnieniowych oraz certyfikacji przez Jednostkę Notyfikowaną

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@cntk.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje: certyfikację

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji maszyn i elementów bezpieczeństwa. Badanie typu WE

Program certyfikacji maszyn i elementów bezpieczeństwa. Badanie typu WE Strona 1 Program certyfikacji maszyn i elementów bezpieczeństwa Badanie typu WE Egz. nr Imię i Nazwisko ZATWIERDZAM: mgr inż. Krzysztof Wcisło Podpis: Imię i Nazwisko ZARZĄDZAJĄCY: mgr inż. Szymon Misiołek

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 7 1 O FIRMIE INT sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Jednostka Certyfikująca Wyroby INT prowadzi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOBROWOLNEJ CERTY- FIKACJI WYROBÓW HUTNICZYCH

PROGRAM DOBROWOLNEJ CERTY- FIKACJI WYROBÓW HUTNICZYCH 0 PROGRAM DOBROWOLNEJ CERTY- FIKACJI WYROBÓW HUTNICZYCH Adresaci Dyrektor ds. Certyfikacji Z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji Specjalista ds. Certyfikacji Biuro Techniczne Otrzymują + + + oryginał Egz. nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM strona/stron: 1/10 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny zgodności należycie zidentyfikowanego wyrobu z wymaganiami wskazanej przez klienta normy / dokumentu

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 16

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 16 INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 16 PROGRAMY CERTYFIKACJI I TRYB CERTYFIKACJI WYROBÓW BUDOWLANYCH w obszarze zharmonizowanym z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE I WARUNKI OGÓLNE

INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE I WARUNKI OGÓLNE INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE Obowiązuje od: 04.08.2016r. Strona: 1 z 5 I WARUNKI OGÓLNE 1. Cel 1.1 Określenie jednolitego sposobu postępowania dla przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ NA ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI ZASADNICZYMI PC-P-07-02

PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ NA ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI ZASADNICZYMI PC-P-07-02 Strona 1 z 13 PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ NA ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI ZASADNICZYMI PC-P-07-02 Strona 2 z 13 Spis treści 1. Informacje ogólne 2.

Bardziej szczegółowo

PROCESY CERTYFIKACJI:

PROCESY CERTYFIKACJI: PROCESY CERTYFIKACJI: - wyrobów budowlanych w obszarze regulowanym - na potrzeby oznakowania CE - Informator Informacja nt. procesu certyfikacji na potrzeby oznakowania znakiem B oraz certyfikacji dobrowolnej

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji tworzyw drzewnych na zgodność emisji formaldehydu z wymaganiami California Air Resources Board (CARB)

Program certyfikacji tworzyw drzewnych na zgodność emisji formaldehydu z wymaganiami California Air Resources Board (CARB) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji tworzyw drzewnych na zgodność emisji formaldehydu z wymaganiami California

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCBWT

Program certyfikacji PCBWT PCBWT Program certyfikacji bezpieczeństwa wyrobów na Strona: 1 z 10 Data wydania: 01.12.2017 Opracowała: Weronika Tylek Zatwierdził: Tomasz Opaszowski 1. O FIRMIE TÜV Rheinland Group należy do czołówki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI MASZYN BADANIE TYPU

PROGRAM CERTYFIKACJI MASZYN BADANIE TYPU 0 PROGRAM CERTYFIKACJI MASZYN BADANIE TYPU Adresaci Dyrektor ds. Certyfikacji Z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji Specjalista ds. Certyfikacji Biuro Techniczne Otrzymują + + + oryginał Egz. nr Opracował: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-96 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, tel./fax. 560-29-22, 663-43-1 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH Informacja dla klienta NC -

Bardziej szczegółowo

Regulamin certyfikacji

Regulamin certyfikacji przez ECJiP lub laboratorium znajdujące się na 1. Postanowienia ogólne liście uznanych laboratoriów jednostki ECJiP, 1. Niniejszy dokument reguluje kwestie związane ze d) nadzór nad procesem produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl; http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel. 042

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. (22) 663-43-24, (22) 560-28-00 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW Informator dla klienta NC - 01 Nr wydania 13 Data wydania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Strona: 1/18 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI PR-1:2015 Zatwierdzam do stosowania w JCW od dnia 2.12.2014 r. Prof. dr hab. inż. Edmund Kaca (DI) Warszawa, grudzień, 2014 r. 1 Strona:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. przez GLOBAL Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje:

Bardziej szczegółowo