CZĘŚĆ 3 omówienie najnowszej praktyki leasingowej oraz pozostałe zagadnienia związane z opodatkowaniem leasingu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ 3 omówienie najnowszej praktyki leasingowej oraz pozostałe zagadnienia związane z opodatkowaniem leasingu"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ 3 omówienie najnowszej praktyki leasingowej oraz pozostałe zagadnienia związane z opodatkowaniem leasingu 1

2 CZĘŚĆ 3 omówienie najnowszej praktyki leasingowej Opodatkowanie VAT kaucji gwarancyjnej zmiana praktyki organów podatkowych, Kaucja nie jest opodatkowana w dacie jej otrzymania, Istotny jest zwrotny charakter kaucji a nie fakt fizycznego zwrotu interpretacja z dnia 9 kwietnia 2009 sygn. PPP3/ /09-4/MM, Interpretacja z dnia 22 sierpnia 2008 sygn. IPPP /08-4/JB, interpretacja z dnia 13 marca 2009 sygn. IBPP2/443-60/09/LŻ 2

3 CZĘŚĆ 3 omówienie najnowszej praktyki leasingowej Różnice kursowe w leasingu finansowym transakcje walutowe i denominowane metoda podatkowa, Zarówno w transakcjach walutowych jak i denominowanych w leasingu finansowym, różnice kursowe lub quasi kursowe są elementem ustalenia kosztu sprzedaży przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy Dodatnie różnice kursowe na koniec umowy nie są przychodem ujemne różnice kursowe na koniec umowy mimo spłaty 100 % kapitału koszt sprzedaży przedmiotu leasingu = wartość początkowa minus spłata kapitału w trakcie umowy, przeliczona na zł wg kursów stosowanych do poszczególnych spłat Przychodu finansującego i kosztu korzystającego nie stanowi spłata kapitału leasingu wyliczona po aktualnym kursie, zgodnie z umową leasingu 3

4 CZĘŚĆ 3 omówienie najnowszej praktyki leasingowej Status refakturowania ubezpieczeń w leasingu, Negatywne interpretacje MF przeważający charakter świadczenia leasing Negatywny wyrok WSA Wrocław oczekiwanie na wyrok NSA Refakturowanie dopuszczalność w świetle praktyki ETS odrębność świadczeń Zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej korzystającemu przekazanie wszelkich korzyści z ubezpieczenia korzystającemu 4

5 CZĘŚĆ 3 omówienie najnowszej praktyki leasingowej Korekty w transakcjach leasingu finansowego (rozwiązanie umów leasingu), Brak aktualnej praktyki MF dla korekty leasingu finansowego, jeżeli dochodzi do zwrotu przedmiotu leasingu Zmiany regulacji dotyczących faktur korygujących Podstawy korekty obrotu bonifikata, opust, reklamacja, zwrot towaru Czy zmiana wynagrodzenia z tytułu leasingu w wyniku skrócenia lub przerwania uzasadnia wystawienie faktury korygującej i zmniejszenie obrotu? 5

6 CZĘŚĆ 3 omówienie najnowszej praktyki leasingowej Korekty w transakcjach leasingu finansowego (zwiększenie podstawy opodatkowania w wyniku zmiany stóp procentowych), Wyrok WSA korekty należy dokonać wstecznie III SA/Wa 712/09 - Wyrok WSA w Warszawie w przypadku, gdy dokonana korekta spowoduje zwiększenie kwoty podatku należnego, powinna ona być rozliczona w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dostawy nieruchomości, bez względu na przyczynę dokonanej korekty. Podwyższenie kwoty należnej z tytułu umowy leasingu nie stanowi nowej okoliczności, niemożliwej do przewidzenia w chwili wystawienia faktury pierwotnej. Wnioskodawca powinien uwzględnić taką fakturę korygującą w rejestrze sprzedaży w miesiącu, w którym wystawiona została pierwotna faktura i jednocześnie skorygować deklarację VAT-7 za ten miesiąc. 6

7 CZĘŚĆ 3 omówienie najnowszej praktyki leasingowej VAT marża w leasingu finansowym, Dopuszczalność praktyki VAT marża tak jak w każdej dostawie Nabycie towaru używanego od podmiotu kwalifikowanego Osoby nie będącej podatnikiem VAT Nabycie w trybie VAT marża Nabycie towaru zwolnionego z VAT na podstawie art.. 43 ust.1 pkt 2 Nabycie od podatników od wartości dodanej (w krajach UE) w trybie VAT marża lub jako zwolnione z VAT Podstawa opodatkowania część finansowa bez prawa do odliczenia przez nabywcę Korekta leasingu a procedura VAT marży? 7

8 CZĘŚĆ 3 omówienie najnowszej praktyki leasingowej Przejęcie leasingu w ramach nabytego przedsiębiorstwa a koszt uzyskania przychodu, Różnica między wartością środków trwałych w leasingu a wartością zobowiązań z tego tytułu, faktycznie zapłacona w cenie nabywanego przedsiębiorstwa, nie stanowi kosztu uzyskania przychodów w momencie poniesienia jako wydatek bezpośrednio związany z nabywanym przedsiębiorstwem. IS WA-WA NR IPPB5/ /09-6/MB z dnia Czy różnica ta zwiększy wartość firmy nabywanego przedsiębiorstwa podlegającą amortyzacji jako WNiP? 8

9 CZĘŚĆ 3 omówienie najnowszej praktyki leasingowej Refakturowanie opłat leasingowych z tytułu używania samochodów osobowych a prawo do pełnego odliczenia VAT przez refakturującego, Ograniczenie 60 % nie więcej niż 6 tys. zł dotyczy wyłącznie podmiotu użytkującego samochód osobowy Podmiot refakturujący nie używa samochodu, jedynie rozlicza poniesione koszty leasingu Warunek przez cały refakturowany okres (np. miesiąc) samochód nie może być używany przez refakturującego Sprzeczne interpretacje MF analogia do zakupu samochodu konieczność prowadzenia działalności w zakresie najmu, leasingu itp. brak podstaw w przepisach ustawy VAT 9

10 CZĘŚĆ 3 omówienie najnowszej praktyki leasingowej Aktualna praktyka organów w sprawie zmiany korzystającego, Konieczność sukcesji praw i obowiązków podatkowych Brak sukcesji konieczność ponownego badania warunków leasingu operacyjnego okres trwania i suma opłat W szczególności negatywne konsekwencje dla samochodów osobowych Orzecznictwo WSA kilka pozytywnych wyroków dla podatników, ale ze względów formalnych upływ terminu 3 miesięcy na wydnaie interpretacji 10

11 CZĘŚĆ 3 omówienie najnowszej praktyki leasingowej Aktualna praktyka sądowa w sprawie opłaty wstępnej, czynszu inicjalnego, pierwszej opłaty leasingowej versus interpretacje organów podatkowych, FSK 601/05 - Wyrok NSA wyrok dotyczący stanu prawnego przed negatywny I SA/Gd 270/09 pozytywny zwrot "kosztów dotyczących okresu przekraczającego rok podatkowy należy rozumieć w ten sposób, że dotyczy on wydatków dotyczących usług (świadczeń) wykonywanych w kilku okresach. Nie dotyczy zaś wydatków związanych ze świadczeniami wykonanymi jednorazowo lecz wykorzystywanymi lub odnoszącymi skutek przez dłuższy czas. SA/Kr 1076/09 pozytywny I SA/Wa 1519/08 - pozytywny Interpretacje MF szereg negatywnych 11

12 CZĘŚĆ 3 omówienie najnowszej praktyki leasingowej Podatek u źródła a leasing finansowy oraz leasing operacyjny, Opłaty leasingowe ponoszone na rzecz podmiotu zagranicznego podlegają podatkowi u źrodła zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania Komentarz OECD a leasing rozróżnienie na leasing operacyjny oraz leasing finansowy rozumiany jako transakcja sprzedaży na raty a polskie regulacje podatkowe 12

13 CZĘŚĆ 3 omówienie najnowszej praktyki leasingowej Rozliczanie kosztów w czasie aktualna praktyka (np. prowizje dla pośredników). Rozliczanie kosztów w czasie wymaga, aby korzyść wynikająca z poniesionego kosztu była związana z okresem czasu przekraczającym rok podatkowy (dzierżawa, ubezpieczenie itp..) Wynagrodzenie za świadczenia jednorazowe są kosztem w dacie poniesienia Prowizje nie są wynagrodzeniem za świadczenia rozłożone w czasie 13

14 CZĘŚĆ 3 omówienie najnowszej praktyki leasingowej Posiadania potwierdzenia faktury korygującej dla celów obniżenia podatku należnego WSA w Warszawie zakwestionował konieczność posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej jako zasada naruszająca dyrektywy UE. III SA/Wa742/09 Praktyka MF negatywna 14

15 CZĘŚĆ 3 omówienie najnowszej praktyki leasingowej Powstanie obowiązku podatkowego w umowach leasingu: opłata wstępna, Wykonanie usługi, wystawienie faktury, czy upływ okresu rozliczeniowego? Brak jednoznacznych regulacji opłata wstępna nie dotyczy konkretnego świadczenia, póki nie zostanie wystawiona faktura brak przychodu należnego, opłata wstępna warunkuje wydanie przedmiotu leasingu, stąd przed wystawieniem faktury brak jest jakiegokolwiek zdarzenia przychodowego raty okresowe, upływ okresu rozliczeniowego świadczenia dodatkowe, np. podatki w dacie rewaluacja opłat leasingowych, przyporządkowana do okresu rozliczeniowego, w którym jest realizowana rewaluacja 15

16 Pozostałe zagadnienia związane z opodatkowaniem leasingu 16

17 Pozostałe zagadnienia sprzedaż przedmiotu leasingu Wartość rynkowa w prawie podatkowym zasada ogólna zbywca praw majątkowych lub rzeczy musi ustalić przychód z ich odpłatnego zbycia przychodem jest cena określona w umowie nie może ona bez uzasadnionej przyczyny odbiegać od wartości rynkowej brak regulacji dotyczącej zasad ustalania wartości rynkowej wartość rynkową określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju lub gatunku, z uwzględnieniem ich stopnia zużycia, czasu i miejsca zbycia rynek lokalny (miasto, gmina), krajowy (polska), europejski, międzynarodowy wycena przez biegłego jedna z podstaw określania wartości organ podatkowy może przedstawić własną wycenę, jeżeli zakwestionuje rzetelność wyceny przedstawionej przez podatnika wartość rynkowa maksymalna możliwa do uzyskania na danym rynku cena podatnik może wykazać próby sprzedaży danej rzeczy lub praw jako dowód w postępowaniu podatkowym, że zrobił wszystko, aby uzyskać jak najwięcej organy podatkowe w przypadku dóbr szybkozbywalnych często stosują notowania (np. eurotax), które nie zawsze odzwierciedlają cenę możliwą do uzyskania 17

18 Pozostałe zagadnienia sprzedaż przedmiotu leasingu Leasing operacyjny Sprzedaż korzystającemu Prawo finansującego do przeniesienia własności przedmiotu umowy po cenie znacznie odbiegającej od ceny rynkowej (ale nie niższej niż wartość hipotetyczna netto) bez narażania się na procedurę szacowania wartości sprzedaży; Cena sprzedaży przychód podatkowy dla finansującego; Koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży - rzeczywista wartość netto (cena nabycia pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne). 18

19 Pozostałe zagadnienia sprzedaż przedmiotu leasingu Sprzedaż osobie trzeciej i zasady rozliczenia z korzystającym przychód ze sprzedaży i koszty jego uzyskania ustala się na zasadach ogólnych przewidzianych w updof oraz updop przychód: wartość rynkowa przedmiotu leasingu koszt: cena nabycia pomniejszona o odpisy amortyzacyjne kwota wypłacona korzystającemu tytułem spłaty wartości przedmiotu umowy bez jej nabycia stanowi w dniu zapłaty koszt uzyskania finansującego do wysokości różnicy pomiędzy rzeczywistą wartością netto a hipotetyczną wartością netto przedmiotu leasingu dla korzystającego kwota otrzymana od finansującego jest przychodem w dniu jej otrzymania 19

20 Pozostałe zagadnienia sprzedaż przedmiotu leasingu Sprzedaż osobie fizycznej do majątku prywatnego umowa leasingu zawarta była z osobą prowadzącą dzialalność gospodarczą sprzedaż może nastąpić do majątku prywatnego nie jest to osoba trzecia brak podstaw określania przychodu finansujacego według wartosci rynkowej finansujący, jeżeli umowa nie zastrzega inaczej, jest zobowiązany do takiej sprzedaży uwaga sprzedaż osobie nie prowadzącej działalnosći gospodarczej rodzi obowiązek ewidencji w kasie fiskalnej brak zaewidencjonowania sankcja w postaci zakwestionowania prawa do odliczenia części podatku vat naliczonego konsekwencje u korzystającego wyprowadzenie majątku z działalnosci gospodarczej do majątku prywatnego nie jest opodatkowane, ale późniejsza sprzedaż przed uplywem 6 lat jest opodatkowana dotyczy to środków trwałych, które były w ewidencji podatkowej brak odniesienia do leasingu operacyjnego przedmiot leasingu nie 20był w ewidencji

21 Pozostałe zagadnienia sprzedaż przedmiotu leasingu Sprzedaż wspólnikowi spółki osobowej uprawnienie do zakupu przysługuje wszystkim wspólnikom sprzedaż jednemu powoduje, że nabywa on wartość przysługującą innemu wspólnikowi sprzedaż osobie trzeciej następuje więc tylko w części przypadajacej na pozostałych wspólników ewentualne rozpoznanie przychodu w wysokosci wartosci rynkowej tylko w tej części uprawnienie do nabycia przedmiotu leasingu, może być elementem rozliczenia między wspólnikami w przypadku rozwiazania umowy spółki podobieństwo do cesji umowy leasingu zmiana strony umowy ryzyka podatkowe związane z cesją 21

22 Pozostałe zagadnienia CIT Leasing finansowy Sprzedaż korzystającemu Przychód ze sprzedaży wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży, także wtedy, gdy znacznie odbiega od wartości rynkowej Koszt przeniesienia własności u finansującego - wydatki na nabycie lub wytworzenie przedmiotu leasingu pomniejszone o spłatę wartości początkowej (tj. Faktycznie otrzymaną przez finansującego w opłatach ustalonych w umowie leasingu równowartość wartości początkowej) 22

23 Pozostałe zagadnienia CIT Leasing finansowy Sprzedaż osobie trzeciej i zasady rozliczenia z korzystającym Przychód ze sprzedaży według wartości rynkowej Koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży wydatki poniesione przez finansującego na nabycie przedmiotu leasingu pomniejszone o spłatę wartości początkowej Kwota wypłacona korzystającemu z tytułu spłaty wartości przedmiotu umowy kosztem uzyskania przychodu finansującego i przychodem korzystającego w dniu jej otrzymania. 23

24 Pozostałe zagadnienia CIT Zniszczenie lub utrata przedmiotu leasingu Praktyka organów czy pozostałe do rozliczenia opłaty leasingowe są kosztem uzyskania przychodów korzystającego? Ustalanie przychodu z tytułu ubezpieczenia zależne od warunków w umowie Otrzymane odszkodowanie na pokrycie rat leasingowych jest przychodem leasingodawcy (zasada kasowa) Nadwyżka ubezpieczenia jest przekazana leasingobiorcy Interpretacje organów podatkowych czy całość odszkodowania jest przychodem korzystającego? Korzystający nie otrzymuje odszkodowania w całości tylko nadwyżkę Stroną umowy ubezpieczenia jest finansujący 24

25 Pozostałe zagadnienia CIT Należność z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy leasingu: Charakter prawny wynagrodzenia odszkodowanie czy wynagrodzenie z tytułu rat leasingowych Podatek dochodowy Opodatkowanie u finansującego zasada kasowa Zaliczenie wynagrodzenia do kosztów uzyskania przychodów u korzystającego Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu przedterminowego rozwiązania umowa podatkiem VAT Usługa czy odszkodowanie praktyka organów podatkowych Zapisy umów leasingowych a ryzyko podatkowe finansującego Sprzedaż pozostałości przedmiotu leasingu a rozliczenia z korzystającym: Ustalanie wartości pozostałości wartość rynkowa pozostałości 25

26 Pozostałe zagadnienia CIT Cesja leasingu Przyczyny dokonywania przejęcia praw i obowiązków: Umowa między stronami porozumienie trójstronne Przekształcenia po stronie finansującego Połączenie, podział, zmiana formy prawnej korzystającego Sprzedaż lub aport przedsiębiorstwa korzystającego Śmierć korzystającego kontynuacja działalności korzystającego przez członków rodziny Likwidacja korzystającego Dopuszczalność i warunki zmiany korzystającego 26

27 Pozostałe zagadnienia CIT Cesja leasingu Obszary ryzyk podatkowych w przypadku zmiany korzystającego: Spełnienie warunków umowy leasingu po zmianie strony minimalny okres umowy leasingu oraz suma opłat leasingowych Ustalanie wartości końcowej przedmiotu leasingu u finansującego Świadczenie częściowo nieodpłatne u korzystającego 27

28 Pozostałe zagadnienia CIT Przejęcie umowy leasingu operacyjnego Kontynuacja umowy przez nowego korzystającego Regulacje podatkowe: Finansujący zachowuje prawo do sprzedaży przedmiotu po cenie odbiegającej od rynkowych Bez względu na okres trwania umowy u nowego korzystającego Warunki cesji Rozliczenie się między stronami z tytułu cesji wynagrodzenie dla dotychczasowego korzystającego Uzasadnienie cesji - ekonomiczne lub sytuacyjne Organy podatkowe Kwestionują warunki przejętej umowy leasingu, w tym samochodu 28 osobowego

29 Pozostałe zagadnienia CIT Przejęcie/cesja umowy leasingu finansowego Brak kontynuacji amortyzacji przez nowego korzystającego Ryzyko sprzedaży przedmiotu po cenie odbiegającej od rynkowych Alternatywa: Zawarcie nowej umowy Aktualizacja wartości początkowej przedmiotu leasingu Ponowne wyliczenie sumy opłat według zaktualizowanej wartości 29

30 Pozostałe zagadnienia CIT Cesja umowy leasingu a korekta kosztów uzyskania przychodów Brak obowiązku korekty u dotychczasowego korzystającego Zarówno opłaty wstępnej jak i rat okresowych Zapłata odstępnego za przejęcie a koszt uzyskania przychodu Rozliczanie kosztu w czasie czy w dacie poniesienia? 30

31 Pozostałe zagadnienia CIT Przejęcie/cesja umowy leasingu finansowego Brak kontynuacji amortyzacji przez nowego korzystającego Ryzyko sprzedaży przedmiotu po cenie odbiegającej od rynkowych Alternatywa: Zawarcie nowej umowy Aktualizacja wartości początkowej przedmiotu leasingu Ponowne wyliczenie sumy opłat według zaktualizowanej wartości 31

32 Pozostałe zagadnienia CIT Zmiana finansującego Sprzedaż przedmiotu leasingu przez finansującego, Zasady ustalania wartości rynkowej przedmiotu obciążonego umową leasingu, Regulacje podatkowe wartość według średnich cen na rynku ale Uzasadniona przyczyna dla której wartość jest niższa Organy podatkowe pozwalają indywidualnie ustalić wartość Zbycie przedmiotu leasingu przewłaszczonego na zabezpieczenie Kto jest zobowiązany wystawić fakturę VAT Bank czy firma leasingowa? 32

33 Pozostałe zagadnienia - VAT Korekty podatku naliczonego przy nabyciu samochodu osobowego (kredyt, leasing finansowy) w przypadku zbycia Początkowo odliczenie 60 % max zł Sprzedaż samochodu osobowego używanego zwolniona z vat Bo odliczenie przy zakupie było tylko częściowe Oznacza to konieczność korekty podatku naliczonego jeżeli sprzedaż przed upływem 5 lat Vat naliczony od środków trwałych koryguje się przez 5 lat bada się co roku związek ze sprzedażą opodatkowaną Jeżeli jest związek ze sprzedażą zwolnioną obowiązek korekty Przedmiot korekty 60 % podatku naliczonego odliczonego przy zakupie Okres korekty 5 lat 20 % odliczonego podatku rocznie, za każdy zakończony rok kalendarzowy Sprzedaż po 3 latach korekta podatku naliczonego 40 % podatku naliczonego (2 lata pozostałe do końca okresu korekty x 20%) Kiedy korekta w miesiącu zbycia samochodu Cześć odliczonego podatku należy alokować do sprzedaży zwolnionej 33

34 Pozostałe zagadnienia - VAT Zasady opodatkowania zaliczek wpłaconych przez korzystającego bezpośrednio do dostawcy Zaliczenie zaliczki na poczet opłaty wstępnej (opłat leasingowych) Porozumienie kompensacyjne zwrot zaliczki poprzez kompensatę wzajemnych należności faktura korygująca od dostawcy Finansujący wystawia faktury na opłaty leasingowe bez pomniejszania o zaliczkę 34

35 Pozostałe zagadnienia - VAT Opcja nabycia a podstawa opodatkowania Co do zasady opcja zwiększa podstawę opodatkowania Rezygnacja z opcji nabycia a prawo do korekty VAT należnego Brak opcji zakupu w umowie leasingu finansowego czy mamy do czynienia z dostawą towarów Ustawa przewiduje dwa warunki: Przejście własności Zakwalifikowanie jako leasing finansowy w rozumieniu cit/pit Ryzyko przekwalifikowania na dostawę towarów w przypadku faktycznego nabycia przedmiotu leasingu na zasadach preferencyjnych po 35 zakończeniu umowy

36 Pozostałe zagadnienia - VAT Zasady opodatkowania zaliczek wpłaconych przez korzystającego bezpośrednio do dostawcy Zaliczenie zaliczki na poczet opłaty wstępnej (opłat leasingowych) Porozumienie kompensacyjne zwrot zaliczki poprzez kompensatę wzajemnych należności faktura korygująca od dostawcy Finansujący wystawia faktury na opłaty leasingowe bez pomniejszania o zaliczkę 36

37 Pozostałe zagadnienia - VAT Wyrok ETS w sprawie Magoora dotyczył odliczenia VAT od paliwa od leasingowanego samochodu; ETS stwierdził, że wprowadzenie po 1 maja 2004 r. Ograniczenia odliczenia, które rozszerzało zakres ograniczenia obowiązujący na podstawie starej ustawy o vat było sprzeczne z dyrektywą; Określenie czy w konkretnym przypadku prawa podatnika zostały naruszone ETS pozostawił rozstrzygnięciu sądów krajowych; 37

38 Pozostałe zagadnienia VAT a samochody osobowe Prawo do odliczenia VAT od samochodów i paliwa przysługuje tylko w zakresie, który wynikał ze starych przepisów o VAT: WSA w Olsztynie, sygn. akt I SA/Ol 59/09 z 12 marca 2009 r. WSA w Opolu, sygn. akt I SA/Op 18/09 z 9 marca 2009 r. WSA w Gorzowie Wielkopolskim: z 3 marca 2009 r. sygn. akt I SA/Go 57/09; WSA w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 1542/08 z 2 marca 2009 r. Prawo do odliczenia VAT od samochodów i paliwa przysługuje bez ograniczeń WSA w Krakowie, sygn. akt I SA/Kr 147/09 z 3 kwietnia 2009 r. 38

39 Kontakt Piotr Trybała Partner KPT Doradcy Podatkowi Sp. z o.o. International Office1 ul. Puławska 182, Warszawa tel fax direct Komórka:

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup?

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Nasza spółka użytkowała samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zawarta umowa przewidywała opcję jego wykupu. Po zakończeniu umowy zawarliśmy umowę sprzedaży tego samochodu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu

Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu Art. 17a. Ilekroć w rozdziale jest mowa o: 1) umowie leasingu - rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19 Spis Treści ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 15 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym.. 15 Umowa leasingu, zgodnie z przepisami 15 2. Strony umowy leasingu.. 16 3. Umowa leasingu w prawie

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania leasingu w CIT

Zasady opodatkowania leasingu w CIT Zasady opodatkowania leasingu w CIT Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych za umowę leasingu uważa się nie tylko umowę tego rodzaju określoną w Kodeksie cywilnym, ale również każdą inną

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Czy cesja umożliwia zaliczanie rat leasingowych w koszty przez firmę, na rzecz której ta cesja została dokonana?

Czy cesja umożliwia zaliczanie rat leasingowych w koszty przez firmę, na rzecz której ta cesja została dokonana? Czy cesja umożliwia zaliczanie rat leasingowych w koszty przez firmę, na rzecz której ta cesja została dokonana? Pytanie Spółka cywilna podpisała umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego na 2 lata.

Bardziej szczegółowo

Czy tę opłatę można jednorazowo zaliczyć w koszty uzyskania przychodów?

Czy tę opłatę można jednorazowo zaliczyć w koszty uzyskania przychodów? Czy tę opłatę można jednorazowo zaliczyć w koszty uzyskania przychodów? Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem jest m.in. wynajem samochodów. Rozliczam się na podstawie księgi

Bardziej szczegółowo

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego.

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Pytanie Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego we frankach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy 1 Leasing - narzędzie optymalizacji podatkowej Marta Szafarowska 4 marca 2008 2 Zagadnienia 1. Leasing a inne formy finansowania inwestycji na gruncie podatków

Bardziej szczegółowo

Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie?

Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie? Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie? Umowa leasingu Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część I

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część I Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski Część I Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2013 r. 2 Podstawa prawna nowelizacji przepisów Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. LEASING Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. LEASING Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski DK Wydawnictwo Sp. z o.o. LEASING 2014 Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski 1 Projekt okładki: Agnieszka Puczkielewicz Copyright by DK Wydawnictwo Sp. z o.o., Białystok 2014 ISBN 978-83-64227-08-0 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Leasing co warto wiedzieć przed podpisaniem umowy

Leasing co warto wiedzieć przed podpisaniem umowy OPUBLIKOWANO: 22 WRZEŚNIA 2016 Leasing co warto wiedzieć przed podpisaniem umowy Opracowała: Aleksandra Trocińska, konsultant podatkowy Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Leasing nieruchomości Marta Szafarowska WARSZTATY RADY PODATKOWEJ WIOSNA 2017

Leasing nieruchomości Marta Szafarowska WARSZTATY RADY PODATKOWEJ WIOSNA 2017 Leasing nieruchomości Marta Szafarowska WARSZTATY RADY PODATKOWEJ WIOSNA 2017 Agenda Leasing nieruchomości 1. Specyfika leasingu nieruchomości na gruncie CIT i VAT; 2. Leasing zwrotny w ujęciu CIT i VAT;

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami.

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. W artykule przeanalizowane zostały aspekty opodatkowania transakcji podatkiem dochodowym od osób prawnych,

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

Leasing w ujęciu podatkowym i bilansowym

Leasing w ujęciu podatkowym i bilansowym Leasing w ujęciu podatkowym i bilansowym Warszawa, 21 października 2015 r. prowadzący: Barbara Dąbrowska Manager Działu Księgowości w międzynarodowej firmie leasingowej, Dyrektor ds. Finansów w firmie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 13

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 13 5 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Wprowadzenie... 13 Część I. Prawnopodatkowe skutki umów leasingu... 21 Rozdział 1. Cywilnoprawne regulacje leasingu... 23 1.1. Uwagi wstępne... 23 1.2. Pojęcie umowy leasingu...

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński Zdaniem WSA w Warszawie ta opłata jest kosztem jednorazowym, związanym z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i wydaniem samego przedmiotu leasingu. Nieprawidłowe jest stanowisko Ministra Finansów,

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH LIPIEC 2013

CRIDO TAXAND FLASH LIPIEC 2013 CRIDO TAXAND FLASH LIPIEC 2013 TEMATY MIESIĄCA Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych przedłużone do 2026 r. Wydatki na spotkania biznesowe mogą stanowić koszty podatkowe. Różnice kursowe w wycenie

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD

CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD 2013 TEMATY MIESIĄCA Przychód podatkowy ze sprzedaży udziałów powstaje w momencie ziszczenia się warunku zawieszającego; Korekta faktury VAT w przypadku cesji praw z umowy nie

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka Spis Treści Wykaz skrótów:... 20 WSTĘP... 23 CZĘŚĆ I SAMOCHODY W VAT...

Bardziej szczegółowo

Finansowanie. Przez rynek finansowy Kredyty. Pożyczki. Emisja obligacji Przez rynek towarowy Kredyt handlowy Szczególne formy finansowania Leasing

Finansowanie. Przez rynek finansowy Kredyty. Pożyczki. Emisja obligacji Przez rynek towarowy Kredyt handlowy Szczególne formy finansowania Leasing Leasing Finansowanie Zewnętrzne Wewnętrzne Własne Emisja akcji Dopłaty akcjonariuszy Udziały Dopłaty wspólników Wewnętrzne Dotacje Obce Przez rynek finansowy Kredyty Pożyczki Emisja obligacji Przez rynek

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2010.02.05 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Zmiany dotyczące leasingu obowiązujące od 2013 roku w podatku dochodowym materiał dodatkowy

Zmiany dotyczące leasingu obowiązujące od 2013 roku w podatku dochodowym materiał dodatkowy Zmiany dotyczące leasingu obowiązujące od 2013 roku w podatku dochodowym materiał dodatkowy Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych inne

Bardziej szczegółowo

LEASING INFORMACJE OGÓLNE

LEASING INFORMACJE OGÓLNE 1 LEASING INFORMACJE OGÓLNE LEASING 3 PODSTAWOWE POJĘCIA Leasing - alternatywny w stosunku do kredytu bankowego sposób finansowania inwestycji. Transakcja ta polega na oddaniu przez jedną stronę (leasingodawcę)

Bardziej szczegółowo

Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek).

Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek). OGÓLNE ZASADY USTALANIA RÓŻNIC KURSOWYCH... Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek). Przykład 10 stycznia 2007 r. Spółka z o.o. otrzymała

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

Najem lokali użytkowych aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe

Najem lokali użytkowych aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe Tomasz Balcerak, Anna Główka, Marcin Jamroży, Katarzyna Judkowiak, Renata Kabas-Komorniczak, Grzegorz Stachyra Najem lokali użytkowych aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe Stan prawny na dzień 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski. Leasing. ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego

Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski. Leasing. ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski Leasing ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treœci Wstęp...................................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII 1. Faza inwestycyjna... 1 1.1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

Jaki sposób korzystania z tego auta będzie najkorzystniejszy pod względem podatkowym?

Jaki sposób korzystania z tego auta będzie najkorzystniejszy pod względem podatkowym? Jaki sposób korzystania z tego auta będzie najkorzystniejszy pod względem podatkowym? Wspólnicy spółki cywilnej i innych spółek osobowych mogą do celów związanych z działalnością spółki wykorzystywać samochody

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII Rozdział I. Faza inwestycyjna... 1 1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h):

BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h): BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h): Działalność jednoosobowa, działalność w formie spółki osobowej, zarządzanie podmiotem w oparciu o umowę na kontrakt menadżerski: 1. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT musi być dokonana przez podatników, którzy w trakcie poprzedniego roku podatkowego odliczali VAT częściowo według ustalonej wstępnie na dany rok

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia

Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia 1. Faza inwestycyjna 1.1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość 1.1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych 1.1.1.1. Opodatkowanie zbywcy 1.1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 Rozdział 1. Opodatkowanie transakcji przeniesienia własności nieruchomości str. 15 1.1. Opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości - informacje ogólne str. 15 1.2.

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ 2014 TEMATY MIESIĄCA Kaucja zwracana po wykonaniu umowy nie podlega opodatkowaniu VAT Gmina ma prawo do korekty podatku VAT w związku ze zmianą sposobu użytkowania nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58 Spis treści SPIS TREŚCI DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu.... 13 Skutki w VAT... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Samochody,

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 280815 Temat: odw-kompendium podatkowe - VAT I CIT. Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 27 Sierpień Częstochowa, Hotel Mercure, Kod szkolenia: 280815

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów rozwojowych w firmie.

Finansowanie planów rozwojowych w firmie. Finansowanie planów rozwojowych w firmie. Niejeden przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zastanawia się nad sposobem finansowania swoich planów rozwojowych. Wybór rozstrzyga się w wielu przypadkach

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 CZĘŚĆ I KOMENTARZ Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 1. Uwagi wstępne str. 17 2. Nieodpłatne korzystanie z samochodów służbowych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe 1 1. Metody ustalania różnic kursowych od 01.01.2007: wprowadza się dwie opcjonalne metody: w oparciu o nowe regulacje w ustawie podatkowej, w oparciu o przepisy o rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu.

Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu. Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu. Pytanie podatnika Spółka z o.o. kupiła we wrześniu 2008 r. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r.

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r. Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014 29 Listopada 2013 r. Podatek od towarów i usług zasadnicze zmiany ustawy Podatek od towarów i usług projekty aktów wykonawczych Podatek dochodowy zmiany dotyczące spółek

Bardziej szczegółowo

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Publikacja omawia z praktycznego punktu widzenia i w sposób przystępny podatki z którymi księgowy

Bardziej szczegółowo

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 449414 Temat: Akcja Bilans 2014-Podatkowe zamknięcie roku 2014 w VAT i podatkach dochodowych 27 Październik Bielsko-Biała, Hotel Qubus, Kod szkolenia: 449414

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy,

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 1. Przy dokonywaniu zapisów w księdze, wynikających z prowadzonych przez podatnika: a) ewidencji sprzedaży, b) ewidencji kupna i sprzedaży wartości

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 19, 28 maja 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week jest

Bardziej szczegółowo

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 11/2010

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 11/2010 TAX PRESS REVIEW Podatek VAT ETS w wyroku z 7 października 2010 r. (w sprawach połączonych C-53/09 i C-55/09 Loyalty Management UK Ltd i Baxi Group Ltd) uznał, że dostawcy wydający konsumentom nagrody

Bardziej szczegółowo

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1 Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać z nowym rokiem, jest największą

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawna ZPL. Marta Szafarowska

Grupa Prawna ZPL. Marta Szafarowska Grupa Prawna ZPL Marta Szafarowska Posiedzenie Grupy ds. prawnych ZPL 20.09.2013 1. Niedostateczna kapitalizacja stan prac 2. Samochody osobowe od stycznia 2014 r. stan prac 3. Zmiany zasad opodatkowania

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ 2013

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ 2013 CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ 2013 TEMATY MIESIĄCA Gmina może odliczać VAT od nabywanych usług doradczych Zapłata odszkodowania z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy dzierżawy / najmu jest kosztem

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Przepisy antyzatorowe Przepisy antyzatorowe Wprowadzenie DEREGULACJA - USTAWA Przepisy antyzatorowe Podatki dochodowe DEREGULACJA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15 Wykaz skrotów.......................................................... 11 Wstęp.................................................................... 13 I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające.........

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów) - suma aktywów nie

Bardziej szczegółowo

Przychody z działalności gospodarczej

Przychody z działalności gospodarczej 29 marzec 2010r. Przychody z działalności gospodarczej Sebastian Twardoch, prawnik, doradca podatkowy Zasada kasowa Art. 12. ust. 1. Przychodami z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14 są w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług?

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Pytanie Zakupiliśmy w marcu prenumeratę wydawnictwa specjalistycznego w USA, które

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura 1061-IPTPP3.4512.104.2017.1.JM Data 10 kwietnia 2017 r. Autor Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 2a, art. 14b 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Poradnik Leasingobiorcy

Poradnik Leasingobiorcy Szanowni Państwo, przekazujemy w Państwa ręce kolejny numer miesięcznika Poradnik Leasingobiorcy, wydawanego przez Agencję Leasingu i Finansów Sp. z o.o. Wydawnictwo ma na celu przybliżenie czytelnikom

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA VAT SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Jak prawidłowo rozliczyć sprzedaż nieruchomości. DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

INSTRUKCJA VAT SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Jak prawidłowo rozliczyć sprzedaż nieruchomości. DK Wydawnictwo Sp. z o.o. DK Wydawnictwo Sp. z o.o. INSTRUKCJA VAT SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 2014 Jak prawidłowo rozliczyć sprzedaż nieruchomości Dorota Kosacka - Olszewska Bogdan Olszewski III 1 Spis Treści WSTĘP... 11 WYKAZ SKRÓTÓW...

Bardziej szczegółowo

Wybrane orzeczenia TSUE oraz polskich sądów administracyjnych wydane w 2015 r.

Wybrane orzeczenia TSUE oraz polskich sądów administracyjnych wydane w 2015 r. Wybrane orzeczenia TSUE oraz polskich sądów administracyjnych wydane w 2015 r. Agnieszka Szuper Bącik Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Warszawa, 26 listopada 2015 r. Rozliczanie

Bardziej szczegółowo

Skuteczna optymalizacja kosztów. Kamila Ciszczonik TaxCare

Skuteczna optymalizacja kosztów. Kamila Ciszczonik TaxCare Skuteczna optymalizacja kosztów Kamila Ciszczonik TaxCare Optymalizacja w pigułce Samochód w działalności gospodarczej Lokal w działalności gospodarczej samozatrudnienie Samochód w działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług Podatek od towarów i usług 4. Obowiązek podatkowy w VAT dr Rafał Mroczkowski Kazus (1) Radca prawny Paweł P. w dniu 10 maja 2014 r. zawarł z Domex S.A. umowę stałej obsługi prawnej, obejmującej także doradztwo

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE PODATKI NR 9 INDEKS 36990X ISBN 9788374403559 MARZEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE Jak ustalić ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego do

Bardziej szczegółowo

Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków?

Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków? Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków? Pytanie podatnika Nasza spółka wprowadziła do ewidencji środków trwałych maszyny, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r.

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r. KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK Sp. z o.o. 28.12.2013r.] Wybór zmian przepisów dotyczących prawa do odliczenia

Bardziej szczegółowo

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach.

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 396915 Temat: odw-kompendium podatkowe VAT i CIT - Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 21 Październik Zabrze, Hotel Diament, Kod szkolenia: 396915

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji. mleasing Sp. z o.o. (obowiązująca od dnia 1 czerwca 2013 r.)

Tabela Opłat i Prowizji. mleasing Sp. z o.o. (obowiązująca od dnia 1 czerwca 2013 r.) Tabela Opłat i Prowizji mleasing Sp. z o.o. (obowiązująca od dnia 1 czerwca 2013 r.) Lp. Czynność Opłata netto Uwagi Umowa 1. Zmiana terminów płatności rat w 200 PLN czasie trwania umowy leasingu w obrębie

Bardziej szczegółowo

dodatek nr 7 Leasing w podatkach wybrane problemy

dodatek nr 7 Leasing w podatkach wybrane problemy MONITOR księgowego nr 10(230) 15.05.2013 dodatek nr 7 TEMAT na czasie Marcin Gawlik doradca podatkowy, ekspert w zakresie leasingu, autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego Leasing w podatkach

Bardziej szczegółowo

Millennium Leasing 1

Millennium Leasing 1 Millennium Leasing 1 O Firmie Millennium Leasing oferuje kompleksowe usługi leasingu Spółka rozpoczęła działalność w dniu 28.03.1991 r. i do maja 2006 działała pod firmą BEL Leasing Sp. z o.o. Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje

faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje Zamów na www.doradcavat.wip.pl lub pod nr tel. 22 518

Bardziej szczegółowo

Zmiany w CIT od 1 stycznia 2013 r.

Zmiany w CIT od 1 stycznia 2013 r. PILCH WĄSIK KANCELARIA PRAWNICZA SP.K. Zmiany w CIT od 1 stycznia 2013 r. Opracowanie: dr Paulina Pilch radca prawny, doradca podatkowy Korekta kosztów podatkowych (1) obowiązek zmniejszenia kosztów, gdy

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r. Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy zasada ogólna Z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w podatku VAT będzie powstawał w dacie sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 33713 Temat: Podatki 2013 - CIT, PIT, VAT - zmiany przepisów obowiązujące od 2013 roku.cit 2013 - rewolucyjne zmiany zasad opodatkowania działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Kup Pan paliwo w niskiej cenie... - Ryzyka w VAT związane z nabywaniem paliw. Tomasz Piekielnik Doradca Podatkowy Nr wpisu 11108

Kup Pan paliwo w niskiej cenie... - Ryzyka w VAT związane z nabywaniem paliw. Tomasz Piekielnik Doradca Podatkowy Nr wpisu 11108 Kup Pan paliwo w niskiej cenie... - Ryzyka w VAT związane z nabywaniem paliw Tomasz Piekielnik Doradca Podatkowy Nr wpisu 11108 Przedstawienie kancelarii 2 O Kancelarii PBC Jesteśmy butikową kancelarią

Bardziej szczegółowo

11/28/2012. Podatek VAT 2013/2014. Omówienie najważniejszych zmian w VAT

11/28/2012. Podatek VAT 2013/2014. Omówienie najważniejszych zmian w VAT Podatek VAT 2013/2014 Omówienie najważniejszych zmian w VAT VAT 2013 1 Ułatwienia dla małych podatników Mały podatnik rozliczający się kasowo będzie rozliczał VAT : 1) przy sprzedaży na rzecz podatnika

Bardziej szczegółowo

Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2011 r.

Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2011 r. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 313711 Temat: AKCJA BILANS. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2011 11-14 Październik Krynica Zdrój, Hotel SPA dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/4510-318/15/PC Data 2015.11.16 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Różnice kursowe, powstałe w sytuacjach, które nie mieszczą się w przedmiotowym katalogu,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Krywan Tomasz, Płatność gotówką wykluczy ujęcie wydatku w kosztach zmiany w PIT oraz CIT od dnia 1 stycznia 2017 r. Streszczenie

Krywan Tomasz, Płatność gotówką wykluczy ujęcie wydatku w kosztach zmiany w PIT oraz CIT od dnia 1 stycznia 2017 r. Streszczenie Krywan Tomasz, Płatność gotówką wykluczy ujęcie wydatku w kosztach zmiany w PIT oraz CIT od dnia 1 stycznia 2017 r. Opublikowano: ABC Status: aktualny Krywan Tomasz, Płatność gotówką wykluczy ujęcie wydatku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów [Dziennik Ustaw Nr 152, Poz. 1475] OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w odszkodowaniach z ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Podatek VAT w odszkodowaniach z ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Bartłomiej Chmielowiec główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Podatki w ubezpieczeniach część 2 Podatek VAT w odszkodowaniach z ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo