CZĘŚĆ 3 omówienie najnowszej praktyki leasingowej oraz pozostałe zagadnienia związane z opodatkowaniem leasingu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ 3 omówienie najnowszej praktyki leasingowej oraz pozostałe zagadnienia związane z opodatkowaniem leasingu"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ 3 omówienie najnowszej praktyki leasingowej oraz pozostałe zagadnienia związane z opodatkowaniem leasingu 1

2 CZĘŚĆ 3 omówienie najnowszej praktyki leasingowej Opodatkowanie VAT kaucji gwarancyjnej zmiana praktyki organów podatkowych, Kaucja nie jest opodatkowana w dacie jej otrzymania, Istotny jest zwrotny charakter kaucji a nie fakt fizycznego zwrotu interpretacja z dnia 9 kwietnia 2009 sygn. PPP3/ /09-4/MM, Interpretacja z dnia 22 sierpnia 2008 sygn. IPPP /08-4/JB, interpretacja z dnia 13 marca 2009 sygn. IBPP2/443-60/09/LŻ 2

3 CZĘŚĆ 3 omówienie najnowszej praktyki leasingowej Różnice kursowe w leasingu finansowym transakcje walutowe i denominowane metoda podatkowa, Zarówno w transakcjach walutowych jak i denominowanych w leasingu finansowym, różnice kursowe lub quasi kursowe są elementem ustalenia kosztu sprzedaży przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy Dodatnie różnice kursowe na koniec umowy nie są przychodem ujemne różnice kursowe na koniec umowy mimo spłaty 100 % kapitału koszt sprzedaży przedmiotu leasingu = wartość początkowa minus spłata kapitału w trakcie umowy, przeliczona na zł wg kursów stosowanych do poszczególnych spłat Przychodu finansującego i kosztu korzystającego nie stanowi spłata kapitału leasingu wyliczona po aktualnym kursie, zgodnie z umową leasingu 3

4 CZĘŚĆ 3 omówienie najnowszej praktyki leasingowej Status refakturowania ubezpieczeń w leasingu, Negatywne interpretacje MF przeważający charakter świadczenia leasing Negatywny wyrok WSA Wrocław oczekiwanie na wyrok NSA Refakturowanie dopuszczalność w świetle praktyki ETS odrębność świadczeń Zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej korzystającemu przekazanie wszelkich korzyści z ubezpieczenia korzystającemu 4

5 CZĘŚĆ 3 omówienie najnowszej praktyki leasingowej Korekty w transakcjach leasingu finansowego (rozwiązanie umów leasingu), Brak aktualnej praktyki MF dla korekty leasingu finansowego, jeżeli dochodzi do zwrotu przedmiotu leasingu Zmiany regulacji dotyczących faktur korygujących Podstawy korekty obrotu bonifikata, opust, reklamacja, zwrot towaru Czy zmiana wynagrodzenia z tytułu leasingu w wyniku skrócenia lub przerwania uzasadnia wystawienie faktury korygującej i zmniejszenie obrotu? 5

6 CZĘŚĆ 3 omówienie najnowszej praktyki leasingowej Korekty w transakcjach leasingu finansowego (zwiększenie podstawy opodatkowania w wyniku zmiany stóp procentowych), Wyrok WSA korekty należy dokonać wstecznie III SA/Wa 712/09 - Wyrok WSA w Warszawie w przypadku, gdy dokonana korekta spowoduje zwiększenie kwoty podatku należnego, powinna ona być rozliczona w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dostawy nieruchomości, bez względu na przyczynę dokonanej korekty. Podwyższenie kwoty należnej z tytułu umowy leasingu nie stanowi nowej okoliczności, niemożliwej do przewidzenia w chwili wystawienia faktury pierwotnej. Wnioskodawca powinien uwzględnić taką fakturę korygującą w rejestrze sprzedaży w miesiącu, w którym wystawiona została pierwotna faktura i jednocześnie skorygować deklarację VAT-7 za ten miesiąc. 6

7 CZĘŚĆ 3 omówienie najnowszej praktyki leasingowej VAT marża w leasingu finansowym, Dopuszczalność praktyki VAT marża tak jak w każdej dostawie Nabycie towaru używanego od podmiotu kwalifikowanego Osoby nie będącej podatnikiem VAT Nabycie w trybie VAT marża Nabycie towaru zwolnionego z VAT na podstawie art.. 43 ust.1 pkt 2 Nabycie od podatników od wartości dodanej (w krajach UE) w trybie VAT marża lub jako zwolnione z VAT Podstawa opodatkowania część finansowa bez prawa do odliczenia przez nabywcę Korekta leasingu a procedura VAT marży? 7

8 CZĘŚĆ 3 omówienie najnowszej praktyki leasingowej Przejęcie leasingu w ramach nabytego przedsiębiorstwa a koszt uzyskania przychodu, Różnica między wartością środków trwałych w leasingu a wartością zobowiązań z tego tytułu, faktycznie zapłacona w cenie nabywanego przedsiębiorstwa, nie stanowi kosztu uzyskania przychodów w momencie poniesienia jako wydatek bezpośrednio związany z nabywanym przedsiębiorstwem. IS WA-WA NR IPPB5/ /09-6/MB z dnia Czy różnica ta zwiększy wartość firmy nabywanego przedsiębiorstwa podlegającą amortyzacji jako WNiP? 8

9 CZĘŚĆ 3 omówienie najnowszej praktyki leasingowej Refakturowanie opłat leasingowych z tytułu używania samochodów osobowych a prawo do pełnego odliczenia VAT przez refakturującego, Ograniczenie 60 % nie więcej niż 6 tys. zł dotyczy wyłącznie podmiotu użytkującego samochód osobowy Podmiot refakturujący nie używa samochodu, jedynie rozlicza poniesione koszty leasingu Warunek przez cały refakturowany okres (np. miesiąc) samochód nie może być używany przez refakturującego Sprzeczne interpretacje MF analogia do zakupu samochodu konieczność prowadzenia działalności w zakresie najmu, leasingu itp. brak podstaw w przepisach ustawy VAT 9

10 CZĘŚĆ 3 omówienie najnowszej praktyki leasingowej Aktualna praktyka organów w sprawie zmiany korzystającego, Konieczność sukcesji praw i obowiązków podatkowych Brak sukcesji konieczność ponownego badania warunków leasingu operacyjnego okres trwania i suma opłat W szczególności negatywne konsekwencje dla samochodów osobowych Orzecznictwo WSA kilka pozytywnych wyroków dla podatników, ale ze względów formalnych upływ terminu 3 miesięcy na wydnaie interpretacji 10

11 CZĘŚĆ 3 omówienie najnowszej praktyki leasingowej Aktualna praktyka sądowa w sprawie opłaty wstępnej, czynszu inicjalnego, pierwszej opłaty leasingowej versus interpretacje organów podatkowych, FSK 601/05 - Wyrok NSA wyrok dotyczący stanu prawnego przed negatywny I SA/Gd 270/09 pozytywny zwrot "kosztów dotyczących okresu przekraczającego rok podatkowy należy rozumieć w ten sposób, że dotyczy on wydatków dotyczących usług (świadczeń) wykonywanych w kilku okresach. Nie dotyczy zaś wydatków związanych ze świadczeniami wykonanymi jednorazowo lecz wykorzystywanymi lub odnoszącymi skutek przez dłuższy czas. SA/Kr 1076/09 pozytywny I SA/Wa 1519/08 - pozytywny Interpretacje MF szereg negatywnych 11

12 CZĘŚĆ 3 omówienie najnowszej praktyki leasingowej Podatek u źródła a leasing finansowy oraz leasing operacyjny, Opłaty leasingowe ponoszone na rzecz podmiotu zagranicznego podlegają podatkowi u źrodła zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania Komentarz OECD a leasing rozróżnienie na leasing operacyjny oraz leasing finansowy rozumiany jako transakcja sprzedaży na raty a polskie regulacje podatkowe 12

13 CZĘŚĆ 3 omówienie najnowszej praktyki leasingowej Rozliczanie kosztów w czasie aktualna praktyka (np. prowizje dla pośredników). Rozliczanie kosztów w czasie wymaga, aby korzyść wynikająca z poniesionego kosztu była związana z okresem czasu przekraczającym rok podatkowy (dzierżawa, ubezpieczenie itp..) Wynagrodzenie za świadczenia jednorazowe są kosztem w dacie poniesienia Prowizje nie są wynagrodzeniem za świadczenia rozłożone w czasie 13

14 CZĘŚĆ 3 omówienie najnowszej praktyki leasingowej Posiadania potwierdzenia faktury korygującej dla celów obniżenia podatku należnego WSA w Warszawie zakwestionował konieczność posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej jako zasada naruszająca dyrektywy UE. III SA/Wa742/09 Praktyka MF negatywna 14

15 CZĘŚĆ 3 omówienie najnowszej praktyki leasingowej Powstanie obowiązku podatkowego w umowach leasingu: opłata wstępna, Wykonanie usługi, wystawienie faktury, czy upływ okresu rozliczeniowego? Brak jednoznacznych regulacji opłata wstępna nie dotyczy konkretnego świadczenia, póki nie zostanie wystawiona faktura brak przychodu należnego, opłata wstępna warunkuje wydanie przedmiotu leasingu, stąd przed wystawieniem faktury brak jest jakiegokolwiek zdarzenia przychodowego raty okresowe, upływ okresu rozliczeniowego świadczenia dodatkowe, np. podatki w dacie rewaluacja opłat leasingowych, przyporządkowana do okresu rozliczeniowego, w którym jest realizowana rewaluacja 15

16 Pozostałe zagadnienia związane z opodatkowaniem leasingu 16

17 Pozostałe zagadnienia sprzedaż przedmiotu leasingu Wartość rynkowa w prawie podatkowym zasada ogólna zbywca praw majątkowych lub rzeczy musi ustalić przychód z ich odpłatnego zbycia przychodem jest cena określona w umowie nie może ona bez uzasadnionej przyczyny odbiegać od wartości rynkowej brak regulacji dotyczącej zasad ustalania wartości rynkowej wartość rynkową określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju lub gatunku, z uwzględnieniem ich stopnia zużycia, czasu i miejsca zbycia rynek lokalny (miasto, gmina), krajowy (polska), europejski, międzynarodowy wycena przez biegłego jedna z podstaw określania wartości organ podatkowy może przedstawić własną wycenę, jeżeli zakwestionuje rzetelność wyceny przedstawionej przez podatnika wartość rynkowa maksymalna możliwa do uzyskania na danym rynku cena podatnik może wykazać próby sprzedaży danej rzeczy lub praw jako dowód w postępowaniu podatkowym, że zrobił wszystko, aby uzyskać jak najwięcej organy podatkowe w przypadku dóbr szybkozbywalnych często stosują notowania (np. eurotax), które nie zawsze odzwierciedlają cenę możliwą do uzyskania 17

18 Pozostałe zagadnienia sprzedaż przedmiotu leasingu Leasing operacyjny Sprzedaż korzystającemu Prawo finansującego do przeniesienia własności przedmiotu umowy po cenie znacznie odbiegającej od ceny rynkowej (ale nie niższej niż wartość hipotetyczna netto) bez narażania się na procedurę szacowania wartości sprzedaży; Cena sprzedaży przychód podatkowy dla finansującego; Koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży - rzeczywista wartość netto (cena nabycia pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne). 18

19 Pozostałe zagadnienia sprzedaż przedmiotu leasingu Sprzedaż osobie trzeciej i zasady rozliczenia z korzystającym przychód ze sprzedaży i koszty jego uzyskania ustala się na zasadach ogólnych przewidzianych w updof oraz updop przychód: wartość rynkowa przedmiotu leasingu koszt: cena nabycia pomniejszona o odpisy amortyzacyjne kwota wypłacona korzystającemu tytułem spłaty wartości przedmiotu umowy bez jej nabycia stanowi w dniu zapłaty koszt uzyskania finansującego do wysokości różnicy pomiędzy rzeczywistą wartością netto a hipotetyczną wartością netto przedmiotu leasingu dla korzystającego kwota otrzymana od finansującego jest przychodem w dniu jej otrzymania 19

20 Pozostałe zagadnienia sprzedaż przedmiotu leasingu Sprzedaż osobie fizycznej do majątku prywatnego umowa leasingu zawarta była z osobą prowadzącą dzialalność gospodarczą sprzedaż może nastąpić do majątku prywatnego nie jest to osoba trzecia brak podstaw określania przychodu finansujacego według wartosci rynkowej finansujący, jeżeli umowa nie zastrzega inaczej, jest zobowiązany do takiej sprzedaży uwaga sprzedaż osobie nie prowadzącej działalnosći gospodarczej rodzi obowiązek ewidencji w kasie fiskalnej brak zaewidencjonowania sankcja w postaci zakwestionowania prawa do odliczenia części podatku vat naliczonego konsekwencje u korzystającego wyprowadzenie majątku z działalnosci gospodarczej do majątku prywatnego nie jest opodatkowane, ale późniejsza sprzedaż przed uplywem 6 lat jest opodatkowana dotyczy to środków trwałych, które były w ewidencji podatkowej brak odniesienia do leasingu operacyjnego przedmiot leasingu nie 20był w ewidencji

21 Pozostałe zagadnienia sprzedaż przedmiotu leasingu Sprzedaż wspólnikowi spółki osobowej uprawnienie do zakupu przysługuje wszystkim wspólnikom sprzedaż jednemu powoduje, że nabywa on wartość przysługującą innemu wspólnikowi sprzedaż osobie trzeciej następuje więc tylko w części przypadajacej na pozostałych wspólników ewentualne rozpoznanie przychodu w wysokosci wartosci rynkowej tylko w tej części uprawnienie do nabycia przedmiotu leasingu, może być elementem rozliczenia między wspólnikami w przypadku rozwiazania umowy spółki podobieństwo do cesji umowy leasingu zmiana strony umowy ryzyka podatkowe związane z cesją 21

22 Pozostałe zagadnienia CIT Leasing finansowy Sprzedaż korzystającemu Przychód ze sprzedaży wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży, także wtedy, gdy znacznie odbiega od wartości rynkowej Koszt przeniesienia własności u finansującego - wydatki na nabycie lub wytworzenie przedmiotu leasingu pomniejszone o spłatę wartości początkowej (tj. Faktycznie otrzymaną przez finansującego w opłatach ustalonych w umowie leasingu równowartość wartości początkowej) 22

23 Pozostałe zagadnienia CIT Leasing finansowy Sprzedaż osobie trzeciej i zasady rozliczenia z korzystającym Przychód ze sprzedaży według wartości rynkowej Koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży wydatki poniesione przez finansującego na nabycie przedmiotu leasingu pomniejszone o spłatę wartości początkowej Kwota wypłacona korzystającemu z tytułu spłaty wartości przedmiotu umowy kosztem uzyskania przychodu finansującego i przychodem korzystającego w dniu jej otrzymania. 23

24 Pozostałe zagadnienia CIT Zniszczenie lub utrata przedmiotu leasingu Praktyka organów czy pozostałe do rozliczenia opłaty leasingowe są kosztem uzyskania przychodów korzystającego? Ustalanie przychodu z tytułu ubezpieczenia zależne od warunków w umowie Otrzymane odszkodowanie na pokrycie rat leasingowych jest przychodem leasingodawcy (zasada kasowa) Nadwyżka ubezpieczenia jest przekazana leasingobiorcy Interpretacje organów podatkowych czy całość odszkodowania jest przychodem korzystającego? Korzystający nie otrzymuje odszkodowania w całości tylko nadwyżkę Stroną umowy ubezpieczenia jest finansujący 24

25 Pozostałe zagadnienia CIT Należność z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy leasingu: Charakter prawny wynagrodzenia odszkodowanie czy wynagrodzenie z tytułu rat leasingowych Podatek dochodowy Opodatkowanie u finansującego zasada kasowa Zaliczenie wynagrodzenia do kosztów uzyskania przychodów u korzystającego Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu przedterminowego rozwiązania umowa podatkiem VAT Usługa czy odszkodowanie praktyka organów podatkowych Zapisy umów leasingowych a ryzyko podatkowe finansującego Sprzedaż pozostałości przedmiotu leasingu a rozliczenia z korzystającym: Ustalanie wartości pozostałości wartość rynkowa pozostałości 25

26 Pozostałe zagadnienia CIT Cesja leasingu Przyczyny dokonywania przejęcia praw i obowiązków: Umowa między stronami porozumienie trójstronne Przekształcenia po stronie finansującego Połączenie, podział, zmiana formy prawnej korzystającego Sprzedaż lub aport przedsiębiorstwa korzystającego Śmierć korzystającego kontynuacja działalności korzystającego przez członków rodziny Likwidacja korzystającego Dopuszczalność i warunki zmiany korzystającego 26

27 Pozostałe zagadnienia CIT Cesja leasingu Obszary ryzyk podatkowych w przypadku zmiany korzystającego: Spełnienie warunków umowy leasingu po zmianie strony minimalny okres umowy leasingu oraz suma opłat leasingowych Ustalanie wartości końcowej przedmiotu leasingu u finansującego Świadczenie częściowo nieodpłatne u korzystającego 27

28 Pozostałe zagadnienia CIT Przejęcie umowy leasingu operacyjnego Kontynuacja umowy przez nowego korzystającego Regulacje podatkowe: Finansujący zachowuje prawo do sprzedaży przedmiotu po cenie odbiegającej od rynkowych Bez względu na okres trwania umowy u nowego korzystającego Warunki cesji Rozliczenie się między stronami z tytułu cesji wynagrodzenie dla dotychczasowego korzystającego Uzasadnienie cesji - ekonomiczne lub sytuacyjne Organy podatkowe Kwestionują warunki przejętej umowy leasingu, w tym samochodu 28 osobowego

29 Pozostałe zagadnienia CIT Przejęcie/cesja umowy leasingu finansowego Brak kontynuacji amortyzacji przez nowego korzystającego Ryzyko sprzedaży przedmiotu po cenie odbiegającej od rynkowych Alternatywa: Zawarcie nowej umowy Aktualizacja wartości początkowej przedmiotu leasingu Ponowne wyliczenie sumy opłat według zaktualizowanej wartości 29

30 Pozostałe zagadnienia CIT Cesja umowy leasingu a korekta kosztów uzyskania przychodów Brak obowiązku korekty u dotychczasowego korzystającego Zarówno opłaty wstępnej jak i rat okresowych Zapłata odstępnego za przejęcie a koszt uzyskania przychodu Rozliczanie kosztu w czasie czy w dacie poniesienia? 30

31 Pozostałe zagadnienia CIT Przejęcie/cesja umowy leasingu finansowego Brak kontynuacji amortyzacji przez nowego korzystającego Ryzyko sprzedaży przedmiotu po cenie odbiegającej od rynkowych Alternatywa: Zawarcie nowej umowy Aktualizacja wartości początkowej przedmiotu leasingu Ponowne wyliczenie sumy opłat według zaktualizowanej wartości 31

32 Pozostałe zagadnienia CIT Zmiana finansującego Sprzedaż przedmiotu leasingu przez finansującego, Zasady ustalania wartości rynkowej przedmiotu obciążonego umową leasingu, Regulacje podatkowe wartość według średnich cen na rynku ale Uzasadniona przyczyna dla której wartość jest niższa Organy podatkowe pozwalają indywidualnie ustalić wartość Zbycie przedmiotu leasingu przewłaszczonego na zabezpieczenie Kto jest zobowiązany wystawić fakturę VAT Bank czy firma leasingowa? 32

33 Pozostałe zagadnienia - VAT Korekty podatku naliczonego przy nabyciu samochodu osobowego (kredyt, leasing finansowy) w przypadku zbycia Początkowo odliczenie 60 % max zł Sprzedaż samochodu osobowego używanego zwolniona z vat Bo odliczenie przy zakupie było tylko częściowe Oznacza to konieczność korekty podatku naliczonego jeżeli sprzedaż przed upływem 5 lat Vat naliczony od środków trwałych koryguje się przez 5 lat bada się co roku związek ze sprzedażą opodatkowaną Jeżeli jest związek ze sprzedażą zwolnioną obowiązek korekty Przedmiot korekty 60 % podatku naliczonego odliczonego przy zakupie Okres korekty 5 lat 20 % odliczonego podatku rocznie, za każdy zakończony rok kalendarzowy Sprzedaż po 3 latach korekta podatku naliczonego 40 % podatku naliczonego (2 lata pozostałe do końca okresu korekty x 20%) Kiedy korekta w miesiącu zbycia samochodu Cześć odliczonego podatku należy alokować do sprzedaży zwolnionej 33

34 Pozostałe zagadnienia - VAT Zasady opodatkowania zaliczek wpłaconych przez korzystającego bezpośrednio do dostawcy Zaliczenie zaliczki na poczet opłaty wstępnej (opłat leasingowych) Porozumienie kompensacyjne zwrot zaliczki poprzez kompensatę wzajemnych należności faktura korygująca od dostawcy Finansujący wystawia faktury na opłaty leasingowe bez pomniejszania o zaliczkę 34

35 Pozostałe zagadnienia - VAT Opcja nabycia a podstawa opodatkowania Co do zasady opcja zwiększa podstawę opodatkowania Rezygnacja z opcji nabycia a prawo do korekty VAT należnego Brak opcji zakupu w umowie leasingu finansowego czy mamy do czynienia z dostawą towarów Ustawa przewiduje dwa warunki: Przejście własności Zakwalifikowanie jako leasing finansowy w rozumieniu cit/pit Ryzyko przekwalifikowania na dostawę towarów w przypadku faktycznego nabycia przedmiotu leasingu na zasadach preferencyjnych po 35 zakończeniu umowy

36 Pozostałe zagadnienia - VAT Zasady opodatkowania zaliczek wpłaconych przez korzystającego bezpośrednio do dostawcy Zaliczenie zaliczki na poczet opłaty wstępnej (opłat leasingowych) Porozumienie kompensacyjne zwrot zaliczki poprzez kompensatę wzajemnych należności faktura korygująca od dostawcy Finansujący wystawia faktury na opłaty leasingowe bez pomniejszania o zaliczkę 36

37 Pozostałe zagadnienia - VAT Wyrok ETS w sprawie Magoora dotyczył odliczenia VAT od paliwa od leasingowanego samochodu; ETS stwierdził, że wprowadzenie po 1 maja 2004 r. Ograniczenia odliczenia, które rozszerzało zakres ograniczenia obowiązujący na podstawie starej ustawy o vat było sprzeczne z dyrektywą; Określenie czy w konkretnym przypadku prawa podatnika zostały naruszone ETS pozostawił rozstrzygnięciu sądów krajowych; 37

38 Pozostałe zagadnienia VAT a samochody osobowe Prawo do odliczenia VAT od samochodów i paliwa przysługuje tylko w zakresie, który wynikał ze starych przepisów o VAT: WSA w Olsztynie, sygn. akt I SA/Ol 59/09 z 12 marca 2009 r. WSA w Opolu, sygn. akt I SA/Op 18/09 z 9 marca 2009 r. WSA w Gorzowie Wielkopolskim: z 3 marca 2009 r. sygn. akt I SA/Go 57/09; WSA w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 1542/08 z 2 marca 2009 r. Prawo do odliczenia VAT od samochodów i paliwa przysługuje bez ograniczeń WSA w Krakowie, sygn. akt I SA/Kr 147/09 z 3 kwietnia 2009 r. 38

39 Kontakt Piotr Trybała Partner KPT Doradcy Podatkowi Sp. z o.o. International Office1 ul. Puławska 182, Warszawa tel fax direct Komórka:

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19 Spis Treści ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 15 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym.. 15 Umowa leasingu, zgodnie z przepisami 15 2. Strony umowy leasingu.. 16 3. Umowa leasingu w prawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODATKOWE

INFORMACJE PODATKOWE INFORMACJE PODATKOWE MARZEC 2015 I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)... 3 1. PARKOWANIE SAMOCHODU W MIEJSCU ZAMIESZKANIA INTERPRETACJA DIS W POZNANIU Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 R. (SYGN. ILPP2/443-734/14-4/MR)...

Bardziej szczegółowo

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów Autor: Tytuł: Sławomir Zieleń Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów Zasadniczo w przypadku nabycia samochodu osobowego lub innego

Bardziej szczegółowo

NOWY LEKSYKON VAT 2012

NOWY LEKSYKON VAT 2012 Wojciech Maruchin Krzysztof Modzelewski Grzegorz Tomala NOWY LEKSYKON VAT 2012 Stan prawny: 1 stycznia 2012 r. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wprowadzenie............................................

Bardziej szczegółowo

MARCIN JASIŃSKI. Korekta VAT

MARCIN JASIŃSKI. Korekta VAT MARCIN JASIŃSKI Korekta VAT Spis treści Korekta VAT Faktura korygująca zmniejszająca Vat 4 Skonto 4 Opusty i obniżki cen 5 Zwrot zaliczki lub towaru 5 Rabaty towarowe 6 Potwierdzenie odbioru faktury korygującej

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Zmiany w VAT 2014. ul. Polna 32 63-700 Krotoszyn. Tel.: +48 62 725 19 00 Fax: +48 62 725 19 01. www.us.krotoszyn.

Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Zmiany w VAT 2014. ul. Polna 32 63-700 Krotoszyn. Tel.: +48 62 725 19 00 Fax: +48 62 725 19 01. www.us.krotoszyn. Zmiany w VAT 2014 Modyfikacja zasad powstania obowiązku podatkowego Od 01 stycznia 2014r. wprowadzone zostaną nowe zasady wyznaczania momentu powstania obowiązku podatkowego. Dotychczas obowiązujący art.

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć PKPiR lekcja 2

Zrozumieć PKPiR lekcja 2 Spis treści Przychody i moment ich powstania... 3 Koszty uzyskania przychodów (KUP)... 4 Przychody ze sprzedaży towarów i usług... 5 Przychody w walutach obcych, różnice kursowe... 6 Zwrot towarów... 6

Bardziej szczegółowo

strona 1 Ogólne warunku umowy leasingu (OWUL) BZ WBK Leasing S.A. BZ WBK Lease S.A. Definicje Terminy użyte w umowie leasingu (UL) oraz niniejszych ogólnych warunkach umowy leasingu (OWUL) jak również

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość dla praktyków. Różnice kursowe. rozliczanie i ewidencja

Rachunkowość dla praktyków. Różnice kursowe. rozliczanie i ewidencja Rachunkowość dla praktyków Różnice kursowe rozliczanie i ewidencja Zagadnienia: Metoda podatkowa rozliczania różnic kursowych Metoda rachunkowa rozliczania różnic kursowych Kurs faktycznie zastosowany

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

Podstawy podatku VAT. dr Krzysztof Biernacki. Gdynia, 20 października 2014

Podstawy podatku VAT. dr Krzysztof Biernacki. Gdynia, 20 października 2014 dr Krzysztof Biernacki Gdynia, 20 października 2014 Istota rozliczenia podatek brutto (1) (2) (3) (4) (7) Faza obrotu Cena netto Wartość dodana Cena brutto (10%) Podatek do zapłaty l Faza Podatnik A 100

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 36 (802) 24 30 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 36 (802) 24 30 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu ZA TYDZIEŃ: Jak określić czas pracy pracownika mobilnego UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 36 (802) 24 30

Bardziej szczegółowo

Leasing w praktyce ABC Leasingu

Leasing w praktyce ABC Leasingu Leasing w praktyce ABC Leasingu Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Szanowni Państwo, Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu jest, zaraz obok kredytów, głównym narzędziem rozwoju biznesu. W dniu

Bardziej szczegółowo

ABC Leasingu. 1. Terminologia. 2. Cechy charakterystyczne. 3. Raty leasingowe. 4. Umowa leasingowa. 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie

ABC Leasingu. 1. Terminologia. 2. Cechy charakterystyczne. 3. Raty leasingowe. 4. Umowa leasingowa. 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie ABC Leasingu 1. Terminologia 2. Cechy charakterystyczne 3. Raty leasingowe 4. Umowa leasingowa 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie 6. Zalety i wady leasingu 7. Rodzaje leasingu Ad.1. Umowa leasingu

Bardziej szczegółowo

Zaliczki na poczet przyszłej dostawy aspekt podatkowy i ujęcie w księgach rachunkowych

Zaliczki na poczet przyszłej dostawy aspekt podatkowy i ujęcie w księgach rachunkowych zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 61, poz. 378) weszło w życie po 14 dniach od ogłoszenia, tj. 29 kwietnia 2010 r. z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23 Spis treści Zarys systemu podatkowego / 5 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9 Podatki z tytułu zatrudnienia / 19 Ceny transferowe / 23 Podatek od towarów i usług (VAT) / 28 Akcyza i cła / 33 Prawo

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania dodatek do Biuletynu VAT nr 21/2014 Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania n korekta podstawy opodatkowania n ustalanie marży n dotacje wliczane do podstawy opodatkowania n szczególne przypadki:

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe A-Tax /// 21.12.2013 Consulting Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe Aspekt kosztów uzyskania przychodów (KUZ ) po stronie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 ROKU PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 ROKU Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku SPIS

Bardziej szczegółowo

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR 6251892105 UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR zawarta w oddziale Katowice, dnia 2006-04-26, pomiędzy Europejskim Funduszem Leasingowym SA z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Leasing składników majątku skutki podatkowe dla korzystającego

Leasing składników majątku skutki podatkowe dla korzystającego Leasing PRZEDSIĘBIORSTWO składników majątku skutki I REGION podatkowe NR dla korzystającego 5/2013 65 Leasing składników majątku skutki podatkowe dla korzystającego Bożena Sowa 1 Wstęp Rozwój firmy stanowi

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów leasingu

Ogólne warunki umów leasingu Ogólne warunki umów leasingu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów Leasingu (OWUL) obowiązują wszystkich Korzystających, zawierających umowy leasingu z Volkswagen Leasing GmbH działającą

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo