SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Wykaz rozporz¹dzeñ. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Wykaz rozporz¹dzeñ. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych"

Transkrypt

1 Wprowadzenie Wykaz skrótów Wykaz rozporz¹dzeñ Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych Podstawowe pojêcia Zasady ogólne Zasady podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym A. Pracownik B. Osoba wykonuj¹ca pracê nak³adcz¹ C. Cz³onek spó³dzielni D. Zleceniobiorca E. Osoba prowadz¹ca pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ F. Osoba wspó³pracuj¹ca G. Pose³, senator H. Stypendysta sportowy I. Bezrobotny J. Osoba pobieraj¹ca stypendium K. Duchowni L. o³nierz niezawodowy Osoba odbywaj¹ca s³u bê zastêpcz¹ M. Funkcjonariusz S³u by Celnej N. Osoba przebywaj¹ca na urlopie wychowawczym lub pobieraj¹ca zasi³ek macierzyñski O. Osoba pobieraj¹ca œwiadczenie socjalne, zasi³ek socjalny P. Osoba pobieraj¹ca œwiadczenie szkoleniowe R. Osoba pobieraj¹ca œwiadczenie pielêgnacyjne S. Osoba wykonuj¹ca pracê na podstawie umowy o dzie³o T. Cz³onek zarz¹du i cz³onek rady nadzorczej Zbieg tytu³ów do ubezpieczeñ emerytalnego i rentowych A. Pracownik wykonuj¹cy umowy cywilnoprawne lub umowê o pracê nak³adcz¹ B. Pracownik prowadz¹cy pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ C. Pracownik maj¹cy ustalone prawo do emerytury lub renty D. Osoba prowadz¹ca pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ, wykonuj¹ca umowy cywilnoprawne

2 99 E. Osoba prowadz¹ca pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ, wykonuj¹ca umowê o pracê nak³adcz¹ F. Osoba prowadz¹ca pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ, maj¹ca ustalone prawo do emerytury lub renty G. Zleceniobiorca wykonuj¹cy dwie lub wiêcej umów cywilnoprawnych H. Zleceniobiorca wykonuj¹cy umowê o pracê nak³adcz¹ I. Zleceniobiorca maj¹cy ustalone prawo do emerytury lub renty J. Zbieg ubezpieczeñ spo³ecznych i ubezpieczenia spo³ecznego rolników K. Zbieg ubezpieczeñ spo³ecznych i systemu zaopatrzenia emerytalnego Dobrowolne ubezpieczenia spo³eczne A. Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe B. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe C. Ramy czasowe dobrowolnych ubezpieczeñ spo³ecznych Zasady ustalania sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne A. Wysokoœæ sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne B. Zasady finansowania sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne C. P³atnik sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne D. Ustalanie wartoœci pieniê nej œwiadczeñ w naturze stanowi¹cych podstawê wymiaru sk³adek E. Przeliczanie przychodów osi¹ganych w walutach obcych stanowi¹cych podstawê wymiaru sk³adek F. Roczna podstawa wymiaru sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe G. Odsetki za zw³okê H. Nienale nie op³acone sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne I. Przedawnienie nale noœci z tytu³u sk³adek Ulgi w sp³acie nale noœci z tytu³u sk³adek A. Umorzenie nale noœci z tytu³u sk³adek B. Odroczenie terminu p³atnoœci C. Roz³o enie na raty nale noœci z tytu³u sk³adek Zasady zg³aszania danych do ZUS A. Zg³oszenie i wyrejestrowanie p³atnika sk³adek B. Zg³oszenie i wyrejestrowanie ubezpieczonego C. Zasady korygowania dokumentów zg³oszeniowych D. Korekta dokumentu zg³oszenia do ubezpieczeñ ZUS ZUA/ZUS ZZA E. Korekta danych wykazanych w dokumencie ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA F. Korekta danych wykazanych w dokumencie ZUS ZIUA G. Korekta danych wykazanych w dokumencie ZUS ZWUA Zasady rozliczania sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne A. Dokumenty rozliczeniowe B. Zasady ogólne korygowania dokumentów rozliczeniowych C. Przechowywanie dokumentów ubezpieczeniowych D. Raport miesiêczny dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA E. Terminy op³acania sk³adek i sk³adania dokumentów rozliczeniowych F. Forma op³acania sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne Konto ubezpieczonego i konto p³atnika sk³adek A. Udostêpnianie danych z konta ubezpieczonego i konta p³atnika sk³adek Dokumenty ubezpieczeniowe A. Wykazywanie kodów w dokumentach ubezpieczeniowych B. Tryb i forma przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych C. Przechowywanie dokumentów ubezpieczeniowych D. Wykazywanie identyfikatorów numerycznych w dokumentach ubezpieczeniowych E. Wykazywanie danych identyfikacyjnych p³atnika sk³adek F. Program do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w formie dokumentu elektronicznego S¹dowa kontrola decyzji Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych A. Postêpowanie przed Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych B. Postêpowanie odrêbne w sprawach z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych Kontrola wykonywania obowi¹zków z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych A. Zakres przedmiotowy kontroli

3 199 B. Zasady przeprowadzania czynnoœci kontrolnych C. Prawa i obowi¹zki p³atnika sk³adek w trakcie kontroli Sankcje za uchybienie obowi¹zkom z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych A. Odpowiedzialnoœæ administracyjna B. Odpowiedzialnoœæ karna Zwrot nienale nie pobranych œwiadczeñ Ubezpieczenie zdrowotne A. Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu B. Obowi¹zkowe ubezpieczenie zdrowotne C. Zbieg tytu³ów do obowi¹zkowego ubezpieczenia zdrowotnego D. Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne E. Cz³onek rodziny osoby ubezpieczonej F. Wysokoœæ sk³adki G. Podstawa wymiaru sk³adek H. Zasady finansowania sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne I. Zasady zg³aszania do ubezpieczenia zdrowotnego J. P³atnik sk³adek K. Zasady rozliczania i op³acania sk³adek Sk³adka na Fundusz Pracy A. Zakres podmiotowy i przedmiotowy obowi¹zku op³acania sk³adek na Fundusz Pracy B. Wysokoœæ i podstawa wymiaru sk³adki na Fundusz Pracy C. Zasady op³acania sk³adek na Fundusz Pracy Sk³adka na Fundusz Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych A. Zakres podmiotowy i przedmiotowy obowi¹zku op³acania sk³adek na Fundusz Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych B. Wysokoœæ i podstawa wymiaru sk³adki na Fundusz Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych C. Zasady op³acania sk³adek na Fundusz Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych Rozdzia³ II. Œwiadczenia z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyñstwa Zagadnienia ogólne A. Podmioty uprawnione do œwiadczeñ z ubezpieczenia chorobowego oraz zakres œwiadczeñ B. Wynagrodzenie za okres choroby Zasi³ek chorobowy A. Prawo do zasi³ku chorobowego B. Okres wyczekiwania na prawo do zasi³ku chorobowego C. Zasi³ek chorobowy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego D. Okresy, w których zasi³ek chorobowy nie przys³uguje E. Prawo do zasi³ku chorobowego po ustaniu tytu³u ubezpieczenia F. Okres zasi³kowy i zasady jego ustalania G. Wysokoœæ zasi³ku chorobowego H. Obni enie zasi³ku chorobowego I. Orzekanie o niezdolnoœci do pracy oraz wystawianie zaœwiadczeñ lekarskich J. Kontrola orzekania o niezdolnoœci do pracy K. Dokumentacja do wyp³aty zasi³ku chorobowego Œwiadczenie rehabilitacyjne A. Prawo do œwiadczenia rehabilitacyjnego B. Wysokoœæ œwiadczenia rehabilitacyjnego C. Zasady ubiegania siê o œwiadczenie rehabilitacyjne oraz dokumentacja Zasi³ek wyrównawczy A. Prawo do zasi³ku wyrównawczego B. Okres wyp³aty zasi³ku wyrównawczego C. Wysokoœæ zasi³ku wyrównawczego D. Tryb ustalania uprawnieñ do zasi³ku wyrównawczego i wymagana dokumentacja

4 Zasi³ek macierzyñski A. Zasi³ek macierzyñski z tytu³u urodzenia dziecka B. Zasi³ek macierzyñski z tytu³u przyjêcia dziecka na wychowanie C. Zasi³ek macierzyñski dla ubezpieczonego ojca dziecka lub innego cz³onka rodziny D. Brak prawa do zasi³ku macierzyñskiego E. Okres wyp³aty zasi³ku macierzyñskiego F. Wysokoœæ zasi³ku macierzyñskiego i dokumentacja Zasi³ek opiekuñczy A. Prawo do zasi³ku opiekuñczego B. Prawo do zasi³ku opiekuñczego w przypadku pracy zmianowej rodziców C. Brak prawa do zasi³ku opiekuñczego D. Okres wyp³aty zasi³ku opiekuñczego E. Wysokoœæ zasi³ku opiekuñczego oraz dokumentacja Podstawa wymiaru zasi³ków dla pracowników A. Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego B. Podstawa wymiaru zasi³ku chorobowego C. Podstawa wymiaru zasi³ku macierzyñskiego, opiekuñczego, œwiadczenia rehabilitacyjnego oraz zasi³ku wyrównawczego D. Ponowne ustalanie podstawy wymiaru E. Podstawa wymiaru zasi³ków przys³uguj¹cych pracownikom tymczasowym F. Podstawa wymiaru zasi³ków przys³uguj¹cych pracownikom wykonuj¹cym pracê za granic¹ Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami A. Podstawa wymiaru zasi³ku chorobowego B. Podstawa wymiaru zasi³ku macierzyñskiego, opiekuñczego oraz œwiadczenia rehabilitacyjnego C. Ponowne ustalanie podstawy wymiaru Rozdzia³ III. Œwiadczenia w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego Podmioty uprawnione do œwiadczeñ z ubezpieczenia wypadkowego oraz zakres œwiadczeñ Definicja wypadku przy pracy i choroby zawodowej A. Definicja wypadku przy pracy i choroby zawodowej B. Uznawanie zdarzenia za wypadek przy pracy i stwierdzanie choroby zawodowej Zasady ustalania prawa do œwiadczeñ A. Prawo do œwiadczeñ B. Brak prawa do œwiadczeñ C. Zbieg prawa do œwiadczeñ z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego D. Œwiadczenia dla osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ pozarolnicz¹, osób z nimi wspó³pracuj¹cych oraz duchownych Wysokoœæ œwiadczeñ oraz dokumentacja A. Wysokoœæ œwiadczeñ B. Dokumentacja Podstawa wymiaru œwiadczeñ A. Podstawa wymiaru œwiadczeñ przys³uguj¹cych pracownikom B. Podstawa wymiaru œwiadczeñ przys³uguj¹cych ubezpieczonym innym ni pracownicy C. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych, którzy nie maj¹ mo liwoœci przyst¹pienia do ubezpieczenia chorobowego Rozdzia³ IV. Zasady wyp³aty œwiadczeñ Podmioty zobowi¹zane do wyp³aty œwiadczeñ A. Podmioty wyp³acaj¹ce œwiadczenia w razie choroby i macierzyñstwa z ubezpieczenia chorobowego

5 369 B. Podmioty wyp³acaj¹ce œwiadczenia w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego Terminy wyp³aty œwiadczeñ Œwiadczenia pobrane nienale nie oraz wyp³acone bezpodstawnie A. Œwiadczenia nienale nie pobrane B. Œwiadczenia wyp³acone bezpodstawnie Potr¹cenia Tryb odwo³awczy Przedawnienie roszczeñ Finansowanie wyp³aconych œwiadczeñ Rozdzia³ V. Œwiadczenia rodzinne z bud etu pañstwa Zagadnienia ogólne A. Podstawowe pojêcia B. Podmioty uprawnione do wystêpowania o œwiadczenia rodzinne C. Katalog œwiadczeñ rodzinnych D. Kryteria dochodowe przy ustalaniu prawa do œwiadczeñ rodzinnych E. Zasady ustalania dochodu uprawniaj¹cego do œwiadczeñ rodzinnych dla osób utrzymuj¹cych siê z gospodarstwa rolnego F. Ponowne ustalenie prawa do œwiadczeñ rodzinnych uzale nionych od dochodu Zagadnienia szczegó³owe dotycz¹ce zasi³ku rodzinnego i dodatków do zasi³ku rodzinnego A. Zasi³ek rodzinny B. Dodatek z tytu³u urodzenia dziecka C. Dodatek z tytu³u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego D. Dodatek z tytu³u samotnego wychowywania dziecka E. Dodatek z tytu³u wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej F. Dodatek z tytu³u kszta³cenia i rehabilitacji dziecka G. Dodatek z tytu³u rozpoczêcia roku szkolnego H. Dodatek z tytu³u podjêcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania Zagadnienia szczegó³owe dotycz¹ce œwiadczeñ opiekuñczych A. Zasi³ek pielêgnacyjny B. Œwiadczenie pielêgnacyjne Pozosta³e œwiadczenia zwi¹zane z urodzeniem dziecka A. Jednorazowa zapomoga z tytu³u urodzenia siê dziecka przys³uguj¹ca na podstawie przepisu art. 15b ustawy o œwiadczeniach rodzinnych B. Jednorazowa zapomoga przys³uguj¹ca na podstawie art. 22a ustawy o œwiadczeniach rodzinnych Postêpowanie w sprawie przyznawania i wyp³acania œwiadczeñ rodzinnych A. Podmioty realizuj¹ce zadania w zakresie œwiadczeñ rodzinnych B. Rodzaje dokumentów, jakie nale y przedstawiæ, ubiegaj¹c siê o œwiadczenia rodzinne C. Dokumenty wymagane przy ubieganiu siê o zasi³ek rodzinny D. Dokumenty wymagane przy ubieganiu siê o dodatek do zasi³ku rodzinnego z tytu³u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego E. Dokumenty wymagane przy ubieganiu siê o dodatek do zasi³ku rodzinnego z tytu³u samotnego wychowywania dziecka F. Dokumenty wymagane przy ubieganiu siê o dodatek do zasi³ku rodzinnego z tytu³u podjêcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania G. Dokumenty wymagane przy ubieganiu siê o zasi³ek pielêgnacyjny H. Dokumenty wymagane przy ubieganiu siê o œwiadczenie pielêgnacyjne I. Dokumenty wymagane przy ubieganiu siê o œwiadczenie okreœlone w art. 60 ustawy o œwiadczeniach rodzinnych J. Koordynacja systemów zabezpieczenia spo³ecznego

6 419 K. Terminy sk³adania wniosków i okresy, na jakie przyznaje siê œwiadczenia rodzinne L. Ustalanie prawa do œwiadczeñ rodzinnych uzale nionych od niepe³nosprawnoœci M. Terminy wyp³at œwiadczeñ rodzinnych w kolejnych okresach zasi³kowych N. Zbieg prawa do œwiadczeñ O. Wstrzymanie prawa do œwiadczeñ P. Nienale ne œwiadczenia R. Postêpowanie odwo³awcze S. Finansowanie œwiadczeñ rodzinnych Rozdzia³ VI. Koordynacja systemów zabezpieczenia spo³ecznego pañstw cz³onkowskich UE/EOG Zagadnienia ogólne Zasady ustalania w³aœciwego ustawodawstwa A. Zasada prawa miejsca wykonywania pracy B. Wyj¹tki od zasady prawa miejsca wykonywania pracy Praca najemna w wiêcej ni w jednym pañstwie cz³onkowskim Dzia³alnoœæ na w³asny rachunek w wiêcej ni jednym pañstwie cz³onkowskim Dzia³alnoœæ na w³asny rachunek i praca najemna w kilku pañstwach cz³onkowskich Personel placówek dyplomatycznych i konsularnych oraz Wspólnot Europejskich Artyku³ 17 rozporz¹dzenia 1408/71 wyj¹tkiem od postanowieñ zawartych w art A. Tryb uzyskania zgody na zastosowanie art Osoby zatrudnione przez podmioty zagraniczne z pañstw cz³onkowskich UE/EOG A. Obowi¹zki zg³oszeniowe B. Obowi¹zki rozliczeniowe Przejêcie obowi¹zków p³atnika sk³adek przez pracownika A. Obowi¹zki pracownika pe³ni¹cego obowi¹zki p³atnika sk³adek B. Obowi¹zki rozliczeniowe Zasady dotycz¹ce wype³niania unijnych formularzy A. E 101 zaœwiadczenie dotycz¹ce w³aœciwego ustawodawstwa B. E 102 przed³u enie okresu oddelegowania lub prowadzenia dzia³alnoœci na w³asny rachunek C. E 103 korzystanie z prawa wyboru Rozdzia³ VII. Przyznawanie i ustalanie wysokoœci œwiadczeñ emerytalno-rentowych Zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeñ spo³ecznych A. Zasady podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym B. Zakres podmiotowy ustawy o emeryturach i rentach z FUS Czynniki kszta³tuj¹ce prawo i wysokoœæ emerytur przyznawanych na starych zasadach oraz rent z tytu³u niezdolnoœci do pracy A. Sta emerytalny B. Podstawa wymiaru emerytur i rent C. Obliczanie podstawy wymiaru emerytury lub renty D. Okres, z którego przyjmuje siê zarobki do ustalenia wymiaru emerytury i renty E. Zasady ustalania podstawy wymiaru emerytury lub renty dla ubezpieczonych, którzy pracowali za granic¹ Ustalanie wysokoœci emerytury i renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy A. Wysokoœæ emerytur i rent przyznawanych po raz pierwszy B. Ustalanie wysokoœci emerytury lub renty dla osoby wczeœniej uprawnionej do innego œwiadczenia C. Wysokoœæ emerytury i renty ustalana z uwzglêdnieniem okresów uzupe³niaj¹cych D. Wysokoœæ renty rodzinnej E. Dolna i górna granica wysokoœci œwiadczeñ

7 603 F. Dodatki i œwiadczenia przys³uguj¹ce do emerytury i renty G. Ponowne ustalenie wysokoœci emerytury i renty od przeliczonej podstawy ich wymiaru Ustalanie i wyp³ata œwiadczeñ emerytalno-rentowych A. Powstanie i ustanie prawa do emerytury i renty B. Wyp³ata œwiadczeñ C. Zawieszanie prawa do œwiadczeñ lub zmniejszanie ich wysokoœci w zwi¹zku z osi¹ganiem przychodów D. Pozosta³e przypadki zawieszania prawa do emerytury lub renty Postêpowanie w sprawach o emeryturê i rentê A. W³aœciwoœæ organów rentowych B. Dzia³anie na wniosek i z urzêdu C. Znaczenie daty sporz¹dzenia wniosku D. Wycofanie wniosku E. Sposób wype³niania wniosków F. Dokumenty do wniosków o emeryturê lub rentê G. Œrodki dowodowe H. Dokumentowanie przychodów do ustalenia podstawy wymiaru œwiadczeñ Decyzje organów rentowych A. Termin wydania decyzji i wyp³aty œwiadczenia B. Odsetki za nieterminow¹ wyp³atê œwiadczenia Nienale nie pobrane œwiadczenia A. Pojêcie nienale nie pobranego œwiadczenia B. Œwiadczenie nienale nie pobrane przez œwiadczeniobiorcê C. Nienale nie pobrane œwiadczenie przez inn¹ osobê ni œwiadczeniobiorca D. Okres, za jaki mo na ¹daæ zwrotu nienale nie pobranych œwiadczeñ E. Ulga w sp³acie nale noœci Niezrealizowane œwiadczenia A. Uprawnieni do niezrealizowanych œwiadczeñ B. Przedawnienie roszczeñ C. Postêpowanie Postêpowanie odwo³awcze Rozdzia³ VIII. Uprawnienia emerytalne Emerytura dla osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r A. Emerytura powszechna B. Emerytura przy skróconym sta u emerytalnym C. Emerytury przys³uguj¹ce w obni onym wieku emerytalnym D. Emerytura w obni onym wieku emerytalnym wynikaj¹cym z odrêbnych przepisów E. Emerytura dla pracowników urzêdów pañstwowych F. Emerytura wczeœniejsza dla osób uprawnionych do renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy albo chorob¹ zawodow¹ G. Emerytura z tytu³u wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze H. Emerytura dla osób wykonuj¹cych dzia³alnoœæ twórcz¹ Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r A. Emerytura przewidziana w art. 46 ustawy o emeryturach i rentach z FUS Emerytura górnicza i emerytura kolejowa A. Emerytura górnicza na zasadach obowi¹zuj¹cych w dniu 31 grudnia 2006 r B. Emerytura górnicza na zasadach obowi¹zuj¹cych od dnia 1 stycznia 2007 r C. Zasady ustalania prawa do górniczej emerytury D. Emerytura w wieku obni onym z tytu³u wykonywania pracy górniczej E. Obliczanie wysokoœci górniczej emerytury z zastosowaniem przeliczników do niektórych okresów pracy górniczej

8 756 F. Obliczanie wysokoœci emerytury innej ni górnicza z zastosowaniem przeliczników do okresów pracy górniczej G. Emerytura kolejowa Emerytura dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r A. Nowa emerytura B. Emerytura przy skróconym wieku na podstawie art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS C. Wymiar emerytury przys³uguj¹cej ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r D. Kapita³ pocz¹tkowy Emerytura z urzêdu A. Przyznawanie emerytury z urzêdu B. Wysokoœæ emerytury z urzêdu Rozdzia³ IX. Renty z FUS Renta z tytu³u niezdolnoœci do pracy A. Prawo do renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy B. Niezdolnoœæ do pracy C. Warunek posiadania wymaganego okresu sk³adkowego i niesk³adkowego D. Okresy, w których musi powstaæ niezdolnoœæ do pracy E. Renta sta³a i renta okresowa F. Renta szkoleniowa G. Organizacja i tryb orzekania o niezdolnoœci do pracy Renta rodzinna A. Przes³anki warunkuj¹ce nabycie prawa do renty rodzinnej B. Warunki wymagane od cz³onków rodziny zmar³ego C. Renta dla wdowy po górniku D. Warunki wymagane do przyznania renty rodzinnej dla rodziców E. Przywrócenie prawa do renty rodzinnej uzale nionej od niezdolnoœci do pracy G. Wy³¹czenie z krêgu uprawnionych Rozdzia³ X. Œwiadczenia z ubezpieczenia wypadkowego Zakres podmiotowy ustawy wypadkowej Zakres przedmiotowy Rodzaje wypadków A. Wypadki przy pracy B. Wypadki zrównane z wypadkami przy pracy C. Wypadki przy pracy ubezpieczonych innych ni pracownicy D. Wypadki ciê kie, zbiorowe, œmiertelne Elementy definicji wypadków A. Nag³oœæ zdarzenia B. Przyczyna zewnêtrzna C. Skutek wypadku przy pracy (uraz lub œmieræ) D. Zwi¹zek wypadku z prac¹ Choroba zawodowa A. Definicja Wy³¹czenie prawa do œwiadczeñ A. Wina umyœlna lub ra ¹ce niedbalstwo B. Stan nietrzeÿwoœci, œrodki odurzaj¹ce, substancje psychotropowe C. Przeszkody formalne Jednorazowe odszkodowanie A. Dla ubezpieczonego B. Dla cz³onków rodziny

9 833 C. Jednorazowe odszkodowanie dla osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ pozarolnicz¹ i osób wspó³pracuj¹cych przy prowadzeniu tej dzia³alnoœci oraz uprawnionych cz³onków ich rodzin D. Termin na wydanie decyzji i wyp³ata Renta z tytu³u niezdolnoœci do pracy A. Prawo do renty wypadkowej B. Wysokoœæ renty wypadkowej C. Zawieszanie i zmniejszanie renty D. Zbieg prawa do œwiadczeñ Renta szkoleniowa Renta rodzinna Obowi¹zki p³atnika sk³adek A. Obowi¹zki zwi¹zane z wypadkami przy pracy pracowników B. Obowi¹zki zwi¹zane z wypadkami przy pracy innych podmiotów ni pracownicy C. Postêpowanie w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej Przypadki, do których stosuje siê przepisy ustawy z 12 czerwca 1975 r. i wczeœniejsze A. Czasowy zasiêg stosowania ustawy wypadkowej do wypadków przy pracy B. Czasowy zasiêg zastosowania ustawy wypadkowej do chorób zawodowych C. Wypadki w drodze do pracy lub z pracy zaistnia³e do 31 grudnia 2002 r Postêpowanie w sprawach œwiadczeñ A. Dokumentowanie wniosków o œwiadczenia Rozdzia³ XI. Œwiadczenia i zasi³ki przedemerytalne Œwiadczenia przedemerytalne przyznawane na zasadach i wysokoœci okreœlonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu Zasi³ek przedemerytalny przyznawany na zasadach okreœlonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu Przejêcie wyp³aty œwiadczeñ i zasi³ków przedemerytalnych przez ZUS Warunki wymagane do przyznania œwiadczenia przedemerytalnego na podstawie ustawy o œwiadczeniach przedemerytalnych A. Okres pobierania zasi³ku dla bezrobotnych B. Posiadanie statusu osoby bezrobotnej C. Nieodrzucenie propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej D. Z³o enie wniosku w okreœlonym terminie E. Warunki do œwiadczenia przedemerytalnego wynikaj¹ce z art. 2 ust. 1 ustawy o œwiadczeniach przedemerytalnych F. Okres uprawniaj¹cy do emerytury Wysokoœæ œwiadczeñ i zasi³ków przedemerytalnych Ustanie prawa do œwiadczenia i zasi³ku przedemerytalnego, zawieszenie prawa do tego œwiadczenia oraz zbieg prawa do œwiadczenia z rent¹ rodzinn¹ A. Ustanie prawa do œwiadczenia przedemerytalnego i zasi³ku przedemerytalnego B. Zawieszenie prawa do œwiadczenia i zasi³ku przedemerytalnego zwi¹zane z nabyciem prawa do œwiadczenia o charakterze rentowym C. Zasady wstrzymywania wyp³aty œwiadczenia i zasi³ku przedemerytalnego Zbieg prawa do œwiadczenia przedemerytalnego z prawem do renty rodzinnej Zasady wstrzymywania wyp³aty œwiadczenia i zasi³ku przedemerytalnego wynikaj¹ce z ustawy o emeryturach i rentach z FUS Zawieszenie lub zmniejszenie wysokoœci œwiadczeñ (zasi³ków) przedemerytalnych A. Kwoty przychodu B. Skutki osi¹gania przychodu w trakcie trwania roku rozliczeniowego Postêpowanie o œwiadczenie przedemerytalne A. Postêpowanie na wniosek B. Termin z³o enia wniosku C. Sposób wype³nienia wniosku o œwiadczenie przedemerytalne druk ZUS Rp D. Dokumenty niezbêdne przy ubieganiu siê o œwiadczenie przedemerytalne

10 899 E. Nienale nie pobrane œwiadczenia oraz œwiadczenia niezrealizowane Aneks Indeks rzeczowy

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 9 13 17 Wprowadzenie Wykaz skrótów Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 22 1. Podstawowe pojêcia... 1 23 2. Zasady ogólne... 21 25 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym... 26 96 4. Zbieg

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. www.meritum-ubezpieczenia-spoleczne.abc.com.pl 5. 11 Słowo wstępne. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. System ubezpieczeń społecznych

SPIS TREŚCI. www.meritum-ubezpieczenia-spoleczne.abc.com.pl 5. 11 Słowo wstępne. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. System ubezpieczeń społecznych SPIS TREŚCI 11 Słowo wstępne 13 Wykaz skrótów 17 Rozdział I. System ubezpieczeń społecznych 22 1. Podstawowe pojęcia... 1 23 2. Zasady ogólne... 21 25 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy - zmiany w przepisach 2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 3.

ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy - zmiany w przepisach 2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 3. ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy - zmiany w przepisach 2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 3. Akta osobowe 4. Umowy o pracę 4.1. Umowa o pracę na czas określony

Bardziej szczegółowo

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 563 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA wyr. SN z 14 lipca 2005 r., II UK 314/04 ( Niewyp³acenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Przedmowa...

SPIS TREŒCI. Przedmowa... SPIS TREŒCI Spis Wykaz treœci skrótów... Przedmowa... XIII XIX Rozdzia³ I. ród³a prawa pracy... 1 1. Zagadnienia ogólne... 2 2. Charakter prawny norm prawa pracy... 3 3. ród³a prawa pracy... 4 I. ród³a

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4

Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wprowadzenie... XIII XVII XIX Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Rozdział II. Charakterystyka umowy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój idei zabezpieczenia społecznego str. 17. 2. Idea zabezpieczenia społecznego i klasyczne metody jej realizacji str.

ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój idei zabezpieczenia społecznego str. 17. 2. Idea zabezpieczenia społecznego i klasyczne metody jej realizacji str. Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe. Autor: Inetta Jędrasik-Jankowska Wykaz skrótów str. 15 Część pierwsza CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój idei zabezpieczenia społecznego str. 17 1. Preindustrialne

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko. Adres zamieszkania... Nr telefonu... Obywatelstwo... Nr PESEL. Nr i seria dowodu osobistego. Imię i nazwisko...

Imię i nazwisko. Adres zamieszkania... Nr telefonu... Obywatelstwo... Nr PESEL. Nr i seria dowodu osobistego. Imię i nazwisko... OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE USTALENIA PAŃSTWA WŁAŚCIWEGO DO WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (w przypadku przemieszczania się członków rodziny w granicach państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU WIADCZE RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU WIADCZE RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH Wojewoda/Gmina ) SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU WIADCZE RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH ZE RODKÓW BUD ETU PA STWA ORAZ BUD ETÓW GMIN ) za II kwarta r. A. Wydatki na wiadczenia rodzinne

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizuj¹cego œwiadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Czêœæ I 1. Dane osoby ubiegaj¹cej siê Imiê i nazwisko PESEL*

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych TM SPIS TREŒCI Strona Numer 11 13 17 Wprowadzenie Wykaz skrótów Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 22 1. Podstawowe pojêcia... 1 23 2. Zasady ogólne... 21 25 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie zasiłku dla opiekuna: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA przysługującego na podstawie z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

e-jakro zbiór obowi¹zuj¹cych przepisów pt.: Treœæ KODEKSU obejmuje:

e-jakro zbiór obowi¹zuj¹cych przepisów pt.: Treœæ KODEKSU obejmuje: aktualne - ujednolicone przepisy prawne zmiany w przepisach od stycznia 1999r. - oznaczone indeksem i opisane zmiany w 2013 i 2014r. - oznaczone grubszym drukiem zbiór obowi¹zuj¹cych przepisów pt.: Treœæ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I Dane osoby ubiegającej się Imię Numer PESEL *) Obywatelstwo WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

Bardziej szczegółowo

aktualne - ujednolicone przepisy prawne zmiany w przepisach od stycznia 1999r. - oznaczone indeksem i opisane zmiany w 2016 i 2017r.

aktualne - ujednolicone przepisy prawne zmiany w przepisach od stycznia 1999r. - oznaczone indeksem i opisane zmiany w 2016 i 2017r. aktualne - ujednolicone przepisy prawne zmiany w przepisach od stycznia 1999r. - oznaczone indeksem i opisane zmiany w 2016 i 2017r. - oznaczone grubszym drukiem 2017 UBEZPIECZENIA SPO ECZNE I ZDROWOTNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2013 r. Poz. 1101 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 18 września 2013 r. Poz. 1101 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2013 r. Poz. 1101 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Dzia³ I. Ordynacja podatkowa. Zobowi¹zania i postêpowanie podatkowe

Spis treœci. Dzia³ I. Ordynacja podatkowa. Zobowi¹zania i postêpowanie podatkowe Wprowadzenie... V Wykaz skrótów... XVII Wskazówki... XIX Dzia³ I. Ordynacja podatkowa. Zobowi¹zania i postêpowanie podatkowe Rozdzia³ 1. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy

Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy Rejestracja firmy i obowi zki Jakie s obowi zki pocz tkuj cego? 1 2 Rejestracja firmy Zg oszenie dzia alno ci gospodarczej w gminie i tym samym zg oszenie p atnika sk adek w ZUS (wniosek CEIDG 1, który

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XVII XXIII Część I. Komentarz do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa... 1 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 5 Art.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Nazwa i adres podmiotu realizującego świadczenia rodzinne Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Część I 1. Dane osoby ubiegającej się: Imię i nazwisko: Numer PESEL*: Numer NIP**: Obywatelstwo:

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania.... (imię i nazwisko) Data urodzenia:... numer PESEL... Kod pocztowy: Ulica. Numer domu. Telefon...

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania.... (imię i nazwisko) Data urodzenia:... numer PESEL... Kod pocztowy: Ulica. Numer domu. Telefon... Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I Dane osoby ubiegającej się WNIOSEK O USTALENIE i WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Imię Nazwisko Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

Gertruda Uœciñska* Ubezpieczenie wypadkowe nowe regulacje prawne

Gertruda Uœciñska* Ubezpieczenie wypadkowe nowe regulacje prawne Gertruda Uœciñska* Ubezpieczenie wypadkowe nowe regulacje prawne Gertruda Ubezpieczenie Uœciñska Zgodnie wypadkowe z przepisami nowe regulacje ustawy z 13 prawne paÿdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów użytych w książce

Spis treści. Wykaz skrótów użytych w książce Spis treści Wykaz skrótów użytych w książce Rozdział 1. Zmiany w składkach w 2015 roku Krótszy termin na informację o zmianach w zgłoszeniu płatnika składek Objęcie obowiązkiem ubezpieczeń członków rad

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy

Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy 1 73 Jakie s obowi zki pocz tkuj cego przedsi biorcy? 2 74 Rejestracja firmy Zg oszenie dzia alno ci gospodarczej w gminie i tym samym zg oszenie p atnika sk

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓ KONTROLI. Ustaleñ kontroli dokonano na podstawie deklaracji o najwy szych numerach

PROTOKÓ KONTROLI. Ustaleñ kontroli dokonano na podstawie deklaracji o najwy szych numerach MIEJSKI W-' WJedw³J!;f/c,ii O Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Oddzia³ w Bia³ymstoku Wydzia³ Kontroli P³atników Sk³adek Referat w Zambrowie 18-300 Zambrów ul. Fabryczna 3a. P³atnika: Urz¹d Miasta, ul. Zwirki

Bardziej szczegółowo

UCHWA A NR 5 XIX KZD WS. DZIA ALNOŒCI FINANSOWEJ ZWI ZKU, ZM. UCHWA NR 7 XXI KZD (TEKST JEDNOLITY) Rozdzia³ I Sk³adka cz³onkowska i jej podzia³

UCHWA A NR 5 XIX KZD WS. DZIA ALNOŒCI FINANSOWEJ ZWI ZKU, ZM. UCHWA NR 7 XXI KZD (TEKST JEDNOLITY) Rozdzia³ I Sk³adka cz³onkowska i jej podzia³ UCHWA A NR 5 XIX KZD WS. DZIA ALNOŒCI FINANSOWEJ ZWI ZKU, ZM. UCHWA NR 7 XXI KZD (TEKST JEDNOLITY) Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarnoœæ, dzia³aj¹c na podstawie 64 ust.2, 69 ust.1 i 2, 70 i 74 ust.

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 23 października 2014 r. płatnikowi składek: Mieczysław Walasik.

Protokół kontroli. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 23 października 2014 r. płatnikowi składek: Mieczysław Walasik. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Radomiu Czachowskiego 21 A 26-600 Radom Znak pisma: 312014100012PR0001 Znak sprawy: 312014100012 Dane identyfikacyjne NIP: 7981013335

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

zmiany w przepisach od stycznia 1999r. - oznaczone indeksem i opisane zmiany w 2011r. - oznaczone grubszym drukiem styczeń - 2012r.

zmiany w przepisach od stycznia 1999r. - oznaczone indeksem i opisane zmiany w 2011r. - oznaczone grubszym drukiem styczeń - 2012r. aktualne - ujednolicone przepisy prawne zmiany w przepisach od stycznia 1999r. - oznaczone indeksem i opisane zmiany w 2011r. - oznaczone grubszym drukiem styczeń - 2012r. W treści: dział I - Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania. Data urodzenia... numer PESEL *)... Obywatelstwo... Miejsce zamieszkania... Telefon...

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania. Data urodzenia... numer PESEL *)... Obywatelstwo... Miejsce zamieszkania... Telefon... WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się Imię Nazwisko Numer PESEL *) Obywatelstwo Telefon Miejsce zamieszkania Miejscowość Kod pocztowy Ulica Numer domu

Bardziej szczegółowo

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami przyznawane są na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami przyznawane są na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku. Ś W I A D C Z E N I A R O D Z I N N E Od 1 maja 2004 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie ustala uprawnienia do świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem Źródło: http://podatki.pl Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek, urlopu bezpłatnego (art. 174 kp). Pracodawca,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2... ADNOTACJE URZĘDOWE Data wpływu wniosku Nr sprawy Wysokość dochodu Liczba miesięcy przysługiwania stypendium IX - XII I - VI WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2... ( W Y P E Ł N

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO WZÓR Załączniki do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia2004 r (poz:) Załącznik nr 1 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagrodzeń

Temat zajęć: Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagrodzeń Kompleksowe materiały do wykorzystania na zajęciach z przedmiotu Rachunkowość przedsiębiorstw w klasie III Technikum Ekonomicznego lub w klasie II Policealnego Studium Ekonomicznego. Temat zajęć: Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp ROZDZIAŁ 1. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego ROZDZIAŁ 2. Struktura systemu ubezpieczeń społecznych

Spis treści Wstęp ROZDZIAŁ 1. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego ROZDZIAŁ 2. Struktura systemu ubezpieczeń społecznych Spis treści Wstęp....................................... 11 ROZDZIAŁ 1. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego........................... 13 1.1. Prawne podstawy zabezpieczenia społecznego.............

Bardziej szczegółowo

METODY ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. Zadanie domowe

METODY ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. Zadanie domowe METODY ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Zadanie domowe Na podstawie: W. Sułkowska (red) System ubezpieczeń społecznych Ryzyko społeczne Starość Choroba Macierzyństwo Inwalidztwo Śmierć żywiciela rodziny Wypadek

Bardziej szczegółowo

. DG.4401.A..2014 Nazwisko i imię

. DG.4401.A..2014 Nazwisko i imię . DG.4401.A..2014 Nazwisko i imię... (ostatni adres zameldowania) Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku... ul. Gen. J. Bema 89/1 (adres zamieszkania)... (nr telefonu) WNIOSEK O ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r. projekt z dnia 19.05.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W EMERYTURACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OD DNIA 01.01.2013R.

ZMIANY W EMERYTURACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OD DNIA 01.01.2013R. ZMIANY W EMERYTURACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OD DNIA 01.01.2013R. 1 Proces wydłużenia wieku emerytalnego Ustawa z dnia 11 maja 2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek Warszawa Wrzesień 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zasady

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce imię i nazwisko PESEL...,... miejscowość, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce nazwa uprzednio ukończonej

Bardziej szczegółowo

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem:

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem: Powiatowy Urząd Pracy Usługi dla osób niepełnosprawnych Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem: osoby bezrobotnej posiadającej aktualny orzeczony stopień

Bardziej szczegółowo

Część I. Komentarz do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Część I. Komentarz do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Część I. Komentarz do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1 [Zakres regulacji]

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek.

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem zosta ustalony na podstawie : art.77² ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Polemiki i refleksje. Taksa notarialna i op³aty s¹dowe w zwi¹zku ze sporz¹dzeniem umowy przeniesienia w³asnoœci celem uzyskania renty strukturalnej

Polemiki i refleksje. Taksa notarialna i op³aty s¹dowe w zwi¹zku ze sporz¹dzeniem umowy przeniesienia w³asnoœci celem uzyskania renty strukturalnej Ryszard Stawowy, Taksa notarialna i op³aty s¹dowe... Rejent * rok 14 * nr 12(164) grudzieñ 2004 r. Polemiki i refleksje Taksa notarialna i op³aty s¹dowe w zwi¹zku ze sporz¹dzeniem umowy przeniesienia w³asnoœci

Bardziej szczegółowo

USTAWA Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

USTAWA Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH USTAWA Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH Rodzaj świadczenia Zasiłek rodzinny PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE DZISIAJ zasiłek przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego - rodzicom, opiekunowi

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Dane Wnioskodawcy

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Dane Wnioskodawcy Wójt Gminy Czorsztyn...... (miejscowość i data) WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Dane Wnioskodawcy Nazwisko i imię PESEL Adres zamieszkania Telefon do kontaktu Dane osobowe ucznia/słuchacza Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek Warszawa Styczeń 2010 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zasady

Bardziej szczegółowo

Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS?

Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS? Pytanie nr 1 Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS? Zasady podlegania w Polsce ubezpieczeniom społecznym określone są w ustawie z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Spis treœci ezdmowa Wykaz skrótów Komentarz Ustawa o podatku od towarów i us³ug Dzia³ I. Przepisy ogólne Dzia³ II. Zakres opodatkowania

Spis treœci ezdmowa Wykaz skrótów Komentarz Ustawa o podatku od towarów i us³ug Dzia³ I. Przepisy ogólne Dzia³ II. Zakres opodatkowania Prezdmowa. Spis treœci... XIII Wykaz skrótów... XV Komentarz... 1 Ustawa o podatku od towarów i us³ug z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535) Dzia³ I. Przepisy ogólne... 5 Art. 1. Przedmiot ustawy...

Bardziej szczegółowo

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2113 Cena netto 1 299,00 zł Cena brutto 1 299,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Spis treœci

Spis treœci. Spis treœci Spis treœci Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII Rozdzia³ I. Istota podatku od wartoœci dodanej (Rados³aw uk)... 1 1. Podatek od wartoœci dodanej... 1 2. Implementacja przepisów wspólnotowych dotycz¹cych

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. z dnia 20.08.2012

ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. z dnia 20.08.2012 ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 20.08.2012 w sprawie wprowadzenie procedury dotyczącej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

... dnia... (Imię i nazwisko bezrobotnego) W N I O S E K

... dnia... (Imię i nazwisko bezrobotnego) W N I O S E K ... dnia... (Imię i nazwisko bezrobotnego) (Adres zameldowania) Dyrektor POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Przemyślu W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków z Funduszu Pracy na założenie spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2006 r. III UZP 2/06

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2006 r. III UZP 2/06 Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2006 r. III UZP 2/06 Przewodniczący Prezes SN Walerian Sanetra, Sędziowie SN: Krystyna Bednarczyk, Beata Gudowska (sprawozdawca), Jerzy Kuźniar

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO

WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO przed wype nieniem wniosku prosimy o zapoznanie si z Pouczeniem zamieszczonym na ko cu formularza Prosz o wyp acenie zasi ku pogrzebowego po zmar ym(ej) w dniu: Data

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok 2,14% 97,86% podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Rozdzia³ V. Obrót dewizowy Definicja obrotu dewizowego... 73

SPIS TREŒCI. Rozdzia³ V. Obrót dewizowy Definicja obrotu dewizowego... 73 SPIS TREŒCI Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Rozdzia³ I. ród³a prawa dewizowego... 1 Rozdzia³ II. Budowa normy prawnodewizowej... 11 1. Wprowadzenie... 11 2. Hipoteza... 14 3.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 35

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 35 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 35 ROZDZIAŁ I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW 37 1. Osoby objęte ubezpieczeniem jako pracownik...... 37 1.1. Pojęcie pracownika....... 37 1.2. śona zatrudniona

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2015/2016 ADNOTACJE URZĘDOWE Data wpływu wniosku Nr sprawy Wysokość dochodu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2015/2016 ( W Y P E Ł N I Ć D R U K O W A N Y M I L I T E R A M I ) Koniecpol, dnia...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K PM/01/01/W

W N I O S E K PM/01/01/W PM/01/01/W Urzędowa pieczęć wpływu: W N I O S E K 1) o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Piaseczno * 2) o zamianę lokalu * * niepotrzebne skreślić Imię i nazwisko wnioskodawcy.. Adres zamieszkania.

Bardziej szczegółowo

Jesteś zleceniobiorcą? Poznaj swoje ubezpieczenia

Jesteś zleceniobiorcą? Poznaj swoje ubezpieczenia Jesteś zleceniobiorcą? Poznaj swoje ubezpieczenia Możesz być zleceniobiorcą, jeśli jesteś zatrudniony: t t t na podstawie umowy agencyjnej, na podstawie umowy zlecenia, na podstawie innej umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POLSKĄ RENTĘ RODZINNĄ

WNIOSEK O POLSKĄ RENTĘ RODZINNĄ UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI PL/USA 5 WNIOSEK O POLSKĄ RENTĘ RODZINNĄ miejsce do wypełnienia przez SSA Formularz wypełnia wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 150 10118 Poz. 1457 1457 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzorów zg oszeƒ do

Bardziej szczegółowo

KURS KADRY I PŁACE (30 h)

KURS KADRY I PŁACE (30 h) KURS KADRY I PŁACE (30 h) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/19/7118/1572 Cena netto 1 050,00 zł Cena brutto 1 291,50 zł Cena netto za godzinę 35,00 zł Cena brutto za godzinę 43,05 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. (poz. 2229) Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Adres:

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Spis treœci

Spis treœci. Spis treœci S³owo wstêpne... Spis treœci Wykaz skrótów... Literatura... V XIII XVII Wstêp... 1 Rozdzia³ 1. Pojêcie i charakter prawny umorzenia akcji... 19 1.1. Podmiot czynnoœci umorzenia... 19 1.1.1. Spó³ka jako

Bardziej szczegółowo

Rejestacja w Powiatowym Urzędzie Pracy 2009-03-11 Zmieniony 2013-11-19

Rejestacja w Powiatowym Urzędzie Pracy 2009-03-11 Zmieniony 2013-11-19 Rejestacja w Powiatowym Urzędzie Pracy 2009-03-11 Zmieniony 2013-11-19 REJESTRACJA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Przepisy regulujące zasady dokonywania rejestracji zawarte są w: - ustawie z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO CZĘŚĆ I

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO CZĘŚĆ I Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Załącznik nr 14 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO CZĘŚĆ I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Bardziej szczegółowo

Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie

Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie Zasady przyznawania, dokumentowania i wypłacania Bożena Lenart, Renata Tonder Darmowy dostęp do modułu Kadry i płace w firmie otrzymasz po zakupie książki i

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

Świadczenia Rodzinne. Kto moŝe ubiegać się o świadczenia rodzinne. Świadczenia rodzinne przysługują:

Świadczenia Rodzinne. Kto moŝe ubiegać się o świadczenia rodzinne. Świadczenia rodzinne przysługują: Świadczenia Rodzinne Kto moŝe ubiegać się o świadczenia rodzinne Świadczenia rodzinne przysługują: obywatelom polskim, cudzoziemcom: do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów 19405 Poz. 3189, 3190 Za³¹cznik Nr 3 WSKAZANIE OBSZARÓW I MIEJSC UDOSTÊPNIANYCH DLA CELÓW NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ OKREŒLENIE SPOSOBÓW ICH UDOSTÊPNIANIA / & Ã 2 Ã Ã Ã 6 Ã % Ã Ã & Ã

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj! Jesteś zleceniobiorcą? www.zus.pl

Przeczytaj! Jesteś zleceniobiorcą? www.zus.pl Jesteś zleceniobiorcą? Jako zleceniobiorca podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu, ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ubezpieczeniu chorobowemu podlegasz dobrowolnie,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 13. Wstęp 17

Spis treści. Wykaz skrótów 13. Wstęp 17 System ubezpieczeń społecznych : zagadnienia podstawowe / redakcja naukowa Grażyna Szpor ; Zofia Kluszczyńska, Wiesław Koczur, Katarzyna Roszewska, Katarzyna Rubel, Grażyna Szpor, Tadeusz Szumlicz. 8.

Bardziej szczegółowo

1... imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa

1... imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO CZĘŚĆ I. 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011

Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011 Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011 Wiesław Olechowski Europejska Fundacja Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Lublin, 25 marca 2011r. 1 Akty prawne USTAWA z

Bardziej szczegółowo