Gertruda Uœciñska* Ubezpieczenie wypadkowe nowe regulacje prawne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gertruda Uœciñska* Ubezpieczenie wypadkowe nowe regulacje prawne"

Transkrypt

1 Gertruda Uœciñska* Ubezpieczenie wypadkowe nowe regulacje prawne Gertruda Ubezpieczenie Uœciñska Zgodnie wypadkowe z przepisami nowe regulacje ustawy z 13 prawne paÿdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo- ³ecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z póÿn. zm.) zwanej ustaw¹ systemow¹, zosta³y wyodrêbnione cztery rodzaje ubezpieczeñ, tj. ubezpieczenie emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe. Ustawa ta okreœli³a zakres podmiotowy objêtych poszczególnymi rodzajami ubezpieczeñ. Uregulowa³a tak e zasady obejmowania obowi¹zkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym oraz chorobowym. Ustali³a równie zakres osób objêtych ubezpieczeniem wypadkowym. Ubezpieczenie wypadkowe jest obowi¹zkowe dla osób podlegaj¹cych ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Od tej zasady ustawa systemowa przewiduje wyj¹tki. Nie podlegaj¹ ubezpieczeniu wypadkowemu: osoby pobieraj¹ce zasi³ek dla bezrobotnych wykonuj¹ce pracê nak³adcz¹ o³nierze niezawodowi w s³u bie czynnej o³nierze zawodowi, funkcjonariusze osoby na urlopach wychowawczych osoby pobieraj¹ce zasi³ek macierzyñski osoby pobieraj¹ce œwiadczenia socjalne wyp³acane w czasie urlopu oraz pobieraj¹ce zasi³ek socjalny wyp³acany na czas przekwalifikowania zawodowego niektóre osoby objête dobrowolnie ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym dotyczy to ma³ onków pracowników skierowanych do pracy w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych i osób sprawuj¹cych opiekê nad cz³onkiem rodziny spe³niaj¹cym warunki do przyznania zasi³ku pielêgnacyjnego, obywateli polskich za- * dr Gertruda Uœciñska jest pracownkiem naukowym Zak³adu Prawa i Pracy i Polityki Spo³ecznej w IPiSS.

2 86 Gertruda Uœciñska trudnionych za granic¹ w podmiotach zagranicznych, studentów oraz uczestników dziennych studiów doktoranckich, je eli nie maj¹ innego tytu³u do ubezpieczenia. Ubezpieczeniu wypadkowemu nie podlegaj¹ osoby dobrowolnie kontynuuj¹ce ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Z omówionych rozwi¹zañ wynika, e pracownicy s¹ objêci obowi¹zkowo ubezpieczeniem wypadkowym. Obowi¹zkowo ubezpieczeniem tym s¹ tak e objête osoby prowadz¹ce pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Ubezpieczenie wypadkowe jest równie obowi¹zkowe dla osób wykonuj¹cych umowê zlecenia w siedzibie lub w miejscu prowadzenia dzia³alnoœci zleceniodawcy. W przypadkach kiedy umowa zlecenia jest wykonywana poza siedzib¹ lub miejscem prowadzenia dzia³alnoœci zleceniodawcy ubezpieczenie wypadkowe nie wystêpuje. Nale y podkreœliæ, e do ubezpieczenia wypadkowego nie mo na przyst¹piæ dobrowolnie. W ustawie systemowej przyjêto wiêc konstrukcjê okreœlonego zakresu osób objêtych obowi¹zkowym ubezpieczeniem wypadkowym. Od 1stycznia 2003 r. wesz³a w ycie ustawa z 30 paÿdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ustawa ta uregulowa³a rodzaje œwiadczeñ przys³uguj¹cych z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych, warunki nabywania prawa do œwiadczeñ, zasady i tryb ich przyznawania, ustalania ich wysokoœci oraz zasady ich wyp³aty. Z tytu³u wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przys³uguj¹ nastêpuj¹ce œwiadczenia (art. 6 ust. 1 i 2 ): zasi³ek chorobowy dla ubezpieczonego, którego niezdolnoœæ do pracy spowodowana zosta³a wypadkiem przy pracy lub chorob¹ zawodow¹ œwiadczenie rehabilitacyjne dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasi³ku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokuj¹ odzyskanie zdolnoœci do pracy zasi³ek wyrównawczy dla ubezpieczonego bêd¹cego pracownikiem, którego wynagrodzenie uleg³o obni eniu wskutek sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu jednorazowe odszkodowanie dla ubezpieczonego, który dozna³ sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu jednorazowe odszkodowanie dla cz³onków rodziny zmar³ego ubezpieczonego lub rencisty renta z tytu³u niezdolnoœci do pracy dla ubezpieczonego, który sta³ siê niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej renta szkoleniowa dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowoœæ przekwalifikowania zawodowego ze wzglêdu na niezdolnoœæ do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowan¹ wypadkiem przy pracy lub chorob¹ zawodow¹

3 Ubezpieczenie wypadkowe nowe regulacje prawne 87 renta rodzinna dla cz³onków rodziny zmar³ego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytu³u wypadku przy pracy lub choroby zawodowej dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupe³nej dodatek pielêgnacyjny pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepieñ ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie okreœlonym ustaw¹. Osobom: prowadz¹cym pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ i osobom z nimi wspó³pracuj¹cym duchownym bêd¹cym p³atnikami sk³adek na w³asne ubezpieczenia oraz cz³onkom ich rodzin œwiadczenia, o których mowa wy ej, nie przys³uguj¹ w razie wystêpowania w dniu wypadku lub w dniu z³o enia wniosku o przyznanie œwiadczeñ z tytu³u choroby zawodowej, zad³u enia z tytu³u sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne na kwotê przekraczaj¹c¹ 2,00 z³ do czasu sp³aty ca³oœci zad³u enia. Prawo do œwiadczeñ przedawnia siê, je eli zad³u enie nie zostanie uregulowane w ci¹gu 6 miesiêcy od dnia wypadku lub od dnia z³o enia wniosku o przyznanie tych œwiadczeñ z tytu³u choroby zawodowej. Poni ej pokrótce scharakteryzowano œwiadczenie przys³uguj¹ce z ubezpieczenia wypadkowego. Zasi³ek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przys³uguje niezale nie od okresu podlegania ubezpieczeniu. Zasi³ek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przys³uguje od pierwszego dnia niezdolnoœci do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorob¹ zawodow¹. Zasi³ek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego nie przys³uguje za okresy niezdolnoœci do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorob¹ zawodow¹, za które ubezpieczony na podstawie odrêbnych przepisów zachowuje prawo do wynagrodzenia, uposa enia, stypendium lub innego œwiadczenia przys³uguj¹cego za czas niezdolnoœci do pracy. Zasi³ek chorobowy przys³uguje w wysokoœci 100% podstawy wymiaru. Zgodnie z podanymi zasadami zasi³ek chorobowy przys³uguje z ubezpieczenia wypadkowego od pierwszego dnia niezdolnoœci do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorob¹ zawodow¹. Oznacza to, e pracodawcy od 1stycznia 2003 r. nie finansuj¹ absencji chorobowej pracowników spowodowanej wypadkiem przy pracy. Natomiast pracodawcy s¹ nadal obci¹ eni kosztami absencji chorobowej spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy. W takich wypadkach na podstawie art. 92 kodeksu pracy pracownikowi przys³uguje wynagrodzenie za okres choroby w wysokoœci 100%. Natomiast na podstawie przepisów ustawy z 25 czerwca 1999 r. o œwiadczeniach pieniê nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby i macierzyñstwa

4 88 Gertruda Uœciñska (Dz.U. nr 60, poz. 636 z póÿn. zm.) pracownik za okres niezdolnoœci do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy zachowuje prawo do 100% zasi³ku z ubezpieczenia chorobowego. Œwiadczenie rehabilitacyjne jak ju wczeœniej zaznaczono (art. 6 ustawy wypadkowej) przys³uguj¹ ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasi³ku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokuj¹ odzyskanie zdolnoœci do pracy. Zgodnie z przepisami ustawy wypadkowej œwiadczenie to przys³uguje w wysokoœci 100% podstawy wymiaru 1. Zasi³ek wyrównawczy przys³uguje tylko pracownikowi. Prawa do tego œwiadczenia nie maj¹ inni ubezpieczeni. Jest to œwiadczenie, którego funkcja polega na rekompensacie obni onego wynagrodzenia wskutek sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu, spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorob¹ zawodow¹. Je eli pracownik wykonuje pracê: w zak³adowym lub miêdzyzak³adowym oœrodku rehabilitacji zawodowej u pracodawcy na wyodrêbnionym stanowisku pracy dostosowanej do potrzeb adaptacji lub przyuczenia do okreœlonej pracy. Wysokoœæ zasi³ku wyrównawczego stanowi ró nicê pomiêdzy przeciêtnym miesiêcznym wynagrodzeniem pracownika ustalonym dla potrzeb obliczenia podstawy wymiaru zasi³ku chorobowego a miesiêcznym wynagrodzeniem osi¹gniêtym za pracê w warunkach rehabilitacji zawodowej. Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej dozna³ sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu, przys³uguje jednorazowe odszkodowanie. Za sta³y uszczerbek na zdrowiu uwa a siê takie naruszenie sprawnoœci organizmu, które powoduje upoœledzenie czynnoœci organizmu nierokuj¹ce poprawy. Za d³ugotrwa³y uszczerbek na zdrowiu uwa a siê takie naruszenie sprawnoœci organizmu, które powoduje upoœledzenie czynnoœci organizmu na okres przekraczaj¹cy 6 miesiêcy, mog¹ce ulec poprawie. Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego zwi¹zku z wypadkiem przy pracy lub chorob¹ zawodow¹ dokonuje siê po zakoñczeniu leczenia i rehabilitacji. Jednorazowe odszkodowanie przys³uguje w wysokoœci 20% przeciêtnego wynagrodzenia za ka dy procent sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu z zastrze eniem, e wysokoœæ ta bêdzie obowi¹zywaæ od 1 kwietnia 2007 r. 1Podstawê wymiaru zasi³ku chorobowego i œwiadczenia rehabilitacyjnego ustala siê na zasadach przewidzianych w ustawie z 25 czerwca 1999 r. o œwiadczeniach pieniê nych z ubezpieczenia chorobowego.

5 Ubezpieczenie wypadkowe nowe regulacje prawne 89 Je eli wskutek pogorszenia siê stan zdrowia sta³y lub d³ugotrwa³y uszczerbek na zdrowiu bêd¹cy nastêpstwem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, który by³ podstaw¹ przyznania jednorazowego odszkodowania, ulegnie zwiêkszeniu co najmniej o 10 punktów procentowych, jednorazowe odszkodowanie zwiêksza siê o 20% przeciêtnego wynagrodzenia za ka dy procent uszczerbku na zdrowiu przewy szaj¹cy procent, wed³ug którego ustalone by³o to odszkodowanie. Jednorazowe odszkodowanie ulega zwiêkszeniu o kwotê stanowi¹c¹ 3,5-krotnoœæ przeciêtnego wynagrodzenia, je eli w stosunku do ubezpieczonego zosta³y orzeczone ca³kowita niezdolnoœæ do pracy i niezdolnoœæ do samodzielnej egzystencji wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Zasadê powy sz¹ stosuje siê odpowiednio, je eli wskutek pogorszenia siê stanu zdrowia w nastêpstwie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej w stosunku do rencisty zosta³a orzeczona ca³kowita niezdolnoœæ do pracy oraz niezdolnoœæ do samodzielnej egzystencji. Do ustalenia wysokoœci jednorazowego odszkodowania przyjmuje siê przeciêtne wynagrodzenie obowi¹zuj¹ce w dniu wydania decyzji o jego przyznaniu. Kwoty jednorazowych odszkodowañ zaokr¹gla siê do pe³nych z³otych. Jednorazowe odszkodowanie za ka dy procent sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu przys³uguje w wysokoœci: 16% przeciêtnego wynagrodzenia w okresie od 1 kwietnia 2003 r. do 31 marca 2004 r. 17% przeciêtnego wynagrodzenia w okresie od 1 kwietnia 2004 r. do 31 marca 2005 r. 18% przeciêtnego wynagrodzenia w okresie od 1 kwietnia 2005 r. do 31 marca 2006 r. 19% przeciêtnego wynagrodzenia w okresie od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2007 r. Cz³onkom rodziny ubezpieczonego, który zmar³ wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, przys³uguje jednorazowe odszkodowanie. Odszkodowanie to przys³uguje równie w razie œmierci wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej rencisty, który by³ uprawniony do renty z tytu³u ubezpieczenia wypadkowego. Cz³onkami rodziny uprawnionymi do odszkodowania s¹: ma³ onek dzieci w³asne, dzieci drugiego ma³ onka, dzieci przysposobione oraz przyjête na wychowanie i utrzymanie przed osi¹gniêciem pe³noletnoœci wnuki, rodzeñstwo i inne dzieci, w tym równie w ramach rodziny zastêpczej, spe³niaj¹ce w dniu œmierci ubezpieczonego lub rencisty warunki uzyskania renty rodzinnej

6 90 Gertruda Uœciñska rodzice, osoby przysposabiaj¹ce, macocha oraz ojczym, je eli w dniu œmierci ubezpieczonego lub rencisty prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe lub je- eli ubezpieczony lub rencista bezpoœrednio przed œmierci¹ przyczynia³ siê do ich utrzymania albo je eli ustalone zosta³o wyrokiem lub ugod¹ s¹dow¹ prawo do alimentów z jego strony. Jednorazowe odszkodowanie nie przys³uguje ma³ onkowi w przypadku orzeczonej separacji. Je eli do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest tylko jeden cz³onek rodziny zmar³ego ubezpieczonego lub rencisty, przys³uguje ono w wysokoœci: 1) 18-krotnego przeciêtnego wynagrodzenia, gdy uprawnionymi s¹ ma³ onek lub dziecko; 2) 9-krotnego przeciêtnego wynagrodzenia, gdy uprawniony jest inny cz³onek rodziny. Je eli do jednorazowego odszkodowania uprawnieni s¹ równoczeœnie: ma³ onek i jedno lub wiêcej dzieci odszkodowanie przys³uguje w wysokoœci ustalonej w pkt. 1zwiêkszonej o 3,5-krotne przeciêtne wynagrodzenie na ka de dziecko dwoje lub wiêcej dzieci odszkodowanie przys³uguje w wysokoœci okreœlonej w pkt. 1zwiêkszonej o 3,5-krotne przeciêtne wynagrodzenie na drugie i ka de nastêpne dziecko. Je eli obok ma³ onka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni s¹ równoczeœnie inni cz³onkowie rodziny, ka demu z nich odszkodowanie przys³uguje w wysokoœci 3,5-krotnego przeciêtnego wynagrodzenia, niezale nie od odszkodowania przys³uguj¹cego ma³ onkowi lub dzieciom. Je eli do jednorazowego odszkodowania uprawnieni s¹ tylko cz³onkowie rodziny inni ni ma³ onek lub dzieci, odszkodowanie to przys³uguje w wysokoœci ustalonej wed³ug zasad okreœlonych w pkt. 2, zwiêkszonej o 3,5-krotne przeciêtne wynagrodzenie, na drugiego i ka dego nastêpnego uprawnionego. Kwotê jednorazowego odszkodowania ustalon¹ zgodnie z podanymi zasadami dzieli siê w równych czêœciach miêdzy uprawnionych. Jednorazowe odszkodowanie z tytu³u œmierci ubezpieczonego lub rencisty, który zmar³ wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, pomniejsza siê o kwotê jednorazowego odszkodowania z tytu³u sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu, wyp³aconego temu ubezpieczonemu lub renciœcie. Kwotê jednorazowego odszkodowania zaokr¹gla siê do pe³nych z³otych. Przyznanie lub odmowa przyznania jednorazowego odszkodowania oraz ustalenie jego wysokoœci nastêpuje w drodze decyzji ZUS-u.

7 Ubezpieczenie wypadkowe nowe regulacje prawne 91 Renta ztytu³u niezdolnoœci do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorob¹ zawodow¹ przys³uguje ubezpieczonemu, który sta³ siê czêœciowo lub ca³kowicie niezdolny do pracy z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Renta ta przys³uguje niezale nie od sta u pracy oraz bez wzglêdu na datê powstania niezdolnoœci do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorob¹ zawodow¹. Wysokoœæ tej renty ustala siê na zasadach przewidzianych w ustawie z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z unduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych ( US) (Dz.U. nr 162, poz z póÿn. zm.), z tym e przy ustalaniu podstawy wymiaru renty nie stosuje siê ograniczenia wskaÿnika podstawy wymiaru do 250% przeciêtnego wynagrodzenia. Ponadto w ustawie wypadkowej zawarto zasadê, e (art. 18) renta z tytu³u niezdolnoœci do pracy i renta szkoleniowa z ubezpieczenia wypadkowego nie mo e byæ ni sza ni : 80% podstawy jej wymiaru dla osoby ca³kowicie niezdolnej do pracy 60% podstawy jej wymiaru dla osoby czêœciowo niezdolnej do pracy 100% podstawy jej wymiaru dla osoby uprawnionej do renty szkoleniowej. Od 1stycznia 2003 r. renty wypadkowe podlegaj¹ zawieszeniu w razie zarobkowania rencistów na ogólnych zasadach przewidzianych w ustawie z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z US. Nale y przypomnieæ, e do koñca 2002 r. osoby pobieraj¹ce rentê z tytu³u wypadku przy pracy lub choroby zawodowej mog³y pobieraæ rentê bez wzglêdu na wysokoœæ osi¹ganych zarobków. Wprowadzono tak e nowe regulacje dotycz¹ce zbiegu prawa do œwiadczeñ, a mianowicie od 1stycznia 2003 r. pobieranie pe³nej emerytury zwiêkszonej o po³owê renty z tytu³u wypadku przy pracy lub choroby zawodowej albo pe³nej renty i po³owy emerytury bêdzie dopuszczone w przypadku nieuzyskiwania przez uprawnionego do tych œwiadczeñ adnych przychodów powoduj¹cych zawieszenie lub zmniejszenie œwiadczeñ. Jak podano wczeœniej, renta szkoleniowa przys³uguje ubezpieczonemu, w stosunku do którego orzeczono celowoœæ przekwalifikowania zawodowego ze wzglêdu na niezdolnoœæ do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowan¹ wypadkiem przy pracy lub chorob¹ zawodow¹. Renta szkoleniowa przys³uguje przez 6 miesiêcy. Okres jej wyp³aty mo e byæ przed³u ony na czas niezbêdny do przekwalifikowania, nie d³u ej ni o 30 miesiêcy. Jej wysokoœæ nie mo e byæ ni sza ni 100% podstawy wymiaru. Renta rodzinna z ubezpieczenia wypadkowego przys³uguje cz³onkom rodziny zmar³ego cz³onka ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytu³u wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Wysokoœæ renty rodzinnej wypadkowej ustalana jest na zasadach powszechnych, z tym e renta ta nie mo e byæ ni sza ni 120% najni szej renty rodzinnej przewidzianej przepisami ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z US.

8 92 Gertruda Uœciñska Przewidziane w ustawie wypadkowej dodatki do renty rodzinnej i pielêgnacyjny s¹ uregulowane przepisami ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z US i przys³uguj¹ na zasadach powszechnych. W ustawie wypadkowej zagwarantowano tak e ubezpieczonym prawo do niektórych œwiadczeñ medycznych finansowanych z ubezpieczenia wypadkowego. Mianowicie z funduszu wypadkowego bêd¹ pokrywane koszty œwiadczeñ z zakresu stomatologii i szczepieñ ochronnych, na które ubezpieczony zosta³ skierowany przez lekarza orzecznika na wniosek lekarza prowadz¹cego, nierefundowane na podstawie odrêbnych przepisów. Ze œrodków funduszu wypadkowego bêd¹ tak e pokrywane koszty przedmiotowe us³ug ortopedycznych w wysokoœci udzia³u w³asnego ubezpieczonego okreœlonego w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Z przeprowadzonej analizy wynika, e ubezpieczeni objêci obowi¹zkowym ubezpieczeniem wypadkowym korzystaj¹ z szerokiego katalogu œwiadczeñ. Warunki nabycia prawa do tych œwiadczeñ s¹ ³agodniejsze ni z tytu³u niezdolnoœci do pracy innej ni wypadkowa. Preferencyjnie ustalono tak e wysokoœæ niektórych œwiadczeñ wypadkowych. Do rozwi¹zañ na niekorzyœæ ubezpieczonych nale y zaliczyæ wprowadzenie powszechnych zasad kumulacji œwiadczeñ wypadkowych z dochodami. Ponadto takie zdarzenie losowe, jak wypadek w drodze do pracy lub z pracy, zosta³ wy³¹czony z zakresu ochrony ubezpieczenia wypadkowego. Jest on w tej chwili przedmiotem ochrony chorobowej i z tytu³u ogólnej niezdolnoœci do pracy, co w konsekwencji powoduje, e osoby dotkniête tym zdarzeniem nie maj¹ prawa do jednorazowego odszkodowania.

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 563 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA wyr. SN z 14 lipca 2005 r., II UK 314/04 ( Niewyp³acenie

Bardziej szczegółowo

Obowi¹zki pracodawcy w razie wypadku przy pracy (1)

Obowi¹zki pracodawcy w razie wypadku przy pracy (1) Obowi¹zki pracodawcy w razie wypadku przy pracy (1) Rozdz. 7 Kodeksu pracy; ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.); rozporządzenie RM z

Bardziej szczegółowo

UCHWA A NR 5 XIX KZD WS. DZIA ALNOŒCI FINANSOWEJ ZWI ZKU, ZM. UCHWA NR 7 XXI KZD (TEKST JEDNOLITY) Rozdzia³ I Sk³adka cz³onkowska i jej podzia³

UCHWA A NR 5 XIX KZD WS. DZIA ALNOŒCI FINANSOWEJ ZWI ZKU, ZM. UCHWA NR 7 XXI KZD (TEKST JEDNOLITY) Rozdzia³ I Sk³adka cz³onkowska i jej podzia³ UCHWA A NR 5 XIX KZD WS. DZIA ALNOŒCI FINANSOWEJ ZWI ZKU, ZM. UCHWA NR 7 XXI KZD (TEKST JEDNOLITY) Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarnoœæ, dzia³aj¹c na podstawie 64 ust.2, 69 ust.1 i 2, 70 i 74 ust.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie zasiłku dla opiekuna: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA przysługującego na podstawie z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO 13 WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO Z dniem 1 stycznia 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Wykaz rozporz¹dzeñ. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Wykaz rozporz¹dzeñ. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 15 17 21 29 Wprowadzenie Wykaz skrótów Wykaz rozporz¹dzeñ Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 30 1. Podstawowe pojêcia... 1 31 2. Zasady ogólne... 21 33 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym...

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem Źródło: http://podatki.pl Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek, urlopu bezpłatnego (art. 174 kp). Pracodawca,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Nazwa i adres podmiotu realizującego świadczenia rodzinne Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Część I 1. Dane osoby ubiegającej się: Imię i nazwisko: Numer PESEL*: Numer NIP**: Obywatelstwo:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó owych zasad orzekania o sta ym lub d ugotrwa ym uszczerbku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Co nam przys uguje, gdy p acimy sk adki?

Co nam przys uguje, gdy p acimy sk adki? Co nam przys uguje, gdy p acimy sk adki? 1 25 Ubezpieczenie chorobowe Zasi ek chorobowy wiadczenie wyp acane zamiast pensji, gdy osoba ubezpieczona przebywa na zwolnieniu lekarskim. Standardowa wysoko

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizuj¹cego œwiadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Czêœæ I 1. Dane osoby ubiegaj¹cej siê Imiê i nazwisko PESEL*

Bardziej szczegółowo

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem:

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem: Powiatowy Urząd Pracy Usługi dla osób niepełnosprawnych Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem: osoby bezrobotnej posiadającej aktualny orzeczony stopień

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) rodzaje świadczeń

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce imię i nazwisko PESEL...,... miejscowość, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce nazwa uprzednio ukończonej

Bardziej szczegółowo

USTAWA Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

USTAWA Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH USTAWA Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH Rodzaj świadczenia Zasiłek rodzinny PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE DZISIAJ zasiłek przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego - rodzicom, opiekunowi

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 II. SKUTKI EKONOMICZNE NIEWŁAŚCIWYCH WARUNKÓW PRACY. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2003 r. USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 83, poz. 760, Nr 179, poz. 1750, z 2005 r. Nr 130, poz. 1085. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I Dane osoby ubiegającej się Imię Numer PESEL *) Obywatelstwo WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO AUTOBUSOWEGO

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO AUTOBUSOWEGO UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEAZDÓW ŚRODKA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO AUTOBUSOWEGO L.p. UPRAWNIENI DO ULGI WYAR ULGI (%) Przejazdy w klasie drugiej na podstawie biletów jednorazowych () miesięcznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Załącznik Nr 1 do Zarządzenia REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku Na podstawie art. 77 2 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne źródła (2)

Zabezpieczenie społeczne źródła (2) Zabezpieczenie społeczne źródła (2) Regulacja prawna zabezpieczenia społecznego: î uregulowania międzynarodowe î uregulowania krajowe Uregulowania krajowe: î Konstytucja î ustawy î rozporządzenia î akty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKU PRZY PRACY. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 112

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKU PRZY PRACY. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 112 ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKU PRZY PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 112 Rodzaje świadczeń przysługujących z tytułu wypadku przy pracy Z tytułu

Bardziej szczegółowo

wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szczecin 25.04.2013r

wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szczecin 25.04.2013r wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szczecin 25.04.2013r Podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4

Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wprowadzenie... XIII XVII XIX Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Rozdział II. Charakterystyka umowy

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania.... (imię i nazwisko) Data urodzenia:... numer PESEL... Kod pocztowy: Ulica. Numer domu. Telefon...

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania.... (imię i nazwisko) Data urodzenia:... numer PESEL... Kod pocztowy: Ulica. Numer domu. Telefon... Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I Dane osoby ubiegającej się WNIOSEK O USTALENIE i WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Imię Nazwisko Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO

WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO przed wype nieniem wniosku prosimy o zapoznanie si z Pouczeniem zamieszczonym na ko cu formularza Prosz o wyp acenie zasi ku pogrzebowego po zmar ym(ej) w dniu: Data

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego) dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Kościelec

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego) dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Kościelec Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kościelec Wójt Gminy Kościelec ul. Turecka 7/3 62-604 Kościelec WNIOSEK o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami przyznawane są na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami przyznawane są na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku. Ś W I A D C Z E N I A R O D Z I N N E Od 1 maja 2004 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie ustala uprawnienia do świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

Część I WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO. Oświęcim dnia.. Numer ewidencyjny wniosku DS... Wnioskodawca *:

Część I WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO. Oświęcim dnia.. Numer ewidencyjny wniosku DS... Wnioskodawca *: 1 Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim Oświęcim dnia.. Numer ewidencyjny wniosku DS.... WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

Zmiany te polegają na:

Zmiany te polegają na: Z dniem 1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 6 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

METODY ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. Zadanie domowe

METODY ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. Zadanie domowe METODY ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Zadanie domowe Na podstawie: W. Sułkowska (red) System ubezpieczeń społecznych Ryzyko społeczne Starość Choroba Macierzyństwo Inwalidztwo Śmierć żywiciela rodziny Wypadek

Bardziej szczegółowo

Wacław Szubert: Ubezpieczenie społeczne stanowi system zagwarantowanych ustawowo i związanych z pracą świadczeń o charakterze roszczeniowym,

Wacław Szubert: Ubezpieczenie społeczne stanowi system zagwarantowanych ustawowo i związanych z pracą świadczeń o charakterze roszczeniowym, Wacław Szubert: Ubezpieczenie społeczne stanowi system zagwarantowanych ustawowo i związanych z pracą świadczeń o charakterze roszczeniowym, pokrywających potrzeby wywołane przez zdarzenia losowe lub inne

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Załącznik Nr 1 do Regulaminu Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIX/219/09, z dn.28.10.2009r.. WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

Płacisz i masz, czyli co ci się należy, gdy płacisz składki?

Płacisz i masz, czyli co ci się należy, gdy płacisz składki? l e k c j a N I. Ubezpieczenie chorobowe Świadczenia: zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne Zasiłek chorobowy przysługuje, gdy osoba ubezpieczona jest niezdolna

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy - zmiany w przepisach 2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 3.

ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy - zmiany w przepisach 2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 3. ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy - zmiany w przepisach 2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 3. Akta osobowe 4. Umowy o pracę 4.1. Umowa o pracę na czas określony

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŒCI TOWARZYSTWA

ZAKRES I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŒCI TOWARZYSTWA Preambu³a Definicje strona 3 strona 4 1 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Artyku³ 1: Przedmiot ubezpieczenia Artyku³ 2: Zakres ubezpieczenia Artyku³ 3: Zdarzenia ubezpieczeniowe strona 5 strona 5 strona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

e-jakro zbiór obowi¹zuj¹cych przepisów pt.: Treœæ KODEKSU obejmuje:

e-jakro zbiór obowi¹zuj¹cych przepisów pt.: Treœæ KODEKSU obejmuje: aktualne - ujednolicone przepisy prawne zmiany w przepisach od stycznia 1999r. - oznaczone indeksem i opisane zmiany w 2013 i 2014r. - oznaczone grubszym drukiem zbiór obowi¹zuj¹cych przepisów pt.: Treœæ

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011

Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011 Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011 Wiesław Olechowski Europejska Fundacja Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Lublin, 25 marca 2011r. 1 Akty prawne USTAWA z

Bardziej szczegółowo

Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS?

Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS? Pytanie nr 1 Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS? Zasady podlegania w Polsce ubezpieczeniom społecznym określone są w ustawie z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2006 r. III UZP 2/06

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2006 r. III UZP 2/06 Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2006 r. III UZP 2/06 Przewodniczący Prezes SN Walerian Sanetra, Sędziowie SN: Krystyna Bednarczyk, Beata Gudowska (sprawozdawca), Jerzy Kuźniar

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne

W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne Radomsko, dnia... W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne 1. Dane rodzica(ów), opiekuna prawnego, ucznia (uczniów) ubiegającego(ych) się o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2... ADNOTACJE URZĘDOWE Data wpływu wniosku Nr sprawy Wysokość dochodu Liczba miesięcy przysługiwania stypendium IX - XII I - VI WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2... ( W Y P E Ł N

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych LexPolonica nr 8616. Stan prawny 2014-04-01 Dz.U.2013.1442 (U) System ubezpieczeń społecznych USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst pierwotny: Dz. U. 1998 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania. Data urodzenia... numer PESEL *)... Obywatelstwo... Miejsce zamieszkania... Telefon...

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania. Data urodzenia... numer PESEL *)... Obywatelstwo... Miejsce zamieszkania... Telefon... WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się Imię Nazwisko Numer PESEL *) Obywatelstwo Telefon Miejsce zamieszkania Miejscowość Kod pocztowy Ulica Numer domu

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 1 Zranienia i zakłucia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Miejscowość:...dnia..r. DO POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W GOSTYNINIE Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Nr sprawy:... Dane osoby zainteresowanej: Imię

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Wypadek przy pracy - świadczenia Autor tekstu: Wojciech Jaskuła

Wypadek przy pracy - świadczenia Autor tekstu: Wojciech Jaskuła Wypadek przy pracy - świadczenia Autor tekstu: Wojciech Jaskuła Konsekwencją podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu jest prawo do pobierania świadczeń. Świadczenia te należy postrzegać w formie rekompensaty

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

. DG.4401.A..2014 Nazwisko i imię

. DG.4401.A..2014 Nazwisko i imię . DG.4401.A..2014 Nazwisko i imię... (ostatni adres zameldowania) Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku... ul. Gen. J. Bema 89/1 (adres zamieszkania)... (nr telefonu) WNIOSEK O ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Świadczenia Rodzinne. Kto moŝe ubiegać się o świadczenia rodzinne. Świadczenia rodzinne przysługują:

Świadczenia Rodzinne. Kto moŝe ubiegać się o świadczenia rodzinne. Świadczenia rodzinne przysługują: Świadczenia Rodzinne Kto moŝe ubiegać się o świadczenia rodzinne Świadczenia rodzinne przysługują: obywatelom polskim, cudzoziemcom: do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PŁACISZ I MASZ, CZYLI CO CI SIĘ NALEŻY, GDY PŁACISZ SKŁADKI ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZEŃ

PŁACISZ I MASZ, CZYLI CO CI SIĘ NALEŻY, GDY PŁACISZ SKŁADKI ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZEŃ TEKST UZUPEŁNIAJĄCY 1 ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZEŃ I. UBEZPIECZENIE CHOROBOWE Świadczenia: zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne Zasiłek chorobowy przysługuje,

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej (tzw. "kryterium dochodowe")

Maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej (tzw. kryterium dochodowe) Maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej (tzw. "kryterium dochodowe") na osobę samotnie gospodarującą - 477 zł, na osobę w rodzinie - 351 zł, Zasiłek stały Maksymalna wysokość

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE WYPADKOWE

UBEZPIECZENIE WYPADKOWE UBEZPIECZENIE WYPADKOWE mgr Marta Wasil Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego przysługują osobom objętym ubezpieczeniem wypadkowym. Prawo do świadczeń pieniężnych z tytułu choroby zawodowej lub wypadku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek.

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem zosta ustalony na podstawie : art.77² ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r.

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko. Adres zamieszkania... Nr telefonu... Obywatelstwo... Nr PESEL. Nr i seria dowodu osobistego. Imię i nazwisko...

Imię i nazwisko. Adres zamieszkania... Nr telefonu... Obywatelstwo... Nr PESEL. Nr i seria dowodu osobistego. Imię i nazwisko... OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE USTALENIA PAŃSTWA WŁAŚCIWEGO DO WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (w przypadku przemieszczania się członków rodziny w granicach państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Vademecum dla osób niepełnosprawnych- przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy. Uprawnienia zatrudnianych osób niepełnosprawnych

Vademecum dla osób niepełnosprawnych- przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy. Uprawnienia zatrudnianych osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych- przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy Uprawnienia zatrudnianych osób niepełnosprawnych SPIS TREŚCI: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych str. 3 Obowiązek przedstawiania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Data wpływu wniosku Załącznik Nr 1 do regulaminu ADNOTACJE URZĘDOWE Nr sprawy Wysokość dochodu Ilość miesięcy przysługiwania stypendium IX - XII I - VI WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO ( W Y P

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K PM/01/01/W

W N I O S E K PM/01/01/W PM/01/01/W Urzędowa pieczęć wpływu: W N I O S E K 1) o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Piaseczno * 2) o zamianę lokalu * * niepotrzebne skreślić Imię i nazwisko wnioskodawcy.. Adres zamieszkania.

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagrodzeń

Temat zajęć: Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagrodzeń Kompleksowe materiały do wykorzystania na zajęciach z przedmiotu Rachunkowość przedsiębiorstw w klasie III Technikum Ekonomicznego lub w klasie II Policealnego Studium Ekonomicznego. Temat zajęć: Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE/NA WYśYWIENIE I MIESZKANIOWE

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE/NA WYśYWIENIE I MIESZKANIOWE WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE/NA WYśYWIENIE I MIESZKANIOWE 1. Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych pod wskazanym przez kandydata adresem zawierające informację od kiedy te osoby

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or/9/Z/05

ZARZĄDZENIE Nr Or/9/Z/05 ZARZĄDZENIE Nr Or/9/Z/05 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 6 kwietnia 2005r. w sprawie udzielenia dnia wolnego od pracy Działając na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2008 r. Projekt

z dnia... 2008 r. Projekt Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych w MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Stycze

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/20. aktualnymi dokumentami

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/20. aktualnymi dokumentami Nazwisko i Imię wnioskodawcy Data wpływu do szkoły DOCHÓD (wypełnia ZJO) m-czny na 1 os. w rodzinie Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/20

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego ............ (adresat) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 1. Wnioskodawca. Nazwisko i imię Dane wnioskodawcy (czy jest to rodzic, dyrektor szkoły lub pełnoletni uczeń) 2. Dane o uczniu. Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy w Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Sierpie

Bardziej szczegółowo

1) Dane osobowe ucznia. 1) Dane osobowe rodziców / prawnych opiekunów

1) Dane osobowe ucznia. 1) Dane osobowe rodziców / prawnych opiekunów Załącznik do Uchwały Nr XVIII/206/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31 marca 2005 r. Wniosek do Wójta Gminy Dobrcz o przyznanie stypendium szkolnego na okres od... 20... r. do.............. 20... r. dla ucznia/słuchacza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r.

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. w sprawie: ustalenia kwot dofinansowania zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Dr Eliza Mazurczak-Jasińska 1 Ubezpieczenie chorobowe podstawa prawna Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa tzw. ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002

Bardziej szczegółowo

Ewelina Chmielewicz ZASIŁEK RODZINNY

Ewelina Chmielewicz ZASIŁEK RODZINNY Ewelina Chmielewicz ZASIŁEK RODZINNY Komu przysługuje zasiłek rodzinny? Przysługuje on: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, który wystąpił z wnioskiem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/27 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673, Nr

Bardziej szczegółowo