Gertruda Uœciñska* Ubezpieczenie wypadkowe nowe regulacje prawne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gertruda Uœciñska* Ubezpieczenie wypadkowe nowe regulacje prawne"

Transkrypt

1 Gertruda Uœciñska* Ubezpieczenie wypadkowe nowe regulacje prawne Gertruda Ubezpieczenie Uœciñska Zgodnie wypadkowe z przepisami nowe regulacje ustawy z 13 prawne paÿdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo- ³ecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z póÿn. zm.) zwanej ustaw¹ systemow¹, zosta³y wyodrêbnione cztery rodzaje ubezpieczeñ, tj. ubezpieczenie emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe. Ustawa ta okreœli³a zakres podmiotowy objêtych poszczególnymi rodzajami ubezpieczeñ. Uregulowa³a tak e zasady obejmowania obowi¹zkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym oraz chorobowym. Ustali³a równie zakres osób objêtych ubezpieczeniem wypadkowym. Ubezpieczenie wypadkowe jest obowi¹zkowe dla osób podlegaj¹cych ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Od tej zasady ustawa systemowa przewiduje wyj¹tki. Nie podlegaj¹ ubezpieczeniu wypadkowemu: osoby pobieraj¹ce zasi³ek dla bezrobotnych wykonuj¹ce pracê nak³adcz¹ o³nierze niezawodowi w s³u bie czynnej o³nierze zawodowi, funkcjonariusze osoby na urlopach wychowawczych osoby pobieraj¹ce zasi³ek macierzyñski osoby pobieraj¹ce œwiadczenia socjalne wyp³acane w czasie urlopu oraz pobieraj¹ce zasi³ek socjalny wyp³acany na czas przekwalifikowania zawodowego niektóre osoby objête dobrowolnie ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym dotyczy to ma³ onków pracowników skierowanych do pracy w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych i osób sprawuj¹cych opiekê nad cz³onkiem rodziny spe³niaj¹cym warunki do przyznania zasi³ku pielêgnacyjnego, obywateli polskich za- * dr Gertruda Uœciñska jest pracownkiem naukowym Zak³adu Prawa i Pracy i Polityki Spo³ecznej w IPiSS.

2 86 Gertruda Uœciñska trudnionych za granic¹ w podmiotach zagranicznych, studentów oraz uczestników dziennych studiów doktoranckich, je eli nie maj¹ innego tytu³u do ubezpieczenia. Ubezpieczeniu wypadkowemu nie podlegaj¹ osoby dobrowolnie kontynuuj¹ce ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Z omówionych rozwi¹zañ wynika, e pracownicy s¹ objêci obowi¹zkowo ubezpieczeniem wypadkowym. Obowi¹zkowo ubezpieczeniem tym s¹ tak e objête osoby prowadz¹ce pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Ubezpieczenie wypadkowe jest równie obowi¹zkowe dla osób wykonuj¹cych umowê zlecenia w siedzibie lub w miejscu prowadzenia dzia³alnoœci zleceniodawcy. W przypadkach kiedy umowa zlecenia jest wykonywana poza siedzib¹ lub miejscem prowadzenia dzia³alnoœci zleceniodawcy ubezpieczenie wypadkowe nie wystêpuje. Nale y podkreœliæ, e do ubezpieczenia wypadkowego nie mo na przyst¹piæ dobrowolnie. W ustawie systemowej przyjêto wiêc konstrukcjê okreœlonego zakresu osób objêtych obowi¹zkowym ubezpieczeniem wypadkowym. Od 1stycznia 2003 r. wesz³a w ycie ustawa z 30 paÿdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ustawa ta uregulowa³a rodzaje œwiadczeñ przys³uguj¹cych z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych, warunki nabywania prawa do œwiadczeñ, zasady i tryb ich przyznawania, ustalania ich wysokoœci oraz zasady ich wyp³aty. Z tytu³u wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przys³uguj¹ nastêpuj¹ce œwiadczenia (art. 6 ust. 1 i 2 ): zasi³ek chorobowy dla ubezpieczonego, którego niezdolnoœæ do pracy spowodowana zosta³a wypadkiem przy pracy lub chorob¹ zawodow¹ œwiadczenie rehabilitacyjne dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasi³ku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokuj¹ odzyskanie zdolnoœci do pracy zasi³ek wyrównawczy dla ubezpieczonego bêd¹cego pracownikiem, którego wynagrodzenie uleg³o obni eniu wskutek sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu jednorazowe odszkodowanie dla ubezpieczonego, który dozna³ sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu jednorazowe odszkodowanie dla cz³onków rodziny zmar³ego ubezpieczonego lub rencisty renta z tytu³u niezdolnoœci do pracy dla ubezpieczonego, który sta³ siê niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej renta szkoleniowa dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowoœæ przekwalifikowania zawodowego ze wzglêdu na niezdolnoœæ do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowan¹ wypadkiem przy pracy lub chorob¹ zawodow¹

3 Ubezpieczenie wypadkowe nowe regulacje prawne 87 renta rodzinna dla cz³onków rodziny zmar³ego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytu³u wypadku przy pracy lub choroby zawodowej dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupe³nej dodatek pielêgnacyjny pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepieñ ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie okreœlonym ustaw¹. Osobom: prowadz¹cym pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ i osobom z nimi wspó³pracuj¹cym duchownym bêd¹cym p³atnikami sk³adek na w³asne ubezpieczenia oraz cz³onkom ich rodzin œwiadczenia, o których mowa wy ej, nie przys³uguj¹ w razie wystêpowania w dniu wypadku lub w dniu z³o enia wniosku o przyznanie œwiadczeñ z tytu³u choroby zawodowej, zad³u enia z tytu³u sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne na kwotê przekraczaj¹c¹ 2,00 z³ do czasu sp³aty ca³oœci zad³u enia. Prawo do œwiadczeñ przedawnia siê, je eli zad³u enie nie zostanie uregulowane w ci¹gu 6 miesiêcy od dnia wypadku lub od dnia z³o enia wniosku o przyznanie tych œwiadczeñ z tytu³u choroby zawodowej. Poni ej pokrótce scharakteryzowano œwiadczenie przys³uguj¹ce z ubezpieczenia wypadkowego. Zasi³ek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przys³uguje niezale nie od okresu podlegania ubezpieczeniu. Zasi³ek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przys³uguje od pierwszego dnia niezdolnoœci do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorob¹ zawodow¹. Zasi³ek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego nie przys³uguje za okresy niezdolnoœci do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorob¹ zawodow¹, za które ubezpieczony na podstawie odrêbnych przepisów zachowuje prawo do wynagrodzenia, uposa enia, stypendium lub innego œwiadczenia przys³uguj¹cego za czas niezdolnoœci do pracy. Zasi³ek chorobowy przys³uguje w wysokoœci 100% podstawy wymiaru. Zgodnie z podanymi zasadami zasi³ek chorobowy przys³uguje z ubezpieczenia wypadkowego od pierwszego dnia niezdolnoœci do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorob¹ zawodow¹. Oznacza to, e pracodawcy od 1stycznia 2003 r. nie finansuj¹ absencji chorobowej pracowników spowodowanej wypadkiem przy pracy. Natomiast pracodawcy s¹ nadal obci¹ eni kosztami absencji chorobowej spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy. W takich wypadkach na podstawie art. 92 kodeksu pracy pracownikowi przys³uguje wynagrodzenie za okres choroby w wysokoœci 100%. Natomiast na podstawie przepisów ustawy z 25 czerwca 1999 r. o œwiadczeniach pieniê nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby i macierzyñstwa

4 88 Gertruda Uœciñska (Dz.U. nr 60, poz. 636 z póÿn. zm.) pracownik za okres niezdolnoœci do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy zachowuje prawo do 100% zasi³ku z ubezpieczenia chorobowego. Œwiadczenie rehabilitacyjne jak ju wczeœniej zaznaczono (art. 6 ustawy wypadkowej) przys³uguj¹ ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasi³ku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokuj¹ odzyskanie zdolnoœci do pracy. Zgodnie z przepisami ustawy wypadkowej œwiadczenie to przys³uguje w wysokoœci 100% podstawy wymiaru 1. Zasi³ek wyrównawczy przys³uguje tylko pracownikowi. Prawa do tego œwiadczenia nie maj¹ inni ubezpieczeni. Jest to œwiadczenie, którego funkcja polega na rekompensacie obni onego wynagrodzenia wskutek sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu, spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorob¹ zawodow¹. Je eli pracownik wykonuje pracê: w zak³adowym lub miêdzyzak³adowym oœrodku rehabilitacji zawodowej u pracodawcy na wyodrêbnionym stanowisku pracy dostosowanej do potrzeb adaptacji lub przyuczenia do okreœlonej pracy. Wysokoœæ zasi³ku wyrównawczego stanowi ró nicê pomiêdzy przeciêtnym miesiêcznym wynagrodzeniem pracownika ustalonym dla potrzeb obliczenia podstawy wymiaru zasi³ku chorobowego a miesiêcznym wynagrodzeniem osi¹gniêtym za pracê w warunkach rehabilitacji zawodowej. Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej dozna³ sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu, przys³uguje jednorazowe odszkodowanie. Za sta³y uszczerbek na zdrowiu uwa a siê takie naruszenie sprawnoœci organizmu, które powoduje upoœledzenie czynnoœci organizmu nierokuj¹ce poprawy. Za d³ugotrwa³y uszczerbek na zdrowiu uwa a siê takie naruszenie sprawnoœci organizmu, które powoduje upoœledzenie czynnoœci organizmu na okres przekraczaj¹cy 6 miesiêcy, mog¹ce ulec poprawie. Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego zwi¹zku z wypadkiem przy pracy lub chorob¹ zawodow¹ dokonuje siê po zakoñczeniu leczenia i rehabilitacji. Jednorazowe odszkodowanie przys³uguje w wysokoœci 20% przeciêtnego wynagrodzenia za ka dy procent sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu z zastrze eniem, e wysokoœæ ta bêdzie obowi¹zywaæ od 1 kwietnia 2007 r. 1Podstawê wymiaru zasi³ku chorobowego i œwiadczenia rehabilitacyjnego ustala siê na zasadach przewidzianych w ustawie z 25 czerwca 1999 r. o œwiadczeniach pieniê nych z ubezpieczenia chorobowego.

5 Ubezpieczenie wypadkowe nowe regulacje prawne 89 Je eli wskutek pogorszenia siê stan zdrowia sta³y lub d³ugotrwa³y uszczerbek na zdrowiu bêd¹cy nastêpstwem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, który by³ podstaw¹ przyznania jednorazowego odszkodowania, ulegnie zwiêkszeniu co najmniej o 10 punktów procentowych, jednorazowe odszkodowanie zwiêksza siê o 20% przeciêtnego wynagrodzenia za ka dy procent uszczerbku na zdrowiu przewy szaj¹cy procent, wed³ug którego ustalone by³o to odszkodowanie. Jednorazowe odszkodowanie ulega zwiêkszeniu o kwotê stanowi¹c¹ 3,5-krotnoœæ przeciêtnego wynagrodzenia, je eli w stosunku do ubezpieczonego zosta³y orzeczone ca³kowita niezdolnoœæ do pracy i niezdolnoœæ do samodzielnej egzystencji wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Zasadê powy sz¹ stosuje siê odpowiednio, je eli wskutek pogorszenia siê stanu zdrowia w nastêpstwie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej w stosunku do rencisty zosta³a orzeczona ca³kowita niezdolnoœæ do pracy oraz niezdolnoœæ do samodzielnej egzystencji. Do ustalenia wysokoœci jednorazowego odszkodowania przyjmuje siê przeciêtne wynagrodzenie obowi¹zuj¹ce w dniu wydania decyzji o jego przyznaniu. Kwoty jednorazowych odszkodowañ zaokr¹gla siê do pe³nych z³otych. Jednorazowe odszkodowanie za ka dy procent sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu przys³uguje w wysokoœci: 16% przeciêtnego wynagrodzenia w okresie od 1 kwietnia 2003 r. do 31 marca 2004 r. 17% przeciêtnego wynagrodzenia w okresie od 1 kwietnia 2004 r. do 31 marca 2005 r. 18% przeciêtnego wynagrodzenia w okresie od 1 kwietnia 2005 r. do 31 marca 2006 r. 19% przeciêtnego wynagrodzenia w okresie od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2007 r. Cz³onkom rodziny ubezpieczonego, który zmar³ wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, przys³uguje jednorazowe odszkodowanie. Odszkodowanie to przys³uguje równie w razie œmierci wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej rencisty, który by³ uprawniony do renty z tytu³u ubezpieczenia wypadkowego. Cz³onkami rodziny uprawnionymi do odszkodowania s¹: ma³ onek dzieci w³asne, dzieci drugiego ma³ onka, dzieci przysposobione oraz przyjête na wychowanie i utrzymanie przed osi¹gniêciem pe³noletnoœci wnuki, rodzeñstwo i inne dzieci, w tym równie w ramach rodziny zastêpczej, spe³niaj¹ce w dniu œmierci ubezpieczonego lub rencisty warunki uzyskania renty rodzinnej

6 90 Gertruda Uœciñska rodzice, osoby przysposabiaj¹ce, macocha oraz ojczym, je eli w dniu œmierci ubezpieczonego lub rencisty prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe lub je- eli ubezpieczony lub rencista bezpoœrednio przed œmierci¹ przyczynia³ siê do ich utrzymania albo je eli ustalone zosta³o wyrokiem lub ugod¹ s¹dow¹ prawo do alimentów z jego strony. Jednorazowe odszkodowanie nie przys³uguje ma³ onkowi w przypadku orzeczonej separacji. Je eli do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest tylko jeden cz³onek rodziny zmar³ego ubezpieczonego lub rencisty, przys³uguje ono w wysokoœci: 1) 18-krotnego przeciêtnego wynagrodzenia, gdy uprawnionymi s¹ ma³ onek lub dziecko; 2) 9-krotnego przeciêtnego wynagrodzenia, gdy uprawniony jest inny cz³onek rodziny. Je eli do jednorazowego odszkodowania uprawnieni s¹ równoczeœnie: ma³ onek i jedno lub wiêcej dzieci odszkodowanie przys³uguje w wysokoœci ustalonej w pkt. 1zwiêkszonej o 3,5-krotne przeciêtne wynagrodzenie na ka de dziecko dwoje lub wiêcej dzieci odszkodowanie przys³uguje w wysokoœci okreœlonej w pkt. 1zwiêkszonej o 3,5-krotne przeciêtne wynagrodzenie na drugie i ka de nastêpne dziecko. Je eli obok ma³ onka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni s¹ równoczeœnie inni cz³onkowie rodziny, ka demu z nich odszkodowanie przys³uguje w wysokoœci 3,5-krotnego przeciêtnego wynagrodzenia, niezale nie od odszkodowania przys³uguj¹cego ma³ onkowi lub dzieciom. Je eli do jednorazowego odszkodowania uprawnieni s¹ tylko cz³onkowie rodziny inni ni ma³ onek lub dzieci, odszkodowanie to przys³uguje w wysokoœci ustalonej wed³ug zasad okreœlonych w pkt. 2, zwiêkszonej o 3,5-krotne przeciêtne wynagrodzenie, na drugiego i ka dego nastêpnego uprawnionego. Kwotê jednorazowego odszkodowania ustalon¹ zgodnie z podanymi zasadami dzieli siê w równych czêœciach miêdzy uprawnionych. Jednorazowe odszkodowanie z tytu³u œmierci ubezpieczonego lub rencisty, który zmar³ wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, pomniejsza siê o kwotê jednorazowego odszkodowania z tytu³u sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu, wyp³aconego temu ubezpieczonemu lub renciœcie. Kwotê jednorazowego odszkodowania zaokr¹gla siê do pe³nych z³otych. Przyznanie lub odmowa przyznania jednorazowego odszkodowania oraz ustalenie jego wysokoœci nastêpuje w drodze decyzji ZUS-u.

7 Ubezpieczenie wypadkowe nowe regulacje prawne 91 Renta ztytu³u niezdolnoœci do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorob¹ zawodow¹ przys³uguje ubezpieczonemu, który sta³ siê czêœciowo lub ca³kowicie niezdolny do pracy z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Renta ta przys³uguje niezale nie od sta u pracy oraz bez wzglêdu na datê powstania niezdolnoœci do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorob¹ zawodow¹. Wysokoœæ tej renty ustala siê na zasadach przewidzianych w ustawie z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z unduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych ( US) (Dz.U. nr 162, poz z póÿn. zm.), z tym e przy ustalaniu podstawy wymiaru renty nie stosuje siê ograniczenia wskaÿnika podstawy wymiaru do 250% przeciêtnego wynagrodzenia. Ponadto w ustawie wypadkowej zawarto zasadê, e (art. 18) renta z tytu³u niezdolnoœci do pracy i renta szkoleniowa z ubezpieczenia wypadkowego nie mo e byæ ni sza ni : 80% podstawy jej wymiaru dla osoby ca³kowicie niezdolnej do pracy 60% podstawy jej wymiaru dla osoby czêœciowo niezdolnej do pracy 100% podstawy jej wymiaru dla osoby uprawnionej do renty szkoleniowej. Od 1stycznia 2003 r. renty wypadkowe podlegaj¹ zawieszeniu w razie zarobkowania rencistów na ogólnych zasadach przewidzianych w ustawie z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z US. Nale y przypomnieæ, e do koñca 2002 r. osoby pobieraj¹ce rentê z tytu³u wypadku przy pracy lub choroby zawodowej mog³y pobieraæ rentê bez wzglêdu na wysokoœæ osi¹ganych zarobków. Wprowadzono tak e nowe regulacje dotycz¹ce zbiegu prawa do œwiadczeñ, a mianowicie od 1stycznia 2003 r. pobieranie pe³nej emerytury zwiêkszonej o po³owê renty z tytu³u wypadku przy pracy lub choroby zawodowej albo pe³nej renty i po³owy emerytury bêdzie dopuszczone w przypadku nieuzyskiwania przez uprawnionego do tych œwiadczeñ adnych przychodów powoduj¹cych zawieszenie lub zmniejszenie œwiadczeñ. Jak podano wczeœniej, renta szkoleniowa przys³uguje ubezpieczonemu, w stosunku do którego orzeczono celowoœæ przekwalifikowania zawodowego ze wzglêdu na niezdolnoœæ do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowan¹ wypadkiem przy pracy lub chorob¹ zawodow¹. Renta szkoleniowa przys³uguje przez 6 miesiêcy. Okres jej wyp³aty mo e byæ przed³u ony na czas niezbêdny do przekwalifikowania, nie d³u ej ni o 30 miesiêcy. Jej wysokoœæ nie mo e byæ ni sza ni 100% podstawy wymiaru. Renta rodzinna z ubezpieczenia wypadkowego przys³uguje cz³onkom rodziny zmar³ego cz³onka ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytu³u wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Wysokoœæ renty rodzinnej wypadkowej ustalana jest na zasadach powszechnych, z tym e renta ta nie mo e byæ ni sza ni 120% najni szej renty rodzinnej przewidzianej przepisami ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z US.

8 92 Gertruda Uœciñska Przewidziane w ustawie wypadkowej dodatki do renty rodzinnej i pielêgnacyjny s¹ uregulowane przepisami ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z US i przys³uguj¹ na zasadach powszechnych. W ustawie wypadkowej zagwarantowano tak e ubezpieczonym prawo do niektórych œwiadczeñ medycznych finansowanych z ubezpieczenia wypadkowego. Mianowicie z funduszu wypadkowego bêd¹ pokrywane koszty œwiadczeñ z zakresu stomatologii i szczepieñ ochronnych, na które ubezpieczony zosta³ skierowany przez lekarza orzecznika na wniosek lekarza prowadz¹cego, nierefundowane na podstawie odrêbnych przepisów. Ze œrodków funduszu wypadkowego bêd¹ tak e pokrywane koszty przedmiotowe us³ug ortopedycznych w wysokoœci udzia³u w³asnego ubezpieczonego okreœlonego w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Z przeprowadzonej analizy wynika, e ubezpieczeni objêci obowi¹zkowym ubezpieczeniem wypadkowym korzystaj¹ z szerokiego katalogu œwiadczeñ. Warunki nabycia prawa do tych œwiadczeñ s¹ ³agodniejsze ni z tytu³u niezdolnoœci do pracy innej ni wypadkowa. Preferencyjnie ustalono tak e wysokoœæ niektórych œwiadczeñ wypadkowych. Do rozwi¹zañ na niekorzyœæ ubezpieczonych nale y zaliczyæ wprowadzenie powszechnych zasad kumulacji œwiadczeñ wypadkowych z dochodami. Ponadto takie zdarzenie losowe, jak wypadek w drodze do pracy lub z pracy, zosta³ wy³¹czony z zakresu ochrony ubezpieczenia wypadkowego. Jest on w tej chwili przedmiotem ochrony chorobowej i z tytu³u ogólnej niezdolnoœci do pracy, co w konsekwencji powoduje, e osoby dotkniête tym zdarzeniem nie maj¹ prawa do jednorazowego odszkodowania.

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 563 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA wyr. SN z 14 lipca 2005 r., II UK 314/04 ( Niewyp³acenie

Bardziej szczegółowo

Obowi¹zki pracodawcy w razie wypadku przy pracy (1)

Obowi¹zki pracodawcy w razie wypadku przy pracy (1) Obowi¹zki pracodawcy w razie wypadku przy pracy (1) Rozdz. 7 Kodeksu pracy; ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.); rozporządzenie RM z

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 9 marca 2011 r. III AUa 1544/10

WYROK z dnia 9 marca 2011 r. III AUa 1544/10 WYROK z dnia 9 marca 2011 r. III AUa 1544/10 Sk³ad orzekaj¹cy:ssa Ma³gorzata Wêgrzynowska-Czajewska (przewodnicz¹cy, sprawozdawca) SSA Elwira M³ynarczyk SSA Jerzy Andrzejewski Teza Art. 43 ustawy o emeryturach

Bardziej szczegółowo

3/1. Badania lekarskie

3/1. Badania lekarskie OPINIE 3/1. Badania lekarskie Ewa Drzewiecka Rozdzia³ 3/1. 3. kwiecieñ Badania 3/1. 2005 lekarskie Spis treœci 1. Komentarz... 1 1.1. Zasady kierowania na badania... 1 1.2. Badania wstêpne... 3 1.3. Badania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Kancelaria Sejmu s. 1/29 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

Zasi³ki dla powodzian a odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mienia kompensacja czy kumulacja?

Zasi³ki dla powodzian a odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mienia kompensacja czy kumulacja? ARTYKU Y I ROZPRAWY Jakub Nawraca³a Zasi³ki dla powodzian a odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mienia kompensacja czy kumulacja? W artykule dokonano oceny kwestii, czy fakt wyp³aty œwiadczeñ ze œrodków

Bardziej szczegółowo

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego ZUS. mgr Piotr Wróblewski. piotr.wroblewski@vp.pl

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego ZUS. mgr Piotr Wróblewski. piotr.wroblewski@vp.pl Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego ZUS mgr Piotr Wróblewski piotr.wroblewski@vp.pl 1 Akty prawne Ustawa z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (Dz. U z 1998r. nr 21 poz. 94 - j.t.) Ustawa z dnia 30.10.2002r.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. Indeks KTB/04/05/31

Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. Indeks KTB/04/05/31 Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. Indeks KTB/04/05/31 CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEÑ NA YCIE SA CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b.

U S T AWA. z dnia. o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b. U S T AWA Projekt z dnia o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okre la zasady i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S Kod warunków: UZGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje siê do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Odpowiedzi na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu Warszawa 2009 r. SPIS TREŒCI ODPOWIEDZI NA OŒWIADCZENIA z³o one na 29. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 99 nr 1 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Wakacje rodzinne. Weekend we dwoje. Pod skrzyd ami lwa

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Wakacje rodzinne. Weekend we dwoje. Pod skrzyd ami lwa Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych Weekend we dwoje Wakacje rodzinne Urlop zimowy Urlop letni Wyjazd s u bowy Praca zarobkowa Pod skrzyd ami lwa SPIS TREŒCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, stosuje siê do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9) UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 09) Niniejsze ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Weekend we dwoje Wakacje rodzinne SPIS TREŒCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH 1. ZAKRES UBEZPIECZENIA...3 2. DEFINICJE...3 3. ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego ARTYKU Y I ROZPRAWY Beata Mrozowska, Aldona Wnêk Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego Udzielanie przez banki kredytów hipotecznych wi¹ e siê z koniecznoœci¹ przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Świadczenia określone ustawą przysługują pracownikom,

Bardziej szczegółowo

DOCHODZENIE ROSZCZEÑ POWSTA YCH NA SKUTEK WYPADKU PRZY PRACY

DOCHODZENIE ROSZCZEÑ POWSTA YCH NA SKUTEK WYPADKU PRZY PRACY Krzysztof Goniewicz, Mariusz Goniewicz Pracownia Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie DOCHODZENIE ROSZCZEÑ POWSTA YCH NA SKUTEK WYPADKU PRZY PRACY Streszczenie Problem wypadkowoœci

Bardziej szczegółowo

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Tomasz Rutkowski PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Informator Warszawa 2006 Copyright G³ówny Inspektorat Pracy 2005 Wydanie drugie PAÑSTWOWA INSPEKCJA PRACY G ÓWNY INSPEKTORAT PRACY Departament Informacji

Bardziej szczegółowo

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Copyright 2004 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja prawna ubezpieczeñ wypadkowych i chorobowych, stanowi¹cych uzupe³nienie do ubezpieczeñ na ycie

Klasyfikacja prawna ubezpieczeñ wypadkowych i chorobowych, stanowi¹cych uzupe³nienie do ubezpieczeñ na ycie ARTYKU Y I ROZPRAWY Beata Mrozowska Klasyfikacja prawna ubezpieczeñ wypadkowych i chorobowych, stanowi¹cych uzupe³nienie do ubezpieczeñ na ycie Ubezpieczenia na ycie to ubezpieczenia osobowe o szczególnym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

OWU. Prawo & Pomoc. Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u wykonywania zawodu. Postanowienia ogólne

OWU. Prawo & Pomoc. Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u wykonywania zawodu. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO

WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO przed wype nieniem wniosku prosimy o zapoznanie si z Pouczeniem zamieszczonym na ko cu formularza Prosz o wyp acenie zasi ku pogrzebowego po zmar ym(ej) w dniu: Data

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Przedawnienie roszczeñ odszkodowawczych w judykaturze oraz w praktyce ubezpieczeniowej

Przedawnienie roszczeñ odszkodowawczych w judykaturze oraz w praktyce ubezpieczeniowej ARTYKU Y I ROZPRAWY Ma³gorzata Serwach Przedawnienie roszczeñ odszkodowawczych w judykaturze oraz w praktyce ubezpieczeniowej W stosunkach ubezpieczeniowych istnieje wiele roszczeñ podlegaj¹cych przedawnieniu.

Bardziej szczegółowo