6.2. Odległości od innych obiektów. a dz ałᐗ咗 znaᐗ咗duᐗ咗 s ᆗ嘗 udᐗ咗n sz ołᐗ咗 ᐗ咗ods awow ᐗ咗 w odl głośᐗ咗 o oło ᐗ咗onad 20m od ᐗ咗roᐗ咗 owan go udᐗ咗n u. oza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6.2. Odległości od innych obiektów. a dz ałᐗ咗 znaᐗ咗duᐗ咗 s ᆗ嘗 udᐗ咗n sz ołᐗ咗 ᐗ咗ods awow ᐗ咗 w odl głośᐗ咗 o oło ᐗ咗onad 20m od ᐗ咗roᐗ咗 owan go udᐗ咗n u. oza"

Transkrypt

1 Informacja dotycząca warunków ochrony przeciwpożarowej ETAP I Rozbudowa szkoły wzdłuż sali gimnastycznej. ᐷ厇SK dr s ᐷ厇SK, ul. S K L 4 Ą 呗 z ał a ᐗ咗K 146,147/1.147/2 148,149,150 nw s or Ą Ź L. ᐗ咗K ᐗ咗 21 87ᐗ咗200 Ą Ź 1.Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanej rozbudowy i nadbudowy budynku Gimnazjum. ᐗ咗raᐗ咗owan n n ᐗ咗sz zaw ra dan do ᐗ咗ᐗ咗z 嗗ᐗ咗 warun ów oᐗ咗hronᐗ咗 ᐗ咗rz ᐗ咗 wᐗ咗ożarow ᐗ咗 n z ᆗ嘗dn do s w rdz n a zgodnośᐗ咗 rozw 嗗zaᑇ噇 ᐗ咗roᐗ咗 u udowlan go z wᐗ咗mogam oᐗ咗hronᐗ咗 ᐗ咗rz ᐗ咗 w ᐗ咗ożarow ᐗ咗 zarówno w ᐗ咗zᆗ嘗śᐗ咗 ᐗ咗roᐗ咗 arᐗ咗h on ᐗ咗zno ᐗ咗 udowlan go oraz zagosᐗ咗odarowan a r nu. u agadn n a do ᐗ咗ᐗ咗z 嗗ᐗ咗 oᐗ咗hronᐗ咗 ᐗ咗rz ᐗ咗 w ᐗ咗ożarow ᐗ咗 ᐗ咗rz ds aw ono w dług u ładu ᐗ咗rzᐗ咗ᐗ咗ᆗ嘗 go w dług 5 ozᐗ咗orz 嗗dz n a n s ra Sᐗ咗raw w wnᆗ嘗 rznᐗ咗ᐗ咗h dm n s raᐗ咗ᐗ咗 w sᐗ咗raw rᐗ咗 u za r su zasad uzgadn an a ᐗ咗roᐗ咗 u udowlan go ᐗ咗od wzglᆗ嘗d m oᐗ咗hronᐗ咗 ᐗ咗rz ᐗ咗 w ᐗ咗ożarow ᐗ咗 oraz nnᐗ咗ᐗ咗h ᐗ咗rz ᐗ咗 sów a ów ᐗ咗rawnᐗ咗ᐗ咗h do ᐗ咗ᐗ咗z 嗗ᐗ咗ᐗ咗ᐗ咗h oᐗ咗hronᐗ咗 ᐗ咗rz ᐗ咗 wᐗ咗ożarow ᐗ咗 [ z..nr121,z dn a r.] 6.1. Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji. ow rzᐗ咗hn a użᐗ咗 owa ᐗ咗 s n ᐗ咗 嗗ᐗ咗ᐗ咗 udᐗ咗n g mnazᐗ咗um 434.2m 2 ow rzᐗ咗hn a użᐗ咗 owa ᐗ咗 roz udowa sz ołᐗ咗 wzdłuż sal g mnas ᐗ咗ᐗ咗zn ᐗ咗 ( T ) 297,7m 2 ow rzᐗ咗hn a za udowᐗ咗 ( T ) 342 m ᐗ咗so ość udᐗ咗n u l ᐗ咗zona od ᐗ咗oz omu r nu ᐗ咗rzᐗ咗 naᐗ咗n ż ᐗ咗 ᐗ咗ołożonᐗ咗m w ᐗ咗śᐗ咗 u do udᐗ咗n u do naᐗ咗wᐗ咗ższ ᐗ咗 w udᐗ咗n u al n ᐗ咗ᐗ咗 daᐗ咗hu wᐗ咗nos 5,10ᐗ咗 roz udowa wzdłuż sal g mnas ᐗ咗ᐗ咗zn ᐗ咗. udᐗ咗n wal ᑇ噇 uᐗ咗 s ᆗ嘗 do n s ᐗ咗h ( ) oz udowa ma ᐗ咗 dna ondᐗ咗gnaᐗ咗ᐗ咗ᆗ嘗 nadz mn 嗗 roᐗ咗 uᐗ咗 s ᆗ嘗 ᐗ咗rz ᐗ咗śᐗ咗 do s n ᐗ咗 嗗ᐗ咗 go udᐗ咗n u g mnazᐗ咗um oraz wᐗ咗ᐗ咗śᐗ咗 wa uaᐗ咗ᐗ咗ᐗ咗n na oᑇ噇ᐗ咗u orᐗ咗 arza roz udowᐗ咗wan ᐗ咗 ᐗ咗zᆗ嘗śᐗ咗 udᐗ咗n u.

2 6.2. Odległości od innych obiektów. a dz ałᐗ咗 znaᐗ咗duᐗ咗 s ᆗ嘗 udᐗ咗n sz ołᐗ咗 ᐗ咗ods awow ᐗ咗 w odl głośᐗ咗 o oło ᐗ咗onad 20m od ᐗ咗roᐗ咗 owan go udᐗ咗n u. oza ᐗ咗m odl głość od ᐗ咗ozos ał ᐗ咗 za udowᐗ咗 w lorodz nn ᐗ咗 na s 嗗s dn ᐗ咗h dz ał aᐗ咗h ᐗ咗 s znaᐗ咗zna. oᐗ咗azd ᐗ咗ożarowᐗ咗 do udᐗ咗n u n ᐗ咗 s wᐗ咗maganᐗ咗, zaᐗ咗 wn ono doᐗ咗azd gosᐗ咗odarᐗ咗zᐗ咗 6.3. Parametry występujących substancji palnych. udᐗ咗n u n ᐗ咗rz w duᐗ咗 s ᆗ嘗 ᐗ咗rz ᐗ咗howᐗ咗wan a su s anᐗ咗ᐗ咗 ᐗ咗alnᐗ咗ᐗ咗h n zᐗ咗 ᐗ咗znᐗ咗ᐗ咗h ogn owo Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywane obciążenie ogniowe, przewidywana liczba osób w budynku. udᐗ咗n ma ᐗ咗hara r o u sz oln go dla ᐗ咗o rz mnazᐗ咗um. rz w dᐗ咗wana lość osó o. 160 osó w ᐗ咗zas ᐗ咗ał go dn a ( dz ᐗ咗 oraz ᐗ咗 rson l dᐗ咗da ᐗ咗ᐗ咗znᐗ咗 adm n s raᐗ咗ᐗ咗ᐗ咗no gosᐗ咗odarᐗ咗zᐗ咗 ), ᐗ咗 a gor a zagroż n a ludz L Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznej. udᐗ咗n u ᐗ咗rz dm o owᐗ咗m oraz w udᐗ咗n u s 嗗s dn m n wᐗ咗s ᆗ嘗ᐗ咗uᐗ咗 嗗 ᐗ咗om szᐗ咗z n a oraz s r ᑇ噇ᐗ咗 zagroż n a wᐗ咗 uᐗ咗h m Podział budynku na strefy pożarowe. owoᐗ咗roᐗ咗 owana roz udowa udᐗ咗n u wᐗ咗hodz w s ład w s r ᑇ噇ᐗ咗 ᐗ咗ożarow ᐗ咗 s n ᐗ咗 嗗ᐗ咗 ᐗ咗 sz ołᐗ咗. udᐗ咗n s anow ᐗ咗 dn 嗗 s r ᑇ噇ᆗ嘗 ᐗ咗ożarowa, ór ᐗ咗 ᐗ咗ow rzᐗ咗hn a równa ᐗ咗 s 噇 434,2 噇297,7 噇606,7 噇 m2 ( udᐗ咗n roz udowᐗ咗wanᐗ咗 nad udowᐗ咗wanᐗ咗 aᐗ咗) ᐗ咗rzᐗ咗 doᐗ咗uszᐗ咗zaln ᐗ咗 ᐗ咗ow rzᐗ咗hn 8000 m 2 dla L. S ład oᐗ咗ału o łown a znaᐗ咗duᐗ咗 s ᆗ嘗 ᐗ咗oza udᐗ咗n m Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. L udᐗ咗n n s lasa ᐗ咗, ᐗ咗 dna ż na ᐗ咗ods aw 212.ᐗ咗.3. o n ża s ᆗ嘗 lasᆗ嘗 udᐗ咗n u na lasᆗ嘗 Na tej podstawie dla całego budynku przyjęto klasę D. l m n us roᐗ咗u udowlan go łówna ons ru ᐗ咗ᐗ咗a nośna udᐗ咗n u (śᐗ咗 anᐗ咗, w ᑇ噇ᐗ咗, ᐗ咗odᐗ咗 嗗g ) Kons ru ᐗ咗ᐗ咗a daᐗ咗hu ᐗ咗magana odᐗ咗orność ogn owa as osowan ozw 嗗zan 30 łówna ons ru ᐗ咗ᐗ咗ᆗ嘗 nośna udᐗ咗n u s anow 嗗 śᐗ咗 anᐗ咗 murowan z gazo onu oraz śᐗ咗 anᐗ咗 s n ᐗ咗 嗗ᐗ咗 z ᐗ咗 głᐗ咗 ra ów, ons ru ᐗ咗ᐗ咗a nośna słuᐗ咗ᐗ咗 rᐗ咗gl wᐗ咗l wan na mo ro z onu ᐗ咗20 w szalun aᐗ咗h radᐗ咗ᐗ咗ᐗ咗ᐗ咗nᐗ咗ᐗ咗h. 30 Kons ru ᐗ咗ᐗ咗ᆗ嘗 daᐗ咗hu s anow 嗗 u ład s alowo ᐗ咗 dr wn anᐗ咗. wszᐗ咗s l m n ᐗ咗 dr wn an nal żᐗ咗 za mᐗ咗r gonwać 噇 S 4 do gran ᐗ咗ᐗ咗 n ᐗ咗aln ᐗ咗. Kons ru ᐗ咗ᐗ咗ᆗ嘗 od dołu za zᐗ咗 ᐗ咗zᐗ咗ć ᐗ咗łᐗ咗 am ᐗ咗.ᐗ咗ożarowᐗ咗m, zas osować zolaᐗ咗ᐗ咗ᆗ嘗 z w łnᐗ咗 m n raln ᐗ咗.

3 ᖧ块ᐗ咗 anᐗ咗 z wnᆗ嘗 rzn ᖧ块ᐗ咗 anᐗ咗 w wnᆗ嘗 rzn o rᐗ咗ᐗ咗 daᐗ咗hu 30 łówna ons ru ᐗ咗ᐗ咗ᆗ嘗 nośna udᐗ咗n u s anow 嗗 murowan śᐗ咗 anᐗ咗 z gazo onu z rzᐗ咗 n am ż l owᐗ咗m. ᐗ咗 ᐗ咗 onan ᐗ咗a o murowan z gazo onu. ᐗ咗 on ᐗ咗aᐗ咗owᐗ咗. a r ałᐗ咗 w wszᐗ咗s ᐗ咗h zas osowanᐗ咗ᐗ咗h ᐗ咗rz grodaᐗ咗h s 嗗 n rozᐗ咗rz s rz n aᐗ咗 嗗ᐗ咗 ogn a Warunki ewakuacji gólna ᐗ咗hara rᐗ咗s ᐗ咗 a dróg ᐗ咗ożarowᐗ咗ᐗ咗h. wa uaᐗ咗ᐗ咗a z udᐗ咗n u zᐗ咗ośr dn o na z wn 嗗 rz, dw drog wa uaᐗ咗ᐗ咗ᐗ咗n. rwsz wᐗ咗ᐗ咗śᐗ咗 wa uaᐗ咗ᐗ咗ᐗ咗n w ᐗ咗śᐗ咗 do udᐗ咗n u w l waᐗ咗ᐗ咗 ᐗ咗ółnoᐗ咗no ᐗ咗 wsᐗ咗hodn ᐗ咗, drug wᐗ咗śᐗ咗 wa uaᐗ咗ᐗ咗ᐗ咗n ᐗ咗rz z ᐗ咗rz ᐗ咗śᐗ咗 ᐗ咗 嗗g m omun aᐗ咗ᐗ咗ᐗ咗nᐗ咗m na ᐗ咗 ᆗ嘗 rz do udᐗ咗n u z sal 嗗 g mnas ᐗ咗ᐗ咗zn 嗗 św l n wa uaᐗ咗ᐗ咗ᐗ咗n, awarᐗ咗ᐗ咗n. a n ośw lonᐗ咗ᐗ咗h św a ł m dz nnᐗ咗m ᐗ咗 嗗gaᐗ咗h omun aᐗ咗ᐗ咗ᐗ咗nᐗ咗ᐗ咗h nal żᐗ咗 zaᐗ咗 wn ć ośw l n awarᐗ咗ᐗ咗n na nas ᆗ嘗ᐗ咗uᐗ咗 嗗ᐗ咗ᐗ咗ᐗ咗h warun aᐗ咗h do ᐗ咗ᐗ咗zᐗ咗 o ᐗ咗l o ᐗ咗om szᐗ咗z ᑇ噇 L ( n wᐗ咗s ᆗ嘗ᐗ咗uᐗ咗 嗗 ). a ᆗ嘗ż n ośw l n a w żadnᐗ咗m ᐗ咗un ᐗ咗 ᐗ咗ow rzᐗ咗hn dróg wa uaᐗ咗ᐗ咗ᐗ咗nᐗ咗ᐗ咗h n ᐗ咗ow nno ᐗ咗ć mn ᐗ咗sz n ż 0,5 lu s. św l n ᐗ咗ow nno ᐗ咗oᐗ咗aw ć s ᆗ嘗 w ᐗ咗zas n dłuższᐗ咗m n ż 2s, ᐗ咗o zan u ośw l n a ᐗ咗ods awow go. ᐗ咗rawᐗ咗 ośw l n a awarᐗ咗ᐗ咗n go ᐗ咗ow nnᐗ咗 m ć zna rozᐗ咗oznawᐗ咗zᐗ咗 w ᐗ咗os aᐗ咗 żół go ᐗ咗as a sz ro ośᐗ咗 2ᐗ咗m. as lan ośw l n a ᐗ咗ow nno nas 嗗ᐗ咗 ć ᐗ咗o naᐗ咗mn ᐗ咗 z s ᐗ咗 ośw l n a ᐗ咗ods awow go w raz ᐗ咗 go ᐗ咗a o ᐗ咗zᆗ嘗śᐗ咗 s ładow ᐗ咗 ośw l n a ᐗ咗ods awow go, ᐗ咗od warun m samoᐗ咗zᐗ咗nn go ᐗ咗rzᐗ咗ł 嗗ᐗ咗z n a zas lan a na a r a umula orów lu z sᐗ咗ołu ᐗ咗r 嗗do wórᐗ咗z go w raz zan u naᐗ咗 ᆗ嘗ᐗ咗 a ᐗ咗ods awow go o l ᐗ咗zon go na ᐗ咗r 嗗d ᐗ咗o naᐗ咗mn ᐗ咗 2godz. zna owan dróg wa uaᐗ咗ᐗ咗ᐗ咗nᐗ咗ᐗ咗h. udᐗ咗n nal żᐗ咗 ozna ować zna am oᐗ咗hronᐗ咗 ᐗ咗rz ᐗ咗 wᐗ咗ożarow ᐗ咗 wa uaᐗ咗ᐗ咗a, w sᐗ咗osó zaᐗ咗 wn aᐗ咗 嗗ᐗ咗ᐗ咗 dos arᐗ咗z n nᑇ噇ormaᐗ咗ᐗ咗 n z ᆗ嘗dnᐗ咗ᐗ咗h do wa uaᐗ咗ᐗ咗. al żᐗ咗 za ᐗ咗omoᐗ咗 嗗 ᐗ咗zᐗ咗 lnᐗ咗ᐗ咗h zna ów ozna ować ᐗ咗oz om, ᐗ咗 onow drog wa uaᐗ咗ᐗ咗ᐗ咗n oraz wᐗ咗ᐗ咗śᐗ咗 a z udᐗ咗n u Elementy wystroju wnętrz i wyposażenia stałego. a ran a s ᆗ嘗 s osowan a do wᐗ咗 oᑇ噇ᐗ咗z n a wnᆗ嘗 rz w udᐗ咗n u ma r ałów ła wo zaᐗ咗alnᐗ咗ᐗ咗h, órᐗ咗ᐗ咗h ᐗ咗rodu ᐗ咗 roz ładu rm ᐗ咗zn go s 嗗 ardzo o sᐗ咗ᐗ咗zn lu n nsᐗ咗wn dᐗ咗m 嗗ᐗ咗. a drogaᐗ咗h wa uaᐗ咗ᐗ咗ᐗ咗nᐗ咗ᐗ咗h za ran a s ᆗ嘗 s osowan a ma r ałów ła wo zaᐗ咗alnᐗ咗ᐗ咗h Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych.

4 ns alaᐗ咗ᐗ咗a l ro n rg ᐗ咗ᐗ咗zna. udᐗ咗n nal żᐗ咗 wᐗ咗ᐗ咗osażᐗ咗ć w ᐗ咗rz ᐗ咗 wᐗ咗ożarowᐗ咗 wᐗ咗ł 嗗ᐗ咗zn ᐗ咗r 嗗du, zlo al zowanᐗ咗 w ᐗ咗o l żu w ᐗ咗śᐗ咗 a główn go do udᐗ咗n u lu główn go ᐗ咗rzᐗ咗ł 嗗ᐗ咗za s ᐗ咗 ow go odᐗ咗ow dn o ozna owanᐗ咗. ᐗ咗ł 嗗ᐗ咗z n naᐗ咗 ᆗ嘗ᐗ咗 a w udᐗ咗n u za ᐗ咗omoᐗ咗 嗗 wᐗ咗ł 嗗ᐗ咗zn a ᐗ咗rz ᐗ咗 wᐗ咗ożarow go n moż ᐗ咗oz aw ć zas lan a urz 嗗dz ᑇ噇 ns alaᐗ咗ᐗ咗 ᐗ咗rz ᐗ咗 w ᐗ咗ożarowᐗ咗ᐗ咗h ᐗ咗 św l n a wa uaᐗ咗ᐗ咗ᐗ咗n go św l n a sᐗ咗gnal zaᐗ咗ᐗ咗 ᐗ咗ożaru, ᐗ咗oł 嗗ᐗ咗zon go za ᐗ咗omoᐗ咗 嗗 l n l ᑇ噇on ᐗ咗zn ᐗ咗 z właśᐗ咗 w 嗗 ᐗ咗 dnos a gaśn ᐗ咗z 嗗 ns alaᐗ咗ᐗ咗a odgromowa. udᐗ咗n wᐗ咗ᐗ咗osażonᐗ咗 ᐗ咗 s w ns alaᐗ咗ᐗ咗ᆗ嘗 oᐗ咗hronᐗ咗 odgromow ᐗ咗 ( wg ranżᐗ咗 l rᐗ咗ᐗ咗zn ᐗ咗) ns alaᐗ咗ᐗ咗a grz wᐗ咗za. udᐗ咗n ogrz wanᐗ咗 z o łown na gaz zlo al zowan ᐗ咗 w ᐗ咗rzᐗ咗z m u w oddz lnᐗ咗m udᐗ咗n u Dobór urządzeń przeciw pożarowych. Budynek należy wyposażyć w podręczy sprzęt gaśniczy udᐗ咗n u n ᐗ咗rz w duᐗ咗 s ᆗ嘗 ns alaᐗ咗ᐗ咗 sᐗ咗gnal zaᐗ咗ᐗ咗 ᐗ咗ożaru S ał urz 嗗dz n a gaśn ᐗ咗z wodn. la udᐗ咗n u ᐗ咗rz w duᐗ咗 s ᆗ嘗 wᐗ咗ᐗ咗osaż n w ns alaᐗ咗ᐗ咗 wodoᐗ咗 嗗gow 嗗 w wnᆗ嘗 rzn 嗗, z hᐗ咗dran am Hᐗ咗 25, s osuᐗ咗 嗗ᐗ咗 wᆗ嘗ż ᐗ咗ółsz ᐗ咗wn na nas ᆗ嘗ᐗ咗uᐗ咗 嗗ᐗ咗ᐗ咗ᐗ咗h warun aᐗ咗h.. Hᐗ咗dran om nal żᐗ咗 zaᐗ咗 wn ć wᐗ咗daᐗ咗ność nom nalna o w l ośᐗ咗 1,0dm 3 /s, ᐗ咗rzᐗ咗 uwzglᆗ嘗dn n u ᐗ咗 dnoᐗ咗z sn go ᐗ咗o oru wodᐗ咗, ᐗ咗 dnoᐗ咗z śn z dwóᐗ咗h hᐗ咗dran ów usᐗ咗 uowanᐗ咗ᐗ咗h naᐗ咗n orzᐗ咗s n ᐗ咗 ᐗ咗od wzglᆗ嘗d m hᐗ咗draul ᐗ咗znᐗ咗m. a wᐗ咗ᐗ咗ad ᐗ咗ożaru wodᆗ嘗 do gasz n a nal żᐗ咗 ᐗ咗z rᐗ咗ać z hᐗ咗dran u ul ᐗ咗zn go ( odl głość do 75 m). Hᐗ咗dran ᐗ咗 swo m zas ᆗ嘗g m musz 嗗 o ᐗ咗 嗗ć ᐗ咗ał 嗗 s r ᑇ噇ᆗ嘗 ᐗ咗ożarow 嗗 na nas ᆗ嘗ᐗ咗uᐗ咗 嗗ᐗ咗ᐗ咗ᐗ咗h zasadaᐗ咗h 25m z zas osowan m odᐗ咗 n a wᆗ嘗ża o długośᐗ咗 15m sᐗ咗ół s ładaᐗ咗 嗗ᐗ咗ᐗ咗 s ᆗ嘗 z zaworu hᐗ咗dran ow go, wᆗ嘗ża ᐗ咗ółsz ᐗ咗wn go ᐗ咗r 嗗down ᐗ咗ᐗ咗 ᐗ咗ow n n ᐗ咗os adać ᐗ咗 r ᐗ咗ᑇ噇 a zgodnośᐗ咗 Podręczny sprzęt gaśniczy rozmieszczenie. la udᐗ咗n u nal żᐗ咗 s osować nas ᆗ嘗ᐗ咗uᐗ咗 嗗ᐗ咗 zasadᐗ咗 wᐗ咗ᐗ咗osaż n a rozm szᐗ咗z n a w ᐗ咗odrᆗ嘗ᐗ咗znᐗ咗 sᐗ咗rzᆗ嘗 gaśn ᐗ咗zᐗ咗 ods awowᐗ咗m rodzaᐗ咗 m środ a gaśn ᐗ咗z go ᐗ咗ow nnᐗ咗 ᐗ咗ć gaśn ᐗ咗 ᐗ咗rosz ow wᐗ咗ᐗ咗 łn on ᐗ咗rosz m ᐗ咗 Każd 嗗 ondᐗ咗gnaᐗ咗ᐗ咗 udᐗ咗n u nal żᐗ咗 wᐗ咗ᐗ咗osażᐗ咗ć w rzᐗ咗 gaśn ᐗ咗, ażda o mas środ a gaśn ᐗ咗z go m n.2 g/ 100m 2. rzᐗ咗 rozm szᐗ咗zan u gaśn ᐗ咗 nal żᐗ咗 ᐗ咗am ᆗ嘗 ać a ᐗ咗; aśn ᐗ咗 rozm szᐗ咗zać w m ᐗ咗sᐗ咗aᐗ咗h ła wo dos ᆗ嘗ᐗ咗nᐗ咗ᐗ咗h w doᐗ咗znᐗ咗ᐗ咗h, ᐗ咗rzᐗ咗 w ᐗ咗śᐗ咗 aᐗ咗h la aᐗ咗h sᐗ咗hodowᐗ咗ᐗ咗h, ᐗ咗rzᐗ咗 w ᐗ咗śᐗ咗 aᐗ咗h orᐗ咗 arzaᐗ咗h, ᐗ咗rzᐗ咗 wᐗ咗ᐗ咗śᐗ咗 aᐗ咗h na z wn 嗗 rz ᐗ咗om szᐗ咗z ᑇ噇. aśn ᐗ咗 um szᐗ咗zać w m ᐗ咗sᐗ咗aᐗ咗h n narażonᐗ咗ᐗ咗h na dz ałan źród ł ᐗ咗 ᐗ咗ła (grz ᐗ咗n ᐗ咗 ᐗ咗 ) oraz na usz odz n a m ᐗ咗han ᐗ咗zn. o sᐗ咗rzᆗ嘗 u zaᐗ咗 wn ć dos ᆗ嘗ᐗ咗 o sz ro ośᐗ咗 m n.1m dl głość doᐗ咗ść do gaśn ᐗ咗 n ᐗ咗ow nna ᐗ咗ć dłuższa n ż 30m

5 zna owan m ᐗ咗sᐗ咗 usᐗ咗 uowan a gaśn ᐗ咗 wᐗ咗 onać zgodn z ols 嗗 orm 嗗 ᐗ咗92/ ᐗ咗01256/01. na zᐗ咗 ᐗ咗z ᑇ噇s wa, oᐗ咗hrona ᐗ咗rz ᐗ咗 wᐗ咗ożarowa Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru. góln zaᐗ咗o rz owan udᐗ咗n u na wodᆗ嘗 do ᐗ咗 lów gaśn ᐗ咗zᐗ咗ᐗ咗h wᐗ咗nos 20dm 3 /s lu 200m 3 z s n ᐗ咗 嗗ᐗ咗 ᐗ咗 s ᐗ咗 m ᐗ咗s ᐗ咗 Warunki formalno-prawne. udᐗ咗n ᐗ咗 s o ᐗ咗n w sᐗ咗loa aᐗ咗ᐗ咗. al żᐗ咗 sᐗ咗rawdz ć ᐗ咗o wᐗ咗 onan u ᐗ咗roᐗ咗 owan ᐗ咗 roz udowᐗ咗 nad udowᐗ咗 udᐗ咗n u ᐗ咗zᐗ咗 sᐗ咗 łn an s 嗗 wᐗ咗magan a ᐗ咗rz ᐗ咗 w ᐗ咗ożarow. Sᐗ咗rzᆗ嘗 urz 嗗dz n a ᐗ咗ożarn ᐗ咗z ra own ᐗ咗z oraz środ gaśn ᐗ咗z zaᐗ咗 wn aᐗ咗 嗗 s u ᐗ咗zn 嗗 oᐗ咗hronᆗ嘗 ᐗ咗rz ᐗ咗 wᐗ咗ożarow 嗗. s alon zos ałᐗ咗 sᐗ咗oso ᐗ咗 ᐗ咗os ᆗ嘗ᐗ咗owan a na wᐗ咗ᐗ咗ad ᐗ咗ows an a ᐗ咗ożaru lu nn go m ᐗ咗sᐗ咗ow go zagroż n a w do um nᐗ咗 ns ru ᐗ咗ᐗ咗a zᐗ咗 ᐗ咗z ᑇ噇s wa ᐗ咗ożarow go aznaᐗ咗om ono ᐗ咗raᐗ咗own ów z ᐗ咗rz ᐗ咗 sam zᐗ咗 ᐗ咗z ᑇ噇s wa ᐗ咗rz ᐗ咗 w ᐗ咗ożarow go. ᐗ咗raᐗ咗owan arᐗ咗h. Tomasz ᐗ咗zaᐗ咗 a.

Z Ó Zakres robót obejmuje remont i docieplenie elewacji 3-kondygnacyjnego budynku usługowo-administracyjnego ᐷ受lokaliᐷ受owanegoᐷ受 onstantynów ᐗ卷ódᐷ受ki

Z Ó Zakres robót obejmuje remont i docieplenie elewacji 3-kondygnacyjnego budynku usługowo-administracyjnego ᐷ受lokaliᐷ受owanegoᐷ受 onstantynów ᐗ卷ódᐷ受ki ᐗ厇ódź ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ卷 G - G ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ódᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ó ᐗ厇ódᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

ÓŁ Ą Ś Ą Ś ę ń Ń ę ę ą ó Ź Ł ó ą ę ę ó ó ą ę Ś Ą ŚÓ ą ą ę Ó ó ę Ł ę ą ą ą Ż ęś ą ń Łą ó ń ó ó ą ę ą Ż ę ę ę ę ó ę ę ę ę ę ę ó ę ą ę ć ę ą ó ź ę ę ó ó óź ę ę ń ą ę ó ó ń ą ę ó ę ą ę ó ó ó ó ó ę ę ę ę ę

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

ᐗ匇 Ż ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᖧ厗W Ę ᐗ匇 ᖧ厗 ᐗ匇

ᐗ匇 Ż ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᖧ厗W Ę ᐗ匇 ᖧ厗 ᐗ匇 ᐗ匇 Ż ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 Ż ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᖧ厗W Ę ᐗ匇 ᖧ厗 ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇ᐗ匇W ᖧ厗W Ę ᐗ匇 ᖧ厗 ᐗ匇 ᐗ匇W ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇 ᖧ厗ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇W ᐗ匇W ᖧ厗ᐗ匇ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗 ᖧ厗ᖧ厗 ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗 ᖧ厗 ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗 ᐧ勧ują ᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧 ᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧 ᐧ勧 ᐧ勧

Bardziej szczegółowo

SPIS DOKUMENTACJI ᐗ升 ĘŚ 囧 ᖷ嘷ᐷ勇STᖷ嘷 ST ᐗ升ÓWK STUᖷ嘷ᐷ勇 ᐗ升K I CZĘŚĆ OPISOWA 1.0Dane ogólne 1.1Podstawa opracowania 1.Program usług gastronomiczny Sala kon

SPIS DOKUMENTACJI ᐗ升 ĘŚ 囧 ᖷ嘷ᐷ勇STᖷ嘷 ST ᐗ升ÓWK STUᖷ嘷ᐷ勇 ᐗ升K I CZĘŚĆ OPISOWA 1.0Dane ogólne 1.1Podstawa opracowania 1.Program usług gastronomiczny Sala kon ᐷ勇 UL. Śᐷ勇ᐷ勇ᐷ勇ᐗ升 WSK tel./fax ( ) 8 7 8 7 PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I - ZADANIE 1 ᐷ勇nwestor: azwa inwestᐗ升ᐗ升ᐗ升i: UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UL. Wieniawskiego 7 oznań BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ó Ą ć ć Ó Ą Ź Ó ć Ó Ó Ę Ą

Ł Ł Ó Ą ć ć Ó Ą Ź Ó ć Ó Ó Ę Ą Ą ź Ą Ą Ź Ń ź Ł Ł Ó Ą ć ć Ó Ą Ź Ó ć Ó Ó Ę Ą Ó Ó Ź Ó Ó ć ć Ź ć Ł Ź ć ć Ą Ó Ź Ó Ó ć ć ć Ł Ę ź Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę ć Ę Ź Ę Ę ć Ó Ę ć Ó ź Ę ÓÓ Ę Ę Ź Ó Ó ÓŹ Ł Ź Ź Ę ć Ó Ó Ź Ó Ó Ą ÓĘĘ Ó Ą Ź Ó Ó Ź Ć ÓŹ Ó ć Ą Ć Ę Ć

Bardziej szczegółowo

NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Świętokrzyska Warszawa tel. (022) , fax (022)

NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Świętokrzyska Warszawa tel. (022) , fax (022) NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Świętokrzyska 20 00-002 Warszawa tel. (022) 50 54 654, fax (022) 825 86 70 www.nape.pl nape@nape.pl PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Temat:

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Ł Ó Ł

Ł Ó Ł Ą Ł ź Ę Ź Ę Ł Ń Ł Ó Ł Ś Ó Ż ŁĄ ć Ź Ą ź Ś Ł ÓŁ ć ć Ń Ę Ź ć Ś Ś ć ź Ż Ą Ś ź Ś Ą ź Ż Ó Ń Ś Ś ć ź Ź Ź Ą ź Ę ź Ą Ś Ą Ś Ń Ń Ż Ż Ą Ą ź ź ź Ę ć Ą ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ź Ą ć ć Ę Ę Ż Ś Ś Ź Ł Ą Ą Ź ź Ś ź

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

OK O Z ၇嗇TZ PZK PZK ၇嗇၇嗇 STO၇嗇 K OK ၇嗇K n K ၇嗇 ၇嗇OSK SZ၇嗇Z၇嗇 SK ၇嗇 ၇嗇 S STO Z ၇嗇S K POKT T SP Z ၇嗇၇嗇၇嗇 OP ၇嗇O ᐗ嚗 SZ၇嗇Z၇嗇, uၷ升 g n c၇嗇 ၇嗇 KOZ ᐧ吧 ၇嗇၇嗇 o

OK O Z ၇嗇TZ PZK PZK ၇嗇၇嗇 STO၇嗇 K OK ၇嗇K n K ၇嗇 ၇嗇OSK SZ၇嗇Z၇嗇 SK ၇嗇 ၇嗇 S STO Z ၇嗇S K POKT T SP Z ၇嗇၇嗇၇嗇 OP ၇嗇O ᐗ嚗 SZ၇嗇Z၇嗇, uၷ升 g n c၇嗇 ၇嗇 KOZ ᐧ吧 ၇嗇၇嗇 o OK O Z ၇嗇TZ ၷ升 n bu o e 2 Okn e n ne, je no o e bą e oၷ升oną o ၷ升ᐧ吧c nn ku =, / 2K, ၷ升o ne koၷ升o e b ᐧ吧 3 Okuc ob o o e 4 Z ok enne t ၷ升 o ne, o ęne ၷ升ub et ၷ升o e, oc nko ne n kᐧ吧 ką ၷ升 k e o nego o ą u

Bardziej szczegółowo

W 叧 ၷ咧 叧 ż ń R. W, ᆗ叇 ၷ咧 叧 叧, ᆗ叇, ś, ł,, ś ᆗ叇 R, ł ś. ၷ咧 叧 R W ś ᆗ叇 I ż ś ś I ż. T ᆗ叇 叧 W ᆗ叇 ł R. 叧 T ၷ咧 ᆗ叇 ł ᆗ叇, ż ł 叧 ၷ咧 ᆗ叇 叧 叧. ᖷ哗 ch n ᖷ哗 d wi w c

W 叧 ၷ咧 叧 ż ń R. W, ᆗ叇 ၷ咧 叧 叧, ᆗ叇, ś, ł,, ś ᆗ叇 R, ł ś. ၷ咧 叧 R W ś ᆗ叇 I ż ś ś I ż. T ᆗ叇 叧 W ᆗ叇 ł R. 叧 T ၷ咧 ᆗ叇 ł ᆗ叇, ż ł 叧 ၷ咧 ᆗ叇 叧 叧. ᖷ哗 ch n ᖷ哗 d wi w c ᆗ叇 ń ń 叧 -, 叧 ń ł 叧 叧 ᐗ呇. 5-7 -. ᆗ厧 ych ST W ż ၷ咧 ၷ咧 叧 ż T : -I 叧 2 g ln wym g ni d ycząc W R śၷ咧 śၷ咧 ၷ咧 叧 叧 叧, T I ż. - ᆗ厧 z z ni nᆗ厧 ᆗ厧d wy: ၷ咧 叧 ś W 叧 ż W T ၷ咧. ၷ咧 ᆗ叇 ł, ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 叧 T. - ၷ咧 : ၷ咧 ၷ咧 ᆗ叇

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

ć ć ć ć ć ć ź ć ź ć Ć Ó Ż Ó Ć Ł ć ć ć ć ć Ą

ć ć ć ć ć ć ź ć ź ć Ć Ó Ż Ó Ć Ł ć ć ć ć ć Ą ć ć ń ń ć ć ć ć ń ć ń ć ć ć ć ć ć ć ź ć ź ć Ć Ó Ż Ó Ć Ł ć ć ć ć ć Ą ć Ó Ż ÓŻ ć Ó Ó Ż Ó Ż Ó ń Ó Ż ć Ż ń ź ć ć ć ć ć ć ć ń ź ń Ż ć Ł Ź ć ć ź ź ć ć Ż Ś Ż Ż Ó ć ź ć ć ń ć ń Ą ń Ą Ó ć Ó ć Ś ć ć ć ń Ś ć ć Ż

Bardziej szczegółowo

2 - Ę ၇受 Ę - ၇受 Ó Ż ၇受 Ó Ó ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 唗c၇受g၇受 ၇受၇受၇受y၇受k၇受 ၇受y၇受၇受k၇受yc၇受၇受၇受g၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受l၇受၇受၇受၇受k၇受 ၇受၇受l၇受 k၇受၇

2 - Ę ၇受 Ę - ၇受 Ó Ż ၇受 Ó Ó ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 唗c၇受g၇受 ၇受၇受၇受y၇受k၇受 ၇受y၇受၇受k၇受yc၇受၇受၇受g၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受l၇受၇受၇受၇受k၇受 ၇受၇受l၇受 k၇受၇ 1 60-114 POZNAŃ UL. ŚMIEŁOWSKA 63 tel./fax (61) 835 03 73, 835 04 76 ᑇ厧 N ycj - Ę ၇受 Ę - ၇受 Ó ၇受 Ó Ó Ż E p Ad ycj ycj ၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 唗c၇受g၇受 ၇受၇受၇受y၇受k၇受 ၇受y၇受၇受k၇受yc၇受၇受၇受g၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受

Bardziej szczegółowo

{tl{ ù!í!wçh /L htw!/hí!bl! ᆗ受 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 ᆗ受 劇 劇ᆗ受 劇 ᆗ受 劇 劇 劇 劇 劇ᆗ受 劇 劇 劇 劇 劇 ᆗ受 劇 劇 劇 劇 劇 劇 ᆗ受 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 ᆗ受 {tl{ wò{übyjí 劇ᆗ受ᆗ受ᐗ

{tl{ ù!í!wçh /L htw!/hí!bl! ᆗ受 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 ᆗ受 劇 劇ᆗ受 劇 ᆗ受 劇 劇 劇 劇 劇ᆗ受 劇 劇 劇 劇 劇 ᆗ受 劇 劇 劇 劇 劇 劇 ᆗ受 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 ᆗ受 {tl{ wò{übyjí 劇ᆗ受ᆗ受ᐗ { 劇 a a Y 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 ᆗ受 劇 劇 劇 t D W t LL a 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 ᆗ受 劇 劇 Y 劇 劇 劇 劇 ᆗ受 劇ᆗ受 劇 劇 劇 ᆗ受 劇 t t 劇 劇 劇 劇 ᆗ受 劇 劇 劇 劇 劇 劇ᆗ受 劇 劇 ᆗ受 ᆗ受 Y 劇 劇ᆗ受 ᆗ受 劇 劇 劇 ᆗ受 ᆗ受 劇

Bardziej szczegółowo

ź ć

ź ć Ę Ą Ą Ł Ł Ą ź ć ć Ę Ź Ź Ź Ą Ę Ń Ł Ą Ć ŁĄ ŁĄ Ł Ę Ę Ć ć Ź Ź Ć Ć ć ć ć Ź ć ć ć Ź Ź Ć Ć Ź Ć Ą ć ć Ź ć Ć Ź Ć Ź Ź ć Ć Ć Ź Ł Ć Ź ć Ć Ć ć Ź ć Ę ć Ć Ć Ć Ć Ź Ć Ć Ź ć Ć Ć ć Ć Ł ć Ć Ć ć Ć Ć Ź ć ć Ć ć ć Ć Ą Ń ź Ć Ć

Bardziej szczegółowo

Ś Ą Ą

Ś Ą Ą Ś Ą Ł Ś Ś Ą Ą Ś Ś Ć Ś Ś Ł Ó Ź ź ź ź Ł Ą Ł Ą Ą Ą Ź Ó Ł Ó Ą Ó Ł Ś ŚÓ Ł Ł Ó Ó Ź Ł ź Ó Ó Ó Ó Ń Ó Ś Ó Ś Ą Ó Ś Ó Ą Ą Ś Ą Ą Ś Ś Ó Ó Ą Ą Ś Ó Ó Ą Ś Ą Ą Ć Ó Ó Ą Ą Ó ź Ś ŚÓ Ś Ó Ł Ó Ł Ó Ź Ź Ą Ź Ą Ź Ą Ź Ą ź Ś Ś Ś

Bardziej szczegółowo

Ś 嗷 哗 : ĘŚ 嗷 Ś 嗷 哗 : ĘŚ 嗷 ĘŚ 嗷 嗷 哗 : d 哗 p c 嗷 p c p 哗 ᐗ咗 c 哗 哗ᐗ咗 M 哗 喇 c ᐗ咗 喇 ńc : 嗷 哗 p d 哗 ᐗ咗c 嗷 哗 ᐧ噗 嗷 喇 ĘŚ 嗷 嗷 哗 : 哗 : 喇 喇 喇 喇 K 哗 哗 : 喇 喇 嗷 哗 ᐗ咗

Ś 嗷 哗 : ĘŚ 嗷 Ś 嗷 哗 : ĘŚ 嗷 ĘŚ 嗷 嗷 哗 : d 哗 p c 嗷 p c p 哗 ᐗ咗 c 哗 哗ᐗ咗 M 哗 喇 c ᐗ咗 喇 ńc : 嗷 哗 p d 哗 ᐗ咗c 嗷 哗 ᐧ噗 嗷 喇 ĘŚ 嗷 嗷 哗 : 哗 : 喇 喇 喇 喇 K 哗 哗 : 喇 喇 嗷 哗 ᐗ咗 勷y S J zy SOWA ROJEKT BUDOWLANO-WYKONWACZY ᐗ咗Ą ᐗ咗 ᐗ咗 哗c ᐗ咗 p d ᐗ咗 cᐗ咗 M c c K : Gm OLKUSZ, Ob ęb m 勷 O 勷 勷 勷z, 勷 勷 勷 勷 z 勷z 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷

Bardziej szczegółowo

ź ź ŁĄ ź Ę Ę Ę Ę ź ź Ę Ę Ł ź

ź ź ŁĄ ź Ę Ę Ę Ę ź ź Ę Ę Ł ź Ł Ę Ę Ć ź ź ŁĄ ź Ę Ę Ę Ę ź ź Ę Ę Ł ź ź ź ź ź Ę Ę Ł Ń Ł ź Ź ź ź ź Ą ź ź Ę Ę Ł Ę ź Ę Ę Ł Ę ź Ę Ą ź ź ź Ć ź ź Ę ź Ę ź Ę Ą Ę Ę Ę Ą ź Ą Ę Ę Ł ź Ć ź ź Ć ź Ę Ę Ł ź Ć ź Ą Ł Ć Ć Ę Ę Ę Ć Ł Ń ź ź Ę Ę Ł Ż ź Ć Ć Ż

Bardziej szczegółowo

ń ń Ź ź ń ć Ó ć ń ć ć ź ń Ź Ś ń ź Ć Ć ć ń Ć Ź ć ć ń

ń ń Ź ź ń ć Ó ć ń ć ć ź ń Ź Ś ń ź Ć Ć ć ń Ć Ź ć ć ń Ą Ł Ś ń ć ń ń ń ń Ź ź ń ć Ó ć ń ć ć ź ń Ź Ś ń ź Ć Ć ć ń Ć Ź ć ć ń ń ć Ś ń ć ć Ź ć ć Ź ć ź Ź ć ć ć ć ź Ą ć Ź Ą Ą ć ń Ź ń ć Ć Ź Ź Ź Ź Ź ć Ź ć ć ń ń ć ń ć ć ń ź ć ń ć ć ć ń Ą ć ć ć ć ć Ó ń Ś ź ź Ź ń Ć Ź Ź

Bardziej szczegółowo

Ń Ł Ł

Ń Ł Ł Ń ź Ż Ń Ł Ł ĄŁ Ź ć ć Ó Ś ć Ź Ś Ż ć Ł ć ć ć Ą Ż ć Ż ć Ż Ą ć Ą Ś Ł Ł Ś Ń Ź ć Ó Ź ź ĄŁ Ą Ł Ą Ó Ś Ź Ż Ń ć Ą Ź ź Ź Ą Ź Ż Ź ź ć Ż Ż Ż Ś Ż ć ź Ć Ś Ź ć Ź ć Ż Ź Ó Ł ÓŁ Ł Ó Ł Ź Ś Ż Ź Ą ź Ę Ą Ś Ź Ź Ę Ś Ń Ż Ź Ł ź

Bardziej szczegółowo

Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć

Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć Ł Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć Ś ć ż ć Ś ć ż ż ć Ść ć ć ć ć Ś Ś ż Ę Ś Ń ć ć Ś ć ć Ż ż ź ź ć ć ź Ż Ą Ś ź ż ż Ż Ż ż Ż ż Ż Ż ć ż Ż Ż ż ć ć Ż ć ć Ż Ą ć ć ż ź Ł Ł Ś Ą Ń Ż Ż Ż ć ć ż Ż ć Ż Ę ć Ż Ż ć

Bardziej szczegółowo

ć Ó Ó Ż

ć Ó Ó Ż Ą Ą Ł Ą Ą ć Ó Ó Ż ć ć Ó ć Ó Ó Ó Ó Ó Ż Ą Ó Ż Ż Ż Ó Ó Ó Ó Ź Ó Ż Ó Ż Ą Ó Ó Ż ż Ż Ż Ż Ó Ó Ó Ó ÓĘ Ó Ż ż Ć Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ó Ó Ó Ż Ó Ó Ó Ó Ć Ó Ó Ż ć Ó Ó Ż ŻĄ Ż Ó Ó Ż Ż Ż ć Ą ż ż Ź Ż Ź Ź Ż Ż Ó Ź Ó Ą Ó Ó Ó Ż Ó Ż Ó

Bardziej szczegółowo

Ę ź ó ż ż ó ó ć Ę ż ć ż ó ó ó Ą ż ó ó ó ó ó ó ó ó ó

Ę ź ó ż ż ó ó ć Ę ż ć ż ó ó ó Ą ż ó ó ó ó ó ó ó ó ó Ł ÓŁ Ł Ż Ę Ł Ł Ł Ł ó ż ó ó ó ó ó Ń ó ó ó ó ó ó Ł Ę Ł ó ó Ł ó Ę Ł Ż Ę ź ó ż ż ó ó ć Ę ż ć ż ó ó ó Ą ż ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó Ń Ć Ż ó Ż Ę Ś ó ó Ą Ę ż ż ż Ń Ń ż ć Ść ó ŚĆ ó Ę ć ż Ź ŚĆ ź Ę Ś ć ó ó Ś ż ź Ó

Bardziej szczegółowo

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż Ó śó ą ę Ę śćś ść ę ą ś ó ą ó Ł Ó ż Ś ą ś Ó ą ć ó ż ść śó ą Óść ó ż ż ą Ś Ś ż Ó ą Ó ą Ć Ś ż ó ż ę ąś ó ć Ś Ó ó ś ś ś ó Ó ś Ź ż ą ó ą żą śó Ś Ó Ś ó Ś Ś ąś Ó ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó

Bardziej szczegółowo

ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś

ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś ń ść ś Ź ć ź ś Ę ń ś Ę ś ń ś ś ź ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś ń ń ń ń ś ć ń ć Ą Ó Ó ń Ś ń ś Ę ć ś ś ć ś ć ń ń ś ś ń Ó ń ć ć ć Ź ś ć ć Ś ś ć ć ć ść ś ń ś ś ń ć ź ń ć Ó ś ś ś ś ń ś ść ść ć ś śó ść ć ń

Bardziej szczegółowo

ł ó ś ó Ę

ł ó ś ó Ę ł ó ÓŁ Ł Ó Ą ć ł ś ł ś Ś ł ł ó ł ł Ś ł ż ł ł ó ł ń ó ń Ę ł Ę ó ł ó ś ó Ę ł ń ł ó ń ł ó ś ó ł ł ł ł ń ó ł Ś ń Ę ó ł ó ś ó ł ó ł ół Ą Ł ł ł Ą ł ó ó ł ż ł ł ł ł ł ł ł ł ó ł ł ł ł ł ł ł ł ół ó ó Ą ó ś ó ł

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ó Ś Ż ż Ń Ł

Ł Ł Ó Ś Ż ż Ń Ł Ł Ó Ł Ń Ń Ł Ł Ó Ś Ż ż Ń Ł ÓŁ Ń ź Ł Ż ć ć ż ż Ś ź Ę ź ż ż Ś ż Ę ż Ę Ż ż Ż ż ć ŚÓ ć ż ż Ć Ś ć ż ż Ę ż ż ć ż ż ż ć ż ż ż ć ż ż ż ć ć Ś Ż ć ż ż ż ź Ą ŚĆ Ą ż ż ż ż ż ć ż ż ć ż ć ż ż ż ć Ę ż ż ż ć ż ć Ę Ż ć

Bardziej szczegółowo

ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż

ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż Ż Ż ć ż ć ż Ż ć ż ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż Ż ż ń Ź ÓŻ ń ż ź Ą ń ż ć Ź ć ż ż ż ż ń ż ż ż ż ż Ż ż ń Ó ż ń ć ć ż Ć Ż ć ź Ż Ż ć Ż ż Ż Ę ż Ó Ć ć Ł Ę Ą Ł ĘŚ ż Ż Ż ć ć ć Ć Ą Ć ć ć ć ć ż

Bardziej szczegółowo

W T ᖧ厗 K N : / K N G D W N T N - T HN NY, 1. rzedmiot inwestycji, ᐗ厷ᐗ厷ᐗ厷taᐗ厷a ᐗ厷ᐗ厷racᐗ厷ᐗ厷aᐗ厷ᐗ厷a 匧 2. stniejący stan zagospodarowania terenu, rᐗ厷ᐗ厷ᐗ厷ᐗ厷

W T ᖧ厗 K N : / K N G D W N T N - T HN NY, 1. rzedmiot inwestycji, ᐗ厷ᐗ厷ᐗ厷taᐗ厷a ᐗ厷ᐗ厷racᐗ厷ᐗ厷aᐗ厷ᐗ厷a 匧 2. stniejący stan zagospodarowania terenu, rᐗ厷ᐗ厷ᐗ厷ᐗ厷 PRACOWNIA PROJEKTOWA NIP 727-186-21-48 EW. DZ. GOSP. 40858 REGON 471595178 94-128 Łódź ul. Gimnastyczna 14 tel. (042) 209 32 86 fax.(042) 209 32 87 andrzejkusztelak@architekci.pl www.pppion.pl KONCEPCJA

Bardziej szczegółowo

Ń Ć Ń Ś Ł Ź Ć Ć Ś Ś Ł Ń Ł Ł Ś Ł Ł Ń Ż Ń Ł Ń Ć Ś Ń Ł Ń Ń Ń Ź ÓŹ Ź Ó Ó Ź Ń Ł Ł Ń Ś Ń Ć Ł Ł Ć Ś Ć Ć Ś Ć Ł Ć Ć Ż Ż Ó Ż Ś Ń Ł ŁŃ Ń Ź Ń Ł Ł Ś Ł Ń Ż Ó Ł Ś Ż Ń Ń Ł Ł Ń Ń Ń Ź Ń Ń Ń Ł Ń Ć Ń Ń Ś Ń Ó Ś Ż Ł Ź Ć Ż

Bardziej szczegółowo

ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą

ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą ÓŚ ż Ć ą ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą ą Ę ŁĄ ż ą ą ą Ś ą Ś ą ą ą ż ć Ź ą ć Ó Ą Ę ą ś ą Ę ż ą ś Ź ą Ś ą Ą ŁĄ ś Ź Ś Ł Ź Ż ą Ć ś ś ć ś ą Ź ą ą ć Ź ś ą ą ą Ż Ó ś ś ś ś Ą Ś Ś ą Ź ą Ź ż ś ż Ę ć ś ą Ó ż ż Ą Ź Ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ń Ą Ę Ó Ś ę Ż żń ĆŻ Ż ś ść Ż Ó Ż Ż ń ść ń ę Ź ż Ż Ż ż ń ż ń Ż ÓŻ Ś Ó Ź Ż Ż Ź Ż ń Ż ś Ż Ż Ż Ż ść ż Ż Ż ń ń ść Ż ś Ż ś ż ś Ó ę ś ś Ż ż śż ś ż ę ę Ó Ż Ś Ó Ż Ó Ż ń ż ś Ż ń ż Óż ń ś ę ć Ż Ż ś żż Ż ś Ś Ż

Bardziej szczegółowo

Ł ź Ż Ń Ł ż ż ź Ą

Ł ź Ż Ń Ł ż ż ź Ą Ł Ł Ń Ń Ł ź Ż Ń Ł ż ż ź Ą Ł Ł Ś Ń ż ż ż żń ż ż ż ć Ż ć ć ć Ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ć ź ż ż ż ż ć Ś ż ż ż ż ż ć ż ż ć ż ć ż ź ż ż ż ż ż ż ć ć ż ż Ś ć ż ć ż ć Ś ż ż ż ż ż ż ż ć ż ż ż ż ż ć ć ż ż ż Ś ż ż

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó

Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó Ź Ż Ż Ć ć Ź Ź Ż Ó Ó Ź ć ć Ż Ź Ó Ą Ó ć ć Ż ć Ó ć ć Ź ć ć ć Ż Ś Ć Ę Ć ć Ę Ó ć Ż Ż Ę Ż Ę Ź ć Ó Ó Ś ć Ł Ś Ó ć Ż Ś Ó Ó Ś Ż ć ć Ó Ó ć Ś Ó Ś Ć ć Ó Ó Ó Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą ź

Bardziej szczegółowo

ż ż ż ż ż ż ż Ś ż ń ż ż Ę ż ż ż ż ń ż ż Ś ż ż ż ż ń Ł

ż ż ż ż ż ż ż Ś ż ń ż ż Ę ż ż ż ż ń ż ż Ś ż ż ż ż ń Ł Ś ż Ś Ą ż ż Ą ńż ń ż ż ż ż ż ż Ą ż żń ź Ś ż Ę ż ń ź ń ż Ę ź ń ż ż Ś ż ń ż ż ż ż ż ż ż Ś ż ń ż ż Ę ż ż ż ż ń ż ż Ś ż ż ż ż ń Ł Ś ż ż ż ż ż ż ż ń ń żń ż ż Ę ż Ś ż ż ż ż ć ń Ą ż ż ń ż ż ż ń ż ż ż ż ć Ł ż

Bardziej szczegółowo

ż ć ć ć ż ń ć ż ć ż Ę ć ż

ż ć ć ć ż ń ć ż ć ż Ę ć ż Ł Ł ŁĄ Ł ż ż ź ż Ą ż ć ć ć ż ń ć ż ć ż Ę ć ż ń ń ż ć ć ż ć ć Ź ż ń ń ć Ę ż Ą Ę ż ń ć Ą Ą ż Ź ż ć ć ż ć ć ż ż ż ć ń ż ć ż ż ż Ę ć Ę Ł Ł ź ń Ź Ę ż ć Ą ń ć ż ź ż Ą Ź ń ż Ź Ą Ą ż ć ż ć ć Ą ż ć ć ż Ł ż ć ż

Bardziej szczegółowo

ż ą ż ż ż ż Ł ż ż Ą Ł ż ż ż ą ż ń ą ń ą ż ż ż ż ż ż

ż ą ż ż ż ż Ł ż ż Ą Ł ż ż ż ą ż ń ą ń ą ż ż ż ż ż ż ż Ó Ę ż ą ż ż ż ż Ł ż ż Ą Ł ż ż ż ą ż ń ą ń ą ż ż ż ż ż ż Ł Ć Ę ż Ł ż Ć ż ż ż ń ą ą ż ą ą ń ż ą ą ą ą ą ż ń ż ż ż ż ż ż ż ż ą ż ą ż ą ż ż ż ą ą ą ą ą ż ż ż ż ń ż ą ą ą ż żą ą ń ą ą ą ż ą ż ą żą ą ż Ą ą

Bardziej szczegółowo

Ą ź Ą ń ź Ł Ł ń Ł ń ń ź ń Ł Ś Ą Ń ń ŁĄ Ś ń ń ń ń ń ń Ł Ą ń ń ń ń Ą Ą Ś ń Ó Ł ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń Ł ń Ą ŁĄ Ś Ł Ś Ł ń ń ń ń Ń Ą ć ń ń Ł Ń ń Ł Ł ń Ł ń ń ń ń ń ń Ź Ł ń ń Ź Ł ń ń Ł

Bardziej szczegółowo

Ź

Ź Ź Ł Ł ź ź Ł Ł Ź Ą Ó ź ń ź Ń ź ź ź ź Ź Ą ź Ć Ź Ń ź Ą ź Ł Ł Ł ź Ą Ą Ą ź ź ź ź ź Ś Ą Ź Ą ź ź Ł Ł ź Ł Ś ź ź Ł ź Ś ź Ń Ź ź Ł Ł ź ź Ś Ł ź Ł Ł Ł Ł ź ź Ł Ł Ł Ł ź Ł ź Ł Ł Ł Ł ź Ą ź Ś Ł Ą ź Ś ź ź ń ź ź Ą ź ź Ą

Bardziej szczegółowo

Ę ś Ł ń ś ś ć ć ś ś ś ń ń ń ść ń ść ś Ł ć ź ć Ę Ą ś ś ś ś ś ś ń ń źń ś ń ń ś ń ń ś ź ń Ę ń Ą Ę ś ś ć ń ś ń ń Ł ś ś ń ś ź ś ś ń ć ść ść ść ń ś ź ś ń ś ś ść ś ń ń ń ś Ę Ł ń Ą ś Ś Ę ń Ś Ę ść ś ś ń Ę ń ś ź

Bardziej szczegółowo

Ł ź ź ź

Ł ź ź ź Ń ź Ó Ć Ą Ą Ń Ą Ą Ą Ą ź Ż Ł ź ź ź Ń Ń Ą Ą ź ź ź Ń Ł Ź Ł Ż Ń Ó Ł Ż Ś Ó Ą Ń Ł Ż Ś ź ź Ż ź ź ź Ą ź Ą Ą ź Ć ź ź Ń Ą Ą Ń Ł Ś Ą Ą Ł Ł Ą Ń Ń Ń Ł Ą Ą Ą Ż Ą Ą Ą ź Ą Ą Ą Ł Ł ź Ó Ń Ł Ś Ż Ą Ą ź Ł Ó Ż Ł Ń Ś Ż ź

Bardziej szczegółowo

Ł Ś Ś Ń Ń

Ł Ś Ś Ń Ń Ą Ą Ć ź Ł Ł Ł Ś Ł Ś Ś Ń Ń Ł Ó ź ź ź Ą ź Ś Ś ź Ź Ź Ź Ż Ź Ś Ż Ć Ź Ż Ż Ó Ś Ż Ń Ą Ó Ź Ś Ś ź Ł Ą ź Ź Ć Ź Ą Ż ź Ż Ó Ś Ą Ą Ż Ź Ó Ś Ś Ż Ą ź ź ÓŻ Ś Ż Ź Ł Ż Ś Ś Ś Ż Ż Ś Ł Ź Ś ź ź Ą ź Ź Ż Ó Ś Ż Ż Ź Ź Ź Ż ź Ź Ł Ń

Bardziej szczegółowo

ń Ą ń Ę ż ż Ę ż ń ż Ę ż ń ż Ę Ę Ę ń ń ż ż Ę ż Ś ż ź

ń Ą ń Ę ż ż Ę ż ń ż Ę ż ń ż Ę Ę Ę ń ń ż ż Ę ż Ś ż ź ń Ą ń Ę ż ż Ę ż ń ż Ę ż ń ż Ę Ę Ę ń ń ż ż Ę ż Ś ż ź ń ż ż ń ń ń ń Ę ż ż ż ż ż Ę ń Ę ż ż ż ńą ź ż ż ż Ę ń ż Ę ń ż ż ż ń ń ż ż ń Ę ź ż ż ż ż ń Ą ń Ę Ż ż ż ń Ł Ę ń ńń ż Ę ż ż ż ń Ę ż ż ńż ń ż ż Ś ż ń ż ż

Bardziej szczegółowo

Ó Ł ć ć

Ó Ł ć ć ź Ź ź Ź Ź ź Ó Ó Ł ć ć Ó Ć Ó Ó ć ć ć Ź ć ć Ó ź Ę Ź Ę ć ć ć Ł Ź Ę ź Ę Ę ć ć Ź Ó ć ć ć Ó ć Ó Ź Ó Ó Ó Ź ć Ó Ź Ó Ź Ź Ź Ó Ź Ź Ó Ó Ó ć ÓŹ Ź Ó Ć Ć Ó Ć Ó Ć Ź Ó Ó ć ÓÓ ć Ź ć ć Ź Ł Ę ć Ę Ę Ł Ł Ł Ź Ę Ę Ó Ń Ń ź Ł Ł

Bardziej szczegółowo

śą ś ć Ą Ó ó Ę ń ó

śą ś ć Ą Ó ó Ę ń ó ć Ł Ś Ó ó ś ą ś Ł ń Ą Ę ń śą ś ć Ą Ó ó Ę ń ó Ę ń Źą ń ó Ą ś ś ń Ń ó ń ń ń ń ę ś Ę ń ń ś ą ą ą ę śó ń Ó Ś ę Ź ę ść ń ó ę Ę ń ó ą ó ą ą ą ę ą ó ń ń ę ć ń ó ó ń ą ń ę ó ś ą ś Ł ą ń ą ń Źą ń ę ś ń Ź ó ę ń

Bardziej szczegółowo

Ł ć Ą ć ć ć ć ć Ł

Ł ć Ą ć ć ć ć ć Ł Ł Ś Ą Ś Ą Ł Ś Ś Ł Ł Ó Ą Ł ŚĆ Ń Ó Ł ć Ą ć ć ć ć ć Ł Ó Ł Ń Ś Ó ć Ś Ó Ń ŁĄ Ł Ó Ó Ł Ń Ś Ś Ó Ó Ó Ł Ń Ó Ł ć ć Ó Ó Ó Ł ć ż ż ć ć ż ż Ź ż ć ć ć Ó Ó Ó Ł Ń Ł Ó Ó Ó Ł ć ż ż ż ć ż ć ż Ł Ó Ó Ó Ł ż ż ć ć ć ć ć ć Ó Ż

Bardziej szczegółowo

Ę ź Ż Ę ź ć ź ć Ą ć ć ć ć ć ż ź

Ę ź Ż Ę ź ć ź ć Ą ć ć ć ć ć ż ź ć ź ź ż ć ż ż ć ć ż ż ć ć ć Ź ż ć ż ź Ź Ź ć Ę ź Ż Ę ź ć ź ć Ą ć ć ć ć ć ż ź ź ż ć ć Ę ć Ą ć ż ć ż Ę Ź ż ź ż ć ź ż ć ź ż Ż ż Ź ć Ą Ś Ż Ń ż Ń ć Ń Ń ż Ą Ś Ł ć ż ż ż Ę ż Ń Ą ż ć Ł Ą ż ć ż Ą ż Ę Ę Ą ż ź Ą Ę

Bardziej szczegółowo

ź

ź Ń ź Ą ć ź ć Ó ć Ż Ż ÓŁ Ż Ż Ń Ó Ś Ł ź ź Ł Ż Ść ź ź Ż ź Ą ź ź ź Ż ć ź ć ź ź Ą ć ź ź ź ź ź ź ź ź Ż Ż Ą Ż ć ć Ż Ż ć ź ć ć ź Ó ź ć Ż ć Ń ć Ą Ą Ą Ż Ł ź Ż Ź Ż Ą Ń Ą ć ć ź Ś Ó ć ć Ą Ą ć ć Ż Ą Ż ć Ż Ś Ż Ą Ą Ż

Bardziej szczegółowo

ć

ć Ń Ś ć ć Ż Ą Ś Ż Ż ć ć ć ć Ć Ą Ś ć ć ć ć ć ć Ś Ł Ś Ą Ś Ą Ą Ą Ą Ń ŻĄ Ą ć ć ć ć ć ć Ś Ś Ą Ś Ą Ń ć Ó ć Ą Ó Ą Ą ć Ć ć ć Ł Ą ć Ś ŚĆ Ś ć ć ć Ą Ń Ś ć ć Ą Ł Ł Ś ć Ś Ś Ą ć Ś Ż ć Ó Ś Ś Ś ć Ż Ś ć Ł Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń

Bardziej szczegółowo

ź Ń ć Ą ź Ł ź ź ź ź Ę Ń ć Ą Ę

ź Ń ć Ą ź Ł ź ź ź ź Ę Ń ć Ą Ę ÓŁ ÓŁ Ó Ó ź Ą ź Ń ć Ą ź Ł ź ź ź ź Ę Ń ć Ą Ę Ę Ą Ę Ń Ą Ę Ą Ą Ę Ł ć ź ć ź Ę ć ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ł Ą Ą Ł ć ć ć Ą Ą ź Ą Ł Ą ź ź Ó Ę Ę ź ć ź ź Ą ć Ą ć Ę ć Ę ć ć Ć ć ć Ć ć Ź Ć ź Ć ć Ą Ł Ń Ż ć Ź Ą ć Ń ć

Bardziej szczegółowo

Ś ć Ś ź Ś Ś ÓŁ Ź Ł Ś ź Ś Ś

Ś ć Ś ź Ś Ś ÓŁ Ź Ł Ś ź Ś Ś Ą Ó Ą Ą Ó Ł Ż Ó Ł Ż Ł Ą Ś ć Ś ź Ś Ś ÓŁ Ź Ł Ś ź Ś Ś Ą ć ź ć Ś ć ć Ą Ó ć ć Ś Ć ć Ć ć ć Ą Ś ź Ą Ą ć ć ć ć ć ć ć ź ź ź ź Ś ź Ą ź ć ć ć Ś Ż Ł ć Ą ź Ł Ń ć Ą ć ć ć ć ć Ń Ł ć ź ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ź Ą Ł ć Ą

Bardziej szczegółowo

Ł ś ś ś Ą ż Ą Ń Ł Ł

Ł ś ś ś Ą ż Ą Ń Ł Ł Ł Ł Ń Ń Ł ś ś ś Ą ż Ą Ń Ł Ł Ł ż Ę ż ż ś ś ż ć ż ś ś Ę ż Ę ż ś ś ż ż ś ś ś ż ż ż ś ść ż ś ż ż ż ż ż ź ś ż ż ś ż ż ś ś ś ż ć ż ż ć ś ż ś ś ż ś ż ż Ę ż ż Ź ź ź ś ź ż ż ż ź ż ż ść ż ś ś ś ż ź ż ś Ń ź ż ź ż

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

4 ra n n n a na r n m r nika z posiadanego przez niego bil n ra an al n a l, na ar n a a a a r śl n lam n n.

4 ra n n n a na r n m r nika z posiadanego przez niego bil n ra an al n a l, na ar n a a a a r śl n lam n n. Regulamin imprezy ZAWODY DRIFT MASTERS GRAND PRIX 2017 POSTANOWIENIA OGOLNE 1. Organizatorem imprezy ZAWODY DRIFT MASTERS GRAND PRIX 2017 09-407, ul. O l ń a 25, ana r r r r ra r r a n r n dla m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

ᐗ北 ᆇ卷 嘗. 嘗. rzed 吷io 吷 吷 吷ec 吷 嘗ikacji 吷ech 吷icz 吷ej Prᐗ剷ᐗ剷dmiotᐗ剷m niniᐗ剷jᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷j ᐗ剷pᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷fikaᐗ剷ji tᐗ剷ᐗ剷hniᐗ剷ᐗ剷nᐗ剷j ᐗ剷ą wᐗ剷magania dotᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ąᐗ剷ᐗ剷 wᐗ

ᐗ北 ᆇ卷 嘗. 嘗. rzed 吷io 吷 吷 吷ec 吷 嘗ikacji 吷ech 吷icz 吷ej Prᐗ剷ᐗ剷dmiotᐗ剷m niniᐗ剷jᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷j ᐗ剷pᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷fikaᐗ剷ji tᐗ剷ᐗ剷hniᐗ剷ᐗ剷nᐗ剷j ᐗ剷ą wᐗ剷magania dotᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ąᐗ剷ᐗ剷 wᐗ ᐗ北 Ńᐗ北 ᐗ剷ódźᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᑇ厷ᐗ剷kiᐗ剷j 20/1 tᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 komᐗ剷 0 601 26 8 86 ᐗ剷IP 2 1 26 5 tᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 (0 2) 20 2 86 REGᐗ剷ᐗ剷 2228 2 faxᐗ剷 (0 2) 20 2 8 Pᐗ剷ᐗ剷 BP Sᐗ剷 w Warᐗ剷ᐗ剷awiᐗ剷 miᐗ剷haᐗ剷otomanᐗ剷ki@intᐗ剷riaᐗ剷pᐗ剷

Bardziej szczegółowo

Ć Ę Ę ż ŁĄ

Ć Ę Ę ż ŁĄ Ó Ń Ń Ń Ą Ę Ź ŚĘ Ś Ć Ę Ę ż ŁĄ ż Ą Ś Ą Ś ź ż ź Ś Ę Ę ź Ą Ę ż Ą ż ż ż Ą Ś ż ż ż ć ż ż ć ż ż ć ć ż ż Ą ż ż ż Ę Ę Ę ż Ś ż Ą Ę Ź Ą ż Ą Ę ż ż Ś ż ż ż ż Ł Ę ć ż Ś ż ż ż ż ż Ś Ę ż ż Ę Ę ż Ę ć ż ż ż Ś ż ż ć ż Ę

Bardziej szczegółowo

ŁĄ

ŁĄ Ś ĄŻ ŁĄ Ź Ą ÓŹ Ś Ś Ą Ą Ś Ó ŚÓ Ó Ą Ó Ż Ź Ś Ż Ó Ó Ó Ż Ó Ą Ż Ó Ż Ż Ż Ż Ś Ą Ż Ć Ą Ć Ą Ż Ł Ś Ś Ź Ó Ś Ó Ó Ó Ś Ż Ź Ż Ż Ę Ą Ó Ś ź Ó Ę Ą Ź Ą Ż Ó Ś Ć Ę Ś Ą Ś Ś Ś Ą Ó Ę Ó Ę Ą Ż Ż Ó Ż ź Ą Ó Ś Ź Ż Ó Ż Ż Ź Ó Ó Ś Ś Ó

Bardziej szczegółowo

Ł Ę Ę ż ń ć ż ń ż ć Ą ć ń ż Ę ń ć ż ń ż ć ć ż ńć ż ć ć ć ń Ę Ł ż ż ń ż ż ć ż

Ł Ę Ę ż ń ć ż ń ż ć Ą ć ń ż Ę ń ć ż ń ż ć ć ż ńć ż ć ć ć ń Ę Ł ż ż ń ż ż ć ż Ł ż ć żń Ę ń żń Ę żń ż Ń Ą Ę ć ń ż Ł ń ć ź Ę ć ć ć ż ć ć ć Ę ń Ź ń Ę Ę Ę ń ń ż ż źń Ź ć Ł Ę Ę ż ń ć ż ń ż ć Ą ć ń ż Ę ń ć ż ń ż ć ć ż ńć ż ć ć ć ń Ę Ł ż ż ń ż ż ć ż Ł ń ć żń żń ń ń ń ż Ł ć Ą ć ń ż ń ć

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo