6.2. Odległości od innych obiektów. a dz ałᐗ咗 znaᐗ咗duᐗ咗 s ᆗ嘗 udᐗ咗n sz ołᐗ咗 ᐗ咗ods awow ᐗ咗 w odl głośᐗ咗 o oło ᐗ咗onad 20m od ᐗ咗roᐗ咗 owan go udᐗ咗n u. oza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6.2. Odległości od innych obiektów. a dz ałᐗ咗 znaᐗ咗duᐗ咗 s ᆗ嘗 udᐗ咗n sz ołᐗ咗 ᐗ咗ods awow ᐗ咗 w odl głośᐗ咗 o oło ᐗ咗onad 20m od ᐗ咗roᐗ咗 owan go udᐗ咗n u. oza"

Transkrypt

1 Informacja dotycząca warunków ochrony przeciwpożarowej ETAP I Rozbudowa szkoły wzdłuż sali gimnastycznej. ᐷ厇SK dr s ᐷ厇SK, ul. S K L 4 Ą 呗 z ał a ᐗ咗K 146,147/1.147/2 148,149,150 nw s or Ą Ź L. ᐗ咗K ᐗ咗 21 87ᐗ咗200 Ą Ź 1.Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanej rozbudowy i nadbudowy budynku Gimnazjum. ᐗ咗raᐗ咗owan n n ᐗ咗sz zaw ra dan do ᐗ咗ᐗ咗z 嗗ᐗ咗 warun ów oᐗ咗hronᐗ咗 ᐗ咗rz ᐗ咗 wᐗ咗ożarow ᐗ咗 n z ᆗ嘗dn do s w rdz n a zgodnośᐗ咗 rozw 嗗zaᑇ噇 ᐗ咗roᐗ咗 u udowlan go z wᐗ咗mogam oᐗ咗hronᐗ咗 ᐗ咗rz ᐗ咗 w ᐗ咗ożarow ᐗ咗 zarówno w ᐗ咗zᆗ嘗śᐗ咗 ᐗ咗roᐗ咗 arᐗ咗h on ᐗ咗zno ᐗ咗 udowlan go oraz zagosᐗ咗odarowan a r nu. u agadn n a do ᐗ咗ᐗ咗z 嗗ᐗ咗 oᐗ咗hronᐗ咗 ᐗ咗rz ᐗ咗 w ᐗ咗ożarow ᐗ咗 ᐗ咗rz ds aw ono w dług u ładu ᐗ咗rzᐗ咗ᐗ咗ᆗ嘗 go w dług 5 ozᐗ咗orz 嗗dz n a n s ra Sᐗ咗raw w wnᆗ嘗 rznᐗ咗ᐗ咗h dm n s raᐗ咗ᐗ咗 w sᐗ咗raw rᐗ咗 u za r su zasad uzgadn an a ᐗ咗roᐗ咗 u udowlan go ᐗ咗od wzglᆗ嘗d m oᐗ咗hronᐗ咗 ᐗ咗rz ᐗ咗 w ᐗ咗ożarow ᐗ咗 oraz nnᐗ咗ᐗ咗h ᐗ咗rz ᐗ咗 sów a ów ᐗ咗rawnᐗ咗ᐗ咗h do ᐗ咗ᐗ咗z 嗗ᐗ咗ᐗ咗ᐗ咗h oᐗ咗hronᐗ咗 ᐗ咗rz ᐗ咗 wᐗ咗ożarow ᐗ咗 [ z..nr121,z dn a r.] 6.1. Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji. ow rzᐗ咗hn a użᐗ咗 owa ᐗ咗 s n ᐗ咗 嗗ᐗ咗ᐗ咗 udᐗ咗n g mnazᐗ咗um 434.2m 2 ow rzᐗ咗hn a użᐗ咗 owa ᐗ咗 roz udowa sz ołᐗ咗 wzdłuż sal g mnas ᐗ咗ᐗ咗zn ᐗ咗 ( T ) 297,7m 2 ow rzᐗ咗hn a za udowᐗ咗 ( T ) 342 m ᐗ咗so ość udᐗ咗n u l ᐗ咗zona od ᐗ咗oz omu r nu ᐗ咗rzᐗ咗 naᐗ咗n ż ᐗ咗 ᐗ咗ołożonᐗ咗m w ᐗ咗śᐗ咗 u do udᐗ咗n u do naᐗ咗wᐗ咗ższ ᐗ咗 w udᐗ咗n u al n ᐗ咗ᐗ咗 daᐗ咗hu wᐗ咗nos 5,10ᐗ咗 roz udowa wzdłuż sal g mnas ᐗ咗ᐗ咗zn ᐗ咗. udᐗ咗n wal ᑇ噇 uᐗ咗 s ᆗ嘗 do n s ᐗ咗h ( ) oz udowa ma ᐗ咗 dna ondᐗ咗gnaᐗ咗ᐗ咗ᆗ嘗 nadz mn 嗗 roᐗ咗 uᐗ咗 s ᆗ嘗 ᐗ咗rz ᐗ咗śᐗ咗 do s n ᐗ咗 嗗ᐗ咗 go udᐗ咗n u g mnazᐗ咗um oraz wᐗ咗ᐗ咗śᐗ咗 wa uaᐗ咗ᐗ咗ᐗ咗n na oᑇ噇ᐗ咗u orᐗ咗 arza roz udowᐗ咗wan ᐗ咗 ᐗ咗zᆗ嘗śᐗ咗 udᐗ咗n u.

2 6.2. Odległości od innych obiektów. a dz ałᐗ咗 znaᐗ咗duᐗ咗 s ᆗ嘗 udᐗ咗n sz ołᐗ咗 ᐗ咗ods awow ᐗ咗 w odl głośᐗ咗 o oło ᐗ咗onad 20m od ᐗ咗roᐗ咗 owan go udᐗ咗n u. oza ᐗ咗m odl głość od ᐗ咗ozos ał ᐗ咗 za udowᐗ咗 w lorodz nn ᐗ咗 na s 嗗s dn ᐗ咗h dz ał aᐗ咗h ᐗ咗 s znaᐗ咗zna. oᐗ咗azd ᐗ咗ożarowᐗ咗 do udᐗ咗n u n ᐗ咗 s wᐗ咗maganᐗ咗, zaᐗ咗 wn ono doᐗ咗azd gosᐗ咗odarᐗ咗zᐗ咗 6.3. Parametry występujących substancji palnych. udᐗ咗n u n ᐗ咗rz w duᐗ咗 s ᆗ嘗 ᐗ咗rz ᐗ咗howᐗ咗wan a su s anᐗ咗ᐗ咗 ᐗ咗alnᐗ咗ᐗ咗h n zᐗ咗 ᐗ咗znᐗ咗ᐗ咗h ogn owo Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywane obciążenie ogniowe, przewidywana liczba osób w budynku. udᐗ咗n ma ᐗ咗hara r o u sz oln go dla ᐗ咗o rz mnazᐗ咗um. rz w dᐗ咗wana lość osó o. 160 osó w ᐗ咗zas ᐗ咗ał go dn a ( dz ᐗ咗 oraz ᐗ咗 rson l dᐗ咗da ᐗ咗ᐗ咗znᐗ咗 adm n s raᐗ咗ᐗ咗ᐗ咗no gosᐗ咗odarᐗ咗zᐗ咗 ), ᐗ咗 a gor a zagroż n a ludz L Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznej. udᐗ咗n u ᐗ咗rz dm o owᐗ咗m oraz w udᐗ咗n u s 嗗s dn m n wᐗ咗s ᆗ嘗ᐗ咗uᐗ咗 嗗 ᐗ咗om szᐗ咗z n a oraz s r ᑇ噇ᐗ咗 zagroż n a wᐗ咗 uᐗ咗h m Podział budynku na strefy pożarowe. owoᐗ咗roᐗ咗 owana roz udowa udᐗ咗n u wᐗ咗hodz w s ład w s r ᑇ噇ᐗ咗 ᐗ咗ożarow ᐗ咗 s n ᐗ咗 嗗ᐗ咗 ᐗ咗 sz ołᐗ咗. udᐗ咗n s anow ᐗ咗 dn 嗗 s r ᑇ噇ᆗ嘗 ᐗ咗ożarowa, ór ᐗ咗 ᐗ咗ow rzᐗ咗hn a równa ᐗ咗 s 噇 434,2 噇297,7 噇606,7 噇 m2 ( udᐗ咗n roz udowᐗ咗wanᐗ咗 nad udowᐗ咗wanᐗ咗 aᐗ咗) ᐗ咗rzᐗ咗 doᐗ咗uszᐗ咗zaln ᐗ咗 ᐗ咗ow rzᐗ咗hn 8000 m 2 dla L. S ład oᐗ咗ału o łown a znaᐗ咗duᐗ咗 s ᆗ嘗 ᐗ咗oza udᐗ咗n m Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. L udᐗ咗n n s lasa ᐗ咗, ᐗ咗 dna ż na ᐗ咗ods aw 212.ᐗ咗.3. o n ża s ᆗ嘗 lasᆗ嘗 udᐗ咗n u na lasᆗ嘗 Na tej podstawie dla całego budynku przyjęto klasę D. l m n us roᐗ咗u udowlan go łówna ons ru ᐗ咗ᐗ咗a nośna udᐗ咗n u (śᐗ咗 anᐗ咗, w ᑇ噇ᐗ咗, ᐗ咗odᐗ咗 嗗g ) Kons ru ᐗ咗ᐗ咗a daᐗ咗hu ᐗ咗magana odᐗ咗orność ogn owa as osowan ozw 嗗zan 30 łówna ons ru ᐗ咗ᐗ咗ᆗ嘗 nośna udᐗ咗n u s anow 嗗 śᐗ咗 anᐗ咗 murowan z gazo onu oraz śᐗ咗 anᐗ咗 s n ᐗ咗 嗗ᐗ咗 z ᐗ咗 głᐗ咗 ra ów, ons ru ᐗ咗ᐗ咗a nośna słuᐗ咗ᐗ咗 rᐗ咗gl wᐗ咗l wan na mo ro z onu ᐗ咗20 w szalun aᐗ咗h radᐗ咗ᐗ咗ᐗ咗ᐗ咗nᐗ咗ᐗ咗h. 30 Kons ru ᐗ咗ᐗ咗ᆗ嘗 daᐗ咗hu s anow 嗗 u ład s alowo ᐗ咗 dr wn anᐗ咗. wszᐗ咗s l m n ᐗ咗 dr wn an nal żᐗ咗 za mᐗ咗r gonwać 噇 S 4 do gran ᐗ咗ᐗ咗 n ᐗ咗aln ᐗ咗. Kons ru ᐗ咗ᐗ咗ᆗ嘗 od dołu za zᐗ咗 ᐗ咗zᐗ咗ć ᐗ咗łᐗ咗 am ᐗ咗.ᐗ咗ożarowᐗ咗m, zas osować zolaᐗ咗ᐗ咗ᆗ嘗 z w łnᐗ咗 m n raln ᐗ咗.

3 ᖧ块ᐗ咗 anᐗ咗 z wnᆗ嘗 rzn ᖧ块ᐗ咗 anᐗ咗 w wnᆗ嘗 rzn o rᐗ咗ᐗ咗 daᐗ咗hu 30 łówna ons ru ᐗ咗ᐗ咗ᆗ嘗 nośna udᐗ咗n u s anow 嗗 murowan śᐗ咗 anᐗ咗 z gazo onu z rzᐗ咗 n am ż l owᐗ咗m. ᐗ咗 ᐗ咗 onan ᐗ咗a o murowan z gazo onu. ᐗ咗 on ᐗ咗aᐗ咗owᐗ咗. a r ałᐗ咗 w wszᐗ咗s ᐗ咗h zas osowanᐗ咗ᐗ咗h ᐗ咗rz grodaᐗ咗h s 嗗 n rozᐗ咗rz s rz n aᐗ咗 嗗ᐗ咗 ogn a Warunki ewakuacji gólna ᐗ咗hara rᐗ咗s ᐗ咗 a dróg ᐗ咗ożarowᐗ咗ᐗ咗h. wa uaᐗ咗ᐗ咗a z udᐗ咗n u zᐗ咗ośr dn o na z wn 嗗 rz, dw drog wa uaᐗ咗ᐗ咗ᐗ咗n. rwsz wᐗ咗ᐗ咗śᐗ咗 wa uaᐗ咗ᐗ咗ᐗ咗n w ᐗ咗śᐗ咗 do udᐗ咗n u w l waᐗ咗ᐗ咗 ᐗ咗ółnoᐗ咗no ᐗ咗 wsᐗ咗hodn ᐗ咗, drug wᐗ咗śᐗ咗 wa uaᐗ咗ᐗ咗ᐗ咗n ᐗ咗rz z ᐗ咗rz ᐗ咗śᐗ咗 ᐗ咗 嗗g m omun aᐗ咗ᐗ咗ᐗ咗nᐗ咗m na ᐗ咗 ᆗ嘗 rz do udᐗ咗n u z sal 嗗 g mnas ᐗ咗ᐗ咗zn 嗗 św l n wa uaᐗ咗ᐗ咗ᐗ咗n, awarᐗ咗ᐗ咗n. a n ośw lonᐗ咗ᐗ咗h św a ł m dz nnᐗ咗m ᐗ咗 嗗gaᐗ咗h omun aᐗ咗ᐗ咗ᐗ咗nᐗ咗ᐗ咗h nal żᐗ咗 zaᐗ咗 wn ć ośw l n awarᐗ咗ᐗ咗n na nas ᆗ嘗ᐗ咗uᐗ咗 嗗ᐗ咗ᐗ咗ᐗ咗h warun aᐗ咗h do ᐗ咗ᐗ咗zᐗ咗 o ᐗ咗l o ᐗ咗om szᐗ咗z ᑇ噇 L ( n wᐗ咗s ᆗ嘗ᐗ咗uᐗ咗 嗗 ). a ᆗ嘗ż n ośw l n a w żadnᐗ咗m ᐗ咗un ᐗ咗 ᐗ咗ow rzᐗ咗hn dróg wa uaᐗ咗ᐗ咗ᐗ咗nᐗ咗ᐗ咗h n ᐗ咗ow nno ᐗ咗ć mn ᐗ咗sz n ż 0,5 lu s. św l n ᐗ咗ow nno ᐗ咗oᐗ咗aw ć s ᆗ嘗 w ᐗ咗zas n dłuższᐗ咗m n ż 2s, ᐗ咗o zan u ośw l n a ᐗ咗ods awow go. ᐗ咗rawᐗ咗 ośw l n a awarᐗ咗ᐗ咗n go ᐗ咗ow nnᐗ咗 m ć zna rozᐗ咗oznawᐗ咗zᐗ咗 w ᐗ咗os aᐗ咗 żół go ᐗ咗as a sz ro ośᐗ咗 2ᐗ咗m. as lan ośw l n a ᐗ咗ow nno nas 嗗ᐗ咗 ć ᐗ咗o naᐗ咗mn ᐗ咗 z s ᐗ咗 ośw l n a ᐗ咗ods awow go w raz ᐗ咗 go ᐗ咗a o ᐗ咗zᆗ嘗śᐗ咗 s ładow ᐗ咗 ośw l n a ᐗ咗ods awow go, ᐗ咗od warun m samoᐗ咗zᐗ咗nn go ᐗ咗rzᐗ咗ł 嗗ᐗ咗z n a zas lan a na a r a umula orów lu z sᐗ咗ołu ᐗ咗r 嗗do wórᐗ咗z go w raz zan u naᐗ咗 ᆗ嘗ᐗ咗 a ᐗ咗ods awow go o l ᐗ咗zon go na ᐗ咗r 嗗d ᐗ咗o naᐗ咗mn ᐗ咗 2godz. zna owan dróg wa uaᐗ咗ᐗ咗ᐗ咗nᐗ咗ᐗ咗h. udᐗ咗n nal żᐗ咗 ozna ować zna am oᐗ咗hronᐗ咗 ᐗ咗rz ᐗ咗 wᐗ咗ożarow ᐗ咗 wa uaᐗ咗ᐗ咗a, w sᐗ咗osó zaᐗ咗 wn aᐗ咗 嗗ᐗ咗ᐗ咗 dos arᐗ咗z n nᑇ噇ormaᐗ咗ᐗ咗 n z ᆗ嘗dnᐗ咗ᐗ咗h do wa uaᐗ咗ᐗ咗. al żᐗ咗 za ᐗ咗omoᐗ咗 嗗 ᐗ咗zᐗ咗 lnᐗ咗ᐗ咗h zna ów ozna ować ᐗ咗oz om, ᐗ咗 onow drog wa uaᐗ咗ᐗ咗ᐗ咗n oraz wᐗ咗ᐗ咗śᐗ咗 a z udᐗ咗n u Elementy wystroju wnętrz i wyposażenia stałego. a ran a s ᆗ嘗 s osowan a do wᐗ咗 oᑇ噇ᐗ咗z n a wnᆗ嘗 rz w udᐗ咗n u ma r ałów ła wo zaᐗ咗alnᐗ咗ᐗ咗h, órᐗ咗ᐗ咗h ᐗ咗rodu ᐗ咗 roz ładu rm ᐗ咗zn go s 嗗 ardzo o sᐗ咗ᐗ咗zn lu n nsᐗ咗wn dᐗ咗m 嗗ᐗ咗. a drogaᐗ咗h wa uaᐗ咗ᐗ咗ᐗ咗nᐗ咗ᐗ咗h za ran a s ᆗ嘗 s osowan a ma r ałów ła wo zaᐗ咗alnᐗ咗ᐗ咗h Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych.

4 ns alaᐗ咗ᐗ咗a l ro n rg ᐗ咗ᐗ咗zna. udᐗ咗n nal żᐗ咗 wᐗ咗ᐗ咗osażᐗ咗ć w ᐗ咗rz ᐗ咗 wᐗ咗ożarowᐗ咗 wᐗ咗ł 嗗ᐗ咗zn ᐗ咗r 嗗du, zlo al zowanᐗ咗 w ᐗ咗o l żu w ᐗ咗śᐗ咗 a główn go do udᐗ咗n u lu główn go ᐗ咗rzᐗ咗ł 嗗ᐗ咗za s ᐗ咗 ow go odᐗ咗ow dn o ozna owanᐗ咗. ᐗ咗ł 嗗ᐗ咗z n naᐗ咗 ᆗ嘗ᐗ咗 a w udᐗ咗n u za ᐗ咗omoᐗ咗 嗗 wᐗ咗ł 嗗ᐗ咗zn a ᐗ咗rz ᐗ咗 wᐗ咗ożarow go n moż ᐗ咗oz aw ć zas lan a urz 嗗dz ᑇ噇 ns alaᐗ咗ᐗ咗 ᐗ咗rz ᐗ咗 w ᐗ咗ożarowᐗ咗ᐗ咗h ᐗ咗 św l n a wa uaᐗ咗ᐗ咗ᐗ咗n go św l n a sᐗ咗gnal zaᐗ咗ᐗ咗 ᐗ咗ożaru, ᐗ咗oł 嗗ᐗ咗zon go za ᐗ咗omoᐗ咗 嗗 l n l ᑇ噇on ᐗ咗zn ᐗ咗 z właśᐗ咗 w 嗗 ᐗ咗 dnos a gaśn ᐗ咗z 嗗 ns alaᐗ咗ᐗ咗a odgromowa. udᐗ咗n wᐗ咗ᐗ咗osażonᐗ咗 ᐗ咗 s w ns alaᐗ咗ᐗ咗ᆗ嘗 oᐗ咗hronᐗ咗 odgromow ᐗ咗 ( wg ranżᐗ咗 l rᐗ咗ᐗ咗zn ᐗ咗) ns alaᐗ咗ᐗ咗a grz wᐗ咗za. udᐗ咗n ogrz wanᐗ咗 z o łown na gaz zlo al zowan ᐗ咗 w ᐗ咗rzᐗ咗z m u w oddz lnᐗ咗m udᐗ咗n u Dobór urządzeń przeciw pożarowych. Budynek należy wyposażyć w podręczy sprzęt gaśniczy udᐗ咗n u n ᐗ咗rz w duᐗ咗 s ᆗ嘗 ns alaᐗ咗ᐗ咗 sᐗ咗gnal zaᐗ咗ᐗ咗 ᐗ咗ożaru S ał urz 嗗dz n a gaśn ᐗ咗z wodn. la udᐗ咗n u ᐗ咗rz w duᐗ咗 s ᆗ嘗 wᐗ咗ᐗ咗osaż n w ns alaᐗ咗ᐗ咗 wodoᐗ咗 嗗gow 嗗 w wnᆗ嘗 rzn 嗗, z hᐗ咗dran am Hᐗ咗 25, s osuᐗ咗 嗗ᐗ咗 wᆗ嘗ż ᐗ咗ółsz ᐗ咗wn na nas ᆗ嘗ᐗ咗uᐗ咗 嗗ᐗ咗ᐗ咗ᐗ咗h warun aᐗ咗h.. Hᐗ咗dran om nal żᐗ咗 zaᐗ咗 wn ć wᐗ咗daᐗ咗ność nom nalna o w l ośᐗ咗 1,0dm 3 /s, ᐗ咗rzᐗ咗 uwzglᆗ嘗dn n u ᐗ咗 dnoᐗ咗z sn go ᐗ咗o oru wodᐗ咗, ᐗ咗 dnoᐗ咗z śn z dwóᐗ咗h hᐗ咗dran ów usᐗ咗 uowanᐗ咗ᐗ咗h naᐗ咗n orzᐗ咗s n ᐗ咗 ᐗ咗od wzglᆗ嘗d m hᐗ咗draul ᐗ咗znᐗ咗m. a wᐗ咗ᐗ咗ad ᐗ咗ożaru wodᆗ嘗 do gasz n a nal żᐗ咗 ᐗ咗z rᐗ咗ać z hᐗ咗dran u ul ᐗ咗zn go ( odl głość do 75 m). Hᐗ咗dran ᐗ咗 swo m zas ᆗ嘗g m musz 嗗 o ᐗ咗 嗗ć ᐗ咗ał 嗗 s r ᑇ噇ᆗ嘗 ᐗ咗ożarow 嗗 na nas ᆗ嘗ᐗ咗uᐗ咗 嗗ᐗ咗ᐗ咗ᐗ咗h zasadaᐗ咗h 25m z zas osowan m odᐗ咗 n a wᆗ嘗ża o długośᐗ咗 15m sᐗ咗ół s ładaᐗ咗 嗗ᐗ咗ᐗ咗 s ᆗ嘗 z zaworu hᐗ咗dran ow go, wᆗ嘗ża ᐗ咗ółsz ᐗ咗wn go ᐗ咗r 嗗down ᐗ咗ᐗ咗 ᐗ咗ow n n ᐗ咗os adać ᐗ咗 r ᐗ咗ᑇ噇 a zgodnośᐗ咗 Podręczny sprzęt gaśniczy rozmieszczenie. la udᐗ咗n u nal żᐗ咗 s osować nas ᆗ嘗ᐗ咗uᐗ咗 嗗ᐗ咗 zasadᐗ咗 wᐗ咗ᐗ咗osaż n a rozm szᐗ咗z n a w ᐗ咗odrᆗ嘗ᐗ咗znᐗ咗 sᐗ咗rzᆗ嘗 gaśn ᐗ咗zᐗ咗 ods awowᐗ咗m rodzaᐗ咗 m środ a gaśn ᐗ咗z go ᐗ咗ow nnᐗ咗 ᐗ咗ć gaśn ᐗ咗 ᐗ咗rosz ow wᐗ咗ᐗ咗 łn on ᐗ咗rosz m ᐗ咗 Każd 嗗 ondᐗ咗gnaᐗ咗ᐗ咗 udᐗ咗n u nal żᐗ咗 wᐗ咗ᐗ咗osażᐗ咗ć w rzᐗ咗 gaśn ᐗ咗, ażda o mas środ a gaśn ᐗ咗z go m n.2 g/ 100m 2. rzᐗ咗 rozm szᐗ咗zan u gaśn ᐗ咗 nal żᐗ咗 ᐗ咗am ᆗ嘗 ać a ᐗ咗; aśn ᐗ咗 rozm szᐗ咗zać w m ᐗ咗sᐗ咗aᐗ咗h ła wo dos ᆗ嘗ᐗ咗nᐗ咗ᐗ咗h w doᐗ咗znᐗ咗ᐗ咗h, ᐗ咗rzᐗ咗 w ᐗ咗śᐗ咗 aᐗ咗h la aᐗ咗h sᐗ咗hodowᐗ咗ᐗ咗h, ᐗ咗rzᐗ咗 w ᐗ咗śᐗ咗 aᐗ咗h orᐗ咗 arzaᐗ咗h, ᐗ咗rzᐗ咗 wᐗ咗ᐗ咗śᐗ咗 aᐗ咗h na z wn 嗗 rz ᐗ咗om szᐗ咗z ᑇ噇. aśn ᐗ咗 um szᐗ咗zać w m ᐗ咗sᐗ咗aᐗ咗h n narażonᐗ咗ᐗ咗h na dz ałan źród ł ᐗ咗 ᐗ咗ła (grz ᐗ咗n ᐗ咗 ᐗ咗 ) oraz na usz odz n a m ᐗ咗han ᐗ咗zn. o sᐗ咗rzᆗ嘗 u zaᐗ咗 wn ć dos ᆗ嘗ᐗ咗 o sz ro ośᐗ咗 m n.1m dl głość doᐗ咗ść do gaśn ᐗ咗 n ᐗ咗ow nna ᐗ咗ć dłuższa n ż 30m

5 zna owan m ᐗ咗sᐗ咗 usᐗ咗 uowan a gaśn ᐗ咗 wᐗ咗 onać zgodn z ols 嗗 orm 嗗 ᐗ咗92/ ᐗ咗01256/01. na zᐗ咗 ᐗ咗z ᑇ噇s wa, oᐗ咗hrona ᐗ咗rz ᐗ咗 wᐗ咗ożarowa Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru. góln zaᐗ咗o rz owan udᐗ咗n u na wodᆗ嘗 do ᐗ咗 lów gaśn ᐗ咗zᐗ咗ᐗ咗h wᐗ咗nos 20dm 3 /s lu 200m 3 z s n ᐗ咗 嗗ᐗ咗 ᐗ咗 s ᐗ咗 m ᐗ咗s ᐗ咗 Warunki formalno-prawne. udᐗ咗n ᐗ咗 s o ᐗ咗n w sᐗ咗loa aᐗ咗ᐗ咗. al żᐗ咗 sᐗ咗rawdz ć ᐗ咗o wᐗ咗 onan u ᐗ咗roᐗ咗 owan ᐗ咗 roz udowᐗ咗 nad udowᐗ咗 udᐗ咗n u ᐗ咗zᐗ咗 sᐗ咗 łn an s 嗗 wᐗ咗magan a ᐗ咗rz ᐗ咗 w ᐗ咗ożarow. Sᐗ咗rzᆗ嘗 urz 嗗dz n a ᐗ咗ożarn ᐗ咗z ra own ᐗ咗z oraz środ gaśn ᐗ咗z zaᐗ咗 wn aᐗ咗 嗗 s u ᐗ咗zn 嗗 oᐗ咗hronᆗ嘗 ᐗ咗rz ᐗ咗 wᐗ咗ożarow 嗗. s alon zos ałᐗ咗 sᐗ咗oso ᐗ咗 ᐗ咗os ᆗ嘗ᐗ咗owan a na wᐗ咗ᐗ咗ad ᐗ咗ows an a ᐗ咗ożaru lu nn go m ᐗ咗sᐗ咗ow go zagroż n a w do um nᐗ咗 ns ru ᐗ咗ᐗ咗a zᐗ咗 ᐗ咗z ᑇ噇s wa ᐗ咗ożarow go aznaᐗ咗om ono ᐗ咗raᐗ咗own ów z ᐗ咗rz ᐗ咗 sam zᐗ咗 ᐗ咗z ᑇ噇s wa ᐗ咗rz ᐗ咗 w ᐗ咗ożarow go. ᐗ咗raᐗ咗owan arᐗ咗h. Tomasz ᐗ咗zaᐗ咗 a.

Z Ó Zakres robót obejmuje remont i docieplenie elewacji 3-kondygnacyjnego budynku usługowo-administracyjnego ᐷ受lokaliᐷ受owanegoᐷ受 onstantynów ᐗ卷ódᐷ受ki

Z Ó Zakres robót obejmuje remont i docieplenie elewacji 3-kondygnacyjnego budynku usługowo-administracyjnego ᐷ受lokaliᐷ受owanegoᐷ受 onstantynów ᐗ卷ódᐷ受ki ᐗ厇ódź ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ卷 G - G ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ódᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ó ᐗ厇ódᐗ厇 ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇ᐗ厇 ᐗ厇 ᐗ厇

Bardziej szczegółowo

ᖧ厇 Zᆇ哷Ś 唗 GÓLNA Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ ᐗ嗇AŚ I Ś I ᐧ呷AT RIAᐗ嗇Ó Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ RZᆇ哷TU, ᐧ呷A ZYN I NARZᆇ哷DZI Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ TRAN RTU Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ Y

ᖧ厇 Zᆇ哷Ś 唗 GÓLNA Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ ᐗ嗇AŚ I Ś I ᐧ呷AT RIAᐗ嗇Ó Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ RZᆇ哷TU, ᐧ呷A ZYN I NARZᆇ哷DZI Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ TRAN RTU Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ Y ᖧ厇 G aszewice ul. oznańsᖧ厇a zaᖧ厇anie nᖧ厇 ᖧ厇 G G ᐧ呷 g ól g ᐧ呷 Z ó ń ᐧ呷 ᐧ呷 ᖧ厇 Zᆇ哷Ś 唗 GÓLNA Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ ᐗ嗇AŚ I Ś I ᐧ呷AT RIAᐗ嗇Ó Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ RZᆇ哷TU, ᐧ呷A ZYN I NARZᆇ哷DZI Yᐧ呷AGANIA D TY ZĄ TRAN RTU

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

ÓŁ Ą Ś Ą Ś ę ń Ń ę ę ą ó Ź Ł ó ą ę ę ó ó ą ę Ś Ą ŚÓ ą ą ę Ó ó ę Ł ę ą ą ą Ż ęś ą ń Łą ó ń ó ó ą ę ą Ż ę ę ę ę ó ę ę ę ę ę ę ó ę ą ę ć ę ą ó ź ę ę ó ó óź ę ę ń ą ę ó ó ń ą ę ó ę ą ę ó ó ó ó ó ę ę ę ę ę

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

ᐗ匇 Ż ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᖧ厗W Ę ᐗ匇 ᖧ厗 ᐗ匇

ᐗ匇 Ż ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᖧ厗W Ę ᐗ匇 ᖧ厗 ᐗ匇 ᐗ匇 Ż ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 Ż ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᐗ匇 ᖧ厗W Ę ᐗ匇 ᖧ厗 ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇ᐗ匇W ᖧ厗W Ę ᐗ匇 ᖧ厗 ᐗ匇 ᐗ匇W ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇 ᐗ匇 ᖧ厗ᐗ匇 ᐗ匇ᐗ匇W ᐗ匇W ᖧ厗ᐗ匇ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗 ᖧ厗ᖧ厗 ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗 ᖧ厗 ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗ᖧ厗 ᐧ勧ują ᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧 ᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧ᐧ勧 ᐧ勧 ᐧ勧

Bardziej szczegółowo

SPIS DOKUMENTACJI ᐗ升 ĘŚ 囧 ᖷ嘷ᐷ勇STᖷ嘷 ST ᐗ升ÓWK STUᖷ嘷ᐷ勇 ᐗ升K I CZĘŚĆ OPISOWA 1.0Dane ogólne 1.1Podstawa opracowania 1.Program usług gastronomiczny Sala kon

SPIS DOKUMENTACJI ᐗ升 ĘŚ 囧 ᖷ嘷ᐷ勇STᖷ嘷 ST ᐗ升ÓWK STUᖷ嘷ᐷ勇 ᐗ升K I CZĘŚĆ OPISOWA 1.0Dane ogólne 1.1Podstawa opracowania 1.Program usług gastronomiczny Sala kon ᐷ勇 UL. Śᐷ勇ᐷ勇ᐷ勇ᐗ升 WSK tel./fax ( ) 8 7 8 7 PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I - ZADANIE 1 ᐷ勇nwestor: azwa inwestᐗ升ᐗ升ᐗ升i: UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UL. Wieniawskiego 7 oznań BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ó Ą ć ć Ó Ą Ź Ó ć Ó Ó Ę Ą

Ł Ł Ó Ą ć ć Ó Ą Ź Ó ć Ó Ó Ę Ą Ą ź Ą Ą Ź Ń ź Ł Ł Ó Ą ć ć Ó Ą Ź Ó ć Ó Ó Ę Ą Ó Ó Ź Ó Ó ć ć Ź ć Ł Ź ć ć Ą Ó Ź Ó Ó ć ć ć Ł Ę ź Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę ć Ę Ź Ę Ę ć Ó Ę ć Ó ź Ę ÓÓ Ę Ę Ź Ó Ó ÓŹ Ł Ź Ź Ę ć Ó Ó Ź Ó Ó Ą ÓĘĘ Ó Ą Ź Ó Ó Ź Ć ÓŹ Ó ć Ą Ć Ę Ć

Bardziej szczegółowo

NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Świętokrzyska Warszawa tel. (022) , fax (022)

NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Świętokrzyska Warszawa tel. (022) , fax (022) NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Świętokrzyska 20 00-002 Warszawa tel. (022) 50 54 654, fax (022) 825 86 70 www.nape.pl nape@nape.pl PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Temat:

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Ł Ó Ł

Ł Ó Ł Ą Ł ź Ę Ź Ę Ł Ń Ł Ó Ł Ś Ó Ż ŁĄ ć Ź Ą ź Ś Ł ÓŁ ć ć Ń Ę Ź ć Ś Ś ć ź Ż Ą Ś ź Ś Ą ź Ż Ó Ń Ś Ś ć ź Ź Ź Ą ź Ę ź Ą Ś Ą Ś Ń Ń Ż Ż Ą Ą ź ź ź Ę ć Ą ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ź Ą ć ć Ę Ę Ż Ś Ś Ź Ł Ą Ą Ź ź Ś ź

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy INWESTOR Powiatowy Urząd Pracy, Ostrów Wlkp. ul. Al. Powstańców Wlkp. 14 LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

OK O Z ၇嗇TZ PZK PZK ၇嗇၇嗇 STO၇嗇 K OK ၇嗇K n K ၇嗇 ၇嗇OSK SZ၇嗇Z၇嗇 SK ၇嗇 ၇嗇 S STO Z ၇嗇S K POKT T SP Z ၇嗇၇嗇၇嗇 OP ၇嗇O ᐗ嚗 SZ၇嗇Z၇嗇, uၷ升 g n c၇嗇 ၇嗇 KOZ ᐧ吧 ၇嗇၇嗇 o

OK O Z ၇嗇TZ PZK PZK ၇嗇၇嗇 STO၇嗇 K OK ၇嗇K n K ၇嗇 ၇嗇OSK SZ၇嗇Z၇嗇 SK ၇嗇 ၇嗇 S STO Z ၇嗇S K POKT T SP Z ၇嗇၇嗇၇嗇 OP ၇嗇O ᐗ嚗 SZ၇嗇Z၇嗇, uၷ升 g n c၇嗇 ၇嗇 KOZ ᐧ吧 ၇嗇၇嗇 o OK O Z ၇嗇TZ ၷ升 n bu o e 2 Okn e n ne, je no o e bą e oၷ升oną o ၷ升ᐧ吧c nn ku =, / 2K, ၷ升o ne koၷ升o e b ᐧ吧 3 Okuc ob o o e 4 Z ok enne t ၷ升 o ne, o ęne ၷ升ub et ၷ升o e, oc nko ne n kᐧ吧 ką ၷ升 k e o nego o ą u

Bardziej szczegółowo

W 叧 ၷ咧 叧 ż ń R. W, ᆗ叇 ၷ咧 叧 叧, ᆗ叇, ś, ł,, ś ᆗ叇 R, ł ś. ၷ咧 叧 R W ś ᆗ叇 I ż ś ś I ż. T ᆗ叇 叧 W ᆗ叇 ł R. 叧 T ၷ咧 ᆗ叇 ł ᆗ叇, ż ł 叧 ၷ咧 ᆗ叇 叧 叧. ᖷ哗 ch n ᖷ哗 d wi w c

W 叧 ၷ咧 叧 ż ń R. W, ᆗ叇 ၷ咧 叧 叧, ᆗ叇, ś, ł,, ś ᆗ叇 R, ł ś. ၷ咧 叧 R W ś ᆗ叇 I ż ś ś I ż. T ᆗ叇 叧 W ᆗ叇 ł R. 叧 T ၷ咧 ᆗ叇 ł ᆗ叇, ż ł 叧 ၷ咧 ᆗ叇 叧 叧. ᖷ哗 ch n ᖷ哗 d wi w c ᆗ叇 ń ń 叧 -, 叧 ń ł 叧 叧 ᐗ呇. 5-7 -. ᆗ厧 ych ST W ż ၷ咧 ၷ咧 叧 ż T : -I 叧 2 g ln wym g ni d ycząc W R śၷ咧 śၷ咧 ၷ咧 叧 叧 叧, T I ż. - ᆗ厧 z z ni nᆗ厧 ᆗ厧d wy: ၷ咧 叧 ś W 叧 ż W T ၷ咧. ၷ咧 ᆗ叇 ł, ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 叧 T. - ၷ咧 : ၷ咧 ၷ咧 ᆗ叇

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

ć ć ć ć ć ć ź ć ź ć Ć Ó Ż Ó Ć Ł ć ć ć ć ć Ą

ć ć ć ć ć ć ź ć ź ć Ć Ó Ż Ó Ć Ł ć ć ć ć ć Ą ć ć ń ń ć ć ć ć ń ć ń ć ć ć ć ć ć ć ź ć ź ć Ć Ó Ż Ó Ć Ł ć ć ć ć ć Ą ć Ó Ż ÓŻ ć Ó Ó Ż Ó Ż Ó ń Ó Ż ć Ż ń ź ć ć ć ć ć ć ć ń ź ń Ż ć Ł Ź ć ć ź ź ć ć Ż Ś Ż Ż Ó ć ź ć ć ń ć ń Ą ń Ą Ó ć Ó ć Ś ć ć ć ń Ś ć ć Ż

Bardziej szczegółowo

ź ć

ź ć Ę Ą Ą Ł Ł Ą ź ć ć Ę Ź Ź Ź Ą Ę Ń Ł Ą Ć ŁĄ ŁĄ Ł Ę Ę Ć ć Ź Ź Ć Ć ć ć ć Ź ć ć ć Ź Ź Ć Ć Ź Ć Ą ć ć Ź ć Ć Ź Ć Ź Ź ć Ć Ć Ź Ł Ć Ź ć Ć Ć ć Ź ć Ę ć Ć Ć Ć Ć Ź Ć Ć Ź ć Ć Ć ć Ć Ł ć Ć Ć ć Ć Ć Ź ć ć Ć ć ć Ć Ą Ń ź Ć Ć

Bardziej szczegółowo

Ś Ą Ą

Ś Ą Ą Ś Ą Ł Ś Ś Ą Ą Ś Ś Ć Ś Ś Ł Ó Ź ź ź ź Ł Ą Ł Ą Ą Ą Ź Ó Ł Ó Ą Ó Ł Ś ŚÓ Ł Ł Ó Ó Ź Ł ź Ó Ó Ó Ó Ń Ó Ś Ó Ś Ą Ó Ś Ó Ą Ą Ś Ą Ą Ś Ś Ó Ó Ą Ą Ś Ó Ó Ą Ś Ą Ą Ć Ó Ó Ą Ą Ó ź Ś ŚÓ Ś Ó Ł Ó Ł Ó Ź Ź Ą Ź Ą Ź Ą Ź Ą ź Ś Ś Ś

Bardziej szczegółowo

ź ź ŁĄ ź Ę Ę Ę Ę ź ź Ę Ę Ł ź

ź ź ŁĄ ź Ę Ę Ę Ę ź ź Ę Ę Ł ź Ł Ę Ę Ć ź ź ŁĄ ź Ę Ę Ę Ę ź ź Ę Ę Ł ź ź ź ź ź Ę Ę Ł Ń Ł ź Ź ź ź ź Ą ź ź Ę Ę Ł Ę ź Ę Ę Ł Ę ź Ę Ą ź ź ź Ć ź ź Ę ź Ę ź Ę Ą Ę Ę Ę Ą ź Ą Ę Ę Ł ź Ć ź ź Ć ź Ę Ę Ł ź Ć ź Ą Ł Ć Ć Ę Ę Ę Ć Ł Ń ź ź Ę Ę Ł Ż ź Ć Ć Ż

Bardziej szczegółowo

Ś 嗷 哗 : ĘŚ 嗷 Ś 嗷 哗 : ĘŚ 嗷 ĘŚ 嗷 嗷 哗 : d 哗 p c 嗷 p c p 哗 ᐗ咗 c 哗 哗ᐗ咗 M 哗 喇 c ᐗ咗 喇 ńc : 嗷 哗 p d 哗 ᐗ咗c 嗷 哗 ᐧ噗 嗷 喇 ĘŚ 嗷 嗷 哗 : 哗 : 喇 喇 喇 喇 K 哗 哗 : 喇 喇 嗷 哗 ᐗ咗

Ś 嗷 哗 : ĘŚ 嗷 Ś 嗷 哗 : ĘŚ 嗷 ĘŚ 嗷 嗷 哗 : d 哗 p c 嗷 p c p 哗 ᐗ咗 c 哗 哗ᐗ咗 M 哗 喇 c ᐗ咗 喇 ńc : 嗷 哗 p d 哗 ᐗ咗c 嗷 哗 ᐧ噗 嗷 喇 ĘŚ 嗷 嗷 哗 : 哗 : 喇 喇 喇 喇 K 哗 哗 : 喇 喇 嗷 哗 ᐗ咗 勷y S J zy SOWA ROJEKT BUDOWLANO-WYKONWACZY ᐗ咗Ą ᐗ咗 ᐗ咗 哗c ᐗ咗 p d ᐗ咗 cᐗ咗 M c c K : Gm OLKUSZ, Ob ęb m 勷 O 勷 勷 勷z, 勷 勷 勷 勷 z 勷z 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷

Bardziej szczegółowo

ń ń Ź ź ń ć Ó ć ń ć ć ź ń Ź Ś ń ź Ć Ć ć ń Ć Ź ć ć ń

ń ń Ź ź ń ć Ó ć ń ć ć ź ń Ź Ś ń ź Ć Ć ć ń Ć Ź ć ć ń Ą Ł Ś ń ć ń ń ń ń Ź ź ń ć Ó ć ń ć ć ź ń Ź Ś ń ź Ć Ć ć ń Ć Ź ć ć ń ń ć Ś ń ć ć Ź ć ć Ź ć ź Ź ć ć ć ć ź Ą ć Ź Ą Ą ć ń Ź ń ć Ć Ź Ź Ź Ź Ź ć Ź ć ć ń ń ć ń ć ć ń ź ć ń ć ć ć ń Ą ć ć ć ć ć Ó ń Ś ź ź Ź ń Ć Ź Ź

Bardziej szczegółowo

Ń Ł Ł

Ń Ł Ł Ń ź Ż Ń Ł Ł ĄŁ Ź ć ć Ó Ś ć Ź Ś Ż ć Ł ć ć ć Ą Ż ć Ż ć Ż Ą ć Ą Ś Ł Ł Ś Ń Ź ć Ó Ź ź ĄŁ Ą Ł Ą Ó Ś Ź Ż Ń ć Ą Ź ź Ź Ą Ź Ż Ź ź ć Ż Ż Ż Ś Ż ć ź Ć Ś Ź ć Ź ć Ż Ź Ó Ł ÓŁ Ł Ó Ł Ź Ś Ż Ź Ą ź Ę Ą Ś Ź Ź Ę Ś Ń Ż Ź Ł ź

Bardziej szczegółowo

Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć

Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć Ł Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć Ś ć ż ć Ś ć ż ż ć Ść ć ć ć ć Ś Ś ż Ę Ś Ń ć ć Ś ć ć Ż ż ź ź ć ć ź Ż Ą Ś ź ż ż Ż Ż ż Ż ż Ż Ż ć ż Ż Ż ż ć ć Ż ć ć Ż Ą ć ć ż ź Ł Ł Ś Ą Ń Ż Ż Ż ć ć ż Ż ć Ż Ę ć Ż Ż ć

Bardziej szczegółowo

ć Ó Ó Ż

ć Ó Ó Ż Ą Ą Ł Ą Ą ć Ó Ó Ż ć ć Ó ć Ó Ó Ó Ó Ó Ż Ą Ó Ż Ż Ż Ó Ó Ó Ó Ź Ó Ż Ó Ż Ą Ó Ó Ż ż Ż Ż Ż Ó Ó Ó Ó ÓĘ Ó Ż ż Ć Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ó Ó Ó Ż Ó Ó Ó Ó Ć Ó Ó Ż ć Ó Ó Ż ŻĄ Ż Ó Ó Ż Ż Ż ć Ą ż ż Ź Ż Ź Ź Ż Ż Ó Ź Ó Ą Ó Ó Ó Ż Ó Ż Ó

Bardziej szczegółowo

Ę ź ó ż ż ó ó ć Ę ż ć ż ó ó ó Ą ż ó ó ó ó ó ó ó ó ó

Ę ź ó ż ż ó ó ć Ę ż ć ż ó ó ó Ą ż ó ó ó ó ó ó ó ó ó Ł ÓŁ Ł Ż Ę Ł Ł Ł Ł ó ż ó ó ó ó ó Ń ó ó ó ó ó ó Ł Ę Ł ó ó Ł ó Ę Ł Ż Ę ź ó ż ż ó ó ć Ę ż ć ż ó ó ó Ą ż ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó Ń Ć Ż ó Ż Ę Ś ó ó Ą Ę ż ż ż Ń Ń ż ć Ść ó ŚĆ ó Ę ć ż Ź ŚĆ ź Ę Ś ć ó ó Ś ż ź Ó

Bardziej szczegółowo

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż Ó śó ą ę Ę śćś ść ę ą ś ó ą ó Ł Ó ż Ś ą ś Ó ą ć ó ż ść śó ą Óść ó ż ż ą Ś Ś ż Ó ą Ó ą Ć Ś ż ó ż ę ąś ó ć Ś Ó ó ś ś ś ó Ó ś Ź ż ą ó ą żą śó Ś Ó Ś ó Ś Ś ąś Ó ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś

ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś ń ść ś Ź ć ź ś Ę ń ś Ę ś ń ś ś ź ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś ń ń ń ń ś ć ń ć Ą Ó Ó ń Ś ń ś Ę ć ś ś ć ś ć ń ń ś ś ń Ó ń ć ć ć Ź ś ć ć Ś ś ć ć ć ść ś ń ś ś ń ć ź ń ć Ó ś ś ś ś ń ś ść ść ć ś śó ść ć ń

Bardziej szczegółowo

ł ó ś ó Ę

ł ó ś ó Ę ł ó ÓŁ Ł Ó Ą ć ł ś ł ś Ś ł ł ó ł ł Ś ł ż ł ł ó ł ń ó ń Ę ł Ę ó ł ó ś ó Ę ł ń ł ó ń ł ó ś ó ł ł ł ł ń ó ł Ś ń Ę ó ł ó ś ó ł ó ł ół Ą Ł ł ł Ą ł ó ó ł ż ł ł ł ł ł ł ł ł ó ł ł ł ł ł ł ł ł ół ó ó Ą ó ś ó ł

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ó Ś Ż ż Ń Ł

Ł Ł Ó Ś Ż ż Ń Ł Ł Ó Ł Ń Ń Ł Ł Ó Ś Ż ż Ń Ł ÓŁ Ń ź Ł Ż ć ć ż ż Ś ź Ę ź ż ż Ś ż Ę ż Ę Ż ż Ż ż ć ŚÓ ć ż ż Ć Ś ć ż ż Ę ż ż ć ż ż ż ć ż ż ż ć ż ż ż ć ć Ś Ż ć ż ż ż ź Ą ŚĆ Ą ż ż ż ż ż ć ż ż ć ż ć ż ż ż ć Ę ż ż ż ć ż ć Ę Ż ć

Bardziej szczegółowo

ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż

ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż Ż Ż ć ż ć ż Ż ć ż ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż Ż ż ń Ź ÓŻ ń ż ź Ą ń ż ć Ź ć ż ż ż ż ń ż ż ż ż ż Ż ż ń Ó ż ń ć ć ż Ć Ż ć ź Ż Ż ć Ż ż Ż Ę ż Ó Ć ć Ł Ę Ą Ł ĘŚ ż Ż Ż ć ć ć Ć Ą Ć ć ć ć ć ż

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 listopada 2003 r.

DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 listopada 2003 r. Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 198 DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania dokumentacji pod względem ochrony

Bardziej szczegółowo

W T ᖧ厗 K N : / K N G D W N T N - T HN NY, 1. rzedmiot inwestycji, ᐗ厷ᐗ厷ᐗ厷taᐗ厷a ᐗ厷ᐗ厷racᐗ厷ᐗ厷aᐗ厷ᐗ厷a 匧 2. stniejący stan zagospodarowania terenu, rᐗ厷ᐗ厷ᐗ厷ᐗ厷

W T ᖧ厗 K N : / K N G D W N T N - T HN NY, 1. rzedmiot inwestycji, ᐗ厷ᐗ厷ᐗ厷taᐗ厷a ᐗ厷ᐗ厷racᐗ厷ᐗ厷aᐗ厷ᐗ厷a 匧 2. stniejący stan zagospodarowania terenu, rᐗ厷ᐗ厷ᐗ厷ᐗ厷 PRACOWNIA PROJEKTOWA NIP 727-186-21-48 EW. DZ. GOSP. 40858 REGON 471595178 94-128 Łódź ul. Gimnastyczna 14 tel. (042) 209 32 86 fax.(042) 209 32 87 andrzejkusztelak@architekci.pl www.pppion.pl KONCEPCJA

Bardziej szczegółowo

ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą

ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą ÓŚ ż Ć ą ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą ą Ę ŁĄ ż ą ą ą Ś ą Ś ą ą ą ż ć Ź ą ć Ó Ą Ę ą ś ą Ę ż ą ś Ź ą Ś ą Ą ŁĄ ś Ź Ś Ł Ź Ż ą Ć ś ś ć ś ą Ź ą ą ć Ź ś ą ą ą Ż Ó ś ś ś ś Ą Ś Ś ą Ź ą Ź ż ś ż Ę ć ś ą Ó ż ż Ą Ź Ż

Bardziej szczegółowo

Ń Ć Ń Ś Ł Ź Ć Ć Ś Ś Ł Ń Ł Ł Ś Ł Ł Ń Ż Ń Ł Ń Ć Ś Ń Ł Ń Ń Ń Ź ÓŹ Ź Ó Ó Ź Ń Ł Ł Ń Ś Ń Ć Ł Ł Ć Ś Ć Ć Ś Ć Ł Ć Ć Ż Ż Ó Ż Ś Ń Ł ŁŃ Ń Ź Ń Ł Ł Ś Ł Ń Ż Ó Ł Ś Ż Ń Ń Ł Ł Ń Ń Ń Ź Ń Ń Ń Ł Ń Ć Ń Ń Ś Ń Ó Ś Ż Ł Ź Ć Ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ń Ą Ę Ó Ś ę Ż żń ĆŻ Ż ś ść Ż Ó Ż Ż ń ść ń ę Ź ż Ż Ż ż ń ż ń Ż ÓŻ Ś Ó Ź Ż Ż Ź Ż ń Ż ś Ż Ż Ż Ż ść ż Ż Ż ń ń ść Ż ś Ż ś ż ś Ó ę ś ś Ż ż śż ś ż ę ę Ó Ż Ś Ó Ż Ó Ż ń ż ś Ż ń ż Óż ń ś ę ć Ż Ż ś żż Ż ś Ś Ż

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó

Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó Ź Ż Ż Ć ć Ź Ź Ż Ó Ó Ź ć ć Ż Ź Ó Ą Ó ć ć Ż ć Ó ć ć Ź ć ć ć Ż Ś Ć Ę Ć ć Ę Ó ć Ż Ż Ę Ż Ę Ź ć Ó Ó Ś ć Ł Ś Ó ć Ż Ś Ó Ó Ś Ż ć ć Ó Ó ć Ś Ó Ś Ć ć Ó Ó Ó Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą ź

Bardziej szczegółowo

Ł ź Ż Ń Ł ż ż ź Ą

Ł ź Ż Ń Ł ż ż ź Ą Ł Ł Ń Ń Ł ź Ż Ń Ł ż ż ź Ą Ł Ł Ś Ń ż ż ż żń ż ż ż ć Ż ć ć ć Ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ć ź ż ż ż ż ć Ś ż ż ż ż ż ć ż ż ć ż ć ż ź ż ż ż ż ż ż ć ć ż ż Ś ć ż ć ż ć Ś ż ż ż ż ż ż ż ć ż ż ż ż ż ć ć ż ż ż Ś ż ż

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Warszawie, ul. W. Szadkowskiego 3

STATUT. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Warszawie, ul. W. Szadkowskiego 3 STATUT Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Warszawie, ul. W. Szadkowskiego 3 Rozdział 1 Podstawa prawna 1. Statut opracowano na podstawie: s z n ze n o s s e e o z z poz z p n z ; ozpo z zen n s uk o o e z n

Bardziej szczegółowo

ż ż ż ż ż ż ż Ś ż ń ż ż Ę ż ż ż ż ń ż ż Ś ż ż ż ż ń Ł

ż ż ż ż ż ż ż Ś ż ń ż ż Ę ż ż ż ż ń ż ż Ś ż ż ż ż ń Ł Ś ż Ś Ą ż ż Ą ńż ń ż ż ż ż ż ż Ą ż żń ź Ś ż Ę ż ń ź ń ż Ę ź ń ż ż Ś ż ń ż ż ż ż ż ż ż Ś ż ń ż ż Ę ż ż ż ż ń ż ż Ś ż ż ż ż ń Ł Ś ż ż ż ż ż ż ż ń ń żń ż ż Ę ż Ś ż ż ż ż ć ń Ą ż ż ń ż ż ż ń ż ż ż ż ć Ł ż

Bardziej szczegółowo

ż ć ć ć ż ń ć ż ć ż Ę ć ż

ż ć ć ć ż ń ć ż ć ż Ę ć ż Ł Ł ŁĄ Ł ż ż ź ż Ą ż ć ć ć ż ń ć ż ć ż Ę ć ż ń ń ż ć ć ż ć ć Ź ż ń ń ć Ę ż Ą Ę ż ń ć Ą Ą ż Ź ż ć ć ż ć ć ż ż ż ć ń ż ć ż ż ż Ę ć Ę Ł Ł ź ń Ź Ę ż ć Ą ń ć ż ź ż Ą Ź ń ż Ź Ą Ą ż ć ż ć ć Ą ż ć ć ż Ł ż ć ż

Bardziej szczegółowo

ż ą ż ż ż ż Ł ż ż Ą Ł ż ż ż ą ż ń ą ń ą ż ż ż ż ż ż

ż ą ż ż ż ż Ł ż ż Ą Ł ż ż ż ą ż ń ą ń ą ż ż ż ż ż ż ż Ó Ę ż ą ż ż ż ż Ł ż ż Ą Ł ż ż ż ą ż ń ą ń ą ż ż ż ż ż ż Ł Ć Ę ż Ł ż Ć ż ż ż ń ą ą ż ą ą ń ż ą ą ą ą ą ż ń ż ż ż ż ż ż ż ż ą ż ą ż ą ż ż ż ą ą ą ą ą ż ż ż ż ń ż ą ą ą ż żą ą ń ą ą ą ż ą ż ą żą ą ż Ą ą

Bardziej szczegółowo

Ą ź Ą ń ź Ł Ł ń Ł ń ń ź ń Ł Ś Ą Ń ń ŁĄ Ś ń ń ń ń ń ń Ł Ą ń ń ń ń Ą Ą Ś ń Ó Ł ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń Ł ń Ą ŁĄ Ś Ł Ś Ł ń ń ń ń Ń Ą ć ń ń Ł Ń ń Ł Ł ń Ł ń ń ń ń ń ń Ź Ł ń ń Ź Ł ń ń Ł

Bardziej szczegółowo

Ź

Ź Ź Ł Ł ź ź Ł Ł Ź Ą Ó ź ń ź Ń ź ź ź ź Ź Ą ź Ć Ź Ń ź Ą ź Ł Ł Ł ź Ą Ą Ą ź ź ź ź ź Ś Ą Ź Ą ź ź Ł Ł ź Ł Ś ź ź Ł ź Ś ź Ń Ź ź Ł Ł ź ź Ś Ł ź Ł Ł Ł Ł ź ź Ł Ł Ł Ł ź Ł ź Ł Ł Ł Ł ź Ą ź Ś Ł Ą ź Ś ź ź ń ź ź Ą ź ź Ą

Bardziej szczegółowo

Ę ś Ł ń ś ś ć ć ś ś ś ń ń ń ść ń ść ś Ł ć ź ć Ę Ą ś ś ś ś ś ś ń ń źń ś ń ń ś ń ń ś ź ń Ę ń Ą Ę ś ś ć ń ś ń ń Ł ś ś ń ś ź ś ś ń ć ść ść ść ń ś ź ś ń ś ś ść ś ń ń ń ś Ę Ł ń Ą ś Ś Ę ń Ś Ę ść ś ś ń Ę ń ś ź

Bardziej szczegółowo

Ł ź ź ź

Ł ź ź ź Ń ź Ó Ć Ą Ą Ń Ą Ą Ą Ą ź Ż Ł ź ź ź Ń Ń Ą Ą ź ź ź Ń Ł Ź Ł Ż Ń Ó Ł Ż Ś Ó Ą Ń Ł Ż Ś ź ź Ż ź ź ź Ą ź Ą Ą ź Ć ź ź Ń Ą Ą Ń Ł Ś Ą Ą Ł Ł Ą Ń Ń Ń Ł Ą Ą Ą Ż Ą Ą Ą ź Ą Ą Ą Ł Ł ź Ó Ń Ł Ś Ż Ą Ą ź Ł Ó Ż Ł Ń Ś Ż ź

Bardziej szczegółowo

Ó Ł ć ć

Ó Ł ć ć ź Ź ź Ź Ź ź Ó Ó Ł ć ć Ó Ć Ó Ó ć ć ć Ź ć ć Ó ź Ę Ź Ę ć ć ć Ł Ź Ę ź Ę Ę ć ć Ź Ó ć ć ć Ó ć Ó Ź Ó Ó Ó Ź ć Ó Ź Ó Ź Ź Ź Ó Ź Ź Ó Ó Ó ć ÓŹ Ź Ó Ć Ć Ó Ć Ó Ć Ź Ó Ó ć ÓÓ ć Ź ć ć Ź Ł Ę ć Ę Ę Ł Ł Ł Ź Ę Ę Ó Ń Ń ź Ł Ł

Bardziej szczegółowo

Ł Ś Ś Ń Ń

Ł Ś Ś Ń Ń Ą Ą Ć ź Ł Ł Ł Ś Ł Ś Ś Ń Ń Ł Ó ź ź ź Ą ź Ś Ś ź Ź Ź Ź Ż Ź Ś Ż Ć Ź Ż Ż Ó Ś Ż Ń Ą Ó Ź Ś Ś ź Ł Ą ź Ź Ć Ź Ą Ż ź Ż Ó Ś Ą Ą Ż Ź Ó Ś Ś Ż Ą ź ź ÓŻ Ś Ż Ź Ł Ż Ś Ś Ś Ż Ż Ś Ł Ź Ś ź ź Ą ź Ź Ż Ó Ś Ż Ż Ź Ź Ź Ż ź Ź Ł Ń

Bardziej szczegółowo

ń Ą ń Ę ż ż Ę ż ń ż Ę ż ń ż Ę Ę Ę ń ń ż ż Ę ż Ś ż ź

ń Ą ń Ę ż ż Ę ż ń ż Ę ż ń ż Ę Ę Ę ń ń ż ż Ę ż Ś ż ź ń Ą ń Ę ż ż Ę ż ń ż Ę ż ń ż Ę Ę Ę ń ń ż ż Ę ż Ś ż ź ń ż ż ń ń ń ń Ę ż ż ż ż ż Ę ń Ę ż ż ż ńą ź ż ż ż Ę ń ż Ę ń ż ż ż ń ń ż ż ń Ę ź ż ż ż ż ń Ą ń Ę Ż ż ż ń Ł Ę ń ńń ż Ę ż ż ż ń Ę ż ż ńż ń ż ż Ś ż ń ż ż

Bardziej szczegółowo

śą ś ć Ą Ó ó Ę ń ó

śą ś ć Ą Ó ó Ę ń ó ć Ł Ś Ó ó ś ą ś Ł ń Ą Ę ń śą ś ć Ą Ó ó Ę ń ó Ę ń Źą ń ó Ą ś ś ń Ń ó ń ń ń ń ę ś Ę ń ń ś ą ą ą ę śó ń Ó Ś ę Ź ę ść ń ó ę Ę ń ó ą ó ą ą ą ę ą ó ń ń ę ć ń ó ó ń ą ń ę ó ś ą ś Ł ą ń ą ń Źą ń ę ś ń Ź ó ę ń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

Ł ć Ą ć ć ć ć ć Ł

Ł ć Ą ć ć ć ć ć Ł Ł Ś Ą Ś Ą Ł Ś Ś Ł Ł Ó Ą Ł ŚĆ Ń Ó Ł ć Ą ć ć ć ć ć Ł Ó Ł Ń Ś Ó ć Ś Ó Ń ŁĄ Ł Ó Ó Ł Ń Ś Ś Ó Ó Ó Ł Ń Ó Ł ć ć Ó Ó Ó Ł ć ż ż ć ć ż ż Ź ż ć ć ć Ó Ó Ó Ł Ń Ł Ó Ó Ó Ł ć ż ż ż ć ż ć ż Ł Ó Ó Ó Ł ż ż ć ć ć ć ć ć Ó Ż

Bardziej szczegółowo

Ę ź Ż Ę ź ć ź ć Ą ć ć ć ć ć ż ź

Ę ź Ż Ę ź ć ź ć Ą ć ć ć ć ć ż ź ć ź ź ż ć ż ż ć ć ż ż ć ć ć Ź ż ć ż ź Ź Ź ć Ę ź Ż Ę ź ć ź ć Ą ć ć ć ć ć ż ź ź ż ć ć Ę ć Ą ć ż ć ż Ę Ź ż ź ż ć ź ż ć ź ż Ż ż Ź ć Ą Ś Ż Ń ż Ń ć Ń Ń ż Ą Ś Ł ć ż ż ż Ę ż Ń Ą ż ć Ł Ą ż ć ż Ą ż Ę Ę Ą ż ź Ą Ę

Bardziej szczegółowo

ć

ć Ń Ś ć ć Ż Ą Ś Ż Ż ć ć ć ć Ć Ą Ś ć ć ć ć ć ć Ś Ł Ś Ą Ś Ą Ą Ą Ą Ń ŻĄ Ą ć ć ć ć ć ć Ś Ś Ą Ś Ą Ń ć Ó ć Ą Ó Ą Ą ć Ć ć ć Ł Ą ć Ś ŚĆ Ś ć ć ć Ą Ń Ś ć ć Ą Ł Ł Ś ć Ś Ś Ą ć Ś Ż ć Ó Ś Ś Ś ć Ż Ś ć Ł Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń

Bardziej szczegółowo

ź

ź Ń ź Ą ć ź ć Ó ć Ż Ż ÓŁ Ż Ż Ń Ó Ś Ł ź ź Ł Ż Ść ź ź Ż ź Ą ź ź ź Ż ć ź ć ź ź Ą ć ź ź ź ź ź ź ź ź Ż Ż Ą Ż ć ć Ż Ż ć ź ć ć ź Ó ź ć Ż ć Ń ć Ą Ą Ą Ż Ł ź Ż Ź Ż Ą Ń Ą ć ć ź Ś Ó ć ć Ą Ą ć ć Ż Ą Ż ć Ż Ś Ż Ą Ą Ż

Bardziej szczegółowo

ź Ń ć Ą ź Ł ź ź ź ź Ę Ń ć Ą Ę

ź Ń ć Ą ź Ł ź ź ź ź Ę Ń ć Ą Ę ÓŁ ÓŁ Ó Ó ź Ą ź Ń ć Ą ź Ł ź ź ź ź Ę Ń ć Ą Ę Ę Ą Ę Ń Ą Ę Ą Ą Ę Ł ć ź ć ź Ę ć ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ł Ą Ą Ł ć ć ć Ą Ą ź Ą Ł Ą ź ź Ó Ę Ę ź ć ź ź Ą ć Ą ć Ę ć Ę ć ć Ć ć ć Ć ć Ź Ć ź Ć ć Ą Ł Ń Ż ć Ź Ą ć Ń ć

Bardziej szczegółowo

Ś ć Ś ź Ś Ś ÓŁ Ź Ł Ś ź Ś Ś

Ś ć Ś ź Ś Ś ÓŁ Ź Ł Ś ź Ś Ś Ą Ó Ą Ą Ó Ł Ż Ó Ł Ż Ł Ą Ś ć Ś ź Ś Ś ÓŁ Ź Ł Ś ź Ś Ś Ą ć ź ć Ś ć ć Ą Ó ć ć Ś Ć ć Ć ć ć Ą Ś ź Ą Ą ć ć ć ć ć ć ć ź ź ź ź Ś ź Ą ź ć ć ć Ś Ż Ł ć Ą ź Ł Ń ć Ą ć ć ć ć ć Ń Ł ć ź ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ź Ą Ł ć Ą

Bardziej szczegółowo

Ł ś ś ś Ą ż Ą Ń Ł Ł

Ł ś ś ś Ą ż Ą Ń Ł Ł Ł Ł Ń Ń Ł ś ś ś Ą ż Ą Ń Ł Ł Ł ż Ę ż ż ś ś ż ć ż ś ś Ę ż Ę ż ś ś ż ż ś ś ś ż ż ż ś ść ż ś ż ż ż ż ż ź ś ż ż ś ż ż ś ś ś ż ć ż ż ć ś ż ś ś ż ś ż ż Ę ż ż Ź ź ź ś ź ż ż ż ź ż ż ść ż ś ś ś ż ź ż ś Ń ź ż ź ż

Bardziej szczegółowo

4 ra n n n a na r n m r nika z posiadanego przez niego bil n ra an al n a l, na ar n a a a a r śl n lam n n.

4 ra n n n a na r n m r nika z posiadanego przez niego bil n ra an al n a l, na ar n a a a a r śl n lam n n. Regulamin imprezy ZAWODY DRIFT MASTERS GRAND PRIX 2017 POSTANOWIENIA OGOLNE 1. Organizatorem imprezy ZAWODY DRIFT MASTERS GRAND PRIX 2017 09-407, ul. O l ń a 25, ana r r r r ra r r a n r n dla m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo