HIT-11/09PL Strona 1/5. Instrukcja monta u HALFEN ³¹czniki balkonowe typu HIT. Element typu HIT-BX - p³yta balkonowa monolityczna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HIT-11/09PL Strona 1/5. Instrukcja monta u HALFEN ³¹czniki balkonowe typu HIT. Element typu HIT-BX - p³yta balkonowa monolityczna"

Transkrypt

1 Strona 1/5 Element typu HIT-BX - p³yta balkonowa monolityczna HIT-BX na yczenie element dostarczamy bez strzemion 1. U³o yæ dolne zbrojenie stropu i p³yty balkonowej. 2. U³o yæ górne zbrojenie stropu. 3. U³o yæ zbrojenie krawêdziowe: - dwa prêty pod³u ne Ø8, - cztery strzemiona krawêdziowe Ø8. 4. U³o yæ element HIT-BX i przywi¹zaæ go drutem wi¹za³kowym do górnego zbrojenia stropu. Element typu HIT-BF - p³yta balkonowa zespolona typu filigran 5. U³o yæ dwa prêty zbrojeniowe Ø8. 6. U³o yæ górne zbrojenie p³yty balkonowej i przywi¹zaæ je do prêtów elementu HIT-BX. 7. W celu zapewnienia niezmiennoœci u³o enia elementu HIT W zak³adzie prefabrykacyjnym Na budowie P³yta typu filigran HIT-BF - czêœæ dolna HIT-BF Element standardowo dostarczany ze strzemionami. W przypadku zamówienia bez strzemion nale y do³o yæ je na budowie. HIT-BF - czêœæ górna W zak³adzie prefabrykacyjnym: 1. U³o yæ dolne zbrojenie p³yty balkonowej (wraz z kratownicami przestrzennymi). 2. U³o yæ doln¹ czêœæ elementu HIT-BF 3. U³o yæ zbrojenie krawêdziowe: - prêt pod³u ny Ø8, - dwa strzemiona krawêdziowe Ø8. 4. Zabetonowaæ p³ytê; w celu pewnego zamocowania elementu HIT-BF wystarczy lokalnie pogrubiæ prefabrykowan¹ p³ytê. Na budowie: 5. U³o yæ prefabrykat (z doln¹ czêœci¹ elementu HIT-BF). 6. U³o yæ niezbêdne zbrojenie stropu i p³yty balkonowej 7. Górn¹ czêœæ elementu HIT-BF u³o yæ na czêœci dolnej; w razie potrzeby zastosowaæ samoprzylepne paski wyrównuj¹ce wysokoœæ ; górn¹ czêœæ przywi¹zaæ do zbrojenia stropu. 8. U³o yæ górne zbrojenie p³yty balkonowej i przywi¹zaæ je do prêtów elementu HIT-BF.

2 Strona 2/5 Element typu HIT-BX-HV/BH HIT-BX-HV HIT-BX-BH P³yta stropowa P³yta stropowa Monta HIT-BX-HV analogicznie do HIT-BX Monta HIT-BX-BH analogicznie do HIT-BX Element typu HIT-BX-WU/WO HIT-BX-WU HIT-BX-WO Œciana Œciana Monta HIT-BX-WU analogicznie do HIT-BX Monta HIT-BX-WO analogicznie do HIT-BX Element typu HIT-OT zamkniête strzemiê, nie dostarczane z ³¹cznikiem Wspornik HIT-OT P³yta stropowa - zbrojenie dok³adane na budowie, wed³ug projektu konstrukcji., Ø8mm Element typu HIT-AT Element typu HIT-FT Dodatkowe zbrojenie montowane na budowie (nie dostarczane z ³¹cznikiem) strzemiê krawêdziowe min. Ø 6 mm, e 250 mm Ø6 Ø8mm 3xØ8,e=100mm 2 Ø8 strzemiê krawêdziowe min. Ø 6 mm, e 250 mm Dodatkowe zbrojenie montowane na budowie (nie dostarczane z ³¹cznikiem) HIT-AT strzemiê krawêdziowe min. Ø 6 mm, e 250 mm Balustrada HIT-FT 2 Ø8 strzemiê krawêdziowe min. Ø 6 mm, e 250 mm

3 Strona 3/5 Element typu HIT-BX-ECK 1. po³. HIT-BX-Eck 2. po³ HIT-BX HIT-BX-Eck 1. U³o yæ dolne zbrojenie stropu oraz zbrojenie krawêdziowe stropu. 2. U³o yæ elementy HIT-BX-Eck 2. po³. oraz HIT-BX 3. U³o yæ i przywi¹zaæ górne zbrojenie stropu (na kierunku elementów HIT 2. po³.). 4. U³o yæ element HIT-BX-Eck 1. po³.. 5. U³o yæ i przywi¹zaæ górne zbrojenie stropu (na kierunku elementów HIT 1. po³.). 6. U³o yæ dolne i górne zbrojenie balkonu (w³¹cznie ze strzemionami krawêdziowymi) i przywi¹zaæ je do elementu HIT. 7. W celu zapewnienia niezmiennoœci u³o enia elementów HIT Element typu HIT-BD HIT- BD 1. U³o yæ dolne zbrojenie stropu i strzemiê. 2. U³o yæ element HIT-BD i przywi¹zaæ go drutem wi¹za³kowym do zbrojenia stropu. 3. U³o yæ prêty poprzeczne Ø8 (od strony stropu). 4. U³o yæ górne zbrojenie stropu. 5. U³o yæ dolne zbrojenie p³yty balkonowej (w³¹cznie ze strzemionami krawêdziowymi ).Prêty zbrojenia poprzecznego musz¹ byæ nad prêtami elementu HIT. 6. U³o yæ prêty poprzeczne Ø8 (od strony balkonu). 7. U³o yæ górne zbrojenie p³yty balkonowej i przywi¹zaæ je drutem wi¹za³kowym do elemenu HIT. Prêty zbrojenia poprzecznego musz¹ byæ pod prêtami elementu HIT. 8. W celu zapewnienia niezmiennoœci u³o enia elementów HIT

4 Strona 4/5 Element typu HIT-BQ HIT-BQ 1. U³o yæ dolne i górne zbrojenie stropu. 2. U³o yæ element HIT-BQ i przywi¹zaæ go drutem wi¹za³kowym do zbrojenia stropu; poprzeczny prêt monta owy mo e byæ ³¹czony na d³ugoœci. 3. Do ka dego prêta odgiêtego HIT z obu stron dodaæ strzemiê Ø8. 4. U³o yæ cztery prêty poprzeczne Ø8 oraz cztery strzemiona krawêdziowe Ø8. 5. U³o yæ dolne i górne zbrojenie balkonu. 6. W celu zapewnienia niezmiennoœci u³o enia elementu HIT Element typu HIT- +/-BQ HIT-±BQ Podci¹g 1. U³o yæ dolne zbrojenie stropu. 2. U³o yæ element HIT-±BQ i przywi¹zaæ go drutem wi¹za³kowym do zbrojenia stropu; poprzeczny prêt monta owy mo e byæ ³¹czony na d³ugoœci. 3. U³o yæ dolne zbrojenie balkonu ; prêty zbrojeniowe musz¹ le eæ ponad zbrojeniem elementu HIT. 4. Do ka dego prêta odgiêtego HIT z obu stron dodaæ strzemiê Ø8. 4. U³o yæ cztery prêty poprzeczne Ø8 oraz cztery strzemiona krawêdziowe Ø8. 5. U³o yæ górne zbrojenie balkonu i stropu ; prêty musz¹ le eæ pod zbrojeniem ³¹cznika HIT. 6. W celu zapewnienia niezmiennoœci u³o enia elementu HIT Element typu HIT-ST K Prêty rozœci¹gane Wspornik HIT-ST Œciana Prêty œcinane Prêty œciskane

5 Strona 5/5 Element typu HIT-VT HIT-VT lub 1. U³o yæ zbrojenie stropu,, oraz dolne zbrojenie p³yty balkonowej 2. U³o yæ element HIT-VT i przywi¹zaæ drutem wi¹za³kowym 3. U³o yæ zbrojenie krawêdziowe oraz górne zbrojenie p³yty balkonowej,,. Mieszankê betonow¹ uk³adaæ po obu stronach elementu HIT-VT. Halfen Sp. z o.o. ul. Obornicka 287. Polska tel.: + 48(0) fax: + 48(0) Firma HALFEN Sp. z o.o. wprowadzi³a i stosuje system zarz¹dania jakoœci¹ DIN EN ISO 9001:2008 nr. QS-281HH

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Fetal Medicine Foundation, London 2004 Badanie ultrasonograficzne miêdzy 11 + 0 13 + 6 tygodniem ci¹ y Kypros H. Nicolaides, Piotr Wêgrzyn

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY 1 1 12 Fce T10 TERMOSTAT RAMOWALNY - + 24 i T10 Termostat programowalny T10 przeznaczony jest do automatycznej r e g u l a c j i t e m p e r a t u r y w pomieszczeniu, poprzez w³¹czanie i wy³¹czanie kot³a.

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Pytanie: Pytanie: dotycz ce prac na wysoko ci powy ej 1m i 3m przy u yciu drabiny. Czy pracownik mo e te prace wykonywa sam i czy jestem zobowi zany przeszkoli pracownika w jaki szczególny sposób? W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo dr n. med. BO ENA KURKUS-ROZOWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej ysfunkcje narz¹du ruchu s¹ obok schorzeñ uk³adu kr¹ enia najczêstsz¹ przyczyn¹ niepe³nosprawnoœci

Bardziej szczegółowo

THINK EASY, THINK BIOCOMP.

THINK EASY, THINK BIOCOMP. System implantów stomatologicznych BioComp THINK EASY, THINK BIOCOMP. SPIS TREŚCI Wst p.........................................................................................4 Implant........................................................................................5

Bardziej szczegółowo

Geoturystyczne mapy drogowe Polski w skali 1:25 000. Ministerstwo Ârodowiska

Geoturystyczne mapy drogowe Polski w skali 1:25 000. Ministerstwo Ârodowiska Geoturystyczne mapy drogowe Polski w skali 1:25 000 Stefan Cwojdziƒski Wiesław Kozdrój Sudety Przewodnik geoturystyczny wzdłu trasy drogowej Nysa Złoty Stok Kłodzko Wałbrzych Jelenia Góra Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Separacja. Materia³y wzorcowe. Stosowane ustawienia parametrów naœwietlania ctp. Uk³ad graficzny.

Separacja. Materia³y wzorcowe. Stosowane ustawienia parametrów naœwietlania ctp. Uk³ad graficzny. W trosce o zrealizowanie zlecenia spe³niaj¹cego wszystkie wymagania klienta prosimy o przygotowanie plików do druku odpowiadaj¹ce ni ej opisanym warunkom. Przygotowanie plików do druku. Strony powinny

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE Fédération Internationale des Échecs Handbook FIDE - C05 Obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2011 roku Aneksy obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2012 roku Przek³ad z

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie miejscowe na stanowiskach o ró nym charakterze pracy wzrokowej

Oœwietlenie miejscowe na stanowiskach o ró nym charakterze pracy wzrokowej mgr in. ANDRZEJ PAWLAK Centralny Instytut Ochrony Pracy dr in. KRZYSZTOF ZAREMBA Politechnika Bia³ostocka Oœwietlenie miejscowe na stanowiskach o ró nym charakterze pracy wzrokowej œwietlenie miejscowe

Bardziej szczegółowo

Pomoce techniczne w rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych

Pomoce techniczne w rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych BEZPIECZEÑSTWO PRACY 5/2003 dr n. med. BO ENA KURKUS-ROZOWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Pañstwowy Instytut Badawczy mgr in. RÓ A SERAFIN Polski Komitet Normalizacyjny Pomoce techniczne w rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów Dieter Jalowietzki Krzysztof Jaros Siegfried Klaue Hans-Peter

Bardziej szczegółowo

Os ony przegubów / narz dzia warsztatowe

Os ony przegubów / narz dzia warsztatowe 08 Os ony przegubów / narz dzia warsztatowe Os ony przegubów SPIDAN Zestawy os on przegubów SPIDAN Orygina od dostawcy na pierwsze wyposa enie Os ony przegubów majå istotne znaczenie dla niezawodno ci

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bez przeszkód

Projektowanie bez przeszkód B U I L I N G T E C H N O L O G Y Projektowanie bez przeszkód 02/2014 PFEIFER system łączników JORAHL & PFEIFER TECHNIKA BUOWLANA SP. Z O.O. UL. WROCŁAWSKA 68 55-330 KRĘPICE K/WROCŁAWIA TEL. +48 71 39

Bardziej szczegółowo

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 Panel sterujåcy TAC gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 6 720 610 572 PL (01.03) OSW (948.58.101/83894210) Wprowadzenie Cyfrowy panel sterujåcy TAC zamontowany

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych

Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych dr BARBARA KRZYŚKÓW Centralny Instytut Ochrony Pracy Pañstwowy Instytut Badawczy Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych uwagi de lege ferenda W artykule przedstawiono niektóre aspekty

Bardziej szczegółowo

Techniczne tworzywa sztuczne

Techniczne tworzywa sztuczne TECHNICZNE TWRZYWA SZTUCZNE Techniczne tworzywa sztuczne Przedruk, cytowanie oraz pos³ugiwanie siê w celach handlowych i informacyjnych dozwolone s¹ tylko za nasz¹ zgod¹. Gwarantujemy nienagann¹ jakoœæ

Bardziej szczegółowo

RÓ NE FIRMY RÓ NE POTRZEBY JEDNO ELASTYCZNE ROZWI ZANIE BACOM

RÓ NE FIRMY RÓ NE POTRZEBY JEDNO ELASTYCZNE ROZWI ZANIE BACOM SYSTEM ZLICZANIA OSÓB BACOM RÓ NE FIRMY RÓ NE POTRZEBY JEDNO ELASTYCZNE ROZWI ZANIE BACOM SYSTEM ZLICZANIA OSÓB O firmie BACOM Firma BACOM istnieje na rynku od 2007 roku i jest producentem oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI Zbigniew M. Karaczun (red.), Krzysztof B³a ejczyk, Janusz Kindler, Jerzy Kozyra, Zbigniew Kundzewicz, Witold Lenart, Jan Suschka, Rafa³ Ulañczyk Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 486/XXVI/04 Rady Miasta P³ocka z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka i Planu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zasada okresowoœci, jako konsekwencja zmiennoœci pracy treningowej, jest jedn¹ z najbardziej podstawowych, na których opiera siê proces treningu.

Zasada okresowoœci, jako konsekwencja zmiennoœci pracy treningowej, jest jedn¹ z najbardziej podstawowych, na których opiera siê proces treningu. Teoria treningu 9 Zasada okresowoœci, jako konsekwencja zmiennoœci pracy treningowej, jest jedn¹ z najbardziej podstawowych, na których opiera siê proces treningu. Andrzej Pac-Pomarnacki Zasada okresowoœci

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy Stan zdrowia mieszkañców Warszawy w latach 2009 2011 URZ D MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ STAN ZDROWIA MIESZKAÑCÓW WARSZAWY w latach 2009 2011 Redakcja: mgr Ewa Olsiñska naczelnik

Bardziej szczegółowo