THINK EASY, THINK BIOCOMP.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "THINK EASY, THINK BIOCOMP."

Transkrypt

1 System implantów stomatologicznych BioComp THINK EASY, THINK BIOCOMP.

2 SPIS TREŚCI Wst p Implant Optymalny proces przygotowania powierzchni implantów Klucz szeêciokàtny, nastawny klucz zapadkowy, filary gojàce Transfer wyciskowy, analogi implantu (implant laboratoryjny) Konstrukcja korony Konstrukcja belki retencyjnej Mocowanie zatrzaskowe, magnetyczne i kulkowe Instrumentarium systemowe Przeglàd systemu implantów stomatologicznych firmy BioComp Przeglàd instrumentarium systemowego Spis produktów

3 WSTĘP System implantów stomatologicznych firmy BioComp Firma BioComp Industries bv wprowadzi a na rynek w 1992 roku, system implantów stomatologicznych drugiej generacji. Implanty firmy BioComp àczà w sobie najlepsze cechy wielu istniejàcych systemów implantologicznych w jeden uniwersalny system, którego wyró nikiem jest minimalna iloêç instrumentów, efektywna, unikalna i prosta konstrukcja. Z tych powodów system implantów firmy BioComp jest nie tylko atrakcyjny dla doêwiadczonych implantologów ale przede wszystkim, dla techników dentystycznych, techników protetyków oraz dla stomatologów chcàcych poszerzyç swojà praktyk o procedury implantologiczne. Jeden system jest odpowiedni dla każdego przypadku. Nowoczesne metody produkcyjne dają nieograniczone możliwości. Implanty BioComp sà uniwersalne w zastosowaniu ale nade wszystko proste w u yciu. Te zalety wynikajà z bardzo zaawansowanych metod produkcji. Wszystkie obrabiarki u ywane przy produkcji sterowane sà numerycznie w rezultacie czego, ka dy element jest wytwarzany z najwy szà precyzjà i tolerancjà zaledwie kilku mikrometrów. Co wi cej, obrabiarki sterowane numerycznie oferujà niezrównanà elastycznoêç w projektowaniu poszczególnych elementów systemu. Wszystkie cz Êci systemu sà tak skonstruowane, aby u ytkownicy potrzebowali minimalnej liczby narz dzi przy ich monta u. Wi cej informacji dost pnych jest na stronie internetowej System firmy BioComp mo e byç u yty w ka dym mo liwym do wyobra enia sobie przypadku. System jest dogodny nie tylko do zastàpienia pojedynczego z ba przedniego lub trzonowego ale jest tak e przystosowany do zastosowania konstrukcji z belkà retencyjnà. System firmy BioComp mo e byç u yty w ka dym mo liwym do wyobra enia sobie przypadku. 4

4 IMPLANT Piaskowany i wytrawiany 3,0 mm wytrawione 1 mm 2 lub 3 mm Zmiennie, od 0 do 9 mm Implant jednofazowy 2.0 mm bez powłoki H.A. Piaskowany i pokrywany warstwą H.A. Implant dwufazowy Implant firmy BioComp składa się z 3 sekcji: 2.0 mm wytrawione 2 lub 3 mm Długość zmienna od 0 do 9 mm 4,0 mm 4,0 mm - Cz Êç Êródkostna implantu ma d ugoêç 4 mm i jest zakoƒczona gwintem. W zasadzie nie jest konieczne nacinanie gwintu w koêci poniewa ta cz Êç implantu jest samogwintujàca. - Ârednica g adkiej cz Êci Êrodkowej jest taka sama jak cz Êci Êródkostnej. Sekcja Êrodkowa ma d ugoêç od 0 do 9 mm. Piaskowane i wytrawianie i/lub powłoka HAVD Zastosowanie konstrukcji z g adkà cz Êcià Êrodkowà, bez gwintu, by o g boko przemyêlanà decyzjà. G adka sekcja pozwala na delikatne umieszczenie implantu w o u koêci i dla zabezpieczenia pozycji implantu, wymaga wkr cenia w koêç szcz ki jedynie na odcinku 4 mm. Zamocowanie implantu jest zlokalizowane g ównie w koêci zwartej (górne i dolne warstwy). W cz Êci gàbczastej koêci (warstwy Êrodkowe) kontakt pomi dzy koêcià i implantem jest ograniczony i rola mocujàca gwintu w tej cz Êci jest ma a. Najwi kszà rol w tym odcinku odgrywa d ugoêç i gruboêç implantu. Implanty sà dost pne w Êrednicach co 0.6 mm (3.4 mm, 4.0 mm, 4.6 mm oraz 5.2 mm). Implanty jednofazowe sà dost pne w pi ciu ró nych d ugoêciach: 8 mm, 10 mm, 14 mm oraz 16 mm. Implanty dwufazowe sà tak e dost pne w wersji o d ugoêci 18 mm. Ten sam zestaw wierte mo e byç u yty do wszystkich typów implantów. Wewn trzne wykoƒczenie cz Êci koronowej z wewn trznym gwintem jest jednakowe we wszystkich typach implantów. SzeÊciokàtny wpust (hex) zapewnia, prawid owe wprowadzenie i zabezpieczenie Êruby filaru przed rotacjà. Pozioma powierzchnia o Êrednicy 3.4 mm powy ej szeêciokàtnego wpustu s u y jako przylgnia dla filaru lub Êruby zaêlepiajàcej. Implanty dwufazowe o Êrednicy powy ej 3.4 mm oraz wszystkie implanty jednofazowe posiadajà przylgni otoczonà sto kowym pierêcieniem. - Cz Êç górna jest zakoƒczona gwintem sto kowym. D ugoêç gwintu wynosi 2 mm dla implantów o d ugoêciach ca kowitych 8,10 i 12 mm oraz 3 mm dla implantów o d ugoêciach ca kowitych 14,16 i 18 mm. Implanty dwufazowe sà zrobione na kszta t Êruby i powy ej gwintu w cz Êci Êródkostnej, posiadajà dwumilimetrowe, g adkie zakoƒczenie. 5

5 OPTYMALNY PROCES PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI IMPLANTÓW Implant jednofazowy Implant dwufazowy Plazma HA Piaskowanie HA Pow oka hydroksyapatytowa napylana plazmowo o gruboêci 30/60 mikronów Wytrawianie Piaskowanie Wytrawianie kwasem Makroskopowe nierównoêci osiàgni te przez piaskowanie po àczone z mikroskopowymi nierównoêciami osiàgni tymi przez wytrawianie. 6

6 KLUCZ SZEŚCIOKĄTNY, NASTAWNY KLUCZ ZAPADKOWY, FILARY GOJĄCE Klucz sześciokątny Nastawny klucz zapadkowy Ręczny klucz sześciokątny Klucz zapadkowy z momentem obrotowym 32Ncm oraz klucz sześciokątny Tylko jeden klucz szeêciokàtny jest wymagany w czasie ca ej procedury implantologicznej. Ten klucz pasuje do wszystkich drugo- i trzeciorz dnych elementów tego systemu cecha wyró niajàca ten system. W sytuacjach, w których z powodów bezpieczeƒstwa, nale y ograniczyç si u ytà do skr cenia ze sobà elementów zaleca si stosowanie nastawnego klucza zapadkowego. WartoÊç momentu obrotowego w kluczu zapadkowym mo e byç ustawiana p ynnie pomi dzy 0 i 32 Ncm. Klucz ma zaznaczone trzy wyró nione momenty obrotowe, tzn. 10 Ncm, 20 Ncm oraz 32 Ncm. Filary gojące. 4.0/3 4.0/5 5.2/1 5.2/3 5.2/5 6.0/1 6.0/3 6.0/5 7.0/1 7.0/3 7.0/5 W systemie dost pnych jest jedenaêcie ró nych filarów gojàcych do regeneracji Êluzówki. Mogà one byç u yte zarówno w pierwszej jak i drugiej fazie zabiegu implantacji. Filary te majà Êrednice od 4 do 7 mm i wysokoêci od 1 do 5 mm. 7

7 TRANSFER WYCISKOWY, ANALOGI IMPLANTU (IMPLANT LABORATORYJNY) Transfery wyciskowe Korona długa ø 3.4 mm Korona długa ø 5.2 mm Korona krótka ø 5.2 mm Belka Zamocowanie zatrzaskowe/magnetyczne Zamocowanie kulkowe (Dalbo) Transfery wyciskowe sà dostosowane zarówno do metody otwartej jak i zamkni tej pobierania wycisków. Dzi ki swojej konstrukcji prezentowane transfery mogà byç z atwoêcià ponownie umieszczone w wycisku, zrobionym przy pomocy zamkni tej y ki wyciskowej. Wyciski mogà byç zdejmowane z implantów lub filarów. Analogi implantu (implant laboratoryjny) Korona ø 4.0 mm Korona ø 5.2 mm Belka Zamocowanie zatrzaskowe/magnetyczne Zamocowanie kulkowe (Dalbo) Zestaw implantów i filarów laboratoryjnych nadaje si do przygotowania odlewów gipsowych. Wszystkie analogi implantów sà wykonane z tytanu. 8

8 KONSTRUKCJA KORONY Konstrukcja korony Przykręcana bocznie Przykręcana w pozycji okluzyjnej Cementowana Identyczne stożki minimalna mikroszczelina Filary koronowe sà dost pne dla trzech wysokoêci brzegu dziàs owego (0 mm, 1 mm oraz 3 mm) i mogà mieç Êrednice 4.2 mm lub 5.2 mm. Filary koronowe o Êrednicy 5.2 mm posiadajà poziomy ko nierz d. 0.5 mm tu pod cz Êcià sto kowà. U atwia to modelowanie koron do potrzebnego kszta tu. W centrum filaru zlokalizowana jest szeêcioboczna powierzchnia, która zapewnia stabilnoêç w czasie dokr cania korony i zabezpiecza przed rotacjà pojedynczà koron. Filary sà dost pne w wersjach o kàtach 10, 20 i 30. Cz Êç sto kowa tych filarów jest identyczna jak przy filarach prostych. Do zastosowania w wyjàtkowych przypadkach dost pne sà filary specjalne, np. wersja z masy plastycznej, która mo e byç wypalana w piecu lub wersja ze z ota do odlewów. Ze wzgl dów kosmetycznych dost pne sà tak e filary ceramiczne dla koron z bów przednich. 9

9 KONSTRUKCJA BELKI RETENCYJNEJ Konstrukcja belki retencyjnej Śruba mocująca Złota tuleja Filar Dla belki retencyjnej dost pne sà ró ne typy filarów: trzy o Êrednicy 4.0 mm i trzy o Êrednicy 5.2 mm. Kszta ty górnych cz Êci filarów sà identyczne. Filary te mogà byç àczone z transferami wyciskowymi wsporników belki, Êrubami zaêlepiajàcymi, z tulejà ze z ota lub wypalanej masy plastycznej przy pomocy Êrub mocujàcych. W procedurze wykorzystuje si tylko jeden typ analogu laboratoryjnego. Szkielet na belce mo e byç montowany bezpoêrednio na implantach bez u ycia filarów. W przypadku implantów dwu- i jednofazowych, z ota tuleja mo e byç bezpoêrednio umocowana na implancie. 10

10 MOCOWANIE ZATRZASKOWE, MAGNETYCZNE I KULKOWE Zatrzask (CEKA ) i mocowanie magnetyczne Budowa mocowania kulkowego Zatrzask (Ceka ) Magnes Mocowanie kulkowe Specjalny filar, który mo e byç zamiennie stosowany z zatrzaskiem typu CEKA, zosta wykonany do zamocowania magnesu i zatrzasku. Dost pne sà cztery typy mocowania zatrzaskowego: dwa o Êrednicy 4.0 mm i dwa o Êrednicy 5.2 mm. Filary te mogà byç àczone z transferem wyciskowym, z nasadkà magnetycznà i magnesem lub zatrzaskiem typu CEKA. Wykorzystuje si tylko jeden typ analogu laboratoryjnego. Dla mocowaƒ kulkowych dost pnych jest szeêç typów filarów: trzy o Êrednicy 4.0 mm i trzy o Êrednicy 5.2 mm. Zakoƒczenia (kulki) wszystkich tych mocowaƒ sà identyczne. Filary te mogà byç u ywane w kombinacji z transferem wyciskowym kulkowym (Dalbo) oraz ze z otà lub plastikowà matrycà. Wykorzystuje si tylko jeden typ analogu laboratoryjnego. 11

11 INSTRUMENTARIUM SYSTEMOWE 1. Optymalny kąt tnący 2. Wewnętrzne chłodzenie 3. Trój-ostrzowa konstrukcja 4. Opisy na każdym z ostrzy 5. Głęboka cecha co 4 mm 6. Płytka cecha co 4 mm Prezentowane instrumentarium systemowe zosta o przygotowane specjalnie do implantów BioComp i elementów pomocniczych systemu. Wszystkie instrumenty dost pne sà osobno lub mogà byç dostarczone jako komplety: pe ny i podstawowy. Komplet podstawowy zawiera najcz Êciej u ywane w praktyce implantologicznej instrumenty. Dost pne sà nast pujàce instrumenty: 1. Wiertła i frezy - Crestotom Frez z mielàcà koƒcówkà roboczà stosowany jest do wyg adzania i kszta towania koêci szcz k. - Wiertło różyczkowe Wiert o u ywane do wywiercenia wg bienia w miejscu gdzie ma zostaç umieszczony implant, w ten sposób zapobiega zeêlizgni ciu si kolejnych wierte w momen cie przygotowywania o a dla implantu. - Wiertło Lindemanna Frez u ywany do lokalizacji i okreêlenia kierunku o a implantu. - Wiertło pilotujące Wiert o s u àce do ustalenia g bokoêci umiejscowienia implantu. - Wiertła normatywne Wiert a d ugie o d ugoêciach 20 mm i Êrednicach od Ø 2.8 mm do Ø 4.6 mm w odst pach co 0.6 mm. Ka de wiert o jest oznaczone Êrednicà implantu, dla któ rego jest przeznaczone (np. wiert o Ø 2.8 mm jest przez naczone do implantu o Êrednicy Ø 3.4 mm i w konsek wencji jest oznaczone jako Ø 3.4 mm). Zestaw zawiera tak e krótkie (12 mm) wiert a implanta cyjne. Poczàtkowa cz Êç wiert a o d ugoêci 4 mm ma o 0.6 mm mniejszà Êrednic ni jego pozosta a cz Êç. Ma trzy opatki, co u atwia wiercenie cylindrycznych otworów. Koƒcówka kolejnego wiert a pasuje idealnie w otwór przygotowany przez poprzednie wiert o, ograniczajàc mo liwoêç zeêlizgni cia si. Taka konstrukcja wiert a pozwala na bardzo precyzyjne przygotowanie otworu w koêci. Kiedy wiercona jest mi k ka koêç zalecane jest u ycie wiert a, które jest o jeden rozmiar mniejsze ni implant. Jest to korzystne dla wst pnego zamocowania implantu w koêci. 12

12 INSTRUMENTY CHIRURGICZNE 2. Dłuta Dłuta płaskie Dłuta okrągłe /kompresory kości W systemie dost pnych jest siedem d ut do rozdrabniania i zag szczania koêci w szcz ce. D uta mo na mocowaç do r kojeêci (uchwytu). Je eli jakoêç koêci jest s aba, zalecane jest wywiercenie ma ego otworu a nast pnie u ycie d uta do rozdrabniania i zag szczenia koêci w celu przygotowania o a implantu. 3. Zestaw do podnoszenia dna zatoki 4. Gwintownik kostny Dost pne sà cztery gwintowniki kostne o Êrednicach od Ø 3.4 do Ø 5.2 mm co 0.6 mm. Gwintowniki majà d ugoêç 9 mm i majà kszta t 8 mm implantów. 5. Przyrząd do umiejscowienia implantu/przyrząd do ekstrakcji implantu Zestaw do podnoszenia dna zatoki Podniesienie dna zatoki szcz kowej dokonuje si przez umieszczenie autogenicznej koêci lub materia- u imitujàcego koêç w przestrzeni mi dzy kostnym dnem zatoki szcz kowej a podniesionà Êluzówkà zatoki szcz kowej. Je eli zasób koêci w p aszczyênie pionowej, w obszarze bocznym wyrostka z bodo owego przekracza 7 mm, dno zatoki mo e zostaç podniesione przez o e wszczepu. W takim przypadku mo e byç u yty specjalny zestaw do podnoszenia dna zatoki. Do wkr cenia implantu na miejsce mo e zostaç u yty specjalny przyrzàd do umiejscowienia implantu. Przyr zàd do ekstrakcji implantu mo e byç u yty do wkr cenia êle umiejscowionego implantu w celu poprawienia o a implantu. 6. Narzędzia do kątnicy Dodatkowo, implanty mogà byç wkr cane przy pomocy kàtnicy z podwójnym i pojedynczym kluczem szeêciokàtnym. 7. Klucz zapadkowy i akcesoria Klucz zapadkowy i akcesoria pomocnicze zosta y przygotowane do r cznego dokr cenia implantów. 8. Równoległościomierze Równoleg oêciomierze mogà zostaç u yte do okreêlenia prawid owego kierunku implantów tak, eby by y równoleg e wzgl dem siebie. 13

13 PRZEGLĄD SYSTEMU IMPLANTÓW STOMATOLOGICZNYCH FIRMY BIOCOMP FILARY + ŚRUBY MOCUJĄCE KORONY 4.2/0 4.2/1 4.2/3 5.2/0 5.2/1 5.2/ º 4.2/1 10º / / / /1 5.2/1 5.6/1 5.6/15º 30º 20º 20º 10º 10º 20º 20º 30º TULEJA Z MASY PLASTYCZNEJ ZŁOTA TULEJA CERAMIKA UTRWALONEJ TERMICZNIE FILARY DLA BELKOWEJ STRUKTURY RETENCYJNEJ NAKŁADKI GOJĄCE DLA FILARÓW STRUKTURY BELKOWEJ FILARY DLA MOCOWAŃ ZATRZASKOWYCH/ MAGNETYCZNYCH FILARY DLA MOCOWAŃ KULKOWYCH 4.0/ /3 4.0/5 5.2/ /3 5.2/5 4.0/3 4.0/5 5.2/3 5.2/5 4.0/1 4.0/3 4.0/5 5.2/1 5.2/3 5.2/5 TRZECIORZĘDNE ELEMENTY STRUKTURY KORONOWEJ TRZECIORZĘDNE ELEMENTY RETENCYJNEJ STRUKTURY BELKOWEJ ŚRUBY MOCUJĄCE KORONĘ ŚRUBY MOCUJĄCE WIERTŁO DO BOCZNEGO MOCOWANIA KORONY Ø 4.2 ZŁOTA TULEJA Ø 4.2 DŁUGA ZŁOTA TULEJA Ø 4.2 ZŁOTA TULEJA Ø 5.2 ZŁOTA TULEJA GWINTOWNIK TAP 1.8*0.25 ROZWIERTAK ŚRUBA DO BOCZNEGO MOCOWANIA KORONY Z WYŻŁOBIENIEM Ø 4.2 PLASTIKOWA TULEJA Ø 4.2 PLASTIKOWA TULEJA Ø 5.2 PLASTIKOWA TULEJA ROZWIERTAK Ø PLASTIKOWA TULEJA ŚRUBA MOCUJĄCA FILAR ZŁOTA TULEJA TULEJA PLASTIKOWA ZŁOTA MINI-MATRYCA BELKOWA ZŁOTA MINI-PATRYCA BELKOWA PLASTIKOWA ZŁOTA ZŁOTA PLASTIKOWA MINI-PATRYCA MAXI-MATRYCA MAXI-PATRYCA MAXI-PATRYCA BELKOWA BELKOWA TRZECIORZĘDNE ELEMENTY MOCOWANIA ZATRZASKOWEGO/MAGNETYCZNEGO TRZECIORZĘDNE ELEMENTY MOCOWANIA KULKOWEGO MAGNES ZŁOTA MATRYCA ZATRZASK FERROMAGNETYCZNY GNIAZDO MATRYCY ELEMENT PODTRZYMUJĄCY MATRYCE PLASTIKOWE POWIELACZ ZATRZASK AKTYWATOR DE AKTYWATOR SZTYFT MOCUJĄCY 15

14 PRZEGLĄD INSTRUMENTARIUM SYSTEMOWEGO WIERTŁA CRESTOTOM WIERTŁO WIERTŁO RÓŻYCZKOWE LINDEMANA Ø 2.55 WIERTŁO PILOTUJĄCE Ø 2.55 WIERTŁO PILOTUJĄCE KRÓTKIE Ø 3.4 WIERTŁO NORMATYWNE Ø 3.4 WIERTŁO NORMA- TYWNE KRÓTKIE Ø 4.0 WIERTŁO NORMATYWNE Ø 4.0 WIERTŁO NORMA- TYWNE KRÓTKIE Ø 4.6 WIERTŁO NORMATYWNE Ø 4.6 WIERTŁO NORMA- TYWNE KRÓTKIE Ø 5.2 WIERTŁO NORMATYWNE Ø 5.2 WIERTŁO NORMA- TYWNE KRÓTKIE POGŁĘBIACZ STOŻKOWY GWINTOWNIKI KOSTNE OSTEOTOMY DO DŁUTA/KOMPRESORY ZABIEGU PODNIESIENIA ZATOKI KOŚCI DŁUTA PŁASKIE NARZĘDZIA POMOCNICZE DO KĄTNICY Ø 3.4 Ø 4.0 Ø 4.6 Ø 5.2 Ø 3.4 Ø 4.0 Ø 4.6 Ø 5.2 Ø 3.4 Ø 4.0 Ø 4.6 Ø PRZEDŁUŻKA ŚRUBOKRĘT PODWÓJNY KLUCZ SZEŚCIOKĄTNY KLUCZ ZAPADKOWY Z ELEMENTAMI DODATKOWYMI NARZĘDZIA UNIWERSALNE PRZYRZĄD DO UMIEJSCOWIENIA IMPLANTU/ PRZYRZĄD DO EKSTRAKCJI IMPLANTU KLUCZ ZAPADKOWY KLUCZ PŁASKI MŁOTEK BEZ TRZONKA UCHWYT PROSTY PODWÓJNY KLUCZ SZEŚCIOKĄTNY PRZEDŁUŻKA WIERTŁA REDUKCJA DO KLUCZA UCHWYT ZAKRZYWIONY KOŃCÓWKA NARZĘDZIA DO UMIESZCZANIA IMPLANTU PRZECIWWAGA NARZĘDZIA DO EKSTRAKCJI CZĘŚĆ EKSTRAKCYJNA RÓWNOLEGŁOŚCIOMIERZE KASETA Z KOMPLETNYM ZESTAWEM INSTRUMENTÓW ZESTAW PODSTAWOWY NARZĘDZI SYSTEMOWYCH PRZYRZĄD DO CZYSZCZENIA WIERTEŁ 16

15 SPIS PRODUKTÓW Rysunek Kod produktu Opis produktu 1100 Dwufazowe, samogwintujące się implanty, powłoka z hydroksyapatytu (H.A) BC HA08 BC HA10 BC HA12 BC HA14 BC HA16 BC HA18 BC HA08 BC HA10 BC HA12 BC HA14 BC HA16 BC HA18 BC HA08 BC HA10 BC HA12 BC HA14 BC HA16 BC HA18 BC HA08 BC HA10 BC HA12 BC HA14 BC HA16 BC HA18 Dwufazowy implant Êrubowy Ø 3.4mm, L 08mm, pow oka H.A. Dwufazowy implant Êrubowy Ø 3.4mm, L 10mm, pow oka H.A. Dwufazowy implant Êrubowy Ø 3.4mm, L 12mm, pow oka H.A. Dwufazowy implant Êrubowy Ø 3.4mm, L 14mm, pow oka H.A. Dwufazowy implant Êrubowy Ø 3.4mm, L 16mm, pow oka H.A. Dwufazowy implant Êrubowy Ø 3.4mm, L 18mm, pow oka H.A. Dwufazowy implant Êrubowy Ø 4.0mm, L 08mm, pow oka H.A. Dwufazowy implant Êrubowy Ø 4.0mm, L 10mm, pow oka H.A. Dwufazowy implant Êrubowy Ø 4.0mm, L 12mm, pow oka H.A. Dwufazowy implant Êrubowy Ø 4.0mm, L 14mm, pow oka H.A. Dwufazowy implant Êrubowy Ø 4.0mm, L 16mm, pow oka H.A. Dwufazowy implant Êrubowy Ø 4.0mm, L 18mm, pow oka H.A. Dwufazowy implant Êrubowy Ø 4.6mm, L 08mm, pow oka H.A. Dwufazowy implant Êrubowy Ø 4.6mm, L 10mm, pow oka H.A. Dwufazowy implant Êrubowy Ø 4.6mm, L 12mm, pow oka H.A. Dwufazowy implant Êrubowy Ø 4.6mm, L 14mm, pow oka H.A. Dwufazowy implant Êrubowy Ø 4.6mm, L 16mm, pow oka H.A. Dwufazowy implant Êrubowy Ø 4.6mm, L 18mm, pow oka H.A. Dwufazowy implant Êrubowy Ø 5.2mm, L 08mm, pow oka H.A. Dwufazowy implant Êrubowy Ø 5.2mm, L 10mm, pow oka H.A. Dwufazowy implant Êrubowy Ø 5.2mm, L 12mm, pow oka H.A. Dwufazowy implant Êrubowy Ø 5.2mm, L 14mm, pow oka H.A. Dwufazowy implant Êrubowy Ø 5.2mm, L 16mm, pow oka H.A. Dwufazowy implant Êrubowy Ø 5.2mm, L 18mm, pow oka H.A. 17

16 SPIS PRODUKTÓW Rysunek Kod produktu Opis produktu 1100 Dwufazowe, implanty samogwintujące, wytrawiane BC ES08 BC ES10 BC ES12 BC ES14 BC ES16 BC ES18 BC ES08 BC ES10 BC ES12 BC ES14 BC ES16 BC ES18 BC ES08 BC ES10 BC ES12 BC ES14 BC ES16 BC ES18 BC ES08 BC ES10 BC ES12 BC ES14 BC ES16 BC ES18 Dwufazowy, implant samogwintujàcy Ø 3.4mm, L 08mm, wytrawiany Dwufazowy, implant samogwintujàcy Ø 3.4mm, L 10mm, wytrawiany Dwufazowy, implant samogwintujàcy Ø 3.4mm, L 12mm, wytrawiany Dwufazowy, implant samogwintujàcy Ø 3.4mm, L 14mm, wytrawiany Dwufazowy, implant samogwintujàcy Ø 3.4mm, L 16mm, wytrawiany Dwufazowy, implant samogwintujàcy Ø 3.4mm, L 18mm, wytrawiany Dwufazowy, implant samogwintujàcy Ø 4.0mm, L 08mm, wytrawiany Dwufazowy, implant samogwintujàcy Ø 4.0mm, L 10mm, wytrawiany Dwufazowy, implant samogwintujàcy Ø 4.0mm, L 12mm, wytrawiany Dwufazowy, implant samogwintujàcy Ø 4.0mm, L 14mm, wytrawiany Dwufazowy, implant samogwintujàcy Ø 4.0mm, L 16mm, wytrawiany Dwufazowy, implant samogwintujàcy Ø 4.0mm, L 18mm, wytrawiany Dwufazowy, implant samogwintujàcy Ø 4.6mm, L 08mm, wytrawiany Dwufazowy, implant samogwintujàcy Ø 4.6mm, L 10mm, wytrawiany Dwufazowy, implant samogwintujàcy Ø 4.6mm, L 12mm, wytrawiany Dwufazowy, implant samogwintujàcy Ø 4.6mm, L 14mm, wytrawiany Dwufazowy, implant samogwintujàcy Ø 4.6mm, L 16mm, wytrawiany Dwufazowy, implant samogwintujàcy Ø 4.6mm, L 18mm, wytrawiany Dwufazowy, implant samogwintujàcy Ø 5.2mm, L 08mm, wytrawiany Dwufazowy, implant samogwintujàcy Ø 5.2mm, L 10mm, wytrawiany Dwufazowy, implant samogwintujàcy Ø 5.2mm, L 12mm, wytrawiany Dwufazowy, implant samogwintujàcy Ø 5.2mm, L 14mm, wytrawiany Dwufazowy, implant samogwintujàcy Ø 5.2mm, L 16mm, wytrawiany Dwufazowy, implant samogwintujàcy Ø 5.2mm, L 18mm, wytrawiany 18

17 SPIS PRODUKTÓW Rysunek Kod produktu Opis produktu 1300 Jednofazowe, implanty samogwintujące, wytrawiane BC ES08 BC ES10 BC ES12 BC ES14 BC ES16 BC ES08 BC ES10 BC ES12 BC ES14 BC ES16 Jednofazowy, implant samogwintujàcy, Ø 3.4mm, L 08mm wytrawiany Jednofazowy, implant samogwintujàcy, Ø 3.4mm, L 10mm wytrawiany Jednofazowy, implant samogwintujàcy, Ø 3.4mm, L 12mm wytrawiany Jednofazowy, implant samogwintujàcy, Ø 3.4mm, L 14mm wytrawiany Jednofazowy, implant samogwintujàcy, Ø 3.4mm, L16mm wytrawiany Jednofazowy, implant samogwintujàcy, Ø 4.0mm, L 08mm wytrawiany Jednofazowy, implant samogwintujàcy, Ø 4.0mm, L 10mm wytrawiany Jednofazowy, implant samogwintujàcy, Ø 4.0mm, L 12mm wytrawiany Jednofazowy, implant samogwintujàcy, Ø 4.0mm, L 14mm wytrawiany Jednofazowy, implant samogwintujàcy, Ø 4.0mm, L 16mm wytrawiany BC ES12 BC ES14 Jednofazowy, implant samogwintujàcy, Ø 4.0mm, L 12mm pow oka H.A.V.D. Jednofazowy, implant samogwintujàcy, Ø 4.0mm, L 14mm pow oka H.A.V.D Filary gojące BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC Filar gojàcy Ø 4,0mm L 3,0mm Filar gojàcy Ø 4,0mm L 5,0mm Filar gojàcy Ø 5,2mm L 1,0mm Filar gojàcy Ø 5,2mm L 3,0mm Filar gojàcy Ø 5,2mm L 5,0mm Filar gojàcy Ø 6,0mm L 1,0mm Filar gojàcy Ø 6,0mm L 3,0mm Filar gojàcy Ø 6,0mm L 5,0mm Filar gojàcy Ø 7,0mm L 1,0mm Filar gojàcy Ø 7,0mm L 3,0mm Filar gojàcy Ø 7,0mm L 5,0mm 1500 Transfery wyciskowe BC BC BC BC BC BC Transfer wyciskowy dla mocowania zatrzaskowego/magnetycznego Transfer wyciskowy dla mocowania kulkowego (Dalbo) Transfer wyciskowy dla d ugiej korony Ø 3.4 mm + Êruba mocujàca Transfer wyciskowy dla belki retencyjnej + Êruba mocujàca Transfer wyciskowy dla krótkiej korony + Êruba mocujàca Transfer wyciskowy dla d ugiej korony Ø 5.2mm +Êruba mocujàca 19

18 SPIS PRODUKTÓW Rysunek Kod produktu Opis produktu 1700 Analogi laboratoryjne BC BC BC BC BC Analog laboratoryjny dla korony Ø 4,0mm Analog laboratoryjny dla korony Ø 5,2mm Analog laboratoryjny dla belki retencyjnej Analog laboratoryjny dla mocowania zatrzaskowego/magnetycznego Analog laboratoryjny dla mocowania kulkowego (Dalbo) 1800 Śruby mocujące serie Âruby mocujàce (ró ne typy) 1900 Filary koronowe ze śrubami mocującymi BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC G008 BC K008 BC Z008 BC Z015 Filar koronowy Ø 4.2mm L 0,0mm + Êruba mocujàca Filar koronowy Ø 4.2mm L 1,0mm + Êruba mocujàca Filar koronowy Ø 4.2mm L 3,0mm + Êruba mocujàca Filar koronowy Ø 5.2mm L 0,0mm + Êruba mocujàca Filar koronowy Ø 5.2mm L 1,0mm + Êruba mocujàca Filar koronowy Ø 5.2mm L 3,0mm + Êruba mocujàca Filar koronowy Ø 4.2mm, 10 L 0.0mm + Êruba mocujàca Filar koronowy Ø 4.2mm, 10 L 1.0mm + Êruba mocujàca Filar koronowy Ø 4.2mm, 20 L 0.0mm + Êruba mocujàca Filar koronowy Ø 4.2mm, 20 L 0.1mm + Êruba mocujàca Filar koronowy Ø 4.2mm, 30 L 0.0mm + Êruba mocujàca Filar koronowy Ø 5.2mm, 10 L 0.0mm + Êruba mocujàca Filar koronowy Ø 5.2mm, 10 L 0.1mm + Êruba mocujàca Filar koronowy Ø 5.2mm, 20 L 0.0mm + Êruba mocujàca Filar koronowy Ø 5.2mm, 20 L 0.1mm + Êruba mocujàca Filar koronowy Ø 5.2mm, 30 L 0.0mm + Êruba mocujàca Filar koronowy utwardzany termicznie Ø 5.2mm L 1.0mm + Êruba mocujàca Z oty filar koronowy Ø 5.2mm L1.0mm + Êruba mocujàca Filar koronowy ceramiczny Ø 5.2mm L1.0mm + Êruba mocujàca Filar koronowy ceramiczny Ø 5.2mm L1.0mm + Êruba mocujàca 20

19 SPIS PRODUKTÓW Rysunek Kod produktu Opis produktu 2000 Filary dla belki retencyjnej, kopułka gojąca BC BC BC BC BC BC BC Filar dla belki retencyjnej Ø 4.0mm L 1.5mm Filar dla belki retencyjnej Ø 4.0mm L 3.0mm Filar dla belki retencyjnej Ø 4.0mm L 5.0mm Filar dla belki retencyjnej Ø 5.2mm L 1.5mm Filar dla belki retencyjnej Ø 5.2mm L 1.5mm Filar dla belki retencyjnej Ø 5.2mm L 1.5mm Kopu ka gojàca dla belki retencyjnej 2100 Filary dla mocowania zatrzaskowego/magnetycznego BC BC BC BC Filar dla mocowania zatrzaskowego/magnetycznego Ø 4.0mm L 3.0mm Filar dla mocowania zatrzaskowego/magnetycznego Ø 4.0mm L 5.0mm Filar dla mocowania zatrzaskowego/magnetycznego Ø 5.2mm L 3.0mm Filar dla mocowania zatrzaskowego/magnetycznego Ø 5.2mm L 5.0mm 2200 Filary dla mocowania kulkowego (Dalbo) BC BC BC BC BC BC Filar dla mocowania kulkowego (Dalbo) Ø 4.0mm L 1.0mm Filar dla mocowania kulkowego (Dalbo) Ø 4.0mm L 3.0mm Filar dla mocowania kulkowego (Dalbo) Ø 4.0mm L 5.0mm Filar dla mocowania kulkowego (Dalbo) Ø 5.2mm L 1.0mm Filar dla mocowania kulkowego (Dalbo) Ø 5.2mm L 3.0mm Filar dla mocowania kulkowego (Dalbo) Ø 5.2mm L 5.0mm 21

20 SPIS PRODUKTÓW Rysunek Kod produktu Opis produktu 2300 Trzeciorzędne elementy dla koron BC RS25 BC BC G070 BC K070 BC BC RS00 BC BC BC RS00 BC G070 BC K070 BC K095 Gwintownik Âruba mocujàca filar koronowy, gwint wewn trzny Boczne mocowanie ze z ota (zestaw 2 elementowy) Boczne mocowanie utwardzane termicznie (zestaw 2 elementowy) Mocowanie okluzyjne 5,2 mm (zestaw 3 elementowy) Wiert o do bocznej Êruby mocujàcej Boczna Êruba mocujàca z wy obieniem Okluzyjna Êruba mocujàca koron Rozwiertak do g owy Êruby mocujàcej Z ota tuleja do mocowania bocznego Tuleja utwardzana termicznie do mocowania bocznego Tuleja utwardzana termicznie do mocowania okluzyjnego 2400 Trzeciorzędne elementy do belki retencyjnej BC D uga Êruba mocujàca do belki retencyjnej BC K010 Plastikowa utrwalana termicznie tuleja do belki retencyjnej BC K010 Plastikowa utrwalana termicznie tuleja do belki retencyjnej + Êruba mocujàca (zestaw 2 elementowy) BC G035 Krótka z ota tuleja do filaru belki retencyjnej + Êruba mocujàca (zestaw 2 elementowy) BC G040 Z ota tuleja do filaru belki retencyjnej + Êruba mocujàca (zestaw 2 elementowy) BC G050 D uga z ota tuleja do implantu w konstrukcji belki retencyjnej + Êruba mocujàca (zestaw 2 elementowy) BC K035 Krótka plastikowa tuleja utwardzana termicznie do implantu w konstrukcji belki retencyjnej + Êruba mocujàca (zestaw 2 elementowy) BC K040 Plastikowa tuleja do implantu w konstrukcji belki retencyjnej + Êruba mocujàca (zestaw 2 elementowy) BC G045 Z ota tuleja do implantu w konstrukcji belki retencyjnej + Êruba mocujàca (zestaw 2 elementowy) BC K045 Plastikowa tuleja do implantu w konstrukcji belki retencyjnej + Êruba mocujàca (zestaw 2 elementowy) 22

21 SPIS PRODUKTÓW Rysunek Kod produktu Opis produktu 2400 Tertiairy parts for bar BC RS00 BC BC BC BC K01 BC BC BC BC K01 Rozwiertak do górnej cz Êci Êruby mocujàcej w konstrukcji belki retencyjnej Belka retencyjna, zestaw mini(patryca + matryca) (2,5 cm) Belka retencyjna, owalna, patryca mini (2,5 cm) Belka retencyjna, matryca mini (2,5 cm) Belka retencyjna, owalna, plastikowa utwardzana termicznie patryca mini (ka da 4,0 cm) (zestaw 5 elementowy) Belka retencyjna, zestaw (patryca + matryca) maxi (2,5 cm) Belka retencyjna, owalna, patryca maxi (2,5 cm) Belka retencyjna, matryca maxi (2,5 cm) Belka retencyjna, owalna, masa plastyczna utwardzona termicznie, patryca maxi (co 4,0 cm) (zestaw 5 elementowy) 2500 Trzeciorzędne elementy dla mocowania Ceka/magnetycznego BC FM08 BC MG30 Zatrzask ferromagnetyczny Magnes 2600 Trzeciorzędne elementy dla mocowania kulkowego (Dalbo) BC BC BC E BC BC K036 BC KG31 BC KR33 BC KW32 BC TI35 Aktywator De aktywator Z ota matryca dla mocowania kulkowego (Dalbo) (zestaw 3 elementowy) Sztyft mocujàcy do matrycy plastikowej Narz dzie do kopiowania dla matrycy plastikowej (zestaw 6 elementowy) ó ta plastikowa matryca do mocowania kulkowego, normalna retencja (zestaw 10 elementowy) Czerwona plastikowa matryca do mocowania kulkowego, mocna retencja (zestaw 10 elementowy) Bia a plastikowa matryca do mocowania kulkowego, s aba retencja (zestaw 10 elementowy) Gniazdo matrycy do mocowania kulkowego (zestaw 10 elementowy) 2700 Elementy pomocnicze BC RS70 BC RS90 P ytka artykulacyjna z krótkim mocowaniem P ytka artykulacyjna z d ugim mocowaniem 23

22 SPIS PRODUKTÓW Rysunek Kod produktu Opis produktu 5000 Klucze sześciokątne BC RS12 R czny klucz szeêciokàtny BC-5000-HTUW32 Dynamometryczny 32 Ncm klucz zapadkowy z kluczem szeêciokàtnym (zestaw 2 elementowy) 5100 Kasety narzędziowe BC AL27 Kaseta z kompletnym zestawem instrumentów BC RS11 Zestaw podstawowych narz dzi systemowych 5200 Wiertła implantologiczne BC RS00 BC RS14 BC RS22 BC RS14 BC RS22 BC RS00 BC RS14 BC RS22 BC RS14 BC RS22 BC RS14 BC RS22 BC RS14 BC RS90 Wiert o Lindemanna Wiert o pilotowe, krótkie Wiert o pilotowe Wiert o normatywne Ø 3.4mm, krótkie Wiert o normatywne Ø 3.4mm Wiert o ró yczkowe Wiert o normatywne Ø 4.0mm, krótkie Wiert o normatywne Ø 4.0mm Wiert o normatywne Ø 4.6mm, krótkie Wiert o normatywne Ø 4.6mm Wiert o normatywne Ø 5.2mm, krótkie Wiert o normatywne Ø 5.2mm Pog biacz sto kowy Crestotom 5300 Gwintowniki kostne BC RS10 BC RS10 BC RS10 BC RS10 Gwintownik kostny do implantu Ø 3.4mm Gwintownik kostny do implantu Ø 4.0mm Gwintownik kostny do implantu Ø 4.6mm Gwintownik kostny do implantu Ø 5.2mm 24

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Wiertła kręte do drewna do zastosowń z kluczami udarowymi

Wiertła kręte do drewna do zastosowń z kluczami udarowymi kcesoria 2014 / 15 2 Spis treści Nr str. kcesoria do polerowania 107 aterie 150 rzeszczoty do wyrzynarek 122 128 rzeszczoty HCKZLL 121 rzeszczoty do pił szablastych SWZLL / Wyposażenie dodatkowe 108 120

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Pompy BFP sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe.

Pompy BFP sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe. Arkusz informacyjny Pompa olejowa 10/11/20/21/41 Zastosowanie Pompy sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe. Zró nicowanie wymagaƒ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów Dziennik Ustaw Nr 75 5903 Poz. 639 639 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezb dnego wyposa

Bardziej szczegółowo

Os ony przegubów / narz dzia warsztatowe

Os ony przegubów / narz dzia warsztatowe 08 Os ony przegubów / narz dzia warsztatowe Os ony przegubów SPIDAN Zestawy os on przegubów SPIDAN Orygina od dostawcy na pierwsze wyposa enie Os ony przegubów majå istotne znaczenie dla niezawodno ci

Bardziej szczegółowo

HiPath 3000 HiPath 4000. Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry

HiPath 3000 HiPath 4000. Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry HiPath 3000 HiPath 4000 Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry Informacje dotyczàce instrukcji obs ugi Niniejsza Instrukcja Obs ugi opisuje u ytkowanie aparatów telefonicznych optipoint 500 entry w po

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Barbara Czekaƒska Izabela Lipiƒska Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Numer dopuszczenia: DKOS-5002-49/07 Barbara Czekaƒska nauczyciel j zyka angielskiego w przedszkolu w Warszawie; d

Bardziej szczegółowo

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU ISSN 1643-6067 Szanowni Paƒstwo! W lipcowym numerze Transportu drogowego prezentujemy Paƒstwu kolejnà cz Êç artyku u dotyczàcego planowanych zmian przepisów dla bran y transportowej. Ponadto przybli amy

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo

Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant. Narzędzia tokarskie TOCZENIE OGÓLNE PRZECINANIE I TOCZENIE ROWKÓW TOCZENIE GWINTÓW SYSTEMY NARZĘDZIOWE

Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant. Narzędzia tokarskie TOCZENIE OGÓLNE PRZECINANIE I TOCZENIE ROWKÓW TOCZENIE GWINTÓW SYSTEMY NARZĘDZIOWE Narzędzia skrawające firmy Sandvik oromant Narzędzia tokarskie TOZENE OÓLNE PRZENANE TOZENE ROWKÓW TOZENE WNTÓW SYSTEMY NARZĘDZOWE 2012 SYSTEMY MOOWANA NARZĘDZ ak dobrać uchwyt ak dobrać uchwyt 1 Wybierz

Bardziej szczegółowo

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 Panel sterujåcy TAC gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 6 720 610 572 PL (01.03) OSW (948.58.101/83894210) Wprowadzenie Cyfrowy panel sterujåcy TAC zamontowany

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Pytanie: Pytanie: dotycz ce prac na wysoko ci powy ej 1m i 3m przy u yciu drabiny. Czy pracownik mo e te prace wykonywa sam i czy jestem zobowi zany przeszkoli pracownika w jaki szczególny sposób? W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 Praca zbiorowa pod redakcjà naukowà doc. dr hab. Józefa CHMIELA Konsultacja naukowa: prof. dr hab. Leszek ZIENKOWSKI Warszawa 2001 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Mastery Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-6976-9 Copyright Robert Greene, 2012 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA

UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA INFORMACJE O PRODUKTACH WY WIETLONYCH PONI EJ POCHODZ Z EUROPEJSKIEGO SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI O PRODUKTACH NIEBEZPIECZNYCH RAPEX. SYSTEM RAPEX UTWORZONO DLA ZAPEWNIENIA WYSOKIEGO POZIOMU OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo