Zasada okresowoœci, jako konsekwencja zmiennoœci pracy treningowej, jest jedn¹ z najbardziej podstawowych, na których opiera siê proces treningu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasada okresowoœci, jako konsekwencja zmiennoœci pracy treningowej, jest jedn¹ z najbardziej podstawowych, na których opiera siê proces treningu."

Transkrypt

1 Teoria treningu 9 Zasada okresowoœci, jako konsekwencja zmiennoœci pracy treningowej, jest jedn¹ z najbardziej podstawowych, na których opiera siê proces treningu. Andrzej Pac-Pomarnacki Zasada okresowoœci fundament struktury cyklu treningowego (1) W opracowaniu ukazano ewolucjê pogl¹dów na koncepcjê okresowoœci (periodyzacjê) pracy treningowej, jej teoretyczne podstawy. Przyk³ady planów treningu w makro- i mikrocyklach, odnosz¹ce siê do ró nych dyspozycji wymaganych od zawodnika przez ró ne dyscypliny sportu, zosta³y zaczerpniête z aktualnych Ÿróde³ naukowych. S OWA KLUCZOWE: planowanie treningu zasada okresowoœci cykl treningowy. W czym tkwi istota okresowoœci treningu? W najbardziej syntetyczny sposób, wskazuj¹cy na sedno zagadnienia okresowoœci w odniesieniu do treningu sportowego, wypowiedzieli siê Sharkey i Gaskill (4): Okresowoœæ treningu jest procesem w³¹czenia zmiennoœci do planu treningowego. Ta zmiennoœæ jest programowana na kilku poziomach: dziennym, tygodniowym, sezonowym, odnosi siê te do okresu ca³ej kariery zawodnika. Zmiennoœæ ta przede wszyst- Sport Wyczynowy 2006, nr 7-8/

2 10 Andrzej Pac-Pomarnacki kim dotyczy nastêpstwa pracy i odpoczynku, a tak e rozk³adu obci¹ eñ treningowych (ich si³y i charakteru oddzia³ywania na organizm zawodnika) w sekwencjach æwiczeñ serii, zajêæ, mikrocykli itd. Zmiennoœæ pracy ma s³u yæ doprowadzeniu zawodnika do uzyskania optymalnej dyspozycji fizycznej, a ta, z kolei, ma mu umo liwiæ realizacjê celów, zawartych w programie treningu na poszczególne okresy. Na zasadzie okresowoœci opiera siê proces treningu w wymiarze czasowym. Jest to zasada o charakterze uniwersalnym obowi¹zuje w ka dej dyscyplinie sportu, uwzglêdniaj¹c jej specyficzne cele i warunki stawiane zawodnikom. Trochê historii, czyli o ewolucji koncepcji okresowoœci treningu Jak podaj¹ Bompa i Carrera (1), zasad¹ okresowoœci treningu kierowali siê ju trenerzy w czasach staro ytnych igrzysk olimpijskich. By³a ona znana, choæ nie tak eksploatowana, i póÿniej. Dopiero w drugiej po³owie wieku XX, kiedy zaczê³y pojawiaæ siê coraz liczniejsze prace naukowe, sta³a siê przedmiotem szerokiego zainteresowania. Wi¹ e siê to z okresem silnego rozwoju nauk o sporcie w Europie Wschodniej i Rosjaninen L. P. Matwiejewem. W 1965 r. og³osi³ on pracê, w której przedstawi³ koncepcjê periodyzacji rocznego cyklu treningu. Wyró ni³ w nim trzy zasadnicze okresy. Koncepcja periodyzacji opiera³a siê na zjawisku tzw. ogólnego zespo³u adaptacji, opisanego przez H. Selyego, który dowodzi³, e reakcja organizmu na bodziec jest trójfazowa: pierwsza faza wywo³uje pogorszenie dyspozycji wysi³kowych; druga adaptacji do bodÿca przynosi widoczn¹ ich poprawê; w trzeciej dochodzi do wyczerpania, organizm nie jest w stanie dalej adaptowaæ siê do bodÿców. Jeœli ich si³a nie zostanie zmniejszona, mo e pojawiæ siê stan permanentnego zmêczenia (przetrenowania). Jeœli natomiast w tym momencie nast¹pi odpoczynek, organizm, po jakimœ czasie, odzyska zdolnoœæ do dalszej adaptacji i stanie siê mo liwy dalszy wzrost dyspozycji wysi³kowych. W œwietle tej teorii jednym z celów stosowania zasady okresowoœci jest unikniêcie lub zminimalizowanie okresów wyczerpania przez organizm zawodnika zdolnoœci adaptacyjnych i utrzymanie skutecznoœci bodÿców treningowych. Odnosi siê to zw³aszcza, choæ nie tylko, do tych faz (okresów, podokresów, cykli) treningu, które maj¹ prowadziæ do zwiêkszenia potencja³u energetycznego i rozwoju sprawnoœci (zdolnoœci) fizycznej zawodnika. Czy planowanie pracy treningowej jest konieczne? Panuje powszechna i zgodna panuje opinia co do tego, e planowanie jest najtrudniejszym elementem procesu treningowego (kierowanie, realizacja, kontrola itd.). Jest ono czynnoœci¹ specjalistyczn¹, wymagaj¹c¹ wie-

3 Zasada okresowoœci fundament struktury cyklu treningowego (1) 11 dzy (ogólnej i z zakresu w³asnej dziedziny sportu) oraz doœwiadczenia, ale wkracza równie w sferê sztuki, bo wymaga od trenera wyobraÿni, pomys³owoœci, innowacyjnoœci, zdolnoœci przewidywania. A przewidzieæ wszystkich sytuacji, jakie mog¹ siê zdarzyæ w trakcie realizacji planów treningu, nie sposób. Nie wszystkie cele po jakimœ czasie okazuj¹ siê realne. Ponadto trzeba mieæ na uwadze fakt, i dany cel jest mo liwy do osi¹gniêcia nie tylko jedn¹ drog¹. S³owem, trener musi byæ przygotowany na to, e mo e byæ konieczna modyfikacja planu. I tak najczêœciej jest. A jednak opracowywanie programów i planów treningu, indywidualnych czy zespo³owych, jest nie tyle, jak to siê okreœla, podstawowym obowi¹zkiem trenera, ile czynnoœci¹ bezwzglêdnie konieczn¹, bez wykonania której podejmowanie pracy nie ma w³aœciwie sensu. Plan zawiera bowiem zarówno cele, które wytyczaj¹ kierunek dzia³ania, jak i zadania, które wyzwalaj¹ motywacjê w uk³adzie trener-zawodnik. Nowoczesne systemowe podejœcie do planowania treningu obejmuje cztery, wykonywane kolejno, dzia³ania (4): 1. Wyznaczenie celów treningu (dla zawodnika czy zespo³u) w oparciu o analizê potrzeb (wymagañ) uprawianej dyscypliny sportu. 2. Analizê wymagañ wobec zawodnika w zakresie sprawnoœci miêœniowej i energetycznej (stanu dyspozycji wysi³kowych/sprawnoœciowych, poziomu wytrenowania). 3. Wyró nienie okresu startowego (cele, czas trwania), planu cykli tygodniowych i zajêæ treningowych. 4. Monitorowanie stanu zdrowia i rozwoju dyspozycji wysi³kowych/sprawnoœciowych zawodnika. Ta propozycja ujmuje cele, za którymi, jak wiadomo, pod¹ aj¹ treœæ, metody i œrodki przewidziane do u ycia w procesie treningu, w wymiarze sprawnoœciowo-energetycznym. Tymczasem w wielu dyscyplinach sportu proces treningu w odpowiedzi na ich wymagania ma na celu ponadto kszta³towanie techniki sportowej, nauczanie taktyki czy jeszcze inne, specjalne zadania. W takim przypadku nale y j¹ uzupe³niæ. Struktura rocznego cyklu treningu Model Matwiejewa, który dziœ mo - na nazwaæ klasycznym, w rocznym cyklu treningu wyró nia³ trzy okresy: przygotowawczy, startowy i przejœciowy. Ka dy z nich sk³ada³ siê z pewnej liczby okresów poœrednich mezocykli, te zaœ z jeszcze krótszych mikrocykli tygodniowych. W latach póÿniejszych ten model podlega³ wielorakim modyfikacjom; dodawano podokresy, zmieniano ich proporcje czasowe, dopasowuj¹c je do 2-3 okresów startowych (ryc. 1). W tabeli 1 podano d³ugoœci podokresów (liczba mikrocykli tygodniowych) charakterystyczne dla 3 wariantów rocznego makrocyklu o jednym, dwóch i trzech okresach startowych.

4 12 Andrzej Pac-Pomarnacki Ryc. 1. Przebieg zintegrowanej krzywej obci¹ enia w rocznym cyklu treningu o dwóch okresach startowych (czêsto stosowany w lekkoatletyce) (wg 2. poz. piœmiennictwa). Tabela 1 Ró ne modele rocznego cyklu treningu (rozk³ad mikrocykli tygodniowych). Roczny plan Okres treningu treningu przygoto- przejœ- (tygodnie) startowy wawczy ciowy jeden okres startowy (52) dwa okresy startowe (26) 3 okresy startowe (17-18) 32 lub wiêcej 13 lub wiêcej 8 lub wiêcej Cel mezocyklu Tabela 2 Objêtoœæ intensywnoœæ obci¹ eñ w mezocyklach treningu si³owego. serie Objêtoœæ Cele planu treningu (tygodniowe, okresowe) s¹ realizowane przede wszystkim za pomoc¹ obci¹ eñ fizycznych. W rozk³adzie ich wielkoœci musi znaleÿæ odbicie zmiennoœæ relacji pomiêdzy intensywnoœci¹ i objêtoœci¹, zgodnie z zasad¹ stopniowanej opozycji (wy sza intensywnoœæ ni sza objêtoœæ i odwrotnie). Na model rocznego cyklu treningu wp³ywaj¹ wymagania dyscypliny sportu oraz cel okresu startowego. Ryc. 2 uka- Intensywnoœæ powtó- 1 PM rzenia (%) Hipertrofia Si³a Si³a/moc Dyspozycja startowa ponad 90

5 Zasada okresowoœci fundament struktury cyklu treningowego (1) 13 Ryc. 2. Model periodyzacji w rocznym cyklu treningu kszta³tuj¹cym dyspozycje si³owe (wg 3. poz. piœm.). zuje zmiany obci¹ eñ (intensywnoœci i objêtoœci), których g³ównym celem jest rozwój u zawodnika dyspozycji si³owych. Tu nale y wyjaœniæ, e jak wskazuj¹ Wilmore i Costill (5), powo- ³uj¹c siê na Flacka i Kremera praca nad rozwojem dyspozycji si³owych sk³ada siê z 5 kolejnych faz/okresów: hipertrofii (powiêkszenie rozmiarów miêœni), si³y, mocy, szczytowej wartoœci si³y oraz aktywnego wypoczynku. W tabeli 2 podano wskaÿniki obci¹ eñ w ramach treningu si³owego stosowanego w kolejnych okresach makrocyklu. Rozk³ad obci¹ eñ w makrocyklu treningowym o takim samym charakterze, przewiduj¹cym dwa okresy startowe, ukazuje ryc. 3. Ryc. 3. Struktura rocznego cyklu treningu o dwóch okresach startowych (wg 3. poz. piœm.).

6 14 Andrzej Pac-Pomarnacki Opisane zmiany struktury rocznego cyklu treningu s¹ efektem dalszego rozpracowywania koncepcji periodyzacji treningu. Dzieje siê tak na skutek nowych faktów naukowych, ale przede wszystkim naporu bie ¹cej praktyki sportu. Uwarunkowania programów treningu w ró nych dyscyplinach sportu Przy ocenie poprawnoœci i skutecznoœci programów i planów treningu bierze siê pod uwagê, czy i w jakim stopniu odpowiadaj¹ one wymaganiom dyscypliny sportu, któr¹ uprawia zawodnik. Dyscypliny ró ni¹ siê bowiem warunkami, w jakich okreœlone dyspozycje zawodnika poddawane s¹ próbie wspó³zawodnictwa. Jeœli s¹ to dyspozycje si³owych (si³a/moc), to obci¹ enia treningowe mog¹ mieæ taki przebieg, jak na ryc. 4. Ca³kowicie odmienny rozk³ad obci¹ eñ wystêpuje w rocznym cyklu zawodników uprawiaj¹cych dyscypliny, w których na pierwszym miejscu znajduj¹ siê dyspozycje wytrzyma³oœciowe (ryc. 5). W tym modelu obci¹ enie treningowe wzrasta stopniowo najwy - szy poziom krzywe obrazuj¹ce objêtoœæ i intensywnoœæ osi¹gaj¹ w chwili rozpoczêcia okresu startowego. Odt¹d chodzi tylko o utrzymanie wysokiego poziomu tych dyspozycji. W ramach ogólnej koncepcji rocznego cyklu treningu z powodu rozmaitych uwarunkowañ warianty jego struktury mog¹ byæ ró ne. Przyk³ady, jakich u y- Ryc. 4. Przyk³ad rozk³adu obci¹ eñ w rocznym cyklu treningu zawodników uprawiaj¹cych zespo³owe gry sportowe (wg 3. poz. piœm.).

7 Zasada okresowoœci fundament struktury cyklu treningowego (1) 15 Ryc. 5. Rozk³ad obci¹ eñ w rocznym cyklu treningu zawodnika uprawiaj¹cego dyscyplinê sportu o charakterze wytrzyma³oœciowym (wg 3. poz. piœm.). liœmy, maj¹ podkreœlaæ zasadnicz¹ rolê jak¹ odgrywaj¹ cele okresów (podokresów) i g³ówny nurt treningu rozk³ad obci¹ eñ. Tygodniowy mikrocykl treningu Jest to podstawowa jednostka struktury programu treningu. Olbrzymi¹ zalet¹ mikrocyklu tygodniowego jest jego sterownoœæ. Przy dobrze wielkoœci i rozk³adzie obci¹ eñ treningowych trzeba uwzglêdniæ okres (podokres) rocznego cyklu, jego cel oraz stan dyspozycji fizycznych zawodnika. Zamieszczone ni ej przyk³ady ukazuj¹ trzy ró ne modele mikrocykli, maj¹cych na celu rozwój dyspozycji si³owych zawodnika. Pierwszy (ryc. 6) mo na okreœliæ mianem nisko intensywnego. Tylko jeden trening wyró nia siê wysok¹ intensywnoœci¹ pracy, w pozosta³ych jest ona umiarkowana, niedziela przeznaczona jest na odpoczynek. Drugi model (ryc. 7) jest przyk³adem obci¹ enia o umiarkowanej, a trzeci (ryc. 8) o wysokiej intensywnoœci. Efektem ³¹czenia mikrocykli tygodniowych w d³u sze ³añcuchy (po 4-6) jest mezocykl, zawieraj¹cy ten sam, jasno zdefiniowany, cel. Teoretyczny model rozk³adu obci¹ eñ, w wymiarze intensywnoœci (wraz z wewnêtrzn¹ struktur¹), w trzech 3-tygodniowych mezocyklach mo e byæ taki, jak pokazano na ryc. 9. Nale y zwróciæ uwagê, e intensywnoœæ 3 kolejnych mikrocykli tygodniowych jest umiarkowana, wysoka i niska. Jakie s¹ strefy trenin-

8 16 Andrzej Pac-Pomarnacki Ryc. 6. Mikrocykl tygodniowy treningu o niskiej intensywnoœci (wg 5. poz. piœm.). Ryc. 7. Mikrocykl tygodniowy treningu o umiarkowanej intensywnoœci (wg 5. poz. piœm.). gu ( strefy intensywnoœci obci¹ enia ), oraz jakie kryteria stanowi¹ podstawê dla ich wyznaczenia, Czytelnik dowie siê z opracowania w dziale Encyklopedia nauk o sporcie i medycyny sportowej, na stronie 111.

9 Zasada okresowoœci fundament struktury cyklu treningowego (1) 17 Ryc. 8. Mikrocykl tygodniowy treningu o wysokiej intensywnoœci (wg 4. poz. piœm.). Ryc. 9. Rozk³ad obci¹ eñ w 3-tygodniowych mezocyklach w okresie przygotowawczym, cel rozwój u zawodnika ogólnych dyspozycji wytrzyma³oœciowych i si³owych (wg 5. poz. piœm.). MO maksymalne obci¹ enie, WO wysokie obci¹ enie, NO niskie obci¹ enie. Dwa nastêpne przyk³ady zawieraj¹ propozycjê treœci oraz intensywnoœci pracy w mikrocyklu tygodniowym z dwoma zawodami (na pocz¹tku i koñcu mikrocyklu, tab. 3) oraz przy trzech startach w ci¹gu tygodnia (tab. 4). Jak¹ po-

10 18 Andrzej Pac-Pomarnacki Tabela 3 Program treningu si³owego w mikrocyklu z dwoma startami. Dzieñ Typ zawody dzieñ trening trening trening trening trening zawody aktyw- wolny techniczno techniczno techniczno techniczno modelowy noœci -taktyczny -taktyczny -taktyczny -taktyczny (30-40 min) odpoczy- æwiczenia/ niekwaso- kwaso- szybkoœænek/ /wysi³ek mlekowy mlekowy -moc- /odnowa d³ugo- szybkoœæ- system -zwinnoœæ trwa³y -moc- energe- -zwinnoœæ tyczny tlenowy obci¹- wysokie przerwa niskie- wysokie œrednie wysokie niskie wysokie enie -œrednie Tabela 4 Program treningu w mikrocyklu z trzema startami. Dzieñ Typ zawody wypo- trening zawody wypo- trening trening zawody aktyw- czynek techniczno czynek/ techniczno taktyczny noœci -taktyczny /odnowa -taktyczny odpo- szybkoœæ trening szybkoœæ trening czynek/ (niekwa- technicz- (niekwa- modelowy /odnowa somle- no-tak- somle- (30-45 kowy) tyczny kowy) min) si³y maksy- malnej (30 min) kwasomlekowsystem energetyczny (trening modelowy) trening mocy (20 min) obci¹- wysokie przerwa œrednie wysokie niskie wysokie niskie wysokie enie

11 Zasada okresowoœci fundament struktury cyklu treningowego (1) 19 Tabela 5 Program treningu w mikrocyklu z weekendem startowym (turniej). Dzieñ Poniedzia³ek Wtorek Œroda Czwartek Pi¹tek Sobota Niedziela Typ przerwa trening trening trening zawody zawody zawody aktyw techniczno- techniczno- technicznonoœci -taktyczny taktyczny taktyczny odpoczynek/ æwiczenia niekwaso- trening /odnowa o d³ugim mlekowy modelowy czasie - trening trwania szybkoœci, mocy, zwinnoœci trening mocy (30 min) obci¹- przerwa œrednie œrednie/ niskie wysokie wysokie wysokie enie /wysokie staæ mo e przybraæ mikrocykl tygodniowy, w którego koñcowej czêœci (3 ostatnie dni) przewidziano zawody (turniej), ukazano w tab. 5. Przedstawione wy ej rozk³ady treœci oraz wielkoœci obci¹ eñ treningowych, ujête w makrocykle czy mniejsze elementy odnosz¹ siê do tzw. liniowego modelu okresowoœci obci¹ enie wzrasta stopniowo, relacje pomiêdzy intensywnoœci¹ a objêtoœci¹ pozostaj¹ wzglêdnie sta³e na przestrzeni mezocyklu. W og³oszonym jakiœ czas temu modelu nieliniowej periodyzacji treningu zmiany intensywnoœci i objêtoœci obci¹ enia s¹ dokonywane bardzo czêsto, z zajêcia treningowego na zajêcie. Jak podaj¹ Fleck i Kramer (za poz. 3 piœm.), model ten ma siê sprawdzaæ w sportach si³owych. Tabela 6 pokazuje Tabela 6 Przyk³ad nieliniowej periodyzacji treningu. Odpoczynek Dzieñ Serie Powtórzenia miêdzy seriami PM 2 min PM 3-4 min PM 1 min zmiany obci¹ enia w trzech kolejnych sesjach treningu. W okresie bezpoœrednio poprzedzaj¹cym start w zawodach bardzo wa ne znaczenie ma sposób, w jaki zostaje przeprowadzona redukcja obci¹- enia treningowego. Przyk³ady rozwi¹zania tej kwestii przedstawiono na ryc. 10 i 11 (wg poz. 2 piœm.).

12 20 Andrzej Pac-Pomarnacki Ryc. 10. Zmiany objêtoœci oraz intensywnoœci obci¹ enia w fazie przedstartowej w dyscyplinach o charakterze szybkoœciowo-si³owym. Ryc. 11. Zmiany objêtoœci oraz intensywnoœci obci¹ enia w fazie przedstartowej w dyscyplinach o charakterze wytrzyma³oœciowym. Jakie perspektywy czekaj¹ trenera autora i kierownika programu treningu? Nie ulega w¹tpliwoœci, i nadchodz¹ trudne czasy. W kilku ostatnich dekadach nast¹pi³y w sporcie wielorakie i g³êbokie zmiany. S¹ one skutkiem prymatu, jaki zdoby³o wpó³zawodnictwo (obok funkcji porównywania si³ istotnego znaczenia nabra³ popis umiejêtnoœci; zawody to równie widowisko) nad innymi jego elementami. Oznacza to m.in. wyd³u enie okresu startowego, dotyczy

13 Zasada okresowoœci fundament struktury cyklu treningowego (1) 21 niemal ka dej dyscypliny sportu. Musia- ³o siê to, rzecz jasna, odbyæ kosztem pozosta³ych okresów rocznego makrocyklu (nast¹pi³o ich skrócenie). Do tego nale- y dodaæ zagêszczenie kalendarza zawodów, w zwi¹zku z wprowadzeniem nowych imprez, presti owych i bardzo wymagaj¹cych, organizowanych rok po roku, a nie cyklicznie, w pewnych odstêpach czasu, jak igrzyska olimpijskie, mistrzostwa œwiata czy Europy. Skutkiem czêstych i maksymalnych wysi³ków startowych, którym towarzyszy wysokie napiêcie psychiczne oraz niedostateczny wypoczynek, u coraz wiêkszej liczby zawodników stwierdza siê stany przeci¹ enia organizmu (nierzadko tak e przetrenowanie) i niestabilnoœæ formy sportowej nawet u doœwiadczonych, najlepszych. Sport najwy szych osi¹gniêæ powoli zbli a siê do granicy rozwoju. O nowe rekordy u³amek setnej czêœci sekundy, centymetra czy gramy, dziœ trzeba toczyæ prawdziw¹ walkê, nie tyle podczas zawodów, ile podczas treningów. Trenerom z coraz wiêkszym trudem przychodzi godziæ zasady szko³y i sztuki treningu z wymaganiami rywalizacji. W tych warunkach wyj¹tkowego wprost znaczenia nabiera umiejêtnoœæ tworzenia planów treningu, opartych na racjonalnych za³o eniach i metodologii. Nie trac¹c perspektywy makro- i mezocykli, nale y skupiæ uwagê na planach mikrocykli w okresie startowym. Ten okres sta³ siê bo- wiem newralgiczny i rozstrzygaj¹cy. Co w mikrocyklach jest najwa niejsze? Zdaniem trenera Chrisa Harnisha, takie ustrukturalizowanie cyklu treningu, w którym okresy kompensacyjne znajduj¹ miejsce po ka dym cyklu i ka dych zawodach. Niektórzy nadziejê na poprawê sytuacji pok³adaj¹ w wykorzystywaniu w szerszym zakresie nowych technik informatycznych do prac planistycznoprogramowych, analiz wyników, prognozowania itd.. To jest s³uszna opinia, ale nale y pamiêtaæ, i ten fragment pracy trenera, który odbywa siê poza boiskiem, sal¹, p³ywalni¹ czy kortem, nosi inny charakter. Program komputerowy mo e pomóc w zapisie, a potem w uzyskaniu szybkiego dostêpu do zapisanych informacji, ale pomys³ czy nowa koncepcja musz¹ zrodziæ siê w g³owie trenera. Niestety, nikt trenera w tym nie wyrêczy. Musi polegaæ na w³asnych si³ach pomna aæ wiedzê, uczyæ siê, staraæ siê byæ coraz m¹drzejszym. Piœmiennictwo 1. Bompa T. O., Carrera M. C.: Periodization Training for Sport. Human Kinetics Foran B.: High-Performance Sports Conditioning. Human Kinetics Publisher Inc Hoffman T. J.: Physiological Aspects of Sport Training and Performance. Human Kinetics Sharkey B. J., Gaskill S. E.: Sport Physiology for Coaches. Human Kinetics Wilmore J. H., Costill D. L.: Physiology of Sport and Exercise. Human Kinetics 1999.

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Teoria treningu. Bezpoœrednie przygotowanie startowe oczekiwania i w¹tpliwoœci. Dariusz Kielak

Teoria treningu. Bezpoœrednie przygotowanie startowe oczekiwania i w¹tpliwoœci. Dariusz Kielak Teoria treningu 13 Powodzenie BPS zale y przede wszystkim od tego, w jakim stopniu zostan¹ odwzorowane wymogi i warunki oczekiwanego startu, oraz od tego, czy struktura, treœæ i formy pracy treningowej

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ZWIĘKSZANIE SIŁY MIĘŚNIOWEJ SPORTOWCÓW BIBLIOTEKA TRENERA

KOMPLEKSOWE ZWIĘKSZANIE SIŁY MIĘŚNIOWEJ SPORTOWCÓW BIBLIOTEKA TRENERA Zbigniew Trzaskoma Łukasz Trzaskoma KOMPLEKSOWE ZWIĘKSZANIE SIŁY MIĘŚNIOWEJ SPORTOWCÓW BIBLIOTEKA TRENERA Spis treści Od autorów... 11 W stęp... 13 1.1. Cel pracy... 13 1.2. Znaczenie siły mięśniowej w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r. UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 września 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości

Bardziej szczegółowo

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH ART. 151 1 K.P. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU TRENERSKIEGO Z KOSZYKÓWKI LICENCJA C. Część ogólna kursu trenerskiego z koszykówki licencja C

PROGRAM KURSU TRENERSKIEGO Z KOSZYKÓWKI LICENCJA C. Część ogólna kursu trenerskiego z koszykówki licencja C PROGRAM KURSU TRENERSKIEGO Z KOSZYKÓWKI LICENCJA C Część ogólna kursu trenerskiego z koszykówki licencja C Lp Przedmiot e-learning Przedmioty podstawowe: 1. Anatomia 4 4 2. Biochemia 4 4 3. Biomechanika

Bardziej szczegółowo

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi 5.3. Regula falsi i metoda siecznych 73 Rys. 5.1. Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi Rys. 5.2. Przypadek f (x), f (x) > w metodzie regula falsi 74 V. Równania nieliniowe i uk³ady równañ liniowych

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO

REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO Załącznik Nr 25 REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO 1. Zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Motorowego, podstawowymi dokumentami niezbędnymi do udziału w zawodach kartingowych,

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Dyrektor ZPG i SP im. Jana Pawła II w Leźnie ustala, co następuje:

Dyrektor ZPG i SP im. Jana Pawła II w Leźnie ustala, co następuje: REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWOŁYWANIA PAR ZAWODNIK / KOŃ do KADRY NARODOWEJ

REGULAMIN POWOŁYWANIA PAR ZAWODNIK / KOŃ do KADRY NARODOWEJ REGULAMIN POWOŁYWANIA PAR ZAWODNIK / KOŃ do KADRY NARODOWEJ w DYSCYPLINIE UJEŻDŻENIE Obow. od: U/864/19/Z/2015 z dnia 21.12.2015 Niniejszy regulamin okre la zasady powo ywania par zawodnik / ko do Kadry

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Ćwiczenie: Ruch harmoniczny i fale Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA www.a22.arch.pk.edu.pl sl8 2004/2005 dr hab. arch. PIOTR GAJEWSKI www.piotrgajewski.pl 05 kwietnia 6. OBOWI ZKI ARCHITEKTA WOBEC ZAWODU CZYLI DLACZEGO NIE MO NA BRAÆ PIENIÊDZY,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie procesów logistycznych w systemach wytwarzania

Projektowanie procesów logistycznych w systemach wytwarzania GABRIELA MAZUR ZYGMUNT MAZUR MAREK DUDEK Projektowanie procesów logistycznych w systemach wytwarzania 1. Wprowadzenie Badania struktury kosztów logistycznych w wielu krajach wykaza³y, e podstawowym ich

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Struktura treningu sportowego (periodyzacja) Andrzej Kosmol AWF Warszawa, Wydział Rehabilitacji andrzej.kosmol@awf.edu.pl

Struktura treningu sportowego (periodyzacja) Andrzej Kosmol AWF Warszawa, Wydział Rehabilitacji andrzej.kosmol@awf.edu.pl Struktura treningu sportowego (periodyzacja) Andrzej Kosmol AWF Warszawa, Wydział Rehabilitacji andrzej.kosmol@awf.edu.pl Struktura treningu to układ i rozmieszczenie elementów składowych procesu, sposoby

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie.

Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie. Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie. Transmisja radiowa umo liwia wiêksz¹ dowolnoœæ przy instalowaniu i u ytkowaniu urz¹dzeñ. Protokó³ X2D jest

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 9 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 9 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 15 1050 Poz. 69 69 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Bardziej szczegółowo

Fizjologia człowieka

Fizjologia człowieka Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra: Promocji Zdrowia Zakład: Biomedycznych Podstaw Zdrowia Fizjologia człowieka Osoby prowadzące przedmiot: Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Jastrzębski

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Karta pracy III.. Imię i nazwisko klasa Celem nauki jest stawianie hipotez, a następnie ich weryfikacja, która w efekcie

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

TRENING ZDROWOTNY jest to rodzaj aktywności fizycznej podjętej z motywów zdrowotnych, mającej na celu podniesienie poziomu wydolności i sprawności

TRENING ZDROWOTNY jest to rodzaj aktywności fizycznej podjętej z motywów zdrowotnych, mającej na celu podniesienie poziomu wydolności i sprawności TRENING ZDROWOTNY jest to rodzaj aktywności fizycznej podjętej z motywów zdrowotnych, mającej na celu podniesienie poziomu wydolności i sprawności psychofizycznej oraz usprawnienie procesów życiowych własnego

Bardziej szczegółowo

KURS TRENERA II KLASY Z NARCIARSTWA KLASYCZNEGO CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA

KURS TRENERA II KLASY Z NARCIARSTWA KLASYCZNEGO CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA KURS TRENERA II KLASY Z NARCIARSTWA KLASYCZNEGO CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA PROGRAM KURSU Celem kursu: Celem zajęd jest przygotowanie kursantów do: Kompleksowego prowadzenia nauczania narciarstwa klasycznego.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KURSU INSTRUKTORÓW ŁUCZNICTWA Lubawa 27.12.2011-20.02.2012

HARMONOGRAM KURSU INSTRUKTORÓW ŁUCZNICTWA Lubawa 27.12.2011-20.02.2012 HARMONOGRAM KURSU INSTRUKTORÓW ŁUCZNICTWA Lubawa 27.12.2011-20.02.2012 Data Temat Godziny zajęć Prowadzący 27.12.11 Podstawy budowy ciała człowieka 9.00-11.15 lek.med. Robert Zbysław Budowa mięśnia szkieletowego

Bardziej szczegółowo

Wybrane systemy czasu pracy : Podstawowy system czasu pracy, Równoważny system czasu pracy, Zadaniowy system czasu pracy, System skróconego tygodnia

Wybrane systemy czasu pracy : Podstawowy system czasu pracy, Równoważny system czasu pracy, Zadaniowy system czasu pracy, System skróconego tygodnia Wymiar czasu pracy Wybrane systemy czasu pracy : Podstawowy system czasu pracy, Równoważny system czasu pracy, Zadaniowy system czasu pracy, System skróconego tygodnia prac, System pracy weekendowej Wymiar

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 XVIIILO.4310.5.2016 XVIII LO im. Jana Zamoyskiego ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ

4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ 4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA 4.1. Ocena jakoœci powietrza w odniesieniu do norm dyspozycyjnych O jakoœci powietrza na danym obszarze decyduje œredni poziom stê eñ zanieczyszczeñ w okresie doby, sezonu, roku.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

PLANY WYNIKOWE W ZAKRESIE III KLASY GIMNAZJUM. opracowane na podstawie materia³ów katechetycznych Jezus prowadzi i zbawia z serii W DRODZE DO EMAUS

PLANY WYNIKOWE W ZAKRESIE III KLASY GIMNAZJUM. opracowane na podstawie materia³ów katechetycznych Jezus prowadzi i zbawia z serii W DRODZE DO EMAUS PLANY WYNIKOWE W ZAKRESIE III KLASY GIMNAZJUM opracowane na podstawie materia³ów katechetycznych Jezus prowadzi i zbawia z serii W DRODZE DO EMAUS Dzia³anie nauczyciela, w tym równie katechety, jest œciœle

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 35 w Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego odbywa się na podstawie:

I. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 35 w Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego odbywa się na podstawie: Zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 35 w Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna W roku szkolnym 2016/2017 oferujemy naukę w klasach ogólnodostępnych z innowacjami pedagogicznymi:

Bardziej szczegółowo

Komunikat 16 z dnia 2015-05-07 dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej

Komunikat 16 z dnia 2015-05-07 dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej Komunikat 16 z dnia 2015-05-07 dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej www.sad24.com Wszystkie poniższe informacje zostały przygotowane na podstawie obserwacji laboratoryjnych oraz lustracji wybranych

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Tylko zawodnicy umieszczeni na liście (24 osób w konkurencji) mogą startować w finale OOM.

Tylko zawodnicy umieszczeni na liście (24 osób w konkurencji) mogą startować w finale OOM. Lekkoatletyka (*2015) 1. Organizator Organizatorem OOM-MPJM jest Polski Związek Lekkiej Atletyki. 2. Termin zawodów Finały: 5-7.08.2015 miejsce do ustalenia 3. Program Zawody rozegrane będą w następujących

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK LEKCYJNY DLA ODDZIA ÓW SZKO Y PONADGIMNAZJALNEJ

DZIENNIK LEKCYJNY DLA ODDZIA ÓW SZKO Y PONADGIMNAZJALNEJ (nazwa szko³y) im. (adres szko³y) (województwo) (gmina/dzielnica) DZIENNIK LEKCYJNY DLA ODDZIA ÓW SZKO Y PONADGIMNAZJALNEJ ODDZIA Rok szkolny Klasyfikacja zawodowa (wpisuj¹ szko³y zawodowe) Samorz¹d klasowy:

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Studia I stopnia. Autor: Tomasz Frołowicz

METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Studia I stopnia. Autor: Tomasz Frołowicz METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Autor: Tomasz Frołowicz LEKCJA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO TYPY I RODZAJE LEKCJI PEDAGOGICZNE CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA I CZYNNOŚCI UCZNIÓW Wychowanie jest to sztuka, której nikt dotąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU do Statutu ZSTiO REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU 2 Wstęp Zasady rekrutacji uczniów regulują: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie język niemiecki ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Ma³gorzata Czajkowska Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu: 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Czy na początku XX wieku w Arktyce było mniej lodu niż obecnie?

Czy na początku XX wieku w Arktyce było mniej lodu niż obecnie? Czy na początku XX wieku w Arktyce było mniej lodu niż obecnie? Określenie ostatnich minimów zasięgu pokrywy lodowej Arktyki jako rekordowe, czy bezprecedensowe często powoduje atak ostrej czkawki u sceptyków

Bardziej szczegółowo

Korekta jako formacja cenowa

Korekta jako formacja cenowa Korekta jako formacja cenowa Agenda Co to jest korekta i jej cechy Korekta a klasyczne formacje cenowe Korekta w teorii fal Geometria Czas - jako narzędzie Przykłady Korekta To ruch ceny na danym instrumencie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Technikum Elektronicznego nr 1

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Technikum Elektronicznego nr 1 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Technikum Elektronicznego nr 1 Podstawy prawne: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r., poz.2156 ze zm.) 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK STAŻU. Nazwisko i imię ucznia... Klasa :... Specjalizacja... Rok szkolny... adres... nr telefonu.., email:.. Miejsce odbywania praktyki..

DZIENNICZEK STAŻU. Nazwisko i imię ucznia... Klasa :... Specjalizacja... Rok szkolny... adres... nr telefonu.., email:.. Miejsce odbywania praktyki.. Załącznik nr 1 do umowy DZIENNICZEK STAŻU I. DANE OSOBOWE STAŻYSTY Nazwisko i imię ucznia... Klasa :....... Specjalizacja... Rok szkolny......... adres..... nr telefonu.., email:.. Miejsce odbywania praktyki..

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Praca badawcza Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w roku szkolnym 2016/17

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w roku szkolnym 2016/17 ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w roku szkolnym 2016/17 Przedstawione niżej zasady rekrutacji dotyczą przedszkoli miejskich oraz oddziałów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH SŁUCHACZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE.

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH SŁUCHACZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE. OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH SŁUCHACZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE. 1 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza. 2. Ocenianie o którym mowa w ust.1

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 2574 UCHWAŁA NR XVIII/249/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH. z dnia 30 marca 2016 roku

Kraków, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 2574 UCHWAŁA NR XVIII/249/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH. z dnia 30 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 2574 UCHWAŁA NR XVIII/249/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego

Bardziej szczegółowo

Aktywność ruchowa osób starszych Nordic Walking

Aktywność ruchowa osób starszych Nordic Walking Aktywność ruchowa osób starszych Nordic Walking Agnieszka Kwiatkowska II rok USM Proces starzenia Spadek beztłuszczowej masy ciała, wzrost procentowej zawartości tkanki tłuszczowej, Spadek siły mięśniowej,

Bardziej szczegółowo

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma. Dotyczy: Zamówienia publicznego nr PN/4/2014, którego przedmiotem jest Zakup energii elektrycznej dla obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus. Liczba stron: 3 Prosimy o niezwłoczne

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

tróżka Źródło: www.fotolia.pl

tróżka Źródło: www.fotolia.pl Ogród na tarasie Wiele bylin przeżywa właśnie pełnię swego rozkwitu, ale nie jest jeszcze za późno, aby dosadzić nowe efektowne rośliny i wzbogacić swój taras niezwykłymi aranżacjami. tróżka Źródło: www.fotolia.pl

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 zawarta w dniu...r. pomiędzy: Niepublicznym Żłobkiem Pisklęta w Warszawie reprezentowanym przez właściciela Roksanę Czyszanowską,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA 4 INSTYTUT MEDICUS FUNKCJA KWADRATOWA. Kurs przygotowawczy na studia medyczne. Rok szkolny 2010/2011. tel. 0501 38 39 55 www.medicus.edu.

MATEMATYKA 4 INSTYTUT MEDICUS FUNKCJA KWADRATOWA. Kurs przygotowawczy na studia medyczne. Rok szkolny 2010/2011. tel. 0501 38 39 55 www.medicus.edu. INSTYTUT MEDICUS Kurs przygotowawczy na studia medyczne Rok szkolny 00/0 tel. 050 38 39 55 www.medicus.edu.pl MATEMATYKA 4 FUNKCJA KWADRATOWA Funkcją kwadratową lub trójmianem kwadratowym nazywamy funkcję

Bardziej szczegółowo

Trening progresywny. Trening wzmacniaj¹cy i utrzymuj¹cy miêœnie w dobrej kondycji odzyskiwanie formy. Osi¹ganie wyników sportowych i kulturystycznych

Trening progresywny. Trening wzmacniaj¹cy i utrzymuj¹cy miêœnie w dobrej kondycji odzyskiwanie formy. Osi¹ganie wyników sportowych i kulturystycznych Trening progresywny Trening progresywny sk³ada siê z trzynastu etapów. Systematycznie pokonuj¹c kolejne poziomy trudnoœci, bêdziesz osi¹ga³ widoczne rezultaty sportowe i zaobserwujesz sta³¹ poprawê wygl¹du

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 14 Strona 2 z 14 Strona 3 z 14 Strona 4 z 14 Strona 5 z 14 Strona 6 z 14 Uwagi ogólne Egzamin praktyczny w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych zdawały wyłącznie osoby w wieku wskazującym

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Rady Pedagogicznej Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Centralnego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PRZYJĘCIA UCZNIA DO TRZYLETNIEGO (Z MOŻLIWOŚCIĄ ROCZNEGO WYDŁUŻENIA) XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO SPECJALNEGO

PROCEDURY PRZYJĘCIA UCZNIA DO TRZYLETNIEGO (Z MOŻLIWOŚCIĄ ROCZNEGO WYDŁUŻENIA) XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO SPECJALNEGO PROCEDURY PRZYJĘCIA UCZNIA DO TRZYLETNIEGO (Z MOŻLIWOŚCIĄ ROCZNEGO WYDŁUŻENIA) XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO SPECJALNEGO PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM PN. CENTRUM AUTYZMU I CAŁOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY CZASU PRACY. 1. PODSTAWOWY [art. 129 KP]

SYSTEMY CZASU PRACY. 1. PODSTAWOWY [art. 129 KP] 1. PODSTAWOWY [ 129 KP] Podstawowy system czasu w typowych (standardowych) stosunkach : do 8 godzin Standardowo: do 4 miesięcy Wyjątki: do 6 m-cy w rolnictwie i hodowli oraz przy ochronie osób lub pilnowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA w Zespole Szkół Specjalnych nr 91

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA w Zespole Szkół Specjalnych nr 91 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA w Zespole Szkół Specjalnych nr 91 Gimnazjum nr 100 Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w Polsce. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów. 45 min

Wolontariat w Polsce. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów. 45 min Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów 45 min Wolontariat w Polsce Autorka scenariusza: Małgorzata Wojnarowska Cele lekcji: Uczeń: wyjaśnia znaczenie

Bardziej szczegółowo

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego?

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Twój rodzaj CV Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Odpowiedz sobie na pytanie: Na czym polega fenomen dobrego CV jakie informacje powinny być widoczne w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ W dniu 200.. roku, w Płocku pomiędzy: 1. Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w Wyszkowie, z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Geodetów 45a,

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Ważne informacje dla rodziców i uczniów o sprawdzianie w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminie w ostatnim roku nauki w gimnazjum

Ważne informacje dla rodziców i uczniów o sprawdzianie w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminie w ostatnim roku nauki w gimnazjum Ważne informacje dla rodziców i uczniów o sprawdzianie w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminie w ostatnim roku nauki w gimnazjum Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Publicznych 33-270 Wietrzychowice tel.: (014) 641-80-15 NIP: 871-13-91-921 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Świadczenie usług transportowych autobusami

Bardziej szczegółowo

Zasady wizualizacji PROW 2014-2020

Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 Materiał opracowany przez Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo