Zasada okresowoœci, jako konsekwencja zmiennoœci pracy treningowej, jest jedn¹ z najbardziej podstawowych, na których opiera siê proces treningu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasada okresowoœci, jako konsekwencja zmiennoœci pracy treningowej, jest jedn¹ z najbardziej podstawowych, na których opiera siê proces treningu."

Transkrypt

1 Teoria treningu 9 Zasada okresowoœci, jako konsekwencja zmiennoœci pracy treningowej, jest jedn¹ z najbardziej podstawowych, na których opiera siê proces treningu. Andrzej Pac-Pomarnacki Zasada okresowoœci fundament struktury cyklu treningowego (1) W opracowaniu ukazano ewolucjê pogl¹dów na koncepcjê okresowoœci (periodyzacjê) pracy treningowej, jej teoretyczne podstawy. Przyk³ady planów treningu w makro- i mikrocyklach, odnosz¹ce siê do ró nych dyspozycji wymaganych od zawodnika przez ró ne dyscypliny sportu, zosta³y zaczerpniête z aktualnych Ÿróde³ naukowych. S OWA KLUCZOWE: planowanie treningu zasada okresowoœci cykl treningowy. W czym tkwi istota okresowoœci treningu? W najbardziej syntetyczny sposób, wskazuj¹cy na sedno zagadnienia okresowoœci w odniesieniu do treningu sportowego, wypowiedzieli siê Sharkey i Gaskill (4): Okresowoœæ treningu jest procesem w³¹czenia zmiennoœci do planu treningowego. Ta zmiennoœæ jest programowana na kilku poziomach: dziennym, tygodniowym, sezonowym, odnosi siê te do okresu ca³ej kariery zawodnika. Zmiennoœæ ta przede wszyst- Sport Wyczynowy 2006, nr 7-8/

2 10 Andrzej Pac-Pomarnacki kim dotyczy nastêpstwa pracy i odpoczynku, a tak e rozk³adu obci¹ eñ treningowych (ich si³y i charakteru oddzia³ywania na organizm zawodnika) w sekwencjach æwiczeñ serii, zajêæ, mikrocykli itd. Zmiennoœæ pracy ma s³u yæ doprowadzeniu zawodnika do uzyskania optymalnej dyspozycji fizycznej, a ta, z kolei, ma mu umo liwiæ realizacjê celów, zawartych w programie treningu na poszczególne okresy. Na zasadzie okresowoœci opiera siê proces treningu w wymiarze czasowym. Jest to zasada o charakterze uniwersalnym obowi¹zuje w ka dej dyscyplinie sportu, uwzglêdniaj¹c jej specyficzne cele i warunki stawiane zawodnikom. Trochê historii, czyli o ewolucji koncepcji okresowoœci treningu Jak podaj¹ Bompa i Carrera (1), zasad¹ okresowoœci treningu kierowali siê ju trenerzy w czasach staro ytnych igrzysk olimpijskich. By³a ona znana, choæ nie tak eksploatowana, i póÿniej. Dopiero w drugiej po³owie wieku XX, kiedy zaczê³y pojawiaæ siê coraz liczniejsze prace naukowe, sta³a siê przedmiotem szerokiego zainteresowania. Wi¹ e siê to z okresem silnego rozwoju nauk o sporcie w Europie Wschodniej i Rosjaninen L. P. Matwiejewem. W 1965 r. og³osi³ on pracê, w której przedstawi³ koncepcjê periodyzacji rocznego cyklu treningu. Wyró ni³ w nim trzy zasadnicze okresy. Koncepcja periodyzacji opiera³a siê na zjawisku tzw. ogólnego zespo³u adaptacji, opisanego przez H. Selyego, który dowodzi³, e reakcja organizmu na bodziec jest trójfazowa: pierwsza faza wywo³uje pogorszenie dyspozycji wysi³kowych; druga adaptacji do bodÿca przynosi widoczn¹ ich poprawê; w trzeciej dochodzi do wyczerpania, organizm nie jest w stanie dalej adaptowaæ siê do bodÿców. Jeœli ich si³a nie zostanie zmniejszona, mo e pojawiæ siê stan permanentnego zmêczenia (przetrenowania). Jeœli natomiast w tym momencie nast¹pi odpoczynek, organizm, po jakimœ czasie, odzyska zdolnoœæ do dalszej adaptacji i stanie siê mo liwy dalszy wzrost dyspozycji wysi³kowych. W œwietle tej teorii jednym z celów stosowania zasady okresowoœci jest unikniêcie lub zminimalizowanie okresów wyczerpania przez organizm zawodnika zdolnoœci adaptacyjnych i utrzymanie skutecznoœci bodÿców treningowych. Odnosi siê to zw³aszcza, choæ nie tylko, do tych faz (okresów, podokresów, cykli) treningu, które maj¹ prowadziæ do zwiêkszenia potencja³u energetycznego i rozwoju sprawnoœci (zdolnoœci) fizycznej zawodnika. Czy planowanie pracy treningowej jest konieczne? Panuje powszechna i zgodna panuje opinia co do tego, e planowanie jest najtrudniejszym elementem procesu treningowego (kierowanie, realizacja, kontrola itd.). Jest ono czynnoœci¹ specjalistyczn¹, wymagaj¹c¹ wie-

3 Zasada okresowoœci fundament struktury cyklu treningowego (1) 11 dzy (ogólnej i z zakresu w³asnej dziedziny sportu) oraz doœwiadczenia, ale wkracza równie w sferê sztuki, bo wymaga od trenera wyobraÿni, pomys³owoœci, innowacyjnoœci, zdolnoœci przewidywania. A przewidzieæ wszystkich sytuacji, jakie mog¹ siê zdarzyæ w trakcie realizacji planów treningu, nie sposób. Nie wszystkie cele po jakimœ czasie okazuj¹ siê realne. Ponadto trzeba mieæ na uwadze fakt, i dany cel jest mo liwy do osi¹gniêcia nie tylko jedn¹ drog¹. S³owem, trener musi byæ przygotowany na to, e mo e byæ konieczna modyfikacja planu. I tak najczêœciej jest. A jednak opracowywanie programów i planów treningu, indywidualnych czy zespo³owych, jest nie tyle, jak to siê okreœla, podstawowym obowi¹zkiem trenera, ile czynnoœci¹ bezwzglêdnie konieczn¹, bez wykonania której podejmowanie pracy nie ma w³aœciwie sensu. Plan zawiera bowiem zarówno cele, które wytyczaj¹ kierunek dzia³ania, jak i zadania, które wyzwalaj¹ motywacjê w uk³adzie trener-zawodnik. Nowoczesne systemowe podejœcie do planowania treningu obejmuje cztery, wykonywane kolejno, dzia³ania (4): 1. Wyznaczenie celów treningu (dla zawodnika czy zespo³u) w oparciu o analizê potrzeb (wymagañ) uprawianej dyscypliny sportu. 2. Analizê wymagañ wobec zawodnika w zakresie sprawnoœci miêœniowej i energetycznej (stanu dyspozycji wysi³kowych/sprawnoœciowych, poziomu wytrenowania). 3. Wyró nienie okresu startowego (cele, czas trwania), planu cykli tygodniowych i zajêæ treningowych. 4. Monitorowanie stanu zdrowia i rozwoju dyspozycji wysi³kowych/sprawnoœciowych zawodnika. Ta propozycja ujmuje cele, za którymi, jak wiadomo, pod¹ aj¹ treœæ, metody i œrodki przewidziane do u ycia w procesie treningu, w wymiarze sprawnoœciowo-energetycznym. Tymczasem w wielu dyscyplinach sportu proces treningu w odpowiedzi na ich wymagania ma na celu ponadto kszta³towanie techniki sportowej, nauczanie taktyki czy jeszcze inne, specjalne zadania. W takim przypadku nale y j¹ uzupe³niæ. Struktura rocznego cyklu treningu Model Matwiejewa, który dziœ mo - na nazwaæ klasycznym, w rocznym cyklu treningu wyró nia³ trzy okresy: przygotowawczy, startowy i przejœciowy. Ka dy z nich sk³ada³ siê z pewnej liczby okresów poœrednich mezocykli, te zaœ z jeszcze krótszych mikrocykli tygodniowych. W latach póÿniejszych ten model podlega³ wielorakim modyfikacjom; dodawano podokresy, zmieniano ich proporcje czasowe, dopasowuj¹c je do 2-3 okresów startowych (ryc. 1). W tabeli 1 podano d³ugoœci podokresów (liczba mikrocykli tygodniowych) charakterystyczne dla 3 wariantów rocznego makrocyklu o jednym, dwóch i trzech okresach startowych.

4 12 Andrzej Pac-Pomarnacki Ryc. 1. Przebieg zintegrowanej krzywej obci¹ enia w rocznym cyklu treningu o dwóch okresach startowych (czêsto stosowany w lekkoatletyce) (wg 2. poz. piœmiennictwa). Tabela 1 Ró ne modele rocznego cyklu treningu (rozk³ad mikrocykli tygodniowych). Roczny plan Okres treningu treningu przygoto- przejœ- (tygodnie) startowy wawczy ciowy jeden okres startowy (52) dwa okresy startowe (26) 3 okresy startowe (17-18) 32 lub wiêcej 13 lub wiêcej 8 lub wiêcej Cel mezocyklu Tabela 2 Objêtoœæ intensywnoœæ obci¹ eñ w mezocyklach treningu si³owego. serie Objêtoœæ Cele planu treningu (tygodniowe, okresowe) s¹ realizowane przede wszystkim za pomoc¹ obci¹ eñ fizycznych. W rozk³adzie ich wielkoœci musi znaleÿæ odbicie zmiennoœæ relacji pomiêdzy intensywnoœci¹ i objêtoœci¹, zgodnie z zasad¹ stopniowanej opozycji (wy sza intensywnoœæ ni sza objêtoœæ i odwrotnie). Na model rocznego cyklu treningu wp³ywaj¹ wymagania dyscypliny sportu oraz cel okresu startowego. Ryc. 2 uka- Intensywnoœæ powtó- 1 PM rzenia (%) Hipertrofia Si³a Si³a/moc Dyspozycja startowa ponad 90

5 Zasada okresowoœci fundament struktury cyklu treningowego (1) 13 Ryc. 2. Model periodyzacji w rocznym cyklu treningu kszta³tuj¹cym dyspozycje si³owe (wg 3. poz. piœm.). zuje zmiany obci¹ eñ (intensywnoœci i objêtoœci), których g³ównym celem jest rozwój u zawodnika dyspozycji si³owych. Tu nale y wyjaœniæ, e jak wskazuj¹ Wilmore i Costill (5), powo- ³uj¹c siê na Flacka i Kremera praca nad rozwojem dyspozycji si³owych sk³ada siê z 5 kolejnych faz/okresów: hipertrofii (powiêkszenie rozmiarów miêœni), si³y, mocy, szczytowej wartoœci si³y oraz aktywnego wypoczynku. W tabeli 2 podano wskaÿniki obci¹ eñ w ramach treningu si³owego stosowanego w kolejnych okresach makrocyklu. Rozk³ad obci¹ eñ w makrocyklu treningowym o takim samym charakterze, przewiduj¹cym dwa okresy startowe, ukazuje ryc. 3. Ryc. 3. Struktura rocznego cyklu treningu o dwóch okresach startowych (wg 3. poz. piœm.).

6 14 Andrzej Pac-Pomarnacki Opisane zmiany struktury rocznego cyklu treningu s¹ efektem dalszego rozpracowywania koncepcji periodyzacji treningu. Dzieje siê tak na skutek nowych faktów naukowych, ale przede wszystkim naporu bie ¹cej praktyki sportu. Uwarunkowania programów treningu w ró nych dyscyplinach sportu Przy ocenie poprawnoœci i skutecznoœci programów i planów treningu bierze siê pod uwagê, czy i w jakim stopniu odpowiadaj¹ one wymaganiom dyscypliny sportu, któr¹ uprawia zawodnik. Dyscypliny ró ni¹ siê bowiem warunkami, w jakich okreœlone dyspozycje zawodnika poddawane s¹ próbie wspó³zawodnictwa. Jeœli s¹ to dyspozycje si³owych (si³a/moc), to obci¹ enia treningowe mog¹ mieæ taki przebieg, jak na ryc. 4. Ca³kowicie odmienny rozk³ad obci¹ eñ wystêpuje w rocznym cyklu zawodników uprawiaj¹cych dyscypliny, w których na pierwszym miejscu znajduj¹ siê dyspozycje wytrzyma³oœciowe (ryc. 5). W tym modelu obci¹ enie treningowe wzrasta stopniowo najwy - szy poziom krzywe obrazuj¹ce objêtoœæ i intensywnoœæ osi¹gaj¹ w chwili rozpoczêcia okresu startowego. Odt¹d chodzi tylko o utrzymanie wysokiego poziomu tych dyspozycji. W ramach ogólnej koncepcji rocznego cyklu treningu z powodu rozmaitych uwarunkowañ warianty jego struktury mog¹ byæ ró ne. Przyk³ady, jakich u y- Ryc. 4. Przyk³ad rozk³adu obci¹ eñ w rocznym cyklu treningu zawodników uprawiaj¹cych zespo³owe gry sportowe (wg 3. poz. piœm.).

7 Zasada okresowoœci fundament struktury cyklu treningowego (1) 15 Ryc. 5. Rozk³ad obci¹ eñ w rocznym cyklu treningu zawodnika uprawiaj¹cego dyscyplinê sportu o charakterze wytrzyma³oœciowym (wg 3. poz. piœm.). liœmy, maj¹ podkreœlaæ zasadnicz¹ rolê jak¹ odgrywaj¹ cele okresów (podokresów) i g³ówny nurt treningu rozk³ad obci¹ eñ. Tygodniowy mikrocykl treningu Jest to podstawowa jednostka struktury programu treningu. Olbrzymi¹ zalet¹ mikrocyklu tygodniowego jest jego sterownoœæ. Przy dobrze wielkoœci i rozk³adzie obci¹ eñ treningowych trzeba uwzglêdniæ okres (podokres) rocznego cyklu, jego cel oraz stan dyspozycji fizycznych zawodnika. Zamieszczone ni ej przyk³ady ukazuj¹ trzy ró ne modele mikrocykli, maj¹cych na celu rozwój dyspozycji si³owych zawodnika. Pierwszy (ryc. 6) mo na okreœliæ mianem nisko intensywnego. Tylko jeden trening wyró nia siê wysok¹ intensywnoœci¹ pracy, w pozosta³ych jest ona umiarkowana, niedziela przeznaczona jest na odpoczynek. Drugi model (ryc. 7) jest przyk³adem obci¹ enia o umiarkowanej, a trzeci (ryc. 8) o wysokiej intensywnoœci. Efektem ³¹czenia mikrocykli tygodniowych w d³u sze ³añcuchy (po 4-6) jest mezocykl, zawieraj¹cy ten sam, jasno zdefiniowany, cel. Teoretyczny model rozk³adu obci¹ eñ, w wymiarze intensywnoœci (wraz z wewnêtrzn¹ struktur¹), w trzech 3-tygodniowych mezocyklach mo e byæ taki, jak pokazano na ryc. 9. Nale y zwróciæ uwagê, e intensywnoœæ 3 kolejnych mikrocykli tygodniowych jest umiarkowana, wysoka i niska. Jakie s¹ strefy trenin-

8 16 Andrzej Pac-Pomarnacki Ryc. 6. Mikrocykl tygodniowy treningu o niskiej intensywnoœci (wg 5. poz. piœm.). Ryc. 7. Mikrocykl tygodniowy treningu o umiarkowanej intensywnoœci (wg 5. poz. piœm.). gu ( strefy intensywnoœci obci¹ enia ), oraz jakie kryteria stanowi¹ podstawê dla ich wyznaczenia, Czytelnik dowie siê z opracowania w dziale Encyklopedia nauk o sporcie i medycyny sportowej, na stronie 111.

9 Zasada okresowoœci fundament struktury cyklu treningowego (1) 17 Ryc. 8. Mikrocykl tygodniowy treningu o wysokiej intensywnoœci (wg 4. poz. piœm.). Ryc. 9. Rozk³ad obci¹ eñ w 3-tygodniowych mezocyklach w okresie przygotowawczym, cel rozwój u zawodnika ogólnych dyspozycji wytrzyma³oœciowych i si³owych (wg 5. poz. piœm.). MO maksymalne obci¹ enie, WO wysokie obci¹ enie, NO niskie obci¹ enie. Dwa nastêpne przyk³ady zawieraj¹ propozycjê treœci oraz intensywnoœci pracy w mikrocyklu tygodniowym z dwoma zawodami (na pocz¹tku i koñcu mikrocyklu, tab. 3) oraz przy trzech startach w ci¹gu tygodnia (tab. 4). Jak¹ po-

10 18 Andrzej Pac-Pomarnacki Tabela 3 Program treningu si³owego w mikrocyklu z dwoma startami. Dzieñ Typ zawody dzieñ trening trening trening trening trening zawody aktyw- wolny techniczno techniczno techniczno techniczno modelowy noœci -taktyczny -taktyczny -taktyczny -taktyczny (30-40 min) odpoczy- æwiczenia/ niekwaso- kwaso- szybkoœænek/ /wysi³ek mlekowy mlekowy -moc- /odnowa d³ugo- szybkoœæ- system -zwinnoœæ trwa³y -moc- energe- -zwinnoœæ tyczny tlenowy obci¹- wysokie przerwa niskie- wysokie œrednie wysokie niskie wysokie enie -œrednie Tabela 4 Program treningu w mikrocyklu z trzema startami. Dzieñ Typ zawody wypo- trening zawody wypo- trening trening zawody aktyw- czynek techniczno czynek/ techniczno taktyczny noœci -taktyczny /odnowa -taktyczny odpo- szybkoœæ trening szybkoœæ trening czynek/ (niekwa- technicz- (niekwa- modelowy /odnowa somle- no-tak- somle- (30-45 kowy) tyczny kowy) min) si³y maksy- malnej (30 min) kwasomlekowsystem energetyczny (trening modelowy) trening mocy (20 min) obci¹- wysokie przerwa œrednie wysokie niskie wysokie niskie wysokie enie

11 Zasada okresowoœci fundament struktury cyklu treningowego (1) 19 Tabela 5 Program treningu w mikrocyklu z weekendem startowym (turniej). Dzieñ Poniedzia³ek Wtorek Œroda Czwartek Pi¹tek Sobota Niedziela Typ przerwa trening trening trening zawody zawody zawody aktyw techniczno- techniczno- technicznonoœci -taktyczny taktyczny taktyczny odpoczynek/ æwiczenia niekwaso- trening /odnowa o d³ugim mlekowy modelowy czasie - trening trwania szybkoœci, mocy, zwinnoœci trening mocy (30 min) obci¹- przerwa œrednie œrednie/ niskie wysokie wysokie wysokie enie /wysokie staæ mo e przybraæ mikrocykl tygodniowy, w którego koñcowej czêœci (3 ostatnie dni) przewidziano zawody (turniej), ukazano w tab. 5. Przedstawione wy ej rozk³ady treœci oraz wielkoœci obci¹ eñ treningowych, ujête w makrocykle czy mniejsze elementy odnosz¹ siê do tzw. liniowego modelu okresowoœci obci¹ enie wzrasta stopniowo, relacje pomiêdzy intensywnoœci¹ a objêtoœci¹ pozostaj¹ wzglêdnie sta³e na przestrzeni mezocyklu. W og³oszonym jakiœ czas temu modelu nieliniowej periodyzacji treningu zmiany intensywnoœci i objêtoœci obci¹ enia s¹ dokonywane bardzo czêsto, z zajêcia treningowego na zajêcie. Jak podaj¹ Fleck i Kramer (za poz. 3 piœm.), model ten ma siê sprawdzaæ w sportach si³owych. Tabela 6 pokazuje Tabela 6 Przyk³ad nieliniowej periodyzacji treningu. Odpoczynek Dzieñ Serie Powtórzenia miêdzy seriami PM 2 min PM 3-4 min PM 1 min zmiany obci¹ enia w trzech kolejnych sesjach treningu. W okresie bezpoœrednio poprzedzaj¹cym start w zawodach bardzo wa ne znaczenie ma sposób, w jaki zostaje przeprowadzona redukcja obci¹- enia treningowego. Przyk³ady rozwi¹zania tej kwestii przedstawiono na ryc. 10 i 11 (wg poz. 2 piœm.).

12 20 Andrzej Pac-Pomarnacki Ryc. 10. Zmiany objêtoœci oraz intensywnoœci obci¹ enia w fazie przedstartowej w dyscyplinach o charakterze szybkoœciowo-si³owym. Ryc. 11. Zmiany objêtoœci oraz intensywnoœci obci¹ enia w fazie przedstartowej w dyscyplinach o charakterze wytrzyma³oœciowym. Jakie perspektywy czekaj¹ trenera autora i kierownika programu treningu? Nie ulega w¹tpliwoœci, i nadchodz¹ trudne czasy. W kilku ostatnich dekadach nast¹pi³y w sporcie wielorakie i g³êbokie zmiany. S¹ one skutkiem prymatu, jaki zdoby³o wpó³zawodnictwo (obok funkcji porównywania si³ istotnego znaczenia nabra³ popis umiejêtnoœci; zawody to równie widowisko) nad innymi jego elementami. Oznacza to m.in. wyd³u enie okresu startowego, dotyczy

13 Zasada okresowoœci fundament struktury cyklu treningowego (1) 21 niemal ka dej dyscypliny sportu. Musia- ³o siê to, rzecz jasna, odbyæ kosztem pozosta³ych okresów rocznego makrocyklu (nast¹pi³o ich skrócenie). Do tego nale- y dodaæ zagêszczenie kalendarza zawodów, w zwi¹zku z wprowadzeniem nowych imprez, presti owych i bardzo wymagaj¹cych, organizowanych rok po roku, a nie cyklicznie, w pewnych odstêpach czasu, jak igrzyska olimpijskie, mistrzostwa œwiata czy Europy. Skutkiem czêstych i maksymalnych wysi³ków startowych, którym towarzyszy wysokie napiêcie psychiczne oraz niedostateczny wypoczynek, u coraz wiêkszej liczby zawodników stwierdza siê stany przeci¹ enia organizmu (nierzadko tak e przetrenowanie) i niestabilnoœæ formy sportowej nawet u doœwiadczonych, najlepszych. Sport najwy szych osi¹gniêæ powoli zbli a siê do granicy rozwoju. O nowe rekordy u³amek setnej czêœci sekundy, centymetra czy gramy, dziœ trzeba toczyæ prawdziw¹ walkê, nie tyle podczas zawodów, ile podczas treningów. Trenerom z coraz wiêkszym trudem przychodzi godziæ zasady szko³y i sztuki treningu z wymaganiami rywalizacji. W tych warunkach wyj¹tkowego wprost znaczenia nabiera umiejêtnoœæ tworzenia planów treningu, opartych na racjonalnych za³o eniach i metodologii. Nie trac¹c perspektywy makro- i mezocykli, nale y skupiæ uwagê na planach mikrocykli w okresie startowym. Ten okres sta³ siê bo- wiem newralgiczny i rozstrzygaj¹cy. Co w mikrocyklach jest najwa niejsze? Zdaniem trenera Chrisa Harnisha, takie ustrukturalizowanie cyklu treningu, w którym okresy kompensacyjne znajduj¹ miejsce po ka dym cyklu i ka dych zawodach. Niektórzy nadziejê na poprawê sytuacji pok³adaj¹ w wykorzystywaniu w szerszym zakresie nowych technik informatycznych do prac planistycznoprogramowych, analiz wyników, prognozowania itd.. To jest s³uszna opinia, ale nale y pamiêtaæ, i ten fragment pracy trenera, który odbywa siê poza boiskiem, sal¹, p³ywalni¹ czy kortem, nosi inny charakter. Program komputerowy mo e pomóc w zapisie, a potem w uzyskaniu szybkiego dostêpu do zapisanych informacji, ale pomys³ czy nowa koncepcja musz¹ zrodziæ siê w g³owie trenera. Niestety, nikt trenera w tym nie wyrêczy. Musi polegaæ na w³asnych si³ach pomna aæ wiedzê, uczyæ siê, staraæ siê byæ coraz m¹drzejszym. Piœmiennictwo 1. Bompa T. O., Carrera M. C.: Periodization Training for Sport. Human Kinetics Foran B.: High-Performance Sports Conditioning. Human Kinetics Publisher Inc Hoffman T. J.: Physiological Aspects of Sport Training and Performance. Human Kinetics Sharkey B. J., Gaskill S. E.: Sport Physiology for Coaches. Human Kinetics Wilmore J. H., Costill D. L.: Physiology of Sport and Exercise. Human Kinetics 1999.

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ

GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ redakcja naukowa GRZEGORZ W. KO ODKO GLOBALIZACJA MARGINALIZACJA ROZWÓJ redakcja naukowa GRZEGORZ W. KO ODKO G³ówny Sponsor Projektu ComputerLand Spó³ka Akcyjna Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo dr n. med. BO ENA KURKUS-ROZOWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej ysfunkcje narz¹du ruchu s¹ obok schorzeñ uk³adu kr¹ enia najczêstsz¹ przyczyn¹ niepe³nosprawnoœci

Bardziej szczegółowo

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Bardziej szczegółowo

Transmisja widowisk sportowych to dziœ najprê niej rozwijaj¹ca siê dziedzina dzia³alnoœci medialnej, w której konkuruje niezliczona liczba nadawców.

Transmisja widowisk sportowych to dziœ najprê niej rozwijaj¹ca siê dziedzina dzia³alnoœci medialnej, w której konkuruje niezliczona liczba nadawców. Prawo sportowe Transmisja widowisk sportowych to dziœ najprê niej rozwijaj¹ca siê dziedzina dzia³alnoœci medialnej, w której konkuruje niezliczona liczba nadawców. 55 Prawa do transmisji widowisk sportowych

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów Dieter Jalowietzki Krzysztof Jaros Siegfried Klaue Hans-Peter

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

niejasnoœæ b¹dÿ konfliktowoœæ roli zawodowej niew³aœciwy styl zarz¹dzania z³e stosunki miêdzyludzkie brak perspektyw rozwoju zawodowego.

niejasnoœæ b¹dÿ konfliktowoœæ roli zawodowej niew³aœciwy styl zarz¹dzania z³e stosunki miêdzyludzkie brak perspektyw rozwoju zawodowego. mgr ANNA UCZAK mgr DOROTA O NIERCZYK-ZREDA Centralny Instytut Ochrony Pracy Praca a stres tres jest uznawany za jedno z g³ównych zagro eñ zwi¹zanych z miejscem pracy. Wyniki badañ wskazuj¹ na to, e 40%

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI Zbigniew M. Karaczun (red.), Krzysztof B³a ejczyk, Janusz Kindler, Jerzy Kozyra, Zbigniew Kundzewicz, Witold Lenart, Jan Suschka, Rafa³ Ulañczyk Autorzy:

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA El bieta Czy PRAWA DZIECKA Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka Warszawa 2002 Sponsor wydania OPEN SOCIETY INSTITUTE, BUDAPEST Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka ISBN 83 87300 61 6 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli,

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli, Inez BILIÑSKA Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Szymon OSSOWSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Sytuacja spo³eczno-polityczna osób niepe³nosprawnych 1 w

Bardziej szczegółowo

Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy

Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 2/2014 Tomasz Dryl* Tomasz Dryl Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy Czas

Bardziej szczegółowo

Czas wolny a zachowania ryzykowne m³odzie y

Czas wolny a zachowania ryzykowne m³odzie y Alkoholizm i Narkomania 2007, Tom 20: nr 3, 267 287 2007 Instytut Psychiatrii i Neurologii Czas wolny a zachowania ryzykowne m³odzie y Free time activities and adolescents risk behaviours Krzysztof Bobrowski

Bardziej szczegółowo

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING Roland E. Philipps System zastępowy przełożył Jerzy Kreiner Wydawnictwo WING Redakcja: Agnieszka Kazek Sk³ad i opracowanie komputerowe: Tomasz Sypieñ ISBN 83-86747-91-9 Copyright by Wydawnictwo Wing ódÿ

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Fetal Medicine Foundation, London 2004 Badanie ultrasonograficzne miêdzy 11 + 0 13 + 6 tygodniem ci¹ y Kypros H. Nicolaides, Piotr Wêgrzyn

Bardziej szczegółowo

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE Fédération Internationale des Échecs Handbook FIDE - C05 Obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2011 roku Aneksy obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2012 roku Przek³ad z

Bardziej szczegółowo

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Wanda NAGÓRNY l ska Wy sza Szko a Zarz dzania im. Gen Jerzego Zi tka w Katowicach Polityka spo eczna a

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja by³a i jest jednym z najwa niejszych elementów programu

Prywatyzacja by³a i jest jednym z najwa niejszych elementów programu Krzysztof PATKOWSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ Masowa prywatyzacja w Polsce jako jeden z elementów budowania spo³eczeñstwa obywatelskiego Prywatyzacja by³a i jest jednym z najwa niejszych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych

Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych dr BARBARA KRZYŚKÓW Centralny Instytut Ochrony Pracy Pañstwowy Instytut Badawczy Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych uwagi de lege ferenda W artykule przedstawiono niektóre aspekty

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 486/XXVI/04 Rady Miasta P³ocka z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka i Planu

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie zapotrzebowania na moc i energiê elektryczn¹ metod¹ rozk³adu kanonicznego

Prognozowanie zapotrzebowania na moc i energiê elektryczn¹ metod¹ rozk³adu kanonicznego POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 10 Zeszyt specjalny 2 2007 PL ISSN 1429-6675 Tomasz POP AWSKI*, Kazimerz D SAL* Prognozowanie zapotrzebowania na moc i energiê elektryczn¹ metod¹ rozk³adu kanonicznego STRESZCZENIE.

Bardziej szczegółowo

Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej

Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej Psychologia Spo eczna 2013 tom 8 1 (24) 53 66 ISSN 1896-1800 Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej Monika Wróbel Instytut Psychologii, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007

BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007 BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007 SZYMON UKASIEWICZ, JACEK OLEKSYN ZRÓ NICOWANIE PRZESTRZENNE ELEMENTÓW METEOROLOGICZNYCH I ICH WP YW NA ROZWÓJ KASZTANOWCA

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo