Warszawa, 2010 r Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba"

Transkrypt

1 REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba a) zasady podejmowania i realizacji decyzji inwestycyjnych na rachunek Klienta, w ramach pozostawionych przez niego do dyspozycji zarz dzaj cego aktywów, oraz prawa i obowi zki stron wynikaj ce z zawarcia instrumentów finansowych, b) zasady wiadczenia na rzecz Klienta us ugi doradztwa inwestycyjnego oraz prawa i obowi zki stron wynikaj ce z zawarcia Umowy o wiadczenie us ugi doradztwa inwestycyjnego. 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, do us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba instrumentów finansowych oraz us ugi doradztwa inwestycyjnego, stosuje si postanowienia Regulaminu wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. 2. U yte w Regulaminie okre lenia i skróty oznaczaj : 1) Regulamin - Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba instrumentów finansowych oraz us ugi doradztwa inwestycyjnego przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, 2) Regulamin Maklerski - Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, 3) PKO BP S.A. - Powszechn Kas Oszcz dno ci Bank Polski Spó k Akcyjn, 4) DM PKO BP - Powszechn Kas Oszcz dno ci Bank Polski Spó k Akcyjn Oddzia - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, zarz dzaj cy portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba instrumentów finansowych lub wiadcz cy us ug doradztwa inwestycyjnego, 5) POK - Punkt Obs ugi Klientów DM PKO BP, Punkt Przyjmowania Zlece PKO BP S.A. umiejscowiony w oddziale PKO BP S.A. albo wybrane oddzia y PKO BP S.A., 6) Ustawa - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005, Nr 183, poz z pó niejszymi zmianami), 7) Rozporz dzenie - Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków post powania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. Nr 204, poz. 1577), 8) Dyrektywa 2006/73/WE - Dyrektywa Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzaj ca rodki wykonawcze do Dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia dzia alno ci przez przedsi biorstwa inwestycyjne oraz poj zdefiniowanych na potrzeby tej e Dyrektywy, 9) Klient - osob fizyczn, osob prawn lub jednostk organizacyjn nieposiadaj c osobowo ci prawnej, na którego rzecz jest lub ma by wiadczona us uga zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba instrumentów finansowych lub us uga doradztwa inwestycyjnego, 10) Klient detaliczny - rozumie si przez to: a) Klienta nie b d cego Klientem profesjonalnym, ani Uprawnionym kontrahentem, na którego rzecz jest lub ma by wiadczona us uga zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba instrumentów finansowych lub us uga doradztwa inwestycyjnego, b) Klienta profesjonalnego, którego DM PKO BP traktuje jak Klienta detalicznego na podstawie zg oszonego dania, o którym mowa w art. 3a ust. 2 Ustawy, 1/16

2 c) Uprawnionego kontrahenta, którego DM PKO BP traktuje jak Klienta detalicznego na podstawie zg oszonego dania, o którym mowa w 7 ust. 2 Rozporz dzenia, 11) Klient profesjonalny rozumie si przez to: a) Klienta, o którym mowa w art. 3 pkt 39b Ustawy, b) Uprawnionego kontrahenta, którego DM PKO BP traktuje jak Klienta profesjonalnego na podstawie zg oszonego dania, o którym mowa w 7 ust. 2 Rozporz dzenia, c) Klienta innego ni okre lony w art. 3 pkt 39b lit. a-m Ustawy, który na podstawie art. 3a ust. 1 Ustawy, za da traktowania go jak Klienta profesjonalnego, i który spe nia co najmniej dwa z poni szych wymogów: - zawiera transakcje w warto ci stanowi cej co najmniej równowarto w z otych euro ka da, na odpowiednim rynku, ze redni cz stotliwo ci co najmniej 10 transakcji na kwarta w ci gu czterech ostatnich kwarta ów, - warto portfela instrumentów finansowych tego Klienta detalicznego cznie ze rodkami pieni nymi wchodz cymi w jego sk ad, wynosi co najmniej równowarto w z otych euro, - pracuje lub pracowa w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotycz cej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub us ug maklerskich, które mia by by wiadczone przez DM PKO BP na podstawie zawieranej umowy, 12) Uprawniony kontrahent - rozumie si przez to Klienta, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 39b lit. a-j oraz l-m Ustawy, z którym DM PKO BP, w ramach wiadczenia us ugi wykonywania zlece, us ugi przyjmowania i przekazywania zlece lub w ramach nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na w asny rachunek, zawiera transakcje lub po redniczy w ich zawieraniu, 13) Umowa o zarz dzanie - Umow o wiadczenie us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba instrumentów finansowych przez DM PKO BP, 14) Umowa o doradztwo inwestycyjne - Umow o wiadczenie us ugi doradztwa inwestycyjnego przez DM PKO BP, 15) Umowa o wiadczenie us ug brokerskich - Umow o wiadczenie us ug brokerskich przez DM PKO BP, zgodnie z Regulaminem Maklerskim, 16) portfel - zgromadzone na rachunkach aktywa obj te zarz dzaniem przez DM PKO BP w ramach jednej strategii, 17) portfel lepy - szczególny rodzaj portfela obj tego zarz dzaniem, o którego sk adzie i zawartych transakcjach Klient nie jest informowany, 18) aktywa - rodki pieni ne lub instrumenty finansowe wchodz ce w sk ad portfela, 19) doradca odpowiednio: doradc inwestycyjnego umocowanego przez DM PKO BP do podejmowania i realizacji decyzji inwestycyjnych na rachunek Klienta, w ramach strategii okre lonej w Umowie o zarz dzanie albo doradc inwestycyjnego lub maklera papierów warto ciowych posiadaj cego uprawnienia do wykonywania czynno ci doradztwa inwestycyjnego, 20) doradca finansowy doradca finansowy zatrudniony w komórkach lub jednostkach organizacyjnych PKO BP S.A. 21) warto portfela warto aktywów wchodz cych w sk ad portfela, wycenionych wed ug zasad okre lonych w rozdziale Wycena warto ci portfela, 22) warto pocz tkowa portfela warto portfela z dnia zawarcia Umowy o zarz dzanie, a je eli Klient dokonywa w okresie jej obowi zywania wniesienia dodatkowych aktywów lub ich wycofania, warto portfela z dnia zawarcia Umowy o zarz dzanie, skorygowana o dokonane wniesienia b d wycofania aktywów, 23) najwy sza warto portfela maksymaln z warto ci portfeli, obliczonych w dniach zako czenia okresów rozliczeniowych, które up yn y od czasu ustalenia warto ci pocz tkowej portfela, 24) okres rozliczeniowy okre lony w Umowie o zarz dzanie odcinek czasu stosowany przy obliczaniu op at za zarz dzanie i prowizji od zysku osi gni tego na portfelu, 25) stopa odniesienia (obiektywny wska nik finansowy) okre lona w Umowie o zarz dzanie stopa procentowa u ywana do obliczania prowizji od zysku osi gni tego na portfelu oraz do oceny poziomu efektywno ci wiadczonej us ugi zarz dzania, 26) porada inwestycyjna porada w zakresie inwestycji, dotycz ca wybranego instrumentu finansowego, uwzgl dniaj ca aktualn sytuacj rynkow, udzielana Klientowi w formie ustnej przez uprawnionych do udzielania porad inwestycyjnych pracowników DM PKO BP. Porada inwestycyjna udzielana jest bez przeprowadzenia analizy indywidualnej sytuacji i potrzeb Klienta oraz nie stanowi wyra nej rekomendacji definiuj cej sposób zachowania inwestora w stosunku do danego instrumentu finansowego, 27) badania inwestycyjne ca okszta t niezb dnych dzia a wykonywanych na potrzeby opracowania raportu analitycznego, 28) raport analityczny opracowanie dokumentuj ce rekomendacje udzielane w ramach badania inwestycyjnego, 29) rekomendacja inwestycyjna udzielana w formie pisemnej lub ustnej Klientom, w ramach wiadczenia us ugi doradztwa inwestycyjnego, na podstawie wyników bada inwestycyjnych, zalecenie okre lonego sposobu zachowania si inwestora w odniesieniu do konkretnych instrumentów finansowych, aktualnej sytuacji rynkowej oraz uwzgl dniaj ce indywidualn sytuacj i potrzeby Klienta, 30) instrumenty finansowe instrumenty finansowe, o których mowa art. 2 ust. 1 Ustawy. 2/16

3 Rozdzia 2. Zarz dzanie portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba instrumentów finansowych Zawarcie Umowy o zarz dzanie Umowa o zarz dzanie mo e by zawarta wy cznie z Klientem, dla którego DM PKO BP prowadzi rachunek inwestycyjny na podstawie zawartej Umowy o wiadczenie us ug brokerskich i na zasadach okre lonych w Regulaminie Maklerskim, z zastrze eniem ust DM PKO BP mo e zawrze Umow o zarz dzanie z Klientem, który na podstawie odr bnych umów posiada lub b dzie posiada rachunek papierów warto ciowych w banku powierniczym, o ile DM PKO BP oraz bank powierniczy zawar y umow o wspó pracy w zakresie dostarczania instrumentów finansowych i gwarantowania zap aty, umo liwiaj c rozliczanie transakcji zawieranych w ramach zarz dzania portfelem. W takim wypadku postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje si odpowiednio. 3. Warunkiem zawarcia Umowy o zarz dzanie jest posiadanie przez Klienta odpowiedniej warto ci aktywów na rachunkach, które maj zosta obj te zarz dzaniem. 4. Umowa o zarz dzanie nie ulega rozwi zaniu z chwil rozwi zania Umowy o wiadczenie us ug brokerskich, na podstawie której prowadzony jest rachunek inwestycyjny dla Klienta Cz onkowie Zarz du PKO BP S.A. nadzoruj cy DM PKO BP, cz onkowie Rady Nadzorczej PKO BP S.A. oraz pracownicy DM PKO BP nie mog zawrze Umowy o zarz dzanie je eli mogliby oni mie wp yw na podejmowanie decyzji inwestycyjnych przez doradc. 2. W przypadku zawarcia Umowy o zarz dzanie przez osoby, o których mowa w ust. 1, Klient nie jest informowany o sk adzie portfela i zawartych transakcjach (portfel lepy) DM PKO BP, zgodnie z wymogami Rozporz dzenia dokonuje kwalifikacji Klienta, na podstawie informacji przekazanych przez Klienta. Wynikiem przeprowadzonego procesu kwalifikacji jest nadanie Klientowi kategorii MiFID. 2. W przypadku zmiany danych lub stanu faktycznego w zakresie informacji, o której mowa w ust. 1, Klient zobowi zany jest o takiej zmianie poinformowa DM PKO BP. 3. Kategoria MiFID, o której mowa w ust. 1, mo e ulega zmianie w czasie obowi zywania Umowy o zarz dzanie. 4. Przed zawarciem Umowy o zarz dzanie DM PKO BP zwraca si do Klienta o przedstawienie podstawowych informacji dotycz cych poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych, do wiadczenia inwestycyjnego, jego sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych niezb dnych do dokonania oceny, czy us uga zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba instrumentów finansowych jest odpowiednia dla Klienta, bior c pod uwag jego indywidualn sytuacj (ocena odpowiednio ci). 5. Ocena odpowiednio ci, o której mowa w ust. 4 przeprowadzana jest na podstawie uzyskanych od Klienta informacji, w oparciu o obowi zuj ce w DM PKO BP procedury wewn trzne dotycz ce procesu przeprowadzania oceny odpowiednio ci. 6. DM PKO BP nie rekomenduje Klientowi detalicznemu wiadczenia na jego rzecz us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba instrumentów finansowych w sytuacji, w której nie udzieli on informacji wymaganych do przeprowadzenia oceny odpowiednio ci. 7. Przed zawarciem Umowy o zarz dzanie DM PKO BP przekazuje Klientowi detalicznemu informacje obejmuj ce: 1) wskazanie metod oraz cz stotliwo ci wyceny instrumentów finansowych znajduj cych si w portfelu Klienta, 2) wskazanie szczegó owych zasad przekazywania zarz dzania cz ci lub ca o ci portfela Klienta, 3) wskazanie wszelkich obiektywnych wska ników finansowych, do których porównywane b d wyniki portfela Klienta, 4) wskazanie rodzajów instrumentów finansowych, które mog wchodzi w sk ad portfela Klienta oraz rodzajów transakcji, które mog by przeprowadzane z wykorzystaniem tych instrumentów, w tym równie wszelkich limitów, 5) okre lenie celów zarz dzania, poziomu ryzyka przyj tego na potrzeby zarz dzania danym portfelem oraz zasad podejmowania decyzji inwestycyjnych w ramach zarz dzania portfelem. 8. DM PKO BP przed zawarciem z Klientem detalicznym Umowy o zarz dzanie, przekazuje mu informacje o obowi zuj cej w DM PKO BP Polityce dzia ania w najlepiej poj tym interesie klienta w Domu Maklerskim PKO BP. 9. DM PKO BP ma prawo za o y, e informacje udzielone przez Klienta w pe ni odzwierciedlaj rzeczywist sytuacj Klienta, oraz e s aktualne i kompletne. 3/16

4 10. DM PKO BP ma prawo odmówi zawarcia Umowy o zarz dzanie z osob, która w ocenie DM PKO BP nie daje r kojmi jej nale ytego wykonania, b d te w sytuacji, gdy umowa taka jest nieodpowiednia ze wzgl du na indywidualn sytuacj Klienta. 11. DM PKO BP ma prawo odmówi zawarcia Umowy o zarz dzanie w przypadku istnienia konfliktu interesów pomi dzy Klientem a DM PKO BP, chyba e Klient wyrazi zgod na wiadczenie us ugi przez DM PKO BP mimo konfliktu. 12. DM PKO BP mo e przed zawarciem Umowy o zarz dzanie zwróci si do Klienta o udokumentowanie ród a pochodzenia aktywów, które b d wchodzi y w sk ad portfela DM PKO BP okre la minimaln warto pocz tkow aktywów przyjmowanych w zarz dzanie. 2. Klient nie mo e podejmowa dzia a, które spowodowa yby obni enie warto ci portfela poni ej minimalnej warto ci pocz tkowej aktywów, obowi zuj cej w dniu podpisania Umowy o zarz dzanie. Zasady Zarz dzania Czynno ci zwi zane z zarz dzaniem powierzonymi przez Klienta aktywami na podstawie Umowy o zarz dzanie, b d wykonywane wy cznie za po rednictwem DM PKO BP, chyba e DM PKO BP nie prowadzi po rednictwa w zakresie obrotu okre lonymi aktywami. 2. DM PKO BP do o y nale ytej staranno ci w wyborze podmiotu, za po rednictwem którego b dzie wykonywa czynno ci w zakresie obrotu okre lonymi aktywami, o których mowa w ust Decyzja o wyborze podmiotu, o którym mowa w ust. 2, zostaje podj ta w szczególno ci w oparciu o nast puj ce kryteria: 1) wysoko op at pobieranych przez ten podmiot za dany rodzaj us ug, 2) pozycj rynkow tego podmiotu (udzia w danym rynku), 3) jako wiadczonych przez ten podmiot us ug oraz ocen, czy podmiot ten daje r kojmi zachowania bezpiecze stwa obrotu, interesów Klienta oraz nale ytego wiadczenia us ug. 4. Decyzja, o której mowa w ust. 3, zostaje poprzedzona analiz dotycz c danego podmiotu, przeprowadzon na podstawie informacji dost pnych publicznie oraz uzyskanych w toku bezpo rednich negocjacji z tym podmiotem. 5. Je eli strategia inwestycyjna przewiduje przekazanie zarz dzania cz ci lub ca o ci portfela Klienta do podmiotu innego ni DM PKO BP, do wyboru tego podmiotu zastosowanie maj przepisy ust. 3 i Klient zawieraj c Umow o zarz dzanie udziela DM PKO BP pe nomocnictwa, obejmuj cego umocowanie do dokonywania, w ramach zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba instrumentów finansowych, czynno ci okre lonych w Udzielenie pe nomocnictwa nast puje w formie pisemnej w obecno ci pracownika DM PKO BP b d z podpisem po wiadczonym przez w a ciwy organ danego kraju, zgodnie z zawartymi umowami mi dzynarodowymi oraz konwencjami Zarz dzanie portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba instrumentów finansowych przez DM PKO BP polega na dokonywaniu w imieniu i na rachunek Klienta wszystkich, z zastrze eniem ust. 3, niesprzecznych z obowi zuj cym prawem czynno ci lub rodzajów transakcji, które doradca uzna za w a ciwe dla korzystnego dla Klienta ulokowania aktywów wchodz cych w sk ad jego portfela, a w szczególno ci: 1) kupna i sprzeda y instrumentów finansowych, 2) dokonywania zapisów na instrumenty finansowe w ramach ofert publicznych i prywatnych, 3) odbioru wiadectw depozytowych, instrumentów finansowych oraz nadp aconych kwot w zwi zku z zapisami dokonanymi w ofertach publicznych i prywatnych, 4) wykonywania praw z instrumentów finansowych, 5) nabywania i przedstawiania do umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, 6) nabywania i sprzeda y certyfikatów inwestycyjnych zamkni tych i mieszanych funduszy inwestycyjnych, 7) lokowania rodków pieni nych na terminowych lokatach bankowych, 8) zaci gania i udzielania po yczek instrumentów finansowych. 2. Dla celów zarz dzania portfelem Klienta doradca mo e dokonywa przelewów rodków pieni nych z rachunków i na rachunki Klienta obj te zarz dzaniem, dokonywa blokad na rachunkach obj tych zarz dzaniem, zawiera w imieniu Klienta umowy, sk ada w jego imieniu wymagane o wiadczenia oraz dokonywa innych czynno ci niesprzecznych z obowi zuj cym prawem. 3. Doradcy mog w imieniu i na rachunek Klienta zaci ga kredyty i po yczki na zakup instrumentów finansowych, o ile umocowanie to jest wyra nie wymienione w pe nomocnictwie, o którym mowa w 8 ust DM PKO BP wiadczy us ug zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba instrumentów finansowych z zastosowaniem Polityki dzia ania w najlepiej poj tym interesie klienta w Domu Maklerskim PKO BP. 4/16

5 5. Decyzje inwestycyjne, dotycz ce aktywów wchodz cych w sk ad zarz dzanych portfeli, podejmowane s przez doradców, zatrudnionych w komórce organizacyjnej DM PKO BP realizuj cej czynno ci z zakresu zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba instrumentów finansowych na podstawie: 1) strategii inwestycyjnej, wybranej przez Klienta, 2) metodologii podejmowania decyzji inwestycyjnych, zatwierdzonej przez DM PKO BP, 3) analiz, raportów i rekomendacji, sporz dzanych w szczególno ci przez DM PKO BP. 10. Doradcy nie maj prawa do dokonywania wyp at gotówki z rachunków Klienta oraz do dokonywania przelewu aktywów z takich rachunków, je eli cel przelewu nie jest zwi zany z czynno ciami zarz dzania W czasie obowi zywania Umowy o zarz dzanie Klient nie ma prawa, bez zgody doradcy, do podejmowania jakichkolwiek czynno ci prawnych i faktycznych, których przedmiotem by yby aktywa wchodz ce w sk ad portfela, z zastrze eniem Wyst pienie do doradcy o zgod, o której mowa w ust. 1, oraz sama zgoda musz by wyra one w formie pisemnej Klient mo e bez uzyskania zgody doradcy zwi ksza warto portfela poprzez wnoszenie dodatkowych aktywów, powiadamiaj c o powy szym doradc. 2. Klient mo e wycofa cz aktywów bez uzyskania zgody doradcy, je eli powiadomi doradc o zamiarze i rodzaju planowanej operacji najpó niej na 14 dni przed planowanym terminem jej dokonania, z zastrze eniem W przypadku naruszenia przez Klienta postanowie 11 lub 12 ust. 2 DM PKO BP ma prawo rozwi za Umow o zarz dzanie bez zachowania terminu wypowiedzenia Klient sk ada dyspozycje dotycz ce aktywów osobi cie w POK a w przypadku dyspozycji wyp aty rodków pieni nych lub przeniesienia instrumentów finansowych na zasadach okre lonych w Regulaminie Maklerskim, chyba e niniejszy Regulamin wymaga formy pisemnej. 2. Klient mo e uzyska informacj o warto ci portfela osobi cie b d telefonicznie podaj c swoje imi i nazwisko, numer rachunku oraz ustalone has o umo liwiaj ce identyfikacj Klienta. 3. DM PKO BP wstrzymuje realizacj dyspozycji Klienta, je eli zachodz w tpliwo ci co do to samo ci Klienta, lub z o ona dyspozycja jest nieczytelna b d narusza zasady strategii okre lone w umowie o zarz dzanie. Opis strategii Portfel tworzony jest w oparciu o rodzaje strategii okre lone przez DM PKO BP. Opis strategii stanowi za cznik nr 1 do Regulaminu. 2. Klient dokonuje wyboru strategii poprzez podpisanie za cznika do Umowy o zarz dzanie. 3. Przy warto ci pocz tkowej portfela ustalonej przez DM PKO BP Klient mo e okre li dowoln, zgodn z obowi zuj cym prawem i Umow o zarz dzanie, strategi indywidualn. W wyj tkowych przypadkach, za zgod doradcy mo liwe jest okre lenie indywidualnej strategii dla portfela o warto ci pocz tkowej ni szej ni ustalona przez DM PKO BP. 4. Umowa o zarz dzanie ze strategi indywidualn mo e przewidywa inne ni okre lone w Regulaminie zasady zarz dzania portfelem i wyceny warto ci portfela. 5. Klient ma prawo do zmiany strategii w dowolnym czasie. Zmiana strategii nast puje niezw ocznie Stopa odniesienia wskazana jest w Umowie o zarz dzanie. 2. W zale no ci od wybranej strategii przyj t stop odniesienia mo e by stopa zerowa b d zmiana indeksów publikowanych przez Gie d Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A., równie korygowane o dodatkowe wspó czynniki, rentowno 52-tygodniowych bonów skarbowych, jak równie inny wska nik finansowy pozwalaj cy na ustalenie poziomu efektywno ci zarz dzania portfelem Klienta. 3. Stopy odniesienia w przypadku standardowych strategii inwestycyjnych okre la Opis strategii, który stanowi za cznik do niniejszego Regulaminu. 4. W przypadku indywidualnej strategii inwestycyjnej Klient ma prawo do ustalenia dowolnej stopy odniesienia zaakceptowanej przez doradc. 5/16

6 5. DM PKO BP dokonuje oceny poziomu efektywno ci wiadczonej us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba instrumentów finansowych przy wykorzystaniu wskazanej przez Klienta stopy odniesienia. 17. Klient ma prawo wskaza w strategii indywidualnej instrumenty finansowe, które nie mog by przedmiotem lokowania w ramach portfela. Wycena warto ci portfela 18. Na dany dzie dokonuje si wyceny aktywów wchodz cych w sk ad portfela wed ug nast puj cych zasad: 1) instrumenty finansowe wed ug warto ci z dnia poprzedniego, 2) jednostki uczestnictwa wed ug ceny odkupu z dnia poprzedniego, 3) rodki pieni ne wed ug warto ci nominalnej, 4) depozyty wed ug warto ci nominalnej lub warto ci nominalnej powi kszonej o nale ne odsetki, z tym, e aktywa wyra one lub notowane w walutach obcych przelicza si na walut polsk wed ug kursu redniego NBP z dnia poprzedniego. 19. Warto instrumentów finansowych b d cych przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym ustala si na dany dzie wed ug kursu zamkni cia. Kurs ten powi ksza si o przypadaj ce na instrument finansowy wiadczenia pieni ne i inne prawa, o ile takie istniej. 20. Warto instrumentów finansowych nie b d cych przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym ustala si na dany dzie wed ug ceny nabycia, która w przypadku d u nych papierów warto ciowych jest powi kszona o przypadaj ce odsetki oraz amortyzacj dyskonta lub pomniejszona o amortyzacj premii naliczan wed ug formu y liniowej mi dzy cen nabycia a warto ci nale n na koniec okresu odsetkowego lub przy wykupie. 21. Warto wniesionych przez Klienta instrumentów finansowych nie b d cych przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym ustala si wed ug ich ceny emisyjnej. W uzasadnionych przypadkach, za zgod doradcy, mo na ustali warto takich instrumentów finansowych w inny sposób. 22. Warto nie wykorzystanych praw poboru, warrantów, opcji lub innych podobnych instrumentów finansowych wynosi zero. 23. Przez cen nabycia rozumie si cen zakupu powi kszon o op aty i prowizje pobierane przez po redników oraz o nale ne podatki, je eli obowi zek ich uiszczenia wynika z obowi zuj cych przepisów. 24. Zasady wyceny innych, ni wymienione w instrumentów finansowych podawane s do wiadomo ci Klienta w przypadku ich nabycia w ramach danej strategii w okresowych raportach z wykonania Umowy o zarz dzanie. Wynagrodzenie DM PKO BP 25. Umowa o zarz dzanie okre la sk adniki wynagrodzenia z tytu u zarz dzania oraz ich wysoko, a tak e d ugo okresów rozliczeniowych i stop odniesienia dla potrzeb naliczenia prowizji od zysku DM PKO BP pobiera z tytu u zarz dzania portfelem wynagrodzenie w postaci op aty sta ej oraz prowizji od zysku osi gni tego na portfelu. 2. Stawki procentowe op aty sta ej ustalone s w skali rocznej i wskazane w Umowie o zarz dzanie. 3. Op ata sta a pobierana jest od warto ci portfela na pocz tku ka dego okresu rozliczeniowego. 4. Prowizja od zysku pobierana jest na koniec ka dego okresu rozliczeniowego od tej cz ci zysku osi gni tego na portfelu, która jest nadwy k ponad przyj t stop odniesienia. 5. Zysk osi gni ty w ramach zarz dzania jest nadwy k warto ci portfela na koniec okresu rozliczeniowego ponad wy sz z dwóch nast puj cych warto ci: osi gni t wcze niej najwy sz warto ci portfela, od której pobrano ostatnio prowizj od zysku lub warto ci pocz tkow portfela skorygowane o dokonane wp aty i wyp aty. 6/16

7 6. Warto stopy odniesienia potrzebna do wyznaczania prowizji od zysku obliczana jest dla takiego samego okresu, w jakim osi gni ty zosta zysk na portfelu. 7. W przypadku wcze niejszego zako czenia okresu rozliczeniowego w wyniku zmiany strategii, naliczon na pocz tku nast pnego okresu rozliczeniowego op at sta pomniejsza si o warto takiej cz ci op aty sta ej pobranej za miniony okres rozliczeniowy, która jest proporcjonalna do skrócenia d ugo ci minionego okresu rozliczeniowego D ugo okresu rozliczeniowego wynosi jeden kwarta. Za zgod doradcy d ugo okresu rozliczeniowego mo e zosta ustalona w inny sposób. 2. Klient, za zgod doradcy, mo e ustali inny okres rozliczeniowy do obliczania op aty sta ej za zarz dzanie oraz inny okres obliczeniowy do obliczania prowizji od zysku osi gni tego na portfelu. 3. Okres rozliczeniowy rozpoczyna swój bieg w dniu nast pnym po zako czeniu poprzedniego okresu rozliczeniowego lub, je eli jest to pierwszy okres rozliczeniowy, w dniu zawarcia Umowy o zarz dzanie. 4. Okres rozliczeniowy ko czy si po up ywie czasu okre lonego w Umowie o zarz dzanie lub z dniem zmiany strategii. 5. Rozwi zanie Umowy o zarz dzanie powoduje zako czenie okresu rozliczeniowego. 28. Op aty i prowizje z tytu u zarz dzania oraz prowizje pobierane przez po redników z tytu u sk adanych zlece pobierane s w ci ar rachunków obj tych zarz dzaniem. 29. DM PKO BP ma prawo do renegocjacji ustalonych stóp procentowych op at i prowizji, w szczególno ci je eli na skutek wycofania aktywów przez Klienta warto portfela ulegnie obni eniu. Obowi zki informacyjne 30. DM PKO BP na wniosek Klienta informuje go o bie cej warto ci portfela DM PKO BP sporz dza na koniec ka dego pó rocza (okres sprawozdawczy) okresowy raport z wykonania Umowy o zarz dzanie i przesy a go, w sposób uzgodniony w Umowie o zarz dzanie, do 10 dnia nast pnego miesi ca na adres Klienta wskazany w Umowie o zarz dzanie, z zastrze eniem ust. 2, 3, 4 i Klient mo e za da przekazywania mu okresowych raportów z wykonania Umowy o zarz dzanie za okresy 3 miesi czne. Raporty te przekazywane s przez DM PKO BP w sposób wskazany w Umowie o zarz dzanie do 10 dnia nast pnego miesi ca na adres Klienta wskazany w Umowie o zarz dzanie. 3. W przypadku, gdy uzgodniona z Klientem strategia przewiduje mo liwo nabywania instrumentów pochodnych lub innych instrumentów finansowych, których obrót zwi zany jest z obowi zkiem posiadania depozytu zabezpieczaj cego lub w przypadku gdy strategia uzgodniona z Klientem zwi zana jest z wysokim ryzykiem inwestycyjnym, wówczas okresowe raporty z wykonania Umowy o zarz dzanie przesy ane s Klientowi raz na miesi c, w sposób wskazany w Umowie o zarz dzanie, do 10 dnia nast pnego miesi ca na adres wskazany w Umowie o zarz dzanie. 4. W przypadku za dania przez Klienta informowania go o ka dym wykonanym zleceniu, zgodnie z ust. 6 poni ej, okresowe raporty, o których mowa w ust. 1 s mu przesy ane raz na 12 miesi cy (w sposób wskazany w Umowie o zarz dzanie, do 10 dnia nast pnego miesi ca na adres wskazany w Umowie o zarz dzanie), chyba e zlecenia w zakresie aktywów Klienta wchodz cych w sk ad portfela b d cego przedmiotem zarz dzania dotycz instrumentów finansowych wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c-i Ustawy. 5. W przypadku, gdy us uga zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba instrumentów finansowych wiadczona jest na rzecz Klienta detalicznego lub prowadzony na rzecz Klienta detalicznego rachunek inwestycyjny obj ty us ug zarz dzania obejmuje niezabezpieczone pozycje otwarte w transakcji na instrumentach pochodnych, DM PKO BP informuje Klienta o spadku warto ci portfela lub poniesionych stratach na instrumentach finansowych poni ej progu ustalonego w Umowie o zarz dzanie, nie pó niej ni do ko ca dnia, w którym ten spadek nast pi, a je eli spadek nast pi w dniu wolnym od pracy do ko ca pierwszego dnia roboczego nast puj cego po tym dniu. DM PKO BP informuje o spadku warto ci portfela lub poniesionych stratach na instrumentach finansowych Klienta w sposób wskazany w Umowie o zarz dzanie. 6. Klient mo e za da informowania go o ka dym wykonanym zleceniu w zakresie aktywów Klienta wchodz cych w sk ad portfela b d cego przedmiotem zarz dzania. Informowanie Klienta odbywa si w sposób wskazany w Umowie o zarz dzanie. 7. W przypadku portfela lepego, okresowy raport z wykonania Umowy o zarz dzanie przesy any jest Klientowi raz na 6 miesi cy, w sposób wskazany w Umowie o zarz dzanie, do 10 dnia nast pnego miesi ca na adres Klienta wskazany w Umowie o zarz dzanie. W przypadku portfela lepego nie stosuje si postanowie ust. 8 7/16

8 - DM PKO BP przekazuje Klientowi wy cznie informacj o cznej warto ci portfela oraz wysoko ci pobranych op at i prowizji. 8. Raport, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 1) oznaczenie rachunku inwestycyjnego, na którym przechowywane s aktywa Klienta, 2) informacje o sk adzie portfela Klienta i jego wycenie, w tym dane na temat ka dego z instrumentów finansowych wchodz cych w sk ad portfela Klienta, warto rynkow poszczególnych instrumentów finansowych albo ich warto godziw, je li nie jest mo liwe ustalenie warto ci rynkowej, saldo rodków pieni nych na pocz tek i koniec okresu sprawozdawczego oraz wyniki portfela w czasie okresu, za który sporz dzany jest raport, 3) wskazanie cznej wysoko ci wszystkich op at i prowizji pobranych w okresie, za który sporz dzany jest raport, z podzia em na czn wysoko op at i prowizji pobranych z tytu u zarz dzania portfelem Klienta oraz czn wysoko op at i prowizji zwi zanych z wykonywaniem zlece w ramach zarz dzania portfelem Klienta, wraz z informacj, i na danie Klienta mo liwe jest przekazanie szczegó owego wykazu wszystkich op at i prowizji pobranych w okresie, za który sporz dzany jest raport, 4) porównanie wyników osi gni tych w okresie, za który sporz dzany jest raport, z wynikami przyj tej w Umowie o zarz dzanie stopie odniesienia, 5) wskazanie wysoko ci dywidend, odsetek oraz innych po ytków z aktywów wchodz cych w sk ad portfela, które w danym okresie, za który sporz dzany jest raport, powi kszy y warto portfela Klienta, 6) informacj o ewentualnych zmianach zasad wyceny aktywów wchodz cych w sk ad portfela, 7) informacje o wykonanych zleceniach w okresie, za który sporz dzany jest raport, o ile Klient nie za da informowania go o ka dym wykonanym zleceniu na zasadach okre lonych w ust. 6 powy ej Obowi zki wynikaj ce z Rozdzia u 4 Oddzia 1-2 (m.in. dotycz ce obowi zku ujawniania stanu posiadania oraz obowi zków wezwa ) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó kach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 184, poz z pó niejszymi zmianami), a tak e obowi zki wynikaj ce ze stosownych postanowie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z pó niejszymi zmianami), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia alno ci ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz z pó niejszymi zmianami), ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z pó niejszymi zmianami) oraz innych przepisów spoczywaj na Kliencie. 2. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialno ci wobec Klienta za niewype nienia przez niego obowi zków na o onych przepisami prawa, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem wype nienia przez DM PKO BP obowi zków wynikaj cych z 33 i Je eli w okresie obowi zywania Umowy o wiadczenie us ug maklerskich, na podstawie której DM PKO BP prowadzi dla Klienta rachunek inwestycyjny, Klient posiada lub nab dzie akcje dopuszczone do obrotu zorganizowanego, znajduj ce si poza rachunkami obj tymi Umow o zarz dzanie, w tym na rachunkach obj tych zarz dzaniem przez inne podmioty, w liczbie daj cej prawo do co najmniej 2% ogólnej liczby g osów na walnym zgromadzeniu spó ki lub inne instrumenty finansowe, z posiadaniem których czy si obowi zek doliczenia ich do posiadanej liczby g osów na walnym zgromadzeniu spó ki, to wówczas zobowi zany jest on do z o enia o wiadcze zawieraj cych nast puj ce postanowienia: 1) o wiadczenie nr 1 O wiadczam, e posiadam akcje spó ki w liczbie zapewniaj cej % ogólnej liczby 8/16

9 3. W przypadku wyst pienia sytuacji okre lonej w ust. 1 w odniesieniu do akcji lub instrumentów finansowych wchodz cych ju w sk ad portfela oraz z o enia przez Klienta o lub instrumenty finansowe, których dotyczy o wiadczenie, zostaj wycofane z portfela po cenie z sesji gie dowej poprzedzaj cej dzie z o enia o wiadczenia, nie ni szej jednak ni cena nabycia w ramach zarz dzanego portfela lub po cenie nabycia. 4. Je eli na skutek sytuacji okre lonej w ust. 3, warto portfela obni y si poni ej wymaganego minimum, Klient obowi zany jest do wniesienia dodatkowych rodków celem uzupe nienia warto ci portfela. 5. Je eli Klient z o y o zany jest w terminie 48 godzin do poinformowania Klienta, w sposób przewidziany w Umowie o zarz dzanie, o ka dej nast pnej transakcji nabycia lub zbycia takich instrumentów finansowych. 34. Je eli liczba akcji dopuszczonych do obrotu zorganizowanego lub innych instrumentów finansowych, z którymi czy si obowi zek doliczenia ich do posiadanej ogólnej liczby g osów na walnym zgromadzeniu, które wchodz w sk ad portfela, osi gnie lub przekroczy poziom daj cy prawo do 2 % ogólnej liczby g osów na walnym zgromadzeniu tej spó ki, to wówczas DM PKO BP jest zobowi zany do poinformowania o tym fakcie Klienta w terminie 48 godzin. Do czasu uzyskania od Klienta jednego z o wiadcze, o których mowa w 33 ust. 1 powy ej, DM PKO BP zobowi zany jest do niedokonywania kolejnych transakcji nabycia lub zbycia wy ej wymienionych instrumentów finansowych Przy zawieraniu Umowy o zarz dzanie lub w trakcie jej obowi zywania Klient mo e okre li progi ogólnej liczby g osów z akcji i innych instrumentów finansowych, z którymi czy si obowi zek doliczenia ich do posiadanej ogólnej liczby g osów na walnym zgromadzeniu, których osi gni cie wymaga jego pisemnej zgody. 2. DM PKO BP zobowi zany jest powiadomi Klienta i uzyska jego pisemn zgod w przypadku zamiaru nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w liczbie, która spowoduje przekroczenie progów ogólnej liczby g osów z akcji na walnym zgromadzeniu okre lonych przez Klienta. Do czasu otrzymania takiej zgody doradca wstrzyma si z wykonaniem transakcji. 3. DM PKO BP powiadomi Klienta w ci gu 48 godzin o osi gni ciu lub przekroczeniu ustalonego progu. Informacja powinna by przekazana telefonicznie, poczt elektroniczn, kurierem lub w inny sposób wskazany w Umowie o zarz dzanie. 4. Je eli Klient zgodnie z ust. 1 okre li progi ogólnej liczby g osów z instrumentów finansowych na walnym zgromadzeniu, których osi gni cie wymaga jego pisemnej zgody, 33 i 34 nie stosuje si Wyci gi, za wiadczenia oraz inne dokumenty sporz dzone na pi mie DM PKO BP dostarcza Klientowi w sposób okre lony w Umowie o zarz dzanie. 2. Klient ma obowi zek zawiadamiania DM PKO BP o ka dej zmianie adresu wskazanego w Umowie o zarz dzanie. 3. W przypadku niemo no ci przekazania Klientowi przez DM PKO BP informacji w sposób okre lony w Umowie o zarz dzanie, DM PKO BP przekazuje korespondencj listem poleconym, ze skutkiem dor czenia, na wskazany w umowie adres zamieszkania lub siedziby Klienta. 4. O zachowaniu ustalonych terminów, w przypadku dostarczania informacji poczt, decyduje data stempla pocztowego. Zakres odpowiedzialno ci DM PKO BP DM PKO BP podejmuje si zarz dzania portfelem z nale yt staranno ci. 2. DM PKO BP odpowiada za szkod wynik z niezachowania tajemnicy zawodowej lub innych tajemnic prawnie chronionych w zwi zku z zarz dzaniem portfelem. 3. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialno ci za straty wynikaj ce ze zmiany cen instrumentów finansowych, je eli do o y nale ytej staranno ci przy zarz dzaniu portfelem. 4. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialno ci za straty wynikaj ce z niewyp acalno ci emitentów instrumentów finansowych lub banków prowadz cych rachunki, na których gromadzone s aktywa tworz ce portfel, je eli do o y nale ytej staranno ci przy wyborze tego emitenta lub banku. 9/16

10 Rozdzia 3. Doradztwo inwestycyjne Zawarcie Umowy o doradztwo inwestycyjne Przez wiadczenie us ugi doradztwa inwestycyjnego rozumie si przygotowanie i przekazanie Klientowi przez DM PKO BP rekomendacji inwestycyjnych dotycz cych: 1) kupna, sprzeda y, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu okre lonych instrumentów finansowych albo powstrzymania si od zawarcia transakcji dotycz cej tych instrumentów, 2) wykonania lub powstrzymania si od wykonania uprawnie wynikaj cych z okre lonego instrumentu finansowego do zakupu, sprzeda y, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu instrumentu finansowego. 2. Us uga doradztwa inwestycyjnego jest wiadczona w oparciu o indywidualne potrzeby Klienta, jego cele inwestycyjne i sytuacj finansow. 3. DM PKO BP wiadczy us ug doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego i instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego DM PKO BP uznaje us ug doradztwa inwestycyjnego jako wiadczenie na rzecz Klienta przynajmniej dwóch z nast puj cych us ug: 1) opracowywanie raportów analitycznych na zlecenie Klienta, 2) przeprowadzanie analizy indywidualnych potrzeb, celów inwestycyjnych i sytuacji finansowej Klienta, 3) przygotowywanie rekomendacji inwestycyjnej. 2. Realizacja jednej z us ug o których mowa w ust 1 w sposób samodzielny, przy braku jednoczesnej realizacji innej ze wskazanych us ug, nie stanowi doradztwa inwestycyjnego. 3. wiadczenie us ugi, o której mowa w ust. 1, nast puje na podstawie pisemnej Umowy o doradztwo inwestycyjne Przed zawarciem Umowy o doradztwo inwestycyjne DM PKO BP zwraca si do Klienta o przedstawienie podstawowych informacji dotycz cych poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych, do wiadczenia inwestycyjnego, jego sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych niezb dnych do dokonania oceny, czy us uga doradztwa inwestycyjnego jest odpowiednia dla Klienta, bior c pod uwag jego indywidualn sytuacj (ocena odpowiednio ci). 2. DM PKO BP, zgodnie z wymogami Rozporz dzenia dokonuje kwalifikacji Klienta, na podstawie informacji przekazanych przez Klienta. Wynikiem przeprowadzonego procesu kwalifikacji jest nadanie Klientowi kategorii MiFID. 3. W przypadku zmiany danych lub stanu faktycznego w zakresie informacji, o której mowa w ust. 1, Klient zobowi zany jest o takiej zmianie poinformowa DM PKO BP. 4. Kategoria, o której mowa w ust. 1, mo e ulega zmianie w czasie obowi zywania Umowy o doradztwo inwestycyjne. 5. Ocena odpowiednio ci przeprowadzana jest na podstawie uzyskanych od Klienta informacji, w oparciu o obowi zuj ce w DM PKO BP procedury wewn trzne reguluj ce proces przeprowadzania oceny odpowiednio ci. 6. DM PKO BP nie rekomenduje Klientowi detalicznemu wiadczenia na jego rzecz us ugi doradztwa inwestycyjnego w sytuacji, w której nie udzieli on informacji wymaganych do przeprowadzenia oceny odpowiednio ci. 7. DM PKO BP ma prawo uzna, e Klient profesjonalny, o którym mowa w art. 3 pkt 39b lit. a-m ustawy, jest w stanie ponie ryzyko inwestycyjne zgodne z jego celami inwestycyjnymi, zwi zane ze wiadczeniem przez DM PKO BP us ugi doradztwa inwestycyjnego. 8. DM PKO BP ma prawo za o y, e informacje udzielone przez Klienta w pe ni odzwierciedlaj rzeczywist sytuacj Klienta, oraz e s aktualne i kompletne. 9. DM PKO BP ma prawo odmówi zawarcia Umowy o doradztwo inwestycyjne w przypadku istnienia konfliktu interesów pomi dzy Klientem a DM PKO BP, chyba e Klient wyrazi zgod na wiadczenie us ugi przez DM PKO BP mimo konfliktu. 41. Wraz z zawarciem Umowy o doradztwo inwestycyjne, Klient sk ada pisemne o wiadczenie stwierdzaj ce, i ka da decyzja inwestycyjna Klienta podejmowana na podstawie udzielonej mu przez doradc rekomendacji inwestycyjnej jest wy cznie decyzj Klienta, a jej konsekwencje ponosi wy cznie Klient Us uga doradztwa inwestycyjnego na rzecz Klientów DM PKO BP wiadczona jest wy cznie przez doradców, w ramach wyodr bnionych komórek organizacyjnych DM PKO BP. 10/16

11 2. Stanowisko obs ugiwane przez doradc jest wyra nie oznaczone, maj c na celu identyfikacj doradcy w czasie wiadczenia Klientowi us ugi doradztwa inwestycyjnego. 43. DM PKO BP nie uznaje za wiadczenie us ugi doradztwa inwestycyjnego: 1) analiz i opinii w zakresie instrumentów finansowych, publikowanych i wyg aszanych: a) na amach gazet i czasopism, b) w audycjach radiowych lub telewizyjnych, c) innych rodkach masowego przekazu, 2) raportów analitycznych opracowywanych z inicjatywy w asnej DM PKO BP, nieskierowanych do konkretnego Klienta, 3) porad o charakterze ogólnym, rozumianych zgodnie z definicj Dyrektywy 2006/73/WE, jako udzielenie Klientowi porady na temat danego rodzaju instrumentu finansowego, bez odniesienia do konkretnych instrumentów finansowych oraz indywidualnej sytuacji Klienta, 4) porad inwestycyjnych, udzielanych Klientom przez uprawnionych do tego celu pracowników DM PKO BP, rozumianych jako porady inwestycyjne w odniesieniu do konkretnych instrumentów finansowych i aktualnej sytuacji rynkowej, bez uwzgl dnienia indywidualnych potrzeb i sytuacji finansowej Klienta. Badania inwestycyjne 44. Raport analityczny mo e stanowi podstaw do przygotowania przez doradc inwestycyjnego rekomendacji inwestycyjnych dla Klienta. 45. Sporz dzaj c raport analityczny dotycz cy instrumentów finansowych lub ich emitentów DM PKO BP dochowuje nale ytej staranno ci i sumienno ci m.in. poprzez: 1) wykonywanie bada inwestycyjnych na bazie racjonalnych podstaw, popartych analiz danych, w oparciu o zweryfikowane informacje i realistyczne przewidywania zmian cen instrumentów finansowych, 2) rozwa n ocen, które czynniki s istotne w zakresie analiz inwestycji oraz ich uzasadnienie, 3) odró nianie faktów od opinii w prezentowanych badaniach, 4) podanie róde informacji, b d cych podstaw badania inwestycyjnego, 5) spe nianie wymogów prawnych, którym podlega dzia alno DM PKO BP. 46. Raport analityczny odnosi si do rodzaju instrumentów finansowych, wybranych instrumentów finansowych, aktualnej sytuacji rynkowej oraz stanowi wyra n rekomendacj sposobu zachowania si inwestora w stosunku do danego instrumentu finansowego. 47. DM PKO BP mo e sporz dzi raport analityczny dotycz cy wybranego instrumentu finansowego lub jego emitenta odp atnie na zlecenie Klienta, w oparciu o jego indywidualne potrzeby i sytuacj finansow Pracownicy DM PKO BP, w szczególno ci pracownicy POK, udost pniaj Klientowi lub potencjalnemu klientowi raport analityczny po jego oficjalnym upowszechnieniu. 2. DM PKO BP przekazuje doradcom finansowym informacje o aktualnej ofercie rynkowej DM PKO BP oraz przekazuje dost pne publicznie analizy i rekomendacje, w tym wytworzone w DM PKO BP. Doradcy finansowi wiadcz klientom PKO BP S.A. us ug doradztwa finansowego m. in. na podstawie przekazanych przez DM PKO BP informacji i analiz. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialno ci za tre analiz i rekomendacji sporz dzonych poza DM PKO BP oraz za decyzje inwestycyjne, podj te na podstawie przekazanych materia ów. 3. Przekazywane przez DM PKO BP informacje, analizy i rekomendacje nie mog by traktowane i postrzegane przez Klienta, korzystaj cego z us ugi doradztwa finansowego jako zapewnienie lub gwarancja osi gni cia potencjalnych lub spodziewanych rezultatów (zysków) z transakcji. Ostateczn decyzje odno nie nabycia instrumentu finansowego / zawarcia transakcji z DM PKO BP podejmuje Klient, wy cznie na podstawie indywidualnych, podj tych niezale nie od PKO BP S.A. decyzji, na jego w asne ryzyko i odpowiedzialno. 4. Doradca finansowy jest uprawniony do wykonania nast puj cych czynno ci w zwi zku z us ug doradztwa inwestycyjnego realizowan przez DM PKO BP, z zastrze eniem ust. 2: 1) przekazania raportu analitycznego dotycz cego wybranego instrumentu finansowego lub jego emitenta sporz dzony na yczenie klienta przez DM PKO BP, 2) przekazanie rekomendacji inwestycyjnej, o której mowa w 49, przygotowanej przez doradc z DM PKO BP, 11/16

12 3) przekazanie do DM PKO BP pyta i wniosków Klienta, w zakresie raportów analitycznych o rekomendacji inwestycyjnych sporz dzanych przez DM PKO BP, pod warunkiem e klient podpisze z DM PKO BP umow o wiadczenie us ugi doradztwa inwestycyjnego. 5. Rekomendacja, o której mowa w ust. 4 pkt 2, poprzedzona jest analiz wiedzy i do wiadczenia, indywidualnych potrzeb, celów inwestycyjnych i sytuacji finansowej klienta. Rekomendacja inwestycyjna 49. Rekomendacja inwestycyjna w ramach wiadczenia Klientowi us ug doradztwa inwestycyjnego jest udzielana w oparciu o: 1) do wiadczenie i wiedz doradcy, 2) analiz i interpretacj aktualnej sytuacji rynkowej przez doradc, 3) analiz potrzeb, celów inwestycyjnych i sytuacji finansowej Klienta, 4) raporty analityczne, 5) dost pne analizy przygotowane przez wiarygodne i renomowane podmioty. 50. Doradca, wykonuj c us ug doradztwa inwestycyjnego, przed udzieleniem rekomendacji inwestycyjnej analizuje wiedz i do wiadczenie, indywidualne potrzeby, cele inwestycyjne i sytuacj finansow Klienta. Zakres odpowiedzialno ci DM PKO BP adne informacje uzyskane przez Klienta od DM PKO BP nie mog by traktowane i postrzegane przez Klienta jako zapewnienie lub gwarancja osi gni cia potencjalnych lub oczekiwanych rezultatów (zysków) z transakcji. 2. DM PKO BP wiadcz c us ugi doradztwa inwestycyjnego w tym sporz dzaj c rekomendacje inwestycyjne dla Klienta dochowuje nale ytej staranno ci i bierze pod uwag najlepiej poj ty interes Klienta z uwzgl dnieniem wskazanych przez niego celów inwestycyjnych. W pozosta ym zakresie DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialno ci za straty poniesione przez Klienta na skutek realizacji decyzji inwestycyjnych podj tych na podstawie udzielonej rekomendacji, w tym za finansowy wynik transakcji i wynikaj ce z tego dla Klienta skutki, w szczególno ci za nieosi gni cie przez Klienta spodziewanych korzy ci lub zysków z transakcji, które zale od czynników rynkowych niezale nych od DM PKO BP. Rozdzia 4. Postanowienia ko cowe 52. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje si obowi zuj ce przepisy prawa polskiego, a w szczególno ci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 z pó niejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005, Nr 183, poz z pó niejszymi zmianami) DM PKO BP ma prawo dokona zmiany Regulaminu. 2. Z zastrze eniem ust. 3, zmieniony Regulamin DM PKO BP dor cza Klientowi listem, na adres korespondencyjny wskazany w Umowie o zarz dzanie lub Umow o doradztwo inwestycyjne lub na ostatni podany przez Klienta DM PKO BP adres zamieszkania lub siedziby, b d zgodnie z zawart w Umowie o zarz dzanie lub Umow o doradztwo inwestycyjne dyspozycj odbioru korespondencji. 3. Zmiany Regulaminu DM PKO BP dor cza Klientom, który zawarli Aneks do umowy o wiadczenie us ug brokerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w zakresie dyspozycji sk adanych za po rednictwem urz dze technicznych (za po rednictwem Internetu), w formie elektronicznej za po rednictwem systemu transakcyjnego oraz na adres poczty elektronicznej Klienta, o ile zosta wskazany w umowie. 4. Klient nie wyra aj cy zgody na proponowan przez DM PKO BP zmian Regulaminu mo e, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zmienionego Regulaminu, rozwi za umow bez zachowania terminu wypowiedzenia. 5. Brak o wiadczenia woli Klienta o rozwi zaniu umowy w terminie, okre lonym w ust. 4, uwa a si za wyra enie zgody na zmian warunków umowy i zawartych aneksów, wynikaj c ze zmiany Regulaminu. 6. Wprowadzenie do Regulaminu postanowie : 1) rozszerzaj cych zakres wiadczonych us ug maklerskich, lub 2) nie powoduj cych ograniczenia zakresu wiadczonych us ug maklerskich, lub 3) nie nak adaj cych na Klienta dodatkowych obowi zków, lub 4) wynikaj cych z wprowadzenia zmian do powszechnie obowi zuj cych przepisów prawa, nie jest zmian Regulaminu w rozumieniu ust. 1 i w takim wypadku nie stosuje si przepisów ust /16

13 Ka da ze stron mo e rozwi za odpowiednio Umow o zarz dzanie lub Umow o doradztwo inwestycyjne z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia, z o onego w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci. 2. Bieg terminu wypowiedzenia liczy si od dnia dor czenia stronie odpowiednio Umowy o zarz dzanie lub Umowy o doradztwo inwestycyjne pisma zawieraj cego o wiadczenie wypowiadaj ce umow. 3. Ra ce naruszenie Regulaminu b d odpowiednio Umowy o zarz dzanie lub Umowy o doradztwo inwestycyjne uprawnia ka d ze Stron do rozwi zania tej umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. 4. Przy rozwi zaniu odpowiednio Umowy o zarz dzanie lub Umowy o doradztwo inwestycyjne, o którym mowa w ust. 3, DM PKO BP ma prawo zaliczy rodki pieni ne Klienta zarejestrowane na rachunku pieni nym na zaspokojenie roszcze finansowych wobec Klienta lub dokona sprzeda y instrumentów finansowych wchodz cych w sk ad zarz dzanego portfela oraz zaliczy rodki pieni ne uzyskane z tego tytu u na zaspokojenie roszcze finansowych DM PKO BP wobec Klienta. 5. Umowa o zarz dzanie lub Umowa o doradztwo inwestycyjne mo e zosta rozwi zana bez zachowania terminu wypowiedzenia w ka dym czasie w drodze porozumienia stron. 6. Z chwil rozwi zania Umowy o zarz dzanie wygasaj pe nomocnictwa udzielone przez Klienta dla DM PKO BP. 13/16

14 Za cznik do Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba instrumentów finansowych oraz us ugi doradztwa inwestycyjnego przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Opis strategii I. Strategie standardowe: 1. Defensywna W sk ad portfela zbudowanego w oparciu o strategi defensywn wchodz d u ne papiery warto ciowe (obligacje Skarbu Pa stwa, obligacje przedsi biorstw i gmin, bony skarbowe itp.), oraz instrumenty rynku pieni nego (lokaty bankowe, lokaty na rynku mi dzybankowym). Dopuszczalne instrumenty finansowe: - do 100% rodków inwestowanych w d u ne papiery warto ciowe (preferowane s obligacje Skarbu Pa stwa), - instrumenty rynku pieni nego. Cel inwestycyjny: wzrost warto ci aktywów przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka inwestycyjnego i zachowaniu p ynno ci portfela. Ogólne ryzyko inwestycyjne: niskie. Stopa odniesienia: rednia rentowno 52-tygodniowych bonów skarbowych na pierwszym przetargu w roku kalendarzowym lub do czasu przeprowadzenia pierwszego przetargu w roku kalendarzowym, rednia rentowno 52-tygodniowych bonów skarbowych z ostatniego przetargu. Rekomendowany horyzont inwestycyjny wynosi 1 rok. G ówne czynniki ryzyka: - ryzyko zmian stóp procentowych, - ryzyko kredytowe emitenta instrumentu finansowego. 2. Neutralna W sk ad portfela zbudowanego w oparciu o strategi neutraln wchodz g ównie akcje spó ek notowanych na GPW oraz instrumenty stosowane w strategii defensywnej, a wi c d u ne papiery warto ciowe i instrumenty rynku pieni nego. O proporcjach akcji i d u nych papierów warto ciowych w portfelu decyduj przewidywania osób zarz dzaj cych co do koniunktury na rynku akcji w nadchodz cym okresie. Ze wzgl du na fundamentalny charakter doboru akcji do portfela szczególn wag przyk ada si do zwrotu z inwestycji w d u szym horyzoncie czasowym. Dopuszczalne instrumenty finansowe: - od 40% do 60% rodków inwestowanych w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, - od 40% do 60% rodków inwestowanych w d u ne papiery warto ciowe. Cel inwestycyjny: wzrost warto ci aktywów w d ugim horyzoncie czasowym przy umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym. Ogólne ryzyko inwestycyjne: rednie do wysokiego w zale no ci od udzia u akcji w portfelu. Stopa odniesienia: 0,5*BS52+0,5*WIG, gdzie: BS52 oznacza redni rentowno 52-tygodniowych bonów skarbowych na pierwszym przetargu w roku kalendarzowym lub do czasu przeprowadzenia pierwszego przetargu w roku kalendarzowym, redni rentowno 52-tygodniowych bonów skarbowych z ostatniego przetargu; WIG oznacza procentow zmian indeksu WIG. Rekomendowany horyzont inwestycyjny wynosi minimum 3 lata. G ówne czynniki ryzyka: 1) ryzyko zmian stóp procentowych, 2) ryzyko kredytowe emitenta instrumentu finansowego, 3) ryzyko systematyczne (rynku), 4) ryzyko specyficzne poszczególnych instrumentów finansowych. 3. Agresywna: 1) Agresywna, standardowa renomowanych spó ek 14/16

15 W sk ad portfela zbudowanego w oparciu o t strategi wchodz g ównie akcje spó ek notowanych na GPW. Tworzony jest g ównie w oparciu o spó ki o du ej kapitalizacji, solidnych fundamentach i charakteryzuj ce si wysok p ynno ci. Przes ankami, które decyduj o umieszczeniu w portfelu akcji poszczególnych firm mo e by dobra sytuacja fundamentalna spó ki, silne niedowarto ciowanie przez rynek lub korzystna sytuacja kursu z punktu widzenia analizy technicznej. G ównym celem jest osi gni cie mo liwie najwy szego zysku przy u yciu dopuszczalnych instrumentów finansowych. Tego typu portfel obarczony jest wysokim ryzykiem inwestycyjnym, a co za tym idzie fluktuacja jego warto ci mo e by znaczna, szczególnie w krótkim okresie czasu. Dopuszczalne instrumenty finansowe: od 75% do 100% rodków inwestowanych w akcje, prawa do akcji, prawa poboru. Cel inwestycyjny: wzrost warto ci aktywów w d ugim horyzoncie czasowym. Ogólne ryzyko inwestycyjne: wysokie. Rekomendowany horyzont inwestycyjny wynosi minimum 5 lat. G ówne czynniki ryzyka: ryzyko systematyczne (rynku), ryzyko specyficzne poszczególnych instrumentów finansowych. Stopa odniesienia: procentowa zmiana indeksu WIG20. 2) Agresywna podwy szonego ryzyka Portfel zbudowany w oparciu o t strategi jest podobny do portfela zbudowanego w oparciu o strategi agresywn standardow, z tym, e charakteryzuje si mniejsz dywersyfikacj, agresywniejszym stosowaniem timingu. Zmiany spó ek wchodz cych w sk ad portfela maj na celu osi gni cie ponadprzeci tnej stopy zwrotu przy podwy szonym ryzyku. Dopuszczalne instrumenty finansowe: od 50% do 100% rodków inwestowanych w akcje, prawa do akcji, prawa poboru. Cel inwestycyjny: wzrost warto ci aktywów w d ugim horyzoncie czasowym. Ogólne ryzyko inwestycyjne: wysokie. Rekomendowany horyzont inwestycyjny wynosi minimum 5 lat. G ówne czynniki ryzyka: ryzyko systematyczne (rynku), ryzyko specyficzne poszczególnych instrumentów finansowych. Stopa odniesienia: procentowa zmiana indeksu WIG20. 3) Agresywna, indeksowa WIG20 Portfel zbudowany w oparciu o t strategi odzwierciedla sk ad indeksu WIG20. Dopuszczalne instrumenty finansowe: do 100% rodków inwestowanych w akcje, prawa do akcji, prawa poboru. Cel inwestycyjny: wzrost warto ci aktywów w d ugim horyzoncie czasowym. Ogólne ryzyko inwestycyjne: wysokie. Rekomendowany horyzont inwestycyjny wynosi minimum 5 lat. G ówne czynniki ryzyka: ryzyko systematyczne (rynku). ryzyko specyficzne poszczególnych instrumentów finansowych Stopa odniesienia: procentowa zmiana indeksu WIG20. 15/16

16 II. Strategia indywidualna W sk ad portfela zbudowanego w oparciu o t strategi wchodz dowolne instrumenty finansowe. Ramowe zasady dotycz ce inwestowania w ramach takiej strategii s ustalane w sposób indywidualny z ka dym zleceniodawc. Przy konstrukcji brane s pod uwag wytyczne dotycz ce preferowanych instrumentów finansowych, stopnia ryzyka akceptowanego przez inwestora, jego celów inwestycyjnych oraz statusu podatkowego, p ynno ci aktywów wchodz cych w sk ad portfela, itp. Cel inwestycyjny, ryzyko inwestycyjne oraz rekomendowany horyzont inwestycyjny tego typu strategii inwestycyjnej uzale nione s od wchodz cych w jej sk ad dopuszczalnych rodzajów instrumentów finansowych. 16/16

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizacj LSR 1) nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze S dowym; 2)

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI By Stan Lewandowski Published 2001 Spis tre ci Wykaz skrótów...5 Rozdzia pierwszy Program komputerowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug Dziennik Ustaw Nr 97 6669 Poz. 969 i 970 prze adowywany na inny statek powietrzny, wykonuje si w pierwszym porcie, w którym nast puje za adunek baga u, je eli jest to port otwarty dla ruchu mi dzynarodowego,

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów Dieter Jalowietzki Krzysztof Jaros Siegfried Klaue Hans-Peter

Bardziej szczegółowo

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU ISSN 1643-6067 Szanowni Paƒstwo! W lipcowym numerze Transportu drogowego prezentujemy Paƒstwu kolejnà cz Êç artyku u dotyczàcego planowanych zmian przepisów dla bran y transportowej. Ponadto przybli amy

Bardziej szczegółowo

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Wanda NAGÓRNY l ska Wy sza Szko a Zarz dzania im. Gen Jerzego Zi tka w Katowicach Polityka spo eczna a

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia: Prawo zamówie publicznych

Program szkolenia: Prawo zamówie publicznych Program szkolenia: Prawo zamówie publicznych Cz.1 Prawo zamówie publicznych po nowelizacji od strony zamawiaj cego Celem szkolenia jest przedstawienie prawid owych sposobów udzielania zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej

Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej Psychologia Spo eczna 2013 tom 8 1 (24) 53 66 ISSN 1896-1800 Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej Monika Wróbel Instytut Psychologii, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych

Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych dr BARBARA KRZYŚKÓW Centralny Instytut Ochrony Pracy Pañstwowy Instytut Badawczy Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych uwagi de lege ferenda W artykule przedstawiono niektóre aspekty

Bardziej szczegółowo

3.7. Polskie uczelnie czas na jako

3.7. Polskie uczelnie czas na jako 3.7. Polskie uczelnie czas na jako Andrzej Jajszczyk Polskie uczelnie wy sze kszta c coraz wi cej studentów. Ju ponad 80% absolwentów szkó rednich kontynuuje nauk, co stawia nas, pod tym wzgl dem, w czo

Bardziej szczegółowo