Warszawa, 2010 r Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba"

Transkrypt

1 REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba a) zasady podejmowania i realizacji decyzji inwestycyjnych na rachunek Klienta, w ramach pozostawionych przez niego do dyspozycji zarz dzaj cego aktywów, oraz prawa i obowi zki stron wynikaj ce z zawarcia instrumentów finansowych, b) zasady wiadczenia na rzecz Klienta us ugi doradztwa inwestycyjnego oraz prawa i obowi zki stron wynikaj ce z zawarcia Umowy o wiadczenie us ugi doradztwa inwestycyjnego. 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, do us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba instrumentów finansowych oraz us ugi doradztwa inwestycyjnego, stosuje si postanowienia Regulaminu wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. 2. U yte w Regulaminie okre lenia i skróty oznaczaj : 1) Regulamin - Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba instrumentów finansowych oraz us ugi doradztwa inwestycyjnego przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, 2) Regulamin Maklerski - Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, 3) PKO BP S.A. - Powszechn Kas Oszcz dno ci Bank Polski Spó k Akcyjn, 4) DM PKO BP - Powszechn Kas Oszcz dno ci Bank Polski Spó k Akcyjn Oddzia - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, zarz dzaj cy portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba instrumentów finansowych lub wiadcz cy us ug doradztwa inwestycyjnego, 5) POK - Punkt Obs ugi Klientów DM PKO BP, Punkt Przyjmowania Zlece PKO BP S.A. umiejscowiony w oddziale PKO BP S.A. albo wybrane oddzia y PKO BP S.A., 6) Ustawa - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005, Nr 183, poz z pó niejszymi zmianami), 7) Rozporz dzenie - Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków post powania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. Nr 204, poz. 1577), 8) Dyrektywa 2006/73/WE - Dyrektywa Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzaj ca rodki wykonawcze do Dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia dzia alno ci przez przedsi biorstwa inwestycyjne oraz poj zdefiniowanych na potrzeby tej e Dyrektywy, 9) Klient - osob fizyczn, osob prawn lub jednostk organizacyjn nieposiadaj c osobowo ci prawnej, na którego rzecz jest lub ma by wiadczona us uga zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba instrumentów finansowych lub us uga doradztwa inwestycyjnego, 10) Klient detaliczny - rozumie si przez to: a) Klienta nie b d cego Klientem profesjonalnym, ani Uprawnionym kontrahentem, na którego rzecz jest lub ma by wiadczona us uga zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba instrumentów finansowych lub us uga doradztwa inwestycyjnego, b) Klienta profesjonalnego, którego DM PKO BP traktuje jak Klienta detalicznego na podstawie zg oszonego dania, o którym mowa w art. 3a ust. 2 Ustawy, 1/16

2 c) Uprawnionego kontrahenta, którego DM PKO BP traktuje jak Klienta detalicznego na podstawie zg oszonego dania, o którym mowa w 7 ust. 2 Rozporz dzenia, 11) Klient profesjonalny rozumie si przez to: a) Klienta, o którym mowa w art. 3 pkt 39b Ustawy, b) Uprawnionego kontrahenta, którego DM PKO BP traktuje jak Klienta profesjonalnego na podstawie zg oszonego dania, o którym mowa w 7 ust. 2 Rozporz dzenia, c) Klienta innego ni okre lony w art. 3 pkt 39b lit. a-m Ustawy, który na podstawie art. 3a ust. 1 Ustawy, za da traktowania go jak Klienta profesjonalnego, i który spe nia co najmniej dwa z poni szych wymogów: - zawiera transakcje w warto ci stanowi cej co najmniej równowarto w z otych euro ka da, na odpowiednim rynku, ze redni cz stotliwo ci co najmniej 10 transakcji na kwarta w ci gu czterech ostatnich kwarta ów, - warto portfela instrumentów finansowych tego Klienta detalicznego cznie ze rodkami pieni nymi wchodz cymi w jego sk ad, wynosi co najmniej równowarto w z otych euro, - pracuje lub pracowa w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotycz cej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub us ug maklerskich, które mia by by wiadczone przez DM PKO BP na podstawie zawieranej umowy, 12) Uprawniony kontrahent - rozumie si przez to Klienta, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 39b lit. a-j oraz l-m Ustawy, z którym DM PKO BP, w ramach wiadczenia us ugi wykonywania zlece, us ugi przyjmowania i przekazywania zlece lub w ramach nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na w asny rachunek, zawiera transakcje lub po redniczy w ich zawieraniu, 13) Umowa o zarz dzanie - Umow o wiadczenie us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba instrumentów finansowych przez DM PKO BP, 14) Umowa o doradztwo inwestycyjne - Umow o wiadczenie us ugi doradztwa inwestycyjnego przez DM PKO BP, 15) Umowa o wiadczenie us ug brokerskich - Umow o wiadczenie us ug brokerskich przez DM PKO BP, zgodnie z Regulaminem Maklerskim, 16) portfel - zgromadzone na rachunkach aktywa obj te zarz dzaniem przez DM PKO BP w ramach jednej strategii, 17) portfel lepy - szczególny rodzaj portfela obj tego zarz dzaniem, o którego sk adzie i zawartych transakcjach Klient nie jest informowany, 18) aktywa - rodki pieni ne lub instrumenty finansowe wchodz ce w sk ad portfela, 19) doradca odpowiednio: doradc inwestycyjnego umocowanego przez DM PKO BP do podejmowania i realizacji decyzji inwestycyjnych na rachunek Klienta, w ramach strategii okre lonej w Umowie o zarz dzanie albo doradc inwestycyjnego lub maklera papierów warto ciowych posiadaj cego uprawnienia do wykonywania czynno ci doradztwa inwestycyjnego, 20) doradca finansowy doradca finansowy zatrudniony w komórkach lub jednostkach organizacyjnych PKO BP S.A. 21) warto portfela warto aktywów wchodz cych w sk ad portfela, wycenionych wed ug zasad okre lonych w rozdziale Wycena warto ci portfela, 22) warto pocz tkowa portfela warto portfela z dnia zawarcia Umowy o zarz dzanie, a je eli Klient dokonywa w okresie jej obowi zywania wniesienia dodatkowych aktywów lub ich wycofania, warto portfela z dnia zawarcia Umowy o zarz dzanie, skorygowana o dokonane wniesienia b d wycofania aktywów, 23) najwy sza warto portfela maksymaln z warto ci portfeli, obliczonych w dniach zako czenia okresów rozliczeniowych, które up yn y od czasu ustalenia warto ci pocz tkowej portfela, 24) okres rozliczeniowy okre lony w Umowie o zarz dzanie odcinek czasu stosowany przy obliczaniu op at za zarz dzanie i prowizji od zysku osi gni tego na portfelu, 25) stopa odniesienia (obiektywny wska nik finansowy) okre lona w Umowie o zarz dzanie stopa procentowa u ywana do obliczania prowizji od zysku osi gni tego na portfelu oraz do oceny poziomu efektywno ci wiadczonej us ugi zarz dzania, 26) porada inwestycyjna porada w zakresie inwestycji, dotycz ca wybranego instrumentu finansowego, uwzgl dniaj ca aktualn sytuacj rynkow, udzielana Klientowi w formie ustnej przez uprawnionych do udzielania porad inwestycyjnych pracowników DM PKO BP. Porada inwestycyjna udzielana jest bez przeprowadzenia analizy indywidualnej sytuacji i potrzeb Klienta oraz nie stanowi wyra nej rekomendacji definiuj cej sposób zachowania inwestora w stosunku do danego instrumentu finansowego, 27) badania inwestycyjne ca okszta t niezb dnych dzia a wykonywanych na potrzeby opracowania raportu analitycznego, 28) raport analityczny opracowanie dokumentuj ce rekomendacje udzielane w ramach badania inwestycyjnego, 29) rekomendacja inwestycyjna udzielana w formie pisemnej lub ustnej Klientom, w ramach wiadczenia us ugi doradztwa inwestycyjnego, na podstawie wyników bada inwestycyjnych, zalecenie okre lonego sposobu zachowania si inwestora w odniesieniu do konkretnych instrumentów finansowych, aktualnej sytuacji rynkowej oraz uwzgl dniaj ce indywidualn sytuacj i potrzeby Klienta, 30) instrumenty finansowe instrumenty finansowe, o których mowa art. 2 ust. 1 Ustawy. 2/16

3 Rozdzia 2. Zarz dzanie portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba instrumentów finansowych Zawarcie Umowy o zarz dzanie Umowa o zarz dzanie mo e by zawarta wy cznie z Klientem, dla którego DM PKO BP prowadzi rachunek inwestycyjny na podstawie zawartej Umowy o wiadczenie us ug brokerskich i na zasadach okre lonych w Regulaminie Maklerskim, z zastrze eniem ust DM PKO BP mo e zawrze Umow o zarz dzanie z Klientem, który na podstawie odr bnych umów posiada lub b dzie posiada rachunek papierów warto ciowych w banku powierniczym, o ile DM PKO BP oraz bank powierniczy zawar y umow o wspó pracy w zakresie dostarczania instrumentów finansowych i gwarantowania zap aty, umo liwiaj c rozliczanie transakcji zawieranych w ramach zarz dzania portfelem. W takim wypadku postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje si odpowiednio. 3. Warunkiem zawarcia Umowy o zarz dzanie jest posiadanie przez Klienta odpowiedniej warto ci aktywów na rachunkach, które maj zosta obj te zarz dzaniem. 4. Umowa o zarz dzanie nie ulega rozwi zaniu z chwil rozwi zania Umowy o wiadczenie us ug brokerskich, na podstawie której prowadzony jest rachunek inwestycyjny dla Klienta Cz onkowie Zarz du PKO BP S.A. nadzoruj cy DM PKO BP, cz onkowie Rady Nadzorczej PKO BP S.A. oraz pracownicy DM PKO BP nie mog zawrze Umowy o zarz dzanie je eli mogliby oni mie wp yw na podejmowanie decyzji inwestycyjnych przez doradc. 2. W przypadku zawarcia Umowy o zarz dzanie przez osoby, o których mowa w ust. 1, Klient nie jest informowany o sk adzie portfela i zawartych transakcjach (portfel lepy) DM PKO BP, zgodnie z wymogami Rozporz dzenia dokonuje kwalifikacji Klienta, na podstawie informacji przekazanych przez Klienta. Wynikiem przeprowadzonego procesu kwalifikacji jest nadanie Klientowi kategorii MiFID. 2. W przypadku zmiany danych lub stanu faktycznego w zakresie informacji, o której mowa w ust. 1, Klient zobowi zany jest o takiej zmianie poinformowa DM PKO BP. 3. Kategoria MiFID, o której mowa w ust. 1, mo e ulega zmianie w czasie obowi zywania Umowy o zarz dzanie. 4. Przed zawarciem Umowy o zarz dzanie DM PKO BP zwraca si do Klienta o przedstawienie podstawowych informacji dotycz cych poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych, do wiadczenia inwestycyjnego, jego sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych niezb dnych do dokonania oceny, czy us uga zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba instrumentów finansowych jest odpowiednia dla Klienta, bior c pod uwag jego indywidualn sytuacj (ocena odpowiednio ci). 5. Ocena odpowiednio ci, o której mowa w ust. 4 przeprowadzana jest na podstawie uzyskanych od Klienta informacji, w oparciu o obowi zuj ce w DM PKO BP procedury wewn trzne dotycz ce procesu przeprowadzania oceny odpowiednio ci. 6. DM PKO BP nie rekomenduje Klientowi detalicznemu wiadczenia na jego rzecz us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba instrumentów finansowych w sytuacji, w której nie udzieli on informacji wymaganych do przeprowadzenia oceny odpowiednio ci. 7. Przed zawarciem Umowy o zarz dzanie DM PKO BP przekazuje Klientowi detalicznemu informacje obejmuj ce: 1) wskazanie metod oraz cz stotliwo ci wyceny instrumentów finansowych znajduj cych si w portfelu Klienta, 2) wskazanie szczegó owych zasad przekazywania zarz dzania cz ci lub ca o ci portfela Klienta, 3) wskazanie wszelkich obiektywnych wska ników finansowych, do których porównywane b d wyniki portfela Klienta, 4) wskazanie rodzajów instrumentów finansowych, które mog wchodzi w sk ad portfela Klienta oraz rodzajów transakcji, które mog by przeprowadzane z wykorzystaniem tych instrumentów, w tym równie wszelkich limitów, 5) okre lenie celów zarz dzania, poziomu ryzyka przyj tego na potrzeby zarz dzania danym portfelem oraz zasad podejmowania decyzji inwestycyjnych w ramach zarz dzania portfelem. 8. DM PKO BP przed zawarciem z Klientem detalicznym Umowy o zarz dzanie, przekazuje mu informacje o obowi zuj cej w DM PKO BP Polityce dzia ania w najlepiej poj tym interesie klienta w Domu Maklerskim PKO BP. 9. DM PKO BP ma prawo za o y, e informacje udzielone przez Klienta w pe ni odzwierciedlaj rzeczywist sytuacj Klienta, oraz e s aktualne i kompletne. 3/16

4 10. DM PKO BP ma prawo odmówi zawarcia Umowy o zarz dzanie z osob, która w ocenie DM PKO BP nie daje r kojmi jej nale ytego wykonania, b d te w sytuacji, gdy umowa taka jest nieodpowiednia ze wzgl du na indywidualn sytuacj Klienta. 11. DM PKO BP ma prawo odmówi zawarcia Umowy o zarz dzanie w przypadku istnienia konfliktu interesów pomi dzy Klientem a DM PKO BP, chyba e Klient wyrazi zgod na wiadczenie us ugi przez DM PKO BP mimo konfliktu. 12. DM PKO BP mo e przed zawarciem Umowy o zarz dzanie zwróci si do Klienta o udokumentowanie ród a pochodzenia aktywów, które b d wchodzi y w sk ad portfela DM PKO BP okre la minimaln warto pocz tkow aktywów przyjmowanych w zarz dzanie. 2. Klient nie mo e podejmowa dzia a, które spowodowa yby obni enie warto ci portfela poni ej minimalnej warto ci pocz tkowej aktywów, obowi zuj cej w dniu podpisania Umowy o zarz dzanie. Zasady Zarz dzania Czynno ci zwi zane z zarz dzaniem powierzonymi przez Klienta aktywami na podstawie Umowy o zarz dzanie, b d wykonywane wy cznie za po rednictwem DM PKO BP, chyba e DM PKO BP nie prowadzi po rednictwa w zakresie obrotu okre lonymi aktywami. 2. DM PKO BP do o y nale ytej staranno ci w wyborze podmiotu, za po rednictwem którego b dzie wykonywa czynno ci w zakresie obrotu okre lonymi aktywami, o których mowa w ust Decyzja o wyborze podmiotu, o którym mowa w ust. 2, zostaje podj ta w szczególno ci w oparciu o nast puj ce kryteria: 1) wysoko op at pobieranych przez ten podmiot za dany rodzaj us ug, 2) pozycj rynkow tego podmiotu (udzia w danym rynku), 3) jako wiadczonych przez ten podmiot us ug oraz ocen, czy podmiot ten daje r kojmi zachowania bezpiecze stwa obrotu, interesów Klienta oraz nale ytego wiadczenia us ug. 4. Decyzja, o której mowa w ust. 3, zostaje poprzedzona analiz dotycz c danego podmiotu, przeprowadzon na podstawie informacji dost pnych publicznie oraz uzyskanych w toku bezpo rednich negocjacji z tym podmiotem. 5. Je eli strategia inwestycyjna przewiduje przekazanie zarz dzania cz ci lub ca o ci portfela Klienta do podmiotu innego ni DM PKO BP, do wyboru tego podmiotu zastosowanie maj przepisy ust. 3 i Klient zawieraj c Umow o zarz dzanie udziela DM PKO BP pe nomocnictwa, obejmuj cego umocowanie do dokonywania, w ramach zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba instrumentów finansowych, czynno ci okre lonych w Udzielenie pe nomocnictwa nast puje w formie pisemnej w obecno ci pracownika DM PKO BP b d z podpisem po wiadczonym przez w a ciwy organ danego kraju, zgodnie z zawartymi umowami mi dzynarodowymi oraz konwencjami Zarz dzanie portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba instrumentów finansowych przez DM PKO BP polega na dokonywaniu w imieniu i na rachunek Klienta wszystkich, z zastrze eniem ust. 3, niesprzecznych z obowi zuj cym prawem czynno ci lub rodzajów transakcji, które doradca uzna za w a ciwe dla korzystnego dla Klienta ulokowania aktywów wchodz cych w sk ad jego portfela, a w szczególno ci: 1) kupna i sprzeda y instrumentów finansowych, 2) dokonywania zapisów na instrumenty finansowe w ramach ofert publicznych i prywatnych, 3) odbioru wiadectw depozytowych, instrumentów finansowych oraz nadp aconych kwot w zwi zku z zapisami dokonanymi w ofertach publicznych i prywatnych, 4) wykonywania praw z instrumentów finansowych, 5) nabywania i przedstawiania do umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, 6) nabywania i sprzeda y certyfikatów inwestycyjnych zamkni tych i mieszanych funduszy inwestycyjnych, 7) lokowania rodków pieni nych na terminowych lokatach bankowych, 8) zaci gania i udzielania po yczek instrumentów finansowych. 2. Dla celów zarz dzania portfelem Klienta doradca mo e dokonywa przelewów rodków pieni nych z rachunków i na rachunki Klienta obj te zarz dzaniem, dokonywa blokad na rachunkach obj tych zarz dzaniem, zawiera w imieniu Klienta umowy, sk ada w jego imieniu wymagane o wiadczenia oraz dokonywa innych czynno ci niesprzecznych z obowi zuj cym prawem. 3. Doradcy mog w imieniu i na rachunek Klienta zaci ga kredyty i po yczki na zakup instrumentów finansowych, o ile umocowanie to jest wyra nie wymienione w pe nomocnictwie, o którym mowa w 8 ust DM PKO BP wiadczy us ug zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba instrumentów finansowych z zastosowaniem Polityki dzia ania w najlepiej poj tym interesie klienta w Domu Maklerskim PKO BP. 4/16

5 5. Decyzje inwestycyjne, dotycz ce aktywów wchodz cych w sk ad zarz dzanych portfeli, podejmowane s przez doradców, zatrudnionych w komórce organizacyjnej DM PKO BP realizuj cej czynno ci z zakresu zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba instrumentów finansowych na podstawie: 1) strategii inwestycyjnej, wybranej przez Klienta, 2) metodologii podejmowania decyzji inwestycyjnych, zatwierdzonej przez DM PKO BP, 3) analiz, raportów i rekomendacji, sporz dzanych w szczególno ci przez DM PKO BP. 10. Doradcy nie maj prawa do dokonywania wyp at gotówki z rachunków Klienta oraz do dokonywania przelewu aktywów z takich rachunków, je eli cel przelewu nie jest zwi zany z czynno ciami zarz dzania W czasie obowi zywania Umowy o zarz dzanie Klient nie ma prawa, bez zgody doradcy, do podejmowania jakichkolwiek czynno ci prawnych i faktycznych, których przedmiotem by yby aktywa wchodz ce w sk ad portfela, z zastrze eniem Wyst pienie do doradcy o zgod, o której mowa w ust. 1, oraz sama zgoda musz by wyra one w formie pisemnej Klient mo e bez uzyskania zgody doradcy zwi ksza warto portfela poprzez wnoszenie dodatkowych aktywów, powiadamiaj c o powy szym doradc. 2. Klient mo e wycofa cz aktywów bez uzyskania zgody doradcy, je eli powiadomi doradc o zamiarze i rodzaju planowanej operacji najpó niej na 14 dni przed planowanym terminem jej dokonania, z zastrze eniem W przypadku naruszenia przez Klienta postanowie 11 lub 12 ust. 2 DM PKO BP ma prawo rozwi za Umow o zarz dzanie bez zachowania terminu wypowiedzenia Klient sk ada dyspozycje dotycz ce aktywów osobi cie w POK a w przypadku dyspozycji wyp aty rodków pieni nych lub przeniesienia instrumentów finansowych na zasadach okre lonych w Regulaminie Maklerskim, chyba e niniejszy Regulamin wymaga formy pisemnej. 2. Klient mo e uzyska informacj o warto ci portfela osobi cie b d telefonicznie podaj c swoje imi i nazwisko, numer rachunku oraz ustalone has o umo liwiaj ce identyfikacj Klienta. 3. DM PKO BP wstrzymuje realizacj dyspozycji Klienta, je eli zachodz w tpliwo ci co do to samo ci Klienta, lub z o ona dyspozycja jest nieczytelna b d narusza zasady strategii okre lone w umowie o zarz dzanie. Opis strategii Portfel tworzony jest w oparciu o rodzaje strategii okre lone przez DM PKO BP. Opis strategii stanowi za cznik nr 1 do Regulaminu. 2. Klient dokonuje wyboru strategii poprzez podpisanie za cznika do Umowy o zarz dzanie. 3. Przy warto ci pocz tkowej portfela ustalonej przez DM PKO BP Klient mo e okre li dowoln, zgodn z obowi zuj cym prawem i Umow o zarz dzanie, strategi indywidualn. W wyj tkowych przypadkach, za zgod doradcy mo liwe jest okre lenie indywidualnej strategii dla portfela o warto ci pocz tkowej ni szej ni ustalona przez DM PKO BP. 4. Umowa o zarz dzanie ze strategi indywidualn mo e przewidywa inne ni okre lone w Regulaminie zasady zarz dzania portfelem i wyceny warto ci portfela. 5. Klient ma prawo do zmiany strategii w dowolnym czasie. Zmiana strategii nast puje niezw ocznie Stopa odniesienia wskazana jest w Umowie o zarz dzanie. 2. W zale no ci od wybranej strategii przyj t stop odniesienia mo e by stopa zerowa b d zmiana indeksów publikowanych przez Gie d Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A., równie korygowane o dodatkowe wspó czynniki, rentowno 52-tygodniowych bonów skarbowych, jak równie inny wska nik finansowy pozwalaj cy na ustalenie poziomu efektywno ci zarz dzania portfelem Klienta. 3. Stopy odniesienia w przypadku standardowych strategii inwestycyjnych okre la Opis strategii, który stanowi za cznik do niniejszego Regulaminu. 4. W przypadku indywidualnej strategii inwestycyjnej Klient ma prawo do ustalenia dowolnej stopy odniesienia zaakceptowanej przez doradc. 5/16

6 5. DM PKO BP dokonuje oceny poziomu efektywno ci wiadczonej us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba instrumentów finansowych przy wykorzystaniu wskazanej przez Klienta stopy odniesienia. 17. Klient ma prawo wskaza w strategii indywidualnej instrumenty finansowe, które nie mog by przedmiotem lokowania w ramach portfela. Wycena warto ci portfela 18. Na dany dzie dokonuje si wyceny aktywów wchodz cych w sk ad portfela wed ug nast puj cych zasad: 1) instrumenty finansowe wed ug warto ci z dnia poprzedniego, 2) jednostki uczestnictwa wed ug ceny odkupu z dnia poprzedniego, 3) rodki pieni ne wed ug warto ci nominalnej, 4) depozyty wed ug warto ci nominalnej lub warto ci nominalnej powi kszonej o nale ne odsetki, z tym, e aktywa wyra one lub notowane w walutach obcych przelicza si na walut polsk wed ug kursu redniego NBP z dnia poprzedniego. 19. Warto instrumentów finansowych b d cych przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym ustala si na dany dzie wed ug kursu zamkni cia. Kurs ten powi ksza si o przypadaj ce na instrument finansowy wiadczenia pieni ne i inne prawa, o ile takie istniej. 20. Warto instrumentów finansowych nie b d cych przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym ustala si na dany dzie wed ug ceny nabycia, która w przypadku d u nych papierów warto ciowych jest powi kszona o przypadaj ce odsetki oraz amortyzacj dyskonta lub pomniejszona o amortyzacj premii naliczan wed ug formu y liniowej mi dzy cen nabycia a warto ci nale n na koniec okresu odsetkowego lub przy wykupie. 21. Warto wniesionych przez Klienta instrumentów finansowych nie b d cych przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym ustala si wed ug ich ceny emisyjnej. W uzasadnionych przypadkach, za zgod doradcy, mo na ustali warto takich instrumentów finansowych w inny sposób. 22. Warto nie wykorzystanych praw poboru, warrantów, opcji lub innych podobnych instrumentów finansowych wynosi zero. 23. Przez cen nabycia rozumie si cen zakupu powi kszon o op aty i prowizje pobierane przez po redników oraz o nale ne podatki, je eli obowi zek ich uiszczenia wynika z obowi zuj cych przepisów. 24. Zasady wyceny innych, ni wymienione w instrumentów finansowych podawane s do wiadomo ci Klienta w przypadku ich nabycia w ramach danej strategii w okresowych raportach z wykonania Umowy o zarz dzanie. Wynagrodzenie DM PKO BP 25. Umowa o zarz dzanie okre la sk adniki wynagrodzenia z tytu u zarz dzania oraz ich wysoko, a tak e d ugo okresów rozliczeniowych i stop odniesienia dla potrzeb naliczenia prowizji od zysku DM PKO BP pobiera z tytu u zarz dzania portfelem wynagrodzenie w postaci op aty sta ej oraz prowizji od zysku osi gni tego na portfelu. 2. Stawki procentowe op aty sta ej ustalone s w skali rocznej i wskazane w Umowie o zarz dzanie. 3. Op ata sta a pobierana jest od warto ci portfela na pocz tku ka dego okresu rozliczeniowego. 4. Prowizja od zysku pobierana jest na koniec ka dego okresu rozliczeniowego od tej cz ci zysku osi gni tego na portfelu, która jest nadwy k ponad przyj t stop odniesienia. 5. Zysk osi gni ty w ramach zarz dzania jest nadwy k warto ci portfela na koniec okresu rozliczeniowego ponad wy sz z dwóch nast puj cych warto ci: osi gni t wcze niej najwy sz warto ci portfela, od której pobrano ostatnio prowizj od zysku lub warto ci pocz tkow portfela skorygowane o dokonane wp aty i wyp aty. 6/16

7 6. Warto stopy odniesienia potrzebna do wyznaczania prowizji od zysku obliczana jest dla takiego samego okresu, w jakim osi gni ty zosta zysk na portfelu. 7. W przypadku wcze niejszego zako czenia okresu rozliczeniowego w wyniku zmiany strategii, naliczon na pocz tku nast pnego okresu rozliczeniowego op at sta pomniejsza si o warto takiej cz ci op aty sta ej pobranej za miniony okres rozliczeniowy, która jest proporcjonalna do skrócenia d ugo ci minionego okresu rozliczeniowego D ugo okresu rozliczeniowego wynosi jeden kwarta. Za zgod doradcy d ugo okresu rozliczeniowego mo e zosta ustalona w inny sposób. 2. Klient, za zgod doradcy, mo e ustali inny okres rozliczeniowy do obliczania op aty sta ej za zarz dzanie oraz inny okres obliczeniowy do obliczania prowizji od zysku osi gni tego na portfelu. 3. Okres rozliczeniowy rozpoczyna swój bieg w dniu nast pnym po zako czeniu poprzedniego okresu rozliczeniowego lub, je eli jest to pierwszy okres rozliczeniowy, w dniu zawarcia Umowy o zarz dzanie. 4. Okres rozliczeniowy ko czy si po up ywie czasu okre lonego w Umowie o zarz dzanie lub z dniem zmiany strategii. 5. Rozwi zanie Umowy o zarz dzanie powoduje zako czenie okresu rozliczeniowego. 28. Op aty i prowizje z tytu u zarz dzania oraz prowizje pobierane przez po redników z tytu u sk adanych zlece pobierane s w ci ar rachunków obj tych zarz dzaniem. 29. DM PKO BP ma prawo do renegocjacji ustalonych stóp procentowych op at i prowizji, w szczególno ci je eli na skutek wycofania aktywów przez Klienta warto portfela ulegnie obni eniu. Obowi zki informacyjne 30. DM PKO BP na wniosek Klienta informuje go o bie cej warto ci portfela DM PKO BP sporz dza na koniec ka dego pó rocza (okres sprawozdawczy) okresowy raport z wykonania Umowy o zarz dzanie i przesy a go, w sposób uzgodniony w Umowie o zarz dzanie, do 10 dnia nast pnego miesi ca na adres Klienta wskazany w Umowie o zarz dzanie, z zastrze eniem ust. 2, 3, 4 i Klient mo e za da przekazywania mu okresowych raportów z wykonania Umowy o zarz dzanie za okresy 3 miesi czne. Raporty te przekazywane s przez DM PKO BP w sposób wskazany w Umowie o zarz dzanie do 10 dnia nast pnego miesi ca na adres Klienta wskazany w Umowie o zarz dzanie. 3. W przypadku, gdy uzgodniona z Klientem strategia przewiduje mo liwo nabywania instrumentów pochodnych lub innych instrumentów finansowych, których obrót zwi zany jest z obowi zkiem posiadania depozytu zabezpieczaj cego lub w przypadku gdy strategia uzgodniona z Klientem zwi zana jest z wysokim ryzykiem inwestycyjnym, wówczas okresowe raporty z wykonania Umowy o zarz dzanie przesy ane s Klientowi raz na miesi c, w sposób wskazany w Umowie o zarz dzanie, do 10 dnia nast pnego miesi ca na adres wskazany w Umowie o zarz dzanie. 4. W przypadku za dania przez Klienta informowania go o ka dym wykonanym zleceniu, zgodnie z ust. 6 poni ej, okresowe raporty, o których mowa w ust. 1 s mu przesy ane raz na 12 miesi cy (w sposób wskazany w Umowie o zarz dzanie, do 10 dnia nast pnego miesi ca na adres wskazany w Umowie o zarz dzanie), chyba e zlecenia w zakresie aktywów Klienta wchodz cych w sk ad portfela b d cego przedmiotem zarz dzania dotycz instrumentów finansowych wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c-i Ustawy. 5. W przypadku, gdy us uga zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba instrumentów finansowych wiadczona jest na rzecz Klienta detalicznego lub prowadzony na rzecz Klienta detalicznego rachunek inwestycyjny obj ty us ug zarz dzania obejmuje niezabezpieczone pozycje otwarte w transakcji na instrumentach pochodnych, DM PKO BP informuje Klienta o spadku warto ci portfela lub poniesionych stratach na instrumentach finansowych poni ej progu ustalonego w Umowie o zarz dzanie, nie pó niej ni do ko ca dnia, w którym ten spadek nast pi, a je eli spadek nast pi w dniu wolnym od pracy do ko ca pierwszego dnia roboczego nast puj cego po tym dniu. DM PKO BP informuje o spadku warto ci portfela lub poniesionych stratach na instrumentach finansowych Klienta w sposób wskazany w Umowie o zarz dzanie. 6. Klient mo e za da informowania go o ka dym wykonanym zleceniu w zakresie aktywów Klienta wchodz cych w sk ad portfela b d cego przedmiotem zarz dzania. Informowanie Klienta odbywa si w sposób wskazany w Umowie o zarz dzanie. 7. W przypadku portfela lepego, okresowy raport z wykonania Umowy o zarz dzanie przesy any jest Klientowi raz na 6 miesi cy, w sposób wskazany w Umowie o zarz dzanie, do 10 dnia nast pnego miesi ca na adres Klienta wskazany w Umowie o zarz dzanie. W przypadku portfela lepego nie stosuje si postanowie ust. 8 7/16

8 - DM PKO BP przekazuje Klientowi wy cznie informacj o cznej warto ci portfela oraz wysoko ci pobranych op at i prowizji. 8. Raport, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 1) oznaczenie rachunku inwestycyjnego, na którym przechowywane s aktywa Klienta, 2) informacje o sk adzie portfela Klienta i jego wycenie, w tym dane na temat ka dego z instrumentów finansowych wchodz cych w sk ad portfela Klienta, warto rynkow poszczególnych instrumentów finansowych albo ich warto godziw, je li nie jest mo liwe ustalenie warto ci rynkowej, saldo rodków pieni nych na pocz tek i koniec okresu sprawozdawczego oraz wyniki portfela w czasie okresu, za który sporz dzany jest raport, 3) wskazanie cznej wysoko ci wszystkich op at i prowizji pobranych w okresie, za który sporz dzany jest raport, z podzia em na czn wysoko op at i prowizji pobranych z tytu u zarz dzania portfelem Klienta oraz czn wysoko op at i prowizji zwi zanych z wykonywaniem zlece w ramach zarz dzania portfelem Klienta, wraz z informacj, i na danie Klienta mo liwe jest przekazanie szczegó owego wykazu wszystkich op at i prowizji pobranych w okresie, za który sporz dzany jest raport, 4) porównanie wyników osi gni tych w okresie, za który sporz dzany jest raport, z wynikami przyj tej w Umowie o zarz dzanie stopie odniesienia, 5) wskazanie wysoko ci dywidend, odsetek oraz innych po ytków z aktywów wchodz cych w sk ad portfela, które w danym okresie, za który sporz dzany jest raport, powi kszy y warto portfela Klienta, 6) informacj o ewentualnych zmianach zasad wyceny aktywów wchodz cych w sk ad portfela, 7) informacje o wykonanych zleceniach w okresie, za który sporz dzany jest raport, o ile Klient nie za da informowania go o ka dym wykonanym zleceniu na zasadach okre lonych w ust. 6 powy ej Obowi zki wynikaj ce z Rozdzia u 4 Oddzia 1-2 (m.in. dotycz ce obowi zku ujawniania stanu posiadania oraz obowi zków wezwa ) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó kach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 184, poz z pó niejszymi zmianami), a tak e obowi zki wynikaj ce ze stosownych postanowie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z pó niejszymi zmianami), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia alno ci ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz z pó niejszymi zmianami), ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z pó niejszymi zmianami) oraz innych przepisów spoczywaj na Kliencie. 2. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialno ci wobec Klienta za niewype nienia przez niego obowi zków na o onych przepisami prawa, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem wype nienia przez DM PKO BP obowi zków wynikaj cych z 33 i Je eli w okresie obowi zywania Umowy o wiadczenie us ug maklerskich, na podstawie której DM PKO BP prowadzi dla Klienta rachunek inwestycyjny, Klient posiada lub nab dzie akcje dopuszczone do obrotu zorganizowanego, znajduj ce si poza rachunkami obj tymi Umow o zarz dzanie, w tym na rachunkach obj tych zarz dzaniem przez inne podmioty, w liczbie daj cej prawo do co najmniej 2% ogólnej liczby g osów na walnym zgromadzeniu spó ki lub inne instrumenty finansowe, z posiadaniem których czy si obowi zek doliczenia ich do posiadanej liczby g osów na walnym zgromadzeniu spó ki, to wówczas zobowi zany jest on do z o enia o wiadcze zawieraj cych nast puj ce postanowienia: 1) o wiadczenie nr 1 O wiadczam, e posiadam akcje spó ki w liczbie zapewniaj cej % ogólnej liczby 8/16

9 3. W przypadku wyst pienia sytuacji okre lonej w ust. 1 w odniesieniu do akcji lub instrumentów finansowych wchodz cych ju w sk ad portfela oraz z o enia przez Klienta o lub instrumenty finansowe, których dotyczy o wiadczenie, zostaj wycofane z portfela po cenie z sesji gie dowej poprzedzaj cej dzie z o enia o wiadczenia, nie ni szej jednak ni cena nabycia w ramach zarz dzanego portfela lub po cenie nabycia. 4. Je eli na skutek sytuacji okre lonej w ust. 3, warto portfela obni y si poni ej wymaganego minimum, Klient obowi zany jest do wniesienia dodatkowych rodków celem uzupe nienia warto ci portfela. 5. Je eli Klient z o y o zany jest w terminie 48 godzin do poinformowania Klienta, w sposób przewidziany w Umowie o zarz dzanie, o ka dej nast pnej transakcji nabycia lub zbycia takich instrumentów finansowych. 34. Je eli liczba akcji dopuszczonych do obrotu zorganizowanego lub innych instrumentów finansowych, z którymi czy si obowi zek doliczenia ich do posiadanej ogólnej liczby g osów na walnym zgromadzeniu, które wchodz w sk ad portfela, osi gnie lub przekroczy poziom daj cy prawo do 2 % ogólnej liczby g osów na walnym zgromadzeniu tej spó ki, to wówczas DM PKO BP jest zobowi zany do poinformowania o tym fakcie Klienta w terminie 48 godzin. Do czasu uzyskania od Klienta jednego z o wiadcze, o których mowa w 33 ust. 1 powy ej, DM PKO BP zobowi zany jest do niedokonywania kolejnych transakcji nabycia lub zbycia wy ej wymienionych instrumentów finansowych Przy zawieraniu Umowy o zarz dzanie lub w trakcie jej obowi zywania Klient mo e okre li progi ogólnej liczby g osów z akcji i innych instrumentów finansowych, z którymi czy si obowi zek doliczenia ich do posiadanej ogólnej liczby g osów na walnym zgromadzeniu, których osi gni cie wymaga jego pisemnej zgody. 2. DM PKO BP zobowi zany jest powiadomi Klienta i uzyska jego pisemn zgod w przypadku zamiaru nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w liczbie, która spowoduje przekroczenie progów ogólnej liczby g osów z akcji na walnym zgromadzeniu okre lonych przez Klienta. Do czasu otrzymania takiej zgody doradca wstrzyma si z wykonaniem transakcji. 3. DM PKO BP powiadomi Klienta w ci gu 48 godzin o osi gni ciu lub przekroczeniu ustalonego progu. Informacja powinna by przekazana telefonicznie, poczt elektroniczn, kurierem lub w inny sposób wskazany w Umowie o zarz dzanie. 4. Je eli Klient zgodnie z ust. 1 okre li progi ogólnej liczby g osów z instrumentów finansowych na walnym zgromadzeniu, których osi gni cie wymaga jego pisemnej zgody, 33 i 34 nie stosuje si Wyci gi, za wiadczenia oraz inne dokumenty sporz dzone na pi mie DM PKO BP dostarcza Klientowi w sposób okre lony w Umowie o zarz dzanie. 2. Klient ma obowi zek zawiadamiania DM PKO BP o ka dej zmianie adresu wskazanego w Umowie o zarz dzanie. 3. W przypadku niemo no ci przekazania Klientowi przez DM PKO BP informacji w sposób okre lony w Umowie o zarz dzanie, DM PKO BP przekazuje korespondencj listem poleconym, ze skutkiem dor czenia, na wskazany w umowie adres zamieszkania lub siedziby Klienta. 4. O zachowaniu ustalonych terminów, w przypadku dostarczania informacji poczt, decyduje data stempla pocztowego. Zakres odpowiedzialno ci DM PKO BP DM PKO BP podejmuje si zarz dzania portfelem z nale yt staranno ci. 2. DM PKO BP odpowiada za szkod wynik z niezachowania tajemnicy zawodowej lub innych tajemnic prawnie chronionych w zwi zku z zarz dzaniem portfelem. 3. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialno ci za straty wynikaj ce ze zmiany cen instrumentów finansowych, je eli do o y nale ytej staranno ci przy zarz dzaniu portfelem. 4. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialno ci za straty wynikaj ce z niewyp acalno ci emitentów instrumentów finansowych lub banków prowadz cych rachunki, na których gromadzone s aktywa tworz ce portfel, je eli do o y nale ytej staranno ci przy wyborze tego emitenta lub banku. 9/16

10 Rozdzia 3. Doradztwo inwestycyjne Zawarcie Umowy o doradztwo inwestycyjne Przez wiadczenie us ugi doradztwa inwestycyjnego rozumie si przygotowanie i przekazanie Klientowi przez DM PKO BP rekomendacji inwestycyjnych dotycz cych: 1) kupna, sprzeda y, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu okre lonych instrumentów finansowych albo powstrzymania si od zawarcia transakcji dotycz cej tych instrumentów, 2) wykonania lub powstrzymania si od wykonania uprawnie wynikaj cych z okre lonego instrumentu finansowego do zakupu, sprzeda y, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu instrumentu finansowego. 2. Us uga doradztwa inwestycyjnego jest wiadczona w oparciu o indywidualne potrzeby Klienta, jego cele inwestycyjne i sytuacj finansow. 3. DM PKO BP wiadczy us ug doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego i instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego DM PKO BP uznaje us ug doradztwa inwestycyjnego jako wiadczenie na rzecz Klienta przynajmniej dwóch z nast puj cych us ug: 1) opracowywanie raportów analitycznych na zlecenie Klienta, 2) przeprowadzanie analizy indywidualnych potrzeb, celów inwestycyjnych i sytuacji finansowej Klienta, 3) przygotowywanie rekomendacji inwestycyjnej. 2. Realizacja jednej z us ug o których mowa w ust 1 w sposób samodzielny, przy braku jednoczesnej realizacji innej ze wskazanych us ug, nie stanowi doradztwa inwestycyjnego. 3. wiadczenie us ugi, o której mowa w ust. 1, nast puje na podstawie pisemnej Umowy o doradztwo inwestycyjne Przed zawarciem Umowy o doradztwo inwestycyjne DM PKO BP zwraca si do Klienta o przedstawienie podstawowych informacji dotycz cych poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych, do wiadczenia inwestycyjnego, jego sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych niezb dnych do dokonania oceny, czy us uga doradztwa inwestycyjnego jest odpowiednia dla Klienta, bior c pod uwag jego indywidualn sytuacj (ocena odpowiednio ci). 2. DM PKO BP, zgodnie z wymogami Rozporz dzenia dokonuje kwalifikacji Klienta, na podstawie informacji przekazanych przez Klienta. Wynikiem przeprowadzonego procesu kwalifikacji jest nadanie Klientowi kategorii MiFID. 3. W przypadku zmiany danych lub stanu faktycznego w zakresie informacji, o której mowa w ust. 1, Klient zobowi zany jest o takiej zmianie poinformowa DM PKO BP. 4. Kategoria, o której mowa w ust. 1, mo e ulega zmianie w czasie obowi zywania Umowy o doradztwo inwestycyjne. 5. Ocena odpowiednio ci przeprowadzana jest na podstawie uzyskanych od Klienta informacji, w oparciu o obowi zuj ce w DM PKO BP procedury wewn trzne reguluj ce proces przeprowadzania oceny odpowiednio ci. 6. DM PKO BP nie rekomenduje Klientowi detalicznemu wiadczenia na jego rzecz us ugi doradztwa inwestycyjnego w sytuacji, w której nie udzieli on informacji wymaganych do przeprowadzenia oceny odpowiednio ci. 7. DM PKO BP ma prawo uzna, e Klient profesjonalny, o którym mowa w art. 3 pkt 39b lit. a-m ustawy, jest w stanie ponie ryzyko inwestycyjne zgodne z jego celami inwestycyjnymi, zwi zane ze wiadczeniem przez DM PKO BP us ugi doradztwa inwestycyjnego. 8. DM PKO BP ma prawo za o y, e informacje udzielone przez Klienta w pe ni odzwierciedlaj rzeczywist sytuacj Klienta, oraz e s aktualne i kompletne. 9. DM PKO BP ma prawo odmówi zawarcia Umowy o doradztwo inwestycyjne w przypadku istnienia konfliktu interesów pomi dzy Klientem a DM PKO BP, chyba e Klient wyrazi zgod na wiadczenie us ugi przez DM PKO BP mimo konfliktu. 41. Wraz z zawarciem Umowy o doradztwo inwestycyjne, Klient sk ada pisemne o wiadczenie stwierdzaj ce, i ka da decyzja inwestycyjna Klienta podejmowana na podstawie udzielonej mu przez doradc rekomendacji inwestycyjnej jest wy cznie decyzj Klienta, a jej konsekwencje ponosi wy cznie Klient Us uga doradztwa inwestycyjnego na rzecz Klientów DM PKO BP wiadczona jest wy cznie przez doradców, w ramach wyodr bnionych komórek organizacyjnych DM PKO BP. 10/16

11 2. Stanowisko obs ugiwane przez doradc jest wyra nie oznaczone, maj c na celu identyfikacj doradcy w czasie wiadczenia Klientowi us ugi doradztwa inwestycyjnego. 43. DM PKO BP nie uznaje za wiadczenie us ugi doradztwa inwestycyjnego: 1) analiz i opinii w zakresie instrumentów finansowych, publikowanych i wyg aszanych: a) na amach gazet i czasopism, b) w audycjach radiowych lub telewizyjnych, c) innych rodkach masowego przekazu, 2) raportów analitycznych opracowywanych z inicjatywy w asnej DM PKO BP, nieskierowanych do konkretnego Klienta, 3) porad o charakterze ogólnym, rozumianych zgodnie z definicj Dyrektywy 2006/73/WE, jako udzielenie Klientowi porady na temat danego rodzaju instrumentu finansowego, bez odniesienia do konkretnych instrumentów finansowych oraz indywidualnej sytuacji Klienta, 4) porad inwestycyjnych, udzielanych Klientom przez uprawnionych do tego celu pracowników DM PKO BP, rozumianych jako porady inwestycyjne w odniesieniu do konkretnych instrumentów finansowych i aktualnej sytuacji rynkowej, bez uwzgl dnienia indywidualnych potrzeb i sytuacji finansowej Klienta. Badania inwestycyjne 44. Raport analityczny mo e stanowi podstaw do przygotowania przez doradc inwestycyjnego rekomendacji inwestycyjnych dla Klienta. 45. Sporz dzaj c raport analityczny dotycz cy instrumentów finansowych lub ich emitentów DM PKO BP dochowuje nale ytej staranno ci i sumienno ci m.in. poprzez: 1) wykonywanie bada inwestycyjnych na bazie racjonalnych podstaw, popartych analiz danych, w oparciu o zweryfikowane informacje i realistyczne przewidywania zmian cen instrumentów finansowych, 2) rozwa n ocen, które czynniki s istotne w zakresie analiz inwestycji oraz ich uzasadnienie, 3) odró nianie faktów od opinii w prezentowanych badaniach, 4) podanie róde informacji, b d cych podstaw badania inwestycyjnego, 5) spe nianie wymogów prawnych, którym podlega dzia alno DM PKO BP. 46. Raport analityczny odnosi si do rodzaju instrumentów finansowych, wybranych instrumentów finansowych, aktualnej sytuacji rynkowej oraz stanowi wyra n rekomendacj sposobu zachowania si inwestora w stosunku do danego instrumentu finansowego. 47. DM PKO BP mo e sporz dzi raport analityczny dotycz cy wybranego instrumentu finansowego lub jego emitenta odp atnie na zlecenie Klienta, w oparciu o jego indywidualne potrzeby i sytuacj finansow Pracownicy DM PKO BP, w szczególno ci pracownicy POK, udost pniaj Klientowi lub potencjalnemu klientowi raport analityczny po jego oficjalnym upowszechnieniu. 2. DM PKO BP przekazuje doradcom finansowym informacje o aktualnej ofercie rynkowej DM PKO BP oraz przekazuje dost pne publicznie analizy i rekomendacje, w tym wytworzone w DM PKO BP. Doradcy finansowi wiadcz klientom PKO BP S.A. us ug doradztwa finansowego m. in. na podstawie przekazanych przez DM PKO BP informacji i analiz. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialno ci za tre analiz i rekomendacji sporz dzonych poza DM PKO BP oraz za decyzje inwestycyjne, podj te na podstawie przekazanych materia ów. 3. Przekazywane przez DM PKO BP informacje, analizy i rekomendacje nie mog by traktowane i postrzegane przez Klienta, korzystaj cego z us ugi doradztwa finansowego jako zapewnienie lub gwarancja osi gni cia potencjalnych lub spodziewanych rezultatów (zysków) z transakcji. Ostateczn decyzje odno nie nabycia instrumentu finansowego / zawarcia transakcji z DM PKO BP podejmuje Klient, wy cznie na podstawie indywidualnych, podj tych niezale nie od PKO BP S.A. decyzji, na jego w asne ryzyko i odpowiedzialno. 4. Doradca finansowy jest uprawniony do wykonania nast puj cych czynno ci w zwi zku z us ug doradztwa inwestycyjnego realizowan przez DM PKO BP, z zastrze eniem ust. 2: 1) przekazania raportu analitycznego dotycz cego wybranego instrumentu finansowego lub jego emitenta sporz dzony na yczenie klienta przez DM PKO BP, 2) przekazanie rekomendacji inwestycyjnej, o której mowa w 49, przygotowanej przez doradc z DM PKO BP, 11/16

12 3) przekazanie do DM PKO BP pyta i wniosków Klienta, w zakresie raportów analitycznych o rekomendacji inwestycyjnych sporz dzanych przez DM PKO BP, pod warunkiem e klient podpisze z DM PKO BP umow o wiadczenie us ugi doradztwa inwestycyjnego. 5. Rekomendacja, o której mowa w ust. 4 pkt 2, poprzedzona jest analiz wiedzy i do wiadczenia, indywidualnych potrzeb, celów inwestycyjnych i sytuacji finansowej klienta. Rekomendacja inwestycyjna 49. Rekomendacja inwestycyjna w ramach wiadczenia Klientowi us ug doradztwa inwestycyjnego jest udzielana w oparciu o: 1) do wiadczenie i wiedz doradcy, 2) analiz i interpretacj aktualnej sytuacji rynkowej przez doradc, 3) analiz potrzeb, celów inwestycyjnych i sytuacji finansowej Klienta, 4) raporty analityczne, 5) dost pne analizy przygotowane przez wiarygodne i renomowane podmioty. 50. Doradca, wykonuj c us ug doradztwa inwestycyjnego, przed udzieleniem rekomendacji inwestycyjnej analizuje wiedz i do wiadczenie, indywidualne potrzeby, cele inwestycyjne i sytuacj finansow Klienta. Zakres odpowiedzialno ci DM PKO BP adne informacje uzyskane przez Klienta od DM PKO BP nie mog by traktowane i postrzegane przez Klienta jako zapewnienie lub gwarancja osi gni cia potencjalnych lub oczekiwanych rezultatów (zysków) z transakcji. 2. DM PKO BP wiadcz c us ugi doradztwa inwestycyjnego w tym sporz dzaj c rekomendacje inwestycyjne dla Klienta dochowuje nale ytej staranno ci i bierze pod uwag najlepiej poj ty interes Klienta z uwzgl dnieniem wskazanych przez niego celów inwestycyjnych. W pozosta ym zakresie DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialno ci za straty poniesione przez Klienta na skutek realizacji decyzji inwestycyjnych podj tych na podstawie udzielonej rekomendacji, w tym za finansowy wynik transakcji i wynikaj ce z tego dla Klienta skutki, w szczególno ci za nieosi gni cie przez Klienta spodziewanych korzy ci lub zysków z transakcji, które zale od czynników rynkowych niezale nych od DM PKO BP. Rozdzia 4. Postanowienia ko cowe 52. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje si obowi zuj ce przepisy prawa polskiego, a w szczególno ci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 z pó niejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005, Nr 183, poz z pó niejszymi zmianami) DM PKO BP ma prawo dokona zmiany Regulaminu. 2. Z zastrze eniem ust. 3, zmieniony Regulamin DM PKO BP dor cza Klientowi listem, na adres korespondencyjny wskazany w Umowie o zarz dzanie lub Umow o doradztwo inwestycyjne lub na ostatni podany przez Klienta DM PKO BP adres zamieszkania lub siedziby, b d zgodnie z zawart w Umowie o zarz dzanie lub Umow o doradztwo inwestycyjne dyspozycj odbioru korespondencji. 3. Zmiany Regulaminu DM PKO BP dor cza Klientom, który zawarli Aneks do umowy o wiadczenie us ug brokerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w zakresie dyspozycji sk adanych za po rednictwem urz dze technicznych (za po rednictwem Internetu), w formie elektronicznej za po rednictwem systemu transakcyjnego oraz na adres poczty elektronicznej Klienta, o ile zosta wskazany w umowie. 4. Klient nie wyra aj cy zgody na proponowan przez DM PKO BP zmian Regulaminu mo e, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zmienionego Regulaminu, rozwi za umow bez zachowania terminu wypowiedzenia. 5. Brak o wiadczenia woli Klienta o rozwi zaniu umowy w terminie, okre lonym w ust. 4, uwa a si za wyra enie zgody na zmian warunków umowy i zawartych aneksów, wynikaj c ze zmiany Regulaminu. 6. Wprowadzenie do Regulaminu postanowie : 1) rozszerzaj cych zakres wiadczonych us ug maklerskich, lub 2) nie powoduj cych ograniczenia zakresu wiadczonych us ug maklerskich, lub 3) nie nak adaj cych na Klienta dodatkowych obowi zków, lub 4) wynikaj cych z wprowadzenia zmian do powszechnie obowi zuj cych przepisów prawa, nie jest zmian Regulaminu w rozumieniu ust. 1 i w takim wypadku nie stosuje si przepisów ust /16

13 Ka da ze stron mo e rozwi za odpowiednio Umow o zarz dzanie lub Umow o doradztwo inwestycyjne z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia, z o onego w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci. 2. Bieg terminu wypowiedzenia liczy si od dnia dor czenia stronie odpowiednio Umowy o zarz dzanie lub Umowy o doradztwo inwestycyjne pisma zawieraj cego o wiadczenie wypowiadaj ce umow. 3. Ra ce naruszenie Regulaminu b d odpowiednio Umowy o zarz dzanie lub Umowy o doradztwo inwestycyjne uprawnia ka d ze Stron do rozwi zania tej umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. 4. Przy rozwi zaniu odpowiednio Umowy o zarz dzanie lub Umowy o doradztwo inwestycyjne, o którym mowa w ust. 3, DM PKO BP ma prawo zaliczy rodki pieni ne Klienta zarejestrowane na rachunku pieni nym na zaspokojenie roszcze finansowych wobec Klienta lub dokona sprzeda y instrumentów finansowych wchodz cych w sk ad zarz dzanego portfela oraz zaliczy rodki pieni ne uzyskane z tego tytu u na zaspokojenie roszcze finansowych DM PKO BP wobec Klienta. 5. Umowa o zarz dzanie lub Umowa o doradztwo inwestycyjne mo e zosta rozwi zana bez zachowania terminu wypowiedzenia w ka dym czasie w drodze porozumienia stron. 6. Z chwil rozwi zania Umowy o zarz dzanie wygasaj pe nomocnictwa udzielone przez Klienta dla DM PKO BP. 13/16

14 Za cznik do Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba instrumentów finansowych oraz us ugi doradztwa inwestycyjnego przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Opis strategii I. Strategie standardowe: 1. Defensywna W sk ad portfela zbudowanego w oparciu o strategi defensywn wchodz d u ne papiery warto ciowe (obligacje Skarbu Pa stwa, obligacje przedsi biorstw i gmin, bony skarbowe itp.), oraz instrumenty rynku pieni nego (lokaty bankowe, lokaty na rynku mi dzybankowym). Dopuszczalne instrumenty finansowe: - do 100% rodków inwestowanych w d u ne papiery warto ciowe (preferowane s obligacje Skarbu Pa stwa), - instrumenty rynku pieni nego. Cel inwestycyjny: wzrost warto ci aktywów przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka inwestycyjnego i zachowaniu p ynno ci portfela. Ogólne ryzyko inwestycyjne: niskie. Stopa odniesienia: rednia rentowno 52-tygodniowych bonów skarbowych na pierwszym przetargu w roku kalendarzowym lub do czasu przeprowadzenia pierwszego przetargu w roku kalendarzowym, rednia rentowno 52-tygodniowych bonów skarbowych z ostatniego przetargu. Rekomendowany horyzont inwestycyjny wynosi 1 rok. G ówne czynniki ryzyka: - ryzyko zmian stóp procentowych, - ryzyko kredytowe emitenta instrumentu finansowego. 2. Neutralna W sk ad portfela zbudowanego w oparciu o strategi neutraln wchodz g ównie akcje spó ek notowanych na GPW oraz instrumenty stosowane w strategii defensywnej, a wi c d u ne papiery warto ciowe i instrumenty rynku pieni nego. O proporcjach akcji i d u nych papierów warto ciowych w portfelu decyduj przewidywania osób zarz dzaj cych co do koniunktury na rynku akcji w nadchodz cym okresie. Ze wzgl du na fundamentalny charakter doboru akcji do portfela szczególn wag przyk ada si do zwrotu z inwestycji w d u szym horyzoncie czasowym. Dopuszczalne instrumenty finansowe: - od 40% do 60% rodków inwestowanych w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, - od 40% do 60% rodków inwestowanych w d u ne papiery warto ciowe. Cel inwestycyjny: wzrost warto ci aktywów w d ugim horyzoncie czasowym przy umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym. Ogólne ryzyko inwestycyjne: rednie do wysokiego w zale no ci od udzia u akcji w portfelu. Stopa odniesienia: 0,5*BS52+0,5*WIG, gdzie: BS52 oznacza redni rentowno 52-tygodniowych bonów skarbowych na pierwszym przetargu w roku kalendarzowym lub do czasu przeprowadzenia pierwszego przetargu w roku kalendarzowym, redni rentowno 52-tygodniowych bonów skarbowych z ostatniego przetargu; WIG oznacza procentow zmian indeksu WIG. Rekomendowany horyzont inwestycyjny wynosi minimum 3 lata. G ówne czynniki ryzyka: 1) ryzyko zmian stóp procentowych, 2) ryzyko kredytowe emitenta instrumentu finansowego, 3) ryzyko systematyczne (rynku), 4) ryzyko specyficzne poszczególnych instrumentów finansowych. 3. Agresywna: 1) Agresywna, standardowa renomowanych spó ek 14/16

15 W sk ad portfela zbudowanego w oparciu o t strategi wchodz g ównie akcje spó ek notowanych na GPW. Tworzony jest g ównie w oparciu o spó ki o du ej kapitalizacji, solidnych fundamentach i charakteryzuj ce si wysok p ynno ci. Przes ankami, które decyduj o umieszczeniu w portfelu akcji poszczególnych firm mo e by dobra sytuacja fundamentalna spó ki, silne niedowarto ciowanie przez rynek lub korzystna sytuacja kursu z punktu widzenia analizy technicznej. G ównym celem jest osi gni cie mo liwie najwy szego zysku przy u yciu dopuszczalnych instrumentów finansowych. Tego typu portfel obarczony jest wysokim ryzykiem inwestycyjnym, a co za tym idzie fluktuacja jego warto ci mo e by znaczna, szczególnie w krótkim okresie czasu. Dopuszczalne instrumenty finansowe: od 75% do 100% rodków inwestowanych w akcje, prawa do akcji, prawa poboru. Cel inwestycyjny: wzrost warto ci aktywów w d ugim horyzoncie czasowym. Ogólne ryzyko inwestycyjne: wysokie. Rekomendowany horyzont inwestycyjny wynosi minimum 5 lat. G ówne czynniki ryzyka: ryzyko systematyczne (rynku), ryzyko specyficzne poszczególnych instrumentów finansowych. Stopa odniesienia: procentowa zmiana indeksu WIG20. 2) Agresywna podwy szonego ryzyka Portfel zbudowany w oparciu o t strategi jest podobny do portfela zbudowanego w oparciu o strategi agresywn standardow, z tym, e charakteryzuje si mniejsz dywersyfikacj, agresywniejszym stosowaniem timingu. Zmiany spó ek wchodz cych w sk ad portfela maj na celu osi gni cie ponadprzeci tnej stopy zwrotu przy podwy szonym ryzyku. Dopuszczalne instrumenty finansowe: od 50% do 100% rodków inwestowanych w akcje, prawa do akcji, prawa poboru. Cel inwestycyjny: wzrost warto ci aktywów w d ugim horyzoncie czasowym. Ogólne ryzyko inwestycyjne: wysokie. Rekomendowany horyzont inwestycyjny wynosi minimum 5 lat. G ówne czynniki ryzyka: ryzyko systematyczne (rynku), ryzyko specyficzne poszczególnych instrumentów finansowych. Stopa odniesienia: procentowa zmiana indeksu WIG20. 3) Agresywna, indeksowa WIG20 Portfel zbudowany w oparciu o t strategi odzwierciedla sk ad indeksu WIG20. Dopuszczalne instrumenty finansowe: do 100% rodków inwestowanych w akcje, prawa do akcji, prawa poboru. Cel inwestycyjny: wzrost warto ci aktywów w d ugim horyzoncie czasowym. Ogólne ryzyko inwestycyjne: wysokie. Rekomendowany horyzont inwestycyjny wynosi minimum 5 lat. G ówne czynniki ryzyka: ryzyko systematyczne (rynku). ryzyko specyficzne poszczególnych instrumentów finansowych Stopa odniesienia: procentowa zmiana indeksu WIG20. 15/16

16 II. Strategia indywidualna W sk ad portfela zbudowanego w oparciu o t strategi wchodz dowolne instrumenty finansowe. Ramowe zasady dotycz ce inwestowania w ramach takiej strategii s ustalane w sposób indywidualny z ka dym zleceniodawc. Przy konstrukcji brane s pod uwag wytyczne dotycz ce preferowanych instrumentów finansowych, stopnia ryzyka akceptowanego przez inwestora, jego celów inwestycyjnych oraz statusu podatkowego, p ynno ci aktywów wchodz cych w sk ad portfela, itp. Cel inwestycyjny, ryzyko inwestycyjne oraz rekomendowany horyzont inwestycyjny tego typu strategii inwestycyjnej uzale nione s od wchodz cych w jej sk ad dopuszczalnych rodzajów instrumentów finansowych. 16/16

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA

REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA Regulamin wprowadzony Uchwałą nr4/2015 Rady Nadzorczej z dnia 23.04.2015r, w oparciu o 12 a ust.

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ZR- 33/2013 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. w okresie od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.01.2017 r. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty

Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34; wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR...

UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR... UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR... zawarta w dniu pomiędzy: 1. Imię, nazwisko/nazwa:... seria i nr dow. os..., PESEL.. adres zamieszkania/siedziby.... adres do korespondencji....... KRS., NIP, REGON. Reprezentujący..

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Regulamin Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Podstawę prawną regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro Załącznik do zarządzenia nr 1375/2014 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro 1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. UDZIELANIA i POTWIERDZANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ W ŁUŻYCKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBANIU ZRZESZONYM Z BANKIEM BPS S.A.

REGULAMIN. UDZIELANIA i POTWIERDZANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ W ŁUŻYCKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBANIU ZRZESZONYM Z BANKIEM BPS S.A. REGULAMIN UDZIELANIA i POTWIERDZANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ W ŁUŻYCKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBANIU ZRZESZONYM Z BANKIEM BPS S.A. W WARSZAWIE Spis treści : Strona 1 1.Postanowienia wstępne. 3-4 2.Zasady

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Strona 1. REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ RACHUNKU OSZCZĘDZAM Zyski dobrze skalkulowane w ramach kont dla osób fizycznych. Słowniczek

Strona 1. REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ RACHUNKU OSZCZĘDZAM Zyski dobrze skalkulowane w ramach kont dla osób fizycznych. Słowniczek REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ RACHUNKU OSZCZĘDZAM Zyski dobrze skalkulowane w ramach kont dla osób fizycznych 1. Słowniczek Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: Bank Credit Agricole Bank

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r. Załącznik nr 17/XXXVIII/11 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 22.12.2011r. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPÓŁPRACY. zawarta w dniu... pomiędzy:

UMOWA WSPÓŁPRACY. zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA WSPÓŁPRACY zawarta w dniu... pomiędzy: 1. Zlecającym: The Living Dream Co., Ltd. Unit 4E Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham, England, S63 5DB, Company No. 09441295, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

GPW: Program Wspierania Płynności

GPW: Program Wspierania Płynności 2012-06-12 19:43 GPW: Program Wspierania Płynności Program Wspierania Płynności Uchwała Nr 550/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 502/2008 Zarządu Giełdy z dnia 23 czerwca 2008

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK Akcje Akcje są papierem wartościowym reprezentującym odpowiedni

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

U M OWA DOTACJ I <nr umowy>

U M OWA DOTACJ I <nr umowy> U M OWA DOTACJ I na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej * zadaniem * zawarta w Olsztynie w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Działalność maklerska

Działalność maklerska Działalność maklerska Firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską odgrywają kluczową rolę na rynku kapitałowym, umożliwiając mobilizację i alokację kapitału. Działają na rynku pierwotnym i wtórnym,

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik nr 2 Wykonawca został wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 19 kwietnia 2005 r.

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 19 kwietnia 2005 r. Dziennik Ustaw Nr 71 4827 Poz. 640 i 641 19. Domy maklerskie, banki prowadzàce dzia alnoêç w formie wyodr bnionej jednostki i banki prowadzàce dzia alnoêç, o której mowa w art. 57 ust. 1 ustawy, w terminie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 2.. 1... 2...

PROJEKT 2.. 1... 2... Wzór - Umowa ramowa dla cz. 3-5 nr zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR. 1 Główne zobowiązania stron umowy. Świadczone usługi telekomunikacyjne. Elementy składające się na opłatę abonamentową

UMOWA ABONENCKA NR. 1 Główne zobowiązania stron umowy. Świadczone usługi telekomunikacyjne. Elementy składające się na opłatę abonamentową UMOWA ABONENCKA NR zawarta w Bielsku Podlaskim ( w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 r. pomiędzy: 1. firmą BIEL.NET Dariusz Bielak, z siedzibą: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

Umowa - wzór. Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy :

Umowa - wzór. Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy : Umowa - wzór Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy : Gminą Świątki - zwaną dalej Zamawiającym reprezentowana przez Wójta Gminy Sławomira Kowalczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krystyny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia Załącznik nr 3A do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy ul.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A.

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A. REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A. obowiązujący od dnia 16 czerwca 2012 roku 1. Przedmiot regulacji i 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

"Kredyt konsumencki w świetle przepisów dyrektywy"

Kredyt konsumencki w świetle przepisów dyrektywy "Kredyt konsumencki w świetle przepisów dyrektywy" MSZ CIE, Warszawa, 17 października 2012 r. 1 Spis treści 1. Podstawa prawna 2. Definicje 3. Wyłączenia 4. Informacje podawane w reklamie 5. Standardowy

Bardziej szczegółowo

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 26.04.2016 Ewa Budziach. Strona 1 z 9. (data i podpis Dyrektora Szkoły)

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 26.04.2016 Ewa Budziach. Strona 1 z 9. (data i podpis Dyrektora Szkoły) ZARZĄDZENIE NR 2/2016 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej- Curie w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu przetargowym nr... w trybie przetargu nieograniczonego.

Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu przetargowym nr... w trybie przetargu nieograniczonego. U M O W A P R O J E K T (usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej) zawarta we Wrocławiu w dniu.......2012 r., pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą: 50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1, REGON:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku. Zarządzenie Nr 6 / 2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dnia 1 listopada 2012 w sprawie wprowadzania Procedury wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Regulamin udostępniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. elektronicznego kanału dystrybucji umożliwiającego Klientom Banku przystępowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 zawarta w dniu...r. pomiędzy: Niepublicznym Żłobkiem Pisklęta w Warszawie reprezentowanym przez właściciela Roksanę Czyszanowską,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Konsultacje miały charakter powszechny i otwarty, umożliwiający wszystkim zainteresowanym podmiotom wyrażenie opinii na temat projektu.

Konsultacje miały charakter powszechny i otwarty, umożliwiający wszystkim zainteresowanym podmiotom wyrażenie opinii na temat projektu. Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1 REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Bank Zachodni WBK SA, zwany dalej Bankiem, udziela kredyty MŚP-online, tj. z wykorzystaniem strony internetowej,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik do Zarządzenia nr 41/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 15.12.2014r. PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą.

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ ARKA I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie . pieczątka pracodawcy miejscowość, data Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie WNIOSEK O PRZYZNANIE REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADKEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIENIEM

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30%

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30% Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 27 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. 1 Przedmiot umowy

Umowa nr.. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Łomży, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne...2014 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39-46 ustawy z

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

POLITYKA REALIZACJI ZLECE W DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.

POLITYKA REALIZACJI ZLECE W DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. Poziom 3, POLITYKA REALIZACJI ZLECE W DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. Wersja 2.0 Ostrze enie: Informacje zawarte w niniejszej publikacji s w asno ci Deutsche Bank Group. Kopiowanie, stosowanie, ujawnianie osobom

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo