Komentarz do Ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komentarz do Ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych"

Transkrypt

1 Komentarz do Ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Autor: Karolina Mordasewicz, prawnik w firmie Carbon Engineering (grupa Consus) 21 czerwca weszła w życie nowa Ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji. Ustawa określa zasady funkcjonowania w Polsce, funkcjonującego w całej Unii Europejskiej, systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Poniżej zostało omówione, co Ustawa wprowadza, a na jakie regulacje dopiero czekamy oraz najważniejsze problemy interpretacyjne. Co Ustawa wprowadza Ustawa reguluje min. jakie instalacje są objęte systemem, zasady rozporządzania uprawnieniami do emisji, zasady zdobywania uprawnień do emisji w drodze aukcji, jednak na razie tylko uprawnień pozostałych z niewykorzystanych niektórych rezerw, zasady dotyczące monitorowania emisji przez prowadzących instalacje i operatorów statków powietrznych oraz system sankcji za niewykonywanie obowiązków wynikających z Ustawy. Operacje lotnicze i nowe sektory Zgodnie z Ustawą system handlu uprawnieniami do emisji obejmuje instalacje, które ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej działalności, powodują znaczną emisję gazów cieplarnianych. Przepisy nowej Ustawy rozszerzają system handlu emisjami od 2012 r. o operacje lotnicze, które rozpoczynają się lub kończą na terytorium państwa członkowskiego UE. Nowa Ustawa daje podstawę prawną wydania zezwoleń na emisję instalacjom z sektorów, które dopiero zostaną włączone do systemu handlu emisjami od 2013 r. Zgodnie z przepisem Dyrektywy 2009/29/WE, zmieniającej Dyrektywę 2003/87/WE (tzw. Dyrektywy EU ETS), który nie obowiązuje bezpośrednio i dlatego wymagał implementacji w Ustawie, instalacje te mają obowiązek uzyskać zezwolenia na emisję do 30 czerwca 2011 r. KOBIZE zastąpi KASHUE Ustawa rozszerza zakres zadań Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) o zadania związane z administrowaniem systemem handlu uprawnieniami do emisji, czyli w skrócie KOBIZE zastąpi KASHUE. Nadzór nad systemem sprawuje Minister Środowiska, jest on organem wyższego stopnia w stosunku do marszałka województwa oraz starosty w sprawach rozstrzyganych na podstawie Ustawy. Uprawnienia do emisji są utrzymywane w Krajowym Rejestrze.

2 Wykazy instalacji objętych systemem od 2013 r. wraz z liczbą bezpłatnych uprawnień Przejściowy przydział bezpłatnych uprawnień jest wyjątkiem od zasady sprzedaży wszystkich uprawnień na aukcji, która będzie obowiązywać od 2013 r. (art. 10 Dyrektywy EU ETS). KOBiZE przygotuje projekt wykazu instalacji objętych systemem od 1 stycznia 2013 r. wraz z przyznaną im, na podstawie art. 10 a Dyrektywy EU ETS, liczbą bezpłatnych uprawnień do emisji. Chodzi tu o uprawnienia dla sieci ciepłowniczych, kogeneracji o wysokiej sprawności oraz instalacji w sektorach narażonych na znaczące ryzyko ucieczki emisji. KOBiZE przekazuje projekt wykazu Ministrowi Środowiska. Minister Środowiska przygotuje projekt wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną objętych systemem od 1 stycznia 2013 r. wraz z przyznaną im, na podstawie art. 10 c Dyrektywy EU ETS, liczbą bezpłatnych uprawnień na modernizację wytwarzania energii elektrycznej. Wykazy są udostępniane społeczeństwu i zapewniona musi zostać możliwość udziału społeczeństwa przy opracowywaniu projektów wykazów. Po konsultacji z Radą Ministrów projekty wykazów są przekazywane Komisji europejskiej do 30 września Po akceptacji KE RM przyjmie wykazy w drodze rozporządzenia. Zasada swobodnego rozporządzania uprawnieniami do emisji Uprawnieniami do emisji można swobodnie rozporządzać (art. 10 Ustawy). Uprawnienia niewykorzystane w danym roku okresu rozliczeniowego zachowują ważność w kolejnych latach tego okresu a niewykorzystane w danym okresie rozliczeniowym, znajdujące się na rachunkach, będą zastępowane odpowiednią liczbą uprawnień ważnych w kolejnym okresie rozliczeniowym. Z zasady swobodnego rozporządzania uprawnieniami do emisji wynika swobodny obrót uprawnieniami do emisji między podmiotami, które mają rachunek w rejestrze państwa członkowskiego UE, ale także swoboda w przenoszeniu uprawnień pomiędzy instalacjami stanowiącymi własność jednego podmiotu. Prowadzący instalacje posiada w Krajowym Rejestrze rachunki dla każdej instalacji osobno oraz może posiadać osobisty rachunek posiadania. Jeżeli prowadzący instalacje jest ich jedynym właścicielem to może swobodnie (ale z zachowaniem warunków rynkowych, min. cen transferowych) przenosić uprawnienia pomiędzy rachunkami instalacji i swoim osobistym rachunkiem posiadania. Swoboda w przenoszeniu uprawnień pomiędzy instalacjami stanowiącymi własność jednego podmiotu wynika z przepisu, że uprawnieniami można swobodnie rozporządzać. Można by było jeszcze dodać to w Ustawie wprost. 2

3 KPRU Rozdział uprawnień do emisji dla instalacji objętych systemem będzie miał miejsce jak dotychczas w Krajowym Planie Rozdziału Uprawnień (KPRU), na podstawie informacji przekazywanych przez prowadzących instalacje objęte systemem. KPRU opracowuje KOBiZE. KPRU zawiera m.in. całkowitą liczbę uprawnień do emisji przeznaczonych do rozdziału w danym okresie rozliczeniowym, liczbę uprawnień do emisji dla poszczególnych rodzajów instalacji, a także krajową rezerwę uprawnień do emisji dla nowych instalacji i tych, w których dokonano zmiany oraz rezerwę dla zatwierdzonych projektów wspólnych wdrożeń (projekty JI), które wywołają obniżenie emisji CO2 w instalacjach objętych systemem. W rezerwie uprawnień do emisji dla nowych instalacji wyodrębnia się rezerwę na instalacje zidentyfikowane po 1 stycznia 2008 oraz na planowane projekty JI. Rezerwa na projekty wspólnych wdrożeń (JI) Ustawa również reguluje procedurę przekazywania jednostek redukcji emisji (ERU), które powstają z zamiany uprawnień do emisji (EUA) z rezerwy na zatwierdzone projekty JI albo rezerwy na planowane projekty JI, na rachunki podmiotów realizujących te projekty. Rezerwy dotyczą projektów, które wpływają na obniżenie emisji z instalacji objętych systemem. Uprawnienia pozostałe z niewykorzystanych rezerw będą sprzedawane na aukcjach Ustawa stanowi, że uprawnienia do emisji z Krajowej Rezerwy uprawnień do emisji dla instalacji nowych lub tych, w których dokonano zmiany w instalacji, oraz rezerwy uprawnień do emisji dla projektów wspólnych wdrożeń posiadających listy zatwierdzające, które powodują obniżenie emisji w instalacjach objętych systemem, które nie zostaną wykorzystane do dnia 31 grudnia 2012 r., mogą zostać zbyte w drodze aukcji, z tym, że łączna liczba uprawnień do emisji przeznaczonych do zbycia w drodze aukcji nie może przekroczyć 10% całkowitej liczby uprawnień do emisji przeznaczonych do rozdziału w okresie rozliczeniowym Przeprowadzenie aukcji wymaga zgody Rady Ministrów w drodze uchwały, wyrażanej na wniosek Ministra Środowiska. Pieniądze z aukcji będą stanowiły dochód budżetu państwa. Uprawnienia pozostałe po zlikwidowanej instalacji W art. 49 Ustawa stanowi, że uprawnienia pozostałe po instalacji, która przestała spełniać przesłanki objęcia systemem, lub gdy wielkość emisji z instalacji w poprzednim roku okresu rozliczeniowego wyniosła zero (instalacja zlikwidowana), zasilą Krajową Rezerwę. 3

4 Wniosek o zmianę zezwolenia W razie zmiany w instalacji, zmiany prowadzącego instalację lub jego nazwy, zmiany planu monitorowania, zmiany przepisów regulujących sposób monitorowania lub zmiany przepisów określających rodzaje instalacji objęte systemem, prowadzący instalację jest obowiązany do wystąpienia z wnioskiem o zmianę zezwolenia w ciągu 30 dni. W przypadku podziału instalacji oraz gdy instalacja przestała spełniać przesłanki objęcia systemem jest na to 21 dni. Opłaty Ustawa wprowadza obowiązek ponoszenia opłat związanych z otwieraniem i utrzymywaniem rachunków w rejestrze (odpowiednio jednorazowo 100 euro i opłata roczna 25 euro). Opłaty te będą wnosić prowadzący instalacje, operatorzy statków powietrznych oraz wszyscy inni posiadacze tzw. osobistych rachunków posiadania na rachunek NFOŚiGW. Za wniosek o przyznanie uprawnień do emisji płaci się 100 euro na rachunek Ministerstwa Środowiska. W art. 27 Ustawa modyfikuje zasady wnoszenia opłaty za wprowadzanie dwutlenku węgla do powietrza. Kary pieniężne Ustawa zawiera rozdział dotyczący kar pieniężnych, za brak zezwolenia na uczestnictwo w systemie euro, za nieprzedłożenie KOBIZE w terminie zweryfikowanego raportu o wielkości emisji euro, za nierozliczenie w terminie wielkości emisji wynikającej ze zweryfikowanego raportu- obowiązuje kara pieniężna w wysokości iloczynu liczby uprawnień, która nie została umorzona i 100 euro, za niezgłoszenie w terminie faktu, że instalacja przestała spełniać warunki uczestnictwa w systemie euro. Na jakie regulacje dopiero czekamy Ustawa dokonuje tylko częściowej transpozycji prawa Unii Europejskiej i już w momencie jej wejścia w życie potrzebna jest jej nowelizacja. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu Ustawy, ustawa ta stanowi jedynie środek o charakterze tymczasowym do czasu opracowania przepisów zapewniających pełną transpozycję dyrektywy 2009/29/WE [zmieniającej Dyrektywę 2003/87/WE, tzw. Dyrektywę EU ETS], które będą stanowiły odrębną regulację i które będą obowiązywały od 2013 r. Odrębna regulacja oznacza kolejną ustawę o systemie handlu uprawnieniami do emisji ale może wystarczy tylko jej nowelizacja. Na jej przeprowadzenie pozostało półtora roku. Byłoby wskazane nie zostawianie tej sprawy na koniec 2012 r. 4

5 Zasady charakteryzujące okres rozliczeniowy , w tym wprowadzenie aukcjonizmu od 2013 r. Min. Ustawa reguluje tylko funkcjonowanie systemu handlu w obecnie trwającym okresie rozliczeniowym, tj , które w wielu kwestiach zasadniczo różni się od zasad funkcjonowania systemu w przyszłych ośmioletnich okresach, które rozpoczną się od 1 stycznia 2013 r. W przeciwieństwie do tego, co można przeczytać na stronie Ministerstwa Środowiska ustawa owszem reguluje sposób przeprowadzania aukcji uprawnień do emisji ale to nieprawda, że sprzedaż uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w II okresie handlu uprawnieniami do emisji w ramach systemu EU ETS, prowadzona będzie poprzez krajową platformę aukcyjną. W II okresie na aukcji sprzedawane będą tylko uprawnienia z rezerw, które nie zostaną wykorzystane do 31 grudnia 2012, więc nie jest to jeszcze pełny system aukcyjny. Pełny aukcjonizm dotyczy III okresu rozliczeniowego. Nie ma w Ustawie odniesienia do obowiązku sprzedaży wszystkich uprawnień na aukcji od 2013 roku. Taki zapis, jak również wszystkie zasady charakteryzujące okres rozliczeniowy powinny się znaleźć w Ustawie w celu pełnej implementacji Dyrektywy. Ustawa dopiero musi zostać znowelizowana, żeby ten pełny system aukcyjny wprowadzić. Obecnie uregulowane w Ustawie aukcje dotyczą tylko tej małej liczby uprawnień z niewykorzystanych rezerw. Bezpłatne uprawnienia i ryzyko ucieczki emisji Ustawa nie zawiera uregulowań dotyczących bezpłatnych uprawnień ani zjawiska ucieczki emisji. Kwestia bezpłatnych uprawnień powinna być jak najszybciej implementowana aby umożliwić sieciom ciepłowniczym, kogeneracji o wysokiej sprawności i instalacjom z sektorów narażonych na znaczące ryzyko ucieczki emisji wystąpienie z wnioskiem o przydział bezpłatnych uprawnień z art. 10 a (tzw. benchmarki) oraz instalacjom wytwarzającym energię elektryczną wystąpienie z wnioskiem o przydział bezpłatnych uprawnień z art. 10 c na modernizację wytwarzania energii elektrycznej (tzw. derogacje dla energetyki). Ustawa niestety jest przykładem spóźnionej i niepełnej implementacji prawa unijnego. Ministerstwo Środowiska tłumaczy, że nie cała wina leży po stronie polskiego ustawodawcy. Podobno Polska czekała na przepisy Komisji Europejskiej dotyczące np. bezpłatnych uprawnień, czyli Decyzję Komisji z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10 a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Decyzję Komisji z 29 marca 2011 w sprawie metodologii przejściowego przydziału instalacjom wytwarzającym energię elektryczną bezpłatnych uprawnień do emisji na mocy art. 10c ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE, które też były spóźnione. Jednak inne kraje UE były przygotowane do implementacji tych przepisów bo oparły się na ostatecznej wersji projektu. 5

6 Poza tym nowa Ustawa nie ma związku z przepisami dotyczącymi bezpłatnych uprawnień bo ich jeszcze nie wprowadziła. Problemy z interpretacją Niestety ustawa nie jest tak transparentna jak pisze o niej Ministerstwo Środowiska. Szczególne problemy interpretacyjne dotyczą instalacji, które będą objęte systemem dopiero od 2013 r. i planują składać wnioski o bezpłatne uprawnienia. Ustawa wprowadza przedsiębiorców w błąd, co do wymogu uzyskania zezwolenia na uczestnictwo w systemie oraz co do wymogu weryfikacji informacji o wielkości emisji za lata Problemy interpretacyjne dotyczą też planu monitorowania, bezpłatnych uprawnień i projektów JI. Wymóg uzyskania zezwolenia na uczestnictwo w systemie Prowadzący instalację objętą systemem jest obowiązany do uzyskania zezwolenia na uczestnictwo w systemie, które umożliwi mu zakup uprawnień do emisji. Zezwolenie jest wydawane na wniosek prowadzącego instalację na okres nie dłuższy niż 10 lat, dla większych instalacji przez marszałka województwa (dla mniejszych przez starostę). Zgodnie z art. 89 ust. 1 (rozdział o przepisach przejściowych Ustawy) prowadzący instalacje objęte systemem EU ETS od 2013 r (należące do rodzajów instalacji określonych w załączniku nr 1 do Ustawy) muszą uzyskać zezwolenie (do 30 czerwca 2011), na, jak się potocznie przyjęło mówić- uczestnictwo w systemie, a poprawnie- na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem. Na uczestnictwo w systemie nie trzeba uzyskiwać zezwolenia, zostaje się objętym na podstawie przepisów. Chodzi tu o decyzję administracyjną zezwalającą na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem (art. 3 pkt. 16 Ustawy). Jednak z art. 89 ust.4 Ustawy można mylnie wywnioskować, że jeżeli prowadzący instalację wchodzącą do systemu EU ETS od 2013 przekazał KOBIZE informacje o wielkości emisji za lata (o których mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy) przed wejściem w życie Ustawy, to nie musi już uzyskiwać zezwolenia bo uznaje się, że obowiązek określony w tym przepisie został spełniony. Powstał tu problem interpretacyjny, czy w tym przepisie odnosi się do art. 20 ust. 1 jak nakazywałaby interpretacja gramatyczna zdania, czy odnosi się do art. 89, co sugeruje umiejscowienie tego zdania w art. 89, a nie w art. 20 lub osobnym artykule rozdziału o przepisach przejściowych. Wymóg uzyskania zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych nakłada art. 4 Dyrektywy EU ETS (uwaga: w tłumaczeniu art. 4-6 Dyrektywy niepotrzebnie zamiennie używane są słowa zezwolenie i pozwolenie) oraz art. 40 ust 1. Ustawy. Dyrektywa nie zakłada żadnych 6

7 wyjątków od obowiązku uzyskania zezwolenia, więc Ustawa nie może z tego obowiązku nikogo zwolnić. W tym przepisie odnosi się więc do art. 20 ust. 1, czyli obowiązku przekazania KOBIZE informacji o wielkości emisji za lata To chyba jednak dość oczywiste, że jeśli ktoś złożył już te dane, to nie musi ich składać ponownie. Jednak gdyby ustawodawcy chodziło tylko o to, że przekazanie KOBIZE informacji o wielkości emisji za lata przed wejściem w życie Ustawy uznaje się za spełnienie obowiązku przekazania tych danych, ustawodawca nie umieściłby tego przepisu w ust. 4 art. 89 bo nie miałoby to z nim związku. Jeśli ustawodawca umieścił to zdanie w art. 89 mówiącym o obowiązku uzyskania zezwolenia, tym samym wskazał na związek pomiędzy przekazaniem KOBIZE informacji o wielkości emisji za lata , o których mowa w art. 20 ust. 1, przed wejściem w życie Ustawy z obowiązkiem uzyskania zezwolenia. Niespełnienie wymogu uzyskania zezwolenia lub niedotrzymanie daty 30 czerwca spowoduje odrzucenie przez Komisję wniosku o przyznanie bezpłatnych uprawnień na modernizację wytwarzania energii elektrycznej oraz znacznie zmniejszy szanse otrzymania bezpłatnych uprawnień przez sieci ciepłownicze i kogenerację o wysokiej sprawności. Wymóg uzyskania zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych implementowany w art. 40 ust. 1 Ustawy zawiera datę do 30 czerwca Wynika ona, choć nie wprost, z art. 3 lit. h) Dyrektywy EU ETS, który mówi, że instalacja, która uzyskała zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych po raz pierwszy po dniu 30 czerwca 2011 jest nową instalacją. W art. 10 a ust. 7 akapit 3 Dyrektywy EU ETS natomiast jest mowa o tym, że Nie przydziela się żadnych bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do jakiegokolwiek wytwarzania energii elektrycznej przez instalacje nowe. Z tego wynika, że jeśli instalacja nie uzyska zezwolenia do 30 czerwca 2011 i będzie w efekcie nową instalacją, nie będzie ona mogła skorzystać z tzw. derogacji z art. 10 c Dyrektywy. Zgodnie z art. 10 a ust. 7 akapit 1 Dyrektywy EU ETS bezpłatne uprawnienia przydzielane na podstawie art. 10 a, sieciom ciepłowniczym i kogeneracji (art. 10 a ust. 4) oraz instalacjom w sektorach narażonych na znaczące ryzyko ucieczki emisji (art. 10 a ust. 7) nie będą przysługiwały nowym instalacjom za wyjątkiem ogólno wspólnotowej rezerwy. Zgodnie z art. 10 a ust. 7 akapit 1, 5% liczby uprawnień w całej Wspólnocie dla okresu jest rezerwowana dla nowych instalacji. 7

8 Wymóg weryfikacji informacji o wielkości emisji za lata Zgodnie z art. 20 ust 1. Ustawy, prowadzący instalację wchodzącą do systemu EU ETS od 2013 musi przekazać KOBIZE informacje o wielkości emisji za lata ale Ustawa nie podaje terminu. Dyrektywa EU ETS w art. 9 a ust. 2 ustanowiła datę 30 kwietnia 2010 ale ona minęła rok temu, więc prawdopodobnie dlatego nie wprowadzono jej w Ustawie. Zgodnie z art. 20 ust. 3 i 4 Ustawy informacje o wielkości emisji za lata KOBIZE przekazuje Ministerstwu a ono Komisji. Zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy dla CO 2, N 2 O i PCF s informacje o wielkości emisji za lata przygotowuje się w sposób i w formie określonych w decyzji Komisji nr 2007/589/WE ustanawiającej wytyczne dotyczące monitorowania i sprawozdawczości (w tym weryfikacji) lub zgodnie z najlepszą dostępną wiedzą. Po pierwsze taka forma implementacji decyzji Komisji poprzez samo odesłanie nie jest prawidłowa bo przepisy powinny być przeniesione do prawa krajowego. Po drugie alternatywa teoretycznie pozwala nie stosować decyzji Komisji. Zgodnie z art. 9 a ust. 2 Dyrektywy EU ETS dane dotyczące emisji muszą być należycie uzasadnione i zweryfikowane przez niezależnego weryfikatora. Ustawa o tym nie mówi a powinna (w art. 20). Przedsiębiorcy są wprowadzeni w błąd, że nie ma wymogu weryfikowania danych przez niezależnego weryfikatora. Na gruncie prawa polskiego nie ma, jednak jeśli Komisja odrzuci dane, to konsekwencje poniesie przedsiębiorca. Nie można wymagać od przedsiębiorcy stosowania Dyrektywy bo nie obowiązuje ona bezpośrednio i jest skierowana tylko do ustawodawcy. Plan monitorowania dołączany do wniosku o wydanie zezwolenia Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 3 Ustawy do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się min. plan monitorowania wielkości emisji. Jest to punkt, który przedsiębiorcom sprawia najwięcej trudności. Plan monitorowania, który określa sposób monitorowania wielkości emisji, sporządza się zgodnie z art. 58 Ustawy. Zgodnie z art. 58 ust. 1 Ustawy dla instalacji wchodzących do systemu od 2013 r. plan monitorowania sporządza się zgodnie z Decyzją Komisji nr 2007/589/WE ustanawiającą wytyczne dotyczące monitorowania i sprawozdawczości. Decyzja nie obowiązuje poszczególnych instalacji bezpośrednio, jest skierowana po Państw, implementacja decyzji do prawa krajowego poprzez samo odniesienie do tej decyzji wydaje się niewystarczająca. Zgodnie z art. 58 ust. 2 Ustawy Minister Środowiska określi w drodze rozporządzenia min. sposób monitorowania, formę raportu i sposób weryfikacji, co powinno stanowić prawidłową implementację decyzji Komisji. Art. 58 odnosi się do planu monitorowania dla instalacji wchodzących do systemu od 2013 r. i brakuje informacji, czy dotyczy on również instalacji, które już są w systemie. 8

9 Wnioski o bezpłatne uprawnienia z art. 10 a i 10 c Dyrektywy EU ETS W Ustawie brak implementacji przepisów o bezpłatnych uprawnieniach, czyli uprawnieniach dla sieci ciepłowniczych, kogeneracji o wysokiej sprawności oraz instalacji w sektorach narażonych na znaczące ryzyko ucieczki emisji (tzw. benchmarki z art. 10 a) i uprawnieniach na modernizację wytwarzania energii elektrycznej (tzw. derogacje z art. 10 c). Potrzebna jest nowelizacja Ustawy w tym zakresie. Ustawa mówi o wykazach instalacji objętych systemem od 1 stycznia 2013 r. wraz z przyznaną im, na podstawie art. 10 a i 10 c Dyrektywy EU ETS, liczbą bezpłatnych uprawnień do emisji. Samo odwołanie do Dyrektywy EU ETS nie stanowi jednak implementacji przepisów dotyczących tych uprawnień. Instalacje aplikujące o bezpłatne uprawnienia muszą wypełnić dokumenty już teraz (min. wyliczenie bezpłatnych uprawnień i raport o metodologii). Przedsiębiorcy działają bez podstawy prawnej. Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10 a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ani Decyzja Komisji z 29 marca 2011 w sprawie metodologii przejściowego przydziału instalacjom wytwarzającym energię elektryczną bezpłatnych uprawnień do emisji na mocy art. 10c ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE nie obowiązują przedsiębiorców bezpośrednio. Poprzez zmiany, które Ustawa wprowadza (w art. 82) w Ustawie o systemie zarządzania uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych została usunięta bariera uniemożliwiająca dotychczas wykorzystanie uprawnień z rezerwy na projekty wspólnych wdrożeń. Niestety tu też mamy do czynienia z problemem interpretacyjnym. Nadal istnieje niepewność, co do możliwości wykorzystania uprawnień do emisji z rezerwy z Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień na lata na projekty wspólnych wdrożeń. Wygląda na to, że według Ustawy przedsiębiorcy nie będą mogli skorzystać z rezerwy na projekty JI powodujące redukcję pośrednią w systemie, które są już zrealizowane i obecnie funkcjonujące. Literalna interpretacja przepisów (art. 82 ust. 7) lit. b) oraz lit. d) Ustawy prowadzi do takiego wniosku. Projekty redukcji bezpośredniej (art. 82 ust. 7) lit. b) Ustawy) mogą być zrealizowane (art. 82 ust. 7) lit. d) Ustawy poprzez wykluczenie warunku z art. 39 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o systemie zarządzania, który mówi, że projekty nie mogą być zrealizowane). Zastanawia skąd to rozróżnienie projektów redukcji bezpośredniej i pośredniej. Mało prawdopodobne, żeby taki był cel ustawodawcy. 9

10 Mówiąc o redukcji emisji w wielu instalacjach, mówimy o projektach powodujących redukcję pośrednią w systemie handlu emisjami, a mówiąc o redukcji w pojedynczej instalacji, mówimy o projektach powodujących redukcję bezpośrednią. Obecnie praktycznie wszystkie projekty JI w Polsce, które mogłyby skorzystać z rezerwy uprawnień emisji na JI, są projektami redukcji pośredniej, wiele z nich jest już zrealizowanych. Wszystkie projekty będą musiały być zrealizowane do 28 lutego 2012 roku. Przy literalnej interpretacji można przyjąć, że tylko nieliczne projekty skorzystają z rezerwy. W przypadku projektów JI powodujących redukcję pośrednią, nieliczne projekty, które są jeszcze niezrealizowane, zdążą z realizacją do 28 lutego Do tej daty zostało mniej niż rok, a niektórzy przedsiębiorcy czekają ponad rok na samą weryfikację projektu. W przypadku projektów JI powodujących redukcję bezpośrednią dana instalacja, żeby dostać uprawnienia do emisji z rezerwy, czyli jednostki poświadczonej redukcji emisji (ERU), musiałaby umorzyć odpowiednią liczbę posiadanych przez nią uprawnień do emisji (EUA). To się jednak nie opłaca, bo EUA są droższe niż ERU. Inaczej jest przy redukcji pośredniej, bo wtedy to państwo, a nie instalacja, umarza uprawnienia do emisji (EUA) z posiadanej rezerwy i instalacja dostaje jednostki poświadczonej redukcji emisji (ERU). Datę 28 lutego 2012 roku, jako termin zakończenia projektów, wprowadza Ustawa, choć to nie było konieczne. Żeby umożliwić wykorzystanie rezerwy większej liczbie projektów, przynajmniej powinna być to data, do której projekty muszą być tylko zatwierdzone. Aby z rezerwy mogły skorzystać także projekty redukcji pośredniej wskazane byłoby stosowanie interpretacji celowościowej prawa. W interesie Polski jest maksymalne wykorzystanie rezerwy, gdyż zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej w sprawie zapobiegania podwójnemu liczeniu uprawnienia z rezerwy, o której mówimy, niewykorzystane do końca 2012 r., zostaną anulowane. Weryfikacja projektów wspólnych wdrożeń W Ustawie należałoby dopuścić większą liczbę weryfikatorów projektów JI, żeby przyspieszyć proces weryfikacji. Obecnie nawet dla ścieżki krajowej JI uprawnieni są tylko weryfikatorzy międzynarodowi a moglibyśmy mieć swoich weryfikatorów krajowych. Wymóg uzyskiwania przez projekty JI zarówno weryfikacji jak i opinii KOBIZE niepotrzebnie wydłuża procedurę. Ponadto wymóg dołączenia raportu niezależnej jednostki o projekcie JI do wniosku o list popierający, w sytuacji, kiedy dla niektórych projektów wydawany byłby wyłącznie list zatwierdzający, spowodowałoby niemożność wypełnienia 10

11 przez Ministra Środowiska obowiązku przekazania takiego raportu Komisji Europejskiej przed zatwierdzeniem projektu, co uniemożliwiłoby zatwierdzanie projektów. Inne przykładowe nieścisłości W art. 13 ust. 2 pkt. 1 jest mowa o rezerwie dla instalacji zidentyfikowanych po dniu 1 stycznia 2008 r. oraz na planowane projekty wspólnych wdrożeń, podczas gdy w KPRU w załączniku pkt. 6 jest mowa tylko o rezerwie na planowane projekty JI. Jeżeli uprawnienia są przeznaczone w KPRU na projekty JI to nie mogą być wydane dla instalacji, które nie uczestniczą w projekcie JI. W art. 13 ust. 2 pkt. 2 Ustawy jest mowa o rezerwie uprawnień do emisji pozyskanych w przypadku zmiany KPRU. Powstałaby rezerwa bez celu a takiej KPRU nie przewiduje. (Jest to zapis, który znalazł się dopiero w projekcie z 11 lutego 2011.) Ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych zastąpiła Ustawę z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji. Tekst Ustawy znajduje się na stronie Sejmu: Karolina Mordasewicz, prawnik w firmie Carbon Engineering (grupa Consus) Kontakt w sprawie artykułu: 11

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Sławomir Turkowski Sławomir Turkowski System handlu System handlu uprawnieniami uprawnieniami do emisji gazów do emisji gazów cieplarnianych cieplarnianych Komentarz do ustawy Komentarz do ustawy Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nowe obowiązki przedsiębiorców w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Nowe obowiązki przedsiębiorców w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Warszawa, 4 września 2015 r. Nowe obowiązki przedsiębiorców w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Autor: r. pr. Beata Brynczak, Dyrektor Departamentu Prawa Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Derogacje dla energetyki 2013-2020

Derogacje dla energetyki 2013-2020 Derogacje dla energetyki 2013-2020 Tytułem wstępu podstawa prawna Dyrektywa 2003/87/WE zmieniona dyrektywą 2009/29/WE (EU ETS) Komunikat Komisji - Wytyczne w zakresie nieobowiązkowego stosowania art. 10c

Bardziej szczegółowo

- o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z projektami

- o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z projektami SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-9-11 Druk nr 3887 Warszawa, 22 lutego 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

USTAWA z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych USTAWA z dnia 28 kwietnia 2011 r. 1), 2) o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 695, z 2013 r. poz. 1238. 1 ) Niniejsza ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

USTAWA. z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Kancelaria Sejmu s. 1/67 USTAWA z dnia 28 kwietnia 2011 r. 1), 2) o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 122 poz USTAWA z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Dz.U Nr 122 poz USTAWA z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Dz.U. 2011 Nr 122 poz. 695 USTAWA z dnia 28 kwietnia 2011 r. 1), 2) o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 1 ) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. (druk nr 934)

Opinia do ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. (druk nr 934) Warszawa, dnia 23 czerwca 2015 r. Opinia do ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (druk nr 934) I. Cel i przedmiot ustawy Zasadniczym celem ustawy z dnia 12 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (druk nr 3887)

o rządowym projekcie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (druk nr 3887) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 4091 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA o rządowym projekcie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do

Bardziej szczegółowo

Rynek CO2 Aukcje Pierwotne

Rynek CO2 Aukcje Pierwotne Rynek CO2 Aukcje Pierwotne Małgorzata Słomko Radca prawny IX FORUM OBROTU Janów Podlaski, 20-22 czerwca 201 Strona Agenda System handlu emisjami 3 Aukcje rynku pierwotnego CO2 8 Aukcje rynku pierwotnego

Bardziej szczegółowo

Konferencja na temat Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji Gazów Cieplarnianych

Konferencja na temat Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji Gazów Cieplarnianych Konferencja na temat Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji Gazów Cieplarnianych Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (dz. U. Nr 122,poz.695)

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. (Dz. U. z dnia 13 czerwca 2011 r.

USTAWA. z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. (Dz. U. z dnia 13 czerwca 2011 r. Dz.U.2011.122.695 2013.11.24 zm. Dz.U.2013.1238 USTAWA z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z dnia 13 czerwca 2011 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 15.10.2015 L 268/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1844 z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 389/2013 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY wprowadzająca tymczasowe odstępstwo od dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Pułapki dyrektywy EU-ETS czyżby pyrrusowe zwycięstwo?

Pułapki dyrektywy EU-ETS czyżby pyrrusowe zwycięstwo? Pułapki dyrektywy EU-ETS czyżby pyrrusowe zwycięstwo? Maciej M. Sokołowski Dyrektor Wykonawczy Rady Debata Szanse realizacji Pakietu Klimatyczno-Energetycznego 13 lipca 2010 r. Warszawa Dyrektywa EU-ETS

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Założenia i cel projektowanej ustawy W dniu 1 stycznia 2005 r. rozpoczął działanie w Unii Europejskiej system

Bardziej szczegółowo

Rynek CO 2. Aukcje Pierwotne. Małgorzata Słomko Radca Prawny Spółki. Komitet Rynku Energii Elektrycznej Warszawa, 6 kwietnia Strona.

Rynek CO 2. Aukcje Pierwotne. Małgorzata Słomko Radca Prawny Spółki. Komitet Rynku Energii Elektrycznej Warszawa, 6 kwietnia Strona. Rynek CO 2 Aukcje Pierwotne Małgorzata Słomko Radca Prawny Spółki Komitet Rynku Energii Elektrycznej Warszawa, 6 kwietnia 2016 Strona Agenda Rynki CO 2 3 Rynek pierwotny 4 Aukcje pierwotne na TGE 6 1 Rynki

Bardziej szczegółowo

Możliwości handlu uprawnieniami do emisji co2 na rynku europejskim

Możliwości handlu uprawnieniami do emisji co2 na rynku europejskim Możliwości handlu uprawnieniami do emisji co2 na rynku europejskim 1.DM Consus S.A. Dom Maklerski Consus S.A. Doświadczenie Grupy Consus dot. rynku carbon, Licencja Domu Maklerskiego efekt zmian regulacji,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 225 15594 Poz. 1472 1472 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sprawozdania z monitorowania projektu wspólnych wdrożeń i raportu z weryfikacji liczby

Bardziej szczegółowo

System handlu uprawnieniami CO 2 oraz system rozliczania emisji SO 2 i NO x do roku 2020 dla wytwórców energii elektrycznej i ciepła

System handlu uprawnieniami CO 2 oraz system rozliczania emisji SO 2 i NO x do roku 2020 dla wytwórców energii elektrycznej i ciepła Konferencja Przyszłość systemu handlu uprawnieniami CO 2 a poziom kosztów osieroconych Warszawa, 18 października 2011 System handlu uprawnieniami CO 2 oraz system rozliczania emisji SO 2 i NO x do roku

Bardziej szczegółowo

Handel emisjami w teorii i praktyce / Jolanta Baran, Agnieszka Janik, Adam Ryszko. Warszawa, Spis treści. Wprowadzenie 9

Handel emisjami w teorii i praktyce / Jolanta Baran, Agnieszka Janik, Adam Ryszko. Warszawa, Spis treści. Wprowadzenie 9 Handel emisjami w teorii i praktyce / Jolanta Baran, Agnieszka Janik, Adam Ryszko. Warszawa, 2011 Spis treści Wprowadzenie 9 Rozdział 1 Podstawy teoretyczne funkcjonowania handlu emisjami 13 1.1. Teoria

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

USTAWA z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych USTAWA z dnia 12 czerwca 2015 r. 1), 2), 3) o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wykonuje postanowienia: 1) rozporządzenia Komisji

Bardziej szczegółowo

- o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

- o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-63-12 Druk nr 3151 Warszawa, 6 lutego 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2015 r.

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2015 r. Kancelaria Sejmu s. 1/147 USTAWA z dnia 12 czerwca 2015 r. 1), 2), 3), 4) o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 1223, z 2016 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie rozproszonej emisji CO2 w prawodawstwie międzynarodowym, unijnym oraz polskim

Ograniczanie rozproszonej emisji CO2 w prawodawstwie międzynarodowym, unijnym oraz polskim Ograniczanie rozproszonej emisji CO w prawodawstwie międzynarodowym, unijnym oraz polskim Dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

z dnia o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 1),2)

z dnia o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 1),2) U S T AWA Projekt z dnia o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 1),2) 1) 2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawę

Bardziej szczegółowo

5 Dz. U. Nr 281, poz. 2784, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 215, poz. 1664, 6 Dz. U. Nr 122, poz. 695, z późn. zm.

5 Dz. U. Nr 281, poz. 2784, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 215, poz. 1664, 6 Dz. U. Nr 122, poz. 695, z późn. zm. UZASADNIENIE Przygotowanie projektu nowej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych wymusza potrzeba dokonania transpozycji przepisów prawa Unii Europejskiej zmieniających funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/158 U S T AWA z dnia 12 czerwca 2015 r. 1), 2), 3), 4) o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 1223, z 2016 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz. 1223 USTAWA z dnia 12 czerwca 2015 r. 1), 2), 3), 4) o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 1) 2)

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3381 Warszawa, 14 października 2004 r.

Druk nr 3381 Warszawa, 14 października 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-164-04 Druk nr 3381 Warszawa, 14 października 2004 r. Pan Józef Oleksy Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku,

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.8.2017 r. COM(2017) 427 final 2017/0193 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 22 grudnia 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2784. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji

Bardziej szczegółowo

Opis: Spis treści: Wprowadzenie 9

Opis: Spis treści: Wprowadzenie 9 Tytuł: Handel emisjami w teorii i praktyce Autorzy: Jolanta Baran, Agnieszka Janik, Adam Ryszko Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2011 Opis: Książka przedstawia handel emisjami jako jeden z kluczowych

Bardziej szczegółowo

SZANSA DLA POLSKIEGO PRZEMYSŁU. Warszawa r.

SZANSA DLA POLSKIEGO PRZEMYSŁU. Warszawa r. D O M E S T I C O F F S E T SZANSA DLA POLSKIEGO PRZEMYSŁU. Warszawa 13.07.2010 r. POLSKA POLITYKA ENERGETYCZNA - wpływ na konkurencyjność polskich producentów w UE. CENY KONTRAKTOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2014 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 2014 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA Projekt 20.05.2014 z dnia 2014 r. 1), 2) o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady funkcjonowania systemu handlu

Bardziej szczegółowo

Program weryfikacji raportów emisji gazów cieplarnianych

Program weryfikacji raportów emisji gazów cieplarnianych Program weryfikacji raportów emisji gazów cieplarnianych Nr zmiany /data zmiany Zmiany w programie Opis zmiany Wprowadzający zmianę podpis 15.03.2014 Aktualizacja aktów prawnych Karina KruszewskaKrawczyk

Bardziej szczegółowo

Polityka UE w zakresie redukcji CO2

Polityka UE w zakresie redukcji CO2 Polityka UE w zakresie redukcji CO2 Jacek Piekacz Warszawa, 16 kwietnia 2009 Vattenfall AB Pakiet energetyczno klimatyczny UE Cel: Przemiana gospodarki europejskiej w przyjazną środowisku, która stworzy

Bardziej szczegółowo

Marzena Chodor DyrekcjaŚrodowisko Komisja Europejska

Marzena Chodor DyrekcjaŚrodowisko Komisja Europejska EU ETS po 2012: szczegółowe derogacje dla elektroenergetyki przyjęte w grudniu 2008 konferencja nowe inwestycje w polskiej elektroenergetyce 2009-2019, 25 marca 2009 Warszawa Marzena Chodor DyrekcjaŚrodowisko

Bardziej szczegółowo

2) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów

2) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów UZASADNIENIE Przygotowanie projektu nowej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych wymusza potrzeba dokonania transpozycji przepisów prawa Unii Europejskiej zmieniających funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Krzysztof Jurgiel Znak sprawy:rr.po RR.po

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Krzysztof Jurgiel Znak sprawy:rr.po RR.po Warszawa, dnia 07 czerwca 2017 maja 2017 r. MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Krzysztof Jurgiel Znak sprawy:rr.po.058.5.2017 RR.po.058.5.2017 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP W odpowiedzi na interpelację

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI ZGODNOŚCI LISTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ

WSKAŹNIKI ZGODNOŚCI LISTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ WSKAŹNIKI ZGODNOŚCI LISTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ 1. Czy w przypadku zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją istniejących instalacji wytwarzających energię elektryczną (np. modernizacja bloku

Bardziej szczegółowo

Toruń, 9 września 2013 r.

Toruń, 9 września 2013 r. Toruń, 9 września 2013 r. Brak politycznych decyzji w sprawie backloadingu i oczekiwanie przedsiębiorców na informacje o ilości darmowych uprawnień spowodowały nieznaczny wzrost cen uprawnień w sierpniu

Bardziej szczegółowo

Przydziały dla energetyki i pozostałych sektorów. ; Krajowy Plan Inwestycyjny. Katarzyna Kłaczyńska, LL.M. 12 kwietnia 2013 r.

Przydziały dla energetyki i pozostałych sektorów. ; Krajowy Plan Inwestycyjny. Katarzyna Kłaczyńska, LL.M. 12 kwietnia 2013 r. Przydziały dla energetyki i pozostałych sektorów. ; Krajowy Plan Inwestycyjny Katarzyna Kłaczyńska, LL.M. 12 kwietnia 2013 r. Nowe zasady przydziału uprawnień Przydziały dla energetyki: Przydzielane zgodnie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.2.2015 L 29/3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Tekst mający znaczenie dla

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do projektu ustawy o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Projekt założeń do projektu ustawy o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Projekt założeń do projektu ustawy o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Polska jest zobowiązana jako państwo członkowskie UE do podejmowania działań służących redukcji emisji fluorowanych gazów

Bardziej szczegółowo

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 2,

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 2, Cezary Tomasz Szyjko Zarządzanie emisjami w Unii Europejskiej : sprawozdanie eksperckie z warsztatów: "Nowy model rynku uprawnień do emisji CO2", 20 czerwca 2012, Warszawa, Hotel Polonia Palace Przegląd

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE POWIETRZNYCH O WSPÓLNOTOWYM SYSTEMIE HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI DLA OPERATORÓW STATKÓW

PODSTAWOWE INFORMACJE POWIETRZNYCH O WSPÓLNOTOWYM SYSTEMIE HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI DLA OPERATORÓW STATKÓW PODSTAWOWE INFORMACJE O WSPÓLNOTOWYM SYSTEMIE HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI DLA OPERATORÓW STATKÓW POWIETRZNYCH MATERIAŁ PRZYGOTOWANY W OPRACIU O DYREKTYWĘ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/101/WE

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.5.2014 r. COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY dotycząca zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia między Unią Europejską i jej państwami

Bardziej szczegółowo

Unijny handel uprawnieniami zbywalnymi na emisję CO 2. Mariusz KUDEŁKO Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania, Kraków

Unijny handel uprawnieniami zbywalnymi na emisję CO 2. Mariusz KUDEŁKO Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania, Kraków Unijny handel uprawnieniami zbywalnymi na emisję CO 2 Mariusz KUDEŁKO Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania, Kraków Kontekst ekonomiczno-środowiskowy Problem: zmiany klimatyczne zagroŝenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 96/21/16 z dnia 04 kwietnia 2016 roku wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2016 roku. Strona 1 z 11 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1010 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1010 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1010 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-50-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Dzierżanowski

Arkadiusz Dzierżanowski Arkadiusz Dzierżanowski Art. 4. 1. Wprowadzenie na terytorium kraju następuje z dniem: 1) wydania pojazdu z magazynu lub przekazania innemu podmiotowi w przypadku pojazdu wyprodukowanego na terytorium

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI zatwierdzone Uchwałą Zarządu nr 127/32/17 z dnia 23 maja 2017 r. wchodzi w życie z dniem 31 maja 2017 r. Strona 1 z 12 Rozdział 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

DECYZJA KOMISJI. z dnia 13.7.2012 r.

DECYZJA KOMISJI. z dnia 13.7.2012 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.7.2012 r. C(2012) 4609 final DECYZJA KOMISJI z dnia 13.7.2012 r. dotycząca wniosku zgłoszonego przez Polskę na podstawie art. 10c ust. 5 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie RM w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 1.11.2013 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 KOMISJA EUROPEJSKA, DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.4.2015 r. COM(2015) 149 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotyczące wykonywania uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych przekazanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 września 2013 r. Poz. 1107 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 19 września 2013 r. Poz. 1107 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 września 2013 r. Poz. 1107 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

TABELA ROZBIEŻNOŚCI DO PROJEKTU USTAWY O SYSTEMIE HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH

TABELA ROZBIEŻNOŚCI DO PROJEKTU USTAWY O SYSTEMIE HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH TABELA ROZBIEŻNOŚCI DO PROJEKTU USTAWY O SYSTEMIE HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH Treść uwagi Art. 18 projektu wprowadza opłatę za wprowadzanie do powietrza gazów cieplarnianych, którą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r.

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o

Bardziej szczegółowo

Na czym polega notyfikacja projektów w UE? Jakie projekty podlegają notyfikacji?

Na czym polega notyfikacja projektów w UE? Jakie projekty podlegają notyfikacji? 1 Na czym polega notyfikacja projektów w UE? Jakie projekty podlegają notyfikacji? Witam, Poniżej przedstawiam krótką informację na temat notyfikacji opartą na materiałach z Gazety Prawnej. dołączam też

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Nazwa projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym

Bardziej szczegółowo

Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie

Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu trzech rozporządzeń Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/8

Kancelaria Sejmu s. 1/8 Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

TABELA ZBIEŻNOŚCI TYTUŁ PROJEKTU: USTAWA

TABELA ZBIEŻNOŚCI TYTUŁ PROJEKTU: USTAWA TABELA ZBIEŻNOŚCI TYTUŁ PROJEKTU: USTAWA z dnia.2014 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO / WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1) : - dyrektywa 2003/87/WE

Bardziej szczegółowo

Opinia o ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. (druk nr 354)

Opinia o ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. (druk nr 354) Warszawa, dnia 22 maja 2013 r. Opinia o ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (druk nr 354) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa zastępuje dotychczas obowiązującą ustawę z

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA WERYFIKATORÓW ROCZNYCH RAPORTÓW DOTYCZĄCYCH EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH Wydania 5 Warszawa, 29.04.2016 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie...3 2 Wymagania akredytacyjne

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze (w brzmieniu skierowanym do uzgodnień międzyresortowych)

Projekt ustawy z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze (w brzmieniu skierowanym do uzgodnień międzyresortowych) Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2006/625,projekt-ustawy-z-dnia-2006-r-o-zmianie-ustawy-prawo-l otnicze.html Wygenerowano: Środa, 3 lutego 2016, 08:11 Projekt ustawy z dnia...

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA OGRANICZEŃ JAWNOŚCI W ZINTEGROWANYM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM - ZAGADNIENIA WYBRANE

PROBLEMATYKA OGRANICZEŃ JAWNOŚCI W ZINTEGROWANYM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM - ZAGADNIENIA WYBRANE PROBLEMATYKA OGRANICZEŃ JAWNOŚCI W ZINTEGROWANYM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM - ZAGADNIENIA WYBRANE dr Martyna Wilbrandt-Gotowicz Katedra Postępowania Administracyjnego WPiA UKSW 1 ZINTEGROWANE POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA RBF. Warszawa, 28 luty 2012 r.

KONFERENCJA RBF. Warszawa, 28 luty 2012 r. Informacja o istotnych zmianach regulacji prawnych w zakresie certyfikacji i dopuszczeń do eksploatacji wynikających z nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym KONFERENCJA RBF Warszawa, 28 luty 2012

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/46/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/46/UE 29.4.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 127/129 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/46/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę Rady 1999/37/WE w sprawie dokumentów rejestracyjnych

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.11.2013 r. COM(2013) 769 final 2013/0377 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 525/2013 w odniesieniu do technicznego

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 14 marca 2014 r. (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 875. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Regulacji ekologicznych jest nie mniej niż podatkowych, jednak niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że podlegają wymogom ochrony środowiska. Nawet

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować się do handlu emisjami SO2 i NOx by Michał Głowacki 2012

Jak przygotować się do handlu emisjami SO2 i NOx by Michał Głowacki 2012 JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO HANDLU EMISJAMI SO2 I NOX W grudniu 2011 r. Minister Środowiska Marcin Korolec podtrzymał projekt ustawy o systemie bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2)

Bardziej szczegółowo

Redukcja negatywnych skutków przyznania przejściowych bezpłatnych uprawnień do emisji dla sektora elektroenergetycznego

Redukcja negatywnych skutków przyznania przejściowych bezpłatnych uprawnień do emisji dla sektora elektroenergetycznego Redukcja negatywnych skutków przyznania przejściowych bezpłatnych uprawnień do emisji dla sektora elektroenergetycznego Rekomendacje dotyczące wdrażania derogacji na podstawie art. 10c dyrektywy EU ETS

Bardziej szczegółowo

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2013 DECYZJA KOMISJI z dnia 26 marca 2013 r. określająca roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013 2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw Senat,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ,

PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ, PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ, W TYM WYKONYWANIA ZOBOWIĄZAŃ LEGISLACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z ORZECZEŃ TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ I POSTĘPOWAŃ KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY OBLICZANIA REDUKCJI EMISJI NA POTRZEBY PROJEKTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH DOFINANSOWANIE Z SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 31.10.2012. Do Komisji Ustawodawczej

Warszawa, 31.10.2012. Do Komisji Ustawodawczej Warszawa, 31.10.2012 Do Komisji Ustawodawczej First Data Polska, właściciel marki POLCARD i największy polski agent rozliczeniowy, w załączeniu przekazuje swoje uwagi do projektu Ustawy w sprawie zmian

Bardziej szczegółowo

PROJEKT z r. USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1)2)

PROJEKT z r. USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1)2) USTAWA PROJEKT z 05.01.2017 r. z dnia. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1)2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016

Bardziej szczegółowo

2) instalacji znajdujących się na terenach zamkniętych, o których mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

2) instalacji znajdujących się na terenach zamkniętych, o których mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego. USTAWA z dnia... o wykorzystaniu jednostek przyznanej emisji, redukcji emisji i poświadczonej redukcji emisji, zarządzaniu jednostkami pochłaniania, ustalaniu poziomów emisji, inwentaryzacji krajowej,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: PROJPRZEM S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 12 października

Bardziej szczegółowo

Ustawa o odpadach, zmiany w opłatach, raporty KOBIZE. Przepisy i praktyka w 2017 roku.

Ustawa o odpadach, zmiany w opłatach, raporty KOBIZE. Przepisy i praktyka w 2017 roku. Ustawa o odpadach, zmiany w opłatach, raporty KOBIZE. Przepisy i praktyka w 2017 roku. Miejsce: WROCŁAW Termin: 12-13.06.2017, poniedziałek (10.00-16.00) wtorek (9.00-15.00) Masz pytania odnośne tego szkolenia?

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 2732).

o rządowym projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 2732). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 2790 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ORAZ KOMISJI ZDROWIA o rządowym projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych

Bardziej szczegółowo

Zmiany proponowane przez Komisję Europejską w systemie EU ETS oraz ich konsekwencje dla Polski. Warszawa,

Zmiany proponowane przez Komisję Europejską w systemie EU ETS oraz ich konsekwencje dla Polski. Warszawa, Zmiany proponowane przez Komisję Europejską w systemie EU ETS oraz ich konsekwencje dla Polski Warszawa, 2008.12.09 Modyfikacja systemu EU ETS proponowana w projekcje Dyrektywy Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ustawa o odpadach, zmiany w opłatach, raporty KOBIZE. Przepisy i praktyka w 2017 roku.

Ustawa o odpadach, zmiany w opłatach, raporty KOBIZE. Przepisy i praktyka w 2017 roku. Ustawa o odpadach, zmiany w opłatach, raporty KOBIZE. Przepisy i praktyka w 2017 roku. Miejsce: Warszawa Termin: 28-29.09.2017, czwartek (10.00-16.00) piątek (9.00-15.00) Masz pytania odnośne tego szkolenia?

Bardziej szczegółowo

Ku globalnemu zarządzaniu środowiskiem: wojna czy pokój?

Ku globalnemu zarządzaniu środowiskiem: wojna czy pokój? Ku globalnemu zarządzaniu środowiskiem: wojna czy pokój? Autor: Cezary Tomasz Szyjko ( Energia Gigawat 3/2012) Sprawozdanie z konferencji: PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE DYREKTYWY O SYSTEMIE HANDLU UPRAWNIENIAMI

Bardziej szczegółowo

Ustawa o odpadach, zmiany w opłatach, raporty KOBIZE. Przepisy i praktyka w 2018 roku.

Ustawa o odpadach, zmiany w opłatach, raporty KOBIZE. Przepisy i praktyka w 2018 roku. Ustawa o odpadach, zmiany w opłatach, raporty KOBIZE. Przepisy i praktyka w 2018 roku. Miejsce: POZNAŃ Termin: 15-16.02.2018, czwartek (10.00-16.00) piątek (9.00-15.00) Masz pytania odnośne tego szkolenia?

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami

Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami Odpady ogólnie Odpady komunalne Odpady opakowaniowe Zużyty sprzęt Baterie i akumulatory Pojazdy wycofane z eksploatacji Odpady wydobywcze Spalarnie odpadów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 grudnia 2016 r. Poz z dnia 16 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 27 grudnia 2016 r. Poz z dnia 16 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 grudnia 2016 r. Poz. 2153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji (OSR)

Ocena Skutków Regulacji (OSR) Ocena Skutków Regulacji (OSR) 1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja Projektowana ustawa będzie oddziaływać na: 1) przedsiębiorców wykonujących zarobkowo krajowy i międzynarodowy transport

Bardziej szczegółowo

Tomasz Pańczyszyn, Ministerstwo Gospodarki

Tomasz Pańczyszyn, Ministerstwo Gospodarki Praktyczne implikacje zmian przepisów prawnych określających zasady wytwarzania biokomponentów w Polsce oraz zaliczania ich do Narodowego Celu Wskaźnikowego Tomasz Pańczyszyn, Ministerstwo Gospodarki 2

Bardziej szczegółowo

W wyniku rewizji dyrektywy 2003/6/WE zauważono, że nie wszystkie właściwe organy krajowe miały do dyspozycji pełny wachlarz uprawnień umożliwiających

W wyniku rewizji dyrektywy 2003/6/WE zauważono, że nie wszystkie właściwe organy krajowe miały do dyspozycji pełny wachlarz uprawnień umożliwiających UZASADNIENIE Podstawowym celem projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (dalej: projekt ) jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Wersja końcowa z dn. 10.05.2013

Wersja końcowa z dn. 10.05.2013 Projekt: Opracowanie analiz, materiałów merytorycznych i koncepcji działań mających na celu poprawę warunków rozwoju elektroenergetyki polskiej w tym także poprzez modyfikację unijnej polityki energetyczno-klimatycznej

Bardziej szczegółowo

8741/16 KW/PAW/mit DGG 2B

8741/16 KW/PAW/mit DGG 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 czerwca 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DYREKTYWA

Bardziej szczegółowo

Formularze rzeczowo-finansowe lista pytań

Formularze rzeczowo-finansowe lista pytań Formularze rzeczowo-finansowe lista pytań 1. Czy kwoty nakładów inwestycyjnych należy podawać brutto czy netto? Koszty inwestycyjne możliwe do zbilansowania z wartością planowanych do przydzielenia uprawnień

Bardziej szczegółowo

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo