WSKAŹNIKI ZGODNOŚCI LISTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSKAŹNIKI ZGODNOŚCI LISTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ"

Transkrypt

1 WSKAŹNIKI ZGODNOŚCI LISTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ 1. Czy w przypadku zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją istniejących instalacji wytwarzających energię elektryczną (np. modernizacja bloku energetycznego) dla ustalenia wskaźnika zgodności bierzemy pod uwagę emisyjność z roku przed modernizacją? Należy uwzględnić dane wykorzystane do sporządzenia raportu rocznego wielkości emisji CO 2 zweryfikowane przez akredytowanego weryfikatora emisji gazów cieplarnianych. Emisyjność powinna być wyznaczana na podstawie danych wykorzystanych do sporządzenia raportu rocznego wielkości emisji CO 2, złożonego przed przystąpieniem do realizacji zadania oraz złożonego po zakończeniu zadania inwestycyjnego. Po zakończeniu zadania, wskaźnik powinien zostać potwierdzony przez weryfikatora emisji CO 2 na podstawie pierwszego raportu przedłożonego po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego. 2. Na jakich zasadach będą rozliczane nakłady w trakcie realizacji zadania dla jednostek modernizowanych (bloków energetycznych) jeżeli stwierdzenie spełnienia zatwierdzonego wskaźnika będzie możliwe po zakończeniu zadania? Czy w takim przypadku nakłady poniesione w kolejnych latach będą mogły zostać rozliczone do bezpłatnych uprawnień? Koszty są rozliczane na bieżąco w kolejnych sprawozdaniach, natomiast potwierdzenie spełnienia danego wskaźnika jest dokonywane po rozliczaniu i zrealizowaniu zadania. W przypadku nie dotrzymania wskaźnika koniecznym będzie zwrot uzyskanych korzyści (pomoc publiczna). W przypadku kiedy w pierwszym sprawozdaniu rozliczamy zadanie już zrealizowane zakres tego sprawozdania jest szerszy i zawiera m.in. potwierdzenie zadeklarowanego wskaźnika. Po wejściu w życie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych konieczne będzie: zatwierdzenie wskaźnika w drodze decyzji przez Ministra Środowiska i potwierdzenie realizacji wskaźnika przez upoważniony podmiot URE, weryfikatora emisji CO Czy podane w przewodniku wskaźniki są jedynie przykładowe i można stosować własne zaproponowane wskaźniki kontroli realizacji inwestycji? Czy w przypadku gdy wytyczne dotyczące metodyki określania wskaźnika zgodności zostaną zmodyfikowane przez późniejsze regulacje (np. po przyjęciu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji) będzie możliwość dokonania modyfikacji w zakresie pierwotnie przyjętego przez beneficjenta wskaźnika zgodności? Zgodnie z przyjętymi założeniami, wskaźniki zgodności, które mają wykazać poprawności realizacji inwestycji ujętej w krajowym planie inwestycyjnym (KPI), określi załącznik do ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Katalog tych wskaźników będzie zbiorem zamkniętym i nie będzie można proponować lub wskazywać innych wskaźników niż przyjęte w załączniku do ustawy dla danego rodzaju inwestycji. 1

2 Lista wskaźników opiera się na Wytycznych KE w zakresie nieobowiązkowego stosowania art. 10c dyrektywy 2003/87/WE i została dostosowana do zadań zgłoszonych w KPI. W szczególnych przypadkach dopuszczalne jest jednak na obecnym etapie wprowadzenie wskaźnika zaproponowanego przez podmiot, jeżeli zaproponowany katalog nie uwzględnia realizowanych zadań. 4. Czy przyjęte wskaźniki dla realizowanych zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją i rozbudową mocy wytwórczych muszą dotyczyć tylko emisyjności CO2? Przepis art. 10c zawarty w dyrektywie 2003/87/WE odnosi się do celu tej dyrektywy to znaczy do redukcji emisji gazów cieplarnianych, a w szczególności do redukcji dwutlenku węgla (CO 2 ). Ponadto przepisy dotyczące pomocy publicznej w kontekście wdrażania derogacji wskazują, że koszty inwestycyjne poniesione w związku z wypełnieniem celów dyrektywy o emisjach przemysłowych oraz dyrektywy dotyczącej odnawialnych źródeł energii nie są kosztami kwalifikowanymi do zbilansowana przydziału uprawnień do emisji. W związku z powyższym wskaźnik zgodności został określony jako emisyjność wytwarzania megawatogodziny dla dwutlenku węgla (CO 2 ), a nie dla innych zanieczyszczeń. 5. Ile wskaźników należy wybrać, czy wystarczy tylko jeden, czy też więcej? Co oznacza możliwość wyboru kilku wskaźników zgodności dla jednego zadania (czy jeden jest wystarczający)? Wskaźniki zgodności zostały pogrupowane według rodzajów zadań zgłoszonych do realizacji w KPI. W przypadku zadania polegającego na modernizacji istniejących instalacji wytwarzających energię elektryczną oraz zadania polegającego na budowie nowej instalacji wytwarzającej energię elektryczną, należy spełnić odpowiednio 2 lub 3 wskaźniki a więc np. wybierając zadanie inwestycyjne Wskaźniki zgodności dla zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją istniejących instalacji wytwarzających energię elektryczną dla zmiany paliwa, należy podać zarówno dane o rodzaju paliwa i współczynnik emisji. Nie ma przy tych zadaniach możliwości wyboru wskaźników. W przypadku zadań dotyczących sieci przesyłowych: elektroenergetycznych, gazowych czy ciepłowniczych można dokonać wyboru jednego lub kilku wskaźników zgodności, celem wykazania, że inwestycja ujęta w KPI jest realizowana w sposób prawidłowy. 6. Czy wybrane raz wskaźniki dla realizowanych zadań inwestycyjnych można zmieniać w okresie rozliczeniowym i w jaki sposób będą one weryfikowane? Czy złożenie deklaracji dotyczącej wskaźników zgodności w terminie do 30 listopada 2013 roku zamyka drogę do ich korekty po uchwaleniu ustawy, czy też będzie możliwość dokonania stosownej korekty? Kiedy i w jakim trybie nastąpi formalne zatwierdzenie wskaźników zgodności zwłaszcza dla inwestycji zrealizowanych? Przyjęto ogólną zasadę, że wskaźniki zgodności zostaną zatwierdzane w decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw środowiska po wejściu w życie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Ponadto, wybór oraz zgłoszenie wskaźnika zgodności 2

3 powinien nastąpić przed rozpoczęciem realizacji zadania inwestycyjnego. Zgłoszone do zatwierdzenia wskaźniki zgodności nie powinny być zmieniane w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, ponieważ za pomocą tych wskaźników ma być wykazana poprawność realizacji tego zadania. W przypadku niedotrzymania zatwierdzonego wskaźnika zgodności podmiot realizujący zadanie inwestycyjne będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanych korzyści. Zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej Wytyczne w sprawie nieobowiązkowe stosowania art. 10c dyrektywy 2003/87/WE wskaźniki zgodności mają służyć do oceny postępów i spójności inwestycji z wymogami określonymi w dyrektywy 2003/87/WE i przedmiotowymi wytycznymi. Zadanie inwestycyjne powinno być realizowane konsekwentnie zgodnie ze wskaźnikami zgodności o których poinformowano Ministra Środowiska. 7. Czy formularz zawierający informacje o wskaźnikach zgodności musi być zweryfikowany przed przesłaniem do MŚ? Informacja o wskaźnikach zgodności przesłana na formularzu zaproponowanym przez Ministra Środowiska nie podlega weryfikacji przez akredytowanych weryfikatorów emisji CO 2. Po wejściu w życie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych konieczne będzie zatwierdzenie wskaźnika w drodze decyzji przez Ministra Środowiska. Podmiot realizujący zadanie inwestycyjne po zakończeniu jego realizacji będzie zobowiązany do przedłożenia poświadczenia jego realizacji. 8. Jak należy rozumieć w praktyce spełnienie wskaźnika zgodności z punktu 1.1 i 2.1 (rodzaj zastosowanego paliwa) oraz 2.2 (moc osiągalna)? Należy podać rodzaj zastosowanego paliwa (lub wskazać że rodzaj paliwa został zmieniony) oraz określić osiągnięcie zakładanego parametru mocy osiągalnej. 9. Czy wskaźnik z punktu 1.1. przypisać należy do zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji lub wymianie urządzeń, w wyniku których, zmieniło się w 100% stosowane paliwo podstawowe? Podawane jest paliwo przed rozpoczęciem zadania np. 100% węgiel kamienny i po zrealizowaniu zadania np. 90% węgiel kamienny, 10% biomasa. W przypadku całkowitej zamiany paliwa podawane jest paliwo przed rozpoczęciem zadania np. 100% węgiel kamienny i po zrealizowaniu zadania 100% gaz ziemny. 10. Co rozumie się pod pojęciem certyfikatu? Pod pojęciem certyfikatu rozumie się potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych i jakości wykonania nowo budowanych urządzeń czy instalacji. Jeśli chodzi o moc urządzeń (potwierdzenie wskaźnika zgodności dotyczącego mocy w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego związanego z budową nowej instalacji wytwarzającej energię elektryczną) i spełnianie założeń projektowych takim 3

4 potwierdzeniem może być dokument dotyczący pomiarów gwarancyjnych wykonywanych przy odbiorze instalacji przez jednostkę akredytowaną. Dane dotyczące mocy powinny być tożsame z tym co będzie w pozwoleniach środowiskowych (zintegrowanym czy emisji gazów i pyłów). 11. W przewodniku do formularza w pkt 6 dotyczy produkcji energii elektrycznej brutto czy netto brak definicji? Należy podać wartość brutto (uwzględnia to całkowitą emisję CO 2 ). 12. W przewodniku do formularza w pkt 9.2 jest mowa o informacji potwierdzonej przez weryfikatora. W jaki sposób weryfikator ma potwierdzić taką informację? W postaci raportu z weryfikacji? Weryfikator powinien wydać opinię w zakresie spełnienia wskaźnika zgodności w zakresie emisji, po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą sposobu wyznaczania tego wskaźnika. Jest to załącznik K do sprawozdania rzeczowo-finansowego. Potwierdzenie osiągnięcia przedmiotowego wskaźnika może nastąpić dopiero po upływie roku od dnia zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego. 13. W formularzu należy podać planowany rok zakończenia inwestycji. W przewodniku jest informacja, że należy podać rok zgodnie z KPI. A co jeżeli jest poślizg w inwestycji i rok zakończenia jest późniejszy niż w KPI? W formularzu sprawozdania rzeczowo-finansowego jest przewidziana zakładka "Informacje o zmianach" w której należy podać informację i powód zaistnienia opóźnienia w realizacji zadania inwestycyjnego w stosunku do terminu wskazanego w KPI. Stosowne zmiany nanosi się również w zakładce dotyczącej harmonogramu rzeczowo finansowego. Zmiana terminu zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego nie ma co do zasady wpływu na możliwość jego dalszej realizacji. Jeżeli zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym powodują brak możliwości zbilansowania kosztów inwestycyjnych z liczbą uprawnień do emisji jakie mogą zostać przyznane na dany rok, wydanie tych uprawnień zawiesza się nie dłużej jednak niż na cztery lata. Co więcej zgodnie z art. 10c ust. 7 dyrektywy 2003/87/WE dwa lata przed końcem okresu, w którym państwo członkowskie może przydzielić przejściowo bezpłatne uprawnienia do emisji wytwórcom energii elektrycznej Komisja Europejska oceni postępy poczynione w zakresie wdrażania planu (KPI). Jeżeli Komisja Europejska uzna na wniosek państwa członkowskiego, że istnieje potrzeba wydłużenia tego okresu, może ona stosownie Przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie stosowne wnioski zawierające warunki, które należałoby spełnić w przypadku wydłużenia tego okresu. Biorąc pod uwagę wskazany przepis dyrektywy, w przypadku gdy termin zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego zostanie przełożony po roku 2020 to od decyzji Komisji Europejska i Parlamentu Europejskiego będzie zależało czy inwestycje takie mogły zostać uznane za zrealizowane. 4

5 14. W formularzu należy podać podmiot realizujący zadania inwestycyjne. Jaka jest różnica w podaniu grupy kapitałowej, spółki celowej lub wytwórcy energii? Niektóre z zadań w KPI są realizowane przez spółki celowe jak również grupy kapitałowe. Pojęcie grupy kapitałowej zostało zdefiniowane na gruncie ustawy o rachunkowości. Grupa kapitałowa oznacza jednostkę dominującą wraz z jednostkami zależnymi. Spółki celowe są z reguły powoływane do realizacji długotrwałych i złożonych inwestycji, które wymagają zaangażowania znacznych środków finansowych. Określone w formularzu rodzaje podmiotów realizujących poszczególne zadania inwestycyjne wynikają z faktu, że podmioty te zgłaszały zadania do KPI. 15. Co należy podać w opisie sposób określania wskaźnika zgodności? W opisie tym należy podać metodykę jego określania: czy będą to pomiary czy obliczenia dotyczące wskaźnika zgodności polegającego np. na wyznaczeniu redukcji emisji po realizacji inwestycji, warunki pomiaru, np. parametry pracy sieci (obciążenie sieci) czy informację o raporcie CO Kto podpisuje formularz, czy osoba z KRS czy inna? Formularz podpisuje podmiot uprawniony do reprezentowania danej spółki. Sposób reprezentacji spółki wynika z KRS. 17. Na etapie wypełniania ankiet planowaliśmy wybudować i zainstalować turbinę o mocy 8MW. Na taki projekt otrzymaliśmy również pozwolenie na budowę. Czy jest możliwe zrealizowanie projektu w wariancie mniejszej mocy, np. około 4 MW i otrzymanie bezpłatnych uprawnień w ramach derogacji? Zadanie powinno być zrealizowane w kształcie i zakresie zgłoszonym w KPI. 18. Jaki podać wskaźnik zgodności paliwo do zatwierdzenia przez MŚ dla modernizacji polegającej na przebudowie kotła pyłowego na kocioł fluidalny mogący pracować w 100% na biomasie lub w 100% na węglu. Czy podajemy dwa rodzaje paliwa ze 100% udziałem? Tak, należy podać dwa rodzaje paliwa. 19. W oparciu o jaką metodykę należy określić wskaźnik zgodności np. w zakresie redukcji emisyjności w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego? Czy do ustalenia wskaźnika emisyjności można przyjąć wytyczne KOBIZE do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2012? Należy uwzględnić dane wykorzystane do sporządzenia raportu rocznego wielkości emisji CO 2 zweryfikowane przez akredytowanego weryfikatora emisji gazów cieplarnianych. 5

6 Emisyjność powinna być wyznaczana na podstawie danych wykorzystanych do sporządzenia ww. raportu, złożonego przed przystąpieniem do realizacji zadania oraz złożonego po zakończeniu zadania inwestycyjnego. Po zakończeniu zadania, wskaźnik powinien zostać potwierdzony przez weryfikatora emisji CO 2 na podstawie pierwszego raportu przedłożonego po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego. 20. Jak należy rozumieć postanowienie punktu 8 Przewodnika do wypełniania formularza zgodności (budowa nowych instalacji) emisyjność, która obowiązuje w chwili uzyskania pozwolenia na budowę? Czy chodzi o emisyjność określoną w któreś z decyzji administracyjnych czy też obowiązującą na gruncie konkretnego aktu prawnego i jakiego? Są to dane wynikające z założeń projektowych danego urządzenia. 21. Czy nieosiągnięcie odpowiedniej wartości wskaźnika zgodności spowoduje całkowity brak uprawnień? Brak potwierdzenia zatwierdzonego wskaźnika zgodności będzie powodował konieczność zwrotu uzyskanych korzyści (pomocy publicznej). 22. W formularzu do określenia wskaźników zgodności, w pierwszej zakładce: Informacja o wskaźnikach zgodności pkt I. Podmiot realizujący zadania inwestycyjne należy z listy rozwijalnej wybrać rodzaj podmiotu. Na tej liście znajduje Operator elektroenergetycznego systemu przesyłowego. Czy zatem istnieje w ogóle możliwość ustanowienia wskaźników zgodności dla zadań realizowanych przez OSD? Tak. Należy wybrać jeden bądź kilka wskaźników właściwych dla zadania inwestycyjnego w zakresie sieci przesyłowych i dystrybucyjnych elektroenergetycznych. 23. Czy dla każdego pkt z KPI należy po wybraniu 1 lub kilku wskaźników przeliczyć jego realizację na ograniczenie emisji CO2 i określić to w formularzu w Sposób określania wskaźnika zgodności? Dla każdego wybranego zadania z KPI, które posłuży do zbilansowania z bezpłatnymi uprawnieniami do emisji, deklaruje się wskaźniki zgodności, które będą weryfikowane po zakończeniu zadania inwestycyjnego. Każde zadanie z KPI ma specyficzne wskaźniki, które należy spełnić i nie ma konieczność odnoszenia ich każdorazowo do emisyjności CO 2. 6

7 24. Przed wysłaniem Sprawozdania wyznaczamy wskaźniki zgodności. W Sprawozdaniu, które przecież ma być coroczne, również mamy dane wyznaczające wskaźnik zgodności. Czy dla inwestycji wykonywanej etapami w latach, można albo należy wyznaczyć nowy wskaźnik zgodności związany z kolejnymi etapami inwestycji. Wskaźnik zgodności wybiera się i deklaruje jednorazowo dla danego zadania inwestycyjnego. Natomiast potwierdzenie spełnienia klarowanego wskaźnika wymagane jest po zakończeniu zadania przy sprawozdaniu po zakończeniu realizacji danego zadania inwestycyjnego. Corocznie raportowane i rozliczane są koszty poniesione w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w danym okresie. 25. Czy wskaźniki emisyjności muszą być wyznaczane w ten sposób jak redukcje emisji dla sprawozdania z 2011 r. W zależności od realizowanego zadania inwestycyjnego i wybranych wskaźników zgodności możliwe jest wykorzystanie danych uwzględnionych do przygotowania raportu rocznego w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji. 26. Z komentarzy w Przewodniku wynika że w komórce II wstawiamy rodzaj paliwa ale wydaje się że: w komórce I powinien być podany rodzaj paliwa a w komórce II udział % wymienionych w komórce I paliw, ale to wówczas udział masowy czy w energii chemicznej paliw, a może coś innego autor miał na myśli. W komórce II podajemy procentowy udział paliw, wymienionych w komórce I, z uwzględnieniem energii chemicznej paliw. 27. Czy we wskaźnikach dotyczących sieci ciepłowniczych w formularzu Informacja o wskaźnikach zgodności w kolumnie Czy dotyczy wybranie odpowiedzi nie oznacza, że nie wybieramy tego wskaźnika do rozliczenia czy że dany wskaźnik nie dotyczy tej inwestycji. Oznacza to, że wskaźnik zgodności nie dotyczy tej inwestycji. 28. Czy wskaźniki zgodności należy podać dla wszystkich inwestycji zgłoszonych w KPI, tzn. dla realizowanych, planowanych, OZE (pomimo niewypełnienia na dzień dzisiejszy przez Polskę 15% celu udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto inwestycje OZE figurują w KPI)? Wskaźniki podajemy dla realizowanych inwestycji, których nakłady posłużą do zbilansowania bezpłatnych uprawnień do emisji. 7

8 29. Na jakich zasadach będą weryfikowane wskaźniki zgodności, jakiego typu dokumenty będą wymagane, kiedy operatorzy mogą spodziewać się wytycznych w sprawie zasad weryfikacji? Wskaźnik zgodności powinien być odpowiedni dla danego zadania inwestycyjnego, a jego rozliczenie będzie następowało po zakończeniu zadania - sposób weryfikacji jest zależny od typu zadania inwestycyjnego i przypisanego do niego wskaźnika zgodności. Rozliczenie wskaźnika nie odbywa się etapami, a jest to jednorazowe działanie, po zakończeniu całego zadania inwestycyjnego. Przy rozliczaniu wskaźnika należy uwzględnić dane wykorzystane do sporządzenia raportu rocznego wielkości emisji CO 2 zweryfikowane przez akredytowanego weryfikatora emisji CO W jaki sposób należy wyznaczyć wskaźniki zgodności dla jednostki pracującej w kogeneracji? Odnosimy się wyłącznie do emisji CO 2 związanych z produkcją energii elektrycznej, wyliczonej zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku II a do decyzji KE z 29 marca 2011 r. w sprawie metodologii przejściowego przydziału instalacjom wytwarzającym energię elektryczną bezpłatnych uprawnień do emisji na mocy art. 10c ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE. 31. Mając na uwadze brak wytycznych należy rozważyć możliwość elastycznego podejścia przez operatorów, co do metody wyznaczania i dokumentowania wskaźników zgodności (pomiar, obliczenia, itp.), zwłaszcza w pierwszym okresie rozliczeniowym. Metodyka dokumentowania wywiązania się ze wskaźników zgodności zależy od typu zadania i przypisanego do niego wskaźnika zgodności, np. w przypadku wskaźnika emisyjności należy uwzględnić dane wykorzystane do sporządzenia raportu rocznego wielkości emisji CO 2 zweryfikowane przez akredytowanego weryfikatora emisji CO Jaka jednostka potwierdza osiągnięcie wskaźników zgodności? Jednostki potwierdzające osiągnięcie wskaźników zgodności to m.in. akredytowani weryfikatorzy emisji gazów cieplarnianych bądź prezes URE w zależności od typu zadania i przypisanego do nich wskaźnika/wskaźników. Elastyczne podejście do sposobu wyznaczania i weryfikacji wskaźnika zgodności umożliwi rozszerzenie podmiotów uprawnionych do weryfikacji, zatem będą to jednostki posiadające stosowne akredytacje, co w efekcie zoptymalizowałoby proces rozliczania nakładów. 33. Jakie konsekwencje wiążą się z niedotrzymaniem wskaźników zgodności? Niedotrzymanie wskaźników zgodności będzie się wiązało z koniecznością zwrotu otrzymanych korzyści (pomoc publiczna). 8

9 34. Planowana inwestycja polegać będzie na rozbudowie instalacji odbioru i separacji gazu ziemnego. Ponad dwukrotne zwiększenie dostaw gazu pozwoli na wzrost produkcji energii elektrycznej w istniejących w elektrociepłowni turbinach gazowych, których zainstalowana moc elektryczna nie jest obecnie w pełni wykorzystywana ze względu na niskie odbiory gazu. Jaki wskaźnik zgodności można zastosować dla wyżej opisanego zadania inwestycyjnego. Czy można w tym przypadku zastosować wskaźnik zgodności dla zadań w zakresie rozbudowy sieci przesyłowej gazowej? Jeżeli zadanie inwestycyjne jest związane z rozbudową infrastruktury umożliwiającej zwiększenie dostaw gazu, a tym samym wzrost produkcji energii elektrycznej, można w tym przypadku zastosować wskaźnik zgodności dla zadań w zakresie rozbudowy sieci przesyłowej gazowej. 35. Podana w ankiecie jednostka dla wskaźnika w zakresie rozbudowy sieci przesyłowej gazowej to tys. m3. Do jakiej jednostki czasu należy odnieść przepływ (np. tys. m3/ rok)? Tys. m 3 /rok. 36. Czy metodyka wyliczania wskaźników zgodności, którą należy podać w sprawozdaniu o wskaźnikach zgodności musi być opiniowana, zatwierdzona przez weryfikatora? Nie ma konieczności opiniowania czy zatwierdzania metodyka wyliczania wskaźników zgodności przez weryfikatora. Weryfikator opiniuje jedynie zrealizowanie deklarowanych wskaźników zgodności w zakresie emisyjności. 37. Wg jakiej zasady należy dokonywać rozdziału paliwa zużytego (emisji CO2) w instalacji produkującej ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu dla wyliczenia emisyjności w Mg/MWh energii elektrycznej? Zgodnie z metodyką przyjętą w decyzji KE z 29 marca 2011 r w sprawie metodologii przejściowego przydziału instalacjom wytwarzającym energię elektryczną bezpłatnych uprawnień do emisji na mocy art. 10c ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE. 38. Co oznacza wskaźnik MgCO2/MWh w przypadku elektrociepłowni (kogeneracja)? Odnosimy się wyłącznie do emisji związanych z produkcją energii elektrycznej, wyliczonej zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku IIa do decyzji KE z 29 marca 2011 r. w sprawie metodologii przejściowego przydziału instalacjom wytwarzającym energię elektryczną bezpłatnych uprawnień do emisji na mocy art. 10c ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE. 9

10 39. Czy istnieje konieczność określania dwóch wskaźników przy zadaniach związanych z modernizacją pojedynczych urządzeń? W przypadku inwestycji związanych z modernizacją istniejących instalacji wytwarzających energię elektryczną oraz związanych z modernizacją pojedynczych urządzeń wskaźniki zgodności muszą być określone łącznie. 40. Czy istnieje konieczność weryfikacji wskaźników podanych w sprawozdaniu rzeczowofinansowym dla zadań już zrealizowanych? Udokumentowanie spełnienia deklarowanych wskaźników zgodności w przypadku inwestycji już zakończonych odbywać się będzie po wejściu w życie nowej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. 10

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 7 do Wytycznych Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA DLA WYTWÓRCÓW I INNYCH PODMIOTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUP KAPITAŁOWYCH O SZCZEGÓŁOWYM ZAKRESIE I SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA INFORMACJI I DANYCH NIEZBĘDNYCH DO

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 13.2.2015 L 38/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Ocena programu priorytowego dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych NF-15 / NF-40 realizowanego przez NFOŚiGW (propozycja nowego tekstu) PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Tytuł programu: Poprawa

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

- o efektywności energetycznej z projektami aktów wykonawczych.

- o efektywności energetycznej z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-127-10 Druk nr 3514 cz. I Warszawa, 21 października 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203,

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203, 1397, z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna - przegląd przepisów i norm

Efektywność energetyczna - przegląd przepisów i norm Efektywność energetyczna - przegląd przepisów i norm Energy efficiency - a review of regulation and standards Dr inż. Grzegorz Błajszczak PSE Operator S.A. Termin efektywność energetyczna oznacza ilość

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - PROJEKT - (ZATWIERDZAM) -/- Maria

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu energetycznego do programu Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 2 do Umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw (24 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 11 marca 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo