WSKAŹNIKI ZGODNOŚCI LISTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSKAŹNIKI ZGODNOŚCI LISTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ"

Transkrypt

1 WSKAŹNIKI ZGODNOŚCI LISTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ 1. Czy w przypadku zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją istniejących instalacji wytwarzających energię elektryczną (np. modernizacja bloku energetycznego) dla ustalenia wskaźnika zgodności bierzemy pod uwagę emisyjność z roku przed modernizacją? Należy uwzględnić dane wykorzystane do sporządzenia raportu rocznego wielkości emisji CO 2 zweryfikowane przez akredytowanego weryfikatora emisji gazów cieplarnianych. Emisyjność powinna być wyznaczana na podstawie danych wykorzystanych do sporządzenia raportu rocznego wielkości emisji CO 2, złożonego przed przystąpieniem do realizacji zadania oraz złożonego po zakończeniu zadania inwestycyjnego. Po zakończeniu zadania, wskaźnik powinien zostać potwierdzony przez weryfikatora emisji CO 2 na podstawie pierwszego raportu przedłożonego po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego. 2. Na jakich zasadach będą rozliczane nakłady w trakcie realizacji zadania dla jednostek modernizowanych (bloków energetycznych) jeżeli stwierdzenie spełnienia zatwierdzonego wskaźnika będzie możliwe po zakończeniu zadania? Czy w takim przypadku nakłady poniesione w kolejnych latach będą mogły zostać rozliczone do bezpłatnych uprawnień? Koszty są rozliczane na bieżąco w kolejnych sprawozdaniach, natomiast potwierdzenie spełnienia danego wskaźnika jest dokonywane po rozliczaniu i zrealizowaniu zadania. W przypadku nie dotrzymania wskaźnika koniecznym będzie zwrot uzyskanych korzyści (pomoc publiczna). W przypadku kiedy w pierwszym sprawozdaniu rozliczamy zadanie już zrealizowane zakres tego sprawozdania jest szerszy i zawiera m.in. potwierdzenie zadeklarowanego wskaźnika. Po wejściu w życie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych konieczne będzie: zatwierdzenie wskaźnika w drodze decyzji przez Ministra Środowiska i potwierdzenie realizacji wskaźnika przez upoważniony podmiot URE, weryfikatora emisji CO Czy podane w przewodniku wskaźniki są jedynie przykładowe i można stosować własne zaproponowane wskaźniki kontroli realizacji inwestycji? Czy w przypadku gdy wytyczne dotyczące metodyki określania wskaźnika zgodności zostaną zmodyfikowane przez późniejsze regulacje (np. po przyjęciu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji) będzie możliwość dokonania modyfikacji w zakresie pierwotnie przyjętego przez beneficjenta wskaźnika zgodności? Zgodnie z przyjętymi założeniami, wskaźniki zgodności, które mają wykazać poprawności realizacji inwestycji ujętej w krajowym planie inwestycyjnym (KPI), określi załącznik do ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Katalog tych wskaźników będzie zbiorem zamkniętym i nie będzie można proponować lub wskazywać innych wskaźników niż przyjęte w załączniku do ustawy dla danego rodzaju inwestycji. 1

2 Lista wskaźników opiera się na Wytycznych KE w zakresie nieobowiązkowego stosowania art. 10c dyrektywy 2003/87/WE i została dostosowana do zadań zgłoszonych w KPI. W szczególnych przypadkach dopuszczalne jest jednak na obecnym etapie wprowadzenie wskaźnika zaproponowanego przez podmiot, jeżeli zaproponowany katalog nie uwzględnia realizowanych zadań. 4. Czy przyjęte wskaźniki dla realizowanych zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją i rozbudową mocy wytwórczych muszą dotyczyć tylko emisyjności CO2? Przepis art. 10c zawarty w dyrektywie 2003/87/WE odnosi się do celu tej dyrektywy to znaczy do redukcji emisji gazów cieplarnianych, a w szczególności do redukcji dwutlenku węgla (CO 2 ). Ponadto przepisy dotyczące pomocy publicznej w kontekście wdrażania derogacji wskazują, że koszty inwestycyjne poniesione w związku z wypełnieniem celów dyrektywy o emisjach przemysłowych oraz dyrektywy dotyczącej odnawialnych źródeł energii nie są kosztami kwalifikowanymi do zbilansowana przydziału uprawnień do emisji. W związku z powyższym wskaźnik zgodności został określony jako emisyjność wytwarzania megawatogodziny dla dwutlenku węgla (CO 2 ), a nie dla innych zanieczyszczeń. 5. Ile wskaźników należy wybrać, czy wystarczy tylko jeden, czy też więcej? Co oznacza możliwość wyboru kilku wskaźników zgodności dla jednego zadania (czy jeden jest wystarczający)? Wskaźniki zgodności zostały pogrupowane według rodzajów zadań zgłoszonych do realizacji w KPI. W przypadku zadania polegającego na modernizacji istniejących instalacji wytwarzających energię elektryczną oraz zadania polegającego na budowie nowej instalacji wytwarzającej energię elektryczną, należy spełnić odpowiednio 2 lub 3 wskaźniki a więc np. wybierając zadanie inwestycyjne Wskaźniki zgodności dla zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją istniejących instalacji wytwarzających energię elektryczną dla zmiany paliwa, należy podać zarówno dane o rodzaju paliwa i współczynnik emisji. Nie ma przy tych zadaniach możliwości wyboru wskaźników. W przypadku zadań dotyczących sieci przesyłowych: elektroenergetycznych, gazowych czy ciepłowniczych można dokonać wyboru jednego lub kilku wskaźników zgodności, celem wykazania, że inwestycja ujęta w KPI jest realizowana w sposób prawidłowy. 6. Czy wybrane raz wskaźniki dla realizowanych zadań inwestycyjnych można zmieniać w okresie rozliczeniowym i w jaki sposób będą one weryfikowane? Czy złożenie deklaracji dotyczącej wskaźników zgodności w terminie do 30 listopada 2013 roku zamyka drogę do ich korekty po uchwaleniu ustawy, czy też będzie możliwość dokonania stosownej korekty? Kiedy i w jakim trybie nastąpi formalne zatwierdzenie wskaźników zgodności zwłaszcza dla inwestycji zrealizowanych? Przyjęto ogólną zasadę, że wskaźniki zgodności zostaną zatwierdzane w decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw środowiska po wejściu w życie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Ponadto, wybór oraz zgłoszenie wskaźnika zgodności 2

3 powinien nastąpić przed rozpoczęciem realizacji zadania inwestycyjnego. Zgłoszone do zatwierdzenia wskaźniki zgodności nie powinny być zmieniane w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, ponieważ za pomocą tych wskaźników ma być wykazana poprawność realizacji tego zadania. W przypadku niedotrzymania zatwierdzonego wskaźnika zgodności podmiot realizujący zadanie inwestycyjne będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanych korzyści. Zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej Wytyczne w sprawie nieobowiązkowe stosowania art. 10c dyrektywy 2003/87/WE wskaźniki zgodności mają służyć do oceny postępów i spójności inwestycji z wymogami określonymi w dyrektywy 2003/87/WE i przedmiotowymi wytycznymi. Zadanie inwestycyjne powinno być realizowane konsekwentnie zgodnie ze wskaźnikami zgodności o których poinformowano Ministra Środowiska. 7. Czy formularz zawierający informacje o wskaźnikach zgodności musi być zweryfikowany przed przesłaniem do MŚ? Informacja o wskaźnikach zgodności przesłana na formularzu zaproponowanym przez Ministra Środowiska nie podlega weryfikacji przez akredytowanych weryfikatorów emisji CO 2. Po wejściu w życie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych konieczne będzie zatwierdzenie wskaźnika w drodze decyzji przez Ministra Środowiska. Podmiot realizujący zadanie inwestycyjne po zakończeniu jego realizacji będzie zobowiązany do przedłożenia poświadczenia jego realizacji. 8. Jak należy rozumieć w praktyce spełnienie wskaźnika zgodności z punktu 1.1 i 2.1 (rodzaj zastosowanego paliwa) oraz 2.2 (moc osiągalna)? Należy podać rodzaj zastosowanego paliwa (lub wskazać że rodzaj paliwa został zmieniony) oraz określić osiągnięcie zakładanego parametru mocy osiągalnej. 9. Czy wskaźnik z punktu 1.1. przypisać należy do zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji lub wymianie urządzeń, w wyniku których, zmieniło się w 100% stosowane paliwo podstawowe? Podawane jest paliwo przed rozpoczęciem zadania np. 100% węgiel kamienny i po zrealizowaniu zadania np. 90% węgiel kamienny, 10% biomasa. W przypadku całkowitej zamiany paliwa podawane jest paliwo przed rozpoczęciem zadania np. 100% węgiel kamienny i po zrealizowaniu zadania 100% gaz ziemny. 10. Co rozumie się pod pojęciem certyfikatu? Pod pojęciem certyfikatu rozumie się potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych i jakości wykonania nowo budowanych urządzeń czy instalacji. Jeśli chodzi o moc urządzeń (potwierdzenie wskaźnika zgodności dotyczącego mocy w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego związanego z budową nowej instalacji wytwarzającej energię elektryczną) i spełnianie założeń projektowych takim 3

4 potwierdzeniem może być dokument dotyczący pomiarów gwarancyjnych wykonywanych przy odbiorze instalacji przez jednostkę akredytowaną. Dane dotyczące mocy powinny być tożsame z tym co będzie w pozwoleniach środowiskowych (zintegrowanym czy emisji gazów i pyłów). 11. W przewodniku do formularza w pkt 6 dotyczy produkcji energii elektrycznej brutto czy netto brak definicji? Należy podać wartość brutto (uwzględnia to całkowitą emisję CO 2 ). 12. W przewodniku do formularza w pkt 9.2 jest mowa o informacji potwierdzonej przez weryfikatora. W jaki sposób weryfikator ma potwierdzić taką informację? W postaci raportu z weryfikacji? Weryfikator powinien wydać opinię w zakresie spełnienia wskaźnika zgodności w zakresie emisji, po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą sposobu wyznaczania tego wskaźnika. Jest to załącznik K do sprawozdania rzeczowo-finansowego. Potwierdzenie osiągnięcia przedmiotowego wskaźnika może nastąpić dopiero po upływie roku od dnia zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego. 13. W formularzu należy podać planowany rok zakończenia inwestycji. W przewodniku jest informacja, że należy podać rok zgodnie z KPI. A co jeżeli jest poślizg w inwestycji i rok zakończenia jest późniejszy niż w KPI? W formularzu sprawozdania rzeczowo-finansowego jest przewidziana zakładka "Informacje o zmianach" w której należy podać informację i powód zaistnienia opóźnienia w realizacji zadania inwestycyjnego w stosunku do terminu wskazanego w KPI. Stosowne zmiany nanosi się również w zakładce dotyczącej harmonogramu rzeczowo finansowego. Zmiana terminu zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego nie ma co do zasady wpływu na możliwość jego dalszej realizacji. Jeżeli zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym powodują brak możliwości zbilansowania kosztów inwestycyjnych z liczbą uprawnień do emisji jakie mogą zostać przyznane na dany rok, wydanie tych uprawnień zawiesza się nie dłużej jednak niż na cztery lata. Co więcej zgodnie z art. 10c ust. 7 dyrektywy 2003/87/WE dwa lata przed końcem okresu, w którym państwo członkowskie może przydzielić przejściowo bezpłatne uprawnienia do emisji wytwórcom energii elektrycznej Komisja Europejska oceni postępy poczynione w zakresie wdrażania planu (KPI). Jeżeli Komisja Europejska uzna na wniosek państwa członkowskiego, że istnieje potrzeba wydłużenia tego okresu, może ona stosownie Przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie stosowne wnioski zawierające warunki, które należałoby spełnić w przypadku wydłużenia tego okresu. Biorąc pod uwagę wskazany przepis dyrektywy, w przypadku gdy termin zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego zostanie przełożony po roku 2020 to od decyzji Komisji Europejska i Parlamentu Europejskiego będzie zależało czy inwestycje takie mogły zostać uznane za zrealizowane. 4

5 14. W formularzu należy podać podmiot realizujący zadania inwestycyjne. Jaka jest różnica w podaniu grupy kapitałowej, spółki celowej lub wytwórcy energii? Niektóre z zadań w KPI są realizowane przez spółki celowe jak również grupy kapitałowe. Pojęcie grupy kapitałowej zostało zdefiniowane na gruncie ustawy o rachunkowości. Grupa kapitałowa oznacza jednostkę dominującą wraz z jednostkami zależnymi. Spółki celowe są z reguły powoływane do realizacji długotrwałych i złożonych inwestycji, które wymagają zaangażowania znacznych środków finansowych. Określone w formularzu rodzaje podmiotów realizujących poszczególne zadania inwestycyjne wynikają z faktu, że podmioty te zgłaszały zadania do KPI. 15. Co należy podać w opisie sposób określania wskaźnika zgodności? W opisie tym należy podać metodykę jego określania: czy będą to pomiary czy obliczenia dotyczące wskaźnika zgodności polegającego np. na wyznaczeniu redukcji emisji po realizacji inwestycji, warunki pomiaru, np. parametry pracy sieci (obciążenie sieci) czy informację o raporcie CO Kto podpisuje formularz, czy osoba z KRS czy inna? Formularz podpisuje podmiot uprawniony do reprezentowania danej spółki. Sposób reprezentacji spółki wynika z KRS. 17. Na etapie wypełniania ankiet planowaliśmy wybudować i zainstalować turbinę o mocy 8MW. Na taki projekt otrzymaliśmy również pozwolenie na budowę. Czy jest możliwe zrealizowanie projektu w wariancie mniejszej mocy, np. około 4 MW i otrzymanie bezpłatnych uprawnień w ramach derogacji? Zadanie powinno być zrealizowane w kształcie i zakresie zgłoszonym w KPI. 18. Jaki podać wskaźnik zgodności paliwo do zatwierdzenia przez MŚ dla modernizacji polegającej na przebudowie kotła pyłowego na kocioł fluidalny mogący pracować w 100% na biomasie lub w 100% na węglu. Czy podajemy dwa rodzaje paliwa ze 100% udziałem? Tak, należy podać dwa rodzaje paliwa. 19. W oparciu o jaką metodykę należy określić wskaźnik zgodności np. w zakresie redukcji emisyjności w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego? Czy do ustalenia wskaźnika emisyjności można przyjąć wytyczne KOBIZE do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2012? Należy uwzględnić dane wykorzystane do sporządzenia raportu rocznego wielkości emisji CO 2 zweryfikowane przez akredytowanego weryfikatora emisji gazów cieplarnianych. 5

6 Emisyjność powinna być wyznaczana na podstawie danych wykorzystanych do sporządzenia ww. raportu, złożonego przed przystąpieniem do realizacji zadania oraz złożonego po zakończeniu zadania inwestycyjnego. Po zakończeniu zadania, wskaźnik powinien zostać potwierdzony przez weryfikatora emisji CO 2 na podstawie pierwszego raportu przedłożonego po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego. 20. Jak należy rozumieć postanowienie punktu 8 Przewodnika do wypełniania formularza zgodności (budowa nowych instalacji) emisyjność, która obowiązuje w chwili uzyskania pozwolenia na budowę? Czy chodzi o emisyjność określoną w któreś z decyzji administracyjnych czy też obowiązującą na gruncie konkretnego aktu prawnego i jakiego? Są to dane wynikające z założeń projektowych danego urządzenia. 21. Czy nieosiągnięcie odpowiedniej wartości wskaźnika zgodności spowoduje całkowity brak uprawnień? Brak potwierdzenia zatwierdzonego wskaźnika zgodności będzie powodował konieczność zwrotu uzyskanych korzyści (pomocy publicznej). 22. W formularzu do określenia wskaźników zgodności, w pierwszej zakładce: Informacja o wskaźnikach zgodności pkt I. Podmiot realizujący zadania inwestycyjne należy z listy rozwijalnej wybrać rodzaj podmiotu. Na tej liście znajduje Operator elektroenergetycznego systemu przesyłowego. Czy zatem istnieje w ogóle możliwość ustanowienia wskaźników zgodności dla zadań realizowanych przez OSD? Tak. Należy wybrać jeden bądź kilka wskaźników właściwych dla zadania inwestycyjnego w zakresie sieci przesyłowych i dystrybucyjnych elektroenergetycznych. 23. Czy dla każdego pkt z KPI należy po wybraniu 1 lub kilku wskaźników przeliczyć jego realizację na ograniczenie emisji CO2 i określić to w formularzu w Sposób określania wskaźnika zgodności? Dla każdego wybranego zadania z KPI, które posłuży do zbilansowania z bezpłatnymi uprawnieniami do emisji, deklaruje się wskaźniki zgodności, które będą weryfikowane po zakończeniu zadania inwestycyjnego. Każde zadanie z KPI ma specyficzne wskaźniki, które należy spełnić i nie ma konieczność odnoszenia ich każdorazowo do emisyjności CO 2. 6

7 24. Przed wysłaniem Sprawozdania wyznaczamy wskaźniki zgodności. W Sprawozdaniu, które przecież ma być coroczne, również mamy dane wyznaczające wskaźnik zgodności. Czy dla inwestycji wykonywanej etapami w latach, można albo należy wyznaczyć nowy wskaźnik zgodności związany z kolejnymi etapami inwestycji. Wskaźnik zgodności wybiera się i deklaruje jednorazowo dla danego zadania inwestycyjnego. Natomiast potwierdzenie spełnienia klarowanego wskaźnika wymagane jest po zakończeniu zadania przy sprawozdaniu po zakończeniu realizacji danego zadania inwestycyjnego. Corocznie raportowane i rozliczane są koszty poniesione w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w danym okresie. 25. Czy wskaźniki emisyjności muszą być wyznaczane w ten sposób jak redukcje emisji dla sprawozdania z 2011 r. W zależności od realizowanego zadania inwestycyjnego i wybranych wskaźników zgodności możliwe jest wykorzystanie danych uwzględnionych do przygotowania raportu rocznego w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji. 26. Z komentarzy w Przewodniku wynika że w komórce II wstawiamy rodzaj paliwa ale wydaje się że: w komórce I powinien być podany rodzaj paliwa a w komórce II udział % wymienionych w komórce I paliw, ale to wówczas udział masowy czy w energii chemicznej paliw, a może coś innego autor miał na myśli. W komórce II podajemy procentowy udział paliw, wymienionych w komórce I, z uwzględnieniem energii chemicznej paliw. 27. Czy we wskaźnikach dotyczących sieci ciepłowniczych w formularzu Informacja o wskaźnikach zgodności w kolumnie Czy dotyczy wybranie odpowiedzi nie oznacza, że nie wybieramy tego wskaźnika do rozliczenia czy że dany wskaźnik nie dotyczy tej inwestycji. Oznacza to, że wskaźnik zgodności nie dotyczy tej inwestycji. 28. Czy wskaźniki zgodności należy podać dla wszystkich inwestycji zgłoszonych w KPI, tzn. dla realizowanych, planowanych, OZE (pomimo niewypełnienia na dzień dzisiejszy przez Polskę 15% celu udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto inwestycje OZE figurują w KPI)? Wskaźniki podajemy dla realizowanych inwestycji, których nakłady posłużą do zbilansowania bezpłatnych uprawnień do emisji. 7

8 29. Na jakich zasadach będą weryfikowane wskaźniki zgodności, jakiego typu dokumenty będą wymagane, kiedy operatorzy mogą spodziewać się wytycznych w sprawie zasad weryfikacji? Wskaźnik zgodności powinien być odpowiedni dla danego zadania inwestycyjnego, a jego rozliczenie będzie następowało po zakończeniu zadania - sposób weryfikacji jest zależny od typu zadania inwestycyjnego i przypisanego do niego wskaźnika zgodności. Rozliczenie wskaźnika nie odbywa się etapami, a jest to jednorazowe działanie, po zakończeniu całego zadania inwestycyjnego. Przy rozliczaniu wskaźnika należy uwzględnić dane wykorzystane do sporządzenia raportu rocznego wielkości emisji CO 2 zweryfikowane przez akredytowanego weryfikatora emisji CO W jaki sposób należy wyznaczyć wskaźniki zgodności dla jednostki pracującej w kogeneracji? Odnosimy się wyłącznie do emisji CO 2 związanych z produkcją energii elektrycznej, wyliczonej zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku II a do decyzji KE z 29 marca 2011 r. w sprawie metodologii przejściowego przydziału instalacjom wytwarzającym energię elektryczną bezpłatnych uprawnień do emisji na mocy art. 10c ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE. 31. Mając na uwadze brak wytycznych należy rozważyć możliwość elastycznego podejścia przez operatorów, co do metody wyznaczania i dokumentowania wskaźników zgodności (pomiar, obliczenia, itp.), zwłaszcza w pierwszym okresie rozliczeniowym. Metodyka dokumentowania wywiązania się ze wskaźników zgodności zależy od typu zadania i przypisanego do niego wskaźnika zgodności, np. w przypadku wskaźnika emisyjności należy uwzględnić dane wykorzystane do sporządzenia raportu rocznego wielkości emisji CO 2 zweryfikowane przez akredytowanego weryfikatora emisji CO Jaka jednostka potwierdza osiągnięcie wskaźników zgodności? Jednostki potwierdzające osiągnięcie wskaźników zgodności to m.in. akredytowani weryfikatorzy emisji gazów cieplarnianych bądź prezes URE w zależności od typu zadania i przypisanego do nich wskaźnika/wskaźników. Elastyczne podejście do sposobu wyznaczania i weryfikacji wskaźnika zgodności umożliwi rozszerzenie podmiotów uprawnionych do weryfikacji, zatem będą to jednostki posiadające stosowne akredytacje, co w efekcie zoptymalizowałoby proces rozliczania nakładów. 33. Jakie konsekwencje wiążą się z niedotrzymaniem wskaźników zgodności? Niedotrzymanie wskaźników zgodności będzie się wiązało z koniecznością zwrotu otrzymanych korzyści (pomoc publiczna). 8

9 34. Planowana inwestycja polegać będzie na rozbudowie instalacji odbioru i separacji gazu ziemnego. Ponad dwukrotne zwiększenie dostaw gazu pozwoli na wzrost produkcji energii elektrycznej w istniejących w elektrociepłowni turbinach gazowych, których zainstalowana moc elektryczna nie jest obecnie w pełni wykorzystywana ze względu na niskie odbiory gazu. Jaki wskaźnik zgodności można zastosować dla wyżej opisanego zadania inwestycyjnego. Czy można w tym przypadku zastosować wskaźnik zgodności dla zadań w zakresie rozbudowy sieci przesyłowej gazowej? Jeżeli zadanie inwestycyjne jest związane z rozbudową infrastruktury umożliwiającej zwiększenie dostaw gazu, a tym samym wzrost produkcji energii elektrycznej, można w tym przypadku zastosować wskaźnik zgodności dla zadań w zakresie rozbudowy sieci przesyłowej gazowej. 35. Podana w ankiecie jednostka dla wskaźnika w zakresie rozbudowy sieci przesyłowej gazowej to tys. m3. Do jakiej jednostki czasu należy odnieść przepływ (np. tys. m3/ rok)? Tys. m 3 /rok. 36. Czy metodyka wyliczania wskaźników zgodności, którą należy podać w sprawozdaniu o wskaźnikach zgodności musi być opiniowana, zatwierdzona przez weryfikatora? Nie ma konieczności opiniowania czy zatwierdzania metodyka wyliczania wskaźników zgodności przez weryfikatora. Weryfikator opiniuje jedynie zrealizowanie deklarowanych wskaźników zgodności w zakresie emisyjności. 37. Wg jakiej zasady należy dokonywać rozdziału paliwa zużytego (emisji CO2) w instalacji produkującej ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu dla wyliczenia emisyjności w Mg/MWh energii elektrycznej? Zgodnie z metodyką przyjętą w decyzji KE z 29 marca 2011 r w sprawie metodologii przejściowego przydziału instalacjom wytwarzającym energię elektryczną bezpłatnych uprawnień do emisji na mocy art. 10c ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE. 38. Co oznacza wskaźnik MgCO2/MWh w przypadku elektrociepłowni (kogeneracja)? Odnosimy się wyłącznie do emisji związanych z produkcją energii elektrycznej, wyliczonej zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku IIa do decyzji KE z 29 marca 2011 r. w sprawie metodologii przejściowego przydziału instalacjom wytwarzającym energię elektryczną bezpłatnych uprawnień do emisji na mocy art. 10c ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE. 9

10 39. Czy istnieje konieczność określania dwóch wskaźników przy zadaniach związanych z modernizacją pojedynczych urządzeń? W przypadku inwestycji związanych z modernizacją istniejących instalacji wytwarzających energię elektryczną oraz związanych z modernizacją pojedynczych urządzeń wskaźniki zgodności muszą być określone łącznie. 40. Czy istnieje konieczność weryfikacji wskaźników podanych w sprawozdaniu rzeczowofinansowym dla zadań już zrealizowanych? Udokumentowanie spełnienia deklarowanych wskaźników zgodności w przypadku inwestycji już zakończonych odbywać się będzie po wejściu w życie nowej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. 10

Formularze rzeczowo-finansowe lista pytań

Formularze rzeczowo-finansowe lista pytań Formularze rzeczowo-finansowe lista pytań 1. Czy kwoty nakładów inwestycyjnych należy podawać brutto czy netto? Koszty inwestycyjne możliwe do zbilansowania z wartością planowanych do przydzielenia uprawnień

Bardziej szczegółowo

Derogacje dla energetyki 2013-2020

Derogacje dla energetyki 2013-2020 Derogacje dla energetyki 2013-2020 Tytułem wstępu podstawa prawna Dyrektywa 2003/87/WE zmieniona dyrektywą 2009/29/WE (EU ETS) Komunikat Komisji - Wytyczne w zakresie nieobowiązkowego stosowania art. 10c

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania

Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania ZAŁĄCZNIK 3 DOKUMENT INFORMACYJNY NA ETAPIE SKŁADANIA WNIOSKU PROGRAM PRIORYTETOWY: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI CZĘŚĆ 5) ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH WYBRANYCH PODMIOTÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014 Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie Nazwa przedsięwzięcia Nazwa Beneficjenta Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej 1 1. Identyfikacja obiektu 1.1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Zał.3B Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Wrocław, styczeń 2014 SPIS TREŚCI 1. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia

Bardziej szczegółowo

Zakres szkolenia. Część 2) Biogazownie rolnicze Część 3) Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę. Część 6) SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne

Zakres szkolenia. Część 2) Biogazownie rolnicze Część 3) Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę. Część 6) SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne Z a i n w e s t u j m y ra z e m w ś ro d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Monitorowanie i raportowanie efektu ekologicznego w przedsięwzięciach dofinansowywanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr.

Załącznik nr 1 do uchwały nr. Załącznik nr 1 do uchwały nr. Spis treści: 1 WPROWADZENIE...5 1.1 Przyczyny opracowania Aneksu...5 2 CZĘŚĆ ZASADNICZA OPRACOWANIA...6 2.1 Dodatkowe ankiety i wnioski...6 2.2 Przewidywany efekt ekologiczny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY OBLICZANIA REDUKCJI EMISJI NA POTRZEBY PROJEKTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH DOFINANSOWANIE Z SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

KOGENERACJA Rozwiązanie podnoszące efektywność energetyczną. 1 2013-01-29 Prezentacja TÜV Rheinland

KOGENERACJA Rozwiązanie podnoszące efektywność energetyczną. 1 2013-01-29 Prezentacja TÜV Rheinland Rozwiązanie podnoszące efektywność energetyczną 1 2013-01-29 Prezentacja TÜV Rheinland Rozwiązanie podnoszące efektywność energetyczną Usługi dla energetyki Opinie i ekspertyzy dotyczące spełniania wymagań

Bardziej szczegółowo

URE. Warszawa, dnia 22 września 2014 r.

URE. Warszawa, dnia 22 września 2014 r. URE Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do formularza Opis techniczno - ekonomiczny projektowanej inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji - Analiza finansowa

Bardziej szczegółowo

Raportowanie. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Raportowanie. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Konferencja inaugurująca III edycję konkursu w ramach Programu Priorytetowego System Zielonych Inwestycji cz.1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Raportowanie K. Stankiewicz Zespół

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014 Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie Nazwa przedsięwzięcia Nazwa Beneficjenta Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014 1 1. Identyfikacja obiektu

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2 DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ U ODBIORCÓW KOŃCOWCH

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2 DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ U ODBIORCÓW KOŃCOWCH WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2 DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ U ODBIORCÓW KOŃCOWCH na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2014 rok SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

Załącznik III Wyniki i analiza ankietyzacji

Załącznik III Wyniki i analiza ankietyzacji Załącznik III Wyniki i analiza ankietyzacji Metodyka W ramach tworzenia bazy danych emisji dwutlenku węgla, pozyskiwanie danych przebiega dwutorowo. Część danych pozyskiwana jest od operatorów systemów

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. G-10.m. Miesięczne dane o energii elektrycznej

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. G-10.m. Miesięczne dane o energii elektrycznej MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej G-10.m Miesięczne dane o energii elektrycznej Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza G-10.m

Objaśnienia do formularza G-10.m Objaśnienia do formularza G-10.m Objaśnienia dotyczą wzoru formularza za poszczególne miesiące 2016 r. Do sporządzania sprawozdania są zobowiązane: - poszczególne elektrownie cieplne i elektrociepłownie,

Bardziej szczegółowo

OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE. Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie

OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE. Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe cele europejskiej polityki energetycznej do 2020

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania

Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania ZAŁĄCZNIK 3 do Metodyki DOKUMENT INFORMACYJNY NA ETAPIE SKŁADANIA WNIOSKU BIOGAZOWNIE ROLNICZE Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania W okresie kredytowania, każdy

Bardziej szczegółowo

Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią

Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią Konferencja Zarządzanie kosztami energii jako ważny element budżetu samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji gazowej

Rozwój kogeneracji gazowej Rozwój kogeneracji gazowej Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Zakłady PGNiG TERMIKA wytwarzają 11 procent produkowanego

Bardziej szczegółowo

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r.

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych Rola kogeneracji w osiąganiu

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-10-02/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-10-02/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-10-02/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/13/181 Efektywność ekologiczna

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Wytwarzanie energii w elektrowni systemowej strata 0.3 tony K kocioł. T turbina. G - generator Węgiel 2 tony K rzeczywiste wykorzystanie T G 0.8

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza.

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do Spis treści: Ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji w Polsce perspektywy, szanse, bariery

Rozwój kogeneracji w Polsce perspektywy, szanse, bariery ITC Rozwój kogeneracji w Polsce perspektywy, szanse, bariery Janusz Lewandowski Sulechów, listopad 2011 Ogólne uwarunkowania 1. Kogeneracja jest uznawana w Polsce za jedną z najefektywniejszych technologii

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK BADAJĄCYCH I OPINIUJĄCYCH SPRAWOZDANIA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH WYSTĘPUJĄCYCH O UZYSKANIE ŚWIADECTW POCHODZENIA Z KOGENERACJI Wydanie 4 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski dr inż. Janusz Ryk Podkomisja stała do spraw energetyki Sejm RP Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku. Warszawa, sierpień 2014 r.

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku. Warszawa, sierpień 2014 r. Polityka energetyczna Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. 2 Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko Strategia BEiŚ: została przyjęta przez Radę Ministrów 15 kwietnia 2014 r. (rozpoczęcie prac

Bardziej szczegółowo

TAURON EKO Biznes. produkt szyty na miarę. Małgorzata Kuczyńska Kierownik Biura Produktów Rynku Biznesowego

TAURON EKO Biznes. produkt szyty na miarę. Małgorzata Kuczyńska Kierownik Biura Produktów Rynku Biznesowego produkt szyty na miarę Małgorzata Kuczyńska Kierownik Biura Produktów Rynku Biznesowego Warsztaty energetyczne 2013 Idea produktu Propozycja współpracy Idea produktu Zamiarem TAURON Sprzedaż jest propagowanie

Bardziej szczegółowo

Ciepło z odnawialnych źródeł energii w ujęciu statystycznym sposób zbierania informacji oraz najnowsze dane

Ciepło z odnawialnych źródeł energii w ujęciu statystycznym sposób zbierania informacji oraz najnowsze dane DEPARTAMENT PRODUKCJI Ciepło z odnawialnych źródeł energii w ujęciu statystycznym sposób zbierania informacji oraz najnowsze dane Ciepło ze źródeł odnawialnych stan obecny i perspektywy rozwoju Konferencja

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru zadania

Kryteria wyboru zadania Zasady i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dotacji celowych w 2015 r. na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza polegające

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią RPO WZ 2007-2013. Stan na 12 marca 2012 r.

Działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią RPO WZ 2007-2013. Stan na 12 marca 2012 r. Działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią RPO WZ 2007-2013 Stan na 12 marca 2012 r. Nabory w ramach działania 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią W ramach działania 4.1 Energia odnawialna

Bardziej szczegółowo

DECYZJA KOMISJI. z dnia 13.7.2012 r.

DECYZJA KOMISJI. z dnia 13.7.2012 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.7.2012 r. C(2012) 4609 final DECYZJA KOMISJI z dnia 13.7.2012 r. dotycząca wniosku zgłoszonego przez Polskę na podstawie art. 10c ust. 5 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Jak wspierać dalszy rozwój kogeneracji w Polsce? Rola sektora kogeneracji w realizacji celów PEP 2050 Konferencja PKŚRE

Jak wspierać dalszy rozwój kogeneracji w Polsce? Rola sektora kogeneracji w realizacji celów PEP 2050 Konferencja PKŚRE Jak wspierać dalszy rozwój kogeneracji w Polsce? Rola sektora kogeneracji w realizacji celów PEP 2050 Konferencja PKŚRE Warszawa 22.10.2015r Polska jest dobrym kandydatem na pozycję lidera rozwoju wysokosprawnej

Bardziej szczegółowo

KOGENERACJA w aspekcie efektywności energetycznej. 1 2013-03-18 Prezentacja TÜV Rheinland

KOGENERACJA w aspekcie efektywności energetycznej. 1 2013-03-18 Prezentacja TÜV Rheinland w aspekcie efektywności energetycznej 1 2013-03-18 Prezentacja TÜV Rheinland TÜV Rheinland Group na świecie 140 przedstawicielstw 2 2013-03-18 Prezentacja TÜV Rheinland TÜV Rheinland w Polsce OLSZTYN TÜV

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014 14 maja 2014 r. Kluczowe osiągnięcia i zdarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Dobre wyniki PGE osiągnięte na wymagającym rynku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r.

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r. Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową 11 października 2012 r. Aktywa Grupy TAURON Elektrownie wodne Kopalnie węgla kamiennego Obszar dystrybucyjny Grupy TAURON Farmy wiatrowe Elektrownie

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaje działań Gazy cieplarniane 1 Spalanie paliw w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej

Lp. Rodzaje działań Gazy cieplarniane 1 Spalanie paliw w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej Załączniki do ustawy z dnia... RODZAJE DZIAŁAŃ PROWADZONYCH W INSTALACJACH WRAZ Z WARTOŚCIAMI PROGOWYMI ODNIESIONYMI DO ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH TYCH INSTALACJI I GAZY CIEPLARNIANE PRZYPORZĄDKOWANE DANEMU

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe (administracyjne)

Bardziej szczegółowo

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne Poniższy przykład ilustruje w jaki sposób można przeprowadzić analizę technicznoekonomiczną zastosowania w budynku jednorodzinnym systemu grzewczego opartego o konwencjonalne źródło ciepła - kocioł gazowy

Bardziej szczegółowo

System handlu uprawnieniami CO 2 oraz system rozliczania emisji SO 2 i NO x do roku 2020 dla wytwórców energii elektrycznej i ciepła

System handlu uprawnieniami CO 2 oraz system rozliczania emisji SO 2 i NO x do roku 2020 dla wytwórców energii elektrycznej i ciepła Konferencja Przyszłość systemu handlu uprawnieniami CO 2 a poziom kosztów osieroconych Warszawa, 18 października 2011 System handlu uprawnieniami CO 2 oraz system rozliczania emisji SO 2 i NO x do roku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporz dzania Harmonogramu Realizacji Projektu dla przedsi wzi w ramach projektów dofinansowywanych ze

Instrukcja sporz dzania Harmonogramu Realizacji Projektu dla przedsi wzi w ramach projektów dofinansowywanych ze Instrukcja sporządzania Harmonogramu Realizacji Projektu dla przedsięwzięć w ramach projektów dofinansowywanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetowa IV I. W zależności

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r.

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, styczeń 2010 BUDOWA WYTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Program weryfikacji raportów emisji gazów cieplarnianych

Program weryfikacji raportów emisji gazów cieplarnianych Program weryfikacji raportów emisji gazów cieplarnianych Nr zmiany /data zmiany Zmiany w programie Opis zmiany Wprowadzający zmianę podpis 15.03.2014 Aktualizacja aktów prawnych Karina KruszewskaKrawczyk

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA PRZYSTĄPIENIE DO POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI 23 marca 2011 na mocy Uchwały Nr VII/38/11 Rady Miasta Kościerzyna przystępuje do grona

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla Wnioskodawców Programu Operacyjnego PL04: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Szkolenie dla Wnioskodawców Programu Operacyjnego PL04: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szkolenie dla Wnioskodawców Programu Operacyjnego PL04: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Departament Ochrony Klimatu

Bardziej szczegółowo

Marzena Chodor DyrekcjaŚrodowisko Komisja Europejska

Marzena Chodor DyrekcjaŚrodowisko Komisja Europejska EU ETS po 2012: szczegółowe derogacje dla elektroenergetyki przyjęte w grudniu 2008 konferencja nowe inwestycje w polskiej elektroenergetyce 2009-2019, 25 marca 2009 Warszawa Marzena Chodor DyrekcjaŚrodowisko

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA WERYFIKATORÓW ROCZNYCH RAPORTÓW DOTYCZĄCYCH EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH Wydania 5 Warszawa, 29.04.2016 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie...3 2 Wymagania akredytacyjne

Bardziej szczegółowo

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.11.2015 r. COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 ZAŁĄCZNIKI Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie europejskiej statystyki dotyczącej cen gazu

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Sulechów, 18 Listopad 2011 r. Podłączenie do sieci elektroenergetycznych jako główna bariera w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce

Sulechów, 18 Listopad 2011 r. Podłączenie do sieci elektroenergetycznych jako główna bariera w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce Podłączenie do sieci elektroenergetycznych jako główna bariera w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce Pełnomocnik Wojewody Zachodniopomorskiego ds. Bezpieczeństwa Energetycznego Witold KĘPA 2020

Bardziej szczegółowo

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole.

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Rytro, 25 27 08.2015 System ciepłowniczy w Opolu moc zainstalowana w źródle 282

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Wstęp Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, projekt,

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 października 2013 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Marek Woszczyk

Warszawa, dnia 23 października 2013 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Marek Woszczyk Warszawa, dnia 23 października 2013 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Marek Woszczyk Informacja Nr 32/2013 w sprawie opracowywania przez operatorów systemów dystrybucyjnych gazowych oraz operatora

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń

Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń Warszawa 9 maja 2013 Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń Powierzchnie biurowe sklepy i parkingi Powierzchnie handlowe Powierzchnie mieszkalne sklepy i restauracje Zakres

Bardziej szczegółowo

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

Bezkrytycznie podchodząc do tej tabeli, możemy stwierdzić, że węgiel jest najtańszym paliwem, ale nie jest to do końca prawdą.

Bezkrytycznie podchodząc do tej tabeli, możemy stwierdzić, że węgiel jest najtańszym paliwem, ale nie jest to do końca prawdą. Taryfa dla ciepła Popatrzmy na tabelkę poniżej. Przedstawiam w niej ceny energii przeliczone na 1GJ różnych paliw. Metodyka jest tu prosta; musimy znać cenę danej jednostki paliwa (tona, kg, litr, m3)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2014r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Niepołomice, 17 czerwca 2010 Prezes URE jest

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21 Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. w Sosnowcu TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21 Zatwierdzona Uchwałą nr 842/2008 Zarządu Kopalni Węgla Kamiennego

Bardziej szczegółowo

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Artykuł 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek promowania przez kraje członkowskie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa o Emisjach Przemysłowych jak interpretować jej zapisy

Dyrektywa o Emisjach Przemysłowych jak interpretować jej zapisy Dyrektywa o Emisjach Przemysłowych jak interpretować jej zapisy Stanisław Błach Warszawa, 2 września 2010 Program spotkania 1. Cel spotkania 2. Prezentacja wprowadzająca 3. Dyskusja 4. Podsumowanie i dalsze

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku

Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku dr inż. Tadeusz Żaba DYREKTOR PRODUKCJI Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku Przedsiębiorstwa sektora komunalnego jako

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK BADAJĄCYCH I OPINIUJĄCYCH SPRAWOZDANIA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH WYSTĘPUJĄCYCH O UZYSKANIE ŚWIADECTW POCHODZENIA Z KOGENERACJI wg NORMY PN-EN

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Urząd Regulacji Energetyki Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa e mail: ure@ure.gov.pl tel. (+48 22) 661 63 02, fax (+48 22) 661

Bardziej szczegółowo

DECYZJA KOMISJI. z 29.3.2011

DECYZJA KOMISJI. z 29.3.2011 PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.3.2011 K(2011) 1983 wersja ostateczna DECYZJA KOMISJI z 29.3.2011 w sprawie metodologii przejściowego przydziału instalacjom wytwarzającym energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: Spis treści I.A. Postanowienia ogólne...3 I.B. Zakres przedmiotowy i podmiotowy IRiESD raz struktura IRiESD...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia wniosku o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu z grupy C, zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych.

Instrukcja wypełnienia wniosku o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu z grupy C, zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych. Instrukcja wypełnienia wniosku o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu z grupy C, zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych. Proszę podać pełne oznaczenie Wnioskodawcy nazwa firmy,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. propozycje zmian. w Wieloletnim programie promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008 2014

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. propozycje zmian. w Wieloletnim programie promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008 2014 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi propozycje zmian w Wieloletnim programie promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008 2014 1. Utrzymanie dotychczasowych mechanizmów wsparcia polegających

Bardziej szczegółowo

Zestawienie potencjalnych przesłanek odrzucenia oferty.

Zestawienie potencjalnych przesłanek odrzucenia oferty. Zestawienie potencjalnych przesłanek odrzucenia oferty. I. WSTĘP Przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r., Nr 94, poz. 551 z późn. zm. dalej: ustawa ) przewidują

Bardziej szczegółowo

Instalacje biomasowe w krajowym systemie wsparcia szanse i zagrożenia

Instalacje biomasowe w krajowym systemie wsparcia szanse i zagrożenia Instalacje biomasowe w krajowym systemie wsparcia szanse i zagrożenia r.pr. Katarzyna Szwed-Lipińska Dyrektor Departamentu Systemów Wsparcia URE Forum Biomasy i Paliw Alternatywnych Połaniec/Mielec, 2016

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/128/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/128/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/128/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2014r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienie (SIWZ)

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienie (SIWZ) Projekt LIFE+ Zarządzanie siedliskiem wodniczki (Acrocephalus paludicola) poprzez wdrożenie zrównoważonych systemów zagospodarowania biomasy LIFE09 NAT/PL/000260 OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Białe certyfikaty formą wsparcia finansowego projektów zamiany sposobu pozyskiwania ciepłej wody użytkowej Dofinansowanie do zwiększenia sprzedaży

Białe certyfikaty formą wsparcia finansowego projektów zamiany sposobu pozyskiwania ciepłej wody użytkowej Dofinansowanie do zwiększenia sprzedaży Białe certyfikaty formą wsparcia finansowego projektów zamiany sposobu pozyskiwania ciepłej wody użytkowej Dofinansowanie do zwiększenia sprzedaży IV KONFERENCJA WYTWÓRCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ

Bardziej szczegółowo

Trójpak Energetyczny oczami sprzedawców

Trójpak Energetyczny oczami sprzedawców Trójpak Energetyczny oczami sprzedawców Marcin Ludwicki Wiceprezes Zarządu ENERGA OBRÓT SA Gdańsk, dd.mm.2008r. Prawo energe tyczne GAZ OZE Trójpak Energetyczny Zapowiedź nowej ustawy dotyczącej OZE Projekt

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych

Rynek energii. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych 8 Rynek energii Taryfy przedsiębiorstw energetycznych Z ostatniej chwili Biuletyn Branżowy URE Definicja taryfy (Prawo energetyczne) Taryfa zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany

Bardziej szczegółowo

Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli

Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli 3 4 luty 2011 GIERŁOŻ prof.nzw.dr hab.inż. Krzysztof Wojdyga 1 PROJEKT Innowacyjne rozwiązania w celu ograniczenia emisji CO 2 do atmosfery przez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny PL04 pn.:

Program Operacyjny PL04 pn.: WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU APLIKACYJNEGO Program Operacyjny PL04 pn.: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS)

Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych, część 5) Uwarunkowania techniczne i ocena merytoryczna projektów Dariusz Szymczak

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje dla tworzonej ustawy o odnawialnych źródłach energii Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej

Rekomendacje dla tworzonej ustawy o odnawialnych źródłach energii Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Rekomendacje dla tworzonej ustawy o odnawialnych źródłach energii Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej 22.11.2011 Poznań, POLEKO, Salon Czystej Energii 2 Polska Izba Gospodarcza Energii

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA. Zagadnienia, problemy, wskazania

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA. Zagadnienia, problemy, wskazania PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA Zagadnienia, problemy, wskazania Opracował: mgr inż. Jerzy Piszczek Katowice, grudzień 2009r. I. WPROWADZENIE Praktyczna realizacja zasad zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii

Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii Marzena Grzelec, radca prawny, Chadbourne&Parke Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 19 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009

Na podstawie art. 19 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 Na podstawie art. 19 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. przedsięwzięć realizowanych w ramach. Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.

REGULAMIN KONKURSU. o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. przedsięwzięć realizowanych w ramach. Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t. REGULAMIN KONKURSU o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA Puławy S.A. do 2016 roku Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku Warszawa, wrzesień 2009 Nowelizacja IPPC Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola Zmiany formalne : - rozszerzenie o instalacje

Bardziej szczegółowo

Procentowa struktura zankietyzowanych budynków

Procentowa struktura zankietyzowanych budynków Metodyka W ramach tworzenia bazy danych emisji dwutlenku węgla, pozyskiwanie danych przebiega dwutorowo. Część danych pozyskiwana jest od operatorów systemów dystrybucyjnych - systemu gazowego, elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

Przydziały dla energetyki i pozostałych sektorów. ; Krajowy Plan Inwestycyjny. Katarzyna Kłaczyńska, LL.M. 12 kwietnia 2013 r.

Przydziały dla energetyki i pozostałych sektorów. ; Krajowy Plan Inwestycyjny. Katarzyna Kłaczyńska, LL.M. 12 kwietnia 2013 r. Przydziały dla energetyki i pozostałych sektorów. ; Krajowy Plan Inwestycyjny Katarzyna Kłaczyńska, LL.M. 12 kwietnia 2013 r. Nowe zasady przydziału uprawnień Przydziały dla energetyki: Przydzielane zgodnie

Bardziej szczegółowo