POSTĘPOWANIE KONKURENCYJNE NR MAZ-183/1/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTĘPOWANIE KONKURENCYJNE NR MAZ-183/1/2014"

Transkrypt

1 Warszawa, 17 czerwca 2014r. POSTĘPOWANIE KONKURENCYJNE NR MAZ-183/1/2014 (realizowane w ramach projektu Zielone budownictwo na Mazowszu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr POKL /13) Akademia Finansów i Biznesu Vistula ogłasza postępowanie konkurencyjne na wybór trenerów w celu przygotowania i przeprowadzenia zajęć oraz na realizację zadania zleconego doradztwa w ramach projektu Zielone budownictwo na Mazowszu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Unię Europejską w ramach Europejskiego. 1. ZAMAWIAJĄCY Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, ul. Stokłosy 3, nr NIP: , Regon: , wpisana pod nr 2 do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, reprezentowana przez Pana Kanclerza Arifa Erkola, zwanego dalej Zamawiającym. 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi określonymi w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są trzy oferty na osobiste świadczenie usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zajęć oraz opracowania materiałów szkoleniowych na dwóch szkoleniach: zadanie nr 1 Proekologiczne rozwiązania w przedsiębiorstwie budowlanym, zadanie nr 2 Audyt Energetyczny oraz zadanie nr 3 przygotowanie i przeprowadzenie zadania zleconego pt. Doradztwo dla kadry zarządzającej. Szkolenia oraz doradztwo są realizowane dla uczestników projektu Zielone budownictwo na Mazowszu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Unię Europejską w ramach Europejskiego. Strona 1

2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1: Szkolenie Proekologiczne rozwiązania w przedsiębiorstwie budowlanym. (CPV Usługi szkolenia zawodowego) Celem szkolenia jest stworzenie podstaw do wdrażania rozwiązań proekologicznych w MMŚP z branży budowlanej z województwa Mazowieckiego poprzez rozwój wiedzy i świadomości u kadry zarządzającej z zakresu rozwiązań proekologicznych. Przedmiotem postępowania jest przygotowanie (tzn. opracowanie programu, przygotowanie wzorów materiałów dydaktycznych oraz pre-testów i post-testów weryfikujących postęp wiedzy uczestników) oraz przeprowadzenie szkolenia oraz testów. Tematyka przygotowanego szkolenia obejmować musi: 1. Proekologiczne rozwiązania do wdrożenia w firmie w zakresie: systemów grzewczych i elektrycznych, systemów opartych na OZE i biopaliwach, zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków, oszczędności energii, przetwarzania odpadów. 2. Korzyści i nauka wdrażania projektów podnoszących efektywność korzystania z zasobów naturalnych w firmie budowlanej. Program ma być dostosowany do potrzeb firm z przeprowadzonej w rekrutacji diagnozy. Szkolenie będzie przeprowadzone dla kadry zarządzającej i właścicieli firm w dwóch edycjach po 30 osób podzielonych na grupy 10-cioosobowe w wymiarze 30 godzin (6 godzin raz w tygodniu w Warszawie). Łącznie 180 godzin szkoleń. Zadanie nr 2: Szkolenie Audyt energetyczny. (CPV Usługi szkolenia zawodowego) Celem szkolenia jest stworzenie podstaw do wdrażania rozwiązań proekologicznych w MMŚP z branży budowlanej z województwa Mazowieckiego poprzez rozwój wiedzy i świadomości u kadry zarządzającej z zakresu rozwiązań proekologicznych. Przedmiotem postępowania jest przygotowanie (tzn. opracowanie programu, przygotowanie wzorów materiałów dydaktycznych oraz pre-testów i post-testów weryfikujących postęp wiedzy uczestników) oraz przeprowadzenie szkolenia oraz testów. Całość szkolenia składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Na część teoretyczną wchodzą wykłady o tematyce zgodnej z zakresem programowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2009r Nr 43, poz. 346) obejmujące następujące zagadnienia: 1. Podstawy prawne (6 godz.). 2. Ocena stanu ochrony cieplnej budynku (6 godz.). 3. Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę (6 godz.). Strona 2

3 4. Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej (10 godz.). 5. Ocena instalacji oświetleniowej budynku (4 godz.). Część praktyczna (40 godz.) ma na celu nabycie umiejętności sporządzania świadectw energetycznych i składa się z następujących elementów: 1. Metodyka obliczeń (12 godz.). 2. Metodyka opracowania świadectw (12 godz.). 3. Wykonanie szkoleniowych świadectw dla budynku i lokalu mieszkalnego (10 godz.). 4. Sprawdzian umiejętności (test wiedzy i część praktyczna, 8 godz.). Szkolenie będzie prowadzone przy użyciu odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności sprzętu i oprogramowania do wykonywania obliczeń właściwych dla sporządzenia świadectwa. Szkolenie zakończy się samodzielnym sporządzeniem świadectwa i oceną jego poprawności. Łącznie 432 godziny. Zadanie nr 3: Doradztwo dla kadry zarządzającej. (zadanie zlecone) (CPV Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego) Celem zadania jest stworzenie podstaw do wdrażania rozwiązań proekologicznych w MMŚP z branży budowlanej z województwa Mazowieckiego poprzez rozwój wiedzy i świadomości u kadry zarządzającej z zakresu rozwiązań proekologicznych. Doradztwo ma za zadanie zwiększenia efektywności szkoleń (w szczególności w zakresie audytu energetycznego) i służy wsparciu Zaplanowane w Projekcie doradztwo jest ściśle powiązane z tematyką szkoleń dla kadry zarządzającej w zakresie rozwiązań proekologicznych i powinno być indywidualnie dostosowane do rzeczywistych potrzeb każdej z firm biorących udział w Projekcie. Przewidziane jest 6 godz. usługi doradczej na firmą (trzy, dwugodzinne spotkania). Efektem doradztwa będzie opracowanie (lub aktualizacja) Planu wdrażania działań proekologicznych u każdego przedsiębiorcy biorącego udział w projekcie. Plan taki powinien zawierać: opis zidentyfikowanych obszarów, dla których należy przeprowadzić działania proekologiczne (m.in. na podstawie opracowanej w procesie rekrutacji diagnozy) działania do wdrożenia w firmie, wymierne wskaźniki ekonomiczne dla oceny skuteczności planu po jego zakończeniu. Po zakończeniu każdej z usług doradczych sporządzony zostanie raport. Łącznie 360 godz. Usługi doradczej, 60 kart usługi doradczej, 60 planów wdrażania działań proekologicznych, 60 raportów z usługi doradczej. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Szkolenia oraz usługa doradztwa zostaną przeprowadzone w okresie od do r. Strona 3

4 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci (osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą świadcząc usługę osobiście), którzy posiadają doświadczenie, umiejętności i wiedzę z zakresu tematyki szkoleń, nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zobowiązują się do samodzielnego wykonania zamówienia a także posiadają udokumentowane uprawnienia trenerskie, oraz minimum roczne doświadczenie pracy trenerskiej, w tym, co najmniej 80 godz. szkoleń z tematyki proekologicznych rozwiązań w budownictwie (dla Oferentów w zadaniu 1) lub audyt energetyczny (dla Oferentów w zadaniu 2). Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków: 1. Oferta zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA W niniejszym postępowaniu Zamawiający wyklucza udzielenie zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub/i kapitałowo. Poprzez powiązania kapitałowe lub/i osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Usług przeprowadzania szkoleń nie mogą świadczyć osoby zatrudnione (a więc zaangażowane na podstawie stosunku pracy) w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójnego finansowania w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. Oferenci, którzy są jednocześnie zaangażowani w realizację innych projektów finansowanych w ramach PO KL i/lub w ramach innych programów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) zobowiązani będą do złożenia do podpisywanej umowy na realizację szkoleń oświadczenia, że obciążenia wynikające z w/w zaangażowania nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zadań powierzonych im w ramach poniższej umowy. Jednocześnie łączne zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich ww. projektach nie może przekraczać 240 godzin miesięcznie. 7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1, w języku polskim, w formie pisemnej oraz elektronicznej (format pliku pdf). Strona 4

5 Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osobę składającą ofertę. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę składającą ofertę. Oferta powinna także posiadać datę sporządzenia oraz zawierać dane oferenta: nazwę, numer NIP lub PESEL (w zależności od formy identyfikacji) adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres . Cena musi być podana w polskich złotych (cyfrowo i słownie), być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia (także koszty ewentualnego dojazdu na szkolenia czy noclegów itp.). Cena ta będzie obowiązującą przez cały okres trwania umowy. Termin ważności oferty wynosi co najmniej 30 dni. Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych obejmujących w całości wyłącznie jedno lub dwa z zadań objętych postępowaniem (wymienionych w pkt. 3). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych w obrębie poszczególnych zadań (tzn. nieobejmujących całości pojedynczego zadania określonego w specyfikacji postępowania). Do oferty Oferent zobowiązany jest dołączyć Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2. Oferty sporządzone w innej niż określona przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym formie, zostaną uznane za niespełniające wymogów formalnych i jako takie odrzucone. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji w formie pisemnej oraz drogą elektroniczną. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. Oferty niekompletne, w szczególności niezawierające wszystkich wymienionych w niniejszym zapytaniu ofertowym załączników, zostaną odrzucone bez wzywania Oferenta do uzupełnienia braków. Oferty niekompletnie wypełnione, w szczególności niezawierające wszystkich informacji wymaganych w poszczególnych załącznikach, zostaną odrzucone bez wzywania Oferenta do uzupełnienia braków. W przypadku braku możliwości wypełnienia danej komórki należy wpisać Nie dotyczy. Oferta powinna być umieszczona w zaklejonej kopercie i dostarczona pocztą, kurierem lub osobiście. Poniższa etykieta może być użyta jako szablon. Prosimy o oznaczenie oferty nazwą projektu i numerem działania i poddziałania. Oferta na szkolenia i usługę doradczą w ramach projektu "Zielone budownictwo na Mazowszu" Postępowanie nr MAZ-183/1/2014 zadanie nr 1 zadanie nr 2 zadanie nr 3 Zamawiający: Akademia Finansów i Biznesu Vistula ul. Stokłosy 3, Warszawa Strona 5 Termin złożenia oferty:

6 8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT Termin składania ofert upływa 3 lipca 2014r., o godzinie 10:00. Miejsce składania ofert: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa, ul Stokłosy 3, pok. 19. Godziny przyjmowania wniosków wyłącznie w dni robocze od 9 00 do Obowiązkiem oferenta jest zapewnienie, iż oferta będzie kompletna i dotrze pod właściwy adres na czas przed upływem wyznaczonego terminu. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, a także oferty przesłane faksem lub drogą elektroniczną nie będą rozważone. 9. OCENA OFERT Ocena ofert będzie dokonywana w formie punktowej i uwzględniać będzie dwa kryteria: Cena 75% Doświadczenie 25% Dla każdego zadania ocena będzie dokonywana osobno i osobno będzie dokonywany wybór wykonawcy. Maksymalna ocena: 100pkt. Sposób wyliczania oceny w zakresie ceny (O c). Punktacja ceny oferty wyliczana jest według wzoru: gdzie: Oc = Cmin C 75 C cena oferty C min najniższa cena z ofert O c punktacja za ceną Tak uzyskana wartość będzie zaokrąglona do najbliższej wartości całkowitej bez części ułamkowej. Sposób wyliczania oceny w zakresie doświadczenia trenerskiego (O d dla zadań 1 i 2) Powyżej 1 roku do 5 lat: Powyżej 5 lat: O d = 10pkt. O d = 25pkt. Sposób wyliczania oceny doświadczenia w zakresie doradztwa (O d dla zadania 3) udokumentowane doświadczenie z zakresu prowadzenia doradztwa w zakresie wdrażania rozwiązań proekologicznych (ocena doświadczenia szkoleniowego): O t = 15pkt. Strona 6

7 doświadczenie praktyczne we wdrożeniu przynajmniej jednego rozwiązania proekologicznego w branży budowlanej (ocena doświadczenia praktycznego): O p = 10pkt. O d = O t + O p Łączna ocena jest sumą ocen punktowych O c oraz O d. Jej maksymalna wartość to 100pkt. W przypadku uzyskania identycznej punktacji przez dwie lub więcej ofert o kolejności decyduje niższa cena oferty a w przypadku równych cen złożenie ofert na większą ilość zadań. 10. DODATKOWE INFORMACJE Wszystkie pytania prosimy zgłaszać tylko drogą mailową na adres: Do porozumiewania się z Oferentami upoważniony jest: p. Piotr Kazimierczak, tel w dni robocze w godz. 9:00 15:00 Adres do korespondencji: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, ul. Stokłosy 3, Warszawa Strona 7

CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodne z zasadą konkurencyjności mający na celu wybór Wykonawcy, który zrealizuje usługę polegającą

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności

POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności Warszawa, 29 sierpnia 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringu CPV 70220000-9

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE 1 Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015

Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015 Toruń, dnia 17 lutego 2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ I/LUB WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 03/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje ogólne: BAZUS

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych ul. Pawia 55,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nazwa, adres Zamawiającego, tel/fax, adres e-mail) Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań Tel. 32/ 3498 488 agata.danowska@chorzow.wsb.pl http://www.wsb.pl ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych Gdańsk, 17-04-2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama 8 80-821 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 1/2015 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zaprasza do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo