PROGRAM PROFESJONALNY MALARZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM PROFESJONALNY MALARZ"

Transkrypt

1 Regulamin dla firm remontowo-budowlanych świadczących usługi malarskie uczestniczących w Programie Profesjonalny Malarz I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania oraz warunki udziału w programie lojalnościowym Program Profesjonalny Malarz, zwanym w dalszej części Regulaminu PPM, w zakresie adresowanym do firm remontowo-budowlanych świadczących usługi malarskie. 2. Organizatorem PPM jest spółka Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01 531) przy ulicy Wybrzeże Gdyńskie 6d, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem , NIP , REGON , o kapitale zakładowym zł., zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem. 3. Koordynacją programu z ramienia Organizatora zajmuje się agencja Jobdone Marketing & Sales Support Cezary Jasiczak, Puszczykowo, ul. Czarna 4 ( Koordynator ). 4. PPM organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres 9 miesięcy począwszy od dnia 1 kwietnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, a jego rozstrzygnięcie i wyłonienie finalistów nastąpi w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 stycznia 2015 roku. 5. PPM polega na premiowaniu najlepszych firm remontowo-budowlanych świadczących usługi malarskie poprzez przekazywanie jego Uczestnikom, o których mowa w pkt. II Regulaminu po spełnieniu warunków określonych w pkt. III VI Regulaminu przewidzianych w nim nagród. II. Uczestnicy PPM 1. Uczestnikami PPM mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy przyznają zdolność prawną, które w dniu przystąpienia do PPM spełniają łącznie następujące warunki: a) posiadają miejsce stałego zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, b) dokonają zakupów produktów marki Nobiles lub Sikkens dla potrzeb prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, innej niż działalność dystrybucyjna, mającej na celu wykorzystanie wymienionych wyżej produktów w związku z wykonywanymi usługami (np. jako firma wykonawcza lub malarska), c) wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Organizatora, jak również w zakresie prowadzonych akcji promocyjnych oraz zgodę na przekazywanie przez Organizatora niezamówionych informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez SMS-y i pocztę elektroniczną, d) wyrażą zgodę na treść Regulaminu oraz na udział w PPM, e) zgoda, o której mowa w ppkt. 1 lit. c) i d) wyrażana jest poprzez podpis składany na Formularzu Rejestracyjnym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 2. W PPM nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu PPM na zlecenie Organizatora. 3. Uczestnictwo w PPM jest dobrowolne, a przystąpienie do programu może nastąpić w dowolnym momencie w okresie jego trwania, tj. od 1 kwietnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. III. Zasady uczestnictwa 1. Aby wziąć udział w PPM należy udać się do sklepu uczestniczącego w PPM i wypełnić Formularz Rejestracyjny. Informacja o uczestnictwie danego sklepu w PPM jest dostępna w danym sklepie.

2 Informacja pomocnicza w tym zakresie będzie znajdowała się na stronach oraz jednak informacja ta może być nieaktualna ze względu niemożliwych do uniknięcia opóźnień w jej aktualizacji. 2. W ramach PPM przyznawane będą następujące nagrody: a) miesięczne Nagrody gwarantowane, b) kwartalne Nagrody dla najlepszych malarzy, c) Nagroda główna 3. W przypadku skorygowania faktur zakupu produktów branych pod uwagę przy udziale w PPM, Uczestnik utraci prawo do świadczeń otrzymanych w związku z jego udziałem w PPM, jeśli korekta tych faktur ma wpływ na prawo do którejkolwiek z nagród przewidzianych w Regulaminie. W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim, Uczestnik zobowiązany będzie, w terminie 7 dni od dnia takiej korekty, do zwrotu Organizatorowi otrzymanych nagród w stanie nienoszącym śladów użytkowania lub wartości rynkowej nagród, bez względu na to, kiedy taka korekta nastąpi. IV. Miesięczne Nagrody gwarantowane. 1. Nagrodę gwarantowaną otrzymuje każdy Uczestnik, który w danym miesiącu dokona jednorazowo zakupu produktów marki Nobiles lub Sikkens o wartości określonej w przesłanym mu w danym miesiącu SMS-ie promocyjnym ( SMS promocyjny ). Przez zakup jednorazowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, rozumie się zakupy dokonane w danym miesiącu kalendarzowym, dokonane w jednym sklepie. Zakupy dokonane w różnych sklepach nie sumują się w zakresie nabycia prawa do nagrody gwarantowanej. 2. Po dokonaniu zakupu, o którym mowa w ppkt. 1 Uczestnik uprawniony jest do odbioru Nagrody gwarantowanej. 3. Niezależnie od wartości dokonanych w danym miesiącu zakupów, o których mowa w pkt. 1, każdy Uczestnik uprawniony jest do otrzymania tylko jednej Nagrody gwarantowanej. 4. Nagrodą gwarantowaną są spodnie malarskie o wartości co najmniej 35 zł brutto lub narzędzie o przeznaczeniu ogólnobudowlanym wskazane na stronach: i Każdorazowo nagroda gwarantowana jest wskazywana w SMSie promocyjnym. 5. Nagrody gwarantowane przyznawane są według zasad opisanych w ppkt. 1 4 w każdym z kolejnych 9 miesięcy trwania PPM, tj. od kwietnia do grudnia 2014 roku. V. Kwartalne Nagrody dla najlepszych malarzy. 1. Co kwartał (tzn. za każdy z następujących okresów: , , ) przyznawane są Nagrody dla najlepszych malarzy, wyłanianych na podstawie Rankingu najlepszych malarzy tworzonego odrębnie dla produktów marki Nobiles oraz produktów marki Sikkens. 2. Ranking najlepszych malarzy Nobiles powstaje w oparciu o podsumowanie wartości faktur, z tytułu zakupów produktów marki Nobiles dokonanych przez Uczestników PPM, wystawionych w okresie danego kwartału, w sklepach uczestniczących w PPM, odrębnie dla każdego z 4 utworzonych w tym celu regionów. Mapka regionów stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, przy czym o przynależności do danego regionu decyduje adres, wskazany przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym, a przynależność ta pozostaje bez zmian przez cały okres trwania PPM, określony w pkt. I Ranking najlepszych malarzy Sikkens powstaje w oparciu o podsumowanie wartości faktur, z tytułu zakupów produktów marki Sikkens dokonanych przez Uczestników PPM, wystawionych w okresie danego kwartału dla terytorium całego kraju.

3 4. Pod uwagę przy tworzeniu rankingów, o których mowa w pkt. 2 i 3 brane są tylko te faktury, przy wystawianiu których Uczestnik PPM okazał w sklepie biorącym udział w PPM SMS-a promocyjnego z danego miesiąca z zawartym tam kodem. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przy rankingach, o których mowa zdaniu poprzednim, mogą być brane pod uwagę także paragony zgłoszone przez Uczestnika PPM za pośrednictwem sklepu biorącego udział w PPM, o ile taki paragon zostanie zaakceptowany przez Organizatora, jako faktura w rozumieniu Regulaminu, przy czym taka akceptacja wymaga uprzedniego zgłoszenia danego paragonu oraz wskazania okoliczności uzasadniających, że towary wskazane na paragonie nabył Uczestnik PPM, dokonanego pod adresem poczty elektronicznej: Organizator jest uprawniony do odmowy akceptacji paragonu bez podania przyczyny; dopiero po uzyskaniu odpowiedzi potwierdzającej akceptację, Uczestnik PPM jest uprawniony do zgłoszenia w sklepie biorącym udział w PPM danego paragonu, jako faktury w rozumieniu Regulaminu. 5. Przy tworzeniu rankingu obowiązuje zasada, że im wyższa jest wartość brutto faktur, tym wyższe miejsce w rankingu zajmuje dany Uczestnik. 6. Do otrzymania nagrody za dany kwartał (tj. Nagrody dla najlepszych malarzy Nobiles/Sikkens), o której mowa w ppkt. 1 uprawnieni są: a) Uczestnicy zajmujący pierwsze 24 miejsca w każdym z 4 regionalnych Rankingach najlepszych malarzy Nobiles, tj. łącznie 96 Uczestników, b) Uczestnicy zajmujący pierwsze 3 miejsca w Rankingu najlepszych malarzy Sikkens. 7. Specyfikacja nagród kwartalnych stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 8. Rankingi najlepszych malarzy Nobiles i Sikkens (kwartalne oraz finałowy) dostępne są w sklepie, w którym Uczestnik PPM dokonał rejestracji. Dopuszczalne jest także publikowanie rankingów, o których mowa w zdaniu poprzednim, w ostatnich 3 miesiącach okresu trwania PPM, określonego w punkcie I.4. VI. Nagroda główna 1. Po upływie okresu trwania PPM, tj. po dniu 31 grudnia 2014 roku zostaną wyłonieni finaliści programu, którzy wezmą udział w rywalizacji o nagrodę główną, która odbędzie się na torze wyścigowym w Bednarach. Rywalizacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, będzie polegała na uczestnictwie w wyścigu samochodowym oraz w dyscyplinach merytorycznych, związanych z działalnością Uczestników. 2. Status finalisty i prawo udziału w rywalizacji, o której mowa w ppkt. 1 otrzyma: a) 12 Uczestników PPM, którzy zajęli pierwsze miejsca w Rankingu najlepszych malarzy Nobiles w poszczególnych kwartałach w każdym z 4 regionów przy czym, jeśli Uczestnik PPM zajmie pierwsze miejsce w co najmniej dwóch rankingach kwartalnych, do udziału w rywalizacji, o której mowa w ppkt. 1 uprawniony jest tylko w oparciu o wygraną w pierwszym rankingu kwartalnym, a w następnych na jego miejsce wchodzi Uczestnik PPM będący następny w kolejności, b) 12 Uczestników PPM, z wyłączeniem Uczestników, o których mowa w punkcie a) powyżej, którzy zajmą najwyższe miejsca w rankingu ogólnopolskim najlepszych malarzy Nobiles utworzonym na podstawie zestawienia sum wartości brutto wszystkich faktur wystawionych z tytułu zakupu przez Uczestników PPM produktów marki Nobiles, przy czym każdy ze wskazanych Uczestników PPM musi zarejestrować faktury z wykorzystaniem (punkt V.4) co najmniej 6 miesięcznych SMS-ów promocyjnych, aby uzyskać status finalisty i prawo udziału w rywalizacji, o której mowa w ppkt. 1, c) 3 Uczestników PPM, którzy zajęli pierwsze miejsca w Rankingu najlepszych malarzy Sikkens w poszczególnych kwartałach, przy czym każdy ze wskazanych Uczestników PPM musi zarejestrować faktury z wykorzystaniem (punkt V.4) co najmniej 6 miesięcznych SMS-ów promocyjnych, aby uzyskać

4 status finalisty i prawo udziału w rywalizacji, o której mowa w ppkt. 1 przy czym, jeśli Uczestnik PPM zajmie pierwsze miejsce w co najmniej dwóch rankingach kwartalnych, do udziału w rywalizacji, o której mowa w ppkt. 1 uprawniony jest tylko w oparciu o wygraną w pierwszym rankingu kwartalnym, a w następnych na jego miejsce wchodzi Uczestnik PPM będący następny w kolejności, przy czym jeśli żaden z uczestników, o których mowa w ppkt. 2 b) albo c) nie spełni wymogu zarejestrowania faktur z wykorzystaniem co najmniej 6 miesięcznych SMS-ów promocyjnych, albo liczba uczestników będzie mniejsza niż odpowiednio 12 albo 3, w następnej kolejności brani pod uwagę są ci Uczestnicy, którzy zarejestrowali faktury z wykorzystaniem co najmniej 5 miesięcznych SMS-ów promocyjnych, aż do uzupełnienia liczby uczestników do odpowiednio 12 albo 3. Jeśli nadal liczba uczestników będzie mniejsza, zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio do Uczestników, którzy zarejestrowali faktury z wykorzystaniem co najmniej, kolejno, 4, 3, 2 miesięcznych SMS-ów promocyjnych, ponadto jeśli dany Uczestnik PPM spełniałby warunki uprawniające go do udziału w rywalizacji, o której mowa w ppkt. 1 zarówno zgodnie z punktami 2 c) oraz jednym z następujących: 2a) albo 2 b), jest on uprawniony do udziału w rywalizacji w oparciu o tę klasyfikację, w której uzyskał on wyższą sumę wartości brutto faktur, o których mowa w pkt. 2 a), 2 b) i 2 c). W klasyfikacji, w której Uczestnik PPM, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uzyskał niższą sumę wartości brutto faktur, na jego miejsce wchodzi Uczestnik będący następny w kolejności. 3. Każdy z uczestników, o których mowa w ppkt. 2 powyżej, zostanie poinformowany o prawie uczestnictwa w rywalizacji, o której mowa w pkt. 1 powyżej, pocztą elektroniczną oraz listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, wysłanymi na adresy podane w Formularzu Rejestracyjnym bądź inne wskazane pisemnie przez Uczestnika, w terminie do dnia roku. 4. Szczegółowe zasady rywalizacji, o której mowa w ppkt. 1 oraz sposób wyłonienia zdobywcy nagrody głównej określi Regulamin Finału PPM na torze wyścigowym w Bednarach, który będzie dostępny dla jej uczestników przed rozpoczęciem rywalizacji, a najpóźniej w dniu Wielkiego Finału, którego data będzie wskazana w zawiadomieniu, o którym mowa w ppkt. 3 powyżej. 5. Nagrodą główną PPM jest samochód marki Mercedes Citan, którego szczegółowa specyfikacja zawarta jest w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 19% wartości nagrody rzeczowej, na pokrycie zobowiązań podatkowych, związanych z jej otrzymaniem. VII. Wydanie nagród 1. Uczestnik PPM, który spełnia wymagania określone w pkt. II i III Regulaminu, otrzyma w każdym miesiącu SMS promocyjny o następującej treści: (w tym miejscu każdorazowo podana zostanie nagroda gwarantowana) gratis przy zakupie produktów Nobiles/Sikkens za minimum (w tym miejscu każdorazowo podana zostanie kwota) zł brutto. Tylko w sklepach biorących udział w Programie Profesjonalny Malarz. Twój kod promocyjny na bieżący miesiąc: (w tym miejscu każdorazowo podany zostanie kod). Regulamin dostępny na: Treść zawarta w SMSie może odbiegać od zapisu, o którym mowa w zdaniach poprzednich, o ile nie zmienia to istotnych zasad PPM. 2. Ustala się następujące miejsca i terminy wydawania nagród: a) miesięczna nagroda gwarantowana wydawana jest w bezpośrednio w sklepie, po dokonaniu przez Uczestnika zakupu, uprawniającego do miesięcznej nagrody gwarantowanej, najpóźniej w terminie 40 dni od zakończenia danego miesiąca, b) kwartalna Nagroda dla najlepszych malarzy wysłana zostanie przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru na adres podany w Formularzu Rejestracyjnym bądź inny pisemnie wskazany przez Uczestnika, w terminie 21 dni od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, tj. danego kwartału,

5 c) zwycięzca finału PPM zostanie poinformowany o miejscu i terminie wręczenia nagrody głównej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru wysłanym na adres podany w Formularzu Rejestracyjnym bądź inny wskazany pisemnie przez Uczestnika, w terminie do dwóch tygodni od dnia rywalizacji, o której mowa w punkcie VI.1 Regulaminu; świadczenie pieniężne, o którym mowa w pkt. VI.5 powyżej, płatne będzie na rachunek bankowy wskazany przez zwycięzcę finału PPM pisemnie, pod rygorem nieważności. 3. Wyłączona jest odpowiedzialność Organizatora z tytułu rękojmi za wady miesięcznej nagrody gwarantowanej, kwartalnych nagród dla najlepszych malarzy oraz nagrody głównej, co nie pozbawia Uczestników PPM praw z tytułu gwarancji producenta, o ile taka została udzielona. 4. Nagrody przyznawane w PPM nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną lub na inny towar. 5. Prawa do nagrody nie można przenieść na inną osobę. 6. W przypadku braku możliwości przekazania nagrody zgodnie z Regulaminem, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, mimo podjęcia dwukrotnej próby dostarczenia nagrody, prawo do otrzymania nagrody przez Uczestnika wygasa. 7. Ilekroć niniejszy Regulamin przewiduje dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie zobowiązań podatkowych, Uczestnikowi przysługuje ona wyłącznie w wysokości wskazanej w Regulaminie PPM, nawet jeśli zobowiązania podatkowe Uczestnika będą wyższe. VIII. Postępowanie reklamacyjne 1. Reklamacje dotyczące przebiegu programu lojalnościowego PPM mogą być przesyłane na piśmie na adres Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, Warszawa z dopiskiem Program Profesjonalny Malarz reklamacja, nie później niż w terminie 60 dni od daty zakończenia okresu trwania PPM. 2. Pisemna reklamacja musi zawierać dane Uczestnika składającego reklamację tj. w szczególności imię i nazwisko lub firmę, dokładny adres, numer telefonu, opis i uzasadnienie reklamacji oraz żądanie Uczestnika związane z reklamacją. 3. Organizator dołoży starań, aby rozpatrzyć reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania. 4. Powiadomienie o rozpatrzeniu reklamacji zostanie dokonane na piśmie na adres wskazany w reklamacji. 5. Decyzja Organizatora dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń na podstawie przepisów prawa. IX. Przetwarzanie danych osobowych 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją PPM jest Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01 531), przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D. 2. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie PPM, wydanie nagród w PPM oraz prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług Organizatora, jak również w zakresie prowadzonych akcji promocyjnych. 3. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o zmianach danych. 4. Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie przez Uczestnika lub niewyrażenie przez niego zgody na ich przetworzenie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia PPM, uniemożliwia wydanie nagród. X. Postanowienia końcowe 1. Organizator zastrzega sobie możliwość jednostronnego dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Organizator uprawniony jest do zmian Regulaminu w szczególności w przypadku stwierdzenia

6 oczywistych omyłek pisarskich lub konieczności wprowadzenia zmian do systemu weryfikacji poprawności i rzetelności wprowadzania faktur do aplikacji internetowej PPM, a także prawidłowości ustalania rankingów, o których mowa w Regulaminie. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianach Regulaminu z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zmiany Regulaminu w tym trybie nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników, jak też dotyczyć istotnych jego postanowień. 2. Uczestnicy we własnym zakresie wykonują obowiązki publicznoprawne w związku z ewentualnym otrzymaniem nagrody lub udziałem w rywalizacji, o której mowa w punkcie VI.1, w szczególności są zobowiązani odprowadzić podatek dochodowy w związku z otrzymaniem nagrody lub udziałem w rywalizacji, o której mowa w punkcie VI Nagrody w PPM nie są ustanawiane, przyznawane ani wręczane w zamian za nadużycie jakichkolwiek uprawnień lub niedopełnienie jakichkolwiek obowiązków ciążących na Uczestnikach ani na osobach upoważnionych do odbioru nagród w imieniu Uczestników. 4. Uczestnicy mają możliwość sprawdzenia swojej pozycji w rankingach w sklepach uczestniczących w PPM. 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www. profesjonalnymalarz.nobiles.pl oraz w sklepach uczestniczących w PPM oraz pod numerem infolinii Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem PPM będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 7. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

7 Załącznik nr 1 do regulaminu dla firm remontowo-budowlanych świadczących usługi malarskie uczestniczących w Programie Profesjonalny Malarz PROGRAM PROFESJONALNY MALARZ DANE UCZESTNIKA proszę wypełniać DRUKOWANYMI literami pola oznaczone są obowiązkowe imię nazwa firmy NIP adres nazwisko ulica nr kod pocztowy miejscowość lub REGON nr telefonu kom. INFORMACJA O FIRMIE W CZYM SPECJALIZUJE SIĘ PAŃSTWA FIRMA? malowanie wnętrz obiektów prywatnych malowanie budynków wielkopowierzchniowych pieczątka sklepu inne (jakie) WIELKOŚĆ FIRMY / ILOŚĆ ZATRUDNIONYCH OSÓB: więcej niż 10 Zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144, poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną: wyrażam zgodę na otrzymywanie na wyżej wymienione adresy środków komunikacji elektronicznej ( , tel. komórkowy) nie zamówionych informacji handlowych od Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-531), przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D. Zgodnie z ustawą z 29 września 1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 883 ) o ochronie danych osobowych: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb marketingowych firmy Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-531), przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D. Zapoznałem/-am się i akceptuję regulamin Programu Profesjonalny Malarz. miejsce i data czytelny podpis uczestnika PROGRAM PROFESJONALNY MALARZ

8 Załącznik nr 2 do regulaminu dla firm remontowo-budowlanych świadczących usługi malarskie uczestniczących w Programie Profesjonalny Malarz Mapa Polski z podziałem na 4 regiony

9 Załącznik nr 3 do regulaminu dla firm remontowo-budowlanych świadczących usługi malarskie uczestniczących w Programie Profesjonalny Malarz Specyfikacja nagród kwartalnych Kwartał I: ( ) 1. miejsce: Młot wielofunkcyjny Milwaukee moc 770 W cena rynkowa brutto do 1500 zł 2. miejsce: aparat Canon 1100 D 12.2 Mpix cena rynkowa brutto do 1000 zł 3. miejsce: szlifierka kątowa Milwaukee AGV XPD cena rynkowa brutto do 600 zł miejsca od 4 do 96: przedłużacz na bębnie YATO METAL 30 m cena rynkowa brutto do 300 zł Kwartał II: ( ) 1. miejsce: pistolet natryskowy EasyMax WP II AC Graco cena rynkowa brutto do 1500 zł 2. miejsce: projektor Led Philips PPX 1430/EU - cena rynkowa brutto do 1000 zł 3. miejsce: Myjka Bosch - AQT Plus - cena rynkowa brutto do 600 zł miejsca od 4 do 96: radio Milwaukee specjalne na budowę - cena rynkowa brutto do 300 zł Kwartał III: ( ) 1. miejsce: tablet Apple ipad Retina 16 GB - cena rynkowa brutto do 1500 zł 2. miejsce: MILWAUKEE Wiertarka HDE 13 - cena rynkowa brutto do 1000 zł 3. miejsce: Pilarka tarczowa Makita moc 950W - cena rynkowa brutto do 600 zł miejsca od 4 do 96: bon paliwowy Orlen o wartości 300 zł brutto - cena rynkowa brutto do 300 zł

10 Załącznik nr 4 do regulamin dla firm remontowo-budowlanych świadczących usługi malarskie uczestniczących w Programie Profesjonalny Malarz Specyfikacja Nagrody Głównej MERCEDES-BENZ Model: Citan 109 CDI Furgon Univan 3081 mm extradługi

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA 1. NAZWA I RODZAJ LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, urządzana jest pod nazwą Loteria Świąteczno-Noworoczna 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania)

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Załącznik nr 1 Regulamin Ogólnopolskiego Programu DOBRY PLON Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują poniższe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu motywacyjnego

Regulamin Programu motywacyjnego Regulamin Programu motywacyjnego SygmaGo 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu motywacyjnego SygmaGo (zwany dalej Regulaminem Programu ) określa zasady uczestnictwa w Programie motywacyjnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BIKINI

REGULAMIN KONKURSU BIKINI REGULAMIN KONKURSU BIKINI I. Nazwa Konkursu 1.1 Konkurs, jest urządzany pod nazwą BIKINI (zwany dalej Konkursem) II. Nazwa podmiotu organizującego Konkurs 2.1 Organizatorem Konkursu jest Bielenda Kosmetyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bon ton. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

Regulamin Promocji Bon ton. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: z dnia 15 czerwca 2015 roku Regulamin Promocji Bon ton I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Promocja akcja promocyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo