PROGRAM PROFESJONALNY MALARZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM PROFESJONALNY MALARZ"

Transkrypt

1 Regulamin dla firm remontowo-budowlanych świadczących usługi malarskie uczestniczących w Programie Profesjonalny Malarz I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania oraz warunki udziału w programie lojalnościowym Program Profesjonalny Malarz, zwanym w dalszej części Regulaminu PPM, w zakresie adresowanym do firm remontowo-budowlanych świadczących usługi malarskie. 2. Organizatorem PPM jest spółka Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01 531) przy ulicy Wybrzeże Gdyńskie 6d, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem , NIP , REGON , o kapitale zakładowym zł., zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem. 3. Koordynacją programu z ramienia Organizatora zajmuje się agencja Jobdone Marketing & Sales Support Cezary Jasiczak, Puszczykowo, ul. Czarna 4 ( Koordynator ). 4. PPM organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres 9 miesięcy począwszy od dnia 1 kwietnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, a jego rozstrzygnięcie i wyłonienie finalistów nastąpi w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 stycznia 2015 roku. 5. PPM polega na premiowaniu najlepszych firm remontowo-budowlanych świadczących usługi malarskie poprzez przekazywanie jego Uczestnikom, o których mowa w pkt. II Regulaminu po spełnieniu warunków określonych w pkt. III VI Regulaminu przewidzianych w nim nagród. II. Uczestnicy PPM 1. Uczestnikami PPM mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy przyznają zdolność prawną, które w dniu przystąpienia do PPM spełniają łącznie następujące warunki: a) posiadają miejsce stałego zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, b) dokonają zakupów produktów marki Nobiles lub Sikkens dla potrzeb prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, innej niż działalność dystrybucyjna, mającej na celu wykorzystanie wymienionych wyżej produktów w związku z wykonywanymi usługami (np. jako firma wykonawcza lub malarska), c) wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Organizatora, jak również w zakresie prowadzonych akcji promocyjnych oraz zgodę na przekazywanie przez Organizatora niezamówionych informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez SMS-y i pocztę elektroniczną, d) wyrażą zgodę na treść Regulaminu oraz na udział w PPM, e) zgoda, o której mowa w ppkt. 1 lit. c) i d) wyrażana jest poprzez podpis składany na Formularzu Rejestracyjnym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 2. W PPM nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu PPM na zlecenie Organizatora. 3. Uczestnictwo w PPM jest dobrowolne, a przystąpienie do programu może nastąpić w dowolnym momencie w okresie jego trwania, tj. od 1 kwietnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. III. Zasady uczestnictwa 1. Aby wziąć udział w PPM należy udać się do sklepu uczestniczącego w PPM i wypełnić Formularz Rejestracyjny. Informacja o uczestnictwie danego sklepu w PPM jest dostępna w danym sklepie.

2 Informacja pomocnicza w tym zakresie będzie znajdowała się na stronach oraz jednak informacja ta może być nieaktualna ze względu niemożliwych do uniknięcia opóźnień w jej aktualizacji. 2. W ramach PPM przyznawane będą następujące nagrody: a) miesięczne Nagrody gwarantowane, b) kwartalne Nagrody dla najlepszych malarzy, c) Nagroda główna 3. W przypadku skorygowania faktur zakupu produktów branych pod uwagę przy udziale w PPM, Uczestnik utraci prawo do świadczeń otrzymanych w związku z jego udziałem w PPM, jeśli korekta tych faktur ma wpływ na prawo do którejkolwiek z nagród przewidzianych w Regulaminie. W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim, Uczestnik zobowiązany będzie, w terminie 7 dni od dnia takiej korekty, do zwrotu Organizatorowi otrzymanych nagród w stanie nienoszącym śladów użytkowania lub wartości rynkowej nagród, bez względu na to, kiedy taka korekta nastąpi. IV. Miesięczne Nagrody gwarantowane. 1. Nagrodę gwarantowaną otrzymuje każdy Uczestnik, który w danym miesiącu dokona jednorazowo zakupu produktów marki Nobiles lub Sikkens o wartości określonej w przesłanym mu w danym miesiącu SMS-ie promocyjnym ( SMS promocyjny ). Przez zakup jednorazowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, rozumie się zakupy dokonane w danym miesiącu kalendarzowym, dokonane w jednym sklepie. Zakupy dokonane w różnych sklepach nie sumują się w zakresie nabycia prawa do nagrody gwarantowanej. 2. Po dokonaniu zakupu, o którym mowa w ppkt. 1 Uczestnik uprawniony jest do odbioru Nagrody gwarantowanej. 3. Niezależnie od wartości dokonanych w danym miesiącu zakupów, o których mowa w pkt. 1, każdy Uczestnik uprawniony jest do otrzymania tylko jednej Nagrody gwarantowanej. 4. Nagrodą gwarantowaną są spodnie malarskie o wartości co najmniej 35 zł brutto lub narzędzie o przeznaczeniu ogólnobudowlanym wskazane na stronach: i Każdorazowo nagroda gwarantowana jest wskazywana w SMSie promocyjnym. 5. Nagrody gwarantowane przyznawane są według zasad opisanych w ppkt. 1 4 w każdym z kolejnych 9 miesięcy trwania PPM, tj. od kwietnia do grudnia 2014 roku. V. Kwartalne Nagrody dla najlepszych malarzy. 1. Co kwartał (tzn. za każdy z następujących okresów: , , ) przyznawane są Nagrody dla najlepszych malarzy, wyłanianych na podstawie Rankingu najlepszych malarzy tworzonego odrębnie dla produktów marki Nobiles oraz produktów marki Sikkens. 2. Ranking najlepszych malarzy Nobiles powstaje w oparciu o podsumowanie wartości faktur, z tytułu zakupów produktów marki Nobiles dokonanych przez Uczestników PPM, wystawionych w okresie danego kwartału, w sklepach uczestniczących w PPM, odrębnie dla każdego z 4 utworzonych w tym celu regionów. Mapka regionów stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, przy czym o przynależności do danego regionu decyduje adres, wskazany przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym, a przynależność ta pozostaje bez zmian przez cały okres trwania PPM, określony w pkt. I Ranking najlepszych malarzy Sikkens powstaje w oparciu o podsumowanie wartości faktur, z tytułu zakupów produktów marki Sikkens dokonanych przez Uczestników PPM, wystawionych w okresie danego kwartału dla terytorium całego kraju.

3 4. Pod uwagę przy tworzeniu rankingów, o których mowa w pkt. 2 i 3 brane są tylko te faktury, przy wystawianiu których Uczestnik PPM okazał w sklepie biorącym udział w PPM SMS-a promocyjnego z danego miesiąca z zawartym tam kodem. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przy rankingach, o których mowa zdaniu poprzednim, mogą być brane pod uwagę także paragony zgłoszone przez Uczestnika PPM za pośrednictwem sklepu biorącego udział w PPM, o ile taki paragon zostanie zaakceptowany przez Organizatora, jako faktura w rozumieniu Regulaminu, przy czym taka akceptacja wymaga uprzedniego zgłoszenia danego paragonu oraz wskazania okoliczności uzasadniających, że towary wskazane na paragonie nabył Uczestnik PPM, dokonanego pod adresem poczty elektronicznej: Organizator jest uprawniony do odmowy akceptacji paragonu bez podania przyczyny; dopiero po uzyskaniu odpowiedzi potwierdzającej akceptację, Uczestnik PPM jest uprawniony do zgłoszenia w sklepie biorącym udział w PPM danego paragonu, jako faktury w rozumieniu Regulaminu. 5. Przy tworzeniu rankingu obowiązuje zasada, że im wyższa jest wartość brutto faktur, tym wyższe miejsce w rankingu zajmuje dany Uczestnik. 6. Do otrzymania nagrody za dany kwartał (tj. Nagrody dla najlepszych malarzy Nobiles/Sikkens), o której mowa w ppkt. 1 uprawnieni są: a) Uczestnicy zajmujący pierwsze 24 miejsca w każdym z 4 regionalnych Rankingach najlepszych malarzy Nobiles, tj. łącznie 96 Uczestników, b) Uczestnicy zajmujący pierwsze 3 miejsca w Rankingu najlepszych malarzy Sikkens. 7. Specyfikacja nagród kwartalnych stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 8. Rankingi najlepszych malarzy Nobiles i Sikkens (kwartalne oraz finałowy) dostępne są w sklepie, w którym Uczestnik PPM dokonał rejestracji. Dopuszczalne jest także publikowanie rankingów, o których mowa w zdaniu poprzednim, w ostatnich 3 miesiącach okresu trwania PPM, określonego w punkcie I.4. VI. Nagroda główna 1. Po upływie okresu trwania PPM, tj. po dniu 31 grudnia 2014 roku zostaną wyłonieni finaliści programu, którzy wezmą udział w rywalizacji o nagrodę główną, która odbędzie się na torze wyścigowym w Bednarach. Rywalizacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, będzie polegała na uczestnictwie w wyścigu samochodowym oraz w dyscyplinach merytorycznych, związanych z działalnością Uczestników. 2. Status finalisty i prawo udziału w rywalizacji, o której mowa w ppkt. 1 otrzyma: a) 12 Uczestników PPM, którzy zajęli pierwsze miejsca w Rankingu najlepszych malarzy Nobiles w poszczególnych kwartałach w każdym z 4 regionów przy czym, jeśli Uczestnik PPM zajmie pierwsze miejsce w co najmniej dwóch rankingach kwartalnych, do udziału w rywalizacji, o której mowa w ppkt. 1 uprawniony jest tylko w oparciu o wygraną w pierwszym rankingu kwartalnym, a w następnych na jego miejsce wchodzi Uczestnik PPM będący następny w kolejności, b) 12 Uczestników PPM, z wyłączeniem Uczestników, o których mowa w punkcie a) powyżej, którzy zajmą najwyższe miejsca w rankingu ogólnopolskim najlepszych malarzy Nobiles utworzonym na podstawie zestawienia sum wartości brutto wszystkich faktur wystawionych z tytułu zakupu przez Uczestników PPM produktów marki Nobiles, przy czym każdy ze wskazanych Uczestników PPM musi zarejestrować faktury z wykorzystaniem (punkt V.4) co najmniej 6 miesięcznych SMS-ów promocyjnych, aby uzyskać status finalisty i prawo udziału w rywalizacji, o której mowa w ppkt. 1, c) 3 Uczestników PPM, którzy zajęli pierwsze miejsca w Rankingu najlepszych malarzy Sikkens w poszczególnych kwartałach, przy czym każdy ze wskazanych Uczestników PPM musi zarejestrować faktury z wykorzystaniem (punkt V.4) co najmniej 6 miesięcznych SMS-ów promocyjnych, aby uzyskać

4 status finalisty i prawo udziału w rywalizacji, o której mowa w ppkt. 1 przy czym, jeśli Uczestnik PPM zajmie pierwsze miejsce w co najmniej dwóch rankingach kwartalnych, do udziału w rywalizacji, o której mowa w ppkt. 1 uprawniony jest tylko w oparciu o wygraną w pierwszym rankingu kwartalnym, a w następnych na jego miejsce wchodzi Uczestnik PPM będący następny w kolejności, przy czym jeśli żaden z uczestników, o których mowa w ppkt. 2 b) albo c) nie spełni wymogu zarejestrowania faktur z wykorzystaniem co najmniej 6 miesięcznych SMS-ów promocyjnych, albo liczba uczestników będzie mniejsza niż odpowiednio 12 albo 3, w następnej kolejności brani pod uwagę są ci Uczestnicy, którzy zarejestrowali faktury z wykorzystaniem co najmniej 5 miesięcznych SMS-ów promocyjnych, aż do uzupełnienia liczby uczestników do odpowiednio 12 albo 3. Jeśli nadal liczba uczestników będzie mniejsza, zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio do Uczestników, którzy zarejestrowali faktury z wykorzystaniem co najmniej, kolejno, 4, 3, 2 miesięcznych SMS-ów promocyjnych, ponadto jeśli dany Uczestnik PPM spełniałby warunki uprawniające go do udziału w rywalizacji, o której mowa w ppkt. 1 zarówno zgodnie z punktami 2 c) oraz jednym z następujących: 2a) albo 2 b), jest on uprawniony do udziału w rywalizacji w oparciu o tę klasyfikację, w której uzyskał on wyższą sumę wartości brutto faktur, o których mowa w pkt. 2 a), 2 b) i 2 c). W klasyfikacji, w której Uczestnik PPM, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uzyskał niższą sumę wartości brutto faktur, na jego miejsce wchodzi Uczestnik będący następny w kolejności. 3. Każdy z uczestników, o których mowa w ppkt. 2 powyżej, zostanie poinformowany o prawie uczestnictwa w rywalizacji, o której mowa w pkt. 1 powyżej, pocztą elektroniczną oraz listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, wysłanymi na adresy podane w Formularzu Rejestracyjnym bądź inne wskazane pisemnie przez Uczestnika, w terminie do dnia roku. 4. Szczegółowe zasady rywalizacji, o której mowa w ppkt. 1 oraz sposób wyłonienia zdobywcy nagrody głównej określi Regulamin Finału PPM na torze wyścigowym w Bednarach, który będzie dostępny dla jej uczestników przed rozpoczęciem rywalizacji, a najpóźniej w dniu Wielkiego Finału, którego data będzie wskazana w zawiadomieniu, o którym mowa w ppkt. 3 powyżej. 5. Nagrodą główną PPM jest samochód marki Mercedes Citan, którego szczegółowa specyfikacja zawarta jest w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 19% wartości nagrody rzeczowej, na pokrycie zobowiązań podatkowych, związanych z jej otrzymaniem. VII. Wydanie nagród 1. Uczestnik PPM, który spełnia wymagania określone w pkt. II i III Regulaminu, otrzyma w każdym miesiącu SMS promocyjny o następującej treści: (w tym miejscu każdorazowo podana zostanie nagroda gwarantowana) gratis przy zakupie produktów Nobiles/Sikkens za minimum (w tym miejscu każdorazowo podana zostanie kwota) zł brutto. Tylko w sklepach biorących udział w Programie Profesjonalny Malarz. Twój kod promocyjny na bieżący miesiąc: (w tym miejscu każdorazowo podany zostanie kod). Regulamin dostępny na: Treść zawarta w SMSie może odbiegać od zapisu, o którym mowa w zdaniach poprzednich, o ile nie zmienia to istotnych zasad PPM. 2. Ustala się następujące miejsca i terminy wydawania nagród: a) miesięczna nagroda gwarantowana wydawana jest w bezpośrednio w sklepie, po dokonaniu przez Uczestnika zakupu, uprawniającego do miesięcznej nagrody gwarantowanej, najpóźniej w terminie 40 dni od zakończenia danego miesiąca, b) kwartalna Nagroda dla najlepszych malarzy wysłana zostanie przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru na adres podany w Formularzu Rejestracyjnym bądź inny pisemnie wskazany przez Uczestnika, w terminie 21 dni od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, tj. danego kwartału,

5 c) zwycięzca finału PPM zostanie poinformowany o miejscu i terminie wręczenia nagrody głównej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru wysłanym na adres podany w Formularzu Rejestracyjnym bądź inny wskazany pisemnie przez Uczestnika, w terminie do dwóch tygodni od dnia rywalizacji, o której mowa w punkcie VI.1 Regulaminu; świadczenie pieniężne, o którym mowa w pkt. VI.5 powyżej, płatne będzie na rachunek bankowy wskazany przez zwycięzcę finału PPM pisemnie, pod rygorem nieważności. 3. Wyłączona jest odpowiedzialność Organizatora z tytułu rękojmi za wady miesięcznej nagrody gwarantowanej, kwartalnych nagród dla najlepszych malarzy oraz nagrody głównej, co nie pozbawia Uczestników PPM praw z tytułu gwarancji producenta, o ile taka została udzielona. 4. Nagrody przyznawane w PPM nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną lub na inny towar. 5. Prawa do nagrody nie można przenieść na inną osobę. 6. W przypadku braku możliwości przekazania nagrody zgodnie z Regulaminem, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, mimo podjęcia dwukrotnej próby dostarczenia nagrody, prawo do otrzymania nagrody przez Uczestnika wygasa. 7. Ilekroć niniejszy Regulamin przewiduje dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie zobowiązań podatkowych, Uczestnikowi przysługuje ona wyłącznie w wysokości wskazanej w Regulaminie PPM, nawet jeśli zobowiązania podatkowe Uczestnika będą wyższe. VIII. Postępowanie reklamacyjne 1. Reklamacje dotyczące przebiegu programu lojalnościowego PPM mogą być przesyłane na piśmie na adres Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, Warszawa z dopiskiem Program Profesjonalny Malarz reklamacja, nie później niż w terminie 60 dni od daty zakończenia okresu trwania PPM. 2. Pisemna reklamacja musi zawierać dane Uczestnika składającego reklamację tj. w szczególności imię i nazwisko lub firmę, dokładny adres, numer telefonu, opis i uzasadnienie reklamacji oraz żądanie Uczestnika związane z reklamacją. 3. Organizator dołoży starań, aby rozpatrzyć reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania. 4. Powiadomienie o rozpatrzeniu reklamacji zostanie dokonane na piśmie na adres wskazany w reklamacji. 5. Decyzja Organizatora dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń na podstawie przepisów prawa. IX. Przetwarzanie danych osobowych 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją PPM jest Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01 531), przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D. 2. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie PPM, wydanie nagród w PPM oraz prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług Organizatora, jak również w zakresie prowadzonych akcji promocyjnych. 3. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o zmianach danych. 4. Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie przez Uczestnika lub niewyrażenie przez niego zgody na ich przetworzenie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia PPM, uniemożliwia wydanie nagród. X. Postanowienia końcowe 1. Organizator zastrzega sobie możliwość jednostronnego dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Organizator uprawniony jest do zmian Regulaminu w szczególności w przypadku stwierdzenia

6 oczywistych omyłek pisarskich lub konieczności wprowadzenia zmian do systemu weryfikacji poprawności i rzetelności wprowadzania faktur do aplikacji internetowej PPM, a także prawidłowości ustalania rankingów, o których mowa w Regulaminie. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianach Regulaminu z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zmiany Regulaminu w tym trybie nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników, jak też dotyczyć istotnych jego postanowień. 2. Uczestnicy we własnym zakresie wykonują obowiązki publicznoprawne w związku z ewentualnym otrzymaniem nagrody lub udziałem w rywalizacji, o której mowa w punkcie VI.1, w szczególności są zobowiązani odprowadzić podatek dochodowy w związku z otrzymaniem nagrody lub udziałem w rywalizacji, o której mowa w punkcie VI Nagrody w PPM nie są ustanawiane, przyznawane ani wręczane w zamian za nadużycie jakichkolwiek uprawnień lub niedopełnienie jakichkolwiek obowiązków ciążących na Uczestnikach ani na osobach upoważnionych do odbioru nagród w imieniu Uczestników. 4. Uczestnicy mają możliwość sprawdzenia swojej pozycji w rankingach w sklepach uczestniczących w PPM. 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www. profesjonalnymalarz.nobiles.pl oraz w sklepach uczestniczących w PPM oraz pod numerem infolinii Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem PPM będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 7. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

7 Załącznik nr 1 do regulaminu dla firm remontowo-budowlanych świadczących usługi malarskie uczestniczących w Programie Profesjonalny Malarz PROGRAM PROFESJONALNY MALARZ DANE UCZESTNIKA proszę wypełniać DRUKOWANYMI literami pola oznaczone są obowiązkowe imię nazwa firmy NIP adres nazwisko ulica nr kod pocztowy miejscowość lub REGON nr telefonu kom. INFORMACJA O FIRMIE W CZYM SPECJALIZUJE SIĘ PAŃSTWA FIRMA? malowanie wnętrz obiektów prywatnych malowanie budynków wielkopowierzchniowych pieczątka sklepu inne (jakie) WIELKOŚĆ FIRMY / ILOŚĆ ZATRUDNIONYCH OSÓB: więcej niż 10 Zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144, poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną: wyrażam zgodę na otrzymywanie na wyżej wymienione adresy środków komunikacji elektronicznej ( , tel. komórkowy) nie zamówionych informacji handlowych od Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-531), przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D. Zgodnie z ustawą z 29 września 1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 883 ) o ochronie danych osobowych: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb marketingowych firmy Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-531), przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D. Zapoznałem/-am się i akceptuję regulamin Programu Profesjonalny Malarz. miejsce i data czytelny podpis uczestnika PROGRAM PROFESJONALNY MALARZ

8 Załącznik nr 2 do regulaminu dla firm remontowo-budowlanych świadczących usługi malarskie uczestniczących w Programie Profesjonalny Malarz Mapa Polski z podziałem na 4 regiony

9 Załącznik nr 3 do regulaminu dla firm remontowo-budowlanych świadczących usługi malarskie uczestniczących w Programie Profesjonalny Malarz Specyfikacja nagród kwartalnych Kwartał I: ( ) 1. miejsce: Młot wielofunkcyjny Milwaukee moc 770 W cena rynkowa brutto do 1500 zł 2. miejsce: aparat Canon 1100 D 12.2 Mpix cena rynkowa brutto do 1000 zł 3. miejsce: szlifierka kątowa Milwaukee AGV XPD cena rynkowa brutto do 600 zł miejsca od 4 do 96: przedłużacz na bębnie YATO METAL 30 m cena rynkowa brutto do 300 zł Kwartał II: ( ) 1. miejsce: pistolet natryskowy EasyMax WP II AC Graco cena rynkowa brutto do 1500 zł 2. miejsce: projektor Led Philips PPX 1430/EU - cena rynkowa brutto do 1000 zł 3. miejsce: Myjka Bosch - AQT Plus - cena rynkowa brutto do 600 zł miejsca od 4 do 96: radio Milwaukee specjalne na budowę - cena rynkowa brutto do 300 zł Kwartał III: ( ) 1. miejsce: tablet Apple ipad Retina 16 GB - cena rynkowa brutto do 1500 zł 2. miejsce: MILWAUKEE Wiertarka HDE 13 - cena rynkowa brutto do 1000 zł 3. miejsce: Pilarka tarczowa Makita moc 950W - cena rynkowa brutto do 600 zł miejsca od 4 do 96: bon paliwowy Orlen o wartości 300 zł brutto - cena rynkowa brutto do 300 zł

10 Załącznik nr 4 do regulamin dla firm remontowo-budowlanych świadczących usługi malarskie uczestniczących w Programie Profesjonalny Malarz Specyfikacja Nagrody Głównej MERCEDES-BENZ Model: Citan 109 CDI Furgon Univan 3081 mm extradługi

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję..

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję.. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Złota promocja, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest BEAM P. Podbielski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świerczewskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZĄDZENIA MARKI POLAR

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZĄDZENIA MARKI POLAR REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZĄDZENIA MARKI POLAR 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZĄDZENIA MARKI POLAR zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją, jest WHIRLPOOL

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii AddWash oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

pełnowymiarowych pralek ładowanych od frontu o głębokości 60cm i suszarek do bielizny dostępne

pełnowymiarowych pralek ładowanych od frontu o głębokości 60cm i suszarek do bielizny dostępne REGULAMIN PROMOCJI Łącznik gratis I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Łącznik gratis zwanej dalej Promocją, jest firma Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolejowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zyskaj jeszcze więcej (dalej Konkurs ). 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRP

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRP REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRP dla Ciebie 1 Organizator i uczestnicy sprzedaży premiowej 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa przedmiot i zasady uczestnictwa w akcji sprzedaży premiowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy.

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy. Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Powerstick 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu odkurzaczy oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla konsumentów, prowadzonej pod nazwą Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WIOSENNEGO KONKURSU MOODO (dalej: Regulamin)

REGULAMIN WIOSENNEGO KONKURSU MOODO (dalej: Regulamin) REGULAMIN WIOSENNEGO KONKURSU MOODO (dalej: Regulamin) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu Wiosenny Konkurs Moodo (dalej : Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych.

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Do wygrania worek nagród od Św. Mikołaja

Regulamin Konkursu. Do wygrania worek nagród od Św. Mikołaja Regulamin Konkursu Do wygrania worek nagród od Św. Mikołaja 1 [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Do wygrania

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. 600 sklepów Delikatesów Centrum. 1. Warunki Ogólne

Regulamin promocji. 600 sklepów Delikatesów Centrum. 1. Warunki Ogólne Regulamin promocji 600 sklepów Delikatesów Centrum 1. Warunki Ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą 600 sklepów

Bardziej szczegółowo

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH REGULAMIN Krzyżówki Agro-Sieć opublikowanej w Katalogu Wiosna 2017 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w krzyżówce 2. Organizatorem krzyżówki jest: Agro-Sieć Sp. z

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria urodzinowa (zwana dalej Loterią ). 2. Organizatorem loterii jest,,real,-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka.

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka. REGULAMIN KONKURSU Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie (02-235), przy ul. Równoległa 4a, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - (dalej Akcja marketingowa lub Promocja ) jest sprzedażą premiową przeznaczona dla Uczestników dokonujących zakupów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL

REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Programu pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu Programem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje REGULAMIN KONKURSU Włączamy Emocje I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Włączamy Emocje, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Tatrzańskiej

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs z okazji Dnia Kobiet, zwanego dalej: Konkursem, jest Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat gwarancji na sprzęt do zabudowy marki Zelmer. wersja 2. uwzględniająca dodanie dwóch nowych Urządzeń AGD do zabudowy - obowiązująca od 08.12.2015 r. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Codziennie Ty (zwanej dalej: Promocją) jest agencja Q&A Communications z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). Podmiotem urządzającym Loterię jest Grymark Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN 1. Nazwa Loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. 2. Nazwa podmiotu organizującego Loterię

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4 REGULAMIN PROMOCJI Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów 1. WSTĘP 1. Organizatorem Sprzedaży Premiowej pod nazwą Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów zwanej dalej Sprzedażą premiową, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne Poznań, dnia 27.03. 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie Warunki ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Konkurs Poranne Przebudzenie, w dalszej części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY?

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? 1. Kup komplet czterech nowych opon zimowych Michelin do samochodu osobowego, 4x4 lub suv w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Doładuj telefon w BZWBK24 mobile

Regulamin konkursu Doładuj telefon w BZWBK24 mobile 1 Regulamin konkursu Doładuj telefon w BZWBK24 mobile Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa tryb i zasady przeprowadzenia konkursu z nagrodami pod nazwą Doładuj telefon w BZWBK24 mobile.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja odbiór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ

REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ I. ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem Konkursu Podaj dalej Firmy KOL-DENTAL, zwanego dalej Konkursem, jest KOL-DENTAL z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI POLAR

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI POLAR REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI POLAR 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI POLAR zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją, jest Whirlpool

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz I. Organizator Konkursu 1. Konkurs Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Akcja - akcja marketingowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Serwis Stołowy Twoich Marzeń zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ "HEAVY DUTY MASTERS" Obowiązuje od 1 października 2015 roku

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ HEAVY DUTY MASTERS Obowiązuje od 1 października 2015 roku REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ "HEAVY DUTY MASTERS" Obowiązuje od 1 października 2015 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Motywacyjnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin )

REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin ) REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin ) 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Mieszkaj Bezpiecznie (dalej Promocja ) jest Open Finance S.A., z siedzibą w Warszawie, przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu BIEG PO WIEDZĘ Z NAGRODAMI

Regulamin konkursu BIEG PO WIEDZĘ Z NAGRODAMI Regulamin konkursu BIEG PO WIEDZĘ Z NAGRODAMI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Określenie organizatora Konkursu Organizatorem konkursu pod nazwą BIEG PO WIEDZĘ Z NAGRODAMI, zwanego dalej Konkursem, jest ADAMA

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe"

Regulamin promocji Kupon rabatowy na żelazko systemowe Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą "Kupon rabatowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu poleceń w Sumpto

Regulamin programu poleceń w Sumpto Regulamin programu poleceń w Sumpto I. 1. Definicje 1. Ilekroć w Regulaminie użyte zostają poniższe pojęcia pisane wielką literą, rozumie się przez nie: a) Organizator Sumpto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride REGULAMIN Promocji Promocja Joyride I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Joyride, zwanej dalej Promocją, jest Sony Europe Limited Sp. z o.o oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL

Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL 1 Definicje 1. Promocja - w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza akcję promocyjną organizowaną i prowadzoną na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem

Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ RABAT

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ RABAT REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ RABAT 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej promocji urządzeń do stylizacji włosów Rowenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu plastycznego pod nazwą Gepard Chester w moim przedszkolu, zwanego dalej: Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Program Partnerski Banfi Sp. z o.o. zwany dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Konsumenckiej SheFoot Laur Konsumenta satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy

REGULAMIN Promocji Konsumenckiej SheFoot Laur Konsumenta satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy REGULAMIN Promocji Konsumenckiej SheFoot Laur Konsumenta satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy I. Nazwa i cel promocji 1.1. Promocja konsumencka pod nazwą SheFoot Laur Konsumenta satysfakcja gwarantowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI INNOWACJA DRUKU DLA TWOJEJ FIRMY

REGULAMIN PROMOCJI INNOWACJA DRUKU DLA TWOJEJ FIRMY REGULAMIN PROMOCJI INNOWACJA DRUKU DLA TWOJEJ FIRMY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja prowadzony jest pod nazwą Innowacja druku dla Twojej firmy (dalej Promocja ). 2. Niniejszy regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie!

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! Definicje: Akcja Promocyjna: sprzedaż premiowa produktów z rabatem modeli sprzętu marki Mastercook wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707. Dane osobowe

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707. Dane osobowe REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15A, zarejestrowana w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio.

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio. REGULAMIN akcji promocyjnej 40 zł w prezencie na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki i bezpłatnej Nawigacji NaviExpert po zakupie wybranych modeli telefonów marki Prestigio. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung

Regulamin Promocji 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung Regulamin Promocji 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1) Produkt wybrane modele telewizorów marki Samsung wprowadzone do obrotu przez

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem Definicje: Akcja: sprzedaż premiowa modeli pralek marki Siemens wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu o nazwie Pralka marki Siemens

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Kino od kuchni (dalej Konkurs ). 2. Przedmiotem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Fachowy wybór. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin promocji Fachowy wybór. 1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji Fachowy wybór 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki udziału w promocji Fachowy wybór (dalej Promocja ). 2. Organizatorem promocji jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Kupon na Biathlon 4D

Regulamin promocji Kupon na Biathlon 4D Regulamin promocji Kupon na Biathlon 4D 1 INFORMACJE OGÓLNE BASF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 154, 02-326 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu lojalnościowego 2014/15

Regulamin. Programu lojalnościowego 2014/15 Regulamin Programu lojalnościowego 2014/15 Regulamin z dnia 01.08.2014r. I. Postanowienia ogólne. 1. Nazwa niniejszego programu lojalnościowego brzmi DARO Super Partner, w dalszej części regulaminu zwanego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S D L A P A R T N E R Ó W

R E G U L A M I N K O N K U R S D L A P A R T N E R Ó W R E G U L A M I N K O N K U R S D L A P A R T N E R Ó W P R O M O C J A " P R Z E Ł O M W D R U K U - W I E L O F U N K C Y J N E U R Z Ą D Z E N I A HP Z O P R O G R A M O W A N I E M D R E RYK I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkursu promocyjnego PAOLA ROZGRZEWA dla sprzedawców i właścicieli sklepów detalicznych. 1 Nazwa konkursu Promocyjnego

REGULAMIN konkursu promocyjnego PAOLA ROZGRZEWA dla sprzedawców i właścicieli sklepów detalicznych. 1 Nazwa konkursu Promocyjnego REGULAMIN konkursu promocyjnego PAOLA ROZGRZEWA dla sprzedawców i właścicieli sklepów detalicznych 1 Nazwa konkursu Promocyjnego 1. Konkurs promocyjny prowadzony będzie pod nazwą PAOLA ROZGRZEWA. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator firma VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowiaków 34,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA I. ORGANIZATORZY 1. Konkurs pt. Promedica24 Moja historia (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez: Promedica Care Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż premiowa Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2014

Sprzedaż premiowa Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2014 Sprzedaż premiowa Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2014 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wyrazy użyte w niniejszym regulaminie rozpoczynające się wielką literą mają następujące znaczenie: Fortuna "FORTUNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Zarejestruj się na portalu myopelservice i wygraj wymianę oleju gratis!, zwanej dalej PROMOCJĄ, jest firma General

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Dzień Kobiet z Kinem Helios

Regulamin konkursu Dzień Kobiet z Kinem Helios Regulamin konkursu Dzień Kobiet z Kinem Helios 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, określa zasady i warunki na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Dzień Kobiet z Kinem Helios, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

3. Organizator jest Wydawcą czasopisma Magazyn Aptekarski, zwanego dalej Czasopismem.

3. Organizator jest Wydawcą czasopisma Magazyn Aptekarski, zwanego dalej Czasopismem. OŚWIADCZENIE Organizator Krzyżówki publikowanej w magazynie "Magazyn Aptekarski" Świat Zdrowia S.A, z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 52, zgodnie z regulaminem ( 3, pkt. 4) informuje o zawieszeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI TP-LINK POLSKA SP. Z O.O. Kup smartfon Neffos i wybierz sobie prezent

REGULAMIN PROMOCJI TP-LINK POLSKA SP. Z O.O. Kup smartfon Neffos i wybierz sobie prezent REGULAMIN PROMOCJI TP-LINK POLSKA SP. Z O.O. Kup smartfon Neffos i wybierz sobie prezent 1. [Postanowienia ogólne] 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady i sposób prowadzenia kampanii promocyjnej

Bardziej szczegółowo