III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE"

Transkrypt

1 III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE Po zajęciach uczestnik: zna stosowane podczas budowy arkuszy egzaminacyjnych taksonomie celów kształcenia, operacjonalizuje cele kształcenia, zna treść zapisów zawartych w podstawach programowych, standardach wymagań egzaminacyjnych oraz informatorach bądź syllabusach, właściwych dla danego typu egzaminu, analizuje polecenia zawarte w zadaniach pisemnych oraz w tematach i zestawach zadań na egzamin wewnętrzny bądź praktyczny, przyporządkowuje zadania odpowiednim standardom wymagań egzaminacyjnych oraz zapisom w podstawach programowych, rozróżnia rodzaje, formy i typy pisemnych zadań testowych ze szczególnym uwzględnieniem zadań otwartych oraz ocenia ich poprawność, rozumie zasady konstruowania wszystkich rodzajów i form zadań, posługuje się pojęciami: taksonomia celów kształcenia, operacjonalizacja celów, zadanie egzaminacyjne, podstawa programowa, standardy wymagań egzaminacyjnych, informator/syllabus, forma, rodzaj, typ i odmiana zadania egzaminacyjnego, arkusz egzaminacyjny, plan ogólny oraz kartoteka (plan szczegółowy) testu egzaminacyjnego, model oceniania, klucz/schemat poprawnej odpowiedzi, klucz/schemat punktowania zadań, kryteria oceniania, trafność, rzetelność, obiektywizm, tworzy modele oceniania zadań (tj. schematy poprawnych odpowiedzi, schematy punktowania, kryteria oceniania zadań RO), posługuje się przygotowanymi przez CKE modelami oceniania zadań egzaminacyjnych, zna cechy dobrego zadania, testu egzaminacyjnego i egzaminu, *konstruuje zestawy tematów i zadań do części wewnętrznej egzaminu maturalnego, *formułuje pytania kierowane do ucznia podczas wewnętrznej części egzaminu maturalnego. * Dotyczy szkolenia kandydatów na egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz języków obcych. 23

2 PSYCHOMOTORYCZNE CELE KSZTAŁCENIA (ujęcie taksonomiczne wg B. Niemierki) POZNAWCZE WYCHOWAWCZE (praktyczne) (intelektualne) (motywacyjne - emocjonalne) POZIOM KATEGORIA POZIOM KATEGORIA POZIOM KATEGORIA I. DZIAŁANIA A. Naśladowanie A. Zapamiętywanie wiadomości I. WIADOMOŚCI I. DZIAŁANIA A. Uczestnictwo w działaniu B. Odtwarzanie działania B. Zrozumienie wiadomości (wyjaśnianie) B. Podejmowanie działania II. UMIEJĘTNOŚCI C. Sprawność działania w stałych warunkach (typowych) II. UMIEJĘTNOŚCI C. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych II. POSTAWY C. Nastawienie na działanie D. Sprawność działania w zmiennych warunkach D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych D. System działań (internalizacja wartości) 24

3 Taksonomia celów nauczania ABC (B. Niemierki) Źródło: D. Sołtys, M. K. Szmigel, Doskonalenie kompetencji nauczyciela w zakresie diagnozy edukacyjnej, Kraków 1997 Kategorie taksonomiczne Zakres Niezbędne czynności ucznia Cele nauczania wyrażone wieloznacznie przy użyciu czas. operacyjnych Poziom I. Wiadomości Kategoria A: Zapamiętywanie wiadomości Wiadomości mogą dotyczyć terminologii, faktów, praw i teorii naukowych, konwencji i klasyfikacji, kryteriów oceny, zasad działania, procedur i algorytmów, metodologii badań. Wiadomości są zapamiętywane, jeżeli uczeń jest w stanie odszukać je w pamięci, sprawdzić kompletność i ewentualnie uzupełnić, przedstawić w formie ustnej lub pisemnej albo też wykorzystać w praktycznym działaniu. Na szczególną uwagę zasługują wiadomości dotyczące sposobów działania (rozpoznawania sytuacji, formułowania planu działania, modyfikacji działania stosownie do okoliczności). Uczeń powinien nam powiedzieć lub pokazać, jak to zrobić, ale niekoniecznie musi umieć wykonać tę czynność. wiedzieć nazwać... zdefiniować... wymienić... zidentyfikować, wyliczyć Kategoria B: Zrozumienie wiadomości Obejmuje elementarny poziom zrozumienia wiadomości, w zakresie uznanym za niezbędny na danym szczeblu nauczania przedmiotu. Tłumaczenie polega na przedstawieniu swoimi słowami lub w innej formie niż były podane (słownej, symbolicznej, graficznej, ruchowej). Interpretacja polega na syntetycznym ujęciu (streszczeniu) danych wiadomości i porównaniu ich z innymi wiadomościami. rozumieć streścić... wyjaśnić... zilustrować... rozróżnić Ekstrapolacja polega na przedłużeniu zjawiska lub ciągu wydarzeń na inne sytuacje, równoległe lub przyszłe. Informacja, która ulega przetworzeniu w czynnościach kategorii rozumienia, może być pamiętana przez ucznia lub dostarczona na poczekaniu. 25

4 Poziom II. Umiejętności Kategoria C: Zastosowanie wiadomości w sytuacjach typowych Kategoria D: Zastosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych Zastosowanie wiadomości jest to osiągnięcie wyniku o bezpośrednim lub potencjalnym znaczeniu praktycznym, oparte na prawidłowym zrozumieniu sytuacji, dostępnych danych, zasad i procedur działania oraz rodzaju oczekiwanego rozwiązania. Skuteczność czynności wyraża się tu trafnością i dokładnością wyniku. Najwyższa kategoria celów nauczania obejmuje złożone procesy umysłowe służące znalezieniu potrzebnego rozwiązania. Tu są wykorzystywane wiadomości z różnych dziedzin, a rozwiązanie jest w pewnym sensie twórcze. Na zastosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych składają się trzy główne rodzaje czynności: analiza, synteza, ocena. W złożonej czynności zastosowania wiadomości w sytuacjach problemowych mieści się jedna lub więcej czynności zastosowania wiadomości. Sytuacja, w której czynność jest wykonywana, nie powinna odbiegać od sytuacji, w jakiej czynność była ćwiczona. Także wzór czynności opanowany w toku ćwiczeń nie powinien ulegać zbyt daleko idącym modyfikacjom. Nie znaczy to jednak, że zastosowanie wiadomości może ograniczać się do odtwarzania wzoru z pamięci. Czynności całkowicie nawykowe należą do najniższej kategorii celów nauczania zapamiętywania wiadomości. 1.Analiza polegająca na wyróżnieniu elementów i związków między elementami jakiegoś stanu rzeczy lub jakiejś wypowiedzi oraz na odtworzeniu struktury tej całości. 2.Synteza polegająca na zbudowaniu modelu przeanalizowanej całości, w ujęciu jej właściwości w oryginalnie ustrukturyzowanej całości. 3.Ocena polegająca na wartościowaniu stanu rzeczy i wyniku działań przez porównanie ich z odpowiednimi modelami oraz przez odwołanie się do właściwych kryteriów teoretycznych. kształtować rozwiązać... skonstruować... zastosować... porównać... sklasyfikować.. narysować... scharakteryzować zmierzyć... wybrać sposób. kreślić... zaprojektować.. wykreślić... rozumieć dowieść... przewidzieć... zanalizować... wykryć... ocenić... zaproponować.. zaplanować Formułując cele egzaminu musimy być świadomi tego, co ma robić zdający, oraz kiedy jego działanie uznamy za osiągnięcie celu. Cele ogólne wyrażają kierunek dążeń pedagogicznych. Operacjonalizacja celów szczegółowych to formułowanie ich w postaci obserwowanych zmian i mierzalnych zachowań. Cel operacyjny to jasno wyrażone zamierzone osiągnięcie ucznia. W toku operacjonalizacji cel ogólny ulega: sprecyzowaniu, uszczegółowieniu, konkretyzacji, odarciu z otoczki emocjonalnej (literackości), upodmiotowieniu. Cechy celu operacyjnego: odpowiedni, jednoznaczny, wykonalny, obserwowalny, mierzalny, upodmiotowiony, komunikatywny, określony czasem. 26

5 ELEMENTY OPERACYJNEGO CELU KSZTAŁCENIA (wg Roberta Magera, Preparing instructional objectives, 1962) CELE OPERACYJNE 1. ZACHOWANIE UCZNIA 2. WARUNKI SKŁADNIK OPIS SKŁADNIKA PRZYKŁADY 1A. DZIAŁANIE (CZYNNOŚĆ) 1B. TREŚĆ CZYNNOŚCI 3. KRYTERIUM OSIĄGNIĘCIA (ilościowe lub jakościowe) opis zadania, które uczeń wykona lub jakie działanie ucznia nauczyciel uzna za dowód (wskaźnik) osiągnięcia celu; wyrażane jest za pomocą czasownika operacyjnego wyraża przedmiot, temat lub materiał, w stosunku do których działanie ma być wykonane opisanie okoliczności, w jakich działanie ma mieć miejsce ucznia lub w jakich będzie ono obserwowane (mogą to być dane, ograniczenia, zastrzeżenia) akceptowany poziom wykonania czynności (lub najniższy próg uznany za wystarczający) wypisze wskaże wymieni właściwości związków, w których występuje wiązanie jonowe pasma górskie w Karpatach przyczyny wybuchu II wojny światowej z pamięci na mapie fizycznej Polski na podstawie tekstu źródłowego trzy wszystkie dwie najistotniejsze 1. Uczeń wypisze z pamięci trzy właściwości związków, w których występuje wiązanie jonowe. 2. Uczeń wskaże na mapie fizycznej Polski wszystkie pasma górskie w Karpatach. 3. Uczeń wymieni dwie najistotniejsze przyczyny wybuchu II wojny światowej wskazane w tekście źródłowym. 27

6 PROCEDURY TWORZENIA ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH podstawa programowa program nauczania standardy wymagań egzaminacyjnych wewnątrzszkolne wymagania edukacyjne koncepcja egzaminu wewnątrzszkolny system oceniania plan arkusza egzaminacyjnego arkusz egzaminacyjny zadania egzaminacyjne wyniki sprawdzianu / egzaminu 28

7 OD PODSTAWY PROGRAMOWEJ DO ZADANIA EGZAMINACYJNEGO (na przykładzie egzaminu gimnazjalnego część humanistyczna) PODSTAWA PROGRAMOWA UMIEJĘTNOŚĆ PONADPRZEDMIOTOWA Skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentacja własnego punktu widzenia (...), poprawne posługiwanie się językiem ojczystym OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Budowanie wypowiedzi (...) pisanych zgodnie z intencją i okolicznościami (w związku z sytuacjami życiowymi i lekturą) STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Uczeń: II. 1) buduje wypowiedzi poprawne pod względem językowym i stylistycznym w następujących formach: (...) zaproszenie (...), 3) tworzy teksty o charakterze informacyjnym lub perswazyjnym, dostosowane do sytuacji komunikacyjnej (...). INFORMATOR KOMENTARZ DLA UCZNIA Aby napisać tekst w określonej formie, powinieneś znać jej cechy gatunkowe. Powinieneś również przekazywać myśli w sposób jasny i zrozumiały (...). Pisząc tekst, w którym zamierzasz głównie przekazać informacje, powinieneś skupić się na faktach. Tworząc tekst perswazyjny, tzn. taki, w którym starasz się kogoś do czegoś nakłonić, przekonać lub coś wytłumaczyć, możesz celowo dobierać, porządkować i oceniać informacje. (...) W zależności od tego, do kogo kierujesz swój tekst, możesz wypowiadać się językiem potocznym lub literackim. Napisz zaproszenie na ucztę w zamku. PRZYKŁADOWE ZADANIE Z INFORMATORA 29

8 OD PODSTAWY PROGRAMOWEJ DO ZADANIA EGZAMINACYJNEGO (na przykładzie egzaminu gimnazjalnego część matematyczno-przyrodnicza) PODSTAWA PROGRAMOWA UMIEJĘTNOŚĆ PONADPRZEDMIOTOWA Rozwiązywanie problemów w twórczy sposób OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Przeprowadzanie nieskomplikowanych rozumowań matematycznych. STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY - CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Uczeń: IV. 2) analizuje sytuację problemową: a) dostrzega i formułuje problem, b) określa wartości dane i szukane (określa cel), IV. 3) tworzy modele sytuacji problemowej: a) wyróżnia istotne wielkości i cechy sytuacji problemowej, b) zapisuje je w terminach nauk matematyczno-przyrodniczych, c) potrafi umiejscowić sytuacje dotyczące środowiska przyrodniczego w szerszym kontekście społecznym, IV. 4) tworzy i realizuje plan rozwiązania: a) rozwiązuje równania i nierówności stanowiące model problemu, b) układa i wykonuje procedury osiągania celu, IV. 5) opracowuje wyniki: a) ocenia wyniki, b) interpretuje wyniki, c) przedstawia wyniki. INFORMATOR KOMENTARZ DLA UCZNIA W trakcie nauki w gimnazjum powinieneś zdobyć taki zasób wiedzy, który umożliwi Ci analizowanie i rozwiązywanie nietypowych zadań problemowych. Mając do dyspozycji opis sytuacji problemowej, musisz wyróżniać w nim istotne wielkości, a w szczególności wielkości dane i szukane. (...) Umiesz tworzyć model teoretyczny sytuacji problemowej, zapisując go w postaci równania (...). Potrafisz formułować wnioski i opracowywać wyniki oraz przedstawiać je w czytelnej formie. PRZYKŁADOWE ZADANIE Z INFORMATORA Przyrodnicy muszą kupić 49 namiotów. Mają na ten cel zł. W sklepie znajdują się namioty w dwóch gatunkach. Namioty pierwszego gatunku kosztują 350 zł za sztukę, zaś drugiego gatunku 250 zł. Jaką największą liczbę namiotów pierwszego gatunku mogą kupić przyrodnicy? 30

9 OD PODSTAWY PROGRAMOWEJ DO ZADANIA EGZAMINACYJNEGO (na przykładzie egzaminu maturalnego z chemii) PODSTAWA PROGRAMOWA Cele edukacyjne Zadania szkoły Treści Osiągnięcia STANDARD 4a OPIS WYMAGAŃ Z SYLLABUSA Zdający potrafi: uzasadniać związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy prezentowanymi faktami ZADANIE Przyjrzyj się uważnie rysunkowi i wyjaśnij, dlaczego wilgotny papierek uniwersalny trzymany nad stężonym roztworem wody amoniakalnej zmieni barwę szybciej niż trzymany nad stężonym roztworem kwasu solnego. 31

10 RODZAJE I FORMY ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH Podczas konstruowania egzaminów zewnętrznych ich autorzy zastosują następujące zadania (typologia używana przez B. Niemierkę; objaśnienie skrótów na następnej stronie): Zadania lp. Rodzaj egzaminu pisemne ustne praktyczne zamknięte otwarte 1. Sprawdzian w VI klasie szkoły WW, D, PF L, KO, RO podstawowej 2. Sprawdzian w VI klasie szkoły WW, D, PF L, KO, RO podstawowej dla uczniów z trudnościami w uczeniu się 3. Sprawdzian w VI klasie szkoły WW, D, PF L, KO, RO podstawowej dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących 4. Egzamin gimnazjalny część WW, D, PF L, KO, RO humanistyczna 5. Egzamin gimnazjalny dla uczniów z WW, D, PF L, KO, RO trudnościami w uczeniu się część humanistyczna 6. Egzamin gimnazjalny dla uczniów WW, D, PF L, KO, RO niesłyszących i słabo słyszących cz. humanistyczna 7. Egzamin gimnazjalny część matematyczno-przyrodnicza WW, D, PF L, KO, RO 8. Egzamin gimnazjalny dla uczniów z WW, D, PF L, KO, RO trudnościami w uczeniu się część matematyczno-przyrodnicza 9. Egzamin gimnazjalny dla uczniów niesłyszących WW, D, PF L, KO, RO i słabo słyszących część matematyczno-przyrodnicza 10. Język polski WW, D KO, RO 11. Język angielski WW, D, PF L, KO, RO 12. Język niemiecki WW, D, PF L, KO, RO 13. Język rosyjski WW, D, PF L, KO, RO 14. Język francuski WW, D, PF L, KO, RO 15. Język hiszpański WW, D, PF L, KO, RO 16. Język włoski WW, D, PF L, KO, RO 17. Język słowacki WW, D, PF L, KO, RO 18. Język białoruski WW KO, RO 19. Język litewski WW KO, RO 20. Język ukraiński WW KO, RO 21. Języki klasyczne... WW, D RO 22. Matematyka KO, RO 23. Fizyka z astronomią WW KO, RO 24. Informatyka KO, RO 25. Biologia WW, D L, KO, RO 26. Geografia WW, D L, KO, RO 27. Chemia WW, D L, KO, RO 28. Historia PF, WW, D L, KO, RO 29. Filozofia PF, WW, D L, KO, RO 30. Historia sztuki PF, WW, D L, KO, RO 31. Historia muzyki PF, WW, D L, KO, RO 32. Wiedza o społeczeństwie PF, WW, D L, KO, RO 33. Wiedza o tańcu WW, D L, KO, RO 34. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe WW próba pracy 32

11 TYPOLOGIA PISEMNYCH ZADAŃ TESTOWYCH (wg Bolesława Niemierki) Zadania Przydatność do sprawdzania czynności z kategorii taksonomicznych Rodzaj Forma Typ A B C D Otwarte 1. Rozszerzonej odpowiedzi RO 2. Krótkiej odpowiedzi KO 3. Z luką L 4. Na dobieranie D Orientacyjny czas rozwiązywania w minutach Czynności słowne (R 1) Czynności na symbolach (R 2) Odpowiedź pojedyncza (KO 1) Wyliczanie (KO 2) Uzupełnianie (L 1) Korekta (L 2) Przyporządkowanie (D 1) Klasyfikacja (D 2) Uporządkowanie (D 3) Zamknięte 5. Wielokrotnego wyboru WW 6. Prawda-fałsz PF Jedna odpowiedź prawdziwa (WW 1) Jedna odpowiedź fałszywa (WW 2) Najlepsza odpowiedź (WW 3) Zmienna liczba prawidłowych odpowiedzi (WW 4) Wybór alternatywny (PF 1) Wybór skalowany (PF 2) , ,5 33

12 ELEMENTY WYSTĘPUJĄCE W ZADANIU EGZAMINACYJNYM (na przykładzie zadania egzaminacyjnego z chemii) Materiał wprowadzający Wstęp Polecenie (pytanie lub zdanie rozkazujące) Ograniczenia odpowiedzi Odpowiedź Schemat (model) odpowiedzi Zadania otwarte Zadania zamknięte Materiał, do którego odnosi się polecenie, przedstawiony w formie tekstu, rysunku, wykresu itp., np.: Jedną z metod wykorzystywana do oznaczania ilości SO 2 zawartego w powietrzu jest pochłanianie dwutlenku siarki w roztworze manganianu (VII) potasu. Informacja bezpośrednio poprzedzająca polecenie, np.: Zachodzi wówczas reakcja opisana równaniem: KMnO 4 + SO 2 +H 2 O K 2 SO 4 +MnSO 4 +H 2 SO 4 Najważniejsza część zadania zapisana z użyciem czasowników operacyjnych, np.: Jak zmieniła się barwa roztworu podczas przebiegu reakcji? Informacje podane w celu uniknięcia niepożądanych interpretacji, np. podaj dwa sposoby np. wybierz dwie poprawne odpowiedzi w przykładowym zadaniu: brak występuje w zadaniach wielokrotnego wyboru (np. B), ukryta pomiędzy odpowiedziami niepoprawnymi, np. A, C, D (tzw. dystraktorami), nie występuje np.: A. z bezbarwnej na fioletową B. z fioletowej na bezbarwną C. z fioletowej na zieloną D. z zielonej na brunatny osad Zawierająca modelową/e odpowiedź/dzi instrukcja dla oceniającego * Prawidłowa odpowiedź, np. B, wskazana jest bezpośrednio w zadaniu * nie występuje bezpośrednio w trzonie zadania; dołącza się ją do pakietu egzaminacyjnego; podczas przeprowadzania egzaminu pozostaje tylko do użytku egzaminatora 34

13 ZALETY I WADY ZADAŃ TESTOWYCH OTWARTYCH I ZAMKNIĘTYCH (wg B. Niemierki, 1977) ZZAAMKKNNI IIĘĘTTYYCCHH ZZAALLEETTYY ZZAADDAAŃŃ OTTWAARRTTYYCCHH 1. Szeroki zakres zastosowań. 2. Obiektywne punktowanie wyników. 3. Sprawność pomiarowa. 4. Wdrażanie do podejmowania decyzji. o Mogą obejmować większy zakres materiału. o Udzielanie odpowiedzi zajmuje mało czasu. o Łatwa konstrukcja klucza punktowania. o Punktowanie zadań zajmuje mało czasu i jest obiektywne (zadania może sprawdzać czytnik). o Prostsza analiza wyników. 1. Zadowalająca reprezentatywność zbioru zadań. 2. Wysoki obiektywizm punktowania. 3. Niepodatność na zgadywanie odpowiedzi. 4. Łatwość konstrukcji. o Sprawdzają kreatywność zdającego. o Pozwalają na samodzielność pracy i swobodę wypowiedzi. o Wymagają poprawnego stosowania zwrotów i wyrażeń typowych dla danego przedmiotu. W AADDYY ZZAADDAAŃŃ ZZAAMKKNNI IIĘĘTTYYCCHH 1. Niemożność tworzenia syntez przez uczniów. 2. Fałszywy obraz świata i wiedzy ludzkiej jako zamkniętych systemów o stałych czytelnych prawidłowościach. 3. Przewaga form zadań nad treścią kształcenia. 4. Większy niż w przypadku zadań otwartych błąd pomiaru. 5. Trudność konstruowania zadań. OTTWAARRTTYYCCHH 1. Poszatkowanie treści kształcenia. 2. Ciążenie ku niskim kategoriom celów kształcenia. 3. Niepełny obiektywizm punktowania. o Można sprawdzać tylko ograniczony zestaw umiejętności. o Stwarzają możliwość zgadywania poprawnej odpowiedzi. o Trudność w konstruowaniu poprawnych i wartościowych zadań o wyższej taksonomii. o Obejmują mniejszy zakres treści kształcenia. o Trudność w jednoznacznym konstruowaniu poleceń. o Trudność w obiektywnej ocenie zadań. o Udzielanie odpowiedzi zajmuje dużo czasu. o Czasochłonność procesu sprawdzania i oceniania. o Trudna konstrukcja modelu oceniania. o Czasochłonna analiza. o Trudna interpretacja wyników. 35

14 PIĘĆ ZALECEŃ PRAKTYCZNYCH DLA KONSTRUKTORÓW ZADAŃ (B. Niemierko,1977) 1. Budując zadania, kieruj się własnym planem testu, a nie przykładami zadań innych testów. 2. Budując zadania, wczuwaj się w sytuację ucznia rozwiązującego to zadanie, a nie w sytuację nauczyciela, który realizuje obowiązujący program kształcenia wg podręcznika. 3. Najpierw zajmij się treścią zadania (sprawdzaną czynnością), a potem jego formą. 4. Staraj się, by tekst zadań był jasny i zwięzły, maksymalnie uproszczony i oczyszczony ze zbędnych słów i symboli. 5. Stosuj w miarę możności język ucznia, gdyż poziom ścisłości języka powinien odpowiadać szczeblowi kształcenia ucznia, a nie szczeblowi wykształcenia nauczyciela. LISTA GŁUPICH BŁĘDÓW W KONSTRUKCJI ZADAŃ (wg Jima Pophama, 1978) 1. Niejasne polecenia. 2. Wieloznaczne wyrażenie. 3. Niezamierzone podpowiedzi. 4. Skomplikowana składnia. 5. Trudne słownictwo. 36

15 WPŁYW STOSOWANIA KRYTERIÓW NA OCENY Oceny prac pisemnych z języka polskiego bez zastosowania i z zastosowaniem schematu punktowania - tabela B. Niemierki [w:] Ewaluacja Nowej Matury, Zbiór studiów teoretycznych i empirycznych pod redakcją Bolesława Niemierki, Wrocław 1999 s. 54 Uczeń Ocena nauczyci A. Bez zastosowania schematu punktowania B. Z zastosowaniem schematu punktowania Oceniający (sędzia) ela I II III IV V VI VII VIII IX Średnia Od. st. Oceniający (sędzia) I II III IV V VI VII VIII IX Średnia Od. st ,9 0, ,7 1, ,1 0, ,9 0, ,0 0, ,0 0, ,3 0, ,4 0, ,7 0, ,7 0, ,9 0, ,0 0,71 7* ,1 1, ,2 1, ,0 0, ,8 0, ,7 0, ,6 0, ,6 0, ,8 0, ,1 0, ,2 0, ,4 0, ,2 0, ,6 0, ,4 0, ,1 0, ,2 0,44 Śred. 3,21 3,1 2,9 3,3 2,7 3,1 2,6 2,6 2,9 3,4 2,96 0,78 2,8 3,4 3,3 2,8 2,9 2,7 2,4 3,1 3,0 2,94 0,72 Odch. st. 1,25 1,2 1,5 1,1 1,1 1,3 1,4 1,0 1,2 1,2 1,17 x 1,1 0,8 1,3 1,0 1,3 1,6 0,8 1,3 1,4 1,20 x *przypadek krytyczny szczególnej niezgodności ocen (w obydwu badaniach) 37

16 PRZYGOTOWANIE SCHEMATÓW POPRAWNYCH ODPOWIEDZI I SCHEMATÓW PUNKTOWANIA ZADAŃ OTWARTYCH przeczytaj zadanie rozwiąż je przygotuj poprawną i pełną, wzorcową odpowiedź ustal ogólne i szczegółowe zasady punktowania zadania przygotuj przykłady: - inaczej sformułowanych poprawnych odpowiedzi (ze standaryzacji) - przykłady niepełnych odpowiedzi z przydzieloną im punktacją - przykłady złych odpowiedzi (jeśli zachodzi taka potrzeba, gdyż wielu uczniów je wskazywało) 38

17 Przykład: 39

18 PODSTAWOWE POJĘCIA POMIAROWODYDAKTYCZNE, używane podczas prowadzenia bloku tematycznego ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE (opracowano na podstawie prac Bolesława Niemierki i in.) CELE KSZTAŁCENIA cele kształcenia zaprojektowane wyniki procesu dydaktycznego wyrażone opanowaniem przez uczniów określonych wiadomości, umiejętności i kompetencji; planowane efekty kształcenia cele operacyjne - cele nauczania wyrażone w postaci jasno określonych czynności uczniów; cele tak określone ułatwiają planowanie nauczania, komunikowanie się z uczniami, organizację kształcenia oraz sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów taksonomia celów nauczania - schemat hierarchicznej klasyfikacji celów nauczania dziedziny poznawczej (intelektualnej), wychowawczej (emocjonalnej) i psychomotorycznej (praktycznej); powszechnie znana jest w Polsce taksonomia prof. B. Niemierki (1975); pierwszą taksonomię opracował zespół pod kierunkiem B. Blooma w 1956 r.; stosowanie taksonomii powinno ułatwić ochronę nauczania i sprawdzania osiągnięć przed encyklopedyzmem EGZAMINOWANIE egzaminowanie - wyodrębniony w kształceniu proces sumującego sprawdzania, punktowania i oceniania osiągnięć uczniów egzamin doniosły - egzamin o dużej wartości dla systemu oświatowego i społeczeństwa, w którym znaczenie informacji o poziomie osiągnięć uczniów jest większe niż znaczenie komentarza dydaktycznego egzamin powszedni - sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów, w którym znaczenie komentarza dydaktycznego jest większe niż znaczenie informacji o wyniku kształcenia egzamin zewnętrzny egzamin dokonywany przez egzaminatorów instytucji zewnętrznej (okręgowej komisji egzaminacyjnej) plan (siatka) egzaminu - tabelaryczne, graficzne lub opisowe zestawienie wskazujące, jakie zadania mają być skonstruowane do egzaminu (zastosowane w arkuszu egzaminacyjnym); wyznacza konstruowanie zadań i ułatwia odczytanie struktury i treści egzaminu wynik egzaminu - symbol (zwykle liczba) przedstawiający poziom osiągnięć egzaminowanego (testowanego) ucznia; rozróżniamy surowe i pochodne wyniki egzaminowania (testowania); indywidualne wyniki egzaminowania zewnętrznego prowadzonego od roku 2002 przedstawiane będą jako suma punktów ZADANIA EGZAMINACYJNE BUDOWA ZADAŃ dystraktory - błędne odpowiedzi w zadaniach wielokrotnego wyboru poprawność redakcyjna zadania - ujęcie formy zadania stosownie do jego treści (sprawdzanych czynności) oraz norm językowych poprawność dydaktyczna zadania - zgodność zadania z cechami wartościowego procesu kształcenia; obejmuje: poprawność rzeczową, poprawność redakcyjną i odpowiednią trudność poprawność merytoryczna (rzeczowa) zadań - zgodność zadania ze stanem wiedzy naukowej w danej dziedzinie w ujęciu właściwym dla określonego szczebla kształcenia poziomu rozwoju uczniów zadanie egzaminacyjne - najmniejsza, względnie niezależna i osobno punktowana część testu egzaminacyjnego, wymagająca od badanego udzielenia samodzielnej odpowiedzi; obejmuje opis wybranej sytuacji, pytanie lub polecenie i ewentualnie gotowe odpowiedzi do wyboru lub wskazówki ukierunkowujące pracę ucznia 40

19 zadanie krótkiej odpowiedzi - wymaga od ucznia udzielenia zwięzłej odpowiedzi w postaci jednego słowa, liczby, symbolu, zdania (lub najczęściej kilku zdań), wyrażenia matematycznego, zapisu prostej reakcji chemicznej, prostego rysunku, wyliczenia elementów, korekty itp. zadanie praktyczne - zadanie wymagające od ucznia celowego oddziałania na otaczający świat materialny; zadanie sprawdzające proces działania praktycznego i jego wytwór (produkt) zadanie rozszerzonej odpowiedzi - wymaga od ucznia rozwiniętej, wieloelementowej i odpowiednio uporządkowanej odpowiedzi w postaci słownej, złożonych wyrażeń matematyczno-fizycznych, reakcji chemicznych, schematów, procesów itp. zadanie wielokrotnego wyboru - wymaga od ucznia wybrania jednej lub więcej odpowiedzi spośród kilku podanych w zadaniu; zadanie składa się z trzonu i odpowiedzi (zwykle 3-5); trzon zawiera opis sytuacji (słownych lub graficznych) oraz pytanie, polecenie lub niedokończone zdanie; odpowiedziami mogą być wyrazy, zdania, zwroty, wyrażenia matematyczne, symbole fizyko-chemiczne, rysunki itp.; zob. też: dystraktory ANALIZA I INTERPRETACJA ZADAŃ analiza ilościowa zadań egzaminacyjnych - obliczenie i interpretacja wskaźników statystycznych wyników poszczególnych zadań uzyskanych w egzaminie próbnym lub właściwym; analiza ta obejmuje zwykle obliczenie i interpretację: frakcji opuszczeń zadań, wskaźników łatwości (lub trudności) zadań, mocy różnicujących analiza zadań - wartościowanie zadań ze względu na ich przydatność do określonego egzaminu (testu); obejmuje procedury jakościowe i ilościowe MODELE OCENIANIA ZADAŃ klucz punktowania zadań zestawienie wzorcowych, jedynie poprawnych odpowiedzi oraz zasad (norm) ułatwiających punktowanie zadań; stosuje się dla zadań: wielokrotnego wyboru (WW), na dobieranie (D), typu prawda-fałsz (P-F) oraz krótkiej odpowiedzi (KO) i z luką (L); w zadaniach WW jest to wykaz poprawnych odpowiedzi w zadaniach, np. A, C, B, A, D, ; w zadaniach otwartych może zawierać: nr zadania, wzorcową odpowiedź, zasady przydzielania punktów, odpowiedzi zaliczane oraz przykłady zadań (ze standaryzacji), które nie mogą być zaliczone, np.: Nr Forma Klucz Przykłady Kryteria i/lub normy zad. zadania poprawnych odpowiedzi odpowiedzi wykonania zadania błędnych Punktacja 1. WW B. A, C, D - 0 p./1 p. 2. L Rzeczpospolita Polska (także: RP, Rzeczpospolita, III Rzeczpospolita) PRL - 0 p./1 p. 3. D poprawne połączenie nazw miast z charakterystycznymi dla nich symbolami: Warszawa syrenka Kraków smok wawelski Poznań koziołki Poznań Neptun poprawne utworzenie trzech par 0 p./1 p. 4. PF nie tak - 0 p./1 p. 5. KO smoki, syreny, potwory, chimery, centaury, gryfy, diabły, mantykory 0 p./1 p. wybranie z tekstu nazw zwierząt występujących w przyrodzie, np. małpy, ryby, krowy wskazanie przynajmniej sześciu literackich określeń zwierząt, pod warunkiem, że nie wymieniono przykładu błędnego schemat punktowania zadań - wykaz oczekiwanych właściwości wytworu, procesu lub procesu i wytworu działania ucznia wraz ze skalami ocen cząstkowych tych właściwości; stosowane w zadaniach praktycznych i złożonych (holistycznych) zadaniach poznawczych typu RO, np. w egzaminach państwowych; przykłady łatwo znaleźć w informatorach dla uczniów szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz w syllabusach maturalnych 41

20 kryteria oceny zadań praktycznych - grupy właściwości procesu i wytworu działania praktycznego podlegających ocenie: czas wykonania, dokładność, ilość wytworu, zużycie materiałów i energii, estetyka, sprawność działania, postawa, braki, bezpieczeństwo itp. kryteria oceny holistycznych zadań egzaminacyjnych - umowne, jakościowe wymiary złożonych odpowiedzi uczniów, względnie niezależne aspekty ocenianych prac uczniów; powinny wyczerpywać ustalony zakres treści w zadaniu; kryteria (zwykle kilka do kilkunastu) mogą być równorzędne lub różnić się wagą kryterialne ocenianie - stosowanie wyróżnionych kryteriów jakościowych w sprawdzaniu i ocenianiu odpowiedzi uczniów WŁAŚCIWOŚCI POMIAROWE ZADAŃ łatwość zadania - stosunek (frakcja) punktów zdobytych przez badanych do ogółu punktów możliwych do zdobycia za zadanie; w zadaniach punktowanych 0-1 stosunek sumy zdobytych punktów za zadanie do liczby badanych; oznaczana p. moc różnicująca zadania - zdolność zadania do odróżniania uczniów o wyższych i niższych osiągnięciach uzyskanych w egzaminie; główny wskaźnik rzetelności zadania; podstawowy wskaźnik przydatności zadania do egzaminu (testu) różnicującego; pomocniczy w egzaminach sprawdzających do wykrywania błędów w konstrukcji i stosowności zadań stosowność zadania - trafność doboru jego treści (sprawdzanych czynności), zgodność ze standardami wymagań egzaminacyjnych, planem egzaminu i kartoteką testu egzaminacyjnego; zgodność wykonywanej czynności w czasie rozwiązywania zadania z czynnością (lub dziedziną czynności) przewidzianą do sprawdzania w planie egzaminu SKALE PUNKTOWANIA ZADAŃ skala wyników egzaminu - uporządkowany zbiór symboli (liczb) przedstawiających wyniki egzaminu (skala pomiarowa) skale cząstkowe w ocenianiu kryterialnym - zazwyczaj kilkupunktowe (0-3, 0-10 itp.) skale stosowane w każdym z wyróżnionych kryteriów oceniania holistycznego; gdy kryteria są równorzędne, skale te bywają jednakowe, a gdy się różnią wagami, najlepszy jest układ samoważący, polegający na dobraniu skal o długości proporcjonalnej do ustalonych wag skala łączna w ocenianiu wielokryterialnym suma punktów ze wszystkich skal cząstkowych (wszystkich kryteriów) oceniania zadań holistycznych (rozszerzonej odpowiedzi) ARKUSZ EGZAMINACYJNY arkusz egzaminacyjny test egzaminacyjny wraz ze skierowaną do ucznia instrukcją jego wypełnienia oraz kartami odpowiedzi, po zakończeniu egzaminowania sprawdzanymi przez egzaminatorów zewnętrznych układ fabularny zadań - powiązanie kilku lub wszystkich zadań w arkuszu egzaminacyjnym (teście) w opowieść ułatwiającą zrozumienie kolejnych sytuacji, redukującą znużenie, wzmacniającą motywację, pogłębiającą dotarcie (zrozumienie) do sprawdzanej czynności; tak zbudowane są arkusze egzaminacyjne dla przeprowadzenia sprawdzianu i egzaminów gimnazjalnych wiązki zadań - kilka zadań, połączonych tematycznie w grupy podporządkowane wspólnej sytuacji zadaniowej 42

Materiały zebrane i wyselekcjonowane w trakcie szkolenia przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w ramach Projektu IX

Materiały zebrane i wyselekcjonowane w trakcie szkolenia przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w ramach Projektu IX Materiały zebrane i wyselekcjonowane w trakcie szkolenia przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w ramach Projektu IX Szkolenia pracowników i współpracowników systemu egzaminów zewnętrznych oraz rozwój współpracy

Bardziej szczegółowo

Planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej w kontekście nowej podstawy programowej

Planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej w kontekście nowej podstawy programowej Planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej w kontekście nowej podstawy programowej Autor programu: Barbara Maciąg Autor scenariusza warsztatów: Marta Kobza Przedstawione

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki II klasa Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego.

Wymagania edukacyjne z fizyki II klasa Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. Wymagania edukacyjne z fizyki II klasa Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. I. Wymagania programowe 1. Obserwowanie i opisywanie zjawisk fizycznych i astronomicznych. 2. Posługiwanie się metodami

Bardziej szczegółowo

Co nowego na sprawdzianie po szkole podstawowej w 2015 roku

Co nowego na sprawdzianie po szkole podstawowej w 2015 roku Co nowego na sprawdzianie po szkole podstawowej w 2015 roku fot. Shutterstock / Olesya Feketa 1 Od nowej podstawy programowej do nowej formuły sprawdzianu Rozpoczynający się rok szkolny będzie dla II etapu

Bardziej szczegółowo

NOWY egzamin maturalny

NOWY egzamin maturalny NOWY egzamin maturalny z BIOLOGII Komentarze ekspertów Poniżej znajdziesz komentarze naszych ekspertów do Informatora CKE na temat matury 2015. Zobacz, jakie umiejętności i wiadomości będą sprawdzane podczas

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W NOWEJ FORMIE

EGZAMIN GIMNAZJALNY W NOWEJ FORMIE EGZAMIN GIMNAZJALNY W NOWEJ FORMIE OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Akty prawne dotychczas określające kształt egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny od roku 2012 (część matematyczno przyrodnicza)

Egzamin gimnazjalny od roku 2012 (część matematyczno przyrodnicza) Egzamin gimnazjalny od roku 2012 (część matematyczno przyrodnicza) 1 Każdy człowiek ma wielkie możliwości, musi je tylko odkryć. Kartezjusz Prezentowany Biuletyn zawiera zestaw informacji i propozycji,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY. Ocenianie arkusza egzaminacyjnego oraz typy zadań z matematyki. Opracowała: Ewa Ślubowska, doradca metodyczny matematyki CEN

EGZAMIN GIMNAZJALNY. Ocenianie arkusza egzaminacyjnego oraz typy zadań z matematyki. Opracowała: Ewa Ślubowska, doradca metodyczny matematyki CEN EGZAMIN GIMNAZJALNY Ocenianie arkusza egzaminacyjnego oraz typy zadań z matematyki Opracowała: Ewa Ślubowska, doradca metodyczny matematyki CEN Holistyczne ocenianie arkusza egzaminacyjnego z matematyki

Bardziej szczegółowo

Nowa matura 2015. Egzamin maturalny w nowej formule zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w maju 2015 roku.

Nowa matura 2015. Egzamin maturalny w nowej formule zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w maju 2015 roku. Nowa matura 2015 Egzamin maturalny w nowej formule zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w maju 2015 roku. PODSTAWY PRAWNE EGZAMINU MATURALNEGO Egzamin maturalny jest przeprowadzany na mocy art. 9 ust.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki

Przedmiotowy system oceniania z matematyki Przedmiotowy system oceniania z matematyki 1 Uczeń ma prawo znać plan wynikowy z matematyki określający, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania (według poziomów nauczania)

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej od roku szkolnego 2014/2015

Sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej od roku szkolnego 2014/2015 Sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej od roku szkolnego 2014/2015 Warszawa, 29 listopada 2014 r. Ewaluacja wewnętrzna w szkole podstawowej Konferencja organizowana przez Instytut Badań Edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRACY DYDAKTYCZNEJ

PLANOWANIE PRACY DYDAKTYCZNEJ PLANOWANIE PRACY DYDAKTYCZNEJ Planowanie oznacza wytyczanie celów i określanie najlepszej i najprostszej drogi do ich osiągnięcia. Poziomy planowania szkolnego: kierunkowe, wynikowe, metodyczne. Analiza

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka rosyjskiego.

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka rosyjskiego. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka rosyjskiego. Egzamin gimnazjalny z języka rosyjskiego miał formę pisemną i został przeprowadzony 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Egzaminy zewnętrzne

Egzaminy zewnętrzne Egzaminy zewnętrzne 2012-2013 Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum nr 1 w Brzeszczach Termin egzaminu w gimnazjum 23 kwietnia 2013 r (wtorek) Część humanistyczna godz.9.00

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY I POZIOM ROZSZERZONY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY I POZIOM ROZSZERZONY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY I POZIOM ROZSZERZONY I 1. W trakcie nauki szkolnej uczeń otrzymuje oceny za: a) prace pisemne: pracę klasową ( czytanie tekstu ze zrozumieniem,

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok szk. 2014/2015

Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok szk. 2014/2015 Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok szk. 2014/2015 W roku 2015 egzamin gimnazjalny odbył się w dniach 21, 22 i 23 kwietnia. Pierwszego dnia uczniowie rozwiązywali test z historii i wiedzy o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki

Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki Ełk/Olsztyn 27 i 28 sierpnia 2014 r. EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu I Przedmiotem oceny są umiejętności, wiedza i postawa ucznia 1)

Bardziej szczegółowo

Już wkrótce matura 2008, czyli jak przygotować się do egzaminu?

Już wkrótce matura 2008, czyli jak przygotować się do egzaminu? Scenariusz 3 Już wkrótce matura 2008, czyli jak przygotować się do egzaminu? Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. Cele lekcji: Uczeń powinien: zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132 Zestaw zadań egzaminacyjnych z zakresu języka polskiego posłużył do sprawdzenia poziomu opanowania wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Trafność egzaminów w kontekście metody EWD

Trafność egzaminów w kontekście metody EWD Trafność egzaminów w kontekście metody EWD Aleksandra Jasińska (a.jasinska@ibe.edu.pl) Tomasz Żółtak (t.zoltak@ibe.edu.pl) Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8 01-180 Warszawa JESIENNA SZKOŁA EWD

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej w nowej formule egzaminacyjnej. od roku szkolnego 2014/2015

Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej w nowej formule egzaminacyjnej. od roku szkolnego 2014/2015 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej w nowej formule egzaminacyjnej od roku szkolnego 2014/2015 Nowa formuła sprawdzianu w aspekcie prawnym Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM. Statystyczna analiza danych

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM. Statystyczna analiza danych ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM. 26. kwietnia 212 roku w Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Resku odbył się egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w klasach I- III gimnazjum z fizyki

Przedmiotowy system oceniania w klasach I- III gimnazjum z fizyki Przedmiotowy system oceniania w klasach I- III gimnazjum z fizyki I. Zasady systemu oceniania 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocena ma dostarczyć uczniom, rodzicom i

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego Egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego odbył się 26 kwietnia 2012 roku. Uczniowie, którzy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: Załącznik nr 2.8 1. Rozporządzenie MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

CZAS NA MATURĘ Z BIOLOGII 2015 DLA LO

CZAS NA MATURĘ Z BIOLOGII 2015 DLA LO CZAS NA MATURĘ Z BIOLOGII 2015 DLA LO CZAS NA MATURĘ Z BIOLOGII 2015 dla LO Termin egzaminu maturalnego z biologii 7 maja 2015 (czwartek) godz. 14:00 Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Egzamin na nowych zasadach Egzamin gimnazjalny w 2012 r. stanowi ważny moment w rozwoju polskiego systemu edukacji.

Bardziej szczegółowo

Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej

Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej Konferencja prasowa, 21 stycznia 2013 r. Zmiany w egzaminach zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka egzaminu maturalnego

Charakterystyka egzaminu maturalnego Charakterystyka egzaminu maturalnego Absolwent przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo 1. W części ustnej egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów: a.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLAS I III

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLAS I III SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLAS I III w Szkole Podstawowej nr 2. im. Jana Pawła II w Twardogórze ZASADY OCENIANIA 1. Nauczyciele w pierwszym tygodniu każdego roku informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z chemii w Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Grzymiszewie

Przedmiotowy System Oceniania z chemii w Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Grzymiszewie Przedmiotowy System Oceniania z chemii w Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Grzymiszewie Ocena jest odzwierciedleniem stopnia opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Jolanta Wójtowicz-Kut. Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej

Jolanta Wójtowicz-Kut. Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej Anna Zahacka Jolanta Wójtowicz-Kut Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Ocenianie to: integralna część procesu nauczania proces

Bardziej szczegółowo

Badanie jakości edukacji jest prowadzone m.in. poprzez: 1) egzaminy zewnętrzne; 2) nadzór pedagogiczny. Egzaminy zewnętrzne

Badanie jakości edukacji jest prowadzone m.in. poprzez: 1) egzaminy zewnętrzne; 2) nadzór pedagogiczny. Egzaminy zewnętrzne Na posiedzenie sejmowej Podkomisji stałej ds. jakości kształcenia i wychowania Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało informację na temat badanie jakości edukacji. Badanie jakości edukacji jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI GIMNAZJUM I. Formy oceniania ucznia 1. Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się za pomocą następujących narzędzi: a. prace klasowe podsumowujące wiadomości z danego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI. 1. Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się za pomocą następujących narzędzi:

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI. 1. Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się za pomocą następujących narzędzi: KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI I. Formy oceniania ucznia 1. Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się za pomocą następujących narzędzi: a. prace klasowe podsumowujące wiadomości z danego działu (również w postaci

Bardziej szczegółowo

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z B I O L O G I I W KATOLICKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W KIELCACH ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Ocenianiu podlega: Posługiwanie się poprawną terminologią

Bardziej szczegółowo

CELE OPERACYJNE W NAUCZANIU UCZENIU SIĘ

CELE OPERACYJNE W NAUCZANIU UCZENIU SIĘ Grażyna Piskorska CELE OPERACYJNE W NAUCZANIU UCZENIU SIĘ Cel to planowy wynik każdego racjonalnego działania to, do czego się dąży, o co zabiega. W nowoczesnym podejściu edukację należy rozumieć jako

Bardziej szczegółowo

Już wkrótce matura 2007, czyli jak przygotować się do egzaminu? Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą.

Już wkrótce matura 2007, czyli jak przygotować się do egzaminu? Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. SCENARIUSZ 3 Już wkrótce matura 2007, czyli jak przygotować się do egzaminu? Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. Cele lekcji: Uczeń powinien: zapoznać się

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 214 r. przeprowadzonego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Gimnazjum Nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi Do egzaminu gimnazjalnego w Zespole

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I, II, III W GIMNAZJUM NR 2 W LUDŹMIERZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I, II, III W GIMNAZJUM NR 2 W LUDŹMIERZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I, II, III W GIMNAZJUM NR 2 W LUDŹMIERZU I. Dokumenty prawne stanowiące podstawę PSO Przedmiotowy system oceniania opracowany został po przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Egzamin Maturalny od 2015 roku

Egzamin Maturalny od 2015 roku Egzamin Maturalny od 2015 roku PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Każdy absolwent obowiązkowo przystępuje do następujących egzaminów na poziomie podstawowym: język polski (część pisemna i ustna), język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

TEST KOŃCOWY Z MATEMATYKI

TEST KOŃCOWY Z MATEMATYKI I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku TEST KOŃCOWY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW LICEUM Słupsk, marzec 1998 r WSTĘP Test jest jedną z form kontroli osiągnięć ucznia, zwiększającą obiektywność jego oceny Testy

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Sporządziła Kamila Chodak Góralice, październik 2015 Analiza wyników z języka niemieckiego- poziom podstawowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: 1. Wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować się do egzaminu gimnazjalnego?

Jak przygotować się do egzaminu gimnazjalnego? Jak przygotować się do egzaminu gimnazjalnego? PORADNIK GIMNAZJALISTY Opracowany przez INTERIA.PL na podstawie informacji udostępnionych przez CKE i OKE. O egzaminie 1. Ma formę pisemną 2. Przystąpienie

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZYRODA Nauczyciel: mgr inż. Maria Kowalczyk Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! U progu roku szkolnego 2015/2016 przekazujemy Państwu ofertę form doskonalenia opracowaną przez doradców metodycznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ZCEMiP w

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka angielskiego składał się z jedenastu zadań zamkniętych,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI LICEUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI LICEUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI LICEUM I. Obserwacja osiągnięć ucznia 1. Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się za w podanych formach: a. prace klasowe podsumowujące wiadomości z danego działu (w

Bardziej szczegółowo

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo?

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo? EGZAMIN MATURALNY Poniższa informacja jest przeznaczona dla uczniów klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego, którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Egzamin maturalny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowany na podstawie: -Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Bardziej szczegółowo

Matura z matematyki 2015

Matura z matematyki 2015 Matura z matematyki 2015 P R E Z E N T A C J A N A S P O T K A N I E M E T O D Y C Z N E D L A N A U C Z Y C I E L I M A T E M A T Y K I o p r a c o w a ł a : J O L A N T A C H A D A J Biblia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Cele ogólne oceniania: - rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą.

Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. SCENARIUSZ 2 MATURA 2007 Jak podjąć decyzję o wyborze przedmiotów? Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. Cele lekcji: Uczeń powinien: poznać zasady przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I. ZASADY OCENIANIA 1. Uczeń jest oceniany zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 2. Oceniane są formy różne

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy przeprowadzany od 2015 roku w NOWEJ FORMULE EGZAMINACYJNEJ

Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy przeprowadzany od 2015 roku w NOWEJ FORMULE EGZAMINACYJNEJ , Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy przeprowadzany od 2015 roku w NOWEJ FORMULE EGZAMINACYJNEJ Zagadnienia Założenia i cele nowej formuły sprawdzianu Podstawa prawna nowej formuły sprawdzianu dla uczniów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TURKU ORAZ ICH RODZICÓW

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TURKU ORAZ ICH RODZICÓW MATURA OD 2015 ROKU INFORMACJA DLA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TURKU ORAZ ICH RODZICÓW W kwietniu 2015 r. zakończy naukę pierwszy rocznik uczniów, którzy przez wszystkie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII GIMNAZJUM NR 13 W GORZOWIE WLKP. rok szkolny 2014/ 2015

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII GIMNAZJUM NR 13 W GORZOWIE WLKP. rok szkolny 2014/ 2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII GIMNAZJUM NR 13 W GORZOWIE WLKP. rok szkolny 2014/ 2015 Przedmiotowy System Oceniania z biologii jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Gimnazjum nr13

Bardziej szczegółowo

Matura w 2011 r. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Zmiany w egzaminie maturalnym

Matura w 2011 r. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Zmiany w egzaminie maturalnym Matura w 2011 r. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W PRUSZCZU GDAŃSKIM 1 Egzamin maturalny od 2010 r. CZĘŚĆ USTNA Przedmioty obowiązkowe: język polski nie określa się poziomu egzaminu język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia r.

Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia r. Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia 06.12.2007r. L.p. Klasa Liczba uczniów w klasie Liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu Liczba uczniów nieobecnych 1. III a 14

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki - rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Monika Ogar

Kryteria oceniania z matematyki - rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Monika Ogar Kryteria oceniania z matematyki - rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Monika Ogar Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem, które są konieczne

Bardziej szczegółowo

Pomiar osiągnięć szkolnych uczniów u progu II etapu edukacyjnego. (etap III badania, cz. 2)

Pomiar osiągnięć szkolnych uczniów u progu II etapu edukacyjnego. (etap III badania, cz. 2) Pomiar osiągnięć szkolnych uczniów u progu II etapu edukacyjnego (etap III badania, cz. 2) 1. Wprowadzenie W badaniu osiągnięć szkolnych uczniów u progu II etapu edukacyjnego (początek czwartek klasy szkoły

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV VI Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV VI Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV VI Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej I. Cel oceny. Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 ZAŁĄCZNIK DO STATUTU SZKOŁY ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 1. W klasach I - III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Przedmiotowy System Oceniania został opracowany dla klas szkół średnich liceum profilowanego i technikum dla programu nauczania DKOS 5002-4\04 wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

MATURA 2015 Z CHEMII - od idei zmian do zadań egzaminacyjnych

MATURA 2015 Z CHEMII - od idei zmian do zadań egzaminacyjnych MATURA 2015 Z CHEMII - od idei zmian do zadań egzaminacyjnych Jolanta Baldy Wrocław, 21 listopada 2014 r. Plan wystąpienia Matura 2015- istota zmian Realizacja podstawy programowej w zadaniach Zasady oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH szkoła podstawowa, gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH szkoła podstawowa, gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH szkoła podstawowa, gimnazjum 1. Odpowiedzi ustne Uczeń na każdą lekcję powinien mieć opanowane wiadomości i umiejętności obejmujące treści

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu uczniowie opanowali umiejętność Wykorzystywania wiedzy w praktyce? Analiza zadań otwartych z arkusza Sprawdzian 2012

W jakim stopniu uczniowie opanowali umiejętność Wykorzystywania wiedzy w praktyce? Analiza zadań otwartych z arkusza Sprawdzian 2012 Jerzy Matwijko Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie W jakim stopniu uczniowie opanowali umiejętność Wykorzystywania wiedzy w praktyce? Analiza zadań otwartych z arkusza Sprawdzian 2012 W Pracowni

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka Sprawdzian został przeprowadzony 1 kwietnia 2015 r. Składał się z dwóch części. Obie części były przeprowadzone w formie pisemnej.

Bardziej szczegółowo

Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r.

Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r. Prywatne Gimnazjum Nr 8 im. Astrid Lindgren w Warszawie Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r. Analiza wyników Warszawa, 2012 rok Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był na nowych zasadach.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 1 EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 2 KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH - Plany na lata 2012 i 2015 3 OCZEKIWANIA Rzetelny pomiar wiedzy ucznia na koniec każdego etapu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasistów w roku szkolnym 2013/2014

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasistów w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasistów w roku szkolnym 2013/2014 CHARAKTERYSTYKA SPRAWDZIANU Sprawdzian w klasie VI bada osiągnięcia uczniów kończących szkołę podstawową w zakresie czytania, pisania,

Bardziej szczegółowo

Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny sprawdzian 8 lutego 2005 r.

Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny sprawdzian 8 lutego 2005 r. Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny sprawdzian 8 lutego 2005 r. Eksperci Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie przygotowali, jak co roku, materiały

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM IM. MARII KONOPNICKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM IM. MARII KONOPNICKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM IM. MARII KONOPNICKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI Dla klas I III gimnazjum Opracowała Beata Giza 1 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z fizyki obejmują ocenę wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM I. Postanowienia ogólne II. III. IV. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI. I Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze Gimnazjum w ZSO nr 1 w Jeleniej Górze

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI. I Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze Gimnazjum w ZSO nr 1 w Jeleniej Górze PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI I Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze Gimnazjum w ZSO nr 1 w Jeleniej Górze Przedmiotowy system oceniania z fizyki w ZSO nr 1 sporządzono w oparciu o : 1. Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Szkoła Podstawowa Nr 10 w Koszalinie. Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu informatyka: Opracował: mgr Roman Stępniak Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z - Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Przedmiotowy System Oceniania (PSO) z matematyki ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia. PSO z matematyki jest zgodny zobowiązującym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki w Społecznym Gimnazjum Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego w Pyrzycach

Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki w Społecznym Gimnazjum Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego w Pyrzycach Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki w Społecznym Gimnazjum Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego w Pyrzycach ( programy nauczania matematyki zgodny z podstawą programową obowiązującą od września

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Nauczyciel mgr Aldona Zdanowicz

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Nauczyciel mgr Aldona Zdanowicz Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Nauczyciel mgr Aldona Zdanowicz 1. Cele oceniania na lekcjach języka angielskiego 1.1. Poinformowanie ucznia o osiągnięciach i brakach,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z geografii w 2015 roku

Egzamin maturalny z geografii w 2015 roku Egzamin maturalny z geografii w 2015 roku Gdańsk, 16 lutego 2014 Zmiany w egzaminie maturalnym z geografii Nowa podstawa programowa w gimnazjum od 2009 roku zawierająca wymagania ogólne i szczegółowe III

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT - BIOLOGIA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Im. JANA PAWŁA II W ZDUŃSKIEJ WOLI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT - BIOLOGIA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Im. JANA PAWŁA II W ZDUŃSKIEJ WOLI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT - BIOLOGIA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Im. JANA PAWŁA II W ZDUŃSKIEJ WOLI I. WYMAGANIA OGÓLNE Na zajęciach uczeń powinien posiadać: - maturalne karty pracy - karty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI KLASY I - III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI KLASY I - III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI KLASY I - III GIMNAZJUM Cele oceniania w przedmiocie: diagnozowanie umiejętności ucznia, dostarczanie informacji o wynikach nauczania rodzicom, motywowanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE

ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE ZESTAWIENIE I ANALIZA EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W KLASACH III KWIECIEŃ 2013 W RAMACH PROGRAMU PODNOSZĄCEGO EFEKTYWNOŚĆ KSZTAŁCENIA PPEK, REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki Zestaw zadań egzaminacyjnych zawierał 23, w tym 20 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2014

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2014 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2014 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014 r. - komentarz Poniżej publikujemy wyniki egzaminu gimnazjalnego tarnowskich szkół. Informujemy, że wyniki

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie.

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Opracowała: Tetyana Ouerghi I. ZASADY: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Przedmiotowy System Oceniania (PSO) z matematyki opracowany na podstawie programu nauczania nr DKW-4015-37/01 oraz podręczników

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja zimowa Jaworzno 2015 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH ROZWIĄZUJĄCYCH STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Matura od 2014/2015 ( technikum od 2015/2016)

Matura od 2014/2015 ( technikum od 2015/2016) Matura od 2014/2015 ( technikum od 2015/2016) Zmiany w egzaminie maturalnym od 2015 r. (w technikum od 2016 r) Do egzaminu maturalnego w nowej formie będą przystępować uczniowie liceów ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 7 PRZY ZSO NR 7 W CHEŁMIE

PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 7 PRZY ZSO NR 7 W CHEŁMIE PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 7 PRZY ZSO NR 7 W CHEŁMIE Chełm 2015r. 1 Zakres ocenianych wiadomości i umiejętności jest zgodny z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin I. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych służy monitorowaniu pracy ucznia. Ocena ma za zadanie przekazywać uczniowi

Bardziej szczegółowo