III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE"

Transkrypt

1 III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE Po zajęciach uczestnik: zna stosowane podczas budowy arkuszy egzaminacyjnych taksonomie celów kształcenia, operacjonalizuje cele kształcenia, zna treść zapisów zawartych w podstawach programowych, standardach wymagań egzaminacyjnych oraz informatorach bądź syllabusach, właściwych dla danego typu egzaminu, analizuje polecenia zawarte w zadaniach pisemnych oraz w tematach i zestawach zadań na egzamin wewnętrzny bądź praktyczny, przyporządkowuje zadania odpowiednim standardom wymagań egzaminacyjnych oraz zapisom w podstawach programowych, rozróżnia rodzaje, formy i typy pisemnych zadań testowych ze szczególnym uwzględnieniem zadań otwartych oraz ocenia ich poprawność, rozumie zasady konstruowania wszystkich rodzajów i form zadań, posługuje się pojęciami: taksonomia celów kształcenia, operacjonalizacja celów, zadanie egzaminacyjne, podstawa programowa, standardy wymagań egzaminacyjnych, informator/syllabus, forma, rodzaj, typ i odmiana zadania egzaminacyjnego, arkusz egzaminacyjny, plan ogólny oraz kartoteka (plan szczegółowy) testu egzaminacyjnego, model oceniania, klucz/schemat poprawnej odpowiedzi, klucz/schemat punktowania zadań, kryteria oceniania, trafność, rzetelność, obiektywizm, tworzy modele oceniania zadań (tj. schematy poprawnych odpowiedzi, schematy punktowania, kryteria oceniania zadań RO), posługuje się przygotowanymi przez CKE modelami oceniania zadań egzaminacyjnych, zna cechy dobrego zadania, testu egzaminacyjnego i egzaminu, *konstruuje zestawy tematów i zadań do części wewnętrznej egzaminu maturalnego, *formułuje pytania kierowane do ucznia podczas wewnętrznej części egzaminu maturalnego. * Dotyczy szkolenia kandydatów na egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz języków obcych. 23

2 PSYCHOMOTORYCZNE CELE KSZTAŁCENIA (ujęcie taksonomiczne wg B. Niemierki) POZNAWCZE WYCHOWAWCZE (praktyczne) (intelektualne) (motywacyjne - emocjonalne) POZIOM KATEGORIA POZIOM KATEGORIA POZIOM KATEGORIA I. DZIAŁANIA A. Naśladowanie A. Zapamiętywanie wiadomości I. WIADOMOŚCI I. DZIAŁANIA A. Uczestnictwo w działaniu B. Odtwarzanie działania B. Zrozumienie wiadomości (wyjaśnianie) B. Podejmowanie działania II. UMIEJĘTNOŚCI C. Sprawność działania w stałych warunkach (typowych) II. UMIEJĘTNOŚCI C. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych II. POSTAWY C. Nastawienie na działanie D. Sprawność działania w zmiennych warunkach D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych D. System działań (internalizacja wartości) 24

3 Taksonomia celów nauczania ABC (B. Niemierki) Źródło: D. Sołtys, M. K. Szmigel, Doskonalenie kompetencji nauczyciela w zakresie diagnozy edukacyjnej, Kraków 1997 Kategorie taksonomiczne Zakres Niezbędne czynności ucznia Cele nauczania wyrażone wieloznacznie przy użyciu czas. operacyjnych Poziom I. Wiadomości Kategoria A: Zapamiętywanie wiadomości Wiadomości mogą dotyczyć terminologii, faktów, praw i teorii naukowych, konwencji i klasyfikacji, kryteriów oceny, zasad działania, procedur i algorytmów, metodologii badań. Wiadomości są zapamiętywane, jeżeli uczeń jest w stanie odszukać je w pamięci, sprawdzić kompletność i ewentualnie uzupełnić, przedstawić w formie ustnej lub pisemnej albo też wykorzystać w praktycznym działaniu. Na szczególną uwagę zasługują wiadomości dotyczące sposobów działania (rozpoznawania sytuacji, formułowania planu działania, modyfikacji działania stosownie do okoliczności). Uczeń powinien nam powiedzieć lub pokazać, jak to zrobić, ale niekoniecznie musi umieć wykonać tę czynność. wiedzieć nazwać... zdefiniować... wymienić... zidentyfikować, wyliczyć Kategoria B: Zrozumienie wiadomości Obejmuje elementarny poziom zrozumienia wiadomości, w zakresie uznanym za niezbędny na danym szczeblu nauczania przedmiotu. Tłumaczenie polega na przedstawieniu swoimi słowami lub w innej formie niż były podane (słownej, symbolicznej, graficznej, ruchowej). Interpretacja polega na syntetycznym ujęciu (streszczeniu) danych wiadomości i porównaniu ich z innymi wiadomościami. rozumieć streścić... wyjaśnić... zilustrować... rozróżnić Ekstrapolacja polega na przedłużeniu zjawiska lub ciągu wydarzeń na inne sytuacje, równoległe lub przyszłe. Informacja, która ulega przetworzeniu w czynnościach kategorii rozumienia, może być pamiętana przez ucznia lub dostarczona na poczekaniu. 25

4 Poziom II. Umiejętności Kategoria C: Zastosowanie wiadomości w sytuacjach typowych Kategoria D: Zastosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych Zastosowanie wiadomości jest to osiągnięcie wyniku o bezpośrednim lub potencjalnym znaczeniu praktycznym, oparte na prawidłowym zrozumieniu sytuacji, dostępnych danych, zasad i procedur działania oraz rodzaju oczekiwanego rozwiązania. Skuteczność czynności wyraża się tu trafnością i dokładnością wyniku. Najwyższa kategoria celów nauczania obejmuje złożone procesy umysłowe służące znalezieniu potrzebnego rozwiązania. Tu są wykorzystywane wiadomości z różnych dziedzin, a rozwiązanie jest w pewnym sensie twórcze. Na zastosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych składają się trzy główne rodzaje czynności: analiza, synteza, ocena. W złożonej czynności zastosowania wiadomości w sytuacjach problemowych mieści się jedna lub więcej czynności zastosowania wiadomości. Sytuacja, w której czynność jest wykonywana, nie powinna odbiegać od sytuacji, w jakiej czynność była ćwiczona. Także wzór czynności opanowany w toku ćwiczeń nie powinien ulegać zbyt daleko idącym modyfikacjom. Nie znaczy to jednak, że zastosowanie wiadomości może ograniczać się do odtwarzania wzoru z pamięci. Czynności całkowicie nawykowe należą do najniższej kategorii celów nauczania zapamiętywania wiadomości. 1.Analiza polegająca na wyróżnieniu elementów i związków między elementami jakiegoś stanu rzeczy lub jakiejś wypowiedzi oraz na odtworzeniu struktury tej całości. 2.Synteza polegająca na zbudowaniu modelu przeanalizowanej całości, w ujęciu jej właściwości w oryginalnie ustrukturyzowanej całości. 3.Ocena polegająca na wartościowaniu stanu rzeczy i wyniku działań przez porównanie ich z odpowiednimi modelami oraz przez odwołanie się do właściwych kryteriów teoretycznych. kształtować rozwiązać... skonstruować... zastosować... porównać... sklasyfikować.. narysować... scharakteryzować zmierzyć... wybrać sposób. kreślić... zaprojektować.. wykreślić... rozumieć dowieść... przewidzieć... zanalizować... wykryć... ocenić... zaproponować.. zaplanować Formułując cele egzaminu musimy być świadomi tego, co ma robić zdający, oraz kiedy jego działanie uznamy za osiągnięcie celu. Cele ogólne wyrażają kierunek dążeń pedagogicznych. Operacjonalizacja celów szczegółowych to formułowanie ich w postaci obserwowanych zmian i mierzalnych zachowań. Cel operacyjny to jasno wyrażone zamierzone osiągnięcie ucznia. W toku operacjonalizacji cel ogólny ulega: sprecyzowaniu, uszczegółowieniu, konkretyzacji, odarciu z otoczki emocjonalnej (literackości), upodmiotowieniu. Cechy celu operacyjnego: odpowiedni, jednoznaczny, wykonalny, obserwowalny, mierzalny, upodmiotowiony, komunikatywny, określony czasem. 26

5 ELEMENTY OPERACYJNEGO CELU KSZTAŁCENIA (wg Roberta Magera, Preparing instructional objectives, 1962) CELE OPERACYJNE 1. ZACHOWANIE UCZNIA 2. WARUNKI SKŁADNIK OPIS SKŁADNIKA PRZYKŁADY 1A. DZIAŁANIE (CZYNNOŚĆ) 1B. TREŚĆ CZYNNOŚCI 3. KRYTERIUM OSIĄGNIĘCIA (ilościowe lub jakościowe) opis zadania, które uczeń wykona lub jakie działanie ucznia nauczyciel uzna za dowód (wskaźnik) osiągnięcia celu; wyrażane jest za pomocą czasownika operacyjnego wyraża przedmiot, temat lub materiał, w stosunku do których działanie ma być wykonane opisanie okoliczności, w jakich działanie ma mieć miejsce ucznia lub w jakich będzie ono obserwowane (mogą to być dane, ograniczenia, zastrzeżenia) akceptowany poziom wykonania czynności (lub najniższy próg uznany za wystarczający) wypisze wskaże wymieni właściwości związków, w których występuje wiązanie jonowe pasma górskie w Karpatach przyczyny wybuchu II wojny światowej z pamięci na mapie fizycznej Polski na podstawie tekstu źródłowego trzy wszystkie dwie najistotniejsze 1. Uczeń wypisze z pamięci trzy właściwości związków, w których występuje wiązanie jonowe. 2. Uczeń wskaże na mapie fizycznej Polski wszystkie pasma górskie w Karpatach. 3. Uczeń wymieni dwie najistotniejsze przyczyny wybuchu II wojny światowej wskazane w tekście źródłowym. 27

6 PROCEDURY TWORZENIA ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH podstawa programowa program nauczania standardy wymagań egzaminacyjnych wewnątrzszkolne wymagania edukacyjne koncepcja egzaminu wewnątrzszkolny system oceniania plan arkusza egzaminacyjnego arkusz egzaminacyjny zadania egzaminacyjne wyniki sprawdzianu / egzaminu 28

7 OD PODSTAWY PROGRAMOWEJ DO ZADANIA EGZAMINACYJNEGO (na przykładzie egzaminu gimnazjalnego część humanistyczna) PODSTAWA PROGRAMOWA UMIEJĘTNOŚĆ PONADPRZEDMIOTOWA Skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentacja własnego punktu widzenia (...), poprawne posługiwanie się językiem ojczystym OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Budowanie wypowiedzi (...) pisanych zgodnie z intencją i okolicznościami (w związku z sytuacjami życiowymi i lekturą) STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Uczeń: II. 1) buduje wypowiedzi poprawne pod względem językowym i stylistycznym w następujących formach: (...) zaproszenie (...), 3) tworzy teksty o charakterze informacyjnym lub perswazyjnym, dostosowane do sytuacji komunikacyjnej (...). INFORMATOR KOMENTARZ DLA UCZNIA Aby napisać tekst w określonej formie, powinieneś znać jej cechy gatunkowe. Powinieneś również przekazywać myśli w sposób jasny i zrozumiały (...). Pisząc tekst, w którym zamierzasz głównie przekazać informacje, powinieneś skupić się na faktach. Tworząc tekst perswazyjny, tzn. taki, w którym starasz się kogoś do czegoś nakłonić, przekonać lub coś wytłumaczyć, możesz celowo dobierać, porządkować i oceniać informacje. (...) W zależności od tego, do kogo kierujesz swój tekst, możesz wypowiadać się językiem potocznym lub literackim. Napisz zaproszenie na ucztę w zamku. PRZYKŁADOWE ZADANIE Z INFORMATORA 29

8 OD PODSTAWY PROGRAMOWEJ DO ZADANIA EGZAMINACYJNEGO (na przykładzie egzaminu gimnazjalnego część matematyczno-przyrodnicza) PODSTAWA PROGRAMOWA UMIEJĘTNOŚĆ PONADPRZEDMIOTOWA Rozwiązywanie problemów w twórczy sposób OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Przeprowadzanie nieskomplikowanych rozumowań matematycznych. STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY - CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Uczeń: IV. 2) analizuje sytuację problemową: a) dostrzega i formułuje problem, b) określa wartości dane i szukane (określa cel), IV. 3) tworzy modele sytuacji problemowej: a) wyróżnia istotne wielkości i cechy sytuacji problemowej, b) zapisuje je w terminach nauk matematyczno-przyrodniczych, c) potrafi umiejscowić sytuacje dotyczące środowiska przyrodniczego w szerszym kontekście społecznym, IV. 4) tworzy i realizuje plan rozwiązania: a) rozwiązuje równania i nierówności stanowiące model problemu, b) układa i wykonuje procedury osiągania celu, IV. 5) opracowuje wyniki: a) ocenia wyniki, b) interpretuje wyniki, c) przedstawia wyniki. INFORMATOR KOMENTARZ DLA UCZNIA W trakcie nauki w gimnazjum powinieneś zdobyć taki zasób wiedzy, który umożliwi Ci analizowanie i rozwiązywanie nietypowych zadań problemowych. Mając do dyspozycji opis sytuacji problemowej, musisz wyróżniać w nim istotne wielkości, a w szczególności wielkości dane i szukane. (...) Umiesz tworzyć model teoretyczny sytuacji problemowej, zapisując go w postaci równania (...). Potrafisz formułować wnioski i opracowywać wyniki oraz przedstawiać je w czytelnej formie. PRZYKŁADOWE ZADANIE Z INFORMATORA Przyrodnicy muszą kupić 49 namiotów. Mają na ten cel zł. W sklepie znajdują się namioty w dwóch gatunkach. Namioty pierwszego gatunku kosztują 350 zł za sztukę, zaś drugiego gatunku 250 zł. Jaką największą liczbę namiotów pierwszego gatunku mogą kupić przyrodnicy? 30

9 OD PODSTAWY PROGRAMOWEJ DO ZADANIA EGZAMINACYJNEGO (na przykładzie egzaminu maturalnego z chemii) PODSTAWA PROGRAMOWA Cele edukacyjne Zadania szkoły Treści Osiągnięcia STANDARD 4a OPIS WYMAGAŃ Z SYLLABUSA Zdający potrafi: uzasadniać związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy prezentowanymi faktami ZADANIE Przyjrzyj się uważnie rysunkowi i wyjaśnij, dlaczego wilgotny papierek uniwersalny trzymany nad stężonym roztworem wody amoniakalnej zmieni barwę szybciej niż trzymany nad stężonym roztworem kwasu solnego. 31

10 RODZAJE I FORMY ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH Podczas konstruowania egzaminów zewnętrznych ich autorzy zastosują następujące zadania (typologia używana przez B. Niemierkę; objaśnienie skrótów na następnej stronie): Zadania lp. Rodzaj egzaminu pisemne ustne praktyczne zamknięte otwarte 1. Sprawdzian w VI klasie szkoły WW, D, PF L, KO, RO podstawowej 2. Sprawdzian w VI klasie szkoły WW, D, PF L, KO, RO podstawowej dla uczniów z trudnościami w uczeniu się 3. Sprawdzian w VI klasie szkoły WW, D, PF L, KO, RO podstawowej dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących 4. Egzamin gimnazjalny część WW, D, PF L, KO, RO humanistyczna 5. Egzamin gimnazjalny dla uczniów z WW, D, PF L, KO, RO trudnościami w uczeniu się część humanistyczna 6. Egzamin gimnazjalny dla uczniów WW, D, PF L, KO, RO niesłyszących i słabo słyszących cz. humanistyczna 7. Egzamin gimnazjalny część matematyczno-przyrodnicza WW, D, PF L, KO, RO 8. Egzamin gimnazjalny dla uczniów z WW, D, PF L, KO, RO trudnościami w uczeniu się część matematyczno-przyrodnicza 9. Egzamin gimnazjalny dla uczniów niesłyszących WW, D, PF L, KO, RO i słabo słyszących część matematyczno-przyrodnicza 10. Język polski WW, D KO, RO 11. Język angielski WW, D, PF L, KO, RO 12. Język niemiecki WW, D, PF L, KO, RO 13. Język rosyjski WW, D, PF L, KO, RO 14. Język francuski WW, D, PF L, KO, RO 15. Język hiszpański WW, D, PF L, KO, RO 16. Język włoski WW, D, PF L, KO, RO 17. Język słowacki WW, D, PF L, KO, RO 18. Język białoruski WW KO, RO 19. Język litewski WW KO, RO 20. Język ukraiński WW KO, RO 21. Języki klasyczne... WW, D RO 22. Matematyka KO, RO 23. Fizyka z astronomią WW KO, RO 24. Informatyka KO, RO 25. Biologia WW, D L, KO, RO 26. Geografia WW, D L, KO, RO 27. Chemia WW, D L, KO, RO 28. Historia PF, WW, D L, KO, RO 29. Filozofia PF, WW, D L, KO, RO 30. Historia sztuki PF, WW, D L, KO, RO 31. Historia muzyki PF, WW, D L, KO, RO 32. Wiedza o społeczeństwie PF, WW, D L, KO, RO 33. Wiedza o tańcu WW, D L, KO, RO 34. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe WW próba pracy 32

11 TYPOLOGIA PISEMNYCH ZADAŃ TESTOWYCH (wg Bolesława Niemierki) Zadania Przydatność do sprawdzania czynności z kategorii taksonomicznych Rodzaj Forma Typ A B C D Otwarte 1. Rozszerzonej odpowiedzi RO 2. Krótkiej odpowiedzi KO 3. Z luką L 4. Na dobieranie D Orientacyjny czas rozwiązywania w minutach Czynności słowne (R 1) Czynności na symbolach (R 2) Odpowiedź pojedyncza (KO 1) Wyliczanie (KO 2) Uzupełnianie (L 1) Korekta (L 2) Przyporządkowanie (D 1) Klasyfikacja (D 2) Uporządkowanie (D 3) Zamknięte 5. Wielokrotnego wyboru WW 6. Prawda-fałsz PF Jedna odpowiedź prawdziwa (WW 1) Jedna odpowiedź fałszywa (WW 2) Najlepsza odpowiedź (WW 3) Zmienna liczba prawidłowych odpowiedzi (WW 4) Wybór alternatywny (PF 1) Wybór skalowany (PF 2) , ,5 33

12 ELEMENTY WYSTĘPUJĄCE W ZADANIU EGZAMINACYJNYM (na przykładzie zadania egzaminacyjnego z chemii) Materiał wprowadzający Wstęp Polecenie (pytanie lub zdanie rozkazujące) Ograniczenia odpowiedzi Odpowiedź Schemat (model) odpowiedzi Zadania otwarte Zadania zamknięte Materiał, do którego odnosi się polecenie, przedstawiony w formie tekstu, rysunku, wykresu itp., np.: Jedną z metod wykorzystywana do oznaczania ilości SO 2 zawartego w powietrzu jest pochłanianie dwutlenku siarki w roztworze manganianu (VII) potasu. Informacja bezpośrednio poprzedzająca polecenie, np.: Zachodzi wówczas reakcja opisana równaniem: KMnO 4 + SO 2 +H 2 O K 2 SO 4 +MnSO 4 +H 2 SO 4 Najważniejsza część zadania zapisana z użyciem czasowników operacyjnych, np.: Jak zmieniła się barwa roztworu podczas przebiegu reakcji? Informacje podane w celu uniknięcia niepożądanych interpretacji, np. podaj dwa sposoby np. wybierz dwie poprawne odpowiedzi w przykładowym zadaniu: brak występuje w zadaniach wielokrotnego wyboru (np. B), ukryta pomiędzy odpowiedziami niepoprawnymi, np. A, C, D (tzw. dystraktorami), nie występuje np.: A. z bezbarwnej na fioletową B. z fioletowej na bezbarwną C. z fioletowej na zieloną D. z zielonej na brunatny osad Zawierająca modelową/e odpowiedź/dzi instrukcja dla oceniającego * Prawidłowa odpowiedź, np. B, wskazana jest bezpośrednio w zadaniu * nie występuje bezpośrednio w trzonie zadania; dołącza się ją do pakietu egzaminacyjnego; podczas przeprowadzania egzaminu pozostaje tylko do użytku egzaminatora 34

13 ZALETY I WADY ZADAŃ TESTOWYCH OTWARTYCH I ZAMKNIĘTYCH (wg B. Niemierki, 1977) ZZAAMKKNNI IIĘĘTTYYCCHH ZZAALLEETTYY ZZAADDAAŃŃ OTTWAARRTTYYCCHH 1. Szeroki zakres zastosowań. 2. Obiektywne punktowanie wyników. 3. Sprawność pomiarowa. 4. Wdrażanie do podejmowania decyzji. o Mogą obejmować większy zakres materiału. o Udzielanie odpowiedzi zajmuje mało czasu. o Łatwa konstrukcja klucza punktowania. o Punktowanie zadań zajmuje mało czasu i jest obiektywne (zadania może sprawdzać czytnik). o Prostsza analiza wyników. 1. Zadowalająca reprezentatywność zbioru zadań. 2. Wysoki obiektywizm punktowania. 3. Niepodatność na zgadywanie odpowiedzi. 4. Łatwość konstrukcji. o Sprawdzają kreatywność zdającego. o Pozwalają na samodzielność pracy i swobodę wypowiedzi. o Wymagają poprawnego stosowania zwrotów i wyrażeń typowych dla danego przedmiotu. W AADDYY ZZAADDAAŃŃ ZZAAMKKNNI IIĘĘTTYYCCHH 1. Niemożność tworzenia syntez przez uczniów. 2. Fałszywy obraz świata i wiedzy ludzkiej jako zamkniętych systemów o stałych czytelnych prawidłowościach. 3. Przewaga form zadań nad treścią kształcenia. 4. Większy niż w przypadku zadań otwartych błąd pomiaru. 5. Trudność konstruowania zadań. OTTWAARRTTYYCCHH 1. Poszatkowanie treści kształcenia. 2. Ciążenie ku niskim kategoriom celów kształcenia. 3. Niepełny obiektywizm punktowania. o Można sprawdzać tylko ograniczony zestaw umiejętności. o Stwarzają możliwość zgadywania poprawnej odpowiedzi. o Trudność w konstruowaniu poprawnych i wartościowych zadań o wyższej taksonomii. o Obejmują mniejszy zakres treści kształcenia. o Trudność w jednoznacznym konstruowaniu poleceń. o Trudność w obiektywnej ocenie zadań. o Udzielanie odpowiedzi zajmuje dużo czasu. o Czasochłonność procesu sprawdzania i oceniania. o Trudna konstrukcja modelu oceniania. o Czasochłonna analiza. o Trudna interpretacja wyników. 35

14 PIĘĆ ZALECEŃ PRAKTYCZNYCH DLA KONSTRUKTORÓW ZADAŃ (B. Niemierko,1977) 1. Budując zadania, kieruj się własnym planem testu, a nie przykładami zadań innych testów. 2. Budując zadania, wczuwaj się w sytuację ucznia rozwiązującego to zadanie, a nie w sytuację nauczyciela, który realizuje obowiązujący program kształcenia wg podręcznika. 3. Najpierw zajmij się treścią zadania (sprawdzaną czynnością), a potem jego formą. 4. Staraj się, by tekst zadań był jasny i zwięzły, maksymalnie uproszczony i oczyszczony ze zbędnych słów i symboli. 5. Stosuj w miarę możności język ucznia, gdyż poziom ścisłości języka powinien odpowiadać szczeblowi kształcenia ucznia, a nie szczeblowi wykształcenia nauczyciela. LISTA GŁUPICH BŁĘDÓW W KONSTRUKCJI ZADAŃ (wg Jima Pophama, 1978) 1. Niejasne polecenia. 2. Wieloznaczne wyrażenie. 3. Niezamierzone podpowiedzi. 4. Skomplikowana składnia. 5. Trudne słownictwo. 36

15 WPŁYW STOSOWANIA KRYTERIÓW NA OCENY Oceny prac pisemnych z języka polskiego bez zastosowania i z zastosowaniem schematu punktowania - tabela B. Niemierki [w:] Ewaluacja Nowej Matury, Zbiór studiów teoretycznych i empirycznych pod redakcją Bolesława Niemierki, Wrocław 1999 s. 54 Uczeń Ocena nauczyci A. Bez zastosowania schematu punktowania B. Z zastosowaniem schematu punktowania Oceniający (sędzia) ela I II III IV V VI VII VIII IX Średnia Od. st. Oceniający (sędzia) I II III IV V VI VII VIII IX Średnia Od. st ,9 0, ,7 1, ,1 0, ,9 0, ,0 0, ,0 0, ,3 0, ,4 0, ,7 0, ,7 0, ,9 0, ,0 0,71 7* ,1 1, ,2 1, ,0 0, ,8 0, ,7 0, ,6 0, ,6 0, ,8 0, ,1 0, ,2 0, ,4 0, ,2 0, ,6 0, ,4 0, ,1 0, ,2 0,44 Śred. 3,21 3,1 2,9 3,3 2,7 3,1 2,6 2,6 2,9 3,4 2,96 0,78 2,8 3,4 3,3 2,8 2,9 2,7 2,4 3,1 3,0 2,94 0,72 Odch. st. 1,25 1,2 1,5 1,1 1,1 1,3 1,4 1,0 1,2 1,2 1,17 x 1,1 0,8 1,3 1,0 1,3 1,6 0,8 1,3 1,4 1,20 x *przypadek krytyczny szczególnej niezgodności ocen (w obydwu badaniach) 37

16 PRZYGOTOWANIE SCHEMATÓW POPRAWNYCH ODPOWIEDZI I SCHEMATÓW PUNKTOWANIA ZADAŃ OTWARTYCH przeczytaj zadanie rozwiąż je przygotuj poprawną i pełną, wzorcową odpowiedź ustal ogólne i szczegółowe zasady punktowania zadania przygotuj przykłady: - inaczej sformułowanych poprawnych odpowiedzi (ze standaryzacji) - przykłady niepełnych odpowiedzi z przydzieloną im punktacją - przykłady złych odpowiedzi (jeśli zachodzi taka potrzeba, gdyż wielu uczniów je wskazywało) 38

17 Przykład: 39

18 PODSTAWOWE POJĘCIA POMIAROWODYDAKTYCZNE, używane podczas prowadzenia bloku tematycznego ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE (opracowano na podstawie prac Bolesława Niemierki i in.) CELE KSZTAŁCENIA cele kształcenia zaprojektowane wyniki procesu dydaktycznego wyrażone opanowaniem przez uczniów określonych wiadomości, umiejętności i kompetencji; planowane efekty kształcenia cele operacyjne - cele nauczania wyrażone w postaci jasno określonych czynności uczniów; cele tak określone ułatwiają planowanie nauczania, komunikowanie się z uczniami, organizację kształcenia oraz sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów taksonomia celów nauczania - schemat hierarchicznej klasyfikacji celów nauczania dziedziny poznawczej (intelektualnej), wychowawczej (emocjonalnej) i psychomotorycznej (praktycznej); powszechnie znana jest w Polsce taksonomia prof. B. Niemierki (1975); pierwszą taksonomię opracował zespół pod kierunkiem B. Blooma w 1956 r.; stosowanie taksonomii powinno ułatwić ochronę nauczania i sprawdzania osiągnięć przed encyklopedyzmem EGZAMINOWANIE egzaminowanie - wyodrębniony w kształceniu proces sumującego sprawdzania, punktowania i oceniania osiągnięć uczniów egzamin doniosły - egzamin o dużej wartości dla systemu oświatowego i społeczeństwa, w którym znaczenie informacji o poziomie osiągnięć uczniów jest większe niż znaczenie komentarza dydaktycznego egzamin powszedni - sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów, w którym znaczenie komentarza dydaktycznego jest większe niż znaczenie informacji o wyniku kształcenia egzamin zewnętrzny egzamin dokonywany przez egzaminatorów instytucji zewnętrznej (okręgowej komisji egzaminacyjnej) plan (siatka) egzaminu - tabelaryczne, graficzne lub opisowe zestawienie wskazujące, jakie zadania mają być skonstruowane do egzaminu (zastosowane w arkuszu egzaminacyjnym); wyznacza konstruowanie zadań i ułatwia odczytanie struktury i treści egzaminu wynik egzaminu - symbol (zwykle liczba) przedstawiający poziom osiągnięć egzaminowanego (testowanego) ucznia; rozróżniamy surowe i pochodne wyniki egzaminowania (testowania); indywidualne wyniki egzaminowania zewnętrznego prowadzonego od roku 2002 przedstawiane będą jako suma punktów ZADANIA EGZAMINACYJNE BUDOWA ZADAŃ dystraktory - błędne odpowiedzi w zadaniach wielokrotnego wyboru poprawność redakcyjna zadania - ujęcie formy zadania stosownie do jego treści (sprawdzanych czynności) oraz norm językowych poprawność dydaktyczna zadania - zgodność zadania z cechami wartościowego procesu kształcenia; obejmuje: poprawność rzeczową, poprawność redakcyjną i odpowiednią trudność poprawność merytoryczna (rzeczowa) zadań - zgodność zadania ze stanem wiedzy naukowej w danej dziedzinie w ujęciu właściwym dla określonego szczebla kształcenia poziomu rozwoju uczniów zadanie egzaminacyjne - najmniejsza, względnie niezależna i osobno punktowana część testu egzaminacyjnego, wymagająca od badanego udzielenia samodzielnej odpowiedzi; obejmuje opis wybranej sytuacji, pytanie lub polecenie i ewentualnie gotowe odpowiedzi do wyboru lub wskazówki ukierunkowujące pracę ucznia 40

19 zadanie krótkiej odpowiedzi - wymaga od ucznia udzielenia zwięzłej odpowiedzi w postaci jednego słowa, liczby, symbolu, zdania (lub najczęściej kilku zdań), wyrażenia matematycznego, zapisu prostej reakcji chemicznej, prostego rysunku, wyliczenia elementów, korekty itp. zadanie praktyczne - zadanie wymagające od ucznia celowego oddziałania na otaczający świat materialny; zadanie sprawdzające proces działania praktycznego i jego wytwór (produkt) zadanie rozszerzonej odpowiedzi - wymaga od ucznia rozwiniętej, wieloelementowej i odpowiednio uporządkowanej odpowiedzi w postaci słownej, złożonych wyrażeń matematyczno-fizycznych, reakcji chemicznych, schematów, procesów itp. zadanie wielokrotnego wyboru - wymaga od ucznia wybrania jednej lub więcej odpowiedzi spośród kilku podanych w zadaniu; zadanie składa się z trzonu i odpowiedzi (zwykle 3-5); trzon zawiera opis sytuacji (słownych lub graficznych) oraz pytanie, polecenie lub niedokończone zdanie; odpowiedziami mogą być wyrazy, zdania, zwroty, wyrażenia matematyczne, symbole fizyko-chemiczne, rysunki itp.; zob. też: dystraktory ANALIZA I INTERPRETACJA ZADAŃ analiza ilościowa zadań egzaminacyjnych - obliczenie i interpretacja wskaźników statystycznych wyników poszczególnych zadań uzyskanych w egzaminie próbnym lub właściwym; analiza ta obejmuje zwykle obliczenie i interpretację: frakcji opuszczeń zadań, wskaźników łatwości (lub trudności) zadań, mocy różnicujących analiza zadań - wartościowanie zadań ze względu na ich przydatność do określonego egzaminu (testu); obejmuje procedury jakościowe i ilościowe MODELE OCENIANIA ZADAŃ klucz punktowania zadań zestawienie wzorcowych, jedynie poprawnych odpowiedzi oraz zasad (norm) ułatwiających punktowanie zadań; stosuje się dla zadań: wielokrotnego wyboru (WW), na dobieranie (D), typu prawda-fałsz (P-F) oraz krótkiej odpowiedzi (KO) i z luką (L); w zadaniach WW jest to wykaz poprawnych odpowiedzi w zadaniach, np. A, C, B, A, D, ; w zadaniach otwartych może zawierać: nr zadania, wzorcową odpowiedź, zasady przydzielania punktów, odpowiedzi zaliczane oraz przykłady zadań (ze standaryzacji), które nie mogą być zaliczone, np.: Nr Forma Klucz Przykłady Kryteria i/lub normy zad. zadania poprawnych odpowiedzi odpowiedzi wykonania zadania błędnych Punktacja 1. WW B. A, C, D - 0 p./1 p. 2. L Rzeczpospolita Polska (także: RP, Rzeczpospolita, III Rzeczpospolita) PRL - 0 p./1 p. 3. D poprawne połączenie nazw miast z charakterystycznymi dla nich symbolami: Warszawa syrenka Kraków smok wawelski Poznań koziołki Poznań Neptun poprawne utworzenie trzech par 0 p./1 p. 4. PF nie tak - 0 p./1 p. 5. KO smoki, syreny, potwory, chimery, centaury, gryfy, diabły, mantykory 0 p./1 p. wybranie z tekstu nazw zwierząt występujących w przyrodzie, np. małpy, ryby, krowy wskazanie przynajmniej sześciu literackich określeń zwierząt, pod warunkiem, że nie wymieniono przykładu błędnego schemat punktowania zadań - wykaz oczekiwanych właściwości wytworu, procesu lub procesu i wytworu działania ucznia wraz ze skalami ocen cząstkowych tych właściwości; stosowane w zadaniach praktycznych i złożonych (holistycznych) zadaniach poznawczych typu RO, np. w egzaminach państwowych; przykłady łatwo znaleźć w informatorach dla uczniów szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz w syllabusach maturalnych 41

20 kryteria oceny zadań praktycznych - grupy właściwości procesu i wytworu działania praktycznego podlegających ocenie: czas wykonania, dokładność, ilość wytworu, zużycie materiałów i energii, estetyka, sprawność działania, postawa, braki, bezpieczeństwo itp. kryteria oceny holistycznych zadań egzaminacyjnych - umowne, jakościowe wymiary złożonych odpowiedzi uczniów, względnie niezależne aspekty ocenianych prac uczniów; powinny wyczerpywać ustalony zakres treści w zadaniu; kryteria (zwykle kilka do kilkunastu) mogą być równorzędne lub różnić się wagą kryterialne ocenianie - stosowanie wyróżnionych kryteriów jakościowych w sprawdzaniu i ocenianiu odpowiedzi uczniów WŁAŚCIWOŚCI POMIAROWE ZADAŃ łatwość zadania - stosunek (frakcja) punktów zdobytych przez badanych do ogółu punktów możliwych do zdobycia za zadanie; w zadaniach punktowanych 0-1 stosunek sumy zdobytych punktów za zadanie do liczby badanych; oznaczana p. moc różnicująca zadania - zdolność zadania do odróżniania uczniów o wyższych i niższych osiągnięciach uzyskanych w egzaminie; główny wskaźnik rzetelności zadania; podstawowy wskaźnik przydatności zadania do egzaminu (testu) różnicującego; pomocniczy w egzaminach sprawdzających do wykrywania błędów w konstrukcji i stosowności zadań stosowność zadania - trafność doboru jego treści (sprawdzanych czynności), zgodność ze standardami wymagań egzaminacyjnych, planem egzaminu i kartoteką testu egzaminacyjnego; zgodność wykonywanej czynności w czasie rozwiązywania zadania z czynnością (lub dziedziną czynności) przewidzianą do sprawdzania w planie egzaminu SKALE PUNKTOWANIA ZADAŃ skala wyników egzaminu - uporządkowany zbiór symboli (liczb) przedstawiających wyniki egzaminu (skala pomiarowa) skale cząstkowe w ocenianiu kryterialnym - zazwyczaj kilkupunktowe (0-3, 0-10 itp.) skale stosowane w każdym z wyróżnionych kryteriów oceniania holistycznego; gdy kryteria są równorzędne, skale te bywają jednakowe, a gdy się różnią wagami, najlepszy jest układ samoważący, polegający na dobraniu skal o długości proporcjonalnej do ustalonych wag skala łączna w ocenianiu wielokryterialnym suma punktów ze wszystkich skal cząstkowych (wszystkich kryteriów) oceniania zadań holistycznych (rozszerzonej odpowiedzi) ARKUSZ EGZAMINACYJNY arkusz egzaminacyjny test egzaminacyjny wraz ze skierowaną do ucznia instrukcją jego wypełnienia oraz kartami odpowiedzi, po zakończeniu egzaminowania sprawdzanymi przez egzaminatorów zewnętrznych układ fabularny zadań - powiązanie kilku lub wszystkich zadań w arkuszu egzaminacyjnym (teście) w opowieść ułatwiającą zrozumienie kolejnych sytuacji, redukującą znużenie, wzmacniającą motywację, pogłębiającą dotarcie (zrozumienie) do sprawdzanej czynności; tak zbudowane są arkusze egzaminacyjne dla przeprowadzenia sprawdzianu i egzaminów gimnazjalnych wiązki zadań - kilka zadań, połączonych tematycznie w grupy podporządkowane wspólnej sytuacji zadaniowej 42

Pomiar dydaktyczny. Pracownia Dydaktyki Biologii Wydział Biologii UW

Pomiar dydaktyczny. Pracownia Dydaktyki Biologii Wydział Biologii UW Pomiar dydaktyczny Pracownia Dydaktyki Biologii Wydział Biologii UW Pomiar dydaktyczny Obejmuje sprawdzanie i ocenianie osiągnięć studentów czyli efektywność kształcenia Zasady pomiaru dydaktycznego powinny

Bardziej szczegółowo

Materiały zebrane i wyselekcjonowane w trakcie szkolenia przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w ramach Projektu IX

Materiały zebrane i wyselekcjonowane w trakcie szkolenia przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w ramach Projektu IX Materiały zebrane i wyselekcjonowane w trakcie szkolenia przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w ramach Projektu IX Szkolenia pracowników i współpracowników systemu egzaminów zewnętrznych oraz rozwój współpracy

Bardziej szczegółowo

Pomiar dydaktyczny. Pracownia Dydaktyki Biologii Wydział Biologii UW

Pomiar dydaktyczny. Pracownia Dydaktyki Biologii Wydział Biologii UW Pomiar dydaktyczny Pracownia Dydaktyki Biologii Wydział Biologii UW Pomiar dydaktyczny Obejmuje sprawdzanie i ocenianie osiągnięć studentów czyli efektywności kształcenia Zasady pomiaru dydaktycznego powinny

Bardziej szczegółowo

Pomiar dydaktyczny. Pracownia Dydaktyki Biologii Wydział Biologii UW

Pomiar dydaktyczny. Pracownia Dydaktyki Biologii Wydział Biologii UW Pomiar dydaktyczny Pracownia Dydaktyki Biologii Wydział Biologii UW Pomiar dydaktyczny Obejmuje sprawdzanie i ocenianie osiągnięć studentów czyli efektywności kształcenia Zasady pomiaru dydaktycznego powinny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki II klasa Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego.

Wymagania edukacyjne z fizyki II klasa Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. Wymagania edukacyjne z fizyki II klasa Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. I. Wymagania programowe 1. Obserwowanie i opisywanie zjawisk fizycznych i astronomicznych. 2. Posługiwanie się metodami

Bardziej szczegółowo

NOWY egzamin maturalny

NOWY egzamin maturalny NOWY egzamin maturalny z BIOLOGII Komentarze ekspertów Poniżej znajdziesz komentarze naszych ekspertów do Informatora CKE na temat matury 2015. Zobacz, jakie umiejętności i wiadomości będą sprawdzane podczas

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W NOWEJ FORMIE

EGZAMIN GIMNAZJALNY W NOWEJ FORMIE EGZAMIN GIMNAZJALNY W NOWEJ FORMIE OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Akty prawne dotychczas określające kształt egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia. Podstawowe informacje

Cele kształcenia. Podstawowe informacje Cele kształcenia Podstawowe informacje Definicja Cele kształcenia - kierunkowskazy, świadomie założone skutki, które chcemy osiągnąć w procesie kształcenia; działania, które mają doprowadzić do danego

Bardziej szczegółowo

Co nowego na sprawdzianie po szkole podstawowej w 2015 roku

Co nowego na sprawdzianie po szkole podstawowej w 2015 roku Co nowego na sprawdzianie po szkole podstawowej w 2015 roku fot. Shutterstock / Olesya Feketa 1 Od nowej podstawy programowej do nowej formuły sprawdzianu Rozpoczynający się rok szkolny będzie dla II etapu

Bardziej szczegółowo

Planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej w kontekście nowej podstawy programowej

Planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej w kontekście nowej podstawy programowej Planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej w kontekście nowej podstawy programowej Autor programu: Barbara Maciąg Autor scenariusza warsztatów: Marta Kobza Przedstawione

Bardziej szczegółowo

LICZBY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO W KRAJU I W OKRĘGU

LICZBY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO W KRAJU I W OKRĘGU LICZBY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO W KRAJU I W OKRĘGU 30 WYBÓR PRZEDMIOTÓW W KRAJU I W OKRĘGU 25 % LICZBY ZDAJĄCYCH 20 15 10 obowiązkowy Kraj obowiązkowy Okręg dodatkowy Kraj dodatkowy Okręg

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematycznoprzyrodniczej

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematycznoprzyrodniczej Informacje ogólne Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie określa podstawa programowa kształcenia ogólnego wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

Założenia zmian w maturze od 2015 r. Koniec z prezentacją maturalną i kluczem, obowiązkowy egzamin z przedmiotu do wyboru.

Założenia zmian w maturze od 2015 r. Koniec z prezentacją maturalną i kluczem, obowiązkowy egzamin z przedmiotu do wyboru. Poniższa informacja jest przeznaczona dla Słuchaczy klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego, którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Egzamin maturalny dla tych osób będzie

Bardziej szczegółowo

Pomiar dydaktyczny. Pomiar dydaktyczny, jako uściu sprawdzanie i ocenianie osiągni

Pomiar dydaktyczny. Pomiar dydaktyczny, jako uściu sprawdzanie i ocenianie osiągni Pomiar dydaktyczny Pomiar dydaktyczny, jako uściu ciślone sprawdzanie i ocenianie osiągni gnięć uczniów, jest składnikiem warsztatu każdego nowocześnie nie pracującego cego nauczyciela prof. B. Niemierko

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny od roku 2012 (część matematyczno przyrodnicza)

Egzamin gimnazjalny od roku 2012 (część matematyczno przyrodnicza) Egzamin gimnazjalny od roku 2012 (część matematyczno przyrodnicza) 1 Każdy człowiek ma wielkie możliwości, musi je tylko odkryć. Kartezjusz Prezentowany Biuletyn zawiera zestaw informacji i propozycji,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY. Ocenianie arkusza egzaminacyjnego oraz typy zadań z matematyki. Opracowała: Ewa Ślubowska, doradca metodyczny matematyki CEN

EGZAMIN GIMNAZJALNY. Ocenianie arkusza egzaminacyjnego oraz typy zadań z matematyki. Opracowała: Ewa Ślubowska, doradca metodyczny matematyki CEN EGZAMIN GIMNAZJALNY Ocenianie arkusza egzaminacyjnego oraz typy zadań z matematyki Opracowała: Ewa Ślubowska, doradca metodyczny matematyki CEN Holistyczne ocenianie arkusza egzaminacyjnego z matematyki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki

Przedmiotowy system oceniania z matematyki Przedmiotowy system oceniania z matematyki 1 Uczeń ma prawo znać plan wynikowy z matematyki określający, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania (według poziomów nauczania)

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej od roku szkolnego 2014/2015

Sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej od roku szkolnego 2014/2015 Sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej od roku szkolnego 2014/2015 Warszawa, 29 listopada 2014 r. Ewaluacja wewnętrzna w szkole podstawowej Konferencja organizowana przez Instytut Badań Edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Nowa matura 2015. Egzamin maturalny w nowej formule zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w maju 2015 roku.

Nowa matura 2015. Egzamin maturalny w nowej formule zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w maju 2015 roku. Nowa matura 2015 Egzamin maturalny w nowej formule zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w maju 2015 roku. PODSTAWY PRAWNE EGZAMINU MATURALNEGO Egzamin maturalny jest przeprowadzany na mocy art. 9 ust.

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRACY DYDAKTYCZNEJ

PLANOWANIE PRACY DYDAKTYCZNEJ PLANOWANIE PRACY DYDAKTYCZNEJ Planowanie oznacza wytyczanie celów i określanie najlepszej i najprostszej drogi do ich osiągnięcia. Poziomy planowania szkolnego: kierunkowe, wynikowe, metodyczne. Analiza

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

2012 r. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w kl. IV SP oraz kl. I LO i technikum. 3- lub 4-letni okres wdrażania podstawy programowej

2012 r. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w kl. IV SP oraz kl. I LO i technikum. 3- lub 4-letni okres wdrażania podstawy programowej Zmiany w egzaminach zewnętrznych od 2015 r. 2012 r. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w kl. IV SP oraz kl. I LO i technikum 3- lub 4-letni okres wdrażania podstawy programowej 2015 r. Zmiany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu I Przedmiotem oceny są umiejętności, wiedza i postawa ucznia 1)

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka rosyjskiego.

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka rosyjskiego. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka rosyjskiego. Egzamin gimnazjalny z języka rosyjskiego miał formę pisemną i został przeprowadzony 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych

Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych 1. Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych Pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego dla klas dwujęzycznych obejmował

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY I POZIOM ROZSZERZONY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY I POZIOM ROZSZERZONY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY I POZIOM ROZSZERZONY I 1. W trakcie nauki szkolnej uczeń otrzymuje oceny za: a) prace pisemne: pracę klasową ( czytanie tekstu ze zrozumieniem,

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok szk. 2014/2015

Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok szk. 2014/2015 Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok szk. 2014/2015 W roku 2015 egzamin gimnazjalny odbył się w dniach 21, 22 i 23 kwietnia. Pierwszego dnia uczniowie rozwiązywali test z historii i wiedzy o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2013 Spis treści I. WPROWADZENIE 4 II. SPRAWDZIAN 6 2.1. Wyniki uczniów szkół podstawowych artystycznych dotyczące

Bardziej szczegółowo

Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki

Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki Ełk/Olsztyn 27 i 28 sierpnia 2014 r. EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Egzaminy zewnętrzne

Egzaminy zewnętrzne Egzaminy zewnętrzne 2012-2013 Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum nr 1 w Brzeszczach Termin egzaminu w gimnazjum 23 kwietnia 2013 r (wtorek) Część humanistyczna godz.9.00

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132 Zestaw zadań egzaminacyjnych z zakresu języka polskiego posłużył do sprawdzenia poziomu opanowania wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Opracowała: Monika Mikocka Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015. I. Do egzaminu pisemnego z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej w nowej formule egzaminacyjnej. od roku szkolnego 2014/2015

Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej w nowej formule egzaminacyjnej. od roku szkolnego 2014/2015 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej w nowej formule egzaminacyjnej od roku szkolnego 2014/2015 Nowa formuła sprawdzianu w aspekcie prawnym Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM. Statystyczna analiza danych

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM. Statystyczna analiza danych ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM. 26. kwietnia 212 roku w Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Resku odbył się egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

Już wkrótce matura 2008, czyli jak przygotować się do egzaminu?

Już wkrótce matura 2008, czyli jak przygotować się do egzaminu? Scenariusz 3 Już wkrótce matura 2008, czyli jak przygotować się do egzaminu? Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. Cele lekcji: Uczeń powinien: zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Trafność egzaminów w kontekście metody EWD

Trafność egzaminów w kontekście metody EWD Trafność egzaminów w kontekście metody EWD Aleksandra Jasińska (a.jasinska@ibe.edu.pl) Tomasz Żółtak (t.zoltak@ibe.edu.pl) Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8 01-180 Warszawa JESIENNA SZKOŁA EWD

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego Egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego odbył się 26 kwietnia 2012 roku. Uczniowie, którzy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: Załącznik nr 2.8 1. Rozporządzenie MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z CHEMII DLA KLAS 1-3 W GIMNAZJUM NR 3 W ZAMOŚCIU

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z CHEMII DLA KLAS 1-3 W GIMNAZJUM NR 3 W ZAMOŚCIU OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z CHEMII DLA KLAS 1-3 W GIMNAZJUM NR 3 W ZAMOŚCIU 1. CELE OCENIANIA: a) Diagnozowanie osiągnięć dydaktycznych ucznia; b) Motywowanie ucznia do podejmowania wysiłków, podkreślanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w klasach I- III gimnazjum z fizyki

Przedmiotowy system oceniania w klasach I- III gimnazjum z fizyki Przedmiotowy system oceniania w klasach I- III gimnazjum z fizyki I. Zasady systemu oceniania 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocena ma dostarczyć uczniom, rodzicom i

Bardziej szczegółowo

CZAS NA MATURĘ Z BIOLOGII 2015 DLA LO

CZAS NA MATURĘ Z BIOLOGII 2015 DLA LO CZAS NA MATURĘ Z BIOLOGII 2015 DLA LO CZAS NA MATURĘ Z BIOLOGII 2015 dla LO Termin egzaminu maturalnego z biologii 7 maja 2015 (czwartek) godz. 14:00 Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV - VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1 Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności. 3. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Egzamin na nowych zasadach Egzamin gimnazjalny w 2012 r. stanowi ważny moment w rozwoju polskiego systemu edukacji.

Bardziej szczegółowo

Propozycja sprawdzania osiągnięć uczniów, formy i kryteria oceniania z historii w klasach I - III gimnazjum.

Propozycja sprawdzania osiągnięć uczniów, formy i kryteria oceniania z historii w klasach I - III gimnazjum. Propozycja sprawdzania osiągnięć uczniów, formy i kryteria oceniania z historii w klasach I - III gimnazjum. 1. Formułowanie wymagań i dobór kryteriów: - celem ewaluacji wiedzy z historii jest ocena osiągnięć

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności. 3. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka egzaminu maturalnego

Charakterystyka egzaminu maturalnego Charakterystyka egzaminu maturalnego Absolwent przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo 1. W części ustnej egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów: a.

Bardziej szczegółowo

Jolanta Wójtowicz-Kut. Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej

Jolanta Wójtowicz-Kut. Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej Anna Zahacka Jolanta Wójtowicz-Kut Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Ocenianie to: integralna część procesu nauczania proces

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLASY VI SZKOŁA PODSTAWOWA W SKRZATUSZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLASY VI SZKOŁA PODSTAWOWA W SKRZATUSZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLASY VI SZKOŁA PODSTAWOWA W SKRZATUSZU I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLAS I III

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLAS I III SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLAS I III w Szkole Podstawowej nr 2. im. Jana Pawła II w Twardogórze ZASADY OCENIANIA 1. Nauczyciele w pierwszym tygodniu każdego roku informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2016 r. Test humanistyczny język polski

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2016 r. Test humanistyczny język polski Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2016 r. Test humanistyczny język polski Arkusz standardowy zawierał 22 zadania, w tym 20 zadań zamkniętych i 2 zadania otwarte. Wśród zadań zamkniętych pojawiły się

Bardziej szczegółowo

Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej

Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej Konferencja prasowa, 21 stycznia 2013 r. Zmiany w egzaminach zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki Gimnazjum i liceum

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki Gimnazjum i liceum Przedmiotowy System Oceniania z fizyki Gimnazjum i liceum Bieżąca ocena osiągnięć ucznia polega na odnotowywaniu postępów i ocenianiu osiągnięć jego pracy na podstawie: - obserwacji aktywności uczniów,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z chemii w Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Grzymiszewie

Przedmiotowy System Oceniania z chemii w Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Grzymiszewie Przedmiotowy System Oceniania z chemii w Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Grzymiszewie Ocena jest odzwierciedleniem stopnia opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Już wkrótce matura 2007, czyli jak przygotować się do egzaminu? Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą.

Już wkrótce matura 2007, czyli jak przygotować się do egzaminu? Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. SCENARIUSZ 3 Już wkrótce matura 2007, czyli jak przygotować się do egzaminu? Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. Cele lekcji: Uczeń powinien: zapoznać się

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WSTĘPNE INFORMACJE O EGZAMINIE I OSIĄGNIĘCIACH UCZNIÓW W całej Polsce od 22 do 24 kwietnia 2009 roku po raz ósmy został przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z B I O L O G I I W KATOLICKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W KIELCACH ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Ocenianiu podlega: Posługiwanie się poprawną terminologią

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr3 im. Jana Pawła II w Gdańsku

Gimnazjum Nr3 im. Jana Pawła II w Gdańsku Rok szkolny 2014/2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z CHEMII I. PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Badanie jakości edukacji jest prowadzone m.in. poprzez: 1) egzaminy zewnętrzne; 2) nadzór pedagogiczny. Egzaminy zewnętrzne

Badanie jakości edukacji jest prowadzone m.in. poprzez: 1) egzaminy zewnętrzne; 2) nadzór pedagogiczny. Egzaminy zewnętrzne Na posiedzenie sejmowej Podkomisji stałej ds. jakości kształcenia i wychowania Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało informację na temat badanie jakości edukacji. Badanie jakości edukacji jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI. 1. Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się za pomocą następujących narzędzi:

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI. 1. Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się za pomocą następujących narzędzi: KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI I. Formy oceniania ucznia 1. Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się za pomocą następujących narzędzi: a. prace klasowe podsumowujące wiadomości z danego działu (również w postaci

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZYRODA Nauczyciel: mgr inż. Maria Kowalczyk Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

CELE OPERACYJNE W NAUCZANIU UCZENIU SIĘ

CELE OPERACYJNE W NAUCZANIU UCZENIU SIĘ Grażyna Piskorska CELE OPERACYJNE W NAUCZANIU UCZENIU SIĘ Cel to planowy wynik każdego racjonalnego działania to, do czego się dąży, o co zabiega. W nowoczesnym podejściu edukację należy rozumieć jako

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 214 r. przeprowadzonego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Gimnazjum Nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi Do egzaminu gimnazjalnego w Zespole

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI GIMNAZJUM I. Formy oceniania ucznia 1. Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się za pomocą następujących narzędzi: a. prace klasowe podsumowujące wiadomości z danego

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Sporządziła Kamila Chodak Góralice, październik 2015 Analiza wyników z języka niemieckiego- poziom podstawowy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii I

Kryteria oceniania z chemii I Kryteria oceniania z chemii I 1. Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności uczniów: sprawdziany obejmują wiadomości z większej partii materiału, są zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej, kartkówki

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności. 3. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Egzamin Maturalny od 2015 roku

Egzamin Maturalny od 2015 roku Egzamin Maturalny od 2015 roku PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Każdy absolwent obowiązkowo przystępuje do następujących egzaminów na poziomie podstawowym: język polski (część pisemna i ustna), język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI Przedmiotowy system oceniania z fizyki w gimnazjum sporządzono w oparciu o : 1. Rozporządzenie MEN z dnia 21.03.2001 r. 2. Statut Szkoły 3. Wewnątrzszkolny system

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI LICEUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI LICEUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI LICEUM I. Obserwacja osiągnięć ucznia 1. Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się za w podanych formach: a. prace klasowe podsumowujące wiadomości z danego działu (w

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015 Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony od 21 do 23 kwietnia 2015 r. Składał się z trzech części. W części pierwszej humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: 1. Wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z fizyki dla klasy I:

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z fizyki dla klasy I: Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z fizyki dla klasy I: I. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczającą poza zakres materiału programowego, która

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka przedmiotowa

Dydaktyka przedmiotowa Dr inż. Ewa Janeczek Dydaktyka przedmiotowa "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe" projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

TEST KOŃCOWY Z MATEMATYKI

TEST KOŃCOWY Z MATEMATYKI I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku TEST KOŃCOWY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW LICEUM Słupsk, marzec 1998 r WSTĘP Test jest jedną z form kontroli osiągnięć ucznia, zwiększającą obiektywność jego oceny Testy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I, II, III W GIMNAZJUM NR 2 W LUDŹMIERZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I, II, III W GIMNAZJUM NR 2 W LUDŹMIERZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I, II, III W GIMNAZJUM NR 2 W LUDŹMIERZU I. Dokumenty prawne stanowiące podstawę PSO Przedmiotowy system oceniania opracowany został po przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

r. rok szkolny 2012/2013

r. rok szkolny 2012/2013 04.04.2013r. rok szkolny 2012/2013 Do sprawdzianu po szkole podstawowej przystąpiło 71 uczniów. Wszyscy uczniowie pisali sprawdzian w wersji standardowej. Struktura arkusza sprawdzającego umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. Szczegółowe wymagania na oceny śródroczne i roczne. Ocena niedostateczna nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowany na podstawie: -Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! U progu roku szkolnego 2015/2016 przekazujemy Państwu ofertę form doskonalenia opracowaną przez doradców metodycznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ZCEMiP w

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny język polski

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny język polski Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny język polski Zestaw standardowy zawierał 22 zadania, w tym 20 zadań zamkniętych i 2 zadania otwarte. Wśród zadań zamkniętych dominowały

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII I. CELE OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW: - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; - pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować się do egzaminu gimnazjalnego?

Jak przygotować się do egzaminu gimnazjalnego? Jak przygotować się do egzaminu gimnazjalnego? PORADNIK GIMNAZJALISTY Opracowany przez INTERIA.PL na podstawie informacji udostępnionych przez CKE i OKE. O egzaminie 1. Ma formę pisemną 2. Przystąpienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W GIMNAZJUM 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione w pkt. II formy aktywności ucznia. 3. Każdy

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! U progu roku szkolnego 2015/2016 przekazujemy Państwu ofertę form doskonalenia opracowaną przez doradców metodycznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ZCEMiP w

Bardziej szczegółowo

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo?

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo? EGZAMIN MATURALNY Poniższa informacja jest przeznaczona dla uczniów klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego, którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Egzamin maturalny

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w pracy nauczycieli

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w pracy nauczycieli Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach al. Niepodległości 4 96-100 Skierniewice www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka posiada akredytację ŁKO CERTYFIKAT PN-EN

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą.

Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. SCENARIUSZ 2 MATURA 2007 Jak podjąć decyzję o wyborze przedmiotów? Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. Cele lekcji: Uczeń powinien: poznać zasady przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

f. inne formy aktywności, np.: udział w konkursach, wykonywanie pomocy dydaktycznych,

f. inne formy aktywności, np.: udział w konkursach, wykonywanie pomocy dydaktycznych, PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI (Dariusz Poleszczuk) I. Obserwacja osiągnięć ucznia 1. Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się za w podanych formach: a. prace klasowe podsumowujące wiadomości z danego

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny dla tych osób będzie przeprowadzany w formule obowiązującej w roku 2014.

Egzamin maturalny dla tych osób będzie przeprowadzany w formule obowiązującej w roku 2014. EGZAMIN MATURALNY Poniższa informacja jest przeznaczona dla uczniów klasy czwartej technikum, którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Egzamin maturalny dla tych osób będzie

Bardziej szczegółowo

Matura z matematyki 2015

Matura z matematyki 2015 Matura z matematyki 2015 P R E Z E N T A C J A N A S P O T K A N I E M E T O D Y C Z N E D L A N A U C Z Y C I E L I M A T E M A T Y K I o p r a c o w a ł a : J O L A N T A C H A D A J Biblia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie. Cele oceniania na lekcjach wos. i umiejętności wynikających z programu nauczania.

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie. Cele oceniania na lekcjach wos. i umiejętności wynikających z programu nauczania. Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie. Cele oceniania na lekcjach wos. 1. Ustalenie stopnia opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania. 2. Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka angielskiego składał się z jedenastu zadań zamkniętych,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE I ANALIZA PRÓBNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE

ZESTAWIENIE I ANALIZA PRÓBNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE ZESTAWIENIE I ANALIZA PRÓBNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE 15 listopada 2012 roku w Gimnazjum w Budzowie odbył się próbny egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 ZAŁĄCZNIK DO STATUTU SZKOŁY ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 1. W klasach I - III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami

Bardziej szczegółowo