Nowa matura Egzamin maturalny w nowej formule zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w maju 2015 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowa matura 2015. Egzamin maturalny w nowej formule zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w maju 2015 roku."

Transkrypt

1 Nowa matura 2015 Egzamin maturalny w nowej formule zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w maju 2015 roku.

2 PODSTAWY PRAWNE EGZAMINU MATURALNEGO Egzamin maturalny jest przeprowadzany na mocy art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) i obejmuje absolwentów liceów ogólnokształcących od roku szkolnego 2014/2015

3 CELE PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy absolwent szkoły ponadgimnazjalnej samodzielnie podejmuje decyzję o przystąpieniu do niego. Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje: 1. stanowi poświadczenie osiągnięcia przez absolwenta wymaganego prawem poziomu wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części pisemnej (na poziomie podstawowym) oraz w części ustnej (bez określania poziomu) 2. określa poziom wykształcenia ogólnego absolwentów w zakresie przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów 3. zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów przede wszystkim na poziomie rozszerzonym jako kryteria w procesie rekrutacji. Zdany egzamin maturalny nie stanowi gwarancji przyjęcia na wybrany kierunek studiów. Warunki rekrutacji określa senat każdej uczelni, a próg punktowy, od którego w danym roku akademickim są przyjmowani kandydaci, może być różny w kolejnych latach akademickich. Warto podkreślić, że uczelnia może przeprowadzać dodatkowe egzaminy wstępne. Egzaminy te nie mogą jednak dotyczyć przedmiotów objętych egzaminem maturalnym.

4 Działania szkoły w zakresie egzaminu maturalnego ZORGANIZOWANIE DORADZTWA ZAWODOWEGO Przedstawienie przez Dyrektora i ekspertów okręgowych komisji egzaminacyjnych prezentacji poświęconych egzaminowi maturalnemu. Przekazanie informacji na temat kierunków studiów, warunków studiowania rekrutacji. oraz zasad Udzielenie pomocy w precyzyjnym zaplanowaniu maturalnego roku i podjęciu decyzji dot. wyboru kierunku studiów. Zorganizowanie wyjść na uczelnie Politechnikę Gdańską oraz Uniwersytet Gdański. Zorganizowanie dodatkowych zajęć z puli godzin dyrektorskich, Rady Rodziców oraz tzw. godzin z art.42

5 Działania szkoły w zakresie egzaminu maturalnego ZAPLANOWANIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ W OKRESIE FERII ZIMOWYCH Lp. Klasa IIIa Klasa IIIb Klasa IIIc 3 godz. matematyki co drugi dzień 3godz. matymatyki co drugi dzień Nawiązanie współpracy z Wyższą Szkołą Społeczną w Sopocie w obszarze doradztwa zawodowego oraz korzystanie z bezpłatnych konsultacji w obszarze poradnictwa zawodowego. Przeszkolenie wszystkich nauczycieli w zakresie nowej matury 2014/2015.

6 Działania szkoły w zakresie egzaminu maturalnego NA GODZINACH WYCHOWAWCZYCH I INNYCH ZAJĘCIACH PLANOWANE JEST: 1. Zapoznanie uczniów z informatorem dot. przebiegu egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów wraz z opisem egzaminu oraz przykładowymi zadaniami i ich rozwiązaniami. 2. Przerobienie i omówienie z uczniami przykładowych zestawów zadań z poszczególnych przedmiotów, a w przypadku języków obcych również odsłuchanie nagrań i podanie rozwiązań. 3. Przećwiczenie przykładowych zadań z matematyki na poziomie rozszerzonym (zbiór liczy 20 przykładowych zdań z matematyki) wraz z rozwiązaniami. 4. Opracowanie przykładowego arkusza egzaminacyjnego z języka polskiego na poziomie podstawowym wraz ze zbiorem 50 przykładowych zadań do części ustnej egzaminu. Podanie odpowiedzi wraz z komentarzem dla ucznia i nauczyciela. Pokazanie filmu ilustrującego sposób przeprowadzenia części ustnej egzaminu z języka polskiego z wykorzystaniem komputera.

7 W dniu 07 października dotarł do szkół list z MEN, w którym ministerstwo przekazuje informację o utworzeniu na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej specjalnej zakładki, gdzie można znaleźć wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego w roku szk. 2014/2015

8 ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU MATURALNEGO od roku 2015 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2))

9 ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU MATURALNEGO 1. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej (por. Tabela 1.). 2. W przypadku egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych: absolwent przystępuje obowiązkowo do jednego egzaminu w części pisemnej absolwent ma również prawo przystąpić do egzaminu z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów. wybór przedmiotu nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym w tej szkole.

10 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE I DODATKOWE NA EGZAMINIE MATURALNYM OD 2015 r. Przedmioty obowiązkowe Cześć pisemna język polski (POZIOM PODSTAWOWY) język obcy nowożytny (POZIOM PODSTAWOWY) matematyka (POZIOM PODSTAWOWY) Cześć ustna język polski (BEZ OKREŚLANIA POZIOMU) język obcy nowożytny (BEZ OKREŚLANIA POZIOMU) Przedmioty dodatkowe Cześć pisemna Cześć ustna każdy absolwent przystępuje obowiązkowo do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego wybór spośród: biologia (POZIOM ROZSZERZONY) chemia (POZIOM ROZSZERZONY) wybór spośród: język obcy nowożytny (BEZ OKREŚLANIA POZIOMU)

11 Przedmioty dodatkowe część pisemna cd. filozofia (POZIOM ROZSZERZONY) fizyka (POZIOM ROZSZERZONY) geografia (POZIOM ROZSZERZONY) historia (POZIOM ROZSZERZONY) informatyka (POZIOM ROZSZERZONY) język obcy nowożytny (POZIOM ROZSZERZONY) język polski (POZIOM ROZSZERZONY) matematyka (POZIOM ROZSZERZONY) historia sztuki (POZIOM ROZSZERZONY) wiedza o społeczeństwie (POZIOM ROZSZERZONY) historia muzyki (POZIOM ROZSZERZONY

12 Opcje wyboru języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego oraz dodatkowego na egzaminie maturalnym od 2015 r. Przedmiot obowiązkowy Część pisemna poziom podstawowy Część ustna bez określenia poziomu

13 Język obcy jako przedmiot dodatkowy Ten sam, który był zdawany jako obowiązkowy albo Inny język Wyłącznie w części pisemnej - poziom rozszerzony Wyłącznie w części pisemnej - poziom rozszerzony albo Zarówno w części pisemnej, jak i ustnej Cz. ustna bez określenia poziomu Cz. pisemna poziom rozszerzony

14 Zdający złożyli do 30 września deklarację wstępną maturalną, a do 7 lutego składają deklarację ostateczną.

15 Warunki zdania egzaminu 1. Absolwent zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do egzaminu maturalnego w części pisemnej z przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego. 2. Zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu dodatkowego i któremu ten egzamin unieważniono, nie zdał egzaminu maturalnego. 3. Na zdanie egzaminu maturalnego nie mają wpływu wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe oraz egzaminów zdawanych w drugim języku nauczania. Te egzaminy nie mają ustalonego progu zaliczenia.

16 JĘZYK POLSKI NA EGZAMINIE MATURALNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

17 CZĘŚĆ USTNA 1. BEZ OKREŚLANIA POZIOMU 2. CZAS TRWANIA EGZAMINU: 30 minut 3. CHARAKTER EGZAMINU: przedmiot obowiązkowy ELEMENTY EGZAMINU: 1) Wypowiedź monologowa zdającego (10 minut) 2) Rozmowa z zespołem egzaminacyjnym (5 minut) OCENIAJĄCY: przedmiotowy zespół egzaminacyjny 1) Za wypowiedź w części ustnej zdający może otrzymać maksymalnie 40 punktów, czyli zdaje otrzymując minimum 12 punktów ( 30%)

18 CZĘŚĆ PISEMNA POZIOM PODSTAWOWY 1. CZAS TRWANIA EGZAMINU: 170 minut 2. CHARAKTER EGZAMINU: przedmiot obowiązkowy 3. ELEMENTY EGZAMINU: 1) Test 2) Wypracowanie 4. OCENIAJĄCY: egzaminatorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych 1) Łącznie za test i wypracowanie można uzyskać 70 punktów, czyli uczeń zdaje uzyskując minimum 30%, tj. 21 punktów. 2) Za część testową można uzyskać 20 punktów. 3) Za wypracowanie można uzyskać 50 punktów ( praca nie może liczyć mniej niż 250 słów).

19 CZĘŚĆ PISEMNA - POZIOM ROZSZERZONY 1. CZAS TRWANIA EGZAMINU: 180 minut 2. CHARAKTER EGZAMINU: przedmiot dodatkowy 3. ELEMENTY EGZAMINU: wypracowanie 4. OCENIAJĄCY: egzaminatorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych 1) Za wypracowanie można uzyskać maksymalnie 40 punktów, czyli uczeń zdaje uzyskując minimum 30% tj.12 punktów. 2) Wypracowanie nie może liczyć mniej niż 300 słów.

20 INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI od roku szkolnego 2014/2015 Od 2015 roku maturzyści będą musieli wykazać się większą wiedzą z matematyki. Zmieniona została podstawa przeprowadzania egzaminu maturalnego Egzamin maturalny będzie przeprowadzony na podstawie wymagań ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, a nie jak obecnie na podstawie standardów wymagań, określonych w odrębnych przepisach. Od roku 2015 ten sam dokument będzie określał zarówno proces kształcenia, jak i efekty tego procesu.

21 Wymagania ogólne zawarte w nowej podstawie programowej ZAKRES PODSTAWOWY 1. Uczeń interpretuje tekst matematyczny. Po rozwiązaniu zadania interpretuje otrzymany wynik. 2. Uczeń używa prostych dobrze znanych obiektów matematycznych. 3. Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji i krytycznie ocenia trafność modelu. 4. Uczeń stosuje strategię, która jasno wynika z treści zadania. 5. Uczeń prowadzi proste rozumowanie, składające się z niewielkiej liczby kroków

22 ZAKRES ROZSZERZONY 1. Uczeń używa języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników. 2. Uczeń rozumie i interpretuje pojęcia matematyczne oraz operuje obiektami matematycznymi. 3. Uczeń buduje model matematyczny danej sytuacji, uwzględniając ograniczenia i zastrzeżenia. 4. Uczeń tworzy strategię rozwiązania problemu. 5. Uczeń tworzy łańcuch argumentów i uzasadnia jego poprawność

23 Matematyka jest obecna na sprawdzianie w szkole podstawowej, na egzaminie gimnazjalnym i na maturze. Na egzaminie maturalnym sprawdza się, w jakim stopniu abiturient spełnia wymagania z matematyki w zakresie określonym podstawą programową kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego. Poszczególne zadania zestawu egzaminacyjnego mogą też, w myśl zasady kumulatywności przyjętej w podstawie, odnosić się do wymagań przypisanych do etapów wcześniejszych (I, II oraz III) W porównaniu z dotychczasowym egzaminem maturalnym struktura egzaminu na poziomie podstawowym pozostanie bez zmian

24 Opis arkusza dla poziomu podstawowego Arkusz egzaminacyjny składa się z trzech grup zadań. 1. I grupa zawiera zadania zamknięte. Dla każdego z tych zadań są podane cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Każde zadanie z tej grupy jest punktowane w skali 0 1. Zdający wskazuje właściwą odpowiedź, zaznaczając swoją decyzję na karcie odpowiedzi. 2. II grupa zawiera zadania otwarte krótkiej odpowiedzi. Zdający podaje krótkie uzasadnienie swojej odpowiedzi. Zadania z tej grupy punktowane są w skali III grupa zawiera zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi. Zadania te wymagają starannego zaplanowania strategii rozwiązania oraz przedstawienia sposobu rozumowania i są punktowane w skali 0 4, 0 5 albo 0 6.

25 Egzamin na poziomie rozszerzonym zmieni się tak, by lepiej zmierzyć, w jakim stopniu zdający spełniają wymagania ogólne podstawy programowej. W efekcie, mniej będzie rozbudowanych zadań sprawdzających znajomość algorytmów i umiejętność posługiwania się nimi w typowych zastosowaniach, więcej natomiast zadań sprawdzających rozumienie pojęć matematycznych oraz umiejętność dobierania własnych strategii matematycznych do nietypowych warunków. W szczególności oznacza to, że wymagania szczegółowe przypisane w podstawie programowej do wcześniejszych etapów kształcenia mogą pojawić się w nowym kontekście.

26 Opis arkusza dla poziomu rozszerzonego Arkusz egzaminacyjny składa się z trzech grup zadań. I grupa zawiera zadania zamknięte. Dla każdego z tych zadań zdający wskazuje właściwą odpowiedź, zaznaczając swoją decyzję na karcie odpowiedzi. Zadania punktowane są w skali 0-1. II grupa zawiera zadania otwarte krótkiej odpowiedzi, w tym zadania z kodowaną odpowiedzią. Zadania te punktowane są w skali 0 2, 0 3 albo 0 4. W zadaniach z kodowaną odpowiedzią zdający udziela odpowiedzi wpisując żądane cyfry otrzymanego wyniku do odpowiedniej tabeli. Ocenie podlega tylko zakodowana odpowiedź. III grupa zawiera zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi. Rozwiązując zadania z tej grupy, zdający w szczególności ma wykazać się umiejętnością rozumowania oraz dobierania własnych strategii matematycznych do nietypowych warunków. Zadania te punktowane są w skali 0 5, 0 6 albo 0 7.

27 Język angielski na egzaminie maturalnym od 2015 roku.

28 Egzamin ustny 1. Bez określania poziomu 2. Czas trwania 15 minut 3. Charakter egzaminu przedmiot obowiązkowy 4. Elementy egzaminu: a) rozmowa wstępna b) rozmowa z odgrywaniem ról c) opis ilustracji i odpowiedzi na 3 pytania d) wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na 2 pytania.

29 Egzamin ustny 1. Oceniający przedmiotowy zespół egzaminacyjny 2. Maksymalnie 30 punktów (100%) 3. Aby zdać trzeba uzyskać co najmniej 9 punktów (30%) 4. Oceniane umiejętności: a) sprawność komunikacyjna 18 pkt, b) zakres środków leksykalno-gramatycznych (4 pkt), c) poprawność językowa (4 pkt), d) wymowa (2 pkt), e) płynność wypowiedzi (2 pkt).

30 Egzamin pisemny poziom podstawowy 1. Czas trwania 120 minut 2. Charakter egzaminu przedmiot obowiązkowy 3. Elementy egzaminu: a) rozumienie ze słuchu b) rozumienie tekstów pisanych c) znajomość środków językowych d) wypowiedź pisemna

31 Egzamin pisemny poziom podstawowy 1. Oceniający egzaminatorzy Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych 2. Za ten arkusz można uzyskać maksymalnie 50 punktów (100%) 3. Aby zdać trzeba uzyskać 15 punktów (30%) 4. Oceniane umiejętności: a) określanie głównej myśli, kontekstu oraz intencji autora, b) znajdowanie określonych informacji, c) rozpoznawanie związków między częściami tekstu, d) znajomość leksyki i struktur gramatycznych, e) przekazanie treści, f) spójność i logika tekstu oraz poprawność językowa.

32 Egzamin pisemny poziom rozszerzony 1. Czas trwania egzaminu 150 minut 2. Charakter egzaminu przedmiot dodatkowy 3. Elementy egzaminu: a) rozumienie ze słuchu b) rozumienie tekstów pisanych c) znajomość środków językowych d) wypowiedź pisemna

33 Egzamin pisemny poziom rozszerzony 1. Oceniający egzaminatorzy Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych 2. Maksymalna ilość punktów 50 (100%) 3. Brak progu zaliczenia 4. Oceniane umiejętności: określanie głównej myśli, kontekstu, intencji autora, znajdowanie określonych informacji, oddzielanie faktów od opinii, rozpoznawanie związków między częściami tekstu, znaczeń ukrytych, aluzji, odniesień do kontekstu kulturowego, środków stylistycznych, znajomość leksyki i struktur gramatycznych, tworzenie wypowiedzi zgodnie z poleceniem, spójność i logika tekstu, poprawność językowa.

34 Harmonogram egzaminu maturalnego Część pisemna egzaminu maturalnego Maj Godzina 9:00 Godzina 14:00 4 poniedziałek język polski pp * wiedza o tańcu pp wiedza o tańcu pr * 5 wtorek matematyka pp język łaciński i kultura antyczna pp język łaciński i kultura antyczna pr 6 środa język angielski pp język angielski pr język angielski dj * 7 czwartek język polski pr biologia pp biologia pr 8 piątek matematyka pr wiedza o społeczeństwie pp wiedza o społeczeństwie pr

35 11 poniedziałek fizyka i astronomia pp fizyka i astronomia / fizyka pr 12 wtorek język niemiecki pp 13 środa geografia pp geografia pr 14 czwartek język rosyjski pp 15 piątek chemia pp chemia pr filozofia pp filozofia pr język niemiecki pr język niemiecki dj historia muzyki pp historia muzyki pr język rosyjski pr język rosyjski dj historia sztuki pp historia sztuki pr

36 18 poniedziałek język francuski pp 19 wtorek informatyka pp informatyka pr 20 środa język hiszpański pp 21 czwartek język włoski pp język francuski pr język francuski dj historia pp historia pr język hiszpański pr język hiszpański dj język włoski pr język włoski dj

37 od 4 do 29 maja od 11 do 23 maja Część ustna egzaminu maturalnego języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski język polski, języki mniejszości narodowych egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

Informator maturalny od 2005 roku. z języka francuskiego

Informator maturalny od 2005 roku. z języka francuskiego Informator maturalny od 2005 roku z języka francuskiego Warszawa 2003 Informator opracowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie. ISBN

Bardziej szczegółowo

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 dla uczniów liceów ogólnokształcących, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2014/2015 oraz dla absolwentów liceów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW Centralna Komisja Egzaminacyjna MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW część wspólna dla wszystkich niezależnie od rodzaju egzaminu Materiały przygotowały: Elżbieta Goźlińska Katarzyna Koletyńska

Bardziej szczegółowo

6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie

6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów

Bardziej szczegółowo

w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE

w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w roku szkolnym 2014/2015 w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE Spis treści I. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Informator maturalny od 2005 roku. dla osób niesłyszących

Informator maturalny od 2005 roku. dla osób niesłyszących Informator maturalny od 2005 roku dla osób niesłyszących Warszawa 2003 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. ISBN 83 88564 37 4 SPIS TREŚCI Część I I. Wstęp... 5 II. Informator

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn - uzupełnienie procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 o informacje, zalecenia i instrukcje oraz wzory

Bardziej szczegółowo

Instrukcje i informacje

Instrukcje i informacje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i informacje o egzaminie maturalnym obowiązujące w roku szkolnym 2012/2013 2 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcje i informacje

Instrukcje i informacje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i informacje o egzaminie maturalnym obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 2 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

II. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. VI. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki

II. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. VI. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie Rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Białystok 2014 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE

III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE Po zajęciach uczestnik: zna stosowane podczas budowy arkuszy egzaminacyjnych taksonomie celów kształcenia, operacjonalizuje cele kształcenia, zna treść zapisów

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w 2015 roku. 1 I. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z NIEJAWNYMI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do STATUTU

Załącznik nr 1 do STATUTU Strona 1 z 8 POLICEALNA SZKOŁA DETEKTYWÓW I PRACOWNIKÓW OCHRONY O'CHIKARA W GLIWICACH Załącznik nr 1 do STATUTU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Gliwice 2014 Strona

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Zmiany w organizacji pracy szkół wynikające z podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZAŁĄCZNIK nr 1 do STATUTU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA we WROCŁAWIU SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Białystok 2015 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 04/05 Materiały do Informatora opracowano w ramach projektu Pilotaż nowych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

HISTORIA PORADNIK MATURALNY

HISTORIA PORADNIK MATURALNY HISTORIA PORADNIK MATURALNY Książka dostępna w sprzedaży w przystępnych cenach: w wersji elektronicznej na stronach portalu Histmag.org http://histmag.org. w wersji drukowanej na stronach Instytutu Wydawniczego

Bardziej szczegółowo

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania?

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Poradnik dla autorów szkolnych planów

Bardziej szczegółowo

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik Poradnik dla dyrektora gimnazjum Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia & Dorota Kulesza & Jacek Rudnik PORADNIK DLA DYREKTORA GIMNAZJUM Ramowe plany nauczania Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dn. 6 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy systemie

Bardziej szczegółowo

traumatyczną. porozumienia z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

traumatyczną. porozumienia z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo