POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn."

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) , CAZ DU /MZ/13 Cieszyn, r. Zapytanie na przeprowadzenie zorganizowanego szkolenia w ramach projektu Kolorowe jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie przeszkolenia 10 osób bezrobotnych na kursie pn. Organizator sprzedaży internetowej (priorytet VII, działanie 7.3 PO KL) Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie prosi o podanie przewidywanej oferty cenowej na przeprowadzenie zorganizowanego szkolenia w ramach projektu Kolorowe jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie przeszkolenia 10 osób bezrobotnych na kursie pn. Organizator sprzedaży internetowej. 1. Przedmiot zapytania: Przedmiotem zapytania jest wyłonienie instytucji szkolącej, której zadaniem będzie przeprowadzenie zorganizowanego szkolenia w ramach projektu Kolorowe jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie przeszkolenia 10 osób bezrobotnych na kursie pn. Organizator sprzedaży internetowej. Szkolenie musi zostać przeprowadzone na terenie powiatu cieszyńskiego. Szczegółowe określenie miejsca przeprowadzenia szkolenia i terminu rozpoczęcia szkolenia zostanie ustalone z wybranym Wykonawcą przy podpisaniu umowy. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca musi przeprowadzić 5 modułowe szkolenie (łącznie 120 godzin zegarowych). Program powinien zawierać: MODUŁ 1 Prawne i ekonomiczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej łącznie 10 godzin zegarowych: podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej (Kodeks cywilny, Kodeks spółek handlowych, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej), formy organizacyjne działalności gospodarczej (osoba fizyczna, spółka cywilna, spółki osobowe i kapitałowe), rejestracja firmy krok po kroku (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, nadanie numeru REGON w urzędzie statystycznym, założenie rachunku bankowego, zgłoszenie działalności gospodarczej w urzędzie skarbowym, zgłoszenie do ZUS, wypełnianie dokumentów niezbędnych do prawidłowego zgłoszenia działalności gospodarczej), polskie przepisy chroniące prawo konsumenta, zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących,

2 podatki w działalności gospodarczej zasady ogólne, podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych i inne, wybór formy opodatkowania - karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatkowa księga przychodów i rozchodów, pełna księgowość, podatek liniowy, rozliczenia publiczno prawne - urząd skarbowy, ZUS. MODUŁ 2 Sprzedaż internetowa łącznie 50 godzin zegarowych (w tym co najmniej 20 godzin zegarowych zajęć praktycznych): idea sprzedaży w Internecie, różnice pomiędzy sprzedażą internetową a sprzedażą standardową, korzyści i zagrożenia w prowadzeniu sprzedaży internetowej, sprzedaż na aukcjach internetowych (wybór portalu aukcyjnego, wystawianie aukcji), techniczne aspekty zakładania sklepu internetowego (wybór oprogramowania sklepu internetowego, wybór i rejestracja domeny, zagadnienie hostingu), opracowanie regulaminu sklepu internetowego, wygląd i funkcjonalność sklepu internetowego (kolorystyka, dobór grafiki, projektowanie karty produktu, dodawanie nowego produktu i podział na kategorie, koszyk zakupów, wyszukiwanie produktu, obsługa zamówień, formy płatności, panel administracyjny, organizacja i zasady nawigacji), asortyment sklepu internetowego (wielobranżowość, specjalizacja), dostawcy towarów (wybór dostawcy towarów, nawiązywanie współpracy, proces zamawiania towarów u dostawcy, dokumentacja związana z zakupem towarów), logistyka i magazynowanie (metody dystrybucji, proces wysyłki towaru do klienta, pojęcie dropshippingu oraz fullfilmentu, organizacja magazynu), zwroty i reklamacje w stosunku do klienta oraz dostawcy, zajęcia praktyczne z zakresu zakładania i prowadzenia sklepu internetowego. MODUŁ 3 Marketing i reklama w sprzedaży internetowej łącznie 10 godzin zegarowych: podstawowe pojęcia dotyczące wizerunku - wizerunek i tożsamość przedsiębiorstwa, identyfikacja wizualna, najważniejsze elementy wizerunku przedsiębiorstwa - nazwa, logo, rewitalizacja logo, etyka przedsiębiorcy - postępowanie przedsiębiorców we wzajemnych relacjach z klientami, pracownikami czy organami publicznymi, promocja sklepu internetowego (narzędzia promocji: internetowe katalogi, pozycjonowanie, wyszukiwarki cen, reklama w serwisach i portalach internetowych itp.) wykorzystanie wyprzedaży, obniżek, przecen w sprzedaży towaru. 2 MODUŁ 4 - Księgowość małych podmiotów gospodarczych 35 godzin zegarowych, (w tym co najmniej 20 godzin zegarowych zajęć praktycznych): wymogi stawiane dokumentom księgowym, wypełnianie faktur VAT, rachunków i innych dokumentów księgowych, wypełnianie przelewów do ZUS i urzędu skarbowego,

3 ewidencja przychodów podstawa udzielania podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych, zasady prowadzenia ewidencji przychodów, obliczenia przychodów, podstawy opodatkowania i podatku dochodowego, zasady rozliczeń z urzędem skarbowym, księga przychodów i rozchodów - podstawowe pojęcia ekonomiczne, podstawa opodatkowania, zasady prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów, obliczanie dochodu, zasady obliczeń z urzędem skarbowym, deklaracje podatkowe - deklaracja podatkowe dla podatku od towarów i usług, pozostałe deklaracje podatkowe, praktyczna nauka księgowania w programach komputerowych w zakresie: prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, wypełniania deklaracji podatkowych, tworzenia i korygowania przykładowych faktur, naliczania odsetek za zwłokę, ewidencji w rejestrze zakupu i sprzedaży do podatku VAT. MODUŁ 5 Obsługa urządzeń biurowych 15 godzin zegarowych: klasyfikacja środków technicznych pracy biurowej, urządzenia techniki łączności - telefony, fax, telefax, kserokopiarka, skaner, drukarka, urządzenia wielofunkcyjne i inne szczegółowa charakterystyka, zastosowanie i obsługa, obsługa projektorów multimedialnych oraz rzutników pisma, bindownice i inne sposoby oprawy dokumentów. b) Jednostka szkoląca powinna dysponować: specjalistami posiadającymi wiedzę teoretyczną oraz przygotowanie praktyczne i udokumentowane doświadczenie w zakresie tematyki szkolenia, wyposażeniem dydaktycznym i pomieszczeniem dostosowanym do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia. Wykonawca zapewnia pakiet materiałów dla uczestników szkolenia z każdego zagadnienia (komplet materiałów dostosowany do programu szkolenia - w wersji elektronicznej lub papierowej), strona tytułowa powinna być opatrzona logiem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logiem Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego. c) Każdy uczestnik szkolenia musi mieć zapewniony jednakowy dostęp do sprzętu dydaktycznego oraz samodzielne stanowisko komputerowe wyposażone w system operacyjny min. Microsoft Windows 7. d) Zajęcia szkoleniowe mogą odbywać się, z wyłączeniem niedziel i świąt, w przedziale czasowym od 8:00 do 16:00. e) Szkolenie musi być zrealizowane w formie kursu według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. f) Każdy uczestnik szkolenia, po jego pozytywnym zakończeniu, otrzymuje zaświadczenie (wystawione oddzielnie dla każdego modułu szkolenia) według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012r. poz. 186) oraz dodatkowe zaświadczenie, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. 3

4 nr 177, poz z późn. zm.), które musi być opatrzone logiem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i logiem Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego. g) W przypadku, gdy istnieje obowiązek ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, Wykonawca zobowiązuje się dokonać takiego ubezpieczenia po pisemnej informacji Zamawiającego. h) Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego w formie pisemnej (nie później niż 3 dni) o nieobecności bezrobotnego na szkoleniu lub rezygnacji z uczestnictwa w nim, pod rygorem odmowy zapłaty przez Zamawiającego za szkolenie tego bezrobotnego. i) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu listę obecności bezrobotnych na szkoleniu za dany miesiąc w terminie do 3 go dnia roboczego każdego kolejnego miesiąca, a niezwłocznie po zakończonym szkoleniu dostarczyć zaświadczenie o jego ukończeniu, oryginały list obecności (na listach obecności powinna być zaznaczona liczba godzin zegarowych w każdym dniu szkolenia), imienny wykaz osób, które ukończyły szkolenie oraz pozostałą dokumentację przebiegu szkolenia, o której mowa w umowie szkoleniowej. Całość przekazanej dokumentacji dotyczącej przebiegu szkolenia musi być opatrzona logiem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i logiem Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego. j) Wykonawca na fakturze przedstawia ogólną kwotę za zrealizowaną usługę zgodnie z zawartą umową. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia (na oddzielnym dokumencie) zestawienia wydatków składających się na kwotę faktury. k) Termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni, przy czym fakturę za przeprowadzenie szkolenie wystawia się po zakończeniu szkolenia i przekazaniu dokumentacji szkolenia wykazanej w umowie szkoleniowej. l) Warunkiem dokonania zapłaty za szkolenie jest realizacja wszystkich ustaleń zawartych w umowie. 2. Realizacja przedmiotu zamówienia: organizacja szkolenia planowana jest w terminie r r. 3. Warunki udziału w postępowaniu: a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. posiadanie aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U poz. 1535); b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 4

5 dysponują specjalistami posiadającymi wiedzę teoretyczną oraz przygotowanie praktyczne i udokumentowane doświadczenie w zakresie tematyki szkoleń; c) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w zapytaniu Oferta (oświadczenia oraz dokumenty) powinna być podpisana przez umocowanego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, upoważnionego (upoważnionych) do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. W przypadku podpisywania oferty (dokumentów, oświadczeń itd.) przez ustanowionego pełnomocnika stosowne pełnomocnictwo dla zachowania ważności złożonej oferty winno być dołączone do oferty. a) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia składa: Indywidualną Kartę Prowadzącego, który będzie wykonywać zamówienie lub będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat jego kwalifikacji niezbędnymi do wykonania zamówienia (osobna dla każdego Prowadzącego, numerowana kolejno 1.A, 1.B, 1.C itd. w zależności od ilości Prowadzących), 5. Opis Kryteriów wyboru oferty: a) Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który po spełnieniu wszystkich niezbędnych wymagań zaoferuje najniższą cenę brutto. b) Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa w ramach projektu Kolorowe jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VII. Działanie 7.3). 6. Termin składania ofert cenowych upływa dn r. o godzinie Miejsce składania ofert cenowych: Sekretariat Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie, Plac Wolności 6, I piętro, pokój nr 11 lub faxem pod numer: wew Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zastrzega sobie prawo nie zawarcia umowy z żadnym oferentem w przypadku braku zgody Instytucji Pośredniczącej na zmiany w projekcie dotyczące organizacji w/w szkolenia. 9. Kontakt: Magdalena Zdejszy - Kierownik Działu Usług Rynku Pracy, tel , wew

POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn.

POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn. POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn.pl CAZ DU 9419-1/MZ/13 Cieszyn, 08.01.2013r. Zapytanie na przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r

Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWIZ) NA USŁUGI SZKOLENIA ZAWODOWEGO CPV 80423000-5 Szkolenia stanowią integralną część projektu:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2014-06-17 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez 1 z 8 2013-09-11 07:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2013-10-29 14:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na:,,świadczenie usług w ramach projektu Pociąg do aktywności - program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim. (zamieszczone w BZP: Numer ogłoszenia: 106373-2014;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprjarocin.pl Jarocin: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ABC przedsiębiorczości z elementami

Bardziej szczegółowo

Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 1 z 8 2013-09-11 07:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.: USŁUGA PRZEPROWADZENIA KURSU MAKLER PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY ul. Szczawieńska 2, 58 30 Szczawno-Zdrój tel: +48 74 64 80 400, fax: +48 74 64 80 47 Nazwa przedmiotu zamówienia publicznego: Usługa przygotowania

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. 27-400 Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska 22. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

DYREKTOR Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. 27-400 Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska 22. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: DYREKTOR Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. 27-400 Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Organizację szkoleń i warsztatów w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia. Szanowni Państwo! ZAPYTANIE OFERTOWE Olszewo-Borki, dnia 29.04.2014 r. O wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo