ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY"

Transkrypt

1 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę Koczubik zwanym dalej Zamawiającym, a. z siedzibą w.., ul.., NIP:, REGON., reprezentowanym przez., zwanego dalej Wykonawcą, W oparciu o przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, została zawarta umowa o następującej treści: 1 1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi szkoleniowej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu poprzez organizację i przeprowadzenie szkolenia beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych Nowe Szanse współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 2. Przedmiotem umowy jest organizacja i przeprowadzenie kursu. 3. Usługa szkolenia zostanie zrealizowana zgodnie z programem szkolenia w dniach.. 4. Podstawą przyjęcia beneficjenta ostatecznego na usługę szkoleniową, o których mowa w ust. 2 jest imienny wykaz osób skierowanych, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego. 5. Usługa szkoleniowa odbywać się będzie na terenie miasta Kędzierzyn Koźle. 1. Zamawiający wskazuje do współpracy: Koordynatora Projektu Panią Katarzynę Weklicz. 2. Wykonawca wskazuje do współpracy: Wykonawca zobowiązuje się do: 1. Prowadzenia ewidencji obecności beneficjentów ostatecznych (zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy) wymiaru godzin i tematów usług, na odrębnych formularzach i na bieżąco informowania Zamawiającego o każdej nieobecności lub rezygnacji z uczestnictwa. 2. Uzyskania od beneficjentów ostatecznych potwierdzenia otrzymania materiałów szkoleniowych i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia na druku wskazanym przez Zamawiającego (załącznik nr 2 i 3 do umowy). 3. Wydania beneficjentom ostatecznym Projektu stosownego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

2 4. Zapewnienia wykładowców i instruktorów zapewniających należyte wykonanie usługi. 5. Ubezpieczenia uczestników szkolenia. 6. Zawiadomienia Zamawiającego w razie braku możliwości wykonania przedmiotu umowy. 7. Przekazania na żądanie Zamawiającego dokumentów świadczących o zakresie oraz wymiarze wykonanych działań. 8. Oznaczenia materiałów szkoleniowych oraz wszelkich innych dokumentów w logotyp POKL i emblemat Unii Europejskiej. 9. Umożliwienia kontroli realizacji niniejszej umowy na żądanie upoważnionej instytucji (np. Wojewódzkiego Urzędu Pracy). 10. Zapewnienia serwisu kawowego (kawa herbata, cukier, śmietanka, zimne napoje, ciastka) każdego dnia szkolenia. 11. Zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją szkolenia w ramach niniejszej umowy do dnia r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z projektem. 12. Wszelkie dokumenty wydane przez Wykonawcę, dotyczące uczestnictwa osób w szkoleniu, powinny zawierać informacje o unijnym wkładzie finansowym w realizację szkolenia, a także winny być opatrzone emblematem Wspólnoty i logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnego z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach POKL według poniższego wzoru: Projekt Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych Nowe Szanse współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 13. Stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 14. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia określonego w 1 osobie trzeciej. 15. Wykonawca oświadcza, że jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy, na dowód czego należy przedłożyć potwierdzenie wpisu w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 4 1. Kontroli przebiegu oraz zgodności prowadzonych usług z obowiązującym w tym zakresem projektu określonego w W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wykonawca zostanie wezwany do niezwłocznego ich usunięcia, a gdy nieprawidłowości nie zostaną usunięte, Zamawiający może odstąpić od zawartej umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia kosztów szkolenia. 3. Wglądu w dokumenty, w tym dokumenty finansowe Wykonawcy związane z realizacją umowy.

3 5 Termin rozpoczęcia szkolenia ustala się na dzień roku a termin roku. zakończenia na dzień 6 Wykonawca nie może pobierać od beneficjentów ostatecznych Projektu żadnych dodatkowych opłat. Całkowita maksymalna wartość przedmiotu umowy ustala się na kwotę.. złotych brutto (słownie:.. złotych brutto) Koszt szkolenia jednego uczestnika ustala się na: Część I na kwotę:.. złotych brutto (słownie:. złotych brutto) Część II na kwotę:.. złotych brutto (słownie:. złotych brutto) Część III na kwotę:.. złotych brutto (słownie:. złotych brutto) Część IV na kwotę:.. złotych brutto (słownie:. złotych brutto) Część V na kwotę:.. złotych brutto (słownie:. złotych brutto) Część VI - na kwotę:.. złotych brutto (słownie:. złotych brutto) 4. Wynagrodzenie, jakie Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynikało z uzgodnionych cen jednostkowych, o których mowa w ust. 3 oraz ilości uczestników Projektu faktycznie skierowanych przez Zamawiającego. 5. Zapłata Wykonawcy wynagrodzenia za świadczone usługi następować będzie po wykonaniu usługi w terminie 30 dni od daty przedłożenia faktury lub rachunku w siedzibie zamawiającego. 6. Fakturę za usługę, Wykonawca dostarczy po jej wykonaniu i akceptacji przez Zamawiającego. 7. Wykonawca wystawi fakturę za realizację przedmiotu umowy na: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Reja 2A Kędzierzyn -Koźle Zamawiający posiada REGON oraz nadany NIP z dopiskiem: wykonano dla celów Projektu aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych Nowe Szanse". 8. Płatność za przedmiot umowy będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze lub rachunku w terminie 30 dni od daty ich wystawienia faktury VAT. 9. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wydania dyspozycji przelewu przez Zamawiającego w jego banku Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

4 2. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 3. Jeżeli Wykonawca nie realizuje zamówienia terminowo pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego w formie pisemnej, wykonuje zamówienie niezgodnie z umową lub wykonuje swoje zobowiązania umowne nienależycie, Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym. 4. Jeżeli przyczyną odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym będzie stwierdzona niezgodność szkolenia z programem szkolenia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy zapłaty wynagrodzenia za zrealizowaną część umowy niezgodną z zamówieniem. 5. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, jak również rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. 8 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 10 Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla Siedziby Zamawiającego. 11 Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony. 12 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Wykonawca: Zamawiający: AKCEPTUJĘ WARUNKI UMOWY

5 Załącznik nr 1 do umowy EWIDENCJA OBECNOŚCI BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH w dniu. Nazwa Projektu Nazwa usługi Miejsce realizacji usługi Nazwisko i imię Wykonawcy usługi Lp. Nazwisko i Imię Podpis

6 Złożenie podpisu na liście obecności jest równocześnie potwierdzeniem odbioru posiłku w danym dniu.. Data i podpis Wykonawcy usługi

7 Załącznik nr 2 do umowy POTWIERDZENIE OTRZYMANIA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH PRZEZ BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH Nazwa Projektu Nazwa usługi Miejsce realizacji usługi Nazwisko i imię Wykonawcy usługi Oświadczam, że otrzymałem/ łam następujące materiały szkoleniowe: Lp. Nazwisko i Imię Podpis

8 Data i podpis Wykonawcy usługi

9 Załącznik nr 3 do umowy POTWIERDZENIE OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU. Nazwa Projektu Nazwa usługi Termin realizacji usługi Miejsce realizacji usługi Nazwisko i imię Wykonawcy usługi Oświadczam, że otrzymałem/ łam zaświadczenie o ukończeniu Lp. Nazwisko i Imię Podpis

10 Data i podpis Wykonawcy usługi

Umowa nr.../ 2014 - projekt

Umowa nr.../ 2014 - projekt Załącznik nr 6 Umowa nr.../ 2014 - projekt zawarta w dniu 2014 roku pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, ul. K. Wielkiego 7A, 63 300 Pleszew, reprezentowanym przez: 1. Grażynę Kaczmarek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane o wartości przekraczającej 6.000 euro i nieprzekraczającej 30.

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane o wartości przekraczającej 6.000 euro i nieprzekraczającej 30. Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. Euro OPS.XII.271.4.14... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych.

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30, 37 200 Przeworsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFEROWEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFEROWEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFEROWEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ Pt: Szkolenia z zakresu spawania metodą MAG/MIG/TIG, oraz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór. zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w działającym w oparciu o. reprezentowanym przez.. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA - wzór. zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w działającym w oparciu o. reprezentowanym przez.. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA - wzór Załącznik nr 4 wzór umowy, zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Suchedniów / Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej ul. (NIP, REGON.. reprezentowanym przez Dyrektora.. a. zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy dla pakietu nr I. UMOWA Nr...

Projekt umowy dla pakietu nr I. UMOWA Nr... Załącznik nr 3 Projekt umowy dla pakietu nr I UMOWA Nr... Zawarta w dniu...w Chełmcu pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chełmcu ul. Marcinkowicka 6, reprezentowanym przez: Zofia Sadkiewicz

Bardziej szczegółowo

d) Zajęcia szkoleniowe odbywać się będą od poniedziałku do piątku w dniach pracy zamawiającego.

d) Zajęcia szkoleniowe odbywać się będą od poniedziałku do piątku w dniach pracy zamawiającego. zał. nr 1 do SIWZ U M O W A Nr.. NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCYSPOŁECZNEJ W GORLICACH PROJEKTU POD NAZWĄ DAJ SOBIE SZANSĘ, TOBIE TEŻ SIĘ

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY zawarta w Gdyni dnia... 2014r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2 numer identyfikacji podatkowej NIP: 586-12-12-048,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych

Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych Znak spawy SR.III.017/11/14 Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. Załącznik nr 7 do SIWZ realizowana w ramach Projektu POKL.09.02.00-20-225/13 Kompetencje kluczowe drogą do kariery współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

UMOWA O WYKONANIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki UMOWA O WYKONANIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki zawarta w dniu..r. w Poznaniu pomiędzy: DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy:

Załącznik nr 5. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA Nr zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Naczelną Izbą Lekarską, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, NIP: 522-000-23-28, REGON: 001410326, reprezentowaną przez Pana Macieja Hamankiewicza,

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w związku

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do siwz ZP 79/2013/BTP UMOWA. Umowa nr RARR/BTP/ /2013. Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie,

Załącznik nr 2 do siwz ZP 79/2013/BTP UMOWA. Umowa nr RARR/BTP/ /2013. Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz ZP 79/2013/BTP UMOWA Umowa nr RARR/BTP/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., wpisaną przez Sąd Rejonowy w

Bardziej szczegółowo

U M O W A zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: z siedzibą. NIP:.., REGON:.., reprezentowaną przez:

U M O W A zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: z siedzibą. NIP:.., REGON:.., reprezentowaną przez: M A R S Z K O B I E T M i e j s k a A k a d e m i a R o z w o j u S p o ł e c z n o Z a w o d o w e g o K o b i e t Projekt współfina n sowany przez Uni ę E uro p ejską w r amac h E uro pe jski e go Fu

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług organizacji

Bardziej szczegółowo

U M O W A zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: z siedzibą. NIP:.., REGON:.., reprezentowaną przez:

U M O W A zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: z siedzibą. NIP:.., REGON:.., reprezentowaną przez: M A R S Z K O B I E T M i e j s k a A k a d e m i a R o z w o j u S p o ł e c z n o Z a w o d o w e g o K o b i e t Projekt współfina n sowany przez Uni ę E uro p ejską w r amac h E uro pe jski e go Fu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01. w ramach projektu Uniwersytet Skanska

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01. w ramach projektu Uniwersytet Skanska ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01 w ramach projektu Uniwersytet Skanska Warszawa, dn. 17.09.2012r. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiającym jest SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (01-518), ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji. ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013 Gdynia, dnia 14.06.2013r. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji. I. Nazwa i adres Zamawiającego: Miasto Gdynia Powiatowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro 1 Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z prowadzonym postępowaniem o

Bardziej szczegółowo