POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn."

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) , CAZ DU /MZ/13 Cieszyn, r. Zapytanie na przeprowadzenie zorganizowanego szkolenia w ramach projektu Kolorowe jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie przeszkolenia 10 osób bezrobotnych na kursie pn. Szkolenie przygotowujące do wykonywania zawodu sprzedawcy (priorytet VII, działanie 7.3 PO KL) Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie prosi o podanie przewidywanej oferty cenowej na przeprowadzenie zorganizowanego szkolenia w ramach projektu Kolorowe jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie przeszkolenia 10 osób bezrobotnych na kursie pn. Szkolenie przygotowujące do wykonywania zawodu sprzedawcy 1. Przedmiot zapytania: Przedmiotem zapytania jest wyłonienie instytucji szkolącej, której zadaniem będzie przeprowadzenie zorganizowanego szkolenia w ramach projektu Kolorowe jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie przeszkolenia 10 osób bezrobotnych na kursie pn. Szkolenie przygotowujące do wykonywania zawodu sprzedawcy. Szkolenie musi zostać przeprowadzone na terenie powiatu cieszyńskiego. Szczegółowe określenie miejsca przeprowadzenia szkolenia i terminu rozpoczęcia szkolenia zostanie ustalone z wybranym Wykonawcą przy podpisaniu umowy. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca musi przeprowadzić 6 modułowe szkolenie (łącznie 240 godzin zegarowych). Program powinien zawierać: MODUŁ 1 Sprzedawca w oparciu o program wg modułowego programu szkolenia zawodowego Sprzedawca (kod zawodu: ) dostępnego na stronie: łącznie 93 godziny zegarowe, w tym co najmniej 56 godzin zajęć praktycznych w placówce handlowej: wiadomości wstępne - prawa i obowiązki pracownika, podstawowe pojęcia obowiązujące w jednostce handlowej, akty wykonawcze Kodeksu Pracy, przepisy BHP oraz podstawowe zasady ochrony ppoż obowiązujące w jednostce handlowej, zagrożenia wypadkowe w sklepie, udzielanie pierwszej pomocy w miejscu wypadku, elementy towaroznawstwa - klasyfikacja rodzajowa i systematyka towarów, istota kodowania towarów, czynniki determinujące jakość towarów, cykl życia towaru,

2 zmiany jakościowe w towarach w funkcji czasu, ochrona jakości towarów w transporcie i magazynowaniu, rozmieszczanie i przechowywanie towarów w jednostkach handlu detalicznego, organizacja gospodarki magazynowej, narażenia magazynowe i transportowe, marketing i reklama w handlu detalicznym - podstawy marketingu, poznawanie otoczenia przedsiębiorstwa handlowego i zasady jego funkcjonowania, rodzaje punktów sprzedaży i ich charakterystyka, marketing w handlu detalicznym, kultura osobista, dekorowanie wnętrza sklepu i okna wystawowego, promocja i reklama towarów, wyposażenie punktu sprzedaży, zaopatrzenie i zakup towarów, podejmowanie działalności gospodarczej, wykonywanie i dokumentowanie podstawowych obliczeń sklepowych, kształtowanie cen w jednostkach sprzedaży, dokumentacja związana z dostawą zamówienia, oferty, umowy, dokumentacja związana ze sprzedażą zawieranie transakcji sprzedaży, inkasowanie należności za sprzedane produkty, wypełnianie dokumentacji związanej ze sprzedażą, podstawowe zasady sporządzania faktur, wystawianie faktur, rachunków i paragonów, udzielanie rabatu, reklamacje i zwroty dokumenty korygujące, rozliczanie i dokumentacja finansowa - rozliczenia gotówkowe, bezgotówkowe za pomocą czeków lub kart płatniczych, rozliczanie i odprowadzanie utargów, kasy fiskalne jako szczególna forma dokumentacji sprzedaży, zajęcia praktyczne w placówce handlowej. MODUŁ 2 Minimum sanitarne i HACCP łącznie 10 godzin zegarowych: przepisy prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny żywności obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej, rodzaje zagrożeń żywności i ich źródła zanieczyszczenia biologiczne, higieniczne i fizyczne, przyczyny zakażeń i zatruć pokarmowych oraz główne choroby przenoszone drogą pokarmową, Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) jako podstawa zapobiegania zanieczyszczeniom środków spożywczych, zakażeniom i zatruciom pokarmowym, Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) jako najskuteczniejszy sposób prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności, HACCP jako system bezpieczeństwa żywności, podstawowe zasady racjonalnego żywienia. MODUŁ 3 Techniki sprzedaży z profesjonalną obsługą klienta łącznie 20 godzin zegarowych, w tym co najmniej 15 godzin zajęć praktycznych w formie warsztatów: organizacja i techniki sprzedaży nowoczesna filozofia sprzedaży, cechy dobrego sprzedawcy, komunikacja werbalna, niewerbalna i nieświadoma, podstawowe umiejętności i czynności sprzedawcy, socjotechniki sprzedaży i etapy rozmowy handlowej, praca z klientem rodzaje i typy klientów, style zachowań, elastyczność w kontaktach z klientem, proces decyzyjny nabywcy, trudne sytuacje w obsłudze klienta, prawa klienta, obsługa trudnego klienta typologia trudnego klienta, sposoby obsługi klienta w zależności od jego charakterystyki, asertywne reagowanie na agresywne zachowanie klienta, radzenie sobie z negatywnymi emocjami i ze stresem, 2

3 przebieg skutecznej rozmowy kultura osobista, powitanie i pierwsze wrażenie, nawiązywanie kontaktu z klientem, podstawy prowadzenia negocjacji handlowych, techniki stawiania pytań i przejmowania kontroli nad rozmową, rozpoznawanie potrzeb i problemów klientów, umiejętność aktywnego słuchania, dowartościowanie klienta w rozmowie, techniki reagowania na zarzuty, rozmowa przez telefon, autoprezentacja własny wizerunek i jego rola w życiu zawodowym, najczęściej popełniane błędy w autoprezentacji, jak mówić by nas słuchano i było to przekonywujące, techniki prezentacji i sprzedaży produktu znajomość produktu i prezentacja jego cech, zalet i korzyści, budowanie argumentacji handlowej i cenowej. MODUŁ 4 Komputer jako narzędzie pracy zawodowej sprzedawcy łącznie 68 godzin zegarowych zajęć praktycznych - wersja programów min rok: użytkowanie komputerów - rozpoczęcie pracy z komputerem, system operacyjny, zarządzanie zasobami komputera, programy narzędziowe, drukowanie, kopiowanie plików na zewnętrzne nośniki, edytory tekstów - praca z aplikacją i tworzenie dokumentu, podstawowe pojęcia związane z edycją tekstów, formatowanie dokumentu, wstawianie grafiki do dokumentu, obramowanie i cieniowanie, tworzenie złożonych tekstów z wykorzystaniem stylów, podział na strony i sekcje, wykorzystanie kreatora listów do tworzenia korespondencji seryjnej, tworzenie etykiet adresowych, obiekty - tworzenie tabel, formatowanie tabeli i podstawowe obliczenia, zabezpieczenia dokumentu przed modyfikacją, drukowanie dokumentu i jego części, arkusze kalkulacyjne - budowa i zastosowanie arkusza kalkulacyjnego, użycie aplikacji, arkusze i komórki, formuły i funkcje, formatowanie danych i zmiany zawartości komórek, sortowanie danych, filtracja danych za pomocą auto filtru, formatowanie arkusza kalkulacyjnego, grafika i wykresy w arkuszu kalkulacyjnym, drukowanie danych przygotowanie do wydruków, dostosowanie środowiska pracy do własnych potrzeb, Internet, Poczta elektroniczna omówienie przeglądarek internetowych, omówienie metod skutecznego wyszukiwania informacji na stronach internetowych, pobieranie, zapisywanie i odtwarzanie danych z Internetu, zakładanie konta pocztowego na darmowym serwerze, odczytywanie i wysyłanie wiadomości, zarządzanie pocztą elektroniczną, rodzaje komunikacji przez Internet. Program do tworzenia prezentacji - budowa i zastosowanie programu prezentacyjnego, slajdy (tworzenie, przenoszenie i kopiowanie slajdów, szablony slajdów, formatowanie tła slajdu), animacje (animacje dla elementów slajdu, określanie kolejności animacji elementów slajdu, przejścia między slajdami), tabele i wykresy, pliki (wstawianie plików graficznych, umieszczanie na slajdzie plików filmowych, metody wykorzystania plików dźwiękowych), organizacja prezentacji (hiperłącza, komentarze, notatki, drukowanie, materiały informacyjne), przygotowanie prezentacji do pokazu. MODUŁ 5 Obsługa programów gospodarki magazynowej: SUBIEKT GT (17 godzin zegarowych) oraz SYMFONIA Handel (17 godzin zegarowych) - łącznie 34 godziny zegarowy: omówienie budowy programu, instalacja i podstawowa konfiguracja programu, 3

4 baza kontrahentów zakładanie i prowadzenie kartotek kontrahentów, ewidencja kontrahentów, wprowadzanie towarów zakładanie i prowadzenie kartotek towarów i usług, ewidencja towarów, cen i marż, zastosowanie i wykorzystanie zestawów, wystawianie dokumentów finansowych i magazynowych, korekty kosztów, rejestr sprzedaży i zakupów, wystawianie dokumentów zakupu i sprzedaży, kontrola stanów magazynowych, dokumenty kasowe, operacje bankowe, rozliczenia z kontrahentami, wydruki tabel, przelewów i operacji skarbowych, wystawianie i realizacja kontraktów i zamówień, wykonywanie różnorodnych zestawień, raportów i analiz, tworzenie własnych raportów, archiwizacja danych. MODUŁ 6 Kurs obsługi kas fiskalnych, terminali kart płatniczych 15 godzin zegarowych: I. Kurs obsługi kas fiskalnych (minimum 3 rodzaje kas fiskalnych) 10 godzin zegarowych: podstawowe akty prawne, rodzaje i zastosowanie urządzeń fiskalnych, organizacja pracy kasjera, praca z klientem obsługa klienta w sposób profesjonalny i kulturalny, budowa paragonu oraz prawidłowość oznaczenia nazw towarów na paragonie fiskalnym, II. rodzaje, opis techniczny, budowa, zasady działania i programowanie kas fiskalnych, ćwiczenia praktyczne na kasach fiskalnych: sprzedaż, anulowanie sprzedaży, anulowanie błędnie wystawionego paragonu, czynności związane z wymianą rolki papieru czy taśmy barwiącej, usterki w obsłudze kas fiskalnych oraz sposoby ich rozwiązywania. Obsługa terminali kart płatniczych 5 godzin zegarowych: rodzaje, budowa i zasada działania terminali płatniczych, rodzaje kart płatniczych, zajęcia praktyczne z obsługi terminali kart płatniczych: logowanie użytkownika, realizacja płatności oraz odwołań, usterki w obsłudze terminali płatniczych oraz sposoby ich rozwiązywania. b) Jednostka szkoląca powinna dysponować: specjalistami posiadającymi wiedzę teoretyczną oraz przygotowanie praktyczne i udokumentowane doświadczenie w zakresie tematyki szkolenia, wyposażeniem dydaktycznym i pomieszczeniem dostosowanym do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia. Wykonawca zapewnia podręcznik(i) w wersji papierowej obejmujący zagadnienia z modułu 4 i 5 szkolenia oraz pakiet materiałów dla uczestników szkolenia z pozostałych modułów szkolenia (komplet materiałów dostosowany do programu szkolenia komplet materiałów w wersji elektronicznej lub papierowej), strona tytułowa podręcznika oraz pozostałych materiałów szkoleniowych powinna być 4

5 opatrzona logiem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logiem Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego. c) Każdy uczestnik szkolenia musi mieć zapewniony jednakowy dostęp do sprzętu dydaktycznego oraz samodzielne stanowisko komputerowe wyposażone w system operacyjny z min. 2007r. d) Zajęcia szkoleniowe mogą odbywać się, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt, w przedziale czasowym od 8:00 do 16:00. e) Szkolenie musi być zrealizowane w formie kursu według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, jednakże nie więcej niż 7 godzin zegarowych dziennie. f) Każdy uczestnik szkolenia, po jego pozytywnym zakończeniu, otrzymuje zaświadczenie (wystawione oddzielnie dla każdego modułu szkolenia) według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012r. poz. 186) oraz dodatkowe zaświadczenie, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. nr 177, poz z późn. zm.), które musi być opatrzone logiem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i logiem Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego. g) W przypadku, gdy istnieje obowiązek ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, Wykonawca zobowiązuje się dokonać takiego ubezpieczenia po pisemnej informacji Zamawiającego. h) Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego w formie pisemnej (nie później niż 3 dni) o nieobecności bezrobotnego na szkoleniu lub rezygnacji z uczestnictwa w nim, pod rygorem odmowy zapłaty przez Zamawiającego za szkolenie tego bezrobotnego. i) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu listę obecności bezrobotnych na szkoleniu za dany miesiąc w terminie do 3 go dnia roboczego każdego kolejnego miesiąca, a niezwłocznie po zakończonym szkoleniu dostarczyć zaświadczenie o jego ukończeniu, oryginały list obecności (na listach obecności powinna być zaznaczona liczba godzin zegarowych w każdym dniu szkolenia), imienny wykaz osób, które ukończyły szkolenie oraz pozostałą dokumentację przebiegu szkolenia, o której mowa w umowie szkoleniowej. Całość przekazanej dokumentacji dotyczącej przebiegu szkolenia musi być opatrzona logiem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i logiem Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego. j) Wykonawca na fakturze przedstawia ogólną kwotę za zrealizowaną usługę zgodnie z zawartą umową. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia (na oddzielnym dokumencie) zestawienia wydatków składających się na kwotę faktury. 5

6 k) Termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni, przy czym fakturę za przeprowadzenie szkolenie wystawia się po zakończeniu szkolenia i przekazaniu dokumentacji szkolenia wykazanej w umowie szkoleniowej. l) Warunkiem dokonania zapłaty za szkolenie jest realizacja wszystkich ustaleń zawartych w umowie. 2. Realizacja przedmiotu zamówienia: organizacja szkolenia planowana jest w terminie r r. 3. Warunki udziału w postępowaniu: a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. posiadanie aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U poz. 1535); b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: dysponują specjalistami posiadającymi wiedzę teoretyczną oraz przygotowanie praktyczne i udokumentowane doświadczenie w zakresie tematyki szkoleń; c) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w zapytaniu Oferta (załącznik nr 1 do zapytania) wraz z załącznikami powinna być podpisana przez umocowanego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, upoważnionego (upoważnionych) do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. W przypadku podpisywania oferty (dokumentów, oświadczeń itd.) przez ustanowionego pełnomocnika stosowne pełnomocnictwo dla zachowania ważności złożonej oferty winno być dołączone do oferty. a) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia składa: Indywidualną Kartę Prowadzącego, który będzie wykonywać zamówienie lub będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat jego kwalifikacji niezbędnymi do wykonania zamówienia (osobna dla każdego Prowadzącego, numerowana kolejno 1.A, 1.B, 1.C itd. w zależności od ilości Prowadzących), 5. Opis Kryteriów wyboru oferty: a) Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który po spełnieniu wszystkich niezbędnych wymagań zaoferuje najniższą cenę brutto. 6

7 b) Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa w ramach projektu Kolorowe jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VII. Działanie 7.3). 6. Termin składania ofert cenowych upływa dn r. o godzinie Miejsce składania ofert cenowych: Sekretariat Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie, Plac Wolności 6, I piętro, pokój nr 11 lub faxem pod numer: wew Kontakt: Magdalena Zdejszy - Kierownik Działu Usług Rynku Pracy, tel , wew

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia. Szanowni Państwo! ZAPYTANIE OFERTOWE Olszewo-Borki, dnia 29.04.2014 r. O wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPRiOZ w Dzierżoniowie dnia: 23 stycznia 2015 r. SIWZ zawiera 39 ponumerowanych stron Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Wykonywanie usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń-kursów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Załącznik Nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1) kursów i warsztatów w ramach projektu systemowego pn.: Program aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.pl Myślibórz: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna dłoń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej specyfikacją lub SIWZ,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej specyfikacją lub SIWZ, Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.05.2014 Nowy Sącz, dnia 28.05.2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ, Na wykonanie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul.sienkiewicza 82, 15-005 Białystok, tel. 85 747 38 00, tel./fax. 85 747 38 61 www.pup.bialystok.pl CZS.341/2/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl Cedry Wielkie: Organizacja kursów: sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa licencji oprogramowania z prawem do aktualizacji i opieką serwisową Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego Znak sprawy: PCPR.POKL.342.07.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie KURSÓW ZAWODOWYCH w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Specyfikacji Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów podnoszących kompetencje i umiejętności o charakterze zawodowym w

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania 2/PN/2014

Numer postępowania 2/PN/2014 Busko Zdrój, dnia 7.06.04r. Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ). Nazwa i adres Zamawiającego: Zamawiający: POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dnia 14.04. r. ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 24 kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Nowe możliwości W związku z zamiarem udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową

Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową Szczecin, dnia 18 lutego 2011 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.pl Myślibórz: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna dłoń,

Bardziej szczegółowo

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE Wrocław, 11.02.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pt. Wsparcie od A do Z - Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik logistyk Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2006 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo