Zapytanie ofertowe nr 4/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 4/2012"

Transkrypt

1 Miłakowo, dnia rok. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 na organizację i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B Dotyczy: zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kategorii B uczestników projektu pn. Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych w gminie Miłakowo współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechniane aktywnej integracji Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. I. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16, Miłakowo Osoba upoważniona do kontaktów: Kamilla Wawrzyńczuk tel , II. Opis przedmiotu zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Kurs prawo jazdy kat. B stanowiącego etap realizacji projektu pod nazwą Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych w gminie Miłakowo dla 18 uczestników projektu w wymiarze godzin zgodnym z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierującymi pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217 poz z późniejszymi zmianami) godzin zajęć teoretycznych, - 30 godzin zajęć praktycznych,

2 Na koszty kurs prawa jazdy kat. B składają się: - wynagrodzenie wykładowców i instruktorów, - koszt wynajmu sali wykładowej, - koszt wynajmu placu manewrowego, - koszt pomocy dydaktycznych, które przechodzą na własność Uczestników projektu, - koszty eksploatacji samochodu/ów osobowego, np. zużycie paliwa, oleju i inne, - koszty związane z prowadzeniem zajęć z pierwszej pomocy lekarskiej, - koszty badań lekarskich Uczestników projektu, - koszty egzaminu wewnętrznego, - koszty ubezpieczenia NWW Uczestników projektu, - koszty jednego egzaminu państwowego na prawo jazdy w WORD dla Uczestnika, - koszty przejazdu na jeden egzamin państwowy III. Termin i miejsce realizacji zamówienia: Kurs prawo jazdy kat. B przeprowadzony zostanie w Miłakowie w okresie od września 2012 r. do grudnia 2012 r. Konkretne terminy i godziny szkoleń będą ustalane w uzgodnieniu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w ramach przedziału czasowego wskazanego powyżej. W ramach umowy na realizację szkolenia wykonawca zostanie zobowiązany do m.in.: 1) do oznakowania pomieszczeń, w których będzie realizowana usługa zgodnie z wytycznymi POKL, 2) do organizacji miejsca szkolenia i kadry szkolącej, 3) do zapewnienia materiałów szkoleniowych oraz ich oznakowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL, 4) do dostarczenia Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia odbioru przez Uczestników projektu pomocy dydaktycznych, 5) do dostarczenia nieodpłatnie 1 kompletu ww. materiałów przeznaczonych dla Uczestników Zamawiającemu dla celów dokumentacyjnych,

3 6) do informowania Zamawiającego o powtarzających się nieobecnościach każdego z Uczestników projektu, 7) do prowadzenia dokumentacji zajęć, dziennika, list obecności na zajęciach oraz innej dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego monitoring osiągnięć i postępów w realizacji przedmiotu, ewaluacja uczestnika projektu, ankieta oczekiwań w momencie rozpoczęcia zajęć i ankieta oceniająca efekty kursów po ich zakończeniu, 8) do poinformowania Uczestników przez prowadzącego zajęcia przed każdym ich rozpoczęciem, że zajęcia są realizowane w ramach projektu Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Miłakowo, a projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, 9) do zorganizowania oraz sfinansowania badań lekarskich umożliwiających przystąpienie do kursu prawa jazdy kat. B, 10) do sfinansowania ubezpieczenia NWW dla Uczestników projektu, 11) zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego, 12) do wydania zaświadczeń po ukończonym szkoleniu (zawierającego niezbędne logotypy wg wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach POKL), 13) do zorganizowania oraz sfinansowania jednego egzaminu na prawo jazdy w WORD dla Uczestnika, 14) do zorganizowania oraz sfinansowania przejazdu na jeden egzamin na prawo jazdy w WORD dla Uczestnika. IV. Wymagania względem Oferenta: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień. 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. zrealizują przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego co do liczby godzin szkolenia oraz programu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października

4 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierującymi pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217 poz z późniejszymi zmianami). 4. w okresie przed dniem złożenia oferty przeprowadził należycie przynajmniej 3 kursy prawa jazdy kat. B. 5. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 6. zapewniają warunki pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie szkolenia. V. Informacje o oświadczeniach i dokumentach składanych przez Wykonawcę: Wykonawca składa: 1. formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 2. dokument potwierdzający posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Dla potwierdzenia spełnienia wymienionych kryteriów Oferent: a). przedstawi zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy, b). przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c). przedstawi zaświadczenie właściwego Starosty o wpisie do rejestru ośrodków szkolenia kierowców w zakresie kategorii B d). przedstawi życiorysy zawodowe kadry dydaktycznej (opis wiedzy i doświadczenia instruktorów nauki jazdy oraz kserokopię dokumentów potwierdzających ich wymagane przepisami uprawnienia do prowadzenia szkolenia ), e). oświadczy, że między Oferentem a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub osobowe (zał.nr 2). 3. Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów określonych w zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty, a mianowicie pod uwagę będą brane oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierające komplet ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

5 VI. Kryterium wyboru oferty: Wybór Wykonawcy prowadzony jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 1 poz. 177 z późniejszymi zmianami), zgodnie z wyłączeniem wskazanym w art. 4 pkt 8 ww. ustawy, w związku z umową o dofinansowanie projektu Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Miłakowo współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kryterium wyboru oferty jest: Oceniając złożone oferty Zamawiający będzie kierowała się najkorzystniejszą (najtańszą) ceną oferowaną przez Wykonawców. VII. Sposób przygotowania oferty: 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego oraz dołączyć wymagane załączniki. 3. Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione, wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. 4. Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i poświadczone podpisem przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnione). 5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na kopercie umieścić: nazwę, adres, telefon Wykonawcy, nazwę adres Zamawiającego oraz zapis: Oferta na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B dla 18 osób w ramach projektu Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Miłakowo 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. VIII. Miejsce i termin złożenia oferty Ofertę złożyć należy do dnia 24 sierpnia 2012 roku a) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16, Miłakowo w godzinach od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku

6 b) b za pośrednictwem poczty na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Olsztyńska 16, Miłakowo (decyduje data i godzina wpływu) IX. Odrzucenie oferty. Ogłoszenie o wynikach wyboru. 1. Oferta Wykonawcy niezgodna z Zapytaniem zostanie odrzucona przez Zamawiającego. 2. Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyborze oferty na swojej stronie internetowej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. 3. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na przeprowadzenie kursu. X. Sposób publikacji zapytania ofertowego Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone: a) na stronie internetowej Zamawiającego b) poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego c) zapytanie ofertowe zostało też skierowane do 2 potencjalnych Wykonawców.. Miłakowo, dnia 14 sierpnia 2012 r. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie Anna Łapczyk

7 Załącznik nr 1 WZÓR FORMULARZA OFERTY CENOWEJ /pieczęć i dane Wykonawcy/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Olsztyńska Miłakowo Nawiązując do zapytania na realizację usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia Kurs prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu pn. Program aktywizacji społecznozawodowej bezrobotnych w gminie Miłakowo, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 1. Oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem za cenę brutto wynoszącą PLN (słownie.) W tym: Cena brutto kursu dla 1 Uczestnika.. PLN (słownie.) 2. Miejsce prowadzenia kursu:

8 Miłakowo, ul Opis zaplecza niezbędnego do przeprowadzenia kursu (adres): Opis kadry dydaktycznej: Oświadczenia: Oświadczam, że jestem w stanie zrealizować zamówienie w okresie od września 2012 r. do grudnia 2012 r. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w Zapytaniu ofertowym oraz akceptuje je i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. Oświadczam, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. Oświadczam, że posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia, Oświadczam, że dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomiczny i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

9 (miejscowość).. dnia. /podpis osoby uprawnionej/ Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH MIĘDZY OFERENTEM A ZAMAWIAJĄCYM (zapytanie ofertowe nr 4/2012) Oświadczam, że między Oferentem a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub osobowe polegające w szczególności na: 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Podpis Oferenta

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. _ Warszawa, 29-10-2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania zajęć na Giełdzie Papierów Wartościowych w tym koszty dowozu, poczęstunku, przeprowadzenia zajęć oraz opiekuna I. ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, 03-126 Warszawa, ul. Antalla 4. 03-126 Warszawa. tel.

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, 03-126 Warszawa, ul. Antalla 4. 03-126 Warszawa. tel. Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na wykonania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Projektant wnętrz z wykorzystaniem programu SketchUp w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12

Bardziej szczegółowo

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Zamawiający Elwira Bowers PERFEKTA Ul. Folwarczna 29d/63, 61-064 Poznań NIP:7822012949,REGON: 300137155 Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Poznań, dnia 19.11.2014 r. W związku z realizacja projektu Akcja

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD z dnia 14.02.2014 r. dotyczące wykonania zamówienia w postaci przeprowadzenia kursu na potrzeby realizacji projektu pt.: Update - aktualizacja kwalifikacji podkarpackich

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkoleń

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Strona1 Dąbrowa, dnia 2 października 2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Niniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu Z dojrzałością nam do twarzy! współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/ Nr zamówienia: AWP/Z-01-20/05/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG WARM 10-271 Olsztyn ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015

Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015 Toruń, dnia 17 lutego 2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/5/2012

Zapytanie ofertowe 1/5/2012 17 maja 2012 r. Zapytanie ofertowe 1/5/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ( Organizator Przetargu ) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę księgowe w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. KOD CPV 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Zapytanie ofertowe. KOD CPV 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe Wałbrzych dnia 09.07.2013 roku Zapytanie ofertowe KOD CPV 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe W związku z realizacją projektu pn.: Człowiek-organizacja-praca" nr umowy o dofinansowanie UDA-POKL.07.02.02-02-0014/12-00,

Bardziej szczegółowo