EXPERT Certyfikat Energetyczny wersja 1.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EXPERT Certyfikat Energetyczny wersja 1.2"

Transkrypt

1 Strona: 1 EXPERT Certyfikat Energetyczny wersja 1.2

2 Strona: 2 Spis treści Szybki start Instalacja i rejestracja Wymagania wstępne do instalacji Instalowanie produktu Instalowanie serwera licencji (dla uŝytkowników licencji sieciowej) Aktualizacja produktu Weryfikacja instalacji Rozwiązywanie problemów przy instalacji Deinstalacja produktu Rejestracja produktu WypoŜyczanie licencji do pracy zdalnej (dotyczy licencji sieciowej) Ponowna rejestracja produktu na innym komputerze Opis ogólny Zakres obliczeń i schemat postępowania Wprowadzanie danych projektowych Parametry projektu Profil budynku Lokalizacja budynku Dane projektu Charakterystyka budynku Geometria Parametry budynku Obliczenia Wentylacja Ogrzewanie Ciepła woda Uwagi końcowe Rezultaty Wyniki obliczeń Certyfikat Zapis zadania Licencja... 29

3 Strona: 3 Szybki start Krok 1: Pobierz oprogramowanie Oprogramowanie dostarczane jest na pojedynczej płytce CD zawierającej program instalacyjny wraz z niezbędnymi komponentami oraz materiały szkoleniowe na temat instalacji i obsługi programu. Krok 2: Sprawdź czy spełnione są wymagania wstępne do instalacji Do prawidłowego działania oprogramowanie wymaga następujących komponentów, których obecność jest sprawdzana przez program instalacyjny: System Windows XP lub Windows Vista Krok 3: Zainstaluj program Instalacja oprogramowania polega na uruchomieniu pliku instalacyjnego. Proces instalacji prowadzony jest automatycznie. Krok 4: Uruchom program Program moŝna uruchomić z menu Start sytemu Windows: Start / Programy /Robobat / Ekspert Certyfikat Energetyczny / EXPERT Certyfikat Energetyczny Krok 5: Zarejestruj program Program dostarczany jest z licencją tymczasową. Aby kontynuować pracę z programem po wygaśnięciu licencji tymczasowej naleŝy zakupić program kontaktując się z działem sprzedaŝy firmy: 1. Po zarejestrowaniu płatności na naszym koncie wysyłamy em indywidualny kod zamówienia produktu, który posłuŝy do aktywacji produktu. 2. W przypadku zakupu licencji sieciowej niezbędne jest zainstalowanie i skonfigurowanie serwera licencji. Zagadnienie to omawiane jest w następnym rozdziale. 3. Przy kolejnym uruchomieniu programu pojawi się okno rejestracji produktu, w którym naleŝy wybrać typ zakupionej licencji (jednostanowiskowa lub sieciowa). W przypadku zakupu licencji sieciowej do rejestracji produktu wystarczy podać adres komputera, na którym zainstalowano serwer licencji. W przypadku licencji jednostanowiskowej naleŝy podać kod zamówienia produktu. Po kilkunastu sekundach program automatycznie pobierze z serwera firmy Robobat indywidualną licencję uŝytkownika.

4 Strona: 4 1 Instalacja i rejestracja 1.1 Wymagania wstępne do instalacji Przed rozpoczęciem instalacji oprogramowania naleŝy upewnić się, Ŝe komputer na którym będzie prowadzona instalacja posiada następujące komponenty: System Windows XP lub Windows Vista 1.2 Instalowanie produktu W celu instalacji produktu, naleŝy umieścić nośnik CD w napędzie dysków a program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie. Do zainstalowania programu w systemie Vista niezbędne jest posiadanie uprawnień administratora systemu. 1.3 Instalowanie serwera licencji (dla uŝytkowników licencji sieciowej) W przypadku zakupu licencji w wersji sieciowej, przed pierwszym uruchomieniem produktu, niezbędne jest zainstalowanie serwera licencji. Instrukcja pobrania i instalacji serwera licencji przekazywana jest klientom, którzy zakupili licencję sieciową. Instalacje serwera licencji naleŝy przeprowadzić na komputerze spełniającym następujące warunki: System operacyjny: Microsoft Windows XP lub Windows Vista Podłączony do sieci komputerowej i dostępny ze wszystkich komputerów, na których oprogramowanie będzie wykorzystywane w ramach dostępnej puli licencji. Łączność pomiędzy oprogramowaniem a serwerem licencji odbywa się standardowo na porcie 6200 protokołu TCP/IP. 1.4 Aktualizacja produktu JeŜeli na komputerze zostało poprzednio zainstalowane oprogramowanie w wersji wcześniejszej (np. wersja BETA) to instalację aktualizacji naleŝy przeprowadzić w identyczny sposób jak instalowanie produktu po raz pierwszy, opisane w rozdziale wcześniejszym. Instalator usunie poprzednią wersję oprogramowania zachowując nienaruszone dane uŝytkownika oraz pliki licencji. 1.5 Weryfikacja instalacji Aby upewnić się, Ŝe instalacja przebiegła prawidłowo naleŝy sprawdzić czy nazwa programu jest widoczna na liście zainstalowanych programów w panelu sterowania systemie Windows. Po zakończeniu instalacji na liście programów powinna się pojawić pozycja: EXPERT Certyfikat Energetyczny

5 Strona: Rozwiązywanie problemów przy instalacji JeŜeli instalacja nie przebiegła prawidłowo to naleŝy instalację powtórzyć upewniając się, Ŝe zostały sprawdzone następujące elementy konfiguracji systemu: Spełnione są wszystkie wymagania systemowe przedstawione w rozdziale Wymagania wstępne do instalacji. UŜytkownik posiada uprawnienia administratora do systemu, na którym przeprowadzana jest instalacja. JeŜeli pomimo ponownej próby instalacja nadal się nie powiodła to prosimy o przegląd informacji serwisowych w na stronie 1.7 Odinstalowanie programu Program moŝna odinstalować w dowolnym momencie po uruchomieniu operacji w menu Start sytemu Windows: Start / Programy / Robobat / EXPERT Certyfikat Energetyczny / Odinstaluj. Odinstalowanie oprogramowania moŝliwe jest teŝ przy pomocy standardowych mechanizmów systemu operacyjnego Windows XP lub Vista. W tym celu naleŝy wywołać listę zainstalowanych programów, odszukać pozycję EXPERT Certyfikat Energetyczny i uruchomić operację Odinstaluj. 1.8 Rejestracja produktu Program dostarczany jest z licencją tymczasową. Aby kontynuować pracę z programem po wygaśnięciu licencji tymczasowej, naleŝy zakupić program w dziale sprzedaŝy firmy Robobat. Rejestracja wersji komercyjnej produktu wymaga posiadania indywidualnego kodu zamówienia, który zostanie dostarczony uŝytkownikowi em. Procedura rejestracji zaleŝna jest od typu licencji, którą posiada uŝytkownik: Licencja jednostanowiskowa uŝytkownik posiada licencję dla pojedynczego komputera. Proces rejestracji polega na wybraniu operacji Aktywuj licencję jednostanowiskową a następnie na podaniu kodu zamówienia, który uŝytkownik otrzymał mailem po zakupie licencji w sklepie internetowym. Po poprawnej weryfikacji uŝytkownika program jest aktywowany automatycznie. Licencja sieciowa przed rozpoczęciem rejestracji produktu naleŝy się upewnić Ŝe serwer licencji został zainstalowany i poprawnie skonfigurowany z zakupioną licencją sieciową. JeŜeli serwer sieciowy jest prawidłowo skonfigurowany to rejestracja oprogramowania sprowadza się do podania nazwy lub adresu komputera, na którym zainstalowany jest serwer licencji. Od tego momentu komputer będzie łączyć się w regularnych odstępach czasu z serwerem licencji aby sprawdzić czy uŝytkownik jest upowaŝniony do korzystania z aplikacji. UpowaŜnienie do korzystania z aplikacji będzie udzielone tylko i wyłącznie w przypadku gdy łączna liczba jednocześnie pracujących uŝytkowników będzie niewiększa niŝ zakupiona liczba licencji. Wersja demonstracyjna Aby zarejestrować wersję demonstracyjną uŝytkownik wybiera operację Zarejestruj wersję demo a następnie podaje dane identyfikacyjne i adres mailowy na który otrzyma unikalny kod aktywacji produktu. Po otrzymaniu kodu aktywacyjnego wybiera operację Aktywacja licencji demo. WaŜne jest, by proces rejestracji i aktywacji licencji wykonać na tym samym komputerze

6 Strona: WypoŜyczanie licencji do pracy zdalnej (dotyczy licencji sieciowej) Korzystanie z licencji sieciowej wymaga utrzymywania połączenia sieciowego z serwerem licencji. JeŜeli uŝytkownik planuje pracować z oprogramowaniem poza siedzibą biura w lokalizacji, w której nie ma dostępu do wewnętrznej sieci komputerowej (np. poprzez VPN), to istnieje moŝliwość czasowego wypoŝyczenia licencji do pracy zdalnej. W okresie od wypoŝyczenia do zwrotu licencji nie jest konieczne posiadanie połączenia z siecią aby korzystać z aplikacji. JednakŜe wypoŝyczona licencja nie będzie dostępna dla Ŝadnego innego uŝytkownika w tym okresie czasu, efektywnie zmniejszając pulę dostępnych licencji Ponowna rejestracja produktu na innym komputerze Ze względu na zastosowane zabezpieczenia oprogramowania licencja jednostanowiskowa nie moŝe być w łatwy sposób przeniesiona na inny komputer. JeŜeli uŝytkownik planuje taką operację to powinien skontaktować się z działem serwisu firmy Robobat w celu deaktywacji oprogramowania i otrzymania nowego numeru zamówienia.

7 Strona: 7 2 Opis ogólny Program EXPERT Certyfikat Energetyczny adresowany jest do audytorów i doradców energetycznych. Program słuŝy do obliczenia rocznego zapotrzebowania budynku na energię pierwotną uŝytkowaną dla celów ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody uŝytkowej wraz z energią pomocniczą, a następnie sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej w oparciu o metodologię obliczeń zawartą w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. Dodatkowo w pakiecie znajduje się program EXPERT Analiza cieplno-wilgotnościowa, który słuŝy do obliczania oporu cieplnego R i współczynnika przenikania ciepła U dla płaskich przegród o stałej grubości. Obliczenia prowadzone są w oparciu o normę ISO 6946:2007 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. Program ten umozliwia takŝe przeprowadzenie analizy cieplno wilgotnościowej dla przegrody, w oparciu o normę normy ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej dla uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji między warstwowej. Metody obliczania. Program EXPERT Certyfikat Energetyczny charakteryzuje się następującymi cechami: obliczenia prowadzone w oparciu o aktualne wytyczne Ministra Infrastruktury (z dnia 6 listopada 2008 r), według najnowszych wersji norm: PN-EN ISO 6946:2008, PN-EN ISO 13370:2008, PN-EN ISO 14683:2008, PN-83/B-03430/Az3:2000 wbudowany edytor graficzny umoŝliwiający wprowadzenie rysunku rzutu kondygnacji i wykorzystanie go do automatycznego wyznaczania danych geometrycznych kubatury budynku, pola powierzchni przegród czy powierzchni uŝytkowej części ogrzewanej budynku moŝliwość importu rysunków rzutów kondygnacji (pliki w formacie DXF) jako podkładów ułatwiających wykonanie obrysu przegród (ścian zewnętrznych i wewnętrznych) i wyznaczenia danych geometrycznych obliczenia współczynnika przenikania ciepła dla przegród o stałej grubości w oparciu o rozbudowane biblioteki materiałów budowlanych (normowych, typowych i producentów) moŝliwość tworzenia własnych bibliotek materiałowych generowanie raportu umoŝliwiającego weryfikację poprawności poszczególnych etapów obliczeń (podgląd pośrednich wartości obliczeniowych) przygotowanie świadectwa energetycznego (zgodnego ze wzorem z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008 r.) w formacie PDF

8 Strona: 8 3 Zakres obliczeń i schemat postępowania Podstawowy zakres obliczeń polega na wyznaczeniu rocznego zapotrzebowania na energię końcową dla ogrzewania i wentylacji Q K,H a takŝe dla przygotowania ciepłej wody uŝytkowej Q K,W. Wielkości te przeliczane są (przez odpowiednie współczynniki nakładu w i ) na analogiczne wartości zapotrzebowania na energię pierwotną Q P,H, Q P,W uwzględniające takŝe roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną do napędu urządzeń pomocniczych systemu ogrzewania, wentylacji E el,pom,h i systemu ciepłej wody E el,pom,w. Na tej podstawie obliczane jest roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną dla ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody uŝytkowej oraz napędu urządzeń pomocniczych Q P a w oparciu o te wielkości, wyznaczane są wskaźniki EP i EK charakterystyki energetycznej budynku. Ogólny schemat postępowania podczas wyznaczania zapotrzebowania budynku na energię: definicja profilu budynku (rodzaju, przeznaczenia, typu konstrukcji etc.) określenie lokalizacji budynku (usytuowania budynku, danych klimatycznych) definicja danych projektu (opisu projektu, danych inwestora i projektanta) definicja geometrii budynku (układ przegród zewnętrznych i wewnętrznych dla kaŝdej kondygnacji), charakterystyka elementów przegród (drzwi, okna, mostki termiczne) określenie parametrów wymaganych do obliczeń zapotrzebowania budynku na energię (z uwzględnieniem zysków i strat) dla ogrzewania, wentylacji i przygotowania c.w.u. sformułowanie uwag dotyczących moŝliwych zmian i usprawnień budynku i instalacji w celu zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energię generacja raportu z obliczeń generacja certyfikatu 4 Wprowadzanie danych projektowych Interfejs uŝytkownika i zasady wprowadzania danych: Okno programu podzielone jest na trzy części: pasek menu tekstowego u góry okna, zawierający standardowe opcje słuŝące do otwarcia i zapisu projektu (Plik), dostęp do tematów pomocy i informacji o licencji (Pomoc) kolumnę z lewej strony prezentującą kolejne etapy procesu obliczeń okno edycji umoŝliwiające wprowadzanie danych dla wybranej (z kolumny po lewej stronie okna) kategorii

9 Strona: 9 W oknie edycji poszczególne kategorie danych prezentowane są w formie rozwijalnych menu zawierających podpowiedzi zgodne z wytycznymi rozporządzenia Ministra Infrastruktury, lub pól edycyjnych, które uŝytkownik uzupełnia wymaganym opisem. W części okien dialogowych, obok pola wprowadzania danych znajduje się przycisk (Wybierz). Jego naciśnięcie otwiera kolejne okno dialogowe zawierające w formie tabeli dodatkowe parametry i współczynniki wymagane do analizy charakterystyki energetycznej budynku (patrz przykładowe okno poniŝej). Definicja współczynnika polega na wybraniu odpowiedniej wartości z kolumny z lewej strony okna lub, w przypadku podanego zakresu, wpisaniu wymaganej wartości w polu edycyjnym. Wybór akceptujemy przyciskiem OK. W polu edycyjnym (Inne) moŝemy zdefiniować własną kategorię podając jej nazwę i wartość współczynnika.

10 Strona: Parametry projektu Grupa opcji do wprowadzenia danych opisujących projekt (zgodnych z wytycznymi rozporządzenia Ministra Infrastruktury), wymaganych na świadectwie charakterystyki energetycznej budynku Profil budynku Zakładka umoŝliwia określenie następujących parametrów: Rodzaj budynku wybór kategorii budynku zgodnie z systematyką rozporządzenia (budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego lub uŝyteczności publicznej). Przeznaczenie budynku określenie funkcji budynku dla wybranej wcześniej kategorii (np. dla budynku mieszkalnego jednorodzinny lub wielorodzinny, dla budynku zamieszkania zbiorowego hotel lub schronisko/pensjonat a dla budynku uŝyteczności publicznej szpital, szkoła, budynek biurowy etc.). Certyfikat dla określenie czy świadectwo charakterystyki energetycznej wykonujemy dla całości czy części budynku (moŝliwe opcje wyboru - budynek, lokal mieszkalny czy część budynku stanowiąca samodzielną całość techniczno-uŝytkową). Cel wykonania świadectwa określenie w jakim celu świadectwo jest sporządzane (moŝliwe opcje wyboru budynek nowy, budynek istniejący, rozbudowa etc.). W pozostałych polach edycyjnych wpisujemy lata zakończenia budowy budynku i instalacji, rodzaj konstrukcji budynku, liczbę mieszkańców a w przypadku wyboru w kategorii (Certyfikat dla) całego budynku, takŝe liczbę lokali mieszkalnych.

11 Strona: 11 Zakładka umoŝliwia równieŝ dodanie zdjęcia certyfikowanego budynku (przycisk Dodaj zdjęcie budynku w lewym, dolnym rogu okna edycyjnego). MoŜliwy jest import zdjęcia w formacie GIF, JPG, BMP, PNG Lokalizacja budynku Zakładka umoŝliwia określenie lokalizacji budynku (danych adresowych) i najbliŝszej stacji meteorologicznej (do zdefiniowania średniej temperatury powietrza zewnętrznego w analizowanym okresie miesięcznym θ e ). W grupie opcji Usytuowanie budynku wybieramy parametry Zacienienia potrzebne do określenia współczynnika zacienienia budynku Z. Wybieramy takŝe Rodzaj osłonięcia budynku i ilość nieosłoniętych fasad potrzebne do określenia współczynników osłonięcia e i f Dane projektu Zakładka słuŝy do określenia danych projektu informacji o inwestorze i firmie sporządzającej certyfikat. Tu podajemy równieŝ nazwę i opisu projektu a takŝe moŝemy zaimportować logo firmy certyfikującej (w formacie GIF, JPG, BMP, PNG).

12 Strona: Charakterystyka budynku Grupa opcji do wprowadzenia danych geometrycznych budynku (pola powierzchni przegród A, powierzchni uŝytkowej A f, kubatury budynku V, V e ) i charakterystyk przegród i mostków termicznych (współczynników przenikania ciepła przegród U i liniowych współczynników przenikania ciepła mostków termicznych Ψ) koniecznych do wyznaczenia strat ciepła przez przenikanie Geometria Zakładka umoŝliwia zdefiniowanie geometrii kondygnacji a takŝe określenie układu, typów i charakterystyki przegród znajdujących się na poszczególnych kondygnacjach. Okno edycji podzielone jest na dwie części. Kolumna z lewej strony okna prezentuje w formie tabeli listę zdefiniowanych przegród na poszczególnych kondygnacjach, wraz z drzwiami, oknami i mostkami termicznymi występującymi w danej przegrodzie. Właściwości elementów przegrody (drzwi, okna, mostki termiczne) prezentowane są w tabeli, w dolnej części okna. W drugiej kolumnie (po prawej stronie okna) znajduje się grupa opcji do definicji kondygnacji i przegród do nich przynaleŝnych.

13 Strona: 13 W pierwszej zakładce (Kondygnacje) definiujemy nową kondygnację (przycisk Dodaj kondygnację) wraz z informacją o jej wysokości. W kolejnej zakładce (Przegrody), moŝemy wybrać typ przegrody z rozwijalnego menu (Dodawanie nowej przegrody) i dodać ją przyciskiem (Nowa przegroda) do listy zdefiniowanych przegród. Dla aktywnej przegrody (pozycja wybrana z listy zdefiniowanych przegród), wyświetlane są po prawej stronie jej właściwości. Nazwa przegrody generowana jest automatycznie a wysokość przyjmowana zgodnie z wartością podaną wcześniej w zakładce (Kondygnacje). Po wpisaniu długości przegrody, wyliczana jest jej powierzchnia.

14 Strona: 14 Aby wyznaczyć współczynnik przenikania ciepła U, konieczne jest określenie budowy przegrody. Przycisk (Typ przegrody) otwiera okno podglądu zdefiniowanych przegród typowych, znajdujących się w bazie przegród. Tu moŝliwy jest wybór odpowiedniej przegrody lub uruchomienie edytora przegród (przycisk Uruchom edytor), który umoŝliwia obliczenie U dla dowolnego układu warstw. Po zdefiniowaniu (Nazwy i Rodzaju przegrody) i określeniu warstw, z których jest zbudowana (przyciski Dodaj powyŝej zaznaczonej warstwy i Dodaj poniŝej zaznaczonej warstwy w sekcji Warstwy przegrody) moŝliwy jest jej zapis (przycisk Zapisz w prawym, dolnym rogu okna) do bazy zdefiniowanych przegród. Program oferuje bogatą bibliotekę materiałów budowlanych (typowych, normowych i branŝowych) do tworzenia własnej biblioteki przegród.

15 Strona: 15 Po zapisaniu przegrody, na zakładce (Lista przegród), wyświetlana jest baza wszystkich typów przegród uaktualniona o pozycje zdefiniowane przez uŝytkownika. Aby powrócić do definicji geometrii naleŝy zamknąć okno edytora. Edytor pozwala równieŝ na przeprowadzenie analizy cieplno-wilgotnościowej przegrody wg PN-EN ISO 13788:2003 (więcej informacji w pomocy programu Analiza Cieplno- Wilgotnościowa). W oknie (Dostępne typy przegrody), po naciśnięciu przycisku (OdświeŜ listę) prezentowana jest lista przegród danego typu, wraz z przegrodami uŝytkownika. Po wybraniu wymaganej i

16 Strona: 16 naciśnięciu przycisku (Wybierz i zamknij) wartość współczynnika U pojawia się w (Oknie właściwości) przegrody. Kolejnym etapem definicji geometrii jest dodanie dla kaŝdej zdefiniowanej przegrody informacji o otworach (drzwiach, oknach) i mostkach termicznych. SłuŜy do tego zakładka (Elementy przegród). Przyciski (Dodaj okno, Dodaj drzwi, Dodaj mostek) definiują nowe elementy dla wyselekcjonowanej przegrody otwierając jednocześnie okno właściwości. Tu określamy konieczne parametry elementów przegród. W przypadku okien/drzwi wybieramy z rozwijalnych menu wymiary okna/drzwi (z katalogu elementów typowych) a takŝe rodzaj ich konstrukcji i oszklenia. Przy definicji mostków cieplnych moŝna skorzystać z katalogu mostków liniowych wg PN-EN ISO Po naciśnięciu przycisku wyświetlane jest (Okno wyboru mostków). Wybór rodzaju mostka z menu rozwijalnego, powoduje wyświetlenie poszczególnych typów dla zadanej kategorii. Wybór mostka (kliknięcie na przedstawiającą go ikonę) i akceptacja przyciskiem (OK) powoduje wypełnienie wartości parametrów w oknie (Właściwości mostka). Aby zakończyć definicję naleŝy jeszcze określić długość mostka w polu edycyjnym (Długość).

17 Strona: 17 Zdefiniowane elementy przegród wyświetlane są (dla zaznaczonej przegrody) w tabeli, u dołu okna edycyjnego. Pogrupowane są w trzech zakładkach (Okna, Drzwi, Mostki cieplne). Ostatnia zakładka (Zmiana trybu edycji) umoŝliwia przełączenie trybu wprowadzania geometrii przegród z tabelarycznego na graficzny. Po włączeniu tego trybu uruchamiany jest edytor graficzny umoŝliwiający rysowanie rzutów kondygnacji (obrysu ścian). Aby ułatwić proces rysowania rzutu kondygnacji program pozwala na import rysunków (np. z istniejącej dokumentacji CAD) w formacie DXF. Następnie wykorzystując wczytany rysunek jako podkład wykonujemy obrys ścian. Bazując na tym obrysie program wylicza wymagane wielkości (kubaturę, pole powierzchni przegród czy powierzchnię uŝytkową, ogrzewaną budynku). Obsługa edytora graficznego: Po przełączeniu trybu wprowadzania geometrii w tryb graficzny pojawia się okno edytora i trzy grupy opcji:

18 Strona: 18 poziomy pasek narzędzi u góry ekranu, zawierający przycisk (Otwórz rysunek) i zakładki prezentujące zdefiniowane kondygnacje. pionowy pasek narzędzi z lewej strony okna zawierający filtry zarządzające warstwami (górna część paska), suwak regulujący jasność wyświetlania rysunku podkładu i opcje wyboru trybu nawigacji (dolna część paska): filtry warstw: - przycisk (Wybór warstw) umoŝliwia wybór wartstw wyświetlanych na rysunku - przycisk (PokaŜ wszystkie warstwy) włącza widoczność wszystkich wartstw wyświetlanych na rysunku - przycisk (Ukryj wszystkie warstwy) wyłącza widoczność wszystkich wartstw wyświetlanych na rysunku suwak regulujący jasność wyświetlania rysunku podkładu umoŝliwia dostosowanie widoczności podkładu do własnych preferencji (od całkowitego wyłączenia widoczności po maksymalną) tryb nawigacji: - przycisk (Powiększenie) włącza tryb powiększenia/pomniejszenia obszaru rysowania względem jego środka - przycisk (Przesuwanie obszaru rysowania) włącza tryb przesuwania obszaru rysowania - przycisk (PokaŜ wszystko) maksymalizuje widok rysunku w oknie edytora

19 Strona: 19 grupa opcji u dołu ekranu umoŝliwiająca wybór trybu rysowania linii (dociągania do obiektów) i uruchomienie trybu rysowania ścian: (Dociągaj do punktów rysunku z podkładu) w trakcie rysowania, przecięcia linii rysunku podkładu są wykrywane automatycznie i proponowane jako punkty charakterystyczne dociągania rysowanych linii. (Dociągaj do punktów rysunku własnego) w trakcie rysowania, przecięcia linii tworzonego rysunku są wykrywane automatycznie i proponowane jako punkty charakterystyczne dociągania rysowanych linii. (Tryb ortogonalny) włącza tryb rysowania linii tylko w orientacji poziomej i pionowej - przycisk,(wstawianie ściany) uruchamia tryb rysowania ścian Uruchomienie trybu rysowania ścian włącza okno właściwości ściany (kolumna po prawej stronie ekranu). Po zdefiniowaniu jej parametrów (analogicznie jak w tabelarycznym trybie pracy patrz rozdział dotyczący definicji przegród), kaŝdy narysowany w edytorze graficznym odcinek (ściana) pojawia się automatycznie w tabeli (Lista zdefiniowanych przegród) z kompletem parametrów. Dzięki temu praca z edytorem graficznym moŝe znacząco przyspieszyć proces definicji przegród Parametry budynku Zakładka prezentuje parametry geometryczne budynku (liczbę kondygnacji, kubaturę budynku, kubaturę ogrzewanej części budynku etc.) wyznaczone w oparciu o wcześniej wprowadzone dane (przycisk Wypełnij pola danymi na podstawie geometrii) lub podane wprost w znajdujących się tu polach edycyjnych. Po odznaczeniu opcji (Pojemność cieplna wyznaczana automatycznie) istnieje moŝliwość podania wartości C m ręcznie.

20 Strona: Obliczenia Grupa opcji definiujących parametry wymagane do obliczenia rocznego zapotrzebowania budynku na energię pierwotną, uŝytkowaną dla celów ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody uŝytkowej wraz z energią pomocniczą, Wentylacja Zakładka umoŝliwia definicję parametrów potrzebnych do obliczenia strat ciepła przez wentylację i wyznaczenia zapotrzebowania na energię pomocniczą dla systemu wentylacji. Straty ciepła przez wentylację: W zaleŝności od rodzaju wentylacji, wybieranej z listy rozwijalnej u góry okna, prezentowana jest lista parametrów wymaganych do obliczeń: dla budynku z wentylacją naturalną, do obliczenia strat ciepła przez wentylację, naleŝy określić strumień powietrza wentylacji naturalnej kanałowej V 0 i krotność wymiany powietrza w budynku wywołaną róŝnicą ciśnień 50 Pa n 50 (dla budynku poddanego próbie szczelności). W obu przypadkach po naciśnięciu przycisku (Wybierz), z prawej strony okna, program udostępnia tablice (według wytycznych PN-83/B /AZ3:2000) ułatwiające definicję wymaganych wielkości. dla budynku z wentylacją mechaniczną wywiewną lub nawiewną naleŝy zdefiniować oprócz krotności wymiany powietrza w budynku n 50, strumień powietrza wywiewanego mechanicznie V ex i strumień powietrza nawiewanego mechanicznie V su. dla budynku z wentylacją mechaniczną nawiewno- wywiewną, w przypadku występowania urządzeń do odzysku ciepła, wymagane są dodatkowe opcje - skuteczność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego η oc1 i skuteczność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła η GWC. dla budynku z wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną działającą okresowo wymagane jest takŝe zdefiniowanie udziału czasu włączenia wentylatorów wentylacji mechanicznej β.

21 Strona: 21 Zapotrzebowanie na energię pomocniczą dla systemu wentylacji: W dolnej części okna znajduje się lista prezentująca średnie moce jednostkowe układów pomocniczych q el,v i czas działania urządzenia w ciągu roku t el. Przycisk znajdujący się pod oknem tabeli otwiera listę zawierającą średnie moce jednostkowe wentylatorów wraz z ich czasem działania dla róŝnych warunków pracy (zgodną z wytycznymi rozporządzenia Ministra Infrastruktury). Przycisk wiersz tabeli. usuwa zaznaczony Ogrzewanie Zakładka umoŝliwia definicję parametrów potrzebnych do obliczenia miesięcznych wewnętrznych zysków ciepła a takŝe wyznaczenia rocznego zapotrzebowania na energię końcową i pomocniczą dla systemu ogrzewania. Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła: W celu wyznaczenia miesięcznych, wewnętrznych zysków ciepła konieczne jest zdefiniowanie średniej mocy jednostkowej wewnętrznych zysków ciepła q int i temperatury wewnętrznej dla okresu ogrzewania θ int,h (zgodnie z wymogami przepisów techniczno-budowlanych). Wartość q int wyznaczamy bazując na dokumentacji technicznej budynku i instalacji oraz programu jego uŝytkowania, wiedzy technicznej, wizji lokalnej obiektu lub przyjmujemy z listy rozwijalnej znajdującej się u góry okna (przycisk Wybierz, z prawej strony okna).

22 Strona: 22 W oknie dialogowym (Wewnętrzne zyski ciepła) prezentowane są wartości q int dla róŝnych typów budynków (zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Infrastruktury). Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla ogrzewania: Do wyznaczenia rocznego zapotrzebowania na energię końcową dla ogrzewania Q K,H konieczne jest zdefiniowanie m.in. sprawności wytworzenia, akumulacji i transportu nośnika ciepła w budynku. Parametry te określamy w tabeli (Rodzaje ogrzewania), klikając przycisk znajdujący się pod tabelą. Przycisk usuwa zaznaczony wiersz tabeli.

23 Strona: 23 W oknie dialogowym (Parametry źródła ciepła), korzystając z tabel pomocniczych dostępnych dla kaŝdej kategorii, (przycisk Wybierz, z prawej strony okna), wybieramy wymagane wartości. Lista rozwijalna u góry okna umoŝliwia określenie współczynników nakładu energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie energii końcowej do budynku, natomiast kolejne menu słuŝą do zdefiniowania poszczególnych sprawności. Zapotrzebowanie na energię pomocniczą dla ogrzewania: W dolnej części okna znajduje się lista prezentująca średnie moce jednostkowe układów pomocniczych q el,h i czas działania urządzenia w ciągu roku t el.

24 Strona: 24 Przycisk znajdujący się pod oknem tabeli otwiera listę zawierającą średnie moce jednostkowe urządzeń pomocniczych wraz z ich czasem działania dla róŝnych warunków pracy (zgodną z wytycznymi rozporządzenia Ministra Infrastruktury). Przycisk zaznaczony wiersz tabeli. usuwa Ciepła woda Zakładka umoŝliwia definicję parametrów potrzebnych do wyznaczenia rocznego zapotrzebowania na energię końcową i pomocniczą na potrzeby przygotowania ciepłej wody uŝytkowej. U góry okna znajdują się pola definicji parametrów wymaganych do obliczenia rocznego zapotrzebowania ciepła uŝytkowego do podgrzania ciepłej wody. Jednostkowe dobowe zuŝycie ciepłej wody uŝytkowej naleŝy przyjmować na podstawie dokumentacji projektowej, pomiarów zuŝycia w obiekcie istniejącym lub wytycznych rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Zgodnie z tymi wymogami, dla określonego rodzaju budynku (zakładka Profil budynku), wartości parametrów V CW (ZuŜycie ciepłej wody) i t UZ (Czas uŝytkowania) są dobierane automatycznie. Temperatura ciepłej wody θ CW wybierana jest przez uŝytkownika z listy rozwijalnej.

25 Strona: 25 Roczne zapotrzebowanie na energię końcową na potrzeby przygotowania ciepłej wody uŝytkowej: Do wyznaczenia rocznego zapotrzebowania na energię końcową dla ogrzewania Q K,W konieczne jest zdefiniowanie m.in. sprawności wytworzenia, akumulacji i transportu ciepłej wody w budynku. Parametry te określamy w tabeli (Rodzaje ogrzewania ciepłej wody), klikając przycisk znajdujący się pod tabelą. Przycisk usuwa zaznaczony wiersz tabeli.

26 Strona: 26 W oknie dialogowym (Parametry źródła ciepła), korzystając z tabel pomocniczych dostępnych dla kaŝdej kategorii, (przycisk Wybierz, z prawej strony okna), wybieramy wymagane wartości. Lista rozwijalna u samej góry okna umoŝliwia określenie współczynników nakładu energii pierwotnej na wytworzenie ciepła do przygotowania ciepłej wody uŝytkowej, natomiast kolejne menu słuŝą do zdefiniowania poszczególnych sprawności. Zapotrzebowanie na energię pomocniczą dla systemu przygotowania ciepłej wody uŝytkowej: W dolnej części okna znajduje się lista prezentująca średnie moce jednostkowe układów pomocniczych q el,w i czas działania urządzenia w ciągu roku t el.

1. Instalacja systemu Integra 7

1. Instalacja systemu Integra 7 1. Instalacja systemu Integra 7 Wersja instalacyjna programu Integra 7 znajduje się na płycie CD-ROM. NaleŜy ją umieścić w odpowiednim napędzie, po czym nastąpi automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego.

Bardziej szczegółowo

ArCADia-TERMO LT 5.3 Wersja Prezentacyjna

ArCADia-TERMO LT 5.3 Wersja Prezentacyjna LT 5.3 Wersja Prezentacyjna Pobierz w pełni funkcjonalną, nie ograniczoną czasowo wersję programu LT 5.3 Wersja Prezentacyjna Pobierz i używaj ZA DARMO!!! Czym jest LT 5.3 Wersja Prezentacyjna? to najpopularniejszy

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0016 Wersja:08-12-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

program dla opracowujących wnioski o dotacje

program dla opracowujących wnioski o dotacje EKOEFEKT program dla opracowujących wnioski o dotacje 1. Podstawowe informacje EKOEFEKT to program komputerowy do wykonywania obliczeń efektu ekologicznego dla działań w zakresie: modernizacji źródła ciepła,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania

Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania Podczas aktualizacji do oprogramowania ACC 6, oprogramowanie i licencje wymagają aktualizacji. UWAGA: Tylko oprogramowanie ACC 5.x można uaktualnić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu Przypominacz... 3 4.1 Ikona w zasobniku systemowym...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji.

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji. EuroSoft Apteka wer. dla Szpitali programu EuroSoft Sp z o.o. 02-220 Warszawa ul. Łopuszańska 32 tel.: (22) 44 888 44 www.eurosoft.com.pl programu Po umieszczeniu płyty CD w napędzie komputera uruchomiony

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO WYSTAWIANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU. Złoty Medal BUDMA 2009

PROGRAM DO WYSTAWIANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU. Złoty Medal BUDMA 2009 przyszłość dla wszystkich PROGRAM DO WYSTAWIANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU Złoty Medal BUDMA 2009 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 >500 1 O FIRMIE MOŻEMY SPRZEDAWAĆ TANIO

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

WSCAD. Wykład 5 Szafy sterownicze

WSCAD. Wykład 5 Szafy sterownicze WSCAD Wykład 5 Szafy sterownicze MenedŜer szaf sterowniczych MenedŜer szaf sterowniczych w wersji Professional oferuje pomoc przy tworzeniu zabudowy szafy sterowniczej. Pokazuje wszystkie uŝyte w schematach

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Rejestrator

Aplikacja Ramzes. Rejestrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Rejestrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

Obszar pierwszy to pasek narzędzi (rys. 1) zawierający skróty do najczęściej uŝywanych funkcji. Rys. 1 Pasek Narzędzi

Obszar pierwszy to pasek narzędzi (rys. 1) zawierający skróty do najczęściej uŝywanych funkcji. Rys. 1 Pasek Narzędzi Do najwaŝniejszych zmian w CERTO v4.0 naleŝy: MoŜliwość wczytywania do programu plików graficznych zawierających rzuty lub przekroje budynku i zaznaczania na nich elementów wprowadzanych do programu CERTO.

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INTERFEJS PROGRAMU... 5 KONFIGURACJA PROGRAMU... 6 DRUKOWANIE PARAGONÓW I FAKTUR... 8 REJESTRACJA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

C-geo definicja/edycja obiektów, zapis danych w formacie shape

C-geo definicja/edycja obiektów, zapis danych w formacie shape C-geo definicja/edycja obiektów, zapis danych w formacie shape 1. ZałoŜenie projektu i tabeli. Aby rozpocząć pracę przy aktualizacji mapy zasadniczej, naleŝy załoŝyć nowy projekt, w nim nową tabelę roboczą,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661 Opis urządzenia Przełącznik ATEN CS661 jest urządzeniem małych rozmiarów, które posiada zintegrowane 2 kable USB do podłączenia komputera lokalnego (głównego)

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie sald Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT

Potwierdzenie sald Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT Do czego służy program? Program do Subiekta GT pozwala drukować potwierdzenia z poziomu Subiekta. To doskonały program dla firmy, których księgowość prowadzona jest poza firmą. Jakie są wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi programu KALKULACJA

Opis obsługi programu KALKULACJA Opis obsługi programu KALKULACJA Program KALKULACJA słuŝy do obliczania opłat za przejazd pociągów po liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pozwala on na dokonanie szacunkowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft

Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft W przypadku problemów z zpołączniem internetowym zalecaną listą czynnosci jest: Zalogowanie się na serwerze jako administrator Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Co nowego w CERTO. nieogrzewanych (zgodnie z PN-EN ISO 13789:2008)

Co nowego w CERTO. nieogrzewanych (zgodnie z PN-EN ISO 13789:2008) Do najwaŝniejszych zmian w CERTO v4.2 naleŝą: 1. Obliczanie współczynników redukcyjnych b tr przyległych stref nieogrzewanych (zgodnie z PN-EN ISO 13789:2008) 2. Estymator współczynnika przenikania ciepła

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Instalacja/aktualizacja Smart Module 5041

Instalacja/aktualizacja Smart Module 5041 Instalacja/aktualizacja Smart Module 5041 Z naszej strony moŝna pobrać oprogramowanie słuŝące do aktualizacji urządzenia. Składa się ono z 4 plików: Środowiska JAVA j2re.zip Programu SmartReader_Bear_OTC_Europe_Vxxx.exe

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do CERTO STUDENT

Instrukcja do CERTO STUDENT Z myślą o studentach kształcących się na kierunkach związanych z certyfikacją i auditingiem energetycznym budynków uruchomiliśmy internetowy portal CERTO STUDENT, umoŝliwiający w pełni darmowe wykonanie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Program Zamiana towarów dla Subiekta GT.

Program Zamiana towarów dla Subiekta GT. Program Zamiana towarów dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Zamiana towarów to narzędzie umoŝliwiające szybką zmianę stanu magazynowego jednego towaru w stan innego towaru. Aplikacja tworzy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu

UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu 1. Wersje i warianty programu Nr wersji programu składa się z trzech liczb oddzielonych kropkami: człon pierwszy oznacza główny nr wersji

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontami i prawami

Instrukcja zarządzania kontami i prawami Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express V. 6 1 SPIS TREŚCI 1. Logowanie do systemu.... 3 2. Administracja kontami uŝytkowników.... 4 3. Dodawanie grup uŝytkowników....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Instrukcja uŝytkownika Instalator systemu Rejestracji Czasu Pracy 20 listopada 2008 Wersja 1.0 Spis treści 1Wstęp... 3 2Serwer FireBird... 3 3Baza danych instalacja i rejestracja... 9 3.1Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. Faktura. wersja 1.0.0.5

Instrukcja obsługi programu. Faktura. wersja 1.0.0.5 Instrukcja obsługi programu Faktura wersja 1.0.0.5 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja... 4 3. Logowanie... 6 4. Okno główne... 7 4.1. Tworzenie i edycja faktury... 7 4.1.1. Nowa faktura... 7 4.1.2.

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware

Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware Informator Techniczny nr 107 24-10-2008 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware Komponenty Application Server

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2015

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2015 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2015 Spis treści: 1. Instalacja programu 2 2. Okno programu.10 3. Tryb nauka.11 4. Tryb egzamin.15 5. Statystyki odpowiedzi...17 6. Pytaj do skutku.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Generator Wniosków Aplikacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja uŝytkownika Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW

Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW Pomoc dla użytkowników systemu Asix 8 www.asix.com.pl Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW Dok. Nr PLP8E014 Wersja: 2014-07-31 Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Generator Wniosków o Płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja uŝytkownika (wersja 1.0) Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Zawartość 1 WSTĘP 2 2 BUDOWA OKNA PROGRAMU MICROSOFT OUTLOOK 2007 3 3 USTAWIENIA WIDOKU EKRANU 3 4 KORZYSTANIE Z PROGRAMU MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO W PROGRAMIE PŁATNIK

KORZYSTANIE Z CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO W PROGRAMIE PŁATNIK KORZYSTANIE Z CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO W PROGRAMIE PŁATNIK a) WYMAGANIA WSTĘPNE Do korzystania z certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik niezbędne jest : 1. Posiadanie certyfikatu kwalifikowanego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2012.07) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1. Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT POWYKONAWCZY. System zdalnego odczytu, transmisji i archiwizacji danych z wodomierzy i ciepłomierzy instrukcja obsługi.

PROJEKT POWYKONAWCZY. System zdalnego odczytu, transmisji i archiwizacji danych z wodomierzy i ciepłomierzy instrukcja obsługi. INWESTOR NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z CZĘŚCIĄ HANDLOWO - USŁUGOWĄ I GARAŻAMI JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA: PW PROJEKT POWYKONAWCZY System zdalnego odczytu, transmisji

Bardziej szczegółowo

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Alians AMReminder Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Do czego służy program Alians AMReminder? Program Alians AMReminder pozwala na automatyczne wysyłanie przypomnień do dłużników,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK Daniel M. [dm.o12.pl] 2012 I. Ogólna charakterystyka systemu 1) System nie wymaga bazy danych oparty jest o pliki tekstowe. 2) Aktualna

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 58 28-11-2002 Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 Oprogramowanie wizualizacyjne InTouch 7.11, gromadzi informacje alarmowe

Bardziej szczegółowo

Audytor OZC Plugin dla Autodesk Revit Architecture 2011. Bezpłatna wtyczka do programu Autodesk Revit Architecture 2011

Audytor OZC Plugin dla Autodesk Revit Architecture 2011. Bezpłatna wtyczka do programu Autodesk Revit Architecture 2011 Audytor OZC Plugin dla Autodesk Revit Architecture 2011 Bezpłatna wtyczka do programu Autodesk Revit Architecture 2011 Funkcja wtyczki Dzięki bezpłatnej wtyczce możliwe jest wyeksportowanie modelu budynku

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo

Okno logowania. Okno aplikacji. 1. Logowanie i rejestracja

Okno logowania. Okno aplikacji. 1. Logowanie i rejestracja 1. Logowanie i rejestracja Aby wysłać zlecenie do laboratorium fotograficznego musisz mieć załoŝone konto. Jest to niezbędne do weryfikacji twojej osoby i daje pewność, Ŝe osoby nieupowaŝnione nie będą

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 ZESTAW PLATINUM - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 Spis treści 1. ZAMÓWIENIE I ZAKUP ZESTAWU PLATINUM...3 2. ZESTAW PLATINUM INSTALACJA I AKTYWACJA PROFILU NA

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8.

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. Nota Aplikacyjna 0037 Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. W celu instalacji oprogramowania Rigel Med-eBase należy spełnić minimalne wymagania sprzętowe opisane

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i konfiguracji urządzeń z WiMAX

Instrukcja podłączenia i konfiguracji urządzeń z WiMAX Instrukcja podłączenia i konfiguracji urządzeń z WiMAX 1. Informacje wstępne...2 2. Instalacja linii telefonicznej...2 3. Konfiguracja połączenia z Internetem...3 3.1. Niezbędne elementy wyposaŝenia i

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ViLab jest samodzielnym programem służącym do prowadzenia obliczeń charakterystyki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20"

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO TK20 Kraków, dn. 19.02.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy z poddaszem użytkowym, wolno

Bardziej szczegółowo

Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika

Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika Wprowadzenie Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 to znakomite rozwiązanie do szybkiego utworzenia sieci peer-to-peer

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Procedura instalacji oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracji modułów KTS 530/540/570

Procedura instalacji oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracji modułów KTS 530/540/570 Procedura instalacji oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracji modułów KTS 530/540/570 Do pierwszej instalacji oprogramowania wymagane są: płyta bazowa DVD 1 2006 oraz płyta z najnowszym uaktualnieniem

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 24 Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo