Metody pomiaru napr eƒ szczàtkowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metody pomiaru napr eƒ szczàtkowych"

Transkrypt

1 METODY I URZÑDZENIA POMIAROWE Metody pomiaru napr eƒ szczàtkowych Napr enia szczàtkowe powstajà w materiale w procesach produkcji i obróbki elementów, które polegajà na zmianie kszta tu lub w aêciwoêci materia u. Ich êród em mogà byç równie obcià enia dzia ajàce w czasie eksploatacji danego elementu konstrukcji. Napr enia szczàtkowe mogà byç na tyle du e, aby wywo aç lokalne p yni cie materia u oraz odkszta cenie plastyczne zarówno w skali mikro-, jak i makroskopowej. WielkoÊç i rozk ad napr eƒ szczàtkowych sà wa nymi czynnikami podczas eksploatacji danego urzàdzenia lub elementu, dlatego powinny byç uwzgl dniane przy jego projektowaniu. JeÊli w elemencie wyst pujà np. napr enia szczàtkowe rozciàgajàce, to powinny byç one zrównowa one wyst powaniem napr eƒ Êciskajàcych. Wyst powanie napr eƒ szczàtkowych na powierzchni materia u jest na ogó niepo àdane, gdy sà one przyczynà p kania zm czeniowego, p kania w trakcie hartowania i p kania sezonowego (korozyjnego). Wyst powanie szczàtkowych napr eƒ Êciskajàcych w warstwie powierzchniowej jest uznawane za korzystne, poniewa prowadzi do zwi kszenia odpornoêci zm czeniowej oraz odpornoêci na p kanie sezonowe, a tak e wzrostu wytrzyma oêci na zginanie kruchej ceramiki i szk a. Ogólnie mo na stwierdziç, e obecnoêç napr eƒ szczàtkowych w materiale jest korzystna, jeêli dzia ajà one w p aszczyênie przy o enia obcià enia i sà przeciwnego znaku, np. napr enia szczàtkowe sà Êciskajàce, przy o one obcià enie jest rozciàgajàce. èród a napr eƒ szczàtkowych w materiale Napr enia generowane mechanicznie sà przewa nie wynikiem procesów obróbki, które wywo ujà nierównomierne odkszta cenie plastyczne materia u. Mogà byç te wprowadzone celowo, dla uzyskania odpowiedniego stanu napr eƒ w materiale. Operacje obróbki, które wprowadzajà rozciàgajàce napr enia szczàtkowe lub gradient napr eƒ, to m.in.: operacje ciàgnienia drutu (g bokie odkszta cenie), spawanie, frezowanie, toczenie, szlifowanie. Napr enia Êciskajàce sà generowane podczas: Êrutowania, przepr ania (samowzmacniania) zbiorników ciênieniowych, hartowania szk a. Napr enia generowane termicznie w skali makro generowane cieplnie napr enia szczàtkowe sà wynikiem nierównomiernego ogrzewania lub ozi biania materia u, co powoduje wyst powanie gradientu temperatury w materiale i powstanie znacznych napr eƒ wewn trznych. Przyk adowo, podczas odlewania stali lub stopów aluminium powstajà na powierzchni materia u napr enia Êciskajàce, kompensowane napr eniami rozciàgajàcymi wewnàtrz elementu. Napr enia szczàtkowe w skali mikro mogà byç generowane przez procesy obróbki lub wytwarzania jako konsekwencja niedopasowania wspó czynników rozszerzalnoêci cieplnej ró nych faz stopu. Napr enia generowane chemicznie sà wynikiem zmian obj toêci materia u na skutek reakcji chemicznej, procesów przesycania lub przemian fazowych. Chemiczna obróbka powierzchniowa oraz nak adanie pow ok mogà prowadziç do powstania znacznych gradientów napr - eƒ szczàtkowych w warstwie wierzchniej. Przyk adowo, azotowanie generuje napr enia Êciskajàce w obszarze dyfuzji, co jest spowodowane ekspansjà sieci krystalicznej i przesycaniem azotkami. Napr enia szczàtkowe Êciskajàce mierzone na powierzchni rozdzia u termicznych pow ok barierowych (antykorozyjnych) osiàgajà wartoêci rz du 6 8 GPa. Napr enia szczàtkowe mogà wyst powaç w skali makroi mikroskopowej. Makroskopowe napr enia szczàtkowe (I rodzaju) sà to napr enia wyst pujàce w materiale w skali wi kszej ni wielkoêç ziarna krystalicznego. Mikroskopowe napr enia szczàtkowe (II i III rodzaju) powstajà na skutek wyst powania ró nic w mikrostrukturze materia u. Napr enia II rodzaju wyst pujà w skali ziarna krystalicznego. W materia ach jednofazowych sà wynikiem anizotropii krystalitów, w materia ach wielofazowych wynikiem ró nic w aêciwoêci poszczególnych faz. Napr enia III rodzaju generowane sà na poziomie atomowym i sà wynikiem istnienia dyslokacji i innych defektów struktury krystalograficznej. Metody pomiarowe Metoda nawiercania otworów (ang. hole drilling) Metoda nawiercania otworów jest jednà z najcz Êciej stosowanych metod pomiaru napr eƒ szczàtkowych. Jest ona relatywnie atwa, szybka, tania i uniwersalna. Mo e byç stosowana w laboratoriach lub w warunkach polowych dla szerokiego zakresu materia ów i elementów. Technika polega na wydrà eniu niewielkiego otworu w elemencie, w którym wyst pujà napr enia szczàtkowe, a nast pnie na pomiarach lokalnych odkszta ceƒ. Napr - enia szczàtkowe sà wyznaczane analitycznie z wykorzystaniem zale noêci napr eƒ od odkszta ceƒ oraz za pomocà metody elementów skoƒczonych. Otwór jest nawiercany za pomocà specjalnego przyrzàdu w kszta cie 56

2 Rys. 1. Przyrzàd do nawiercania otworów rozety (rys. 1). Na dok adnoêç metody wp yw majà: ograniczona czu oêç pomiaru odkszta ceƒ, b dy zwiàzane z wymiarami otworu (Êrednica, wspó ÊrodkowoÊç, profil, g bokoêç), chropowatoêcià powierzchni, p askoêcià oraz przygotowanie próbki. Stosujàc metod nawiercania otworów zak ada si, e materia próbki jest izotropowy i liniowo spr ysty, co powoduje, e napr enia nie zmieniajà si znaczàco z g bokoêcià otworu, a ich zmiany wewnàtrz otworu sà niewielkie. Podstawowa analiza napr eƒ tà metodà ma sens tylko wtedy, gdy wartoêç napr eƒ szczàtkowych nie przekracza po owy wartoêci granicy plastycznoêci dla danego materia u. W przypadku stosowania techniki nawiercania otworów konieczne jest przygotowanie powierzchni badanego elementu w celu osiàgni cia dobrego przylegania przyrzàdu pomiarowego do powierzchni, jednak nale y uwa aç, aby nie usunàç zbyt du ej warstwy materia u, zw aszcza gdy istotny jest pomiar napr eƒ szczàtkowych wyst pujàcych przy powierzchni. Dost pne sà przyrzàdy pomiarowe o ró nym kszta cie (rys. 2). W aêciwy dobór kszta tu i rozmiaru przyrzàdu jest wa ny, poniewa wielkoêci te okreêlajà g bokoêç otworu. Stosowana jest ona do pomiarów napr eƒ szczàtkowych w elementach o du ych przekrojach. Metoda polega na wydrà eniu w materiale niewielkiego otworu (dla spawanych elementów Êrednica wynosi 3,175 mm), a nast pnie na usuni ciu fragmentu (kolumny) materia u ze Êrodka otworu. Po usuni ciu materia u nast puje relaksacja napr eƒ, co powoduje zmian wymiarów zarówno otworu, jak i usuni tego fragmentu materia u. Na podstawie zmian wymiarów mo na wyliczyç wartoêç napr eƒ szczàtkowych. Dyfrakcja rentgenowska Metoda rentgenowska wykorzystuje do pomiarów wewn trznych napr eƒ spr yste odkszta cenia wewnàtrz materia u polikrystalicznego. Na skutek odkszta cenia zmieniajà si odleg oêci mi dzyp aszczyznowe d hkl proporcjonalnie do przy o onego napr enia. Próbka ma kszta t p ytki, która jest ustawiona w osi goniometr. W czasie ekspozycji jest obracana wokó tej osi, dzi ki czemu przyjmuje ró ne po o enia kàtowe w stosunku do wiàzki promieniowania. JednoczeÊnie z ruchem próbki po okr gu pomiarowym przesuwa si detektor z dwukrotnie wi kszà pr dkoêcià kàtowà. Refleksy dyfrakcyjne odbijajà si od p aszczyzn krystalicznych poszczególnych krystalitów, które sà ustawione pod kàtem spe niajàcym równanie Bragga: 2 d hkl sinθ hkl = nλ gdzie: d hkl odleg oêci mi dzyp aszczyznowe, hkl indeksy Millera, ogólny symbol p aszczyzny krystalograficznej, λ d ugoêç fali promieniowania X, θ hkl kàtowa pozycja linii dyfrakcyjnych spe niajàcych prawo Bragga, n rzàd odbicia/ugi cia. Podczas pomiaru (rys. 3) próbka jest poddana dzia aniu wysokoenergetycznego promieniowania X, a detektor rejestruje kàtowe po o enia wiàzki promieniowania oraz jego Rys. 2. Typowe kszta ty rozety stosowane do nawiercania otworów W zale noêci od g bokoêci otworu mo na uzyskaç ró norodne informacje. Ma e przyrzàdy pomiarowe stosuje si w przypadku zlokalizowanych pomiarów, jednak sà one trudniejsze w zastosowaniu oraz dajà ograniczonà informacj o napr eniach zmieniajàcych si z g bokoêcià, w tym wypadku istnieje te wi ksze prawdopodobieƒstwo wystàpienia b dów zwiàzanych z nieregularnoêcià powierzchni. Pomimo wad metoda nawiercania otworów pozostaje popularnà technikà pomiaru napr eƒ szczàtkowych, a ostatnie osiàgni cia w tej dziedzinie koncentrowa y si na zaprojektowaniu rozety o nowym kszta cie, wykorzystaniu laserowej interferometrii plamkowej, interferometrii Moire a oraz holografii, zastosowaniu tej metody do cienkich warstw oraz do materia ów z nierównomiernym rozk adem i du ym gradientem napr eƒ. Odmian tej metody stanowi metoda nawiercania g bokich otworów lub trepanacyjna (deep hole drilling). Rys. 3. Dyfraktometr rentgenowski intensywnoêç. W ten sposób powstaje dyfraktogram (intensywnoêç w funkcji, 2θ), na którym znajdujà si refleksy (piki) dyfrakcyjne. Do pomiarów odkszta ceƒ nale y wybraç refleks o mo liwie najwi kszej wartoêci kàta 2θ. Odkszta cenie wyznacza si przez porównanie d hkl odkszta conej i nieodkszta conej próbki. Mo na tego dokonaç za pomocà kilku metod: podwójnej ekspozycji (wykonuje si dwa naêwietlania pod ró nymi kàtami), pomiaru wiàzkami równoleg ymi, odchylania p aszczyzn w z owych próbki w trakcie wykonywania ekspozycji, metody sin 2 ψ (ψ kàt pomi dzy normalnà do próbki i normalnà do p aszczyzny odb ysku (rys. 4)). Najcz Êciej stosowana jest ostatnia metoda sin 2 ψ (sin kwadrat psi). Jest to metoda podwójnej ekspozycji, przy czym p aszczyzna sieciowa próbki jest przesuni ta o pewien kàt w stosunku do pierwszej ekspozycji. Otrzymuje si zale noêç sin 2 ψ 57

3 Rys. 4. Schemat pomiaru odkszta ceƒ za pomocà dyfrakcji rentgenowskiej: oznaczenia: d φψ odleg oêç mi dzyp aszczyznowa po odkszta ceniu, d 0 odleg oêç mi dzyp aszczyznowa w nieodkszta conym materiale, φ kàt pomi dzy ustalonym kierunkiem na p aszczyênie próbki i kierunkiem projekcji na t p aszczyzn normalnej do p aszczyzny dyfrakcji, ψ kàt pomi dzy normalnà do próbki i normalnà do p aszczyzny dyfrakcji (dzieli promieƒ padajàcy i odbity), ε φψ odkszta cenie mierzone w kierunkach pomiarowych zdefiniowanych przez kàty φ i ψ, ν liczba Poissona, E modu spr ystoêci, σ φ napr enie dzia ajàce w wybranym kierunku, tzn. pod kàtem φ do σ 1 w funkcji odleg oêci mi dzyp aszczyznowej d hkl lub kàta 2θ hk, wówczas napr enia wyznacza si z nachylenia linii lub z funkcji eliptycznych uwzgl dniajàcych odpowiednie sta e spr ystoêci zgodnie z równaniem: Rys. 6. Pomiar napr eƒ szczàtkowych w rurze gazociàgu po trz sieniu ziemi (fot. Proto) Dok adnoêç pomiaru po o enia piku jest podstawowym czynnikiem warunkujàcym precyzj pomiaru odkszta ceƒ i napr eƒ i zale y od kszta tu piku, który jest z kolei zale ny od sposobu zbierania danych pomiarowych (np. wielkoêci kroku, czasu zliczania). Na rys. 5 pokazany jest wykres zale noêci d hkl sin 2 ψ w przypadku wyst powania napr eƒ Êcinajàcych powstajàcych podczas np. szlifowania powierzchni. Rys. 7. Laboratoryjny dyfraktometr XRD dostosowany do automatycznego tworzenia map napr eƒ (fot. Proto) Dyfrakcja rentgenowska jest nieniszczàcà technikà badawczà stosowanà do pomiaru napr eƒ na powierzchni materia u i mo e byç po àczona z metodà usuwania warstw (metoda niszczàca). Jednà z niedogodnoêci metody rentgenowskiej sà ograniczenia wynikajàce z wymiarów i geometrii próbki. Geometria powinna byç taka, aby wiàzka promieni X mog a omiataç badany fragment powierzchni, a tak e ulegaç ugi ciu. Przeszkodà mo e byç zbyt chropowata powierzchnia. Obecnie dost pne sà dyfraktometry przenoêne dostosowane do pomiarów polowych w przypadku takich elementów, jak: rurociàgi (rys. 6), mosty, konstrukcje spawane. Sà one montowane bezpoêrednio na badanym elemencie. Dost pne sà tak e urzàdzenia z mo liwoêcià automatycznego tworzenia map napr eƒ (rys. 7). Na rys. 8 pokazano map napr eƒ otrzymanà dla spawanej laserowo rury ze stali nierdzewnej w obszarze spoiny i w materiale do niej przylegajàcym. Na mapie napr eƒ widoczne sà rozciàgajàce napr enia szczàtkowe zlokalizowane w Êrodku spoiny. SzybkoÊç pomiaru za pomocà dyfrakcji rentgenowskiej zale y od wielu czynników, takich jak: rodzaj badanego materia u, rodzaj êród a promieniowania X oraz dok adnoêç pomiaru. Przestrzenna dok adnoêç pomiaru metodà dyfrakcji rentgenowskiej wynosi 1 2 mm do dziesiàtych cz Êci µm, g bokoêç penetracji wynosi oko o µm w zale noêci od rodzaju materia u i êród a promieniowania. Rys. 5. Wykres sin 2 ψ w sytuacji wyst powania napr eƒ Êcinajàcych (TEC Materials Testing Division) Rys. 8. Mapa napr eƒ wyst pujàcych w spoinie rurociàgu (fot. Proto) 58

4 Wykorzystanie promieniowania synchrotronowego Promieniowanie synchrotronowe lub inaczej twarde promieniowanie X o du ej energii (rz du GeV). W tym wypadku g bokoêç penetracji promieni X wynosi ok. 50 mm (dla aluminium). Wi ksze g bokoêci wnikania promieni X w materia powodujà, e pomiary z u yciem promieniowania synchrotronowego cechujà si wi kszà rozdzielczoêcià, mo liwoêcià tworzenia trójwymiarowych map rozk adu odkszta ceƒ. Zwi kszona g bokoêç penetracji jest jednà z zalet promieniowania synchrotronowego w porównaniu z konwencjonalnà dyfrakcjà rentgenowskà. Innà zaletà jest mo liwoêç uzyskania wàskiej wiàzki o szerokoêci 1 mm 10 µm. To sprawia, e rozdzielczoêç nie jest ograniczana przez urzàdzenie, a przez wielkoêç ziarna krystalicznego w próbce. Jest to te metoda znacznie szybsza ni konwencjonalna metoda rentgenowska. Dyfrakcja neutronów Metoda oparta jest na tej samej zasadzie jak w przypadku dyfrakcji promieni X. Najwi kszà zaletà dyfrakcji neutronów jest, znacznie wi ksza ni w przypadku promieniowania X, g bokoêç penetracji pozwalajàca na dokonywanie pomiarów na powierzchni do g bokoêci maksymalnie ok. 0,2 mm oraz w obj toêci powy ej 100 mm w aluminium (25 mm w stali). Technika dyfrakcji neutronów oraz translacyjne i rotacyjne ruchy badanego elementu dajà mo liwoêç tworzenia trójwymiarowych map odkszta ceƒ ze znacznà rozdzielczoêcià. Dyfrakcja neutronów pozwala na zebranie du ej liczby danych z du ej powierzchni i g bokoêci, co sprawia, e jest to metoda doskonale nadajàca si do tworzenia teoretycznych i numerycznych modeli. W porównaniu ze zwyk à metodà dyfrakcji rentgenowskiej dyfrakcja neutronów jest technikà relatywnie kosztownà. Jest wykorzystywana przy optymalizacji nowych procesów àczenia materia ów w celu zminimalizowania ryzyka wystàpienia napr eƒ szczàtkowych w po àczeniach oraz do wykrywania cementytu w stalach w glowych. Metoda usuwania warstwy i pomiar krzywizny Metoda ta jest cz sto stosowana do wyznaczania napr eƒ szczàtkowych w próbkach o prostej geometrii. Jest to metoda szybka i wymaga wykonania jedynie prostych obliczeƒ napr eƒ w funkcji krzywizny materia u. Zdj cie warstwy materia u z powierzchni badanego elementu sprawia, e napr enia w elemencie zostanà niezbilansowane, co powoduje jego odkszta cenie (ugi cie). Krzywizna tego ugi cia zale y od poczàtkowego rozk adu napr eƒ w usuni tej warstwie materia u oraz od jego w aêciwoêci spr ystych. Pomiary krzywizny pozwalajà na ustalenie poczàtkowego rozk adu napr eƒ w badanej próbce. Pomiar krzywizny mo e byç dokonywany ró nymi metodami, np. mikroskopii optycznej, skanowania laserem, pomiaru odkszta ceƒ, profilometrii. Omawiana metoda pomiaru napr eƒ szczàtkowych mo e byç stosowana w przypadku tworzyw polimerowych, Charakterystyka metod pomiarowych Nazwa G bokoêç Typ Stan Gradient NiepewnoÊç Obszar techniki RozdzielczoÊç penetracji napr eƒ napr eƒ napr eƒ pomiaru pomiaru Uwagi Nawiercanie µm g bokoêç makro jedno- + trudny do zmienia si 1 2 mm otworów otworu i dwuosiowy interpretacji g bokoêcià Êrednica 1 2 mm g bokoêç Dyfrakcja 20 µm 5 µm dla Ti makro jedno- zale y od Rozdzielrentge- g bokoêç 50 µm dla Al i mikro i dwuosiowy wielu czoêç dla nowska 1 mm 1 mm cienka + czynników 0,1 1 mm 2 stali 1 mm poprzecznie warstwa 0,05 0,1 mm Êrednica (min.) 15 µm g bokoêç Synchrotron 20 µm >500 µm makro jedno-, dwu- + zale y od 0,1 mm 3 Mierzy bezpoprzeczna 100 mm dla Al i mikro i trójosiowy ziarnistoêci poêrednio wiàzka, 1 mm próbki tylko odwiàzka kszta cenie. równoleg a Rzadko stosowana do pomiaru napr eƒ. Dyfrakcja 500 µm 100 mm dla Al makro jedno-, dwu- + zale y od >1 mm 3 neutronów 25 mm dla Fe i mikro i trójosiowy liczby 4 mm dla Ti zliczeƒ Pomiar zale y od - makro jedno- + Usuwanie krzywizny rodzaju i dwuosiowy warstwy materia u mo e byç i metody po àczone ze pomiaru stosowaniem innych metod pomiarowych np. dyfrakcji rentgenowskiej lub magnetycznych. Magnetyczne 1 mm µm makro jedno- - >2 mm 3 Wra liwa na (met. i dwuosiowy mikrostruk- Barkhausena) tur, anizotropi i tekstur. Ultradêwi - 5 mm >100 mm makro jedno mm 3 kowe wzd u próbki i dwuosiowy Raman/ 0,5 µm powierzch- makro jednofluorescencja niowa i dwuosiowy 59

5 kompozytów i cienkich warstw. Wykorzystuje si jà tylko do pomiarów p askich elementów. Metody magnetyczne Metody te wykorzystujà zale noêci pomi dzy w aêciwoêciami magnetycznymi materia ów ferromagnetycznych a stanem napr eƒ materia u, b dàce konsekwencjà wyst powania magnetostrykcji i efektu magnetospr ystego. Ich zaletà jest niski koszt, prostota i fakt, e sà to badania nieniszczàce. Jest to metoda bardzo szybka pomiar trwa kilka sekund, sprz t jest ca kowicie przenoêny, nadaje si do pomiaru napr eƒ dwuosiowych na g bokoêci 6 10 mm. Wadà jest ograniczona liczba materia ów, które mogà byç badane tà metodà. Magnetostrykcja jest to proces, w którym nast puje odkszta canie si domen magnetycznych w kierunku atwego magnesowania, a to skutkuje zmianà wymiarów próbki. Zmiana poziomu napr eƒ powoduje zmian liczby domen u o- onych w kierunkach atwego magnesowania, co wywo uje zmniejszenie wartoêci energii magnetospr ystej. Oprócz napr eƒ tà metodà mo na mierzyç równie inne parametry materia owe, np. tekstur, wielkoêç ziarna itd. Metody ultradêwi kowe Metody ultradêwi kowe wykorzystujà zale noêç cz stotliwoêci fal ultradêwi kowych przemieszczajàcych si w materiale od poziomu napr eƒ w nim wyst pujàcych. Zale noêç ta przejawia si w zmianach pr dkoêci przemieszczania si fal ultradêwi kowych. Poniewa zmiany cz stotliwoêci fal sà nieznaczne i silnie zale à od tekstury materia u, w pomiarach wykorzystuje si praktycznie czasy przejêcia fali przez materia. Metody ultradêwi kowe umo liwiajà pomiar napr eƒ szczàtkowych w skali makro w du ej obj toêci materia u, jednak wyst powanie tekstury (uprzywilejowana orientacja krystalitów) zmniejsza rozdzielczoêç tej metody. Zaletami sà atwoêç stosowania i dost pnoêç przenoênej aparatury. Spektroskopia Ramana Spektroskopia Ramana wykorzystuje zjawisko niespr - ystego rozpraszania Êwiat a. Próbka jest naêwietlana monochromatycznym Êwiat em lasera. Cz Êç kwantów promieniowania oddzia ujàc z próbkà zmienia energi oscylacji czàsteczek materia u próbki i przez to zwi ksza lub zmniejsza swojà energi. Widmo ramanowskie zawiera informacje o drganiach charakterystycznych czàsteczek badanego materia u, a wi c o chemicznej strukturze i fizycznych w aêciwoêciach. Jest to nieniszczàca i nieinwazyjna technika pomiaru napr eƒ o du ej rozdzielczoêci (1 µm i mniej). Linie fluorescencyjne widma Ramana przemieszczajà si liniowo na skutek zmian wartoêci napr enia hydrostatycznego w próbce. Jest to metoda pomiaru odkszta ceƒ i napr eƒ powierzchniowych w materia ach i pozwala na pomiary w obszarach podpowierzchniowych. Metoda spektroskopii Ramana jest stosowana do pomiaru napr eƒ szczàtkowych w takich materia ach, jak: w glik krzemu, ceramika aluminiowo-cyrkonowa oraz kompozyty umacniane w óknami. Opracowanie: dr in. Martyna Jachimowicz W opracowaniu wykorzystano materia y firm National Physical Laboratory (Wlk. Brytania) A Review of Residual Stress Measurement Methods A Guide to Technique Selection, 2001; materia y informacyjne firm Proto (USA) oraz TEC Materials Testing Division. 60

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo fotowoltaiczne

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo fotowoltaiczne Laboratorium z Konwersji Energii Ogniwo fotowoltaiczne 1.0 WSTĘP Energia słoneczna jest energią reakcji termojądrowych zachodzących w olbrzymiej odległości od Ziemi. Zachodzące na Słońcu przemiany helu

Bardziej szczegółowo

SPEKTROSKOPIA LASEROWA

SPEKTROSKOPIA LASEROWA SPEKTROSKOPIA LASEROWA Spektroskopia laserowa dostarcza wiedzy o naturze zjawisk zachodz cych na poziomie atomów i cz steczek oraz oddzia ywaniu promieniowania z materi i nale y do jednej z najwa niejszych

Bardziej szczegółowo

40. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna Meksyk, 12-19 lipca 2009 r. ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA

40. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna Meksyk, 12-19 lipca 2009 r. ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA Celem tego zadania jest podanie prostej teorii, która tłumaczy tak zwane chłodzenie laserowe i zjawisko melasy optycznej. Chodzi tu o chłodzenia

Bardziej szczegółowo

Gatunki do toczenia pokrywane CVD

Gatunki do toczenia pokrywane CVD W GLIKI SPIEKANE str. rozdzia : A 8 A A 12 A 14 Gatunki w glików spiekanych do toczenia Tabela zbiorcza gatunków do toczenia Gatunki w glików spiekanych do frezowania Tabela zbiorcza gatunków do frezowania

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie procesu spawania z wykorzystaniem MES

Wspomaganie procesu spawania z wykorzystaniem MES Wspomaganie procesu spawania z wykorzystaniem MES GRZEGORZ KOKOT ANTONI JOHN JACEK GÓRKA Celem symulacji procesu spawania jest obserwowanie pola temperatury wytwarzanego w czasie spawania oraz napr eƒ

Bardziej szczegółowo

APRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy 150 minut. Instrukcja dla zdajàcego

APRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy 150 minut. Instrukcja dla zdajàcego APRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY FIZYKA I ASTRONOMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut 1. Sprawdê, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron (zadania 1 9). Ewentualny brak

Bardziej szczegółowo

Obróbka powierzchni materia ów in ynierskich

Obróbka powierzchni materia ów in ynierskich Obróbka powierzchni materia ów in ynierskich Plansza. Struktura badana w mikroskopie wietlnym ) warstwy wierzchniej stali MnCr naw glonej w 0 C przez h, pow. 0x; ) warstwy azotków -Fe - N i -Fe N na stali

Bardziej szczegółowo

Pomiar prędkości dźwięku w metalach

Pomiar prędkości dźwięku w metalach Pomiar prędkości dźwięku w metalach Ćwiczenie studenckie dla I Pracowni Fizycznej Barbara Pukowska Andrzej Kaczmarski Krzysztof Sokalski Instytut Fizyki UJ Eksperymenty z dziedziny akustyki są ciekawe,

Bardziej szczegółowo

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROSALUMINIUM.COM Tolerancje standardowe gwarantowane przez Albatros Aluminium obowiązują dla wymiarów co do których nie dokonano innych uzgodnień podczas potwierdzania

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

4. Propozycja rozk adu materia u nauczania (dla modu u 4.)

4. Propozycja rozk adu materia u nauczania (dla modu u 4.) 4. Propozycja rozk adu materia u nauczania (dla modu u 4.) Dzia X: FALE ELEKTROMAGNETYCZNE. OPTYKA (10 godzin) Numer i temat lekcji Najwa niejsze zagadnienia lub zadania dydaktyczne Wiedza i umiej tnoêci

Bardziej szczegółowo

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Pozostałe procesy przeróbki plastycznej Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Tłoczenie Grupy operacji dzielimy na: dzielenie (cięcie)

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Ćwiczenie: Ruch harmoniczny i fale Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4 MIG/MAG Metoda MIG/MAG jest najwa niejszà technologià spawalniczà wykorzystywanà do pó automatycznego spawania stali konstrukcyjnych w glowych, stopowych oraz aluminium i jego stopów. G ówne zalety tej

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia UV-VIS zagadnienia

Spektroskopia UV-VIS zagadnienia Spektroskopia absorbcyjna to dziedzina, która obejmuje metody badania materii przy użyciu promieniowania elektromagnetycznego, które może z tą materią oddziaływać. Spektroskopia UV-VS zagadnienia promieniowanie

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do pomiaru ciśnienia.

Urządzenie do pomiaru ciśnienia. Urządzenie do pomiaru ciśnienia. Każda pompownia musi być wyposażona w urządzenia do pomiaru ciśnienia. Najczęściej będą one montowane na rurociągach ssawnych i tłocznych pomp oraz na przewodzie wyjściowym

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE LASERÓW W HOLOGRAFII

ZASTOSOWANIE LASERÓW W HOLOGRAFII ZASTOSOWANIE LASERÓW W HOLOGRAFII Holografia - dzia optyki zajmuj cy si technikami uzyskiwania obrazów przestrzennych metod rekonstrukcji fali (g ównie wiat a, ale te np. fal akustycznych). Przez rekonstrukcj

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie podczerwone

Promieniowanie podczerwone Promieniowanie podczerwone Charakterystyka czynnika Dla okreêlenia promieni podczerwonych cz sto u ywa si skrótu angielskiego terminu Infra Red IR. Promieniowaniem podczerwonym nazywamy promieniowanie

Bardziej szczegółowo

4 Technika Nr. d ugoêç ramion przekrój

4 Technika Nr. d ugoêç ramion przekrój Kàtownik Êlusarski Wykonanie: Stal, ocynkowany, obrobiony ze wszystkich stron. Przeznaczenie: Uniersalne. 4601 4602 Kàtownik p aski Kàtownik ze stopkà Nr. d ugoêç ramion 4601 4602 przekrój 0100 100 x 70

Bardziej szczegółowo

wiat o mo e by rozumiane jako strumie fotonów albo jako fala elektromagnetyczna. Najprostszym przypadkiem fali elektromagnetycznej jest fala p aska

wiat o mo e by rozumiane jako strumie fotonów albo jako fala elektromagnetyczna. Najprostszym przypadkiem fali elektromagnetycznej jest fala p aska G ÓWNE CECHY WIAT A LASEROWEGO wiat o mo e by rozumiane jako strumie fotonów albo jako fala elektromagnetyczna. Najprostszym przypadkiem fali elektromagnetycznej jest fala p aska - cz sto ko owa, - cz

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE LASERÓW W METROLOGII. - miernictwo, nauka o pomiarach. Obejmuje wszystkie teoretyczne i praktyczne problemy zwi zane z pomiarami.

ZASTOSOWANIE LASERÓW W METROLOGII. - miernictwo, nauka o pomiarach. Obejmuje wszystkie teoretyczne i praktyczne problemy zwi zane z pomiarami. ZASTOSOWANIE LASERÓW W METROLOGII Metrologia - miernictwo, nauka o pomiarach. Obejmuje wszystkie teoretyczne i praktyczne problemy zwi zane z pomiarami. Cechy wi zki wiat a laserowego wykorzystywane w

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Laboratorium Obróbki ubytkowej materiałów.

WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Laboratorium Obróbki ubytkowej materiałów. WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Laboratorium Obróbki ubytkowej materiałów Ćwiczenie nr 1 Temat: Geometria ostrzy narzędzi skrawających Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

CIĘCIE LASEREM CIĘCIE CNC POŁĄCZENIA MATERIAŁÓW LITERY PRZESTRZENNE. technologia. sposób montażu. materiały

CIĘCIE LASEREM CIĘCIE CNC POŁĄCZENIA MATERIAŁÓW LITERY PRZESTRZENNE. technologia. sposób montażu. materiały CIĘCIE LASEREM Technologia cięcia laserem gwarantuje uzyskanie gładkich krawędzi. Jest to istotne w przypadku cięcia takich materiałów, jak plexi. CIĘCIE CNC Technologia CNC daje możliwość wycięcia bardzo

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Obróbka cieplna stali

Obróbka cieplna stali OBRÓBKA CIEPLNA Obróbka cieplna stali Powstawanie austenitu podczas nagrzewania Ujednorodnianie austenitu Zmiany wielkości ziarna Przemiany w stali podczas chłodzenia Martenzytyczna Bainityczna Perlityczna

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Uwagi ogólne i definicje (1)

Plan wykładu. Uwagi ogólne i definicje (1) Plan wykładu Wprowadzenie Elementy elektroniczne w obudowach SO, CC i QFP Elementy elektroniczne w obudowach BGA i CSP Montaż drutowy i flip-chip struktur nie obudowanych Tworzywa sztuczne i lepkospręż

Bardziej szczegółowo

BADANIA STRUKTURY MATERIAŁÓW. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BADANIA STRUKTURY MATERIAŁÓW. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BADANIA STRUKTURY MATERIAŁÓW Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. MAKROSTRUKTURA 2. MIKROSTRUKTURA 3. STRUKTURA KRYSTALICZNA Makrostruktura

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Błędy fotografii akwarystycznej

Błędy fotografii akwarystycznej Błędy fotografii akwarystycznej Błędy metody nr.2 Źle ustawiona lampa błyskowa na stopce - promień odbity zamiast biec pomiędzy lampą błyskową a aparatem trafił w obiektyw. Przy okazji widać ślady po związkach

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH OBWODY SYGNAŁY 7. EZONANS W OBWODAH EEKTYZNYH 7.. ZJAWSKO EZONANS Obwody elektryczne, w których występuje zjawisko rezonansu nazywane są obwodami rezonansowymi lub drgającymi. ozpatrując bezźródłowy obwód

Bardziej szczegółowo

I B. EFEKT FOTOWOLTAICZNY. BATERIA SŁONECZNA

I B. EFEKT FOTOWOLTAICZNY. BATERIA SŁONECZNA 1 OPTOELEKTRONKA B. EFEKT FOTOWOLTACZNY. BATERA SŁONECZNA Cel ćwiczenia: 1.Zbadanie zależności otoprądu zwarcia i otonapięcia zwarcia od natężenia oświetlenia. 2. Wyznaczenie sprawności energetycznej baterii

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Bezprzeponowy Płytowy Gruntowy Wymiennik Ciepła PROVENT-GEO to unikatowe, oryginalne rozwiązanie umożliwiające pozyskanie zawartego gruncie chłodu latem oraz ciepła

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

Temat: Rodzaje połączeń mechanicznych

Temat: Rodzaje połączeń mechanicznych Zajęcia nr 1 Temat: Rodzaje połączeń mechanicznych elementów konstrukcyjnych i podzespołów wykonujemy za pomocą połączeń. Połączenia mechaniczne moŝemy podzielić na: 1. nierozłączne charakteryzujące się

Bardziej szczegółowo

Metody wyznaczania w aêciwoêci mechanicznych z àczy w spawanych laserowo wsadach do t oczenia

Metody wyznaczania w aêciwoêci mechanicznych z àczy w spawanych laserowo wsadach do t oczenia Metody wyznaczania w aêciwoêci mechanicznych z àczy w spawanych laserowo wsadach do t oczenia JERZY ROJEK MONIKA HYRCZA-MICHALSKA ADAM BOKOTA WIES AWA PIEKARSKA Wsady spawane laserowo stanowià wysoko zaawansowany

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

spektroskopia UV Vis (cz. 2)

spektroskopia UV Vis (cz. 2) spektroskopia UV Vis (cz. 2) spektroskopia UV-Vis dlaczego? wiele związków organicznych posiada chromofory, które absorbują w zakresie UV duża czułość: zastosowanie w badaniach kinetyki reakcji spektroskop

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 3/2012 do CZĘŚCI II KADŁUB 2011 GDAŃSK Zmiany Nr 3/2012 do Części II Kadłub 2011, Przepisów klasyfikacji i budowy statków morskich, zostały zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

Kratownice Wieża Eiffel a

Kratownice Wieża Eiffel a Kratownice Wieża Eiffel a Kratownica jest to konstrukcja nośna, składająca się z prętów połączonch ze sobą w węzłach. Kratownica może bć: 1) płaska, gd wszstkie pręt leżą w jednej płaszczźnie, 2) przestrzenna,

Bardziej szczegółowo

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI ARKUSZ MATURA 010 PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy: 10 minut 1. Sprawdê, czy arkusz zawiera 10 stron.. W zadaniach od 1. do 5. sà podane

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KATALOG OPAKOWAŃ FEFCO

MIĘDZYNARODOWY KATALOG OPAKOWAŃ FEFCO MIĘDZYNARODOWY KATALOG OPAKOWAŃ FEFCO Opracowano na podstawie FEFCO assco 1995 POLIMANIA Tel.: 17 788 70 88 Tel.: 17 788 68 66 Fax: 17 788 70 89 polimania@polimania.pl www.polimania.pl Niniejszy katalog

Bardziej szczegółowo

Monochromatyzacja promieniowania molibdenowej lampy rentgenowskiej

Monochromatyzacja promieniowania molibdenowej lampy rentgenowskiej Uniwersytet Śląski Instytut Chemii Zakładu Krystalografii ul. Bankowa 14, pok. 133, 40 006 Katowice tel. (032)359 1503, e-mail: izajen@wp.pl, opracowanie: dr Izabela Jendrzejewska Laboratorium z Krystalografii

Bardziej szczegółowo

TEMAT 2 ZGNIOT I REKRYSTALIZACJA METALI

TEMAT 2 ZGNIOT I REKRYSTALIZACJA METALI TEMAT 2 ZGNIOT I REKRYSTALIZACJA METALI 2.1. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z możliwością trwałego odkształcenia metalu na zimno, wpływem tego odkształcenia na jego własności mechaniczne oraz z zmianami

Bardziej szczegółowo

Standardowa instalacja kratek odbywa si z zastosowaniem wkr tów poprzez otwory w ramce fasadowej (wkr ty poza dostawà CIAT).

Standardowa instalacja kratek odbywa si z zastosowaniem wkr tów poprzez otwory w ramce fasadowej (wkr ty poza dostawà CIAT). TNSD/TNDD KRATKI WENTYLACYJNE DO PRZEWODÓW OKRÑG YCH wspomaganie doboru ZALETY - Estetyczny wyglàd - Drugi rzàd kierownic malowany na czarno - Wysoka jakoêç wykonania w bibliotekach programu DYFUZJA POWIETRZA

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Systemu PDR

Prezentacja Systemu PDR Prezentacja Systemu PDR / Paintless Dent System / 14-15.02.2013 Prowadzący: MOTOTECHNIKA Mieczysław Pamuła 14-15.02.2013 Historia Technologia PDR narodziła się w latach 40 tych minionego wieku w zakładach

Bardziej szczegółowo

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. ul. Dziewosłęby 14/1, 04-403 Warszawa Tel.: 22 673 55 48 - Fax: 22

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 2 stycznia 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 2 stycznia 2001 r. 36 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 2 stycznia 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie najwy szych dopuszczalnych st eƒ i nat eƒ czynników szkodliwych dla zdrowia w Êrodowisku

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe CzĊĞü I

Konstrukcje metalowe CzĊĞü I Konstrukcje metalowe Cz I Konstrukcje metalowe Cz I DOLNO L SKIE WYDAWNICTWO EDUKACYJNE WROC AW 2016 Opracowanie redakcyjne i techniczne Zdzis aw Majewski Projekt i przygotowanie ok adki Janusz Petri

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie rentgenowskie. Podstawowe pojęcia krystalograficzne

Promieniowanie rentgenowskie. Podstawowe pojęcia krystalograficzne Promieniowanie rentgenowskie Podstawowe pojęcia krystalograficzne Krystalografia - podstawowe pojęcia Komórka elementarna (zasadnicza): najmniejszy, charakterystyczny fragment sieci przestrzennej (lub

Bardziej szczegółowo

LOCJA ŚRÓDLĄDOWA. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

LOCJA ŚRÓDLĄDOWA. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego LOCJA ŚRÓDLĄDOWA Locja śródlądowa podręcznik nawigacyjny uzupełniający mapy, zawierający informacje o prądach, pływach, znakach nawigacyjnych, przeszkodach żeglugowych, lokalnych warunkach pogodowych,

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Karta pracy III.. Imię i nazwisko klasa Celem nauki jest stawianie hipotez, a następnie ich weryfikacja, która w efekcie

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2559562. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.08.2011 11461532.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2559562. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.08.2011 11461532. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2962 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.08.11 1146132.1 (13) (1) T3 Int.Cl. B42D 1/ (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

FOTOMETRYCZNE PRAWO ODLEGŁOŚCI (O9)

FOTOMETRYCZNE PRAWO ODLEGŁOŚCI (O9) FOTOMETRYCZNE PRAWO ODLEGŁOŚCI (O9) INSTRUKCJA WYKONANIA ĆWICZENIA I. Zestaw przyrządów: Rys.1 Układ pomiarowy II. Wykonanie pomiarów: 1. Na komputerze wejść w zakładkę student a następnie klikać: start

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady funkcjonowania silnika jednofazowego. W ramach ćwiczenia badane są zmiany wartości prądu rozruchowego

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne 41 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 01.00 ROBOTY GEODEZYJNE 42 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 43 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)...43 1.2. Zakres stosowania ST...43 1.3. Zakres Robót objętych ST...43

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

2012-04-11. Zakres tematyczny. Politechnika Rzeszowska - Materiały lotnicze - I LD - 2011/2012 - dr inż. Maciej Motyka

2012-04-11. Zakres tematyczny. Politechnika Rzeszowska - Materiały lotnicze - I LD - 2011/2012 - dr inż. Maciej Motyka STAL STOPOWA KONSTRUKCYJNA I NARZĘDZIOWA Zakres tematyczny 1 STAL KONSTRUKCYJNA STOPOWA 1 Stal konstrukcyjna Kryterium doboru stali konstrukcyjnych podstawowe właściwości mechaniczne: stanowią najczęściej

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI dysleksja Miejsce na naklejk z kodem szko y ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI Zestaw 1 POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 180 minut Instrukcja dla zdajàcego 1. Sprawdê, czy arkusz zawiera 12 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

Przykład 1.a Ściana wewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.b Ściana zewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.c Ścian zewnętrzna piwnic.

Przykład 1.a Ściana wewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.b Ściana zewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.c Ścian zewnętrzna piwnic. Przykład 1- Sprawdzenie nośności ścian budynku biurowego Przykład 1.a Ściana wewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.b Ściana zewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.c Ścian zewnętrzna piwnic.

Bardziej szczegółowo

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego.

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. cennik us ugi CENTREX Rozdzia 1 Wst p Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. Kana em telefonicznym nazywamy: dla dost pu ISDN 2B+D i 0B+D dost p do publicznej

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-05 PROGRAM Certyfikacja zgodności z Kryteriami Grupowymi certyfikacja dobrowolna Warszawa, PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn

Podstawy Konstrukcji Maszyn Podstawy Konstrukcji Maszyn Część 2 Wykład nr.4 1 1. Problemy materiałowe PODSTAWOWE WYMAGANIA STAWIANE PRZEKŁADNIOM ZĘBATYM Duża niezawodność, Mały stosunek masy do przenoszonej mocy, Niskie koszty wykonania

Bardziej szczegółowo

Przedmowa Czêœæ pierwsza. Podstawy frontalnych automatów komórkowych... 11

Przedmowa Czêœæ pierwsza. Podstawy frontalnych automatów komórkowych... 11 Spis treœci Przedmowa... 9 Czêœæ pierwsza. Podstawy frontalnych automatów komórkowych... 11 1. Wstêp... 13 1.1. Rys historyczny... 14 1.2. Klasyfikacja automatów... 18 1.3. Automaty komórkowe a modelowanie

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA:

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA: Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania 3.4.01-F CHARAKTERYSTYKA: siła zamkni cia 200 N, 400 N i 800 N do zaworów grzewczych lub chłodz cych solidne i godne zaufania zakres

Bardziej szczegółowo

Modelowanie obiektów 3D

Modelowanie obiektów 3D Synteza i obróbka obrazu Modelowanie obiektów 3D Modelowanie Modelowanie opisanie kształtu obiektu. Najczęściej stosuje się reprezentację powierzchniową opis powierzchni obiektu. Najczęstsza reprezentacja

Bardziej szczegółowo

Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego

Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego Aby uzyskad odpowiedź na tak postawione pytanie należy rozważyd kilka aspektów:

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 23 marca 2012 r. zawody III stopnia (finałowe)

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 23 marca 2012 r. zawody III stopnia (finałowe) Pieczęć KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 23 marca 2012 r. zawody III stopnia (finałowe) Witamy Cię na trzecim etapie Konkursu Przedmiotowego z Fizyki i życzymy

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Wst p... 9 Wykaz skrótów stosowanych na rysunkach Wykaz wa niejszych oznaczeƒ... 12

Spis treêci. Wst p... 9 Wykaz skrótów stosowanych na rysunkach Wykaz wa niejszych oznaczeƒ... 12 Spis treêci Wst p... 9 Wykaz skrótów stosowanych na rysunkach... 11 Wykaz wa niejszych oznaczeƒ... 12 1. Zasady bezpieczeƒstwa w pracowni elektronicznej... 15 1. l. Dzia anie pràdu elektrycznego na organizm

Bardziej szczegółowo

LVI OLIMPIADA FIZYCZNA 2006/2007 Zawody II stopnia

LVI OLIMPIADA FIZYCZNA 2006/2007 Zawody II stopnia LVI OLIMPIADA FIZYCZNA 2006/2007 Zawody II stopnia Zadanie doświadczalne Energia elektronów w półprzewodniku może przybierać wartości należące do dwóch przedziałów: dolnego (tzw. pasmo walencyjne) i górnego

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 14 Strona 2 z 14 Strona 3 z 14 Strona 4 z 14 Strona 5 z 14 Strona 6 z 14 Uwagi ogólne Egzamin praktyczny w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych zdawały wyłącznie osoby w wieku wskazującym

Bardziej szczegółowo

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 Moduł Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 110-1 Spis treści 110. RAMA 2D - SUPLEMENT...3 110.1 OPIS ZMIAN...3 110.1.1 Nowy tryb wymiarowania...3 110.1.2 Moduł dynamicznego przeglądania wyników...5

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA LISTOPAD ROK 2009

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA LISTOPAD ROK 2009 Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA LISTOPAD ROK 2009 Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut 1. Sprawdê, czy arkusz zawiera 15 stron. 2. W zadaniach

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7-

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7- RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 59115 WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7- Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 07.10.1997

Bardziej szczegółowo

IB 1. li sf3t fiu T a i :Ti

IB 1. li sf3t fiu T a i :Ti IB 1 li sf3t fiu T a i :Ti KOSM ETOLOGIA i i BARBARA JAROSZEWSKA WYDAWNICTWO ATENA BARBARA JAROSZEWSKA SPIS TREŚCI 1. WIADOM OŚCI W STĘPNE...5 RYS HISTORYCZNY KOSMETYKI... 5 CEL I ZADANIA KOSMETYKI...

Bardziej szczegółowo

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI DLACZEGO WARTO ICH UŻYWAĆ? Wszystkie świeże produkty zawierają naturalną florę bakteryjną, która w sprzyjających warunkach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 215 11878 Poz. 1366 1366 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w zwiàzku z eksploatacjà instalacji lub urzàdzenia

Bardziej szczegółowo