ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W SYTUACJI GLOBALNEJ KONKURENCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W SYTUACJI GLOBALNEJ KONKURENCJI"

Transkrypt

1 Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 13, Nr 2/2009 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach L u d zi e J a k ość Organi z a c j a Monika Wodnicka 1 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W SYTUACJI GLOBALNEJ KONKURENCJI 1. Globalizacyjne wyzwania dla funkcjonowania przedsiębiorstw Proces globalizacji i związane z nim czynniki tj.: rozwój technologii, rozwój handlu zagranicznego, umiędzynarodowienie działalności podmiotów gospodarczych poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz rosnąca konkurencja wywołały fundamentalne zmiany w funkcjonowaniu i otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw. Wyzwania z jakimi muszą zmierzyć się przedsiębiorstwa implikują po pierwsze, elastyczność doskonalenia procesów biznesowych i ich kompleksowość; po drugie, podniesienie zyskowności i produktywności; po trzecie, poprawę jakości towarów i usług oraz obsługi klienta; po czwarte, wielopłaszczyznowe zarządzanie strategiczne oparte na załoŝeniu, które łączy trzy perspektywy: przyszłości, potencjału organizacyjnego, lokalizacji. Globalna konkurencja stała się najpowaŝniejszym i bezpośrednim wyzwaniem dla przedsiębiorstw oraz metod prowadzenia działalności. Stała się celem i rodzajem ideologii w świecie biznesu. Międzynarodowe instytucje zajmujące się badaniem konkurencyjności zwracają uwagę na róŝne elementy kształtujące to zjawisko. OECD stosuje pojęcie konkurencyjności rozumianej jako zdolność przedsiębiorstw, przemysłu, regionów, narodów lub ponadnarodowych regionów do generowania w długim okresie relatywnie wysokich przychodów oraz wysokiego poziomu zatrudnienia w warunkach konkurencji międzynarodowe 2. 1 Mgr Monika Wodnicka, asystent, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna Łódź. 2 ZłoŜoność i dynamika procesów gospodarczych skłaniają do szerszego spojrzenia na konkurencyjność biorąc pod uwagę aspekt międzynarodowy oraz gospodarkę w skali mikro i makroekonomicznej. 33

2 Analizując czynniki decydujące o konkurencyjności przedsiębiorstw zauwaŝamy, Ŝe pierwsza grupa czynników tzw. zewnętrznych wynika z polityki państwa i wykorzystywanych instrumentów, otoczenia instytucjonalnego i konkurencyjnego. Druga grupa czynników, tzw. wewnętrznych, związana jest ze sferą produkcji i zasięgiem dystrybucji, potencjałem intelektualnym zasobów ludzkich, systemem i jakością zarządzania, sferą finansowania, moŝliwościami inwestycyjnymi oraz otwartością na zmiany w celu wdraŝania nowych rozwiązań biznesowych. O konkurencyjności w coraz większym stopniu decydują jakościowe determinanty obejmujące postęp technologiczny, strategie zarządzania, elastyczność w dostosowywaniu się, czy korzyści skali. Przedsiębiorstwa chcąc dostosować się do wymogów globalizacji i globalnej konkurencji wykorzystują róŝne koncepcje (inteligentne, wirtualne, zwinne itp.) 3, kierunki i elementy składowe procesów dostosowawczych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania zasobami ludzkimi. W związku z tym wyłoniło się wiele modeli przedsiębiorstw (tabela 1.). Dla przykładu jednym z nich jest Elastyczne przedsiębiorstwo promowane przez OECD jako model przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy. Tabela 1. Koncepcja elastycznego przedsiębiorstwa Tradycyjna firma Nowy model przedsiębiorstwa - pojedyncze centrum zarządzania - samowystarczalne - nacisk na skuteczność - integracja pionowa - zunifikowana struktura - wiele centrów zarządzania - zorientowane na doświadczenie - zdywersyfikowana struktura - nacisk na elastyczność - niezaleŝne jednostki organizacyjne Źródło: H. Bahrami, The Empowering Flexible Organization, OECD, 1996, s. 18. W tym miejscu naleŝy podkreślić, Ŝe nie zawsze tworzenie modelowych rozwiązań sprawdza się w praktyce. Powodem moŝe być proces zarządzania przedsiębiorstwem, który często jest zbiorem procesów, róŝne strategie w tym strategia w obszarze zasobów ludzkich oraz struktury organizacyjne. Proces dostosowawczy do warunków globalizacji powinien być elastyczną kombinacją wielu elemen- 3 Szerzej w: I. Hejduk, W. Grudzewski, Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa

3 tów 4 wykorzystanych przy tworzeniu strategii biznesowej przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym (tabela 2.). Tabela 2. Elementy składowe procesów dostosowawczych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Kierunki dostosowań Wirtualizacja struktur Uelastycznienie systemów pracy Kreowanie wiedzy organizacji Wprowadzanie e-biznesu Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa Sposoby dostosowań - outsourcing/ offshoring - kontraktowanie - tworzenie sieci - alianse - kontrakty - telepraca - elastyczne systemy motywacyjne - pakietowe wynagradzanie - kafeteryjne wynagradzanie - uczenie się zmian - zarządzanie wiedzą - nabywanie nowych umiejętności - rezygnacja z niektórych tradycyjnych funkcji zarządzania - jakość - etyka - nadzór korporacyjny Źródło: opracowanie własne na podstawie G. Gierszewska, B. Wawrzyniak, Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Poltex, Warszawa 2001, s. 80. Strategia biznesowa przedsiębiorstwa wyznacza kierunek tworzenia strategii funkcjonalnych, w tym takŝe strategii zarządzania zasobami ludzkimi i powinna być odpowiedzią na wyzwania związane z nasilającą się konkurencją i zmiennością otoczenia. Przedsiębiorstwa, którym udało się w procesie zarządzania uczynić z działań personalnych skuteczne narzędzie wspierania realizacji strategii odnoszą sukcesy rynkowe 5. Biorąc pod uwagę, Ŝe kapitał ludzki to najwaŝniejszy element kapitału intelektualnego organizacji i jest on głównym motorem sukcesu, innowacji i zmian w firmie 6 wiele przedsiębiorstw pozyskuje pracowników o wysokich kwalifikacjach poprzez umiędzynarodowienie swojej działalności, np. poprzez offshoring. 4 G.S. Yip, Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna, PWE, Warszawa 1996, s Badania wykazały, Ŝe poprawa efektywności zarządzania zasobami ludzkimi o 35% moŝe spowodować wzrost wartości dla akcjonariuszy o 20%. 6 L. Edvinsson, Developing Intelelectual Capital At Skania, Long Range Planning, 1997, nr 3, [w:] R. Borowiecki, M. Kwieciński, Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Kraków, Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003, s

4 2. Determinanty zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie międzynarodowym Nasilający się proces globalizacji, umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw, rosnące zróŝnicowanie kulturowe na rynku pracy oraz rosnące znaczenie wiedzy pracownika stawia nowe wyzwania i wymagania w sferze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi. Zmiany technologiczne, szczególnie w dziedzinie pozyskiwania informacji w coraz większym stopniu wpływają na podział pracy i sposób jej wykonywania. Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi to proces stanowiący spójną konfigurację działań obejmujących wytyczanie długofalowych celów, formułowanie zasad, planów oraz tworzenie i wykorzystanie kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia i utrzymania przewagi konkurencyjnej na rynku globalnym 7. Obejmuje formułowanie i wdraŝanie strategii opartej na pozyskiwaniu, rozwoju, wynagradzaniu oraz zarządzaniu karierą pracowników w odniesieniu do międzynarodowych zasobów ludzkich. Mowa tu o pracownikach z kraju macierzystego firmy, delegowanych do pracy za granicą (expatriates), pracowników krajowych lub pracowników z kraju trzeciego, pracujących dla korporacji w kraju będącym siedzibą filii, ale nie pochodzą z kraju macierzystego 8. Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi w porównaniu z zarządzaniem w przedsiębiorstwach krajowych z jednej strony charakteryzuje się większą złoŝonością procesów personalnych i liczbą wykonywanych zadań. Związane jest to z czynnikami kulturowymi czy heterogenicznością zatrudnienia (pracownicy róŝnią się dodatkowo narodowością), która wymaga opracowania odpowiednich procedur propagowania wielokulturowości, większej liczby szkoleń w tym zakresie, skutecznego procesu komunikowania się czy przygotowania specjalnych pakietów wynagrodzeń dla pracowników delegowanych do pracy za granicą. Z drugiej strony wykorzystuje te same techniki rekrutacji, motywowania, szkoleń i rozwoju pracowników. Wybór strategii zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach transnarodowych determinowany jest kilkoma czynnikami, które w znaczny sposób decydują o charakterze realizowania funkcji personalnej. Pierwszym jest filozofia zarządzania zasobami ludzkimi wyznawana przez kierownictwo całej korporacji i związana z kulturą organizacyjną 9. Mówi się tu o czterech wzorcach przedsiębiorstwa międzynarodowego: etnocentrycznym, policentrycznym, geocentrycznym i regiocentrycznym (tabela 3) A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2007, s M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna, Kraków 2007, s A. Pocztowski, Strategiczne aspekty międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi [w:] A. Pocztowski, Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s C.A. Bartlet, S. Ghoshal, Transnational Management. Text, Cases and Reading In Cross border Mamagment, Irwin, Boston 2004, s

5 Tabela 3. Strategie korporacyjne i czynniki organizacyjne determinujące zarządzanie zasobami ludzkimi. Czynniki orientacja strategiczna konfiguracja zasobów i moŝliwości role jednostek lokalnych rozwój i dyfuzja wiedzy etnocentryczna (monocentryczna) WdraŜanie wiedzy i umiejętności centrali w jednostkach lokalnych Kluczowe kompetencje zcentralizowane pozostałe zdecentralizowane Lokalne adoptowanie wiedzy centrali i wzmacnianie pozycji kompetencji centrali Wiedza udoskonalana w centrali i transferowana do jednostek lokalnych Strategie korporacyjne policentryczna geocentyczna regiocentryczna Wiedza udoskonalana i zatrzymywana w kaŝdej jednostce lokalnej Budowanie przewagi kosztowej Scentralizowane i obliczone globalnie Elastyczne dopasowanie do warunków lokalnych Kluczowe kompetencje zdecentralizowane i wystarczające na poziomie lokalnym Bazowanie na lokalnych moŝliwościach Implementowanie strategii centrali Wiedza udoskonalana i zatrzymywana w centrali Rozwijanie globalnej jakości, wydajności i zdolności Rozproszone, niezaleŝne i wyspecjalizowane RóŜny wkład jednostek lokalnych do zintegrowanych działań na rynku globalnym Wiedza udoskonalana wspólnie przez centrale i jednostki oraz transferowana do wszystkich jednostek na świecie Źródło: Bartlet C.A., Ghoshal S., Transnational Management. Text, Cases and Readings In Cross border Mamagment, Irwin, Boston, 2004, s Podejście etnocentryczne (monocentryczne) kierownictwa polega na przenoszeniu menedŝerów i wzorców zarządzania z centrali przedsiębiorstwa do filii lub oddziałów za granicą przy czym system podejmowana decyzji zostaje w centrali. Koncepcja policentryczna opiera się na opracowaniu strategii zarządzania w miejscu lokalizacji filii i jest realizowana przez menadŝerów lokalnych, którzy najlepiej znają występujące na danym terenie warunki działania. Czasami dość znaczące róŝnice kulturowe czy odległościowe między centralą a filiami uniemoŝliwiają ujednolicenie struktur organizacyjnych, systemów wynagradzania czy przepływu informacji. Podejście geocentryczne polega na przyjęciu strategii polegającej na dąŝeniu do koordynowania działań poprzez podział kompetencji między centralą a zagranicznymi oddziałami przy zachowaniu ogólnych standardów obowiązujących w danej firmie (wynagradzanie, systemy komunikowania, rozwój personelu). Stanowiska kierownicze obsadzane są zarówno przez przedstawicieli centrali jak i menadŝerów lokalnych. Regiocentryczna koncepcja zawiera w sobie elementy koncepcji geo i policentrycznej. Charakteryzuje się integrowaniem jak i róŝnicowaniem działań. Strategie działań opracowywane są w centrali jednak podlegają 37

6 modyfikacjom i dostosowywaniu do realiów działania filii. Drugim czynnikiem determinującym międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi jest orientacja strategiczna firmy, która opiera się na strategii przywództwa kosztowego bądź strategii zróŝnicowania. W pierwszym podejściu przedsiębiorstwo zakłada uzyskanie przewagi konkurencyjnej w wyniku obniŝenia kosztów działalności i koncentruje się na analizie wewnętrznej struktury organizacji. W drugim natomiast koncentruje się na czynnikach zewnętrznych i swoją przewagę konkurencyjną upatruje w oferowanych produktach i usługach. Rodzaj konkurencji i stopień umiędzynarodowienia jest trzecim czynnikiem określającym podejście do zarządzania zasobami ludzkimi. Chodzi tu głównie o ilość obsługiwanych rynków oraz rodzaj konkurencji Kształtowanie jakości zasobów ludzkich w firmach offshoringowych Offshoring usług stał się naturalną konsekwencją globalizacji i wzrostu konkurencyjności rynków. Stał się strategią zarządzania dla wielu korporacji transnarodowych, dla których kluczowym elementem strategii firmy jest zarządzanie zasobami ludzkimi, a w szczególności kompetencjami pracowników i wiedzą organizacji. O ile motywem offshoringu usług w pierwszej fazie tego procesu było dąŝenie do obniŝki kosztów działalności, to obecnie jest gwarancją dostępu do talentów, wiedzy, umiejętności i kompetencji pracowników. Zjawisko to, definiuje się jako przemiany w funkcjonowaniu międzynarodowego biznesu pod wpływem ICT i globalnej konkurencji, idące między innymi w kierunku wydzielenia części usług związanych z obsługą klienta czy biznesu i przekazania ich do wykonania przedsiębiorstwom w krajach o niŝszych kosztach pracy 12. Mamy tu do czynienia z tzw. offshoringiem wewnętrznym powstałym w wyniku stworzenia za granicą oddziału, bądź spółki zaleŝnej kapitałowo, zapewniającym przedsiębiorstwu kontrolę nad procesem wytwarzania dóbr i usług i charakteryzujących się tendencją do eksportu miejsc pracy w ramach struktur międzynarodowych korporacji, bądź teŝ z offshore outsourcingiem 13 obejmującym działania wyspecjalizowanych firm offshoringowych pracujących na zlecenie zagranicznych przedsiębiorstw. Kształtowanie jakości zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach offshoringowych zaleŝy między innymi od realizowanej strategii zarządzania zasobami ludzkimi oraz od realizowanych projektów usługowych. Analizując jakość zasobów ludzkich w kontekście strategii zarządzania naleŝy wziąć pod uwagę trzy podstawowe orientacje strategiczne 14. Po pierwsze, strategię 11 Konkurencja multilokalna charakteryzuje się niezaleŝnością warunków konkurencyjnych na poszczególnych rynkach działalności firmy, w konkurencji globalnej warunki konkurencyjności na poszczególnych rynkach są od siebie uzaleŝnione 12 B. Liberska, Globalizacja a offshoring usług sektora IT [w:] A. Szymaniak, Globalizacja usług. Outsourcing, Offshoring i Shared Services Centers, WSiP S.A., Warszawa 2008, s D. Trefler, Offshoring: Threats and Opportunities, Washington 2005, s A. Bird, S. Beechler, The Link Between Buisness Startegy and International Human Resource Management Practices [w:] M. Mendenhall, G. Oddou, Readings& Cases in International Human Resource Management, South-Western College Publishing, Cincinnati, OH 1995, s

7 eksploatowania ukierunkowaną na efektywne wykorzystanie kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa zgodnie z krótkookresowymi celami firmy i głównymi funkcjami personalnymi są rekrutacja, derekrutacja oraz ciągłe dostosowywanie umiejętności pracowników do wymogów stanowisk pracy. Orientacja ta pojawia się, gdy przedsiębiorstwo swoją działalność opiera na strategii przywództwa kosztowego i występuje wysoki poziom integracji firmy z całą korporacją. Po drugie, strategię akumulowania nastawioną na długofalowy rozwój zasobów ludzkich oraz zatrudnianiu pracowników o ukrytym potencjale umiejętności i zdolności. Proces derekrutacji jest ostatecznością. Strategię tą realizują firmy, w których występuje mała integracja z całą korporacją oraz realizowana jest w nich strategia zróŝnicowania. Po trzecie, strategię stymulowania ukierunkowaną na pozyskiwaniu pracowników wiedzy chcących rozwijać swoje umiejętności i poszerzać zakres wiedzy. Strategię tą realizuję firmy świadczące usługi z obszaru B+R (badania i rozwój). W zaleŝności od realizowanych projektów usługowych z uwzględnieniem ich złoŝoności, obowiązują róŝne profile kompetencyjne pracowników. W tym miejscu naleŝy podkreślić nieodzowną rolę kapitału ludzkiego w procesie wytwarzania produktów sfery usługowej. Sektor usług stanowi heterogeniczny konglomerat róŝnych rodzajów usług, które ze względu na takie cechy jak: niematerialność, róŝnorodność, nierozdzielność i nietrwałość 15 wymagają wysokiej wiedzy, kompetencji, specjalizacji i zaangaŝowania czynnika ludzkiego. David H. Maister uwzględniając złoŝoność projektów oraz wymagania wobec pracowników wyróŝnił trzy typy projektów usługowych: 16 po pierwsze, mózgi realizujące projekty bardzo złoŝone bazujące na innowacyjnych rozwiązaniach; po drugie, siwe włosy gdzie wymagane jest doświadczenie w realizacji podobnych zadań oraz umiejętność wyboru metod i dopasowanie do specyfiki obsługiwanego przedsiębiorstwa; po trzecie, procedury obejmujące zadania powtarzalne, jednak z racji na specjalizacje firmy offshoringowej, wykonywane szybciej i taniej niŝ zleceniodawca. Bibliografia 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna, Kraków Bahrami H., The Empowering Flexible Organization, OECD, Bartlet C.A., Ghoshal S., Transnational Management. Text, Cases and Reading In Cross border Mamagment, Irwin, Boston, Bird A., Beechler S., The Link Between Buisness Startegy and International Human Resource Management Practices [w:] M. Mendenhall, G. Oddou, Readings& Cases in International Human Resource Management, South-Western College Publishing, Cincinnati, OH Edvinsson L., Developing Intelelectual Capital At Skania, Long Range Planning, 1997, nr 3 [w:] R. Borowiecki, M. Kwieciński, Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Kraków, Kantor Wydawniczy Zakamycze, A. Payne, Marketing usług, PWE, Warszawa 1996, s D.H. Maister, Balancing the Proffesional Service Firm [w:] H. Mintzberg, J.B. Quinn, S. Ghoshal, The Strategy Process. Prentice Hall, London 1998, s

8 6. Gierszewska, B. Wawrzyniak, Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Poltex, Warszawa Hejduk I., Grudzewski W., Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa Liberska B., Globalizacja a offshoring usług sektora IT [w:] A. Szymaniak, Globalizacja usług. Outsourcing, Offshoring i Shared Services Centers, WSiP S.A., Warszawa Maister D.H., Balancing the Proffesional Service Firm [w:] H. Mintzberg, J.B. Quinn, S. Ghoshal, The Strategy Process. Prentice Hall, London Payne A., Marketing usług, PWE, Warszawa Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2007; A. Pocztowski, Strategiczne aspekty międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi [w:] A. Pocztowski, Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Trefler D., Offshoring: Threats and Opportunities, Washington Yip G.S., Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna, PWE, Warszawa Abstrakt W artykule przedstawiono strategie korporacyjne oraz czynniki organizacyjne determinujące zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście globalizacji. Wnikliwie omówiono strategie i sposoby dostosowań stosowane przez korporacje. Zwrócono takŝe uwagę na czynniki organizacyjne oraz kształtowanie jakości zasobów ludzkich w firmach międzynarodowych realizujących nowy rodzaj procesów biznesowych zwanych offshoringiem usług. Human Resources Management in the Face of the Global Competitiveness The article depicts corporate strategies and organizational factors which determine human resources management in the context of globalization. A detailed analysis of procedures and techniques of adjustment implemented by corporations have been discussed The author draws attention to the quality formulation of human resources in international companies which implement a new kind of business processes called services offshoring. MBA Monika Wodnicka, Assistant Lecturer, The Academy of Humanities and Economics in Łódź. 40

Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej

Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej Zeszyty Naukowe nr 810 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej 1. Wstęp Funkcja personalna,

Bardziej szczegółowo

Offshoring jako szansa wykorzystania globalnych zasobów kapitału ludzkiego

Offshoring jako szansa wykorzystania globalnych zasobów kapitału ludzkiego 180 prof. UEK dr hab. Renata Oczkowska Katedra Zarządzania Zasobami Pracy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Offshoring jako szansa wykorzystania globalnych zasobów kapitału ludzkiego WPROWADZENIE Najważniejszym

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING WIEDZY AKCELERATOREM ZMIAN W KIERUNKU ODNOWY PRZEDSIĘBIORSTW

OUTSOURCING WIEDZY AKCELERATOREM ZMIAN W KIERUNKU ODNOWY PRZEDSIĘBIORSTW INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 4(30) 2013 ISSN 1507-3858 Małgorzata Sobińska, Jakub Mierzyński Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu e-mail: malgorzata.sobinska@ue.wroc.pl, mierzynski@poczta.fm

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE MODELE BIZNESU DLA IT WYZWANIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU

INNOWACYJNE MODELE BIZNESU DLA IT WYZWANIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 ISSN 1507-3858 Małgorzata Sobińska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu INNOWACYJNE MODELE BIZNESU DLA IT WYZWANIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Studia z zarządzania międzykulturowego

Studia z zarządzania międzykulturowego PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE ISSN 1733 2486 TOM XV, ZESZYT 3 http://piz.san.edu.pl Studia z zarządzania międzykulturowego Redakcja Michał Chmielecki Łódź 2014 Całkowity koszt wydania Zeszytu 3 sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10 Silver Team czyli potęga doświadczenia Innowacje w aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki podstawą budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw

Kapitał ludzki podstawą budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw Magdalena Rosińska Kapitał ludzki podstawą budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw Współczesna gospodarka powszechnie już zyskała miano gospodarki opartej na wiedzy, a zatem ze

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl tłumaczenie ROLA SYSTEMU ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ W OSIĄGANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ Joanna Szwacka-Mokrzycka, Adam Miara Szkoła Główna Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Maciej Brzozowski Ewolucja roli menedżera personalnego w przedsiębiorstwie

Maciej Brzozowski Ewolucja roli menedżera personalnego w przedsiębiorstwie Maciej Brzozowski Ewolucja roli menedżera personalnego w przedsiębiorstwie W artykule scharakteryzowano zmianę w postrzeganiu znaczenia służb personalnych w przedsiębiorstwie na tle współczesnych trendów

Bardziej szczegółowo

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego Źródło: A. Zakrzewska Bielawska, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich technologii, [w:] J. Werewka (red.), Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Metodologia i strategia

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM METODĄ BUDOWY WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM METODĄ BUDOWY WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA mgr Julia Nowicka-Mieszała doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydziału Ekonomii, Katedry Zarządzania Organizacjami, członek Koła Naukowego HR-owców Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar.

Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar. Dr Mariusz-Jan Radło Warszawa, 2008 --- 1 --- Opracowanie przygotowane na użytek programu badawczego "Zmiana znaczenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Wiesław Harasim Abstrakt Każdy produkt, usługa, idea, działanie powstaje dzięki człowiekowi. W przypadku przedsiębiorstw pojawia się termin zasoby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

System zarządzania karierą pracowników jako istotny element strategii przedsiębiorstwa

System zarządzania karierą pracowników jako istotny element strategii przedsiębiorstwa 26 AGATA PIERŚCIENIAK, PRZEDSIĘBIORSTWO LILIANA GAŁKA, I REGION AGNIESZKA NR 5/2013 LEŚNIAK System zarządzania karierą pracowników jako istotny element strategii przedsiębiorstwa Agata Pierścieniak 1,

Bardziej szczegółowo

ROLA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM

ROLA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM ROLA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM Katarzyna TUBIELEWICZ Streszczenie: Celem artykułu jest zaprezentowanie znaczenia kluczowych kompetencji w kreowaniu przyszłości firmy oraz budowaniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. PODSTAWY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1 Etapy rozwoju funkcji personalnej w przedsiębiorstwach Rozwój funkcji personalnej w przedsiębiorstwach rozpoczął się w najwyŝej

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING. 14.1. Istota i teoretyczne podstawy outsourcingu. Marek Matejun. [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ]

OUTSOURCING. 14.1. Istota i teoretyczne podstawy outsourcingu. Marek Matejun. [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] OUTSOURCING Marek Matejun [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 14.1. Istota i teoretyczne podstawy outsourcingu W ujęciu ogólnym outsourcing jest metodą (koncepcją) zarządzania, która sprowadza

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Jadwiga Dudzińska-Głaz Wyższa Szkoła Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Próba identyfikacji czynników kosztotwórczych w przedsiębiorstwach handlowych branży informatycznej na podstawie raportów rocznych

Próba identyfikacji czynników kosztotwórczych w przedsiębiorstwach handlowych branży informatycznej na podstawie raportów rocznych Próba identyfikacji czynników kosztotwórczych w przedsiębiorstwach handlowych branży informatycznej na podstawie raportów rocznych Anna Dyhdalewicz Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRZYSZŁOŚCI

MARKETING PRZYSZŁOŚCI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 596 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 56 MARKETING PRZYSZŁOŚCI TRENDY. STRATEGIE. INSTRUMENTY PARTNERSTWO I KOMUNIKACJA W REGIONIE SZCZECIN 2010 Rada Wydawnicza Urszula

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 2084-2686 T. 34 (4) 2015 PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu RADA PROGRAMOWA:

Bardziej szczegółowo

Globalne sieci biznesowe efekt globalizacji korporacyjnej

Globalne sieci biznesowe efekt globalizacji korporacyjnej Magdalena Rosińska-Bukowska * Globalne sieci biznesowe efekt globalizacji korporacyjnej Wstęp Celem artykułu jest prezentacja koncepcji globalnej sieci biznesowej (GSB) jako modelu struktur regulacyjnych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strategii w małych firmach

Tworzenie strategii w małych firmach Andrzej Żuk Tworzenie strategii w małych firmach Potrzeba posiadania strategii Strategia firmy określa, w jaki sposób realizowane są jej podstawowe cele. Każda organizacja gospodarcza, niezależnie od formy

Bardziej szczegółowo

PRAWNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA FINANSOWANIEM INFRASTRUKTURALNYCH INWESTYCJI PUBLICZNYCH W POLSKIEJ ENERGETYCE

PRAWNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA FINANSOWANIEM INFRASTRUKTURALNYCH INWESTYCJI PUBLICZNYCH W POLSKIEJ ENERGETYCE Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 16, Nr 1/2012 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Ł a d g o s p o d a r c z y i s p o ł e c z n y Cezary Tomasz

Bardziej szczegółowo

Transformacja funkcji kadrowej

Transformacja funkcji kadrowej Human Capital Advisory Services Transformacja funkcji kadrowej Deloitte to jedna z najszybciej rozwijających się globalnych firm doradczych na świecie, świadcząca usługi w obszarach konsultingu, audytu,

Bardziej szczegółowo

OCENA WYKORZYSTANIA OUTSOURCINGU W PRZEDSIĘBIORSTWACH REGIONU ŁÓDZKIEGO

OCENA WYKORZYSTANIA OUTSOURCINGU W PRZEDSIĘBIORSTWACH REGIONU ŁÓDZKIEGO 643 Agnieszka Zakrzewska Bielawska Politechnika Łódzka OCENA WYKORZYSTANIA OUTSOURCINGU W PRZEDSIĘBIORSTWACH REGIONU ŁÓDZKIEGO Wstęp Zastosowanie outsourcingu pozwala przedsiębiorstwu skoncentrować się

Bardziej szczegółowo