SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA"

Transkrypt

1 SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy E-biznes & Marketing 4. Kluczowe kompetencje menedżerskie. 5. Istota przywództwa w organizacji. 6. Różnice i podobieństwa pomiędzy Business Process Reengineering, a zarządzaniem procesami. 7. Zarządzanie przez projekty. Podaj przykłady i uzasadnij. 8. Na czym polega proces transformacji organizacji funkcjonalnej w procesową. 9. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu. 10. Zasoby niematerialne i ich rola w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. 11. Znaczenie otoczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 12. Analiza strategiczna a planowanie strategiczne. 13. Pojęcie i cechy przewagi konkurencyjnej. 14. Kultura organizacyjna a realizacja strategii przedsiębiorstwa. 15. Charakterystyka funkcjonalnej i procesowej orientacji w zarządzaniu organizacją. 16. Formy organizacji procesowej i zasady wdrażania podejścia procesowego w zarządzaniu organizacją. 17. Charakterystyka procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. 18. Istota i charakterystyka strategicznych decyzji finansowych w organizacjach. 19. Holistyczna koncepcja marketingu. 20. Otoczenie i trendy gospodarcze a dostosowanie strategii marketingowych. 21. Metody badań i analiz stosowane w marketingu. 22. Sukces działań marketingowych w wirtualnej rzeczywistości. 23. Istota i geneza logistyki w naukach o zarządzaniu. 24. System logistyczny przedsiębiorstwa i jego struktura. 25. Systemy planowania wykorzystywane w logistyce. 26. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie. Metody optymalizacji wybranych procesów logistycznych. 27. Koncepcja strategicznego zarządzania kosztami a planowanie i controling strategiczny. 28. Zasady operacyjnego budżetowania przedsiębiorstwa i stosowania operacyjnego controlingu kosztów. 29. Systemy informatyczne w zarządzaniu logistycznym. 30. Zintegrowane systemy zarządzania omów istotę i jeden z podsystemów.

2 Zagadnienia specjalnościowe: E-biznes & Marketing 1. Omów profil e-klienta i proces jego ewolucji; 2. Social media pojęcie, cechy i narzędzia; 3. Proces decyzyjny w warunkach wirtualizacji biznesu; 4. Chmura obliczeniowa, jako model przetwarzania danych we współczesnym biznesie; 5. Mechanizmy zachowań klienta w sklepie internetowym; 6. Wybrane narzędzia analizy informacji w wirtualnym środowisku; 7. Mobile marketing pojęcie i wybrane narzędzia; 8. Prowadzenie badań rynkowych w wirtualnym środowisku; 9. Agile commerce pojęcie i rola we współczesnym biznesie; 10. Grywalizacja jako instrument budowania interakcji z e-klientem; 11. Kody QR istota i praktyczne zastosowanie (przykłady zrealizowanych kampanii marketingowych); 12. Modele biznesowe e-commerce; 13. Emotional branding w środowisku wirtualnym istota i sposoby oddziaływania na klienta; 14. Etapy przygotowania strategii marketingowej w środowisku wirtualnym; 15. System e-crm a proces budowania relacji; 16. Etapy projektowania serwisu internetowego; 17. Rola i znaczenie blogów firmowych w komunikacji marketingowej; 18. Rola, rodzaje i funkcjonalność serwisów internetowych; 19. Pomiar efektywności w e-commerce; 20. Przesłanki logistycznej obsługi klienta w e-biznesie;

3 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy Logistyka 4. Kluczowe kompetencje menedżerskie. 5. Istota przywództwa w organizacji. 6. Różnice i podobieństwa pomiędzy Business Process Reengineering, a zarządzaniem procesami. 7. Zarządzanie przez projekty. Podaj przykłady i uzasadnij. 8. Na czym polega proces transformacji organizacji funkcjonalnej w procesową. 9. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu. 10. Zasoby niematerialne i ich rola w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. 11. Znaczenie otoczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 12. Analiza strategiczna a planowanie strategiczne. 13. Pojęcie i cechy przewagi konkurencyjnej 14. Kultura organizacyjna a realizacja strategii przedsiębiorstwa. 15. Charakterystyka funkcjonalnej i procesowej orientacji w zarządzaniu organizacją. 16. Istota i cele zarządzania procesami w organizacji. 17. Zasady i metody zarządzania procesami. 18. Formy organizacji procesowej i zasady wdrażania podejścia procesowego w zarządzaniu organizacją. 19. Holistyczna koncepcja marketingu. 20. Otoczenie i trendy gospodarcze a dostosowanie strategii marketingowych. 21. Metody badań i analiz stosowane w marketingu. 22. Sukces działań marketingowych w wirtualnej rzeczywistości. 23. Istota i geneza logistyki w naukach o zarządzaniu. 24. System logistyczny przedsiębiorstwa i jego struktura. 25. Systemy planowania wykorzystywane w logistyce. 26. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie. Metody optymalizacji wybranych procesów logistycznych. 27. Koncepcja strategicznego zarządzania kosztami a planowanie i controling strategiczny. 28. Zasady operacyjnego budżetowania przedsiębiorstwa i stosowania operacyjnego controlingu kosztów. 29. Systemy informatyczne w zarządzaniu logistycznym. 30. Zintegrowane systemy zarządzania omów istotę i jeden z podsystemów.

4 Zagadnienia specjalnościowe Logistyka 1. Jakie rodzaje zapasów występują w przedsiębiorstwie i względem, jakich kryteriów możemy je sklasyfikować? 2. Jakie zadania są przypisywane logistyce w systemach produkcyjnych? 3. Jakie problemy rozwiązuje logistyka w przedsiębiorstwie? Przedstaw przykład przedsiębiorstwa produkcyjnego lub usługowego. 4. Jakie technologie informatyczne znajdują zastosowanie w systemach logistycznych w przedsiębiorstwach? 5. Co to jest usługa logistyczna i jakie są rodzaje usług logistycznych? 6. Z jakich elementów składa się rynek usług logistycznych? 7. Jakie firmy znajdują się na rynku usług logistycznych? 8. Jakie międzynarodowe systemy i standardy jakościowe są niezbędne w świadczeniu międzynarodowych usług logistycznych? 9. Wymień rodzaje negocjacji w biznesie oraz style negocjowania. 10. Jakie są zadania rynku hurtowego? 11. Jakie są zasady funkcjonowania giełd towarowych? 12. Podaj definicję łańcucha dostaw? 13. Jakie przedsiębiorstwa uczestniczą w łańcuchu dostaw? 14. Jakie uwarunkowania zapewniają bezpieczeństwo usług logistycznych? 15. W oparciu, o jakie strategie działają międzynarodowe firmy logistyczne? 16. Podaj definicję procesu transportowego oraz określ jego etapy. 17. Na czym polega organizacja procesu transportowego? 18. Podaj definicje partnerstwa logistycznego. 19. Opisz technologie informatyczne zarządzania gospodarką magazynową. 20. Na czym polega technologia RFDI i jakie korzyści wynikają z jej stosowania?

5 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy Rachunkowość i finanse w zarządzaniu 4. Wyjaśnij relacje między koncepcją, metodą i technika zarządzania. 5. Zarządzanie przez projekty. Podaj przykłady i uzasadnij. 6. Na czym polega proces transformacji organizacji funkcjonalnej w procesową. 7. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu. 8. Znaczenie otoczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 9. Charakterystyka funkcjonalnej i procesowej orientacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 10. Zasady wdrażania podejścia procesowego w zarządzaniu organizacją. 11. Rola rachunkowości zarządczej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 12. Koncepcja strategicznego zarządzania kosztami a planowanie i kontroling strategiczny. 13. Zasady operacyjnego budżetowania przedsiębiorstwa. 14. Zasady operacyjnego controlingu kosztów. 15. Wykorzystanie informacji kosztowych w podejmowaniu decyzji. Zagadnienia specjalnościowe Rachunkowość i finanse w zarządzaniu 1. Dyskontowe instrumenty finansowe weksle, bony skarbowe, bony pieniężne. 2. Akcje i obligacje, jako instrumenty rynku kapitałowego analiza porównawcza 3. Polityka pieniężna banku centralnego istota, cele, instrumenty. 4. Aktywne operacje banku polityka kredytowa, rodzaje kredytów, polityka lokacyjna. 5. Pasywne operacje bankowe źródła finansowania działalności bankowej, rodzaje depozytów. 6. Dług publiczny istota, przyczyny, instrumenty finansowania. 7. Podatek istota, rodzaje, konstrukcja. Charakterystyka wybranego podatku. 8. Zreformowany system emerytalno-rentowy struktura instytucjonalna i mechanizm finansowania. 9. Zasady rachunkowości. 10. Regulacje prawne rachunkowości, ich harmonizacja i standaryzacja. 11. Zasady wyceny bieżącej i wyceny bilansowej aktywów i pasywów. 12. Koszt kapitału w przedsiębiorstwie istota, sposoby szacowania. 13. Kalkulacja kosztów istota i metody. 14. Rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych. 15. Analiza koszty wolumen zysk. 16. Źródła finansowania przedsiębiorstw podstawowe rodzaje i kryteria ich wyboru. 17. Cele sprawozdawczości. Konstrukcja i wartość informacyjna elementów sprawozdania finansowego. 18. Sposoby i cele analizy sprawozdań finansowych. 19. Podstawowe grupy wskaźników w analizie finansowej. 20. Cele i sposoby budżetowania. Rodzaje budżetów.

6 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy Administracja i zarządzanie publiczne 4. Kluczowe kompetencje menedżerskie. 5. Istota przywództwa w organizacji. 6. Pojęcie i cechy zarządzania publicznego. 7. Istota zarządzania w administracji publicznej. 8. Nowe zarządzanie w sektorze publicznym (New Public Management) w odniesieniu do tradycyjnych form zarządzania w sektorze publicznym 9. Obowiązki państwa w stosunku do przedsiębiorców 10. Podstawowe obowiązku przedsiębiorców wobec państwa 11. Charakterystyka prawa własności i prawa rzeczowych. 12. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu. 13. Podstawowe funkcje zarządzania zasobami ludzkimi. 14. Znaczenie otoczenia w zarządzaniu organizacją. 15. Analiza strategiczna a planowanie strategiczne. 16. Strategia organizacji wyznaczniki dobrej strategii. 17. Kultura organizacyjna a realizacja strategii przedsiębiorstwa. 18. Koncepcja marketingu terytorialnego. 19. Metody badań i analiz stosowane w marketingu. 20. Charakterystyka współczesnych koncepcji marketingowych. 21. Pojecie centralizacji i decentralizacji administracji 22. Istota i cela zarządzania kryzysowego w administracji publicznej. 23. Zadania administracji publicznej w systemie zarządzania kryzysowego. 24. Pojęcie i rola zamówień publicznych w administracji publicznej. 25. Rodzaje i cechy organizacji publicznych. 26. Podmioty prawa handlowego. 27. Charakterystyka umów gospodarczych. 28. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej. 29. Pojęcie i rodzaje przedsiębiorców i ich obowiązki w świetle prawa. 30. Prawna ochrona konkurencji i konsumentów. Zagadnienia specjalnościowe Administracja i zarządzanie publiczne 1. Władze jednostek samorządu terytorialnego i ich kompetencje 2. Pojęcie i klasyfikacja organów administracji publicznej 3. Istota i formy decentralizacji władzy publicznej 4. Kontrola państwowa administracji publicznej (istota) 5. Środki nadzoru stosowane w administracji publicznej 6. Kontrola wewnątrzadministracyjna 7. Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej 8. Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych tryb i przesłanki powołania, zadania ustawowe 9. Rodzaje klauzul nadawane informacjom niejawnym 10. Krajowa Władza Bezpieczeństwa funkcja, zakres ochrony 11. Zadania pełnomocnika ochrony informacji niejawnych 12. Konstytucyjne podstawy prawne dla organizacji finansów lokalnych 13. Pojęcie subwencji ogólnej 14. Struktura i zadania Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej 15. Zadania gminy w zakresie organizacji pomocy społecznej

7 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy Zarządzanie Organizacjami 4. Kluczowe kompetencje menedżerskie. 5. Istota przywództwa w organizacji. 6. Wpływ makrotoczenia na funkcjonowanie organizacji biznesowych i publicznych. 7. Określ różnice i podobieństwa pomiędzy Business Process Reengineering, a zarządzaniem procesami. 8. Znaczenie kreowania nowych przedsięwzięć w tworzeniu i rozwoju organizacji. 9. Pojęcie i cechy zarządzania publicznego. 10. W jakiego rodzaju organizacjach stosowane jest powszechnie zarządzanie przez projekty. Podaj przykłady i uzasadnij. 11. Na czym polega proces transformacji organizacji funkcjonalnej w procesową. 12. Zasoby niematerialne i ich rola w budowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji. 13. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu. 14. Rola i cele zarządzania kapitałem intelektualnym w organizacji. 15. Znaczenie otoczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 16. Analiza strategiczna a planowanie strategiczne. 17. W jaki sposób przedsiębiorstwa budują przewagę strategiczną? 18. Strategia przedsiębiorstwa wyznaczniki dobrej strategii. 19. Kultura organizacyjna a realizacja strategii przedsiębiorstwa. 20. Charakterystyka funkcjonalnej i procesowej orientacji w zarządzaniu organizacją. 21. Istota i cele zarządzania procesami w organizacji. 22. Zasady i metody zarządzania procesami. Formy organizacji procesowej. 23. Zasady wdrażania podejścia procesowego w zarządzaniu organizacją. 24. Charakterystyka nowoczesnych koncepcji marketingowych. 25. Istota i charakterystyka strategicznych decyzji finansowych w organizacjach. 26. Orientacje międzynarodowe przedsiębiorstw. 27. Koncepcja strategicznego zarządzania kosztami a planowanie i controling strategiczny. 28. Formy organizacyjne przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. 29. Pojęcie i rodzaje przedsiębiorców. 30. Zintegrowane systemy zarządzania omów istotę i jeden z podsystemów. Zagadnienia specjalnościowe Zarządzanie Organizacjami 1. Kooperacja przedsiębiorstw na czym polega i jakie formy może przyjmować. 2. Systemowe ujęcie zarządzania kryzysowego. Charakterystyka kryzysu i sytuacji kryzysowych. 3. Koncepcja zarządzania wiedzą. 4. Grupa kapitałowa, alians strategiczny, fuzja, przejęcie pojęcie i przyczyny ich tworzenia. 5. Bariery rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 6. Koncentracja przedsiębiorstw, na czym polega i jakie może przyjmować formy. 7. Rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. 8. Rola i uwarunkowania wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie. 9. Procesy globalizacyjne i ich wpływ na współczesne zarządzanie. 10. Rola zasobów ludzkich w strategii rozwoju organizacji. 11. Zarządzanie przedsiębiorstwem - pojęcie i funkcje. 12. Rola i znaczenie sektora użyteczności publicznej. 13. Zakres działania i zadania samorządu terytorialnego.

8 14. Specyfika zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym. 15. Władze gminy, powiatu i województwa oraz ich zadania. 16. Programy wsparcia a rozwój firm sektora MSP. 17. Instytucje wsparcia biznesu w Polsce. 18. Porównaj efektywność w sektorze publicznym i prywatnym. 19. Omów mechanizm podejmowania decyzji zbiorowych. 20. Omów role sektora publicznego w obszarze wybranego programu wydatków publicznych (np. opieka zdrowotna, zabezpieczenie emerytalne).

9 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 4. Kluczowe kompetencje menedżerskie. 5. Istota przywództwa w organizacji. 6. Wpływ makrotoczenia na funkcjonowanie organizacji biznesowych i publicznych. 7. Określ różnice i podobieństwa pomiędzy Business Process Reengineering, a zarządzaniem procesami. 8. Znaczenie kreowania nowych przedsięwzięć w tworzeniu i rozwoju organizacji. 9. Pojęcie i cechy zarządzania publicznego. 10. W jakiego rodzaju organizacjach stosowane jest powszechnie zarządzanie przez projekty. Podaj przykłady i uzasadnij. 11. Na czym polega proces transformacji organizacji funkcjonalnej w procesową. 12. Zasoby niematerialne i ich rola w budowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji. 13. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu. 14. Rola i cele zarządzania kapitałem intelektualnym w organizacji. 15. Znaczenie otoczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 16. Analiza strategiczna a planowanie strategiczne. 17. W jaki sposób przedsiębiorstwa budują przewagę strategiczną? 18. Strategia przedsiębiorstwa wyznaczniki dobrej strategii. 19. Kultura organizacyjna a realizacja strategii przedsiębiorstwa. 20. Charakterystyka funkcjonalnej i procesowej orientacji w zarządzaniu organizacją. 21. Istota i cele zarządzania procesami w organizacji. 22. Zasady i metody zarządzania procesami. Formy organizacji procesowej. 23. Zasady wdrażania podejścia procesowego w zarządzaniu organizacją. 24. Charakterystyka nowoczesnych koncepcji marketingowych. 25. Istota i charakterystyka strategicznych decyzji finansowych w organizacjach. 26. Orientacje międzynarodowe przedsiębiorstw. 27. Koncepcja strategicznego zarządzania kosztami a planowanie i controling strategiczny. 28. Formy organizacyjne przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. 29. Pojęcie i rodzaje przedsiębiorców i ich obowiązki w świetle prawa. 30. Zintegrowane systemy zarządzania omów istotę i jeden z podsystemów. Zagadnienia specjalnościowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 1. Istota, cele i uwarunkowania ZZL w organizacji. 2. Pojęcie i czynniki efektywności pracy w organizacji. 3. Strategiczne podejście do ZZL w przedsiębiorstwie. 4. Kompetencje i kapitał intelektualny w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 5. Czynniki kształtujące koszty pracy w przedsiębiorstwie. 6. Planowanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie. 7. Analiza pracy i jej zastosowanie. 8. Wartościowanie pracy, istota, metody wykorzystanie. 9. Konstrukcja i kryteria oceny efektów pracy pracowników. 10. Czynniki i narzędzia kreowania rozwoju pracowników w organizacji. 11. Planowanie i ocena działalności szkoleniowej w przedsiębiorstwie. 12. Czynniki i metody kształtowania motywacji pracowniczej. 13. Systemy płacowe w przedsiębiorstwach.

10 14. Systemy wynagrodzeń pozapłacowych w przedsiębiorstwach. 15. Czynniki i metody kształtowania motywacji kadry kierowniczej przedsiębiorstwa. 16. Nadzór korporacyjny a motywowanie Zarządu Spółki. 17. Metody wyposażenia organizacji w personel. 18. Wpływ kultury organizacyjnej na ZZL. 19. Assessment Centre jako narzędzie oceny kandydatów i pracowników. 20. Mentoring i Coaching jako narzędzia kształtowania rozwoju kariery.

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zamiejscowym w Zduńskiej Woli Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2013/2014 Specjalność - Marketing i

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH L.p. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 13 Administracja publiczna 978-83-01-14995-6 2 93673 Aksjologia życia publicznego 978-83-7405-582-6 3 96021 Aksjomaty prawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: Mikroekonomia PK-1 IV W E 2, C2 (5 pkt.) Semestr IV WYKŁADY: Wprowadzenie do ekonomii: geneza ekonomii jako nauki, prawa ekonomiczne, potrzeby

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY Poradnik PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY do Programu nauczania (DKOS-4015-176/02) i Podręcznika do liceów i techników z Podstaw przedsiębiorczości autorstwa W. J. Jakubowskiego, T. Maja, P. Załęskiego Autor:

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe Uczeń poprawnie: I. KOMUNIKJ INTERPERSONLN Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości Osoba przedsiębiorcza

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 27 E-001 Katedra Mikroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia 2. Prowadzący: prof. dr hab. Zofia Dach, dr hab. Krystyna Przybylska, dr Adam Cygan, dr Janusz Grabowski, dr Elżbieta Maciejowska, dr Zofia

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym MARKETING NARZĘDZIE PRZEDSIĘBIORCY 1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym Zmiany zachodzące współcześnie w gospodarce światowej, jak również te przewidywane w przyszłości, powodują

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 2. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 3. Role społeczne i rodzaje zachowań 4. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU Klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcące nr 16 im. St. Sempołowskiej w Warszawie ROK SZKOLNY 2014/2015 Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Zygmunt Kawecki Wg podręcznika

Bardziej szczegółowo