Regulamin Konkursu Zrób zakupy i wygrywaj

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu Zrób zakupy i wygrywaj"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu Zrób zakupy i wygrywaj I Założenia konkursu 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Zrób zakupy i wygrywaj w Galerii Leszno, w dalszej części Regulaminu zwanego Konkursem. 2. Organizatorem Konkursu jest spółka SDG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Libelta 29/5, Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: , zwana dalej Organizatorem. 3. Zaplecze technologiczne Konkursu zapewnia SDG Sp. z o.o. w Poznaniu. 4. Konkurs skierowany jest do klientów sklepów i punktów usługowych oraz gastronomicznych znajdujących się na terenie Galerii Leszno położonej w Lesznie,Al. Konstytucji 3 Maja Konkurs prowadzony jest na terenie Galerii Leszno przy al. Konstytucji 3 Maja 12. Listę punktów handlowych i usługowych biorących udział w konkursie zawiera Załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu. 6. Czas trwania Konkursu: od dnia 17 kwietnia 2015r. do dnia 2 maja 2015 r., z wyłączeniem dnia 1 maja 2015 r., w godzinach od 12:00 do 20: Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem. II Rejestracja w Konkursie warunki udziału 1. Do udziału w Konkursie uprawnia posiadanie Kuponu z kodem kreskowym, zwanego dalej Kuponem konkursowym. 2. Kupony konkursowe dostępne będą na stoisku konkursowym. 3. Warunkiem otrzymania jednego Kuponu konkursowego jest zakupienie dowolnych produktów lub usług w dowolnej placówce handlowej, gastronomicznej lub usługowej wymienionej w załączniku numer 2 znajdującej się na terenie Galerii Leszno (z wyłączeniem wyrobów alkoholowych, wyrobów z tytoniu, leków oraz doładowań typu pre-paid) w okresie 17 kwietnia - 2 maja 2015 r. i uzyskanie dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego albo faktury (wystawioną na osobę fizyczną, a nie na podmiot gospodarczy), o wartości brutto co najmniej 50,00 PLN. 4. Jeden dowód zakupu na kwotę co najmniej 50 zł brutto upoważnia Uczestnika do otrzymania jednego Kuponu konkursowego. W przypadku zakupu produktów o wartości będącej wielokrotnością kwoty 50 złotych brutto na jednym dowodzie zakupu, Uczestnikowi nie przysługuje proporcjonalna większa liczba Kuponów. 5. Paragony fiskalne lub faktury opiewające łącznie na kwotę niższą niż 50,00 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych) lub nie spełniające pozostałych warunków zawartych w punkcie II. 3, nie upoważniają do odbioru Kuponu konkursowego. 6. Z udziału w konkursie wyłączone są transakcje dokonane w następujących punktach: placówki bankowe, ubezpieczeniowe, punkty totalizatorów oraz kantory wymiany walut, jak również transakcje zapłaty za indywidualne rachunki (typu gaz, prąd, telefon i inne media, raty kredytu/pożyczki) dokonane w punktach świadczących usługi przyjmowania zapłaty za

2 jakiekolwiek (rachunki) usługi komunalne, RTV, media, transakcje związane ze skupem/wymianą/wyceną metali i kamieni szlachetnych oraz zakup kart/doładowań telefonicznych typu pre-paid - dokonane w dowolnym sklepie/punkcie na terenie Galerii Leszno. 7. Nie są uznawane za spełniające wymóg Regulaminu Konkursu dokumenty, nie potwierdzające dokonania zakupu/-ów (w ramach Konkursu oraz w rozumieniu niniejszego Regulamin) - nie będące wydrukami z kas fiskalnych lub - wydanymi na ich podstawie - fakturami VAT lub nie stwierdzające ostatecznego nabycia towaru lub usługi (takie jak potwierdzenia wpłat z tytułu zawartych umów przedwstępnych, umowy przedwstępne, zamówienia, noty zaliczkowe, faktury pro-forma, wydruki potwierdzające dokonanie płatności kartą płatniczą) lub wystawione w placówce innej niż sklep/punkt usługowy objęty Konkursem znajdujący się na terenie Galerii Leszno. 8. W przypadku pojawienia się na paragonie fiskalnym lub fakturze wyrobów wyłączonych z Konkursu tj. wyrobów alkoholowych, doładowań typu prepaid, leków refundowanych, zakładów w grach hazardowych i liczbowych oraz wyrobów z tytoniu, łączna wartość paragonu zostanie pomniejszona o wartość tych wyrobów. Jeżeli po odjęciu ww. kwoty spełnione zostaną warunki z punktu II. 3, paragon fiskalny lub faktura VAT zostanie dopuszczona do Konkursu. 9. Uczestnikami Konkursu, zwanymi dalej Uczestnikami są pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią następujące warunki: a. Posiadają paragony fiskalne albo faktury spełniające warunki wymienione w pkt II. 3 powyżej i wejdą w posiadanie co najmniej jednego Kuponu konkursowego, zgodnie z warunkami Regulaminu. b. W terminie od 17 kwietnia do 2 maja 2015 roku zarejestrują się w Konkursie poprzez stand multimedialny i zgłoszą swój udział w Konkursie. c. Na ekranie dotykowym zaznaczą następujące pola: i. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu w Galerii Leszno. ii. Akceptuję postanowienia regulaminu. iii. Jestem pełnoletni/pełnoletnia i posiadam pełną zdolność do iv. czynności prawnych. Nie jestem pracownikiem Galerii Leszno, nie jestem pracownikiem sklepu znajdującego się na terenie Galerii Leszno, pracownikiem SDG Sp. z o.o. ani członkiem rodzin pracowników Galerii Leszno i pracowników sklepów znajdujących się na terenie Galerii Leszno. Nie pracuję przy obsłudze ani organizacji Konkursu ani nie jestem członkiem rodzin osób pracujących przy obsłudze lub organizacji Konkursu. v. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez SDG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Libelta 29/5, Poznań na potrzeby Konkursu w Galerii Leszno. d. Zeskanują czytnikiem lub wpiszą z użyciem klawiatury numerycznej kod znajdujący się na Kuponie konkursowym i podadzą wymagane dane umożliwiające uczestnictwo w Konkursie, tj. numer telefonu

3 komórkowego, imię, nazwisko, kod pocztowy, kwotę z paragonu oraz opcjonalnie adres Samodzielnie rozwiążą zadanie konkursowe, o którym mowa w pkt III. 2 poniżej, zwane dalej Zadaniem konkursowym. 11. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami Organizatora, właścicielami i pracownikami sklepów na terenie Galerii Leszno, pracownikami Galerii Leszno, pracownikami firm obsługujących, związanych umowami z Galerii Leszno (firma sprzątająca, ochrona budynku) oraz członkowie rodzin tych osób. 12. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby, które zostały wykluczone z jakiejkolwiek Loterii lub Konkursu prowadzonego uprzednio przez Organizatora (SDG sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu) w związku z naruszeniem przez te osoby Regulaminu danego Konkursu lub Loterii bądź powszechnie obowiązujących przepisów. 13. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 14. Zgłoszenie do Konkursu jest kompletne i poprawne, jeśli umożliwia ustalenie danych osobowych Uczestnika (w tym imienia, nazwiska, numeru kuponu oraz kodu pocztowego) i numeru telefonu komórkowego o formacie +48 XXXXXXXXX. 15. Uczestnik Konkursu może zarejestrować się na platformie zgłoszeniowej przy użyciu jednego numeru telefonu komórkowego. 16. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu większą liczbę Kuponów konkursowych, jeżeli wejdzie w posiadanie większej liczby Kuponów zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 17. Każdy dodatkowy zarejestrowany przez Uczestnika Kupon konkursowy daje kolejną możliwość rozwiązania Zadania konkursowego oraz szansę na poprawienie wcześniej uzyskanego wyniku. 18. Każdy Uczestnik Konkursu przed przystąpieniem do rejestracji na platformie zgłoszeniowej jest zobowiązany do opieczętowania na stoisku konkursowym paragonów fiskalnych lub faktur VAT, na podstawie których otrzymał Kupon konkursowy. 19. W Konkursie biorą udział wyłącznie oryginalne, czytelne i nieuszkodzone Kupony konkursowe. Wzór Kuponu konkursowego stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 20. W przypadku ewentualnych trudności z zeskanowaniem kodu znajdującego się na Kuponie konkursowym, Uczestnik może dokonać wymiany Kuponu konkursowego na inny na stoisku konkursowym w Galerii Leszno. Sytuacja taka poddana zostanie weryfikacji poprawności wprowadzenia kodu i zostanie protokolarnie opisana. 21. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa w składzie: przedstawiciel Organizatora Konkursu oraz przedstawiciel Galerii Leszno. 22. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo kontroli uczciwości udziału w Konkursie. 23. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że uczestnik dopuścił się naruszenia Regulaminu Konkursu lub przepisów powszechnie obowiązujących, Komisja dokona wykluczenia Uczestnika z Konkursu. Uczestnik raz wykluczony z Konkursu, nie może ponownie wziąć w nim udziału.

4 24. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wszystkich dowodów zakupu, o których mowa w pkt II.3 na podstawie których zostały wydane Kupony konkursowe w każdym czasie w trakcie trwania Konkursu oraz do dwóch tygodni po jego zakończeniu. 25. W przypadku nie okazania wszystkich dowodów zakupu oraz Kuponów konkursowych zarejestrowanych w Konkursie przez Uczestnika, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z dalszego udziału w Konkursie, jak również, w przypadku wygranej, nie przyznać nagrody. III Zasady Konkursu 1. W Konkursie biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy spełniają warunki określone w punkcie II powyżej. 2. Rozwiązanie Zadania konkursowego po uprzednim zalogowaniu się i zeskanowaniu Kuponu konkursowego na standzie multimedialnym, polega na odkryciu jak największej liczby par takich samych obrazków znajdujących się na planszy w czasie jednej minuty wykonując przy tym jak najmniej ruchów. 3. Na wynik zadania konkursowego składają się: liczba odkrytych par oraz liczba wykonanych ruchów w czasie jednej minuty. 4. W przypadku gdy dwóch lub więcej uczestników uzyska taki sam wynik (jednakowa liczba odkrytych par oraz jednakowa liczba ruchów) wyższe miejsce na liście rankingowej zajmie osoba, która uzyskała wynik w krótszym czasie. 5. W przypadku gdy dwóch lub więcej uczestników uzyska taki sam wynik (jednakowa liczba odkrytych par oraz jednakowa liczba ruchów w identycznym czasie) wyższe miejsce na liście rankingowej zajmie osoba, która jako pierwsza rozpoczęła rozwiązywanie zadania konkursowego, którego efektem było uzyskanie rozważanego wyniku. 6. Po prawidłowym rozwiązaniu przez Uczestnika Zadania konkursowego, na ekranie standu multimedialnego wyświetli się komunikat o zakończonej grze oraz zostanie podany czas rozwiązania zadania konkursowego. 7. Wynik rozwiązania Zadania konkursowego przez Uczestnika jest rejestrowany przez system informatyczny. Następnie tworzona jest lista Uczestników, którzy prawidłowo rozwiązali Zadanie konkursowe z podaniem wyniku jego rozwiązania, poczynając od Uczestnika z najlepszym wynikiem. 8. Zadanie konkursowe może być rozwiązywane tylko i wyłącznie przez osoby, które są zarejestrowane na standzie multimedialnym. 9. Zadanie konkursowe winno być rozwiązywane samodzielnie. Komisja Konkursowa może zdyskwalifikować z listy rankingowej, oraz wykluczyć z Konkursu osobę, co do której pojawią się uzasadnione przypuszczenia, iż nie rozwiązuje zadania konkursowego samodzielnie lub przy jakiejkolwiek pomocy osób trzecich lub sprzętu. Uczestnik raz wykluczony z Konkursu, nie może ponownie wziąć w nim udziału.

5 IV Nagrody Konkursowe i warunki ich odbioru 1. W konkursie przewiduje się następujące typy wygranych: Karty przedpłacone o wartości 150zł, 100zł 50zł. 2. W celu odebrania nagrody, Klient musi posiadać przy sobie oryginały dowodów zakupu (paragony lub faktury VAT za dokonane zakupy zgodnie z pkt. II.1). 3. Przekazanie nagrody odbędzie się niezwłocznie po weryfikacji Kuponu konkursowego, paragonów lub faktur VAT na zakup towaru, a w szczególności imienia, nazwiska Uczestnika (na podstawie dokumentu tożsamości) i wypełnieniu protokołu przekazania nagrody. 4. Nagrodzony Uczestnik nie jest uprawniony do żądania ekwiwalentu pieniężnego nagrody lub zamiany na inną nagrodę. 5. Laureaci pod rygorem utraty prawa do nagrody nie mogą dokonać zwrotu towarów zakupionych na podstawie dowodów zakupu, w stosunku do których został wydany Kupon konkursowy stanowiący podstawę zarejestrowania i wygrania w/w nagród. 6. Jeden Uczestnik może wygrać jedną nagrodę dnia w ciągu całego konkursu. 7. Laureaci nagród dnia zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Karty Przedpłaconej dołączonego do wygranej. 8. Nagrody będą do odebrania w administracji Galerii Leszno od poniedziałku do piątku w godz :00 lub na stoisku konkursowym w soboty i niedziele w godz. 12:00-20:00 do dnia Po zakończeniu konkuru uczestnik może w ciągu 5 dni tj. do dnia odebrać nagrodę w administracji Galerii Leszno. 9. W przypadku nieodebrania nagrody przez Laureata konkursu, nagroda przechodzi na własność Organizatora. 10.Warunkiem wydania nagrody Laureatowi jest podpisanie przez Laureata oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu Konkursu. V Zasady typowania Laureatów Konkursu NAGRODY DNIA 1. Nagrody dnia w konkursie przeznaczone są dla uczestników, którzy uzyskają najlepszy wynik rozwiązania zadania konkursowego w tzw. rankingach dnia, które będą generowane począwszy od dnia r. do dnia r. 2. W poszczególnych rankingach dnia będą do wygrania karty przedpłacone o wartościach 150zł za miejsca 1-3, karty przedpłacone o wartościach 100zł na miejsca 4-7, karty przedpłacone o wartościach 50zł za miejsca Rankingi dnia będą generowane w następujący sposób na zakończenie dnia konkursowego z bazy zgłoszeń komputer wygeneruje listę rankingową osób, które wzięły udział w konkursie w ciągu danego dnia konkursowego. Lista rankingowa tworzona jest począwszy od osoby, która uzyskała najlepszy wynik rozwiązania zadania konkursowego. W przypadku, gdy dwóch lub więcej uczestników uzyska identyczny wynik rozwiązania zadania konkursowego wyższą pozycję na liście rankingowej uzyska uczestnik, który jako pierwszy rozpoczął grę. 4. O wygraniu nagrody dnia uczestnicy zostaną powiadomieni wiadomością SMS wysłaną na numer telefonu komórkowego podany podczas rejestracji

6 w konkursie na standzie multimedialnym w następny dzień roboczy w trakcie trwania konkursu z wyłączeniem laureatów z dnia Laureaci z tego dnia otrzymają wiadomość SMS w dniu Organizator konkursu może zażądać od Laureata okazania wszystkich dowodów zakupu na podstawie których otrzymał wszystkie zarejestrowane w systemie kupony konkursowe. Brak któregokolwiek z paragonów lub kuponu konkursowego może wykluczyć Laureata z listy zwycięzców. VI Reklamacje 1. Wszelkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia do przebiegu Konkursu można składać wyłącznie pisemnie listem poleconym przesłanym na adres Organizatora w terminie do dnia roku (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje dostarczone do Organizatora po tym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni (słownie: siedmiu dni) od dnia ich doręczenia. Odpowiedzi zostaną wysłane pocztą na adres wskazany przez składającego reklamację. VII Dostępność Regulaminu i ogólnych zasad Konkursu 1. Regulamin dostępny jest na stoisku konkursowym w czasie trwania konkursu oraz w siedzibie organizatora konkursu. 2. Wyciąg z Regulaminu umieszczony jest na Kuponach konkursowych. 3. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje treść Regulaminu i poddaje się jego postanowieniom. VIII Postanowienia końcowe 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób trzecich, niezwiązanych z organizacją Konkursu. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w związku z mogącymi powstać sporami dotyczącymi własności zarejestrowanych przez Uczestników Kuponów. 3. Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sądy powszechne. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Konkursu z ważnych przyczyn, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

7 Załącznik nr 1:

8 Załącznik nr 2 Lista sklepów: CINEMA 3D PRAKTIKER EMPIK CARRY ORSAY CASU STRADIVARIUS KORNECKI OBUWIE OODJI MARJO ZIAJA ROSSMANN RYŁKO OBUWIE H&M GATTA APART PLUS GSM TELEMAX T-MOBILE NEW YORKER PATI RESERVED TUI KOLPORTER ORANGE THE TRADITIONAL TEA PLAY COCCODRILLO YES DOUGLAS PRALNIA PANDA C&A INTERMARCHE MEDIA EXPERT KRZYŚ CAFE CLUB TATUUM CENTRUM NC+ VOBIS GINO ROSSI VISION OPTYK

9 Cukiernia SOWA Sinsay EASTANBUL-OLIVETO MCDONALD'S KFC HOUSE SOLAR MARLEN GRYCAN KEKO SPORTING CCC J&R GIACOMO CONTI MOHITO HOME & YOU SMYK WOJAS TOP SECRET SZEWCZYK OBUWIE BOBOQ 3 NAJ ESOTIQ DEICHMANN FASHIONELA TAKKO CROPP TOWN ELEGANT SFINKS KINDERMAGNET FITNESS KLUB SPORTING SPORTING SCOTFREE MOODO UNIA LESZNO 4F LEE WRANGLER CENTRO CUBUS BERGHOFF

10 Załącznik nr 3 Oświadczenie Laureata Niniejszym oświadczam, iż uczestnicząc w Konkursie pt. Zrób zakupy i wygrywaj (dalej jako Konkurs ) prowadzonym przez Organizatora SDG sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Libelta 29/5, Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: , działałem/-am w zgodzie z postanowieniami Regulaminu ww. Konkursu oraz przepisami powszechnie obowiązującymi. W szczególności potwierdzam, iż złożone przez mnie w toku procedury rejestracyjnej oświadczenia są zgodne z prawdą, a zadanie konkursowe zostało przeze mnie wykonane samodzielnie i w imieniu własnym bez jakiejkolwiek pomocy osób trzecich lub sprzętu. Jednocześnie, w przypadku, gdyby niniejsze oświadczenie okazało się nieprawdziwe, zobowiązuję się do zapłaty na rzecz Organizatora Konkursu kary umownej w wysokości odpowiadającej dwukrotności uzyskanej przez mnie nagrody. Jestem również świadomy/-a, że w sytuacji, o której mowa powyżej Organizator może dochodzić ode mnie odszkodowania w wysokości przekraczającej wartość zastrzeżonej kary umownej.

I Założenia konkursu. II Rejestracja w Konkursie warunki udziału

I Założenia konkursu. II Rejestracja w Konkursie warunki udziału I Założenia konkursu 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Kupuj i Wygrywaj w Centrum Handlowym Plac Unii City Shopping, w dalszej części Regulaminu zwanego Konkursem. 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Zimowa loteria w Centrach Handlowych M1

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Zimowa loteria w Centrach Handlowych M1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Zimowa loteria w Centrach Handlowych M1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa loterii promocyjnej. Loteria promocyjna (zwana dalej Loterią) jest prowadzona pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą Wybieram więcej ( Akcja Promocyjna

Bardziej szczegółowo

Kiosk: komputery wyposażone w ekrany dotykowe, na których toczyć będzie się gra polegająca na odgadnięciu właściwych wykonawców utworów muzycznych.

Kiosk: komputery wyposażone w ekrany dotykowe, na których toczyć będzie się gra polegająca na odgadnięciu właściwych wykonawców utworów muzycznych. DEFINICJE Regulamin: oznacza niniejszy regulamin, który definiuje wszystkie warunki i zasady udziału Uczestników w Akcji Promocyjnej pod nazwą Radosne Zakupy, w szczególności zasady wydawania Kart oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Kolorowa loteria (dalej: Loteria ) jest CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. pod nazwą,,licytacja. w Centrum handlowym Galardia w Starachowicach

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. pod nazwą,,licytacja. w Centrum handlowym Galardia w Starachowicach REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ pod nazwą,,licytacja w Centrum handlowym Galardia w Starachowicach 1. Postanowienia ogólne regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej (zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o.

Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o. Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa niniejszej loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią, brzmi 10

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin)

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej lodówek marki Whirlpool Supreme

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS Rodzinne Walentynki

Regulamin Konkursu SMS Rodzinne Walentynki Regulamin Konkursu SMS Rodzinne Walentynki 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu SMS pod nazwą Rodzinne Walentynki ( Konkurs ) jest firma GTC Galeria CTWA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz

REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz I. Organizator Konkursu 1. Konkurs Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz, zwany dalej Konkursem organizowany jest przez BRE Bank SA

Bardziej szczegółowo

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i Regulamin Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs dla uczestników Programu SERVICE PRO. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DRZEWO KORZYŚCI

REGULAMIN KONKURSU DRZEWO KORZYŚCI REGULAMIN KONKURSU DRZEWO KORZYŚCI 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą DRZEWO KORZYŚCI (dalej jako: Konkurs).

Bardziej szczegółowo