REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY"

Transkrypt

1 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Zwariowany powrót do szkoły ; 2. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem Promocji jest Agencja PP1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Morszyńskiej 5/5; Warszawa; 3. Miejsce Promocji - Promocja odbędzie się w Centrum Handlowym Galeria Kazimierz w Krakowie, przy ul. Podgórskiej 34, Kraków; 4. Okres Promocji - Promocja rozpoczyna się w dniu 24 sierpnia 2015 r. a kończy w dniu 28 sierpnia 2015 r., okres ten obejmuje Okres Sprzedaży Promocyjnej (zgodnie z definicją w 2 lit. b poniżej), wydanie Nagród Promocyjnych (zgodnie z definicją w pkt 2 lit. e poniżej). 2 Definicje 1. Promocja - publiczna konsumencka sprzedaż premiowana odbywająca się w Centrum Handlowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; 2. Okres Sprzedaży Promocyjnej okres, w którym prowadzona jest sprzedaż w Centrum Handlowym związana z prowadzoną Promocją, trwający w dnia 24 do 28 sierpnia 2015 r. w godzinach otwarcia Galerii Kazimierz 3. Centrum Handlowe centrum handlowo usługowe Galeria Kazimierz w Krakowie przy ul. Podgórskiej 34, Kraków. Godziny otwarcia Centrum Handlowego: w dni powszednie i soboty od 10:00 do 22:00, w niedziele od 10:00 do 20:00; 4. Zakup Promocyjny zakup dowolnych towarów lub usług udokumentowany nie więcej niż 2 (dwoma) dowodami zakupu, tj. paragonami lub fakturami, dokonany w sklepach lub punktach usługowych Centrum Handlowego (za wyjątkiem zakupów dokonanych w supermarkecie Alma, zakupu alkoholi, papierosów, leków, bonów i kart podarunkowych oraz usług kantoru wymiany walut, City Banku Handlowego oraz Amplico), o łącznej wartości co najmniej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) brutto, dokonany w Okresie Sprzedaży Promocyjnej; 5. Nagrody Promocyjne nagrody wydawane przez hostessę co godzinę podczas trwania Happy Hours: 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 w dniach sierpnia lub do wyczerpania limitu w Okresie Sprzedaży Promocyjnej, uczestnikom, którzy zgłoszą się w Puncie Obsługi Promocji i przedstawią dowód dokonania Zakupu Promocyjnego; Liczba Nagród Promocyjnych przeznaczonych do wydania wynosi 510 (słownie: pięćset dziesięć nagród);

2 6. Happy Hours okres promocyjny podczas, którego wydawane są nagrody. Happy Hours odbywają się każdego dnia trwania promocji, co godzinę, w następujących blokach : 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20: Punkt Obsługi Promocji -oznaczone miejsce w Centrum Handlowym, w którym hostessa będzie obsługiwać Uczestników Promocji zgodnie z niniejszym Regulaminem; 8. Nagroda lub Nagrody nagroda lub nagrody, o których mowa w 5 Regulaminu; 9. Uczestnik Promocji lub Uczestnicy Promocji osoba lub osoby spełniające kryteria, o których mowa w 3 Regulaminu, które biorą udział w Promocji; 10. Regulamin lub Regulamin Promocji niniejszy regulamin; 3 Uczestnicy Promocji 1. W Promocji może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art Kodeksu cywilnego mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 2. W Promocji nie mogą brać udziału osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które chciałyby przystąpić do Promocji w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej; dodatkowo w Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy ani osoby zaangażowane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło przez następujące podmioty: a. najemców punktów handlowych i usługowych na terenie Centrum Handlowego; b. podmioty bezpośrednio związane z obsługą Centrum Handlowego, w tym agencja ochrony, firma sprzątająca, firma świadcząca usługi utrzymania technicznego i inne; c. CBRE Sp. z o.o. d. Organizatora Promocji; e. inne podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Promocji; 3. W Promocji nie mogą brać udziału członkowie rodziny oraz osoby pozostające w stałym pożyciu z pracownikami lub osobami zaangażowanymi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło przez podmioty wymienione w 3 b i) - v) powyżej. Przez członków rodziny, o których mowa zdaniu poprzedzającym, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 4 Zasady Promocji 1. W celu wzięcia udziału w Promocji każdy Uczestnik Promocji powinien:

3 a. Zapoznać się z niniejszym Regulaminem; b. W Okresie Sprzedaży Promocyjnej dokonać co najmniej jednego Zakupu Promocyjnego; c. Zachować oryginał dowodu Zakupu Promocyjnego (paragon) i przedstawić go w Punkcie Obsługi Promocji w Okresie Sprzedaży Promocyjnej; d. W Okresie Sprzedaży Promocyjnej w Punkcie Obsługi Promocji, odebrać Nagrodę Promocyjną za Zakup Promocyjny w czasie trwania Happy Hours; 2. Każdemu z Uczestników Promocji, który zgłosi się do Punktu Obsługi Promocji w czasie trwania Happy Hours i przedstawi paragon lub fakturę VAT potwierdzającą dokonanie Zakupu Promocyjnego w Okresie Sprzedaży Promocyjnej, hostessa wręczy Nagrodę Promocyjną; dowód Zakupu Promocyjnego, na podstawie którego wydawana będzie Nagroda Promocyjna, będzie sprawdzony, czy rzeczywiście stanowi potwierdzenie dokonania Zakupu Promocyjnego zgodnie z definicją w 1 lit. d) powyżej i dodatkowo parafowany przez hostessę w Punkcie Obsługi Promocji w celu uniemożliwienia jego ponownego wykorzystania w Promocji; 3. Paragony zgłoszone w promocji nie mogą być wykorzystywane w celu ponownej rejestracji; 4. Jedna osoba jednorazowo ma prawo do odebrania tylko jednej Nagrody z danego progu na podstawie maksymalnie dwóch dowodów zakupu; 5. Uczestnik może brać udział w promocji maksymalnie 3 razy, z zastrzeżeniem, iż w czasie każdego bloku Happy Hours może odebrać wyłącznie jedną nagrodę, o ile każdorazowo spełni warunki regulaminu; 6. Kolejność odbioru Nagród jest zgodna z kolejnością zgłoszeń z paragonami w Punkcie Obsługi Promocji; 7. Każdego dnia trwania promocji rozdanych zostanie łącznie 102 (sto dwie) nagrody, z zastrzeżeniem iż w czasie każdego bloku Happy Hours rozdanych zostanie: 10 tablic edukacyjnych, 5 piórników, 2 plecaki. 8. Nie wykorzystane nagrody z puli przeznaczonej na dany blok Happy Hours przechodzą na kolejny blok. 9. Niewykorzystane nagrody z puli dziennej przechodzą na kolejny dzień trwania promocji. 10. Uczestnik otrzymuje Nagrodę z puli, do której zakwalifikowały się jego dowody zakupu; 11. Uczestnik nie może wybrać Nagrody z innej puli nagród; 12. W przypadku wcześniejszego wyczerpania Nagród, Organizator zastrzega prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji;

4 1. Nagrodami w Promocji są: 5 Nagrody a. 300 x Tablica edukacyjna ; b. 150 x Piórnik; c. 60 x Plecak. 2. O wyborze Nagród decyduje wartość Zakupu Promocyjnego: a. Próg I - wartość Zakupu Promocyjnego od 50 zł do 99,99 zł brutto Tablica edukacyjna; b. Próg II - wartość Zakupu Promocyjnego od 100 zł do 149,99 zł brutto Piórnik; c. Próg III - wartość Zakupu Promocyjnego powyżej 150 zł brutto Plecak. 3. Nagrody wydawane są podczas trwania Happy Hours tzn. co godzinę w następujących blokach: 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20: Podczas jednego bloku Happy Hours wydanych zostanie: 10 tablic edukacyjnych, 5 piórników, 2 plecaki. 5. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego zamiast Nagrody, ani do przeniesienia uprawnienia do odebrania Nagrody na osoby trzecie; 6. Nagrody w Promocji nie podlegają wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne Nagrody rzeczowe; 7. Nie ma możliwości zakupu Nagród; 8. Jeden Uczestnik może w ramach niniejszej Promocji otrzymać maksymalnie trzy nagrody po jednej nagrodzie z danej puli, przy spełnieniu wszystkich warunków Regulaminu i z zastrzeżeniem wyczerpania puli Nagród; 9. Kwota na paragonie, stanowiąca wielokrotność kwoty wymaganej, nie upoważnia do odbioru więcej niż jednej Nagrody, np. paragon na 1000 zł upoważnia do odbioru tylko jednej Nagrody. 10. Regulamin promocji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w art. 13 ust. 2 ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych. 11. Dane osobowe uczestników promocji będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

5 12. Wartość Nagród zawiązanych ze sprzedaż premiową jednorazowo nie przekracza 760 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych) brutto i zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest wolna od podatku dochodowego; 6 Zasady postępowania reklamacyjnego 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty wydania ostatniej Nagrody, tj. najpóźniej w terminie do dnia 8 września 2015 r. 2. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data jej złożenia w biurze Organizatora z zastrzeżeniem lit. e poniżej; a. Reklamację należy przesłać w formie pisemnej na adres Organizatora Promocji: Agencja PP1 Sp. z o.o. Sp. k. ul. Morszyńska 5/5; Warszawa. Każda reklamacja powinna zawierać następujące dane Uczestnika Promocji: i. imię i nazwisko, adres zameldowania oraz numer telefonu kontaktowego Uczestnika, ii. powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego; 3. Reklamacje rozpatruje Organizator. 4. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej; 5. Postępowanie reklamacyjne trwa 3 (trzy) dni robocze. Wszelkie postępowania reklamacyjne zakończą się najpóźniej w dniu 11 września 2015 r. 6. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane Uczestnikowi Promocji pocztą (listem poleconym). O zachowaniu trzydniowego terminu decyduje data nadania przesyłki przez Organizatora (data stempla pocztowego); 7. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne a fakt złożenia bądź niezłożenia reklamacji nie ma wpływu na prawo Uczestnika Promocji do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 7 Postanowienia końcowe 1. Organizator Promocji ma prawo odmówić przyznania Nagrody Uczestnikowi Promocji w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem (w tym fałszowania dowodów Zakupów Promocyjnych, dokonywania fikcyjnych Zakupów Promocyjnych, dokonywania częstych zwrotów zakupionych produktów) po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń;

6 2. Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna będzie w Okresie Promocji, tj. od dnia 24 sierpnia do dnia 28 sierpnia 2015 roku w Punkcie Obsługi Promocji; 3. Przez przystąpienie do Promocji Uczestnik Promocji akceptuje w całości zasady Promocji zawarte w niniejszym Regulaminie; 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny, według właściwości ogólnej wynikającej z przepisów postępowania cywilnego; 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw; 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie wraz z rozpoczęciem Okresu Promocji; 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO. Postanowienia ogólne. a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno,

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO. Postanowienia ogólne. a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno, REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO 1 Postanowienia ogólne a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno, b. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą Wybieram więcej ( Akcja Promocyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE Postanowienia ogólne 1. Nazwa loterii Loteria będzie prowadzona pod nazwą WYGRANE ZAPA(R)KOWANE. 2. Nazwa organizatora loterii Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos Wydany w dniu 01.07.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Cisza zyskuje rozgłos (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

1.2. Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2, 02 678 Warszawa.

1.2. Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2, 02 678 Warszawa. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ GRAJ W KULKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1. Organizatorem Promocji Graj w kulki (dalej: Promocja) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Carrefour Zielone Wzgórze Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Carrefour Zielone Wzgórze Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Carrefour Zielone Wzgórze Postanowienia ogólne 1. Nazwa loterii - Loteria będzie prowadzona pod nazwą "Loteria Carrefour Zielone Wzgórze. 2. Nazwa Organizatora

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU Wydany w dniu 15.06.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Kuchnia nabiera smaku (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin)

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej lodówek marki Whirlpool Supreme

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Jesienne upominki w Centrum Handlowym Europa Centralna w Gliwicach (dalej jako: Regulamin )

Regulamin Akcji Promocyjnej Jesienne upominki w Centrum Handlowym Europa Centralna w Gliwicach (dalej jako: Regulamin ) Regulamin Akcji Promocyjnej Jesienne upominki w Centrum Handlowym Europa Centralna w Gliwicach (dalej jako: Regulamin ) Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Kolorowa loteria (dalej: Loteria ) jest CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski -

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Coffee Club

Regulamin programu lojalnościowego Coffee Club Regulamin programu lojalnościowego Coffee Club 1 Definicje Określenie użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Program program lojalnościowy dla klientów punktów gastronomicznych, należących do sieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ My Little Pony Chodząca Pinkie Pie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje 1. Loteria Loteria promocyjna pod nazwą My Little Pony - Chodząca Pinkie Pie, opisana niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej Promocja Lubella 2014, zwanej dalej Loterią, jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają "

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ Prezenty czekają REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają " 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą "Prezenty czekają!"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1.1. Organizatorem Loterii, jest spółka Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 33, kod poczt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KUP I WYGRAJ (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Kup i wygraj zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. REGULAMIN PROMOCJI KUBEK MIEJSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kubek miejski (dalej: Promocja ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. pod nazwą Otwórz Konto Inteligo odbierz prezent. Preambuła Definicje

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. pod nazwą Otwórz Konto Inteligo odbierz prezent. Preambuła Definicje REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ pod nazwą Otwórz Konto Inteligo odbierz prezent Preambuła Definicje Na potrzeby niniejszego Regulaminu zwrotom i pojęciom wskazanym poniżej przyznaje się następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana 1. [Nazwa loterii] Loteria jest prowadzona pod nazwą Urodzinowa Loteria Lewiatana. 2. [Nazwa organizatora loterii] Smolar

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Luksją I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Wygraj z Luksją, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

WARUNKI UCZESTNICTWA ZASADY PROWADZENIA KONKURSU REGULAMIN KONKURSU JESIENNE PRZEBUDZENIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Organizatorem konkursu jest BOIG Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Marketing Sp. k. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo