Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł"

Transkrypt

1 Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł I. Założenia Promocji 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest spółka Piotr i Paweł" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-413), ul. Tatrzańska 1/5, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadająca kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł, kapitał wpłacony w wysokości ,00 zł, numer REGON: oraz NIP zwana dalej "Organizatorem". 2. Akcja promocyjna, zwana dalej "Promocją", skierowana jest do klientów supermarketów Piotr i Paweł na terenie całego kraju. 3. Promocja będzie prowadzona w sklepach określonych w ust. 2, otwartych dla klientów w czasie trwania Promocji, z wyłączeniem zakupów dokonywanych w sklepach internetowych Piotr i Paweł 4. Wydawanie plastikowych (fizycznych) kart rabatowych, które upoważniają do skorzystania z Promocji w sposób wskazany w pkt. III Regulaminu (zwanych dalej Plastikowymi Kartami Rabatowymi ) rozpoczęło się w październiku Wydawanie elektronicznych (wirtualnych) kart rabatowych, które upoważniają do skorzystania z Promocji w sposób wskazany w pkt. III Regulaminu (zwanych dalej Elektronicznymi Kartami Rabatowymi ) możliwe jest od 1 sierpnia 2013 poprzez aplikację mobilną Piotr i Paweł. 6. Formularze zgłoszeniowe Plastikowej Karty Rabatowej, zwane dalej "Formularzami papierowymi" dostępne będą w kasach i w punktach informacyjnych sklepów Piotr i Paweł 7.Formularze zgłoszeniowe Elektronicznej Karty rabatowej zwane dalej Formularzami cyfrowymi dostępne będą jedynie poprzez aplikację mobilną Piotr i Paweł II. Warunki udziału w Promocji 1. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest posiadanie Plastikowej Karty Rabatowej lub posiadanie Elektronicznej Karty Rabatowej lub posiadanie Plastikowej Karty Rabatowej oraz jej odpowiednika w postaci Elektronicznej Karty Rabatowej 2. Warunkiem otrzymania plastikowej Karty Rabatowej jest: dokonanie w sklepach wskazanych w pkt. I ust. 2 Regulaminu, jednorazowego zakupu (udokumentowanego jednym paragonem) za kwotę co najmniej 150 (sto pięćdziesiąt) PLN przy zastosowaniu jednej z następujących form płatności: gotówka, karta płatnicza, bon towarowy Piotr i Paweł, Sodexho Pass itp. oraz wypełnienie Formularza, 2.1 Paragony zakupowe z różnych kas nie sumują się.

2 2.2. Klient, który spełni wymagania określone w pkt II ust.1. otrzyma na żądanie w kasie lub w Punkcie Informacyjnym Formularz do wypełnienia. Wzór Formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Warunkiem otrzymania Plastikowej Karty Rabatowej jest: spełnienie warunków określonych w pkt II ust. 1 oraz okazanie w Punkcie Informacyjnym paragonu dokumentującego dokonanie zakupu w celu jego ostemplowania wraz z załączonym oryginalnym, nieuszkodzonym, prawidłowo i kompletnie wypełnionym Formularzem Podstawą wzięcia udziału w Promocji i otrzymania Plastikowej Karty Rabatowej są wyłącznie paragony wystawione i przedstawione w sklepie w Punkcie Informacyjnym od października W Promocji mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych Wypełniając Formularz papierowy, uczestnik Promocji wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w celu realizacji niniejszej Promocji oraz dla potrzeb marketingowych Organizatora i podmiotów wchodzących w skład sieci handlowej Piotr i Paweł, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator niniejszej Promocji. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wglądu do danych oraz prawo ich poprawiania. 3.Warunkiem otrzymania Elektronicznej Karty Rabatowej jest: 3.1 Uzupełnienie formularza elektronicznego dostępnego poprzez aplikacje mobilną Piotr i Paweł i potwierdzenie poprawności wprowadzonych danych osobowych w formularzu, poprzez aktywację linku uwierzytelniającego przesyłanego na adres podany w formularzu rejestracyjnym. 3.2 zduplikowanie Plastikowej Karty Rabatowej jej odpowiednikiem w postaci Elektronicznej karty rabatowej - Możliwe jest to poprzez zeskanowanie kodu kreskowego posiadanej już Plastikowej Karty Rabatowej, oraz akceptację lub uzupełnienie brakujących danych osobowych w zwróconym przez system formularzu karty rabatowej 3.3. Wypełniając Formularz elektroniczny, uczestnik Promocji wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w celu realizacji niniejszej Promocji oraz dla potrzeb marketingowych Organizatora i podmiotów wchodzących w skład sieci handlowej Piotr i Paweł zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator niniejszej Promocji. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wglądu do danych oraz prawo ich poprawiania. III Karta Rabatowa i warunki jej odbioru 1. Posiadacze Plastikowej Karty Rabatowej oraz Elektronicznej Karty Rabatowej są upoważnieni do otrzymania:

3 a. 3% rabatu przy jednorazowym zakupie (1 paragon) za kwotę od 50 zł (pięćdziesiąt złotych) do 149,99 zł (sto czterdzieści dziewięć zł 99 groszy), przy zastosowaniu jednej z następujących form płatności: gotówka, karta płatnicza lub bony Piotr i Paweł, Sodexho Pass itp., b. 4% rabatu przy jednorazowym zakupie (1 paragon) za kwotę od 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) do 299,99 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99 groszy), przy zastosowaniu jednej z następujących form płatności: gotówka, karta płatnicza lub bony Piotr i Paweł, Sodexho Pass, itp., c. 5% rabatu przy jednorazowym zakupie (1 paragon) za kwotę od 300 zł (trzysta złotych złotych), przy zastosowaniu jednej z następujących form płatności: gotówka, karta płatnicza lub bony Piotr i Paweł, Sodexho Pass, itp.: - we wszystkich Supermarketach "Piotr i Paweł" na terenie całego kraju 2. Przy realizacji zamówienia w ramach sklepu internetowego na stronie rabaty wynikające z posiadanych przez Klienta kart rabatowych Piotr i Paweł, nie są udzielane. 3. Z rabatów wynikających z posiadanych przez Klienta Kart Rabatowych Piotr i Paweł wyłączone są rabaty na wyroby tytoniowe, doładowania na telefony oraz bilety komunikacji miejskiej. 4. Liczba Kart Rabatowych wydawanych w Promocji nie jest limitowana. 5. Plastikowe Karty Rabatowe wydawane są w Punktach Informacyjnych poszczególnych sklepów określonych w pkt I ust. 2 niniejszego Regulaminu. Paragon po jego przedłożeniu w Punkcie Informacyjnym zostanie opieczętowany w celu uniemożliwienia jego ponownego użycia w celu otrzymania Karty Rabatowej, a następnie zwrócony klientowi. Z zastrzeżeniem warunków opisanych w II ust. 1 Karta Rabatowa wydawana jest bezpłatnie. Karta Rabatowa posiada kod kreskowy. Karta Rabatowa jest kartą na okaziciela. Karta Rabatowa nie jest kartą kredytową, bankomatową lub płatniczą. 6. Papierowy Formularz zgłoszeniowy to dwustronna kartka A5 służąca do rejestracji następujących danych: - imienia i nazwiska klienta, adresu wraz z kodem pocztowym, - daty urodzin, - telefonu kontaktowego w przypadku wyrażenia zgody klienta na podanie tych danych poprzez zakreślenie odpowiedniego pola na formularzu zgłoszeniowym, - adresu e mail w przypadku wyrażenia zgody klienta na podanie tych danych poprzez zakreślenie odpowiedniego pola na formularzu zgłoszeniowym, - oświadczenia w przedmiocie wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów reklamowych poprzez SMS, e mail-em lub pocztą, - określenia sklepu /pieczątka/, w którym dokonane zostały zakupy, - nr kasy, - nr paragonu i daty jego wystawienia, - kwoty zakupu,

4 -częstotliwości dokonywania zakupów w Piotr i Paweł -ilości osób w gospodarstwie domowym - numeru wydanej Karty Rabatowej, - oświadczenia w przedmiocie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, - daty wydania i potwierdzenia odbioru Karty Rabatowej: własnoręczny podpis klienta, 7.Elektroniczny Formularz zgłoszeniowy: to elektroniczny formularz dostępny poprzez aplikację Mobilną Piotr i Paweł, służący do rejestracji następujących danych: - imienia i nazwiska klienta, adresu wraz z kodem pocztowym, - daty urodzin, - telefonu kontaktowego w przypadku wyrażenia zgody klienta na podanie tych danych poprzez zakreślenie odpowiedniego pola na formularzu zgłoszeniowym, - adresu e mail w przypadku wyrażenia zgody klienta na podanie tych danych poprzez zakreślenie odpowiedniego pola na formularzu zgłoszeniowym, -częstotliwości dokonywania zakupów w Piotr i Paweł -ilości osób w gospodarstwie domowym 8. Plastikowa Karta Rabatowa może zostać odebrana wyłącznie przez klienta (odbiór osobisty), po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Klient otrzymuje Kartę Rabatową wyłącznie w tym sklepie, w którym dokonał zakupu. 9.Elektroniczna karta Rabatowa przydzielana jest automatycznie po spełnieniu warunków koniecznych do wyrobienia Elektronicznej Karty Rabatowej 10. Rabatu przyznanego na podstawie Karty Rabatowej nie łączy się z innymi rabatami udzielanymi w sklepie w okresie obowiązywania Karty Rabatowej. 11. W celu otrzymania rabatu klient zobowiązany jest okazać Plastikową Kartę Rabatową lub Elektroniczną Kartę Rabatową przed rozpoczęciem kasowania. W przypadku Elektronicznej karty rabatowej użytkownik jest zobowiązany okazać na ekranie urządzenia mobilnego Kod kreskowy karty rabatowej wygenerowanej poprzez Aplikację Mobilną Piotr i Paweł. 12. Karty Rabatowe wydawane w ramach niniejszej Promocji są ważne, co oznacza, że upoważniają do otrzymania rabatu, o którym mowa w pkt. III ust. 1 a., b. i c., od dnia jej przekazania klientowi do dnia 31 marca 2014 r. 13. Karty Rabatowe zniszczone lub zgubione nie podlegają wymianie na nowe. IV. Reklamacje.

5 1. Reklamacje można zgłaszać przez cały czas trwania Promocji. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej, przesyłając je listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem Karta Rabatowa REKLAMACJA (decyduje data doręczenia). 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od dnia ich doręczenia. Odpowiedzi zostaną wysłane pocztą w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia Organizatorowi reklamacji. V. Dostępność Regulaminu Karty i ogólnych zasad Promocji. 1. Pełny Regulamin, z zastrzeżeniem ust. 1a niniejszego punktu, dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w sklepach określonych w pkt I ust. 2 niniejszego Regulaminu, a także na stronie internetowej pod adresem 1a. Zmiany Regulaminu, każdorazowo zamieszczane będą, w formie informacji na stronie internetowej pod adresem oraz w sklepach określonych w pkt I ust. 2 niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez posiadaczy Kart Rabatowych przed dokonaniem zmiany. 2. Przystępując do Promocji uczestnik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. VII. Postanowienia końcowe. 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Karty Rabatowej z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności leżących po stronie klientów. 2. W przypadku zwiększenia liczby placówek objętych niniejszym regulaminem akcji promocyjnej, dzień rozpoczęcia akcji rozpoczyna się z dniem otwarcia danej placówki.