Regulamin Konkursu Codziennie we wrześniu rozdajemy tablety! w Centrum Handlowym Brama Pomorza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu Codziennie we wrześniu rozdajemy tablety! w Centrum Handlowym Brama Pomorza"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu Codziennie we wrześniu rozdajemy tablety! w Centrum Handlowym Brama Pomorza I Założenia konkursu: 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Codziennie we wrześniu rozdajemy tablety w Centrum Handlowym Brama Pomorza, w dalszej części Regulaminu zwanego Konkursem. 2. Organizatorem Konkursu jest spółka SDG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Libelta 29/5, Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: , zwana dalej Organizatorem. 3. Zaplecze technologiczne Konkursu zapewnia SDG Sp. z o.o. w Poznaniu. 4. Konkurs skierowany jest do klientów (osób fizycznych) sklepów znajdujących się na terenie Centrum Handlowego Brama Pomorza położonego w Lipienicach (89-620) przy ul. Podmiejskiej 2a. 5. Konkurs prowadzony jest w punktach handlowych, usługowych i gastronomicznych na terenie Brama Pomorza przy ul. Podmiejskiej 2a w Lipienicach, otwartych dla klientów w czasie trwania Konkursu i sprzedających produkty i usługi. Listę punktów handlowych i usługowych biorących udział w konkursie zawiera załącznik numer 2 do niniejszego regulaminu. 6. Czas trwania konkursu: od dnia 1 września 2014r. do dnia 30 września 2014 r. w godzinach otwarcia CH Brama Pomorza. 7. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem. II Rejestracja w Konkursie warunki udziału 1. Do udziału w Konkursie uprawnia posiadanie Kuponu z kodem kreskowym, zwanego dalej Kuponem konkursowym. 2. Kupony konkursowe dostępne będą u hostessy na stoisku konkursowym zlokalizowanym obok restauracji Efez przy scenie od dnia 1 do 30 września 2014 r. w godzinach otwarcia Centrum Handlowego Brama Pomorza. 3. Warunkiem otrzymania jednego Kuponu konkursowego jest zakupienie dowolnych produktów lub usług w dowolnej placówce handlowej, gastronomicznej lub usługowej wymienionej w załączniku numer 2 znajdującej się na terenie Centrum Handlowego Brama Pomorza (z wyłączeniem wyrobów alkoholowych, doładowań typu pre-paid oraz wyrobów z tytoniu) w okresie od 01 do 30 września 2014r. i uzyskanie dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego albo faktury o wartości brutto co najmniej 20,00 PLN. W przypadku dowodu zakupu w postaci FV imiennej, dane na FV powinny zgadzać się z danymi na okazanym dokumencie tożsamości. 4. Paragon fiskalny lub faktura opiewająca na kwotę stanowiącą wielokrotność kwoty brutto 20,00 PLN stanowi jeden dowód zakupu w

2 rozumieniu Regulaminu i upoważnia do odbioru jednego Kuponu Konkursowego 5. Paragony fiskalne lub faktury opiewające na kwotę niższą niż 20,00 PLN brutto nie upoważniają do odbioru Kuponu konkursowego. 6. W przypadku pojawienia się na paragonie fiskalnym lub fakturze wyrobów wyłączonych z konkursu tj. wyrobów alkoholowych, doładowań typu prepaid oraz wyrobów z tytoniu, łączna wartość paragonu zostanie pomniejszona o wartość tych wyrobów. Jeżeli po odjęciu ww. kwoty łączna kwota za pozostałe produkty będzie wynosiła min. 20 PLN, paragon fiskalny lub faktura VAT zostanie dopuszczona do konkursu. 7. Uczestnikami Konkursu, zwanymi dalej Uczestnikami są pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią następujące warunki: a. Posiadają co najmniej jeden paragon fiskalny albo fakturę spełniające warunki wymienione w pkt 3 powyżej i wejdą w posiadanie co najmniej jednego Kuponu konkursowego, zgodnie z warunkami Regulaminu. b. W terminie od 1 do 30 września 2014r. zarejestrują się w Konkursie poprzez Kiosk multimedialny i zgłoszą swój udział w Konkursie. c. Na ekranie dotykowym zaznaczą następujące pola: i. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu Brama Pomorza. ii. Jestem pełnoletni/pełnoletnia. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. iii. Nie jestem pracownikiem Centrum Handlowego Brama Pomorza, nie jestem pracownikiem sklepu znajdującego się na terenie CH Brama Pomorza ani członkiem rodzin pracowników Bramy Pomorza i pracowników sklepów znajdujących się na terenie ani pracownikiem żadnej z firm świadczących usług na rzecz Centrum Handlowego Brama Pomorza iv. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice S.K.A (dawniej E.F. Progress VIII Sp. z o.o.) ul. Marii Konopnickiej 3 lok. 5A Warszawa na potrzeby Konkursu Idziemy do szkoły w Brama Pomorza. v. (Pole nieobowiązkowe) Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice S.K.A (dawniej E.F. Progress VIII Sp. z o.o.) ul. Marii Konopnickiej 3 lok. 5A Warszawa dla celów marketingowych, informacyjnych oraz promocji i reklamy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo ich poprawiania. vi. (Pole nieobowiązkowe) Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice S.K.A (dawniej E.F. Progress VIII Sp. z o.o.) ul. Marii Konopnickiej 3 lok. 5A Warszawa informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. d. Zeskanują czytnikiem lub wpiszą z użyciem klawiatury numerycznej kod znajdujący się na Kuponie konkursowym i podadzą wymagane

3 dane umożliwiające uczestnictwo w Konkursie, tj. numer telefonu komórkowego, imię, nazwisko, kod pocztowy, kwotę z paragonu, e- mail (opcjonalnie). 8. Rozwiążą zadanie konkursowe, o którym mowa w pkt III. 2 poniżej, zwane dalej Zadaniem konkursowym. 9. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami Organizatora, właścicielami i pracownikami sklepów na terenie Brama Pomorza, pracownikami Brama Pomorza, pracownikami firm obsługujących, związanych umowami z Centrum Handlowym Brama Pomorza (firma sprzątająca, ochrona budynku) oraz członkowie rodzin tych osób. 10. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 11. Zgłoszenie do Konkursu jest kompletne i poprawne, jeśli umożliwia ustalenie danych osobowych Uczestnika (w tym imienia, nazwiska, numeru i kwoty z paragonu oraz kodu pocztowego) i numeru telefonu komórkowego o formacie +48 XXXXXXXXX. 12. Uczestnik Konkursu może zarejestrować się na platformie zgłoszeniowej przy użyciu jednego numeru telefonu komórkowego. 13. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu większą liczbę Kuponów konkursowych, jeżeli wejdzie w posiadanie większej liczby Kuponów zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 14. Każdy dodatkowy zarejestrowany Kupon konkursowy przez Uczestnika daje kolejną możliwość rozwiązania zadania konkursowego oraz szansę na poprawienie wcześniej uzyskanego wyniku 15. Każdy uczestnik Konkursu przed przystąpieniem do rejestracji na platformie zgłoszeniowej jest zobowiązany do opieczętowania na stoisku konkursowym paragonu fiskalnego lub faktury VAT na podstawie, którego otrzymał kupon konkursowy. 16. W Konkursie biorą udział wyłącznie oryginalne, czytelne i nieuszkodzone kupony konkursowe. Wzór kuponu konkursowego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 17. W przypadku ewentualnych trudności z zeskanowaniem kodu znajdującego się na kuponie konkursowym Uczestnik może dokonać wymiany kuponu konkursowego na inny na stoisku konkursowym w Brama Pomorza. Sytuacja taka poddana zostanie weryfikacji poprawności wprowadzenia kodu i zostanie protokolarnie opisana. 18. Nad przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa w składzie: przedstawiciel Organizatora Konkursu oraz przedstawiciel Centrum Handlowego Brama Pomorza. 19. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli uczciwości udziału w konkursie. 20. Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli wszystkich paragonów na podstawie których zostały wydane kupony konkursowe w każdym czasie w trakcie trwania konkursu oraz do dwóch tygodni po jego zakończeniu. 21. W przypadku nie okazania wszystkich paragonów oraz kuponów zarejestrowanych w konkursie przez Uczestnika, Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z dalszego udziału w Konkursie jak również, w przypadku wygranej, do nie przyznania nagrody.

4 III Zasady Konkursu 1. W Konkursie biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy spełniają warunki określone w punkcie II powyżej. 2. Rozwiązanie Zadania konkursowego polega na ułożeniu, po uprzednim zalogowaniu się i zeskanowaniu Kuponu konkursowego w Kiosku multimedialnym, obrazu składającego się z 16 (szesnastu) elementów w jak najkrótszym czasie (puzzle) 3. Po ukończeniu gry przez Uczestnika, na ekranie standu multimedialnego wyświetli się komunikat o zakończonej grze oraz zostanie podany czas uzyskany przez Uczestnika 4. Czas rozwiązania zadania konkursowego przez Uczestnika jest rejestrowany przez system informatyczny. 5. W ciągu trwania konkursu jeden uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę dnia. IV Nagrody Konkursowe i warunki ich odbioru 1. W konkursie przewiduje się następujące typy wygranych: a. Nagroda dnia Tablet Samsung Galaxy Tab 3 o wartości 420 zł brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 47 zł. Nagroda pieniężna w wysokości 47 PLN zostanie potrącona przed wydaniem nagrody dnia i przekazana do urzędu skarbowego tytułem należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nagrody. 2. W celu odebrania nagrody Klient musi posiadać oryginał dowodu zakupu (paragon lub fakturę VAT za zakupy dokonane zgodnie z pkt. II.1) 3. Przekazanie nagrody odbędzie się niezwłocznie po weryfikacji kuponu konkursowego, paragonu lub faktury VAT na zakup towaru, a w szczególności imienia, nazwiska (na podstawie dowodu tożsamości). 4. Nagrodzona osoba nie jest uprawniona do żądania ekwiwalentu pieniężnego nagrody lub zamiany na inną nagrodę. 5. Laureaci pod rygorem utraty nagrody nie mogą dokonać zwrotu towarów zakupionych na podstawie paragonu lub FV w stosunku do których został wydany Kupon Konkursowy stanowiący podstawę zarejestrowania i wygrania w/w nagród. 6. W przypadku nie okazania wszystkich paragonów oraz kuponów zarejestrowanych w konkursie przez Uczestnika, Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z dalszego udziału w Konkursie jak również, w przypadku wygranej, do nie przyznania nagrody.

5 V Zasady typowania Laureatów Konkursu NAGRODY DNIA 1. Nagrody dnia w konkursie przeznaczone są dla uczestników, którzy uzyskają najlepszy wynik rozwiązania zadania konkursowego w tzw. rankingach dziennych, które będą generowane począwszy od dnia r. do dnia r. codziennie po zakończeniu każdego dnia konkursowego. 2. W poszczególnych rankingach dziennych będą do wygrania Tablety Samsung Galaxy TAB 3 o wartości 420 zł brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 47 zł. Nagroda pieniężna w wysokości 47 PLN zostanie potrącona przed wydaniem nagrody dnia i przekazana do urzędu skarbowego tytułem należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nagrody 3. Rankingi dzienne będą generowane w następujący sposób codziennie po zakończonym dniu konkursowym z bazy zgłoszeń komputer wygeneruje listę rankingową osób, które wzięły udział w konkursie w przeciągu danego dnia konkursowego. Lista rankingowa tworzona jest począwszy od osoby, która uzyskała najlepszy wynik rozwiązania zadania konkursowego (najlepszy czas). W przypadku, gdy dwóch lub więcej uczestników uzyska identyczny wynik rozwiązania zadania konkursowego wyższą pozycję na liście rankingowej uzyska uczestnik, który jako pierwszy rozpoczął grę. 4. O wygraniu nagrody dziennej uczestnik zostanie powiadomiony wiadomością SMS wysłaną na numer telefonu komórkowego podany podczas rejestracji w konkursie na standzie multimedialnym. 5. Nagrody dzienne wygrane w dniach od piątku do niedzieli będzie można odebrać w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do godziny 16: Organizator konkursu może zażądać od Laureata okazania wszystkich dowodów zakupu na podstawie których otrzymał wszystkie zarejestrowane w systemie kupony konkursowe. Brak któregokolwiek z paragonów lub kuponu konkursowego może wykluczyć Laureata z listy zwycięzców. 7. Nagrody Dnia będą do odebrania u hostessy na stoisku konkursowym w trakcie trwania konkursu w godzinach od 9:00 do 16:00 z wyłączeniem wygranej w ostatnim dniu konkursowym, kiedy to wygrana będzie do odbioru w Biurze Administracji. VI. Reklamacje 1. Wszelkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia do przebiegu Konkursu można składać wyłącznie pisemnie listem poleconym pod adresem Organizatora w terminie do dnia 14 października 2014 roku. Reklamacje dostarczone do Organizatora po tym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia. Odpowiedzi zostaną wysłane pocztą na adres wskazany przez składającego reklamację. 3. Organizator zastrzega sobie prawo rozstrzygania o zasadności wniesionych reklamacji.

6 VII. Dostępność Regulaminu i ogólnych zasad Konkursu 1. Regulamin dostępny jest na stoisku konkursowym oraz w Kioskach multimedialnych w czasie trwania Konkursu. 2. Wyciąg z Regulaminu umieszczony jest na Kuponach konkursowych. 3. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje treść Regulaminu i poddaje się jego postanowieniom. VIII. Postanowienia końcowe: 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób trzecich, niezwiązanych z organizacją Konkursu. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w związku z mogącymi powstać sporami dotyczącymi własności zarejestrowanych przez uczestników Kuponów. 3. Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo sądy powszechne dla siedziby Organizatora. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów w każdym czasie przy czym nie jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie uczestników konkursu. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Konkursu z ważnych przyczyn, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. 6. Laureat może wyrazić zgodę na publikacje zdjęcia jego wizerunku na stronie internetowej i weekendfm.pl oraz w innych środkach masowego przekazu. Załącznik numer 1: wzór Kuponu Konkursowego

7 Załącznik numer 2. Lista najemców biorących udział w konkursie CHOICE CENTRUM CHIŃSKIE Q&Q KIK MEDIA EXPERT CCC MOHITO COOLTURA HONOLULU CARRY BROASTER CHICKEN RESERVED H&M GIACOMO CONTI EXCLUSIVE NIKE HOME&YOU GATTA&TRIUMPH COTTON CLUB FABRYKA FRYZUR HEBE LEVI'S - MUSTANG GINO ROSSI MARTES SPORT MONNARI DIVERSE APART OPTYK TRENDY esmokingworld KOLPORTER PLAY ZIAJA CROPPTOWN HOUSE SINSAY ŚWIAT ZABAWEK PAKO LORENTE SOLAR BIG STAR U DANIELA

8 JANEX Jan Wróblewicz

Regulamin Konkursu Zrób zakupy i wygrywaj

Regulamin Konkursu Zrób zakupy i wygrywaj Regulamin Konkursu Zrób zakupy i wygrywaj I Założenia konkursu 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Zrób zakupy i wygrywaj w Galerii Leszno, w dalszej części Regulaminu zwanego Konkursem. 2.

Bardziej szczegółowo

I Założenia konkursu. II Rejestracja w Konkursie warunki udziału

I Założenia konkursu. II Rejestracja w Konkursie warunki udziału I Założenia konkursu 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Kupuj i Wygrywaj w Centrum Handlowym Plac Unii City Shopping, w dalszej części Regulaminu zwanego Konkursem. 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złap Zająca w Poznań City Center

Regulamin Konkursu Złap Zająca w Poznań City Center Regulamin Konkursu Złap Zająca w Poznań City Center I Założenia konkursu 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Złap Zająca w Centrum Handlowym Poznań City Center, w dalszej części Regulaminu zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos Wydany w dniu 01.07.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Cisza zyskuje rozgłos (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KUP I WYGRAJ (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Kup i wygraj zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Kolorowa loteria (dalej: Loteria ) jest CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski -

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE

REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE, zwanego dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą Wybieram więcej ( Akcja Promocyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE

REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE, zwanego dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Expansja

Bardziej szczegółowo

1.2. Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2, 02 678 Warszawa.

1.2. Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2, 02 678 Warszawa. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ GRAJ W KULKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1. Organizatorem Promocji Graj w kulki (dalej: Promocja) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wygraj rodzinne wakacje! zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Grill&Travel w E.Leclerc zwanego dalej Konkursem jest IQ Marketing (Poland) Sp.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco 1.1. Organizatorem konsumenckiej loterii audioteksowej Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o.

Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o. Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa niniejszej loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią, brzmi 10

Bardziej szczegółowo