REGULAMIN KONKURSU Na Rower z V33 i Leroy Merlin! Leroy Merlin Komorniki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU Na Rower z V33 i Leroy Merlin! Leroy Merlin Komorniki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 1 REGULAMIN KONKURSU Na Rower z V33 i Leroy Merlin! Leroy Merlin Komorniki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Na Rower z V33 i Leroy Merlin!, w dalszej części regulaminu zwanej Konkursem. 2. Organizatorem Konkursu jest V33 Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zakrzewie, przy ul. Przemysłowej 18, w dalszej części Regulaminu zwana Organizatorem. 3. Przez cały okres trwania Konkursu niniejszy Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz w sklepie Leroy Merlin. 4. Konkurs jest prowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Konkurs prowadzony będzie w dniach od 22 października 2013 roku do 24 listopada 2013 roku. 6. Konkurs przeznaczony jest dla Klientów sklepu Leroy Merlin w Komornikach. 7. Poprzez określenie Klient rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną lub prawną posiadającą dowód zakupu dokonanej osobiście transakcji zakupów. Zakupy odnośnie do których nabywca skorzystał z uprawnień konsumenckich w zakresie zwrotu zakupionego towaru, nie będą uwzględniane w toku niniejszego 8. Osoby, które spełniły wskazane w niniejszym Regulaminie warunki udziału w Konkursie i dokonały prawidłowego zgłoszenia do Konkursu, zwane są w niniejszym Regulaminie Uczestnikami. 9. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora i Leroy Merlin POLSKA oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 2. NAGRODY 1. Nagrodą w Konkursie jest jeden rower w danym sklepie Leroy Merlin uczestniczącym w promocji. 2. Wartość nagrody wynosi 750 zł brutto (siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100 brutto.) 3. CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Konkurs trwa od 22 października 2013 roku do 24 listopada 2013 roku w każdy dzień, w którym otwarty dla klientów jest sklep Leroy Merlin w Komornikach. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia trwania 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu, jeżeli w prawie polskim zostaną wprowadzone zmiany zakazujące przeprowadzania konkursów tego rodzaju. W takim przypadku informacja o zmianach zostanie podana do wiadomości w sklepie Leroy Merlin w Komornikach. 4. ZASADY KONKURSU DLA UCZESTNIKÓW 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy: a. W sklepie Leroy Merlin objętym konkursem jednorazowo zakupić dowolne produkty V33, których łączna wartość wyniesie co najmniej 50 zł brutto i zachować oryginalny dowód zakupu (fakturę lub paragon). Oryginalny dowód zakupu należy zachować przez okres 60 dni.

2 2 b. Dokończyć zdanie, znajdujące się na Formularzu Zgłoszeniowym Wycieczki rowerowe to Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy należy wrzucić do urny wystawionej przy produktach V33 w Dziale Farb i Lakierów sklepu Leroy Merlin w Komornikach. 2. Kupony wypełnione nieprawidłowo, nieczytelne lub niekompletne nie będą brały udziału w Konkursie. 3. Zwycięzca Konkursu zostanie poproszony o przedstawienie w ciągu 7 dni oryginału dowodu zakupu w sklepie Leroy Merlin w Komornikach. 4. Dowód zakupu budzący wątpliwość co do jego oryginalności zostaje odrzucony, a Uczestnik, który przedstawił taki dowód traci prawo do nagrody. 5. Brak oryginału dowodu zakupu dyskwalifikuje Zwycięzcę. 6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie, dokonując kolejnych zakupów produktów V33 o jednorazowej minimalnej wartości 50 zł brutto. Jeden dowód zakupu upoważnia do wypełnienia jednego Formularza Zgłoszeniowego. 7. W Konkursie biorą udział tylko Formularze Zgłoszeniowe złożone w urnie wystawionej w sklepie Leroy Merlin w Komornikach. 8. Uczestnik, który wygra w Konkursie nagrodę zostanie poinformowany o wygranej drogą telefoniczną na wskazany na Formularzu Zgłoszeniowym numer telefonu. Organizator podejmuje 3 próby połączenia w godzinach od 9 do 17 tego samego dnia i oczekuje za każdym razem przez 6 sygnałów na odebranie połączenia. Nieodebranie połączenia, uruchomienie poczty głosowej, automatycznej sekretarki itp. jest traktowane jako brak nawiązania połączenia i powoduje utratę prawa do nagrody. 5. SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU 1. Zwycięzcę Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa w terminie 10 dni od dnia zakończenia 2. Ze wszystkich prawidłowo wypełnionych Formularzy Zgłoszeniowych, zawierających dokończone zdanie konkursowe, które zostały złożone w urnie w sklepie Leroy Merlin, zostanie wyłoniony przez Komisję konkursową autor najciekawszej odpowiedzi i nagrodzony nagrodą określoną w 2 pkt Zwycięzca Konkursu zostanie poproszony o przedstawienie w terminie 7 dni od daty poinformowania o wygranej, oryginału dowodu zakupu w sklepie Leroy Merlin w Komornikach. 4. Brak oryginału dowodu zakupu dyskwalifikuje Zwycięzcę i traci on prawo do nagrody. 5. Dowód zakupu potwierdzający zakup musi mieć datę i godzinę potwierdzającą zakup w czasie trwania 6. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany, pod rygorem utraty prawa do otrzymania nagrody, do przechowywania dowodu zakupu potwierdzającego zakup przez okres 60 dni od daty zakupu. 7. Informacja o zwycięzcy konkursu będzie dostępna w sklepie Leroy Merlin objętym konkursem w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu. 5. TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZANIA NAGRÓD 1. Nagroda przyznana Zwycięzcy Konkursu zostanie przekazana w sklepie Leroy Merlin w Komornikach, po uprzednim przedstawieniu oryginału dowodu zakupu, spełniającym wymagania określone w niniejszym regulaminie. 2. Uczestnik, który został powiadomiony przez Organizatora Konkursu o przyznanej nagrodzie zobowiązany jest do przesłania na adres Organizatora Konkursu następujących danych osobowych: 1) Imię i Nazwisko 2) Adres zameldowania 3) Numer Pesel

3 3 3. Zwycięzca nie może żądać wymiany nagrody na inną, ani żądać wymiany nagrody na jej równowartość w gotówce. 4. Zwycięzca nie może domagać się, aby nagroda posiadała szczególne właściwości. 5. Zwycięzca jest zobowiązany do podpisania oświadczenia potwierdzającego odbiór nagrody. 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być składane Organizatorowi w formie pisemnej, pod adresem wskazanym w 1 pkt. 2. niniejszego Regulaminu, z dopiskiem Reklamacja, najpóźniej w terminie do 21 dni od daty zakończenia Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane. O dacie nadania reklamacji decyduje data stempla pocztowego. 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej dokładny adres oraz powody złożenia reklamacji. 3. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję w terminie 7 dni od ich wpływu. O wynikach postępowania reklamacyjnego Komisja niezwłocznie powiadamia osobę, która wniosła reklamację. 4. Decyzja Komisji w przedmiocie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji ma charakter ostateczny i powiadomienie osoby, która wniosła reklamację o wynikach postępowania reklamacyjnego wyczerpuje tryb tego postępowania. 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik akceptuje zasady niniejszego Regulaminu. 2. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego w związku z uczestnictwem w Konkursie danych osobowych wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem i prawidłowym rozstrzygnięciem Konkursu, w tym w celu doręczenia nagród, przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz z późn. zm.). Uczestnik Konkursu może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nie ujawnienie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. 3. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników zostaną poddane anonimizacji. 4. Niniejszy Konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora powyżej nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 4 z 2004 r., poz. 27 z późn. zm.). 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy i uchybienia operatorów sieci komórkowej i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia lub inne utrudnienia w kontakcie ze Zwycięzcami. 7. Wszystkie wypełnione Formularze Zgłoszeniowe nie spełniające warunków niniejszego Regulaminu nie będą zakwalifikowane do 8. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości leżących po stronie Uczestników. 9. Organizator zastrzega sobie prawo do przechowywania dokumentacji prowadzenia Konkursu dla celów dowodowych. 10. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

4 4 11. Odpowiedzialność Organizatora w stosunku do każdego z Uczestników jest ograniczona do strat rzeczywistych i nie może przekraczać wartości nagrody, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. 12. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. REGULAMIN KONKURSU Na Rower z V33 i Leroy Merlin! Leroy Merlin Swadzim 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 10. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Na Rower z V33 i Leroy Merlin!, w dalszej części regulaminu zwanej Konkursem. 11. Organizatorem Konkursu jest V33 Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zakrzewie, przy ul. Przemysłowej 18, w dalszej części Regulaminu zwana Organizatorem. 12. Przez cały okres trwania Konkursu niniejszy Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz w sklepie Leroy Merlin. 13. Konkurs jest prowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 14. Konkurs prowadzony będzie w dniach od 22 października 2013 roku do 24 listopada 2013 roku. 15. Konkurs przeznaczony jest dla Klientów sklepu Leroy Merlin w Swadzimiu. 16. Poprzez określenie Klient rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną lub prawną posiadającą dowód zakupu dokonanej osobiście transakcji zakupów. Zakupy odnośnie do których nabywca skorzystał z uprawnień konsumenckich w zakresie zwrotu zakupionego towaru, nie będą uwzględniane w toku niniejszego 17. Osoby, które spełniły wskazane w niniejszym Regulaminie warunki udziału w Konkursie i dokonały prawidłowego zgłoszenia do Konkursu, zwane są w niniejszym Regulaminie Uczestnikami. 18. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora i Leroy Merlin POLSKA oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 2. NAGRODY 3. Nagrodą w Konkursie jest jeden rower w danym sklepie Leroy Merlin uczestniczącym w promocji. 4. Wartość nagrody wynosi 750 zł brutto (siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100 brutto.) 3. CZAS TRWANIA KONKURSU 4. Konkurs trwa od 22 października 2013 roku do 24 listopada 2013 roku w każdy dzień, w którym otwarty dla klientów jest sklep Leroy Merlin w Swadzimiu. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia trwania 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu, jeżeli w prawie polskim zostaną wprowadzone zmiany zakazujące przeprowadzania konkursów tego rodzaju. W takim przypadku informacja o zmianach zostanie podana do wiadomości w sklepie Leroy Merlin w Swadzimiu. 4. ZASADY KONKURSU DLA UCZESTNIKÓW

5 5 9. Aby wziąć udział w Konkursie, należy: a. W sklepie Leroy Merlin objętym konkursem jednorazowo zakupić dowolne produkty V33, których łączna wartość wyniesie co najmniej 50 zł brutto i zachować oryginalny dowód zakupu (fakturę lub paragon). Oryginalny dowód zakupu należy zachować przez okres 60 dni. b. Dokończyć zdanie, znajdujące się na Formularzu Zgłoszeniowym Wycieczki rowerowe to Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy należy wrzucić do urny wystawionej przy produktach V33 w Dziale Farb i Lakierów sklepu Leroy Merlin w Swadzimiu. 10. Kupony wypełnione nieprawidłowo, nieczytelne lub niekompletne nie będą brały udziału w Konkursie. 11. Zwycięzca Konkursu zostanie poproszony o przedstawienie w ciągu 7 dni oryginału dowodu zakupu w sklepie Leroy Merlin w Swadzimiu. 12. Dowód zakupu budzący wątpliwość co do jego oryginalności zostaje odrzucony, a Uczestnik, który przedstawił taki dowód traci prawo do nagrody. 13. Brak oryginału dowodu zakupu dyskwalifikuje Zwycięzcę. 14. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie, dokonując kolejnych zakupów produktów V33 o jednorazowej minimalnej wartości 50 zł brutto. Jeden dowód zakupu upoważnia do wypełnienia jednego Formularza Zgłoszeniowego. 15. W Konkursie biorą udział tylko Formularze Zgłoszeniowe złożone w urnie wystawionej w sklepie Leroy Merlin w Swadzimiu. 16. Uczestnik, który wygra w Konkursie nagrodę zostanie poinformowany o wygranej drogą telefoniczną na wskazany na Formularzu Zgłoszeniowym numer telefonu. Organizator podejmuje 3 próby połączenia w godzinach od 9 do 17 tego samego dnia i oczekuje za każdym razem przez 6 sygnałów na odebranie połączenia. Nieodebranie połączenia, uruchomienie poczty głosowej, automatycznej sekretarki itp. jest traktowane jako brak nawiązania połączenia i powoduje utratę prawa do nagrody. 5. SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU 8. Zwycięzcę Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa w terminie 10 dni od dnia zakończenia 9. Ze wszystkich prawidłowo wypełnionych Formularzy Zgłoszeniowych, zawierających dokończone zdanie konkursowe, które zostały złożone w urnie w sklepie Leroy Merlin, zostanie wyłoniony przez Komisję konkursową autor najciekawszej odpowiedzi i nagrodzony nagrodą określoną w 2 pkt Zwycięzca Konkursu zostanie poproszony o przedstawienie w terminie 7 dni od daty poinformowania o wygranej, oryginału dowodu zakupu w sklepie Leroy Merlin w Swadzimiu. 11. Brak oryginału dowodu zakupu dyskwalifikuje Zwycięzcę i traci on prawo do nagrody. 12. Dowód zakupu potwierdzający zakup musi mieć datę i godzinę potwierdzającą zakup w czasie trwania 13. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany, pod rygorem utraty prawa do otrzymania nagrody, do przechowywania dowodu zakupu potwierdzającego zakup przez okres 60 dni od daty zakupu. 14. Informacja o zwycięzcy konkursu będzie dostępna w sklepie Leroy Merlin objętym konkursem w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu. 5. TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZANIA NAGRÓD 6. Nagroda przyznana Zwycięzcy Konkursu zostanie przekazana w sklepie Leroy Merlin w Swadzimiu, po uprzednim przedstawieniu oryginału dowodu zakupu, spełniającym wymagania określone w niniejszym regulaminie. 7. Uczestnik, który został powiadomiony przez Organizatora Konkursu o przyznanej nagrodzie zobowiązany jest do przesłania na adres Organizatora Konkursu następujących danych osobowych:

6 6 1) Imię i Nazwisko 2) Adres zameldowania 3) Numer Pesel 8. Zwycięzca nie może żądać wymiany nagrody na inną, ani żądać wymiany nagrody na jej równowartość w gotówce. 9. Zwycięzca nie może domagać się, aby nagroda posiadała szczególne właściwości. 10. Zwycięzca jest zobowiązany do podpisania oświadczenia potwierdzającego odbiór nagrody. 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 5. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być składane Organizatorowi w formie pisemnej, pod adresem wskazanym w 1 pkt. 2. niniejszego Regulaminu, z dopiskiem Reklamacja, najpóźniej w terminie do 21 dni od daty zakończenia Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane. O dacie nadania reklamacji decyduje data stempla pocztowego. 6. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej dokładny adres oraz powody złożenia reklamacji. 7. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję w terminie 7 dni od ich wpływu. O wynikach postępowania reklamacyjnego Komisja niezwłocznie powiadamia osobę, która wniosła reklamację. 8. Decyzja Komisji w przedmiocie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji ma charakter ostateczny i powiadomienie osoby, która wniosła reklamację o wynikach postępowania reklamacyjnego wyczerpuje tryb tego postępowania. 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 13. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik akceptuje zasady niniejszego Regulaminu. 14. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego w związku z uczestnictwem w Konkursie danych osobowych wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem i prawidłowym rozstrzygnięciem Konkursu, w tym w celu doręczenia nagród, przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz z późn. zm.). Uczestnik Konkursu może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nie ujawnienie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. 15. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników zostaną poddane anonimizacji. 16. Niniejszy Konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora powyżej nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 4 z 2004 r., poz. 27 z późn. zm.). 17. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy i uchybienia operatorów sieci komórkowej i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia lub inne utrudnienia w kontakcie ze Zwycięzcami. 19. Wszystkie wypełnione Formularze Zgłoszeniowe nie spełniające warunków niniejszego Regulaminu nie będą zakwalifikowane do 20. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości leżących po stronie Uczestników.

7 7 21. Organizator zastrzega sobie prawo do przechowywania dokumentacji prowadzenia Konkursu dla celów dowodowych. 22. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora. 23. Odpowiedzialność Organizatora w stosunku do każdego z Uczestników jest ograniczona do strat rzeczywistych i nie może przekraczać wartości nagrody, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. 24. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

1.3 Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 201 poz. 1540)

1.3 Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 201 poz. 1540) REGULAMIN KONKURSU Witaj Wiosno! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Konkursu Witaj Wiosno!, (zwanego dalej Konkursem ) jest PHOENIX Pharma Polska Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA

REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA Dom Handlowy MAXIM w Legionowie 05-120, przy ul. Siwińskiego 2. 1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Konkurs (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez Dom Handlowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CAMPER NA MOTOR SHOW 2016

REGULAMIN KONKURSU CAMPER NA MOTOR SHOW 2016 REGULAMIN KONKURSU CAMPER NA MOTOR SHOW 2016 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Camper na Motor Show 2016 (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do wszystkich pełnoletnich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj łóżko pod choinkę (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Wygraj łóżko pod choinkę (dalej: Regulamin ) 1. WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wygraj łóżko pod choinkę (dalej: Regulamin ) 1.1. Organizatorem konkursu Wygraj łóżko pod choinkę, zwanego dalej Konkursem, jest firma STWD Roman Bilecki, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria urodzinowa (zwana dalej Loterią ). 2. Organizatorem loterii jest,,real,-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ZYSKAJ Z ULTOREM- KONFEKCJA

REGULAMIN PROMOCJI ZYSKAJ Z ULTOREM- KONFEKCJA REGULAMIN PROMOCJI ZYSKAJ Z ULTOREM- KONFEKCJA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji ZYSKAJ Z ULTOREM- KONFEKCJA " II. OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI Obszar Rzeczypospolitej Polskiej III. CHARAKTER PRAWNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. POD NAZWĄ Nocne Promocje. Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. POD NAZWĄ Nocne Promocje. Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Nocne Promocje 1 Postanowienia ogólne a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Nocne Promocje, b. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Noc zakupów z Foodtruck ami, 2. Nazwa Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POZNAŃ MOTOR SHOW 2017

REGULAMIN KONKURSU POZNAŃ MOTOR SHOW 2017 REGULAMIN KONKURSU POZNAŃ MOTOR SHOW 2017 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Poznań Motor Show 2017 (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do wszystkich pełnoletnich

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash?

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash? REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash? 2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu,

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wymarzony ogród

Regulamin Konkursu Wymarzony ogród Regulamin Konkursu Wymarzony ogród 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą " Wymarzony ogród" jest Park-M Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Sączu przy ul. Piaski 12, wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja odbiór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Świat Lajkonika przeprowadzany na terenie sieci sklepów INTERMARCHE w terminie 03.09.2015 30.09.2015

REGULAMIN KONKURSU Świat Lajkonika przeprowadzany na terenie sieci sklepów INTERMARCHE w terminie 03.09.2015 30.09.2015 REGULAMIN KONKURSU Świat Lajkonika przeprowadzany na terenie sieci sklepów INTERMARCHE w terminie 03.09.2015 30.09.2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji

Bardziej szczegółowo

3. Organizator jest Wydawcą czasopisma Magazyn Aptekarski, zwanego dalej Czasopismem.

3. Organizator jest Wydawcą czasopisma Magazyn Aptekarski, zwanego dalej Czasopismem. OŚWIADCZENIE Organizator Krzyżówki publikowanej w magazynie "Magazyn Aptekarski" Świat Zdrowia S.A, z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 52, zgodnie z regulaminem ( 3, pkt. 4) informuje o zawieszeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu,Odpowiedz i pójdź na mecz! jest Arena Gdańsk Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

I. Poszczególne punkty Regulaminu Plebiscytu otrzymują następujące brzmienie:

I. Poszczególne punkty Regulaminu Plebiscytu otrzymują następujące brzmienie: Aneks do Regulaminu Na podstawie pkt. 8.3 Regulaminu REGULAMIN PLEBISCYTU FARMACEUTA ROKU. NAGRODA MAGAZYNU APTEKARSKIEGO, w dniu 20.12.2016 roku do regulaminu Plebiscytu wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tour Salon 2017 POSTANOWIENIA OGÓLNE. Konkurs jest organizowany pod nazwą Tour Salon 2017 i jest zwany dalej: "Konkursem".

Regulamin konkursu Tour Salon 2017 POSTANOWIENIA OGÓLNE. Konkurs jest organizowany pod nazwą Tour Salon 2017 i jest zwany dalej: Konkursem. Regulamin konkursu Tour Salon 2017 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs jest organizowany pod nazwą Tour Salon 2017 i jest zwany dalej: "Konkursem". 2 Regulamin Konkursu (zwany dalej Regulaminem) jest wiążący

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LEGO Friends

Regulamin Konkursu LEGO Friends Regulamin Konkursu LEGO Friends 1. Konkurs, którego zasady określa niniejszy regulamin, będzie prowadzony pod nazwą LEGO Friends na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej Konkurs ). 2. 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA

Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA REGULAMIN (wersja skrócona) 1. Organizatorem akcji marketingowej jest EVER Sp. z o.o.. 2. Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA skierowana jest do:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah

Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Konkursu "Pleciony Rower Heyah", zwanego dalej Konkursem jest Agencja Reklamowa S4 Sp. z o.o.,.z siedzibą w Krakowie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU RYBOMANIA LUBLIN 2015

REGULAMIN KONKURSU RYBOMANIA LUBLIN 2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU RYBOMANIA LUBLIN 2015 1 Konkurs Rybomania Lublin 2015 (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Rybomania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE STADION ENERGA GDAŃSK.,,Biało-Zieloni na Stadionie Energa Gdańsk

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE STADION ENERGA GDAŃSK.,,Biało-Zieloni na Stadionie Energa Gdańsk REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE STADION ENERGA GDAŃSK I. Warunki ogólne,,biało-zieloni na Stadionie Energa Gdańsk 1. Organizatorem Konkursu Biało-Zieloni na Stadionie Energa Gdańsk jest Arena Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SPEŁNIJ MARZENIA w Centrum Handlowym GALERIA BRONOWICE. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu SPEŁNIJ MARZENIA w Centrum Handlowym GALERIA BRONOWICE. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu SPEŁNIJ MARZENIA w Centrum Handlowym GALERIA BRONOWICE 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą: SPEŁNIJ MARZENIA. W dalszej części niniejszego regulaminu dla jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MOTOR SHOW 2015

REGULAMIN KONKURSU MOTOR SHOW 2015 REGULAMIN KONKURSU MOTOR SHOW 2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Motor Show 2015 (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do wszystkich pełnoletnich uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Dzień Kobiet Postanowienia ogólne. 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Dzień Kobiet 2017 (dalej Konkurs ).

Regulamin Konkursu Dzień Kobiet Postanowienia ogólne. 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Dzień Kobiet 2017 (dalej Konkurs ). Łódź, dnia 28.02.2017 r. Regulamin Konkursu Dzień Kobiet 2017 1. Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Dzień Kobiet 2017 (dalej Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu jest JUBISTYL

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs Halloween

Regulamin konkursu Konkurs Halloween Regulamin konkursu Konkurs Halloween 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu Konkurs Halloween 1. ( Konkurs ) organizowanego za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji PLATINUM RIDER OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji PLATINUM RIDER OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji PLATINUM RIDER II. OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. III. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka.

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka. REGULAMIN KONKURSU Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie (02-235), przy ul. Równoległa 4a, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pielęgnuj bliskość z NIVEA przeprowadzany na terenie drogerii Super-Pharm w terminie

REGULAMIN KONKURSU Pielęgnuj bliskość z NIVEA przeprowadzany na terenie drogerii Super-Pharm w terminie REGULAMIN KONKURSU Pielęgnuj bliskość z NIVEA przeprowadzany na terenie drogerii Super-Pharm w terminie 16.06. - 29.06.2016 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 1 Organizator oraz przedmiot Promocji 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady promocji konsumenckiej dotyczącej produktów marki OSHEE (zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Saga moja ulubiona herbata" Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Saga moja ulubiona herbata Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Saga moja ulubiona herbata" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Saga moja ulubiona herbata", zwanej dalej "Konkursem" jest firma Arhelan Burzyńscy S.J. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wygrywaj z Barbie i Hot Wheels

Konkurs Wygrywaj z Barbie i Hot Wheels Konkurs Wygrywaj z Barbie i Hot Wheels 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs promocyjny pod nazwą Wygrywaj z Barbie i Hot Wheels (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest na zlecenie firmy Mattel Sp. z.o.o.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU "Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka"

R E G U L A M I N KONKURSU Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka R E G U L A M I N KONKURSU "Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka" 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka", zwanego dalej "Konkursem"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU,,Dokończ zdanie WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU,,Dokończ zdanie WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU,,Dokończ zdanie WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu,Dokończ zdanie jest Arena Gdańsk Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pokoleń Lechii Gdańsk 1 80-560 Gdańsk, Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Konsumenckiej

Regulamin Promocji Konsumenckiej Regulamin Promocji Konsumenckiej 1 Organizator oraz przedmiot Promocji 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) reguluje zasady promocji konsumenckiej produktów pod marką Oshee (zwanej dalej: "Promocją").

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe"

Regulamin promocji Kupon rabatowy na żelazko systemowe Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą "Kupon rabatowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU O NAZWIE JESIENNY KONKURS SUWAŁKI PLAZA. (dalej Regulamin ) Organizacja

REGULAMIN KONKURSU O NAZWIE JESIENNY KONKURS SUWAŁKI PLAZA. (dalej Regulamin ) Organizacja REGULAMIN KONKURSU O NAZWIE JESIENNY KONKURS SUWAŁKI PLAZA (dalej Regulamin ) 1 Organizacja 1.Organizatorem Konkursu Jesienny Konkurs Suwałki Plaza jest Suwałki Plaza Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. 600 sklepów Delikatesów Centrum. 1. Warunki Ogólne

Regulamin promocji. 600 sklepów Delikatesów Centrum. 1. Warunki Ogólne Regulamin promocji 600 sklepów Delikatesów Centrum 1. Warunki Ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą 600 sklepów

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Konkursu Senior Zawodowiec Konkurs Trwającego od 19 do 24 stycznia 2015 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady Konkursu Senior Zawodowiec Konkurs dla klientów Centrum Handlowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU RYBOMANIA Sosnowiec 2016

REGULAMIN KONKURSU RYBOMANIA Sosnowiec 2016 REGULAMIN KONKURSU RYBOMANIA Sosnowiec 2016 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Rybomania Sosnowiec 2016 (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia

Bardziej szczegółowo

a) Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą KINO ZA ZAKUPY,

a) Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą KINO ZA ZAKUPY, REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ KINO ZA ZAKUPY 1. Postanowienia ogólne a) Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą KINO ZA ZAKUPY, b) Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

PLATINUM CLASSIC VII EDYCJA

PLATINUM CLASSIC VII EDYCJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Nazwa Promocji PLATINUM CLASSIC VII EDYCJA 1.2. Obszar przeprowadzania Promocji Obszar Rzeczypospolitej Polskiej 1.3. Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie jest grą losową,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - (dalej Akcja marketingowa lub Promocja ) jest sprzedażą premiową przeznaczona dla Uczestników dokonujących zakupów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu. 3. Organizatorem Konkursu jest Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim,

REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu. 3. Organizatorem Konkursu jest Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Warsztaty stylu 2. Regulamin określa w szczególności: zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Deski Winiary - znów do zdobycia (dalej: Regulamin )

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Deski Winiary - znów do zdobycia (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Deski Winiary - znów do zdobycia (dalej: Regulamin ) 1.1. Organizatorem konsumenckiej sprzedaży premiowej pt. Deski Winiary - znów do zdobycia (zwanej

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO. Szczegóły w regulaminie poniżej.

Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO. Szczegóły w regulaminie poniżej. Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO Aby wziąć udział w Konkursie należy zakupić dowolną Grę LEGO w terminie od 03 grudnia 2012 do 23 grudnia 2012 roku i przesłać do Organizatora SMS zgłoszeniowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WIOSENNEGO KONKURSU MOODO (dalej: Regulamin)

REGULAMIN WIOSENNEGO KONKURSU MOODO (dalej: Regulamin) REGULAMIN WIOSENNEGO KONKURSU MOODO (dalej: Regulamin) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu Wiosenny Konkurs Moodo (dalej : Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Satysfakcji (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Satysfakcji (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Satysfakcji (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Gwarancja Satysfakcji, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne Poznań, dnia 27.03. 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie Warunki ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Konkurs Poranne Przebudzenie, w dalszej części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Sublime Mousse: Gwarancja pięknego koloru lub zwrot pieniędzy

REGULAMIN AKCJI Sublime Mousse: Gwarancja pięknego koloru lub zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI Sublime Mousse: Gwarancja pięknego koloru lub zwrot pieniędzy I. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Sublime

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wiosenna strefa nagród Termin konkursu od 12 kwietna 2012 r. do 08 maja 2012 r.

Regulamin Konkursu Wiosenna strefa nagród Termin konkursu od 12 kwietna 2012 r. do 08 maja 2012 r. Regulamin Konkursu Wiosenna strefa nagród Termin konkursu od 12 kwietna 2012 r. do 08 maja 2012 r. I. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs skierowany jest do Klientów detalicznych nabywających produkty w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POLEĆ KLIENTA. 1 Definicje:

REGULAMIN PROMOCJI POLEĆ KLIENTA. 1 Definicje: REGULAMIN PROMOCJI POLEĆ KLIENTA 1 Definicje: Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Regulamin oznacza niniejszy regulamin, w którym zostały określone warunki promocji; 2) Organizator Promocji -

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz!

REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz! REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz! POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Poniedziałek z Fritz (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie!

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! Definicje: Akcja Promocyjna: sprzedaż premiowa produktów z rabatem modeli sprzętu marki Mastercook wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Miłość od pierwszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem sprzedaży promocyjnej pod nazwą Promocja Innex i Ariel na 6 miesięcy zwanej dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE HASŁO REKLAMOWE DLA PIECZĄTEK WIELOKOLOROWYCH TRODAT POD NAZWĄ KOLOROWA PROMOCJA TRODAT

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE HASŁO REKLAMOWE DLA PIECZĄTEK WIELOKOLOROWYCH TRODAT POD NAZWĄ KOLOROWA PROMOCJA TRODAT REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE HASŁO REKLAMOWE DLA PIECZĄTEK WIELOKOLOROWYCH TRODAT POD NAZWĄ KOLOROWA PROMOCJA TRODAT POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs na najlepsze hasło reklamowe będzie prowadzony pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zrealizuj postanowienia noworoczne! Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Zrealizuj postanowienia noworoczne! Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Zrealizuj postanowienia noworoczne! Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Zrealizuj postanowienia noworoczne! zwanego dalej Konkursem jest About

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SUNFLOWERS

REGULAMIN KONKURSU SUNFLOWERS REGULAMIN KONKURSU SUNFLOWERS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady Konkursu SUNFLOWERS. Organizatorem Konkursu jest firma Broker Media S.C. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Seweryna Udzieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 2. UCZESTNICY

REGULAMIN KONKURSU 2. UCZESTNICY REGULAMIN KONKURSU Zarekomenduj znajomym Saxo Bank i wygraj nagrody (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zarekomenduj znajomym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą 21 DNI

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji PETRYGO - DETAL OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji PETRYGO - DETAL OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji PETRYGO - DETAL II. OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. III. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Spełniamy świąteczne marzenia

Regulamin konkursu Spełniamy świąteczne marzenia Regulamin konkursu Spełniamy świąteczne marzenia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Spełniamy świąteczne marzenia jest firma Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. December Story I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. December Story I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU December Story I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą City Shopping Stories, zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne.

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie Najbardziej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Quiz Kibica

Regulamin Konkursu Quiz Kibica Regulamin Konkursu Quiz Kibica 1. Konkurs, którego zasady określa niniejszy regulamin, będzie prowadzony pod nazwą Quiz Kibica na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Najciekawsze zastosowania dronów. dalej Regulamin 1 DEFINICJE

Regulamin konkursu. Najciekawsze zastosowania dronów. dalej Regulamin 1 DEFINICJE Regulamin konkursu Najciekawsze zastosowania dronów dalej Regulamin 1 DEFINICJE Użyte zwroty w Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Najciekawsze zastosowania dronów na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU HOUSE OF ASIA

REGULAMIN KONKURSU HOUSE OF ASIA REGULAMIN KONKURSU HOUSE OF ASIA 1. ORGANIZATOR 1. Organizatorem konkursu pt. " House of Asia ", zwanego dalej "Konkursem", jest De Care Group Spółka z o.o. i Wspólnicy Sp. Komandytowa z siedzibą: Pieńków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU SMS Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Zostań

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji. Jesienne przyspieszenie OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji. Jesienne przyspieszenie OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji Jesienne przyspieszenie II. OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. III. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI Promocja objęta niniejszym Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,,URODZINY MEDIAEXPERT. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,,URODZINY MEDIAEXPERT. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,,URODZINY MEDIAEXPERT 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,, URODZINY MEDIAEXPERT (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Pakiet aplikacji od Intel (zwany dalej Regulaminem ) z dnia r.

REGULAMIN AKCJI Pakiet aplikacji od Intel (zwany dalej Regulaminem ) z dnia r. REGULAMIN AKCJI Pakiet aplikacji od Intel (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 06.12.2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Pakiet Startowy Oprogramowania Intel (zwana dalej Akcją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Korzystnie z Magda-Trans. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Korzystnie z Magda-Trans. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Korzystnie z Magda-Trans 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Magda-Trans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Cystersów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OSHEE FOOTBALL GAME ON

REGULAMIN KONKURSU OSHEE FOOTBALL GAME ON REGULAMIN KONKURSU OSHEE FOOTBALL GAME ON 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą OSHEE FOOTBALL GAME ON (zwany dalej Konkursem). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Graj i wygrywaj z Dell. 2. Konkurs trwa od godz. 14:00 dnia 21 marca 2014 roku do godz. 00:00 dnia 4 kwietnia 2014 roku.

Regulamin Konkursu. Graj i wygrywaj z Dell. 2. Konkurs trwa od godz. 14:00 dnia 21 marca 2014 roku do godz. 00:00 dnia 4 kwietnia 2014 roku. Regulamin Konkursu Graj i wygrywaj z Dell I. Organizacja Konkursu 1. Organizatorem konkursu Graj i wygrywaj z Dell (zwanego dalej: Konkursem ) jest Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Promocja Zwrot na konto (dalej zwanej Promocją

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkrusu i Promocji Rabatowej

Regulamin Konkrusu i Promocji Rabatowej Regulamin Konkursu i Promocji Rabatowej organizowanej przez MARTIN Przedsiębiorstwo Turystyczne Sp. Jawna z okazji otwarcia Galerii VIVO! Piła. I ORGANIZATOR KONKURSU 1. Organizatorem Konkursu jest MARTIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA INSTAGRAMIE. #MocWrażeń2015 WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA INSTAGRAMIE. #MocWrażeń2015 WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA INSTAGRAMIE #MocWrażeń2015 WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu,,#MocWrażeń2015 jest Arena Gdańsk Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pokoleń Lechii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji TRAWOL - DETAL OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji TRAWOL - DETAL OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji TRAWOL - DETAL II. OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. III. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJA PAKIETOWA PETRYGO

REGULAMIN PROMOCJA PAKIETOWA PETRYGO REGULAMIN PROMOCJA PAKIETOWA PETRYGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji PROMOCJA PAKIETOWA PETRYGO II. Obszar przeprowadzania Promocji Obszar Rzeczypospolitej Polskiej III. Charakter prawny Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PRZYBLIŻ SIĘ DO MIESZKANIA POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI PRZYBLIŻ SIĘ DO MIESZKANIA POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI PRZYBLIŻ SIĘ DO MIESZKANIA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Przybliż się do mieszkania, działając na zlecenie MONDAY DEVELOPMENT S.A. z siedzibą: Poznań,

Bardziej szczegółowo