REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA Dom Handlowy MAXIM w Legionowie , przy ul. Siwińskiego 2. 1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Konkurs (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez Dom Handlowy MAXIM, (zwanym dalej Organizatorem ). 2. Organizator jest sponsorem nagród. 3. Konkurs przeprowadzany jest w Domu Handlowym MAXIM, (zwanym dalej DHM) 4. Konkurs odbędzie się w dniach od 8 marca 2013 r. do 25 kwietnia 2013 r. na terenie i w godzinach otwarcia DHM. 5. Finał Konkursu odbędzie się 25 kwietnia 2013 r. o godz. 19:00. Losowanie nagród (zwanej dalej Losowaniem ) o godz. 19:00. 2 WARUNKI UCZESTNICTWA 1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne. 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy oraz właściciele sklepów obecnych w DHM, pracownicy firm wykonujących na rzecz Organizatora prace serwisowe w oparciu o stałe umowy a także ich zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia bądź pozostające z tymi osobami w faktycznym pożyciu. 3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien spełnić łącznie następujące warunki: a. w okresie trwania Konkursu zakupić w DHM jednorazowo towary za łączną kwotę co najmniej 70 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt zł) zachowując paragon lub fakturę potwierdzającą dokonanie zakupu, b. ostemplować paragon/fakturę pieczęcią konkursu w sklepie, w którym dokonano zakupu, c. pobrać (w sklepie, w którym dokonano zakupu) i wypełnić kupon konkursowy poprzez wpisanie: danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres, podpis; danych z paragonu/faktury takich jak: numer paragonu/faktury, kwotę paragonu, data zakupu, d. udzielić odpowiedzi na pytanie zawarte w kuponie, e. wrzucić wypełniony kupon do urny, f. być obecnym w DHM z dowodem tożsamości w dniu losowania kuponów biorących udział w finale 4. Kupony nie wypełnione lub wypełnione nieprawidłowo są nieważne. Regulamin Konkursu DHM Strona 1

2 5. Złożenie więcej niż 1 (jednego) kuponu do 1 (jednego) paragonu powoduje unieważnienie takich kuponów. 6. Paragon nieostemplowany pieczęcią konkursu jest nieważny. 7. Do każdego paragonu przysługuje tylko 1 (jeden) kupon konkursowy, bez względu na wartość paragonu/faktury (pod warunkiem dokonania zakupów za min. 70 zł). 8. Jeden kupon konkursowy upoważnia do odbioru 1 (jednej) nagrody. 9. Jeden uczestnik może wygrać jedną nagrodę. 10. W przypadku wylosowania kuponu osoby nieobecnej w dniu Finału, Organizator pomija wylosowany kupon i losuje kolejny do czasu wylosowania kuponu osoby obecnej w dniu Finału 11. Warunkiem odbioru nagrody jest okazanie ostemplowanego paragonu, z danymi identycznymi jak na wylosowanym kuponie. 12. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich zmiany lub usunięcia. 13. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest podanie adresu mailowego Uczestnika 3 DANE OSOBOWE UCZESTNIKA KONKURSU 1. Poprzez zgłoszenie uczestnictwa W Konkursie w trybie określonym w 2 Regulaminu Uczestnik Konkursu wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. 2. Danymi osobowymi przetwarzanymi i przechowywanymi w zakresie niezbędnym do przeprowadzania i rozstrzygnięcia Konkursu są: imię i nazwisko, zamieszkiwana miejscowość, numer telefonu, adres mailowy Uczestnika 3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę i upoważnia Organizatora, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia z tego tytułu, do utrwalenia, publikowania lub innego rozpowszechniania, ogłaszania, nadawania za pomocą wizji lub fonii we wszelkich środkach masowego przekazu w systemie, standardzie lub formacie oraz w sposób wybrany przez Organizatora, w tym w szczególności na stronie jego/jej imion, nazwisk, wizerunku lub głosu w przypadku gdy przypadnie na jego rzecz nagroda, przez czas jednego roku od dnia nabycia prawa do nagrody. Regulamin Konkursu DHM Strona 2

3 4 NAGRODY 1. Nagrodami w konkursie będą wycieczki zagraniczne, kursy językowe oraz bony po 500 zł. 2. Osoby, które wylosują wycieczki w konkursie są zobowiązane w ciągu 14 dni od daty losowania podać dane osobowe uczestników wycieczki do biura podróży Active Travel znajdującego się w Domu Handlowym MAXIM. 3. Osoby, które wylosują wycieczki w konkursie będą zobowiązane do dostarczenia Organizatorowi zdjęć z pobytu wraz z oświadczeniem o zgodzie do wykorzystania ich przez Organizatora do celów marketingowych w terminie 7 dni od zakończenia wycieczki. 4. W przypadku niedostarczenia zdjęć osoby te będą zobowiązane do zwrotu kosztu wycieczki. 5. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagrody w kwocie pieniężnej. 6. W przypadku nie wykorzystania Nagrody w ustalonym terminie z przyczyn zależnych od Uczestnika Nagroda przepada, nie podlega zamianie czy wymianie itp. 7. W przypadku nie wykorzystania Nagrody Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu kosztów Nagrody organizatorowi. 8. Uczestnik jest obowiązany o poinformowaniu Organizatora o niemożliwości skorzystania z Nagrody na 7 dni przed termin jej obowiązywania. 9. Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Podatek opłaca organizator. 5 SPOSÓB ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI URZĄDZANIA LOTERII 1. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu zostanie powołana przez Organizatora Konkursu wewnętrzna Komisji Nadzoru, zwana dalej Komisją, nadzorująca sposób jego przeprowadzenia. W skład Komisji wejdą osoby wskazane przez Organizatora Konkursu w liczbie trzech. 2. Losowania kuponów dokona osoba wyłoniona z obecnych w DHM podczas Finału 3. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu oraz protokół z przebiegu każdego losowania. 4. Uczestnik Konkursu będzie mógł zapoznać się z protokołem w siedzibie Organizatora Regulamin Konkursu DHM Strona 3

4 6 OGŁASZANIE WYNIKÓW 1. Laureaci Nagród zostaną powiadomieni o wygranej w dniu przeprowadzenia Finału 2. Lista nagrodzonych zostanie upubliczniona na stronie 7 ODBIÓR NAGRÓD 1. Nagrody będą odbierane w dniu Losowania 2. W celu odebrania Nagrody Uczestnik Konkursu powinien zgłosić się osobiście z dokumentem ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) w dniu Losowania. 8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie pięciu dni od Finału 2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej. 3. Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Konkursu określone niniejszym regulaminem oraz na przetwarzanie danych osobowych związane z uczestnictwem w Konkursie. 2. Organizator oświadcza, iż Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., nr 4, poz. 27 z późn. zm.). 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych osobowych Uczestników Konkursu spowodowaną awarią systemu z przyczyn niezależnych od Organizatora. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub przedłużenia czasu trwania 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień Regulaminu z ważnych powodów, a także z powodu zawieszenia, przerwania, odwołania lub Regulamin Konkursu DHM Strona 4

5 przedłużenia Wszelkie zmiany obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronach internetowych. 6. Regulamin Konkursu dostępny będzie w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród. Wszelkie roszczenia związane z rękojmią lub gwarancją należy składać do producenta lub sprzedawcy nagród. 8. Wszelkie spory związane z Konkursem, z zastrzeżeniem 8 niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Organizatora 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Pieczęć Organizatora Konkursu Regulamin Konkursu DHM Strona 5

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CALYPSO FITNESS & WELLNESS CENTER WILANÓW

REGULAMIN KONKURSU CALYPSO FITNESS & WELLNESS CENTER WILANÓW Warszawa, 08.01.2014 REGULAMIN KONKURSU CALYPSO FITNESS & WELLNESS CENTER WILANÓW I. ZASADY OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu (dalej także jako: Konkurs ) pod nazwą Poczuj siłę motywacji, jest spółka GG

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZŁOTY BANKIER 2014

REGULAMIN KONKURSU ZŁOTY BANKIER 2014 REGULAMIN KONKURSU ZŁOTY BANKIER 2014 I. Organizacja Konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Polo TV Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star3

Regulamin Konkursu Polo TV Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star3 Regulamin Konkursu Polo TV Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star3 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star 3 rozgrywanego na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę: Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Para na parę

REGULAMIN KONKURSU Para na parę REGULAMIN KONKURSU Para na parę 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki konkursu pt. Para na parę (dalej zwanego Konkursem ) rozgrywanego na antenie stacji Radia WAWA zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo