Regulamin Konkursu SMS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu SMS"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu SMS I Założenia konkursu: 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu SMSowego w Galerii Kaskada, w dalszej części Regulaminu zwanego Konkursem. 2. Organizatorem Konkursu jest spółka SDG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Libelta 29/5, Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: , zwana dalej Organizatorem. 3. Zaplecze technologiczne Konkursu zapewnia SDG Sp. z o.o. w Poznaniu. 4. Konkurs skierowany jest do klientów sklepów znajdujących się na terenie Galerii Kaskada położonej w Szczecinie przy ulicy Al. Niepodległości Konkurs prowadzony jest w punktach handlowych, usługowych i gastronomicznych na terenie Galerii Kaskada przy Al. Niepodległości 36 w Szczecinie, otwartych dla klientów w czasie trwania Konkursu i sprzedających produkty i usługi 6. Czas trwania konkursu: 13 maja 2012 od godziny 10:00 do 17: Finały Konkursu odbędą się: a) 13 maja 2012, godzina 13:00 b) 13 maja 2012, godzina 15:00 c) 13 maja 2012, godzina 17:00 na terenie Galerii Kaskada. 8. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem. 9. Konkurs organizowany przez Organizatora nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych 10. Rejestracji zgłoszeń SMS dokonuje Organizator. 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następujące zdarzenia: udział w Konkursie przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego, problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej, udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane, przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora 12. Uczestnictwo w Konkursie jest możliwe za pośrednictwem sieci polskich operatorów telefonii komórkowej: T-MOBILE, PLUS GSM, Orange, PLAY 13. Koszt wysłania jednego SMSa to 50 groszy netto (61,5 groszy brutto) 14. Rejestrowany czas wysyłki SMS brany jest wg czasu Serwera na którym zbierane są wysyłane wiadomości

2 II Rejestracja w Konkursie warunki udziału 1. Do udziału w Konkursie uprawnia posiadanie paragonu zakupowego na kwotę 50 zł brutto za zakupy dokonane osobiście na terenie Galerii Kaskada w dniu 13 maja 2012 pomiędzy godziną 10:00 a 16:45 2. Uczestnikami Konkursu, zwanymi dalej Uczestnikami są pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią następujące warunki: a. Posiadają co najmniej jeden paragon fiskalny albo fakturę spełniające warunki wymienione w pkt 1 powyżej. b. Rozwiążą zadanie konkursowe, o którym mowa w pkt III. 3 poniżej, zwane dalej Zadaniem konkursowym. 3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami Organizatora, pracownikami sklepów na terenie Galerii Kaskada, nie są pracownikami Galerii Kaskada, członkami zarządu/organów oraz pracownikami firmy sprzątającej oraz ochrony jak również nie są członkami rodziny tych osób. 4. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 5. W momencie dokonania zgłoszenia do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów Konkursu prowadzonych przez Organizatora (administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). Uczestnik wyraża ponadto zgodę na powierzenie przez Organizatora danych osobowych współpracującej z Organizatorem Galerii Kaskada mieszczącej się w Szczecinie przy ul. Al. Niepodległości 36 w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz w celach marketingowych. Uczestnik posiada prawo do dostępu do treści danych przez niego przekazanych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Zgłoszenie żądania usunięcia danych osobowych przed zakończeniem Konkursu i usunięcie tych danych poczytuje się za odstąpienie od udziału w Konkursie. 6. Nad przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa w składzie: przedstawiciel Organizatora Konkursu oraz przedstawiciel Galerii Kaskada. 7. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli uczciwości udziału w konkursie. 8. Organizator w każdej chwili może dokonać weryfikacji paragonów posiadanych przez Uczestnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu Konkursu Uczestnik, który dokonał naruszenia, zostaje wykluczony z dalszego udziału w Konkursie. III Zasady Konkursu 1. W Konkursie biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy spełniają warunki określone w punkcie II powyżej. 2. Jeden uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę w konkursie 3. Uczestnicy mają prawo do wysłania dowolnej liczby zgłoszeń w trakcie trwania konkursu

3 4. Rozwiązanie Zadania konkursowego polega na oszacowaniu wartości rzeczy znajdujących się na manekinie postawionym przy scenie Galerii Kaskada i wysłaniu SMSa z odpowiedzią na numer o treści: MANEKIN.SZACOWANA_WARTOSC_RZECZY_NA_MANEKINIE 5. Wiadomości SMS wysłane pomiędzy godziną 10:00 a 13:00 dotyczą manekina numer 1, pomiędzy godziną 13:00 a 15:00 manekina numer 2, pomiędzy godziną 15:00 a 17:00 manekina numer 3 6. Lista TOP 8 osób które są najbliżej rzeczywistej wartości rzeczy na manekinie będzie wyświetlona na liście wynikowej znajdującej się przy scenie Galerii Kaskada 7. Wyłonienie Laureatów Nagród w Konkursie: a) 13 maja 2012 o godzinie 13:00 zostanie wygenerowana TOP lista osób które szacowały wartość rzeczy na manekinie numer 1 13 maja 2012, o godzinie 15:00 zostanie wygenerowana TOP lista osób które szacowały wartość rzeczy na manekinie numer 2 13 maja 2012, o godzinie 17:00 zostanie wygenerowana TOP lista osób które szacowały wartość rzeczy na manekinie numer 3 b) Osoba prowadząca wyczyta pierwsze trzy osoby z listy (ich numery telefonów), które to osoby były najbliżej faktycznej wartości rzeczy na danym manekinie zaczynając od numeru telefonu znajdującego się na pierwszym miejscu TOP listy. c) Jeżeli właściciel wyczytanego numeru telefonu nie zgłosi się na scenę po trzykrotnym jego wyczytaniu, osoba ta uznawana jest za nieobecną i czytany jest kolejny numer z listy. d) Laureat konkursu będzie musiał okazać się paragonem za zakupy dokonane pomiędzy 10:00 a 16:45 e) Jeżeli komisja konkursowa potwierdzi posiadanie przez uczestnika paragonu potwierdzającego zakup towaru na terenie Galerii Kaskada w dniu 13 maja 2012 i spełniającego warunek pkt d powyżej, wówczas osoba ta zostaje laureatem danego finału f) Jeżeli dana osoba po trzykrotnym wyczytaniu numeru telefonu nie stawi się przed Komisją Konkursową, wówczas wyczytywana jest kolejna osoba (numer telefonu) z listy g) Jeżeli dwie lub więcej osób oszacują wartość rzeczy znajdujących się na danym manekinie na taką samą wartość wówczas wygrywa osoba która jako pierwsza wysłała SMSa z tą wartością. IV. Nagrody i warunki ich odbioru: 1. Nagrody w konkursie: Finał I (13:00): Miejsce Nazwa nagrody Wartość I Konsola Xbox ,00 zł II Ekspress Caffisimo 400,00 zł III Bon Zakupowy do Galerii Kaskada 200,00 zł

4 Finał II (15:00): I ipad2, 16 GB White 1 499,00 zł II Aparat NIKON CoolPix S ,00 zł III Bon Zakupowy do Galerii Kaskada 300,00 zł Finał III (17:00): I Telewizor LED 40" Samsung 2 599,00 zł II Rower 1 299,00 zł III Bon Zakupowy do Galerii Kaskada 500,00 zł 2. Nagrody nie podlegają wymianie na wartości pieniężne lub zamianie na inną nagrodę. 3. Laureat nie jest uprawniony do żądania ekwiwalentu nagrody lub zamiany na inną nagrodę. 4. Laureaci Konkursu zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia podatkowego na podstawie, którego Organizator (jako płatnik) zapłaci podatek dochodowy od otrzymanej nagrody w wysokości 10% wartości nagrody. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa V. Reklamacje: 1. Wszelkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia do przebiegu Konkursu można składać wyłącznie pisemnie pod adresem Organizatora w terminie do dnia 25 maja 2012 roku. Reklamacje dostarczone do Organizatora po tym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia, najpóźniej jednak do dnia 31 maja 2012 roku. Odpowiedzi zostaną wysłane pocztą na adres wskazany przez składającego reklamację. 3. Organizator zastrzega sobie prawo rozstrzygania o zasadności wniesionych reklamacji. VI. Dostępność Regulaminu i ogólnych zasad Konkursu: 1. Regulamin dostępny jest przy scenie przy której będzie prowadzony konkurs w punkcie informacyjnym Galerii Kaskada oraz na stronie internetowej Galerii Kaskada. 2. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje treść Regulaminu i poddaje się jego postanowieniom. VII. Postanowienia końcowe: 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób trzecich, niezwiązanych z organizacją Konkursu. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w związku z mogącymi powstać sporami dotyczącymi własności zarejestrowanych przez uczestników paragonów.

5 3. Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo sądy powszechne dla siedziby Organizatora. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów w każdym czasie. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Konkursu z ważnych przyczyn, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Szczecin, 13 maja 2012r.

Regulamin Konkursu Urodzinowego w Galerii Solnej

Regulamin Konkursu Urodzinowego w Galerii Solnej Regulamin Konkursu w Galerii Solnej I Założenia konkursu: 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu w Centrum Handlowym Galeria Solna, w dalszej części Regulaminu zwanego Konkursem. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Codziennie we wrześniu rozdajemy tablety! w Centrum Handlowym Brama Pomorza

Regulamin Konkursu Codziennie we wrześniu rozdajemy tablety! w Centrum Handlowym Brama Pomorza Regulamin Konkursu Codziennie we wrześniu rozdajemy tablety! w Centrum Handlowym Brama Pomorza I Założenia konkursu: 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Codziennie we wrześniu rozdajemy tablety

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Zrób zakupy i wygrywaj

Regulamin Konkursu Zrób zakupy i wygrywaj Regulamin Konkursu Zrób zakupy i wygrywaj I Założenia konkursu 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Zrób zakupy i wygrywaj w Galerii Leszno, w dalszej części Regulaminu zwanego Konkursem. 2.

Bardziej szczegółowo

I Założenia konkursu. II Rejestracja w Konkursie warunki udziału

I Założenia konkursu. II Rejestracja w Konkursie warunki udziału I Założenia konkursu 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Kupuj i Wygrywaj w Centrum Handlowym Plac Unii City Shopping, w dalszej części Regulaminu zwanego Konkursem. 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złap Zająca w Poznań City Center

Regulamin Konkursu Złap Zająca w Poznań City Center Regulamin Konkursu Złap Zająca w Poznań City Center I Założenia konkursu 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Złap Zająca w Centrum Handlowym Poznań City Center, w dalszej części Regulaminu zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZABAWY. pod nazwą DiscoSMS

REGULAMIN ZABAWY. pod nazwą DiscoSMS REGULAMIN ZABAWY pod nazwą DiscoSMS 1. DEFINICJE Następujące wyrażenia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1. Organizator - Telestar sp. z o.o. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Grill&Travel w E.Leclerc zwanego dalej Konkursem jest IQ Marketing (Poland) Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS

Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa warunki uczestnictwa w Konkursie Mody na Zdrowie zatytułowanym Uwaga Konkurs SMS.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 1 1. Organizatorem konkursu Szczęśliwa 13 ( Konkurs ) jest, na zlecenie Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, Polskie Technologie Internetowe Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz

REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz I. Organizator Konkursu 1. Konkurs Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz, zwany dalej Konkursem organizowany jest przez BRE Bank SA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Fa Fantastic!

REGULAMIN KONKURSU Fa Fantastic! REGULAMIN KONKURSU Fa Fantastic! I. Nazwa i rodzaj promocji. 1.1. Promocja zwana dalej Konkursem, jest urządzana pod nazwą Fa Fantastic!. 1.2. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ ODKRYJ BIEL UŚMIECHU

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ ODKRYJ BIEL UŚMIECHU REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ ODKRYJ BIEL UŚMIECHU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą ODKRYJ BIEL UŚMIECHU (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KRZYŻÓWKI 14 (5/2013) (dalej Regulamin )

REGULAMIN KRZYŻÓWKI 14 (5/2013) (dalej Regulamin ) A. Postanowienia ogólne REGULAMIN KRZYŻÓWKI 14 (5/2013) (dalej Regulamin ) 1. Poniższy Regulamin jest regulaminem dotyczącym Krzyżówki 14 (5/2013) [dalej Krzyżówka ] opublikowanej na łamach Gazetki Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO I. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator podmiot wskazany w punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS Rodzinne Walentynki

Regulamin Konkursu SMS Rodzinne Walentynki Regulamin Konkursu SMS Rodzinne Walentynki 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu SMS pod nazwą Rodzinne Walentynki ( Konkurs ) jest firma GTC Galeria CTWA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Konkurs Filmowy XIII" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Konkurs Filmowy XIII 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu "Konkurs Filmowy XIII" 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie Konkurs Filmowy XIII (zwanym dalej "Konkursem").

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Konkurs Filmowy X" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Konkurs Filmowy X 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu "Konkurs Filmowy X" 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie Konkurs Filmowy X (zwanym dalej "Konkursem").

Bardziej szczegółowo