Regulamin Konkursu Urodzinowego w Galerii Solnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu Urodzinowego w Galerii Solnej"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu w Galerii Solnej I Założenia konkursu: 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu w Centrum Handlowym Galeria Solna, w dalszej części Regulaminu zwanego Konkursem. 2. Organizatorem Konkursu jest spółka SDG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Libelta 29/5, Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: , zwana dalej Organizatorem. 3. Zaplecze technologiczne Konkursu zapewnia SDG Sp. z o.o. w Poznaniu. 4. Konkurs skierowany jest do klientów sklepów znajdujących się na terenie Centrum Handlowego Galeria Solna położonego w Inowrocławiu (88-100) przy ul Wojska Polskiego 16 zameldowanych w województwie Kujawsko- Pomorskim lub bezpośrednio związanych z miastem Inowrocław. 5. Konkurs prowadzony jest w punktach handlowych, usługowych i gastronomicznych na terenie Centrum Handlowego Galeria Solna przy ul. Wojska Polskiego 16 w Inowrocławiu, otwartych dla klientów w czasie trwania Konkursu i sprzedających produkty i usługi. Listę punktów handlowych i usługowych biorących udział w konkursie zawiera załącznik numer 2 do niniejszego regulaminu. 6. Czas trwania konkursu: od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 18 maja 2014 r. w godzinach otwarcia Centrum Handlowego Galeria Solnej. 7. Rejestracja w konkursie w dniu finałowym tj. 18 maja 2014 jest możliwa do godziny 16:00 8. Finał konkursu: 18 maja 2014 r. godzina 17: Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem. II Rejestracja w Konkursie warunki udziału 1. Do udziału w Konkursie uprawnia posiadanie Kuponu z kodem kreskowym, zwanego dalej Kuponem konkursowym. 2. Kupony konkursowe dostępne będą w punktach handlowych, usługowych i gastronomicznych wymienionych w załączniku numer 2 od dnia 5 maja 2014r. do 18 maja 2014 r. w godzinach otwarcia Centrum Handlowego Galeria Solna z wyłączeniem dnia 18 maja w którym to dniu kupony będą wydawane do godziny 15: Warunkiem otrzymania jednego Kuponu konkursowego jest zakupienie dowolnych produktów lub usług w dowolnej placówce handlowej, gastronomicznej lub usługowej wymienionej w załączniku numer 2 znajdującej się na terenie Centrum Handlowego Galeria Solna (z wyłączeniem wyrobów alkoholowych oraz wyrobów z tytoniu) w okresie 5-18 maja i uzyskanie dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego albo faktury o wartości brutto co najmniej 50,00 PLN. 4. Paragon fiskalny lub faktura opiewająca na kwotę stanowiącą wielokrotność kwoty brutto 50,00 PLN stanowi jeden dowód zakupu w

2 rozumieniu Regulaminu i upoważnia do odbioru jednego Kuponu Konkursowego 5. Paragony fiskalne lub faktury opiewające na kwotę niższą niż 50,00 PLN brutto nie upoważniają do odbioru Kuponu konkursowego. 6. W przypadku pojawienia się na paragonie fiskalnym lub fakturze wyrobów wyłączonych z konkursu tj wyrobów alkoholowych oraz wyrobów z tytoniu, łączna wartość paragonu zostanie pomniejszona o wartość tych wyrobów. Jeżeli po odjęciu ww. kwoty łączna kwota za pozostałe produkty będzie wynosiła min. 50 PLN, paragon fiskalny lub faktura VAT zostanie dopuszczona do konkursu. 7. Rejestracja w Konkursie poprzez stand multimedialny jest możliwa w dniach 5-18 maja w godzinach otwarcia centrum handlowego Galeria Solna z wyłączeniem dnia 18 maja w którym to dniu rejestracja będzie możliwa do godziny 16: Uczestnikami Konkursu, zwanymi dalej Uczestnikami są pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią następujące warunki: a. Posiadają co najmniej jeden paragon fiskalny albo fakturę spełniające warunki wymienione w pkt 3 powyżej i wejdą w posiadanie co najmniej jednego Kuponu konkursowego, zgodnie z warunkami Regulaminu. b. W terminie 5-18 maja 2014 zarejestrują się w Konkursie poprzez Kiosk multimedialny i zgłoszą swój udział w Konkursie. c. Na ekranie dotykowym zaznaczą następujące pola: i. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu Galerii Solnej. ii. Jestem pełnoletni/pełnoletnia. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. iii. Nie jestem pracownikiem Galerii Solnej, nie jestem pracownikiem sklepu znajdującego się na terenie Galerii Solnej ani członkiem rodzin pracowników Galerii Solnej i pracowników sklepów znajdujących się na terenie Galerii Solnej. iv. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez ACE 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bolesława Limanowskiego nr 24, Kraków na potrzeby Konkursu w Galerii Solnej. v. (Pole nieobowiązkowe) Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez ACE 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bolesława Limanowskiego nr 24, Kraków dla celów marketingowych, informacyjnych oraz promocji i reklamy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo ich poprawiania. vi. (Pole nieobowiązkowe) Wyrażam zgodę na otrzymywanie od ACE 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bolesława Limanowskiego nr 24, Kraków informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3 d. Zeskanują czytnikiem lub wpiszą z użyciem klawiatury numerycznej kod znajdujący się na Kuponie konkursowym i podadzą wymagane dane umożliwiające uczestnictwo w Konkursie, tj. numer telefonu komórkowego, imię, nazwisko, kod pocztowy, numer z paragonu, e- mail (opcjonalnie). 9. Rozwiążą zadanie konkursowe, o którym mowa w pkt III. 2 poniżej, zwane dalej Zadaniem konkursowym. 10. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami Organizatora, właścicielami i pracownikami sklepów na terenie Centrum Handlowego Galeria Solna, pracownikami Centrum Handlowego Galeria Solna, pracownikami firm obsługujących, związanych umowami z Centrum Handlowym Galeria Solna (firma sprzątająca, ochrona budynku) oraz członkowie rodzin tych osób. 11. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 12. Zgłoszenie do Konkursu jest kompletne i poprawne, jeśli umożliwia ustalenie danych osobowych Uczestnika (w tym imienia, nazwiska, numeru z paragonu oraz kodu pocztowego) i numeru telefonu komórkowego o formacie +48 XXXXXXXXX. 13. Uczestnik Konkursu może zarejestrować się na platformie zgłoszeniowej przy użyciu jednego numeru telefonu komórkowego. 14. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu większą liczbę Kuponów konkursowych, jeżeli wejdzie w posiadanie większej liczby Kuponów zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 15. Każdy dodatkowy zarejestrowany Kupon konkursowy przez Uczestnika daje kolejną możliwość rozwiązania zadania konkursowego oraz szansę na poprawienie wcześniej uzyskanego wyniku 16. Każdy uczestnik konkursu przed przystąpieniem do rejestracji na platformie zgłoszeniowej jest zobowiązany do opieczętowania na stoisku konkursowym paragonu fiskalnego lub faktury VAT na podstawie, którego otrzymał kupon konkursowy. 17. W rozstrzygnięciu finałowym brany jest najlepszy wynik uzyskany przez Uczestnika konkursu. 18. W Konkursie biorą udział wyłącznie oryginalne, czytelne i nieuszkodzone Kupony konkursowe. Wzór Kuponu konkursowego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 19. W przypadku ewentualnych trudności z zeskanowaniem kodu znajdującego się na Kuponie konkursowym Uczestnik może dokonać wymiany Kuponu konkursowego na inny na stoisku konkursowym w Galerii Solnej. Sytuacja taka poddana zostanie weryfikacji poprawności wprowadzenia kodu i zostanie protokolarnie opisana. 20. Nad przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa w składzie: przedstawiciel Organizatora Konkursu oraz przedstawiciel Centrum Handlowego Galeria Solnej. 21. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli uczciwości udziału w konkursie. 22. Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli wszystkich paragonów na podstawie których zostały wydane kupony konkursowe w każdym czasie w trakcie trwania konkursu oraz do dwóch tygodni po jego zakończeniu. 23. W przypadku nie okazania wszystkich paragonów oraz kuponów zarejestrowanych w konkursie przez Uczestnika, Organizator ma

4 prawo wykluczyć uczestnika z dalszego udziału w Konkursie jak również, w przypadku wygranej, do nie przyznania nagrody. III Zasady Konkursu 1. W Konkursie biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy spełniają warunki określone w punkcie II powyżej. 2. Rozwiązanie Zadania konkursowego po uprzednim zalogowaniu się i zeskanowaniu Kuponu konkursowego na standzie multimedialnym, polega na odkryciu jak największej liczby par takich samych obrazków znajdujących się na planszy w czasie jednej minuty wykonując przy tym jak najmniej ruchów. 3. Po prawidłowym rozwiązaniu przez Uczestnika Zadania konkursowego, na ekranie standu multimedialnego wyświetli się komunikat o zakończonej grze oraz zostanie podany wynik rozwiązania zadania konkursowego. 4. Na wynik zadania konkursowego składają się: liczba odkrytych par oraz liczba wykonanych ruchów w czasie jednej minuty. 5. W przypadku gdy dwóch lub więcej uczestników uzyska taki sam wynik (jednakowa liczba odkrytych par oraz jednakowa liczba ruchów) wyższe miejsce na liście rankingowej zajmie osoba, która uzyskała wynik w krótszym czasie. 6. W przypadku gdy dwóch lub więcej uczestników uzyska taki sam wynik (jednakowa liczba odkrytych par oraz jednakowa liczba ruchów w identycznym czasie) wyższe miejsce na liście rankingowej zajmie osoba, która jako pierwsza rozpoczęła rozwiązywanie zadania konkursowego, którego efektem było uzyskanie rozważanego wyniku. 7. Po prawidłowym rozwiązaniu przez Uczestnika Zadania konkursowego, na ekranie Kiosku multimedialnego wyświetli się komunikat o zakończonej grze oraz zostanie podany wynik rozwiązania zadania konkursowego. 8. Wynik rozwiązania Zadania konkursowego przez Uczestnika jest rejestrowany przez system informatyczny. Następnie tworzona jest lista Uczestników, którzy prawidłowo rozwiązali Zadanie konkursowe z podaniem wyniku jego rozwiązania, poczynając od Uczestnika z najlepszym wynikiem. 9. Zadanie konkursowe może być rozwiązywane tylko i wyłącznie przez osoby, które są zarejestrowane na standzie. W sytuacji kiedy zadanie konkursowe będzie rozwiązywane przez inną osobę aniżeli osoba zarejestrowana, osoba zarejestrowana może zostać zdyskwalifikowana z listy rankingowej. 10. Ranking uczestników konkursu będzie dostępny u Komisji Konkursowej podczas finału konkursu IV Nagrody Konkursowe i warunki ich odbioru 1. W konkursie przewiduje się następujące typy wygranych: a. Nagrody główne:

5 i. TV SAMSUNG UE 40 EH5000 o wartości 1339 zł oraz nagroda pieniężna w wysokości 148,77 PLN. Nagroda pieniężna w wysokości 148,77 PLN zostanie potrącona przed wydaniem nagrody głównej i przekazana do urzędu skarbowego tytułem należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nagrody. Nagroda przeznaczona dla Laureata numer 1 Konkursu ii. Laptop PACKARD BELL PBENTE69KB E1-2500/4GB/500/INT/W8/ o wartości 1299zł oraz nagroda pieniężna w wysokości 144,33 PLN. Nagroda pieniężna w wysokości 144,33 PLN zostanie potrącona przed wydaniem nagrody głównej i przekazana do urzędu skarbowego tytułem należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nagrody. Nagroda przeznaczona dla Laureata numer 2 Konkursu iii. Kino domowe LG BH4030S o wartości 669 zł Nagroda przeznaczona dla Laureata numer 3 Konkursu iv. Rower ROWER MTB NEXT MARTES o wartości 659 zł Nagroda przeznaczona dla Laureata numer 4 Konkursu v. Konsola PS 3 SUPERSLIM 12GB M CHASSIS EUR BL o wartości 599 zł Nagroda przeznaczona dla Laureata numer 5 Konkursu vi. Tablet SAMSUNG SM-T210 GALAXY TAB3 7.0 WIFI 8GB WH o wartości 499 zł Nagroda przeznaczona dla Laureata numer 6 Konkursu vii. Smartfon Sony XPERIA E SINGLE SIM BLACK- 449 zł Nagroda przeznaczona dla Laureata numer 7 Konkursu viii. Aparat KOMPAKTOWY Fuji T500 BLACK zł Nagroda przeznaczona dla Laureata numer 8 Konkursu ix. Karta podarunkowa do sklepu H&M na kwotę 100 PLN. Nagroda przeznaczona dla Laureata numer 9 Konkursu b. Nagrody dodatkowe Karty przedpłacone o wartości 20 zł (576 sztuk) i 50 zł (64 sztuki) do realizacji na terenie Galerii Solnej c. Nagrody dnia 26 kart podarunkowych o wartości 50 PLN każda do realizacji w sklepie H&M d. Nagrody gwarantowane zniżki i rabaty do wybranych najemców w Galerii Solnej 2. W celu odebrania nagrody Klient musi posiadać oryginał dowodu zakupu (paragon lub fakturę VAT za zakupy dokonane zgodnie z pkt. II.1) 3. Przekazanie nagrody odbędzie się niezwłocznie po weryfikacji kuponu konkursowego, paragonu lub faktury VAT na zakup towaru, a w szczególności imienia, nazwiska (na podstawie dowodu tożsamości). 4. Nagrodzona osoba nie jest uprawniona do żądania ekwiwalentu pieniężnego nagrody lub zamiany na inną nagrodę.

6 5. Laureaci pod rygorem utraty nagrody nie mogą dokonać zwrotu towarów zakupionych na podstawie paragonu lub FV w stosunku do których został wydany Kupon Konkursowy stanowiący podstawę zarejestrowania i wygrania w/w nagród. 6. Jedna osoba może wygrać jedną nagrodę dnia w trakcie trwania całego konkursu. 7. Jedna osoba może wygrać jedną nagrodę dodatkową w ciągu jednego dnia konkursowego 8. Jedna osoba może wygrać jedną nagrodę Główną. V Zasady typowania Laureatów Konkursu NAGRODY DODATKOWE 1. Nagrody dodatkowe w konkursie przeznaczone są dla uczestników, którzy uzyskają najlepszy wynik rozwiązania zadania konkursowego w tzw. minirankingach, które będą generowane począwszy od dnia r. do dnia r w godzinach trwania konkursu w 15 minutowym przedziale czasowym. 2. W poszczególnych minirankingach będą do wygrania karty przedpłacone o wartościach 20 PLN w rankingach generowanych od poniedziałku do soboty oraz karty przedpłacone o wartościach 50 PLN w rankingach generowanych w niedziele. 3. Minirankingi będą generowane w następujący sposób co piętnaście minut z bazy zgłoszeń komputer wygeneruje listę rankingową osób, które wzięły udział w konkursie w przeciągu danego okresu 15 minut. Lista rankingowa tworzona jest począwszy od osoby, która uzyskała najlepszy wynik rozwiązania zadania konkursowego. W przypadku, gdy dwóch lub więcej uczestników uzyska identyczny wynik rozwiązania zadania konkursowego wyższą pozycję na liście rankingowej uzyska uczestnik, który jako pierwszy rozpoczął grę. 4. O wygraniu nagrody dodatkowej uczestnik zostanie powiadomiony wiadomością SMS wysłaną na numer telefonu komórkowego podany podczas rejestracji w konkursie na standzie multimedialnym. 5. Organizator konkursu może zażądać od Laureata okazania wszystkich dowodów zakupu na podstawie których otrzymał wszystkie zarejestrowane w systemie kupony konkursowe. Brak któregokolwiek z paragonów lub kuponu konkursowego może wykluczyć Laureata z listy zwycięzców. 6. Nagrody dodatkowe będą do odebrania u hostessy na stoisku konkursowym w trakcie trwania konkursu. NAGRODY DNIA 1. Nagrody dnia w konkursie przeznaczone są dla uczestników, którzy uzyskają najlepszy wynik rozwiązania zadania konkursowego w tzw. rankingach dnia, które będą generowane począwszy od dnia r. do dnia r.

7 2. W poszczególnych rankingach dnia będą do wygrania karty podarunkowe do sklepu H&M o wartości 50 PLN. 3. Rankingi dnia będą generowane w następujący sposób na zakończenie dnia konkursowego z bazy zgłoszeń komputer wygeneruje listę rankingową osób, które wzięły udział w konkursie w ciągu danego dnia konkursowego. Lista rankingowa tworzona jest począwszy od osoby, która uzyskała najlepszy wynik rozwiązania zadania konkursowego. W przypadku, gdy dwóch lub więcej uczestników uzyska identyczny wynik rozwiązania zadania konkursowego wyższą pozycję na liście rankingowej uzyska uczestnik, który jako pierwszy rozpoczął grę. Laureatami nagrody dnia są osoby znajdujące się na pierwszym i drugim miejscu w wygenerowanym rankingu dnia. 4. O wygraniu nagrody dnia uczestnicy zostaną powiadomieni wiadomością SMS wysłaną na numer telefonu komórkowego podany podczas rejestracji w konkursie na standzie multimedialnym w następny dzień roboczy w trakcie trwania konkursu z wyłączeniem laureatów z dnia Laureaci z tego dnia otrzymają wiadomość SMS w dniu Organizator konkursu może zażądać od Laureata okazania wszystkich dowodów zakupu na podstawie których otrzymał wszystkie zarejestrowane w systemie kupony konkursowe. Brak któregokolwiek z paragonów lub kuponu konkursowego może wykluczyć Laureata z listy zwycięzców. 6. Nagrody dodatkowe będą do odebrania u hostessy na stoisku konkursowym w trakcie trwania konkursu. NAGRODY GWARANTOWANE 1. W konkursie przewiduję się nagrody gwarantowane w postaci zniżek i rabatów do wybranych najemców znajdujących się na terenie Galerii Słonecznej 2. Warunkiem odebrania nagrody gwarantowanej jest poprawna rejestracja w konkursie zgodnie z pkt II niniejszego regulaminu oraz zgłoszenie się do stoiska konkursowego po uprzednim wybraniu danego rabatu na ekranie standu multimedialnego. 3. Każdy uczestnik ma prawo wyboru jednego z sześciu dostępnych rabatów/zniżek do wybranego najemcy wyświetlonych na ekranie. NAGRODY GŁÓWNE 1. W dniu o godzinie 17:00 odbędzie się finał konkursu. 2. Komisja konkursowa wytypuje Laureatów Konkursu zgodnie z poniższą procedurą a. Z bazy zgłoszeń Organizator przygotuje listę zwycięzców zawierającą numer telefonu, imię, nazwisko oraz wynik rozwiązania zadania konkursowego. b. Lista zwycięzców konkursu będzie zawierała osoby, które zarejestrowały się w konkursie od dnia do dnia do godziny 16:00.

8 c. Osoba prowadząca odczyta pierwszą wytypowaną osobę (Imię oraz Nazwisko oraz pierwsze trzy cyfry numeru telefonu) z listy rankingowej. d. Warunkiem odbioru nagrody głównej jest niezwłoczne osobiste zgłoszenie się uczestnika Konkursu przed Komisję Konkursową i niezwłoczne udokumentowanie przez niego zgodnego z Regulaminem wejścia w posiadanie wszystkich Kuponów z Kodem poprzez okazanie oryginału wszystkich paragonów albo oryginałów faktur, na które wydane zostały Kupony z Kodem i okazanie Kuponów z Kodem, o parametrach identyfikacyjnych zgodnych z Regulaminem; e. Jeśli wytypowany uczestnik Konkursu nie stawi się przed Komisją po trzykrotnym wyczytaniu imienia oraz nazwiska, Komisja Konkursowa uznaje nieobecność uczestnika podczas finału, wyczytuje kolejną osobę z listy, a nieobecny laureat zostaje wykreślony z listy zwycięzców nagród głównych f. W przypadku, kiedy kilka osób znajdzie się na tym samym miejscu na liście, o wygranej decyduje czas rejestracji w konkursie poszczególnych osób (osoba, która jako pierwsza zarejestrowała się w konkursie). 3. Każdy z Laureatów Konkursu, aby móc odebrać nagrodę zobowiązany jest do przedłożenia wszystkich oryginałów paragonów lub oryginałów faktur na podstawie których zostały wydane Kupony Konkursowe oraz do przedłożenia wszystkich zarejestrowanych Kuponów Konkursowych. 4. Organizator konkursu może zażądać od Laureata okazania wszystkich paragonów konkursowych na podstawie których otrzymał wszystkie zarejestrowane w systemie kupony konkursowe. Brak któregokolwiek z paragonu może wykluczyć Laureata z listy zwycięzców. 5. Warunkiem odbioru nagrody jest obecność Laureata i wylegitymowanie się dowodem tożsamości ze zdjęciem. 6. Nagrody nie podlegają wymianie na wartości pieniężne lub zamianie na inną nagrodę. 7. Laureat nie jest uprawniony do żądania ekwiwalentu nagrody lub zamiany na inną nagrodę. 8. Laureaci Nagrody Głównej jeden oraz dwa zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia podatkowego, na podstawie którego Organizator (jako płatnik) zapłaci podatek dochodowy od otrzymanej nagrody w wysokości 10% wartości nagrody. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. VI. Reklamacje 1. Wszelkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia do przebiegu Konkursu można składać wyłącznie pisemnie pod adresem Organizatora w terminie do dnia 2 czerwca 2014 roku. Reklamacje dostarczone do Organizatora po tym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia, najpóźniej jednak do dnia 5 czerwca 2014 roku. Odpowiedzi zostaną wysłane pocztą na adres wskazany przez składającego reklamację.

9 3. Organizator zastrzega sobie prawo rozstrzygania o zasadności wniesionych reklamacji. VII. Dostępność Regulaminu i ogólnych zasad Konkursu 1. Regulamin dostępny jest na stoisku konkursowym oraz w Kioskach multimedialnych w czasie trwania Konkursu. 2. Wyciąg z Regulaminu umieszczony jest na Kuponach konkursowych. 3. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje treść Regulaminu i poddaje się jego postanowieniom. VIII. Postanowienia końcowe: 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób trzecich, niezwiązanych z organizacją Konkursu. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w związku z mogącymi powstać sporami dotyczącymi własności zarejestrowanych przez uczestników Kuponów. 3. Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo sądy powszechne dla siedziby Organizatora. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów w każdym czasie przy czym nie jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie uczestników konkursu. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Konkursu z ważnych przyczyn, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Załącznik numer 1: wzór Kuponu Konkursowego Załącznik numer 2. Lista najemców biorących udział w konkursie NOMI DONER KEBAP OLIMP

10 MC DONALD'S H&M ESOTIQ ATLANTIC DASTAN STRADIVARIUS CARRY RESERVED NEW YORKER BERSHKA PRO SPORT ŚWIAT ZABAWEK ŚWIAT ZABAW GRYCAN AVANS GRENO TAKKO MARTES SPORT ITAKA PRALNIA SOWA CITY SPORT WEISS HOME & YOU LA BOOGA ATRAX II PLAY Q&Q T-MOBILE 4F NC+ TOP SECRET HOUSE MORANI KUBENZ MONNARI QUIOSQUE VERONA LAVARD REPORTER YOUNG WOJAS APART RYŁKO SINSAY TRIUMPH MOHITO COCCODRILLO BUTIK MEDICINE DIVERSE LEE WRANGLER CROPP TOWN

11 BIG STAR BIJOU BRIGITTE CCC DEICHMANN MATRAS KOLPORTER FLORIN (GALERIA KWIATÓW) PLUS KORNECKI LEMUR ORANGE STARA WĘDZARNIA OPTYK STUDIO ROSSMANN SCARLETT GALANTINO (DOLLY FASHION) SMYK DIAMENT DOUGLAS ZIAJA EMPIK NASZ NALEŚNIK INGLOT E-SMOKING ŚWIAT GSM SAMI S.C. GOYA TOREBKI Inowrocław, 5 maja 2014 roku.

Regulamin Konkursu Zrób zakupy i wygrywaj

Regulamin Konkursu Zrób zakupy i wygrywaj Regulamin Konkursu Zrób zakupy i wygrywaj I Założenia konkursu 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Zrób zakupy i wygrywaj w Galerii Leszno, w dalszej części Regulaminu zwanego Konkursem. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złap Zająca w Poznań City Center

Regulamin Konkursu Złap Zająca w Poznań City Center Regulamin Konkursu Złap Zająca w Poznań City Center I Założenia konkursu 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Złap Zająca w Centrum Handlowym Poznań City Center, w dalszej części Regulaminu zwanego

Bardziej szczegółowo

I Założenia konkursu. II Rejestracja w Konkursie warunki udziału

I Założenia konkursu. II Rejestracja w Konkursie warunki udziału I Założenia konkursu 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Kupuj i Wygrywaj w Centrum Handlowym Plac Unii City Shopping, w dalszej części Regulaminu zwanego Konkursem. 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o.

Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o. Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa niniejszej loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią, brzmi 10

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Expansja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Kolorowa loteria (dalej: Loteria ) jest CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski -

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KUP I WYGRAJ (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Kup i wygraj zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE

REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE, zwanego dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PULMOLL NAGRODY NA OKRĄGŁO

REGULAMIN KONKURSU PULMOLL NAGRODY NA OKRĄGŁO REGULAMIN KONKURSU PULMOLL NAGRODY NA OKRĄGŁO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Pulmoll nagrody na okrągło, zwanego dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos Wydany w dniu 01.07.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Cisza zyskuje rozgłos (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Fa Fantastic!

REGULAMIN KONKURSU Fa Fantastic! REGULAMIN KONKURSU Fa Fantastic! I. Nazwa i rodzaj promocji. 1.1. Promocja zwana dalej Konkursem, jest urządzana pod nazwą Fa Fantastic!. 1.2. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią

Bardziej szczegółowo

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i Regulamin Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs dla uczestników Programu SERVICE PRO. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polskie Krajobrazy Smaku: Prapremiera 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE (zwany dalej Regulaminem ) 1.1 Organizatorem konkursu pt. Polskie Krajobrazy Smaku: Prapremiera, zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE

REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE, zwanego dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wygraj rodzinne wakacje! zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing

Bardziej szczegółowo

1.2. Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2, 02 678 Warszawa.

1.2. Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2, 02 678 Warszawa. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ GRAJ W KULKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1. Organizatorem Promocji Graj w kulki (dalej: Promocja) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo