INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE W 2011 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE W 2011 ROKU"

Transkrypt

1 INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE W 2011 ROKU 1. Kierunki działalności kontrolnej Podstawowym celem działań kontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie w 2011 r. było zapewnienie odpowiednich standardów jakości środowiska poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów ochrony środowiska. Powyższe zadania były realizowane na podstawie opracowanych rocznych celów kontrolnych i kwartalnych planów kontroli. Przy wyborze celów kontrolnych uwzględniono założenia: określone w opracowaniu pn. Ogólne kierunki działania organów Inspekcji Ochrony Środowiska na lata , w wytycznych do planowania działalności organów Inspekcji Ochrony Środowiska w 2011 r. zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, jak również określane przez Ministra Środowiska obowiązki raportowania do Komisji Europejskiej wynikające m.in. z Traktatu Akcesyjnego - Środowisko naturalne. Uwzględniono ponadto: wyniki monitoringu powietrza i wód powierzchniowych w województwie małopolskim, ocenę jakości powietrza w województwie małopolskim w 2009 r., podstawowe problemy ochrony środowiska na terenie województwa oraz wnioski z oceny stanu przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez kontrolowane podmioty. Dokonano przeglądu: zakładów o dużym ryzyku zaistnienia awarii (kontrola co najmniej raz w roku) i o zwiększonym ryzyku zaistnienia awarii (kontrola co najmniej raz na dwa lata), stacji demontażu pojazdów z wykazu Marszałka Województwa Małopolskiego (kontrola co najmniej raz w roku) oraz wykorzystano: informacje o nielegalnych stacjach demontażu, dane z rejestrów prowadzonych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska o podmiotach podlegających ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, dane zawarte w ewidencji kontroli i ewidencji podmiotów korzystających ze środowiska oraz dokumentacji przebiegu i efektów kontroli w tym również dane z prowadzonej przez WIOŚ listy zakładów eksploatujących instalacje podlegające obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, skargi i interwencje wpływające do WIOŚ. Na podstawie analizy przedstawionych wyżej materiałów oraz możliwości kontrolnych WIOŚ ustalono ostatecznie 16 celów kontrolnych. Tabela nr 1. e działań kontrolnych WIOŚ w Krakowie w 2011 r. lp Nazwa celu uwagi 1. Ocena realizacji zadań określonych dla Polski w Traktacie Akcesyjnym 2. Ocena przestrzegania przepisów w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do wód powierzchniowych z punktowych źródeł komunalnych 3. Ocena przestrzegania przepisów w zakładach zlokalizowanych na obszarach zagrożonych wg oceny jakości powietrza z uwagi na 1

2 emisję PM10 i B(a)P 4. Ocena realizacji zadań ujętych w KPGO 2014 w zakresie likwidacji mogilników 5. Ocena jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalacje w ramach Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń 6. Ocena przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalacje objęte pozwoleniami zintegrowanymi 7. Ocena zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami 8. Ocena przestrzegania przepisów w zakresie gospodarki ściekowej (w tym: obowiązujące dyrektywy UE) 9. Ocena przestrzegania przepisów w zakresie ochrony powietrza (w tym: monitorowanie i kontrolowanie jakości paliw, duże źródła spalania paliw, substancje zubożające warstwę ozonową, emisja lotnych związków organicznych) 10. Ocena przestrzegania przepisów dot. postępowania z odpadami (w tym: przemieszczanie odpadów, opakowania, opłata produktowa i depozytowa, składowiska, oleje odpadowe, PCB, azbest, spalanie i współspalanie odpadów, osady ściekowe) 11. Ocena przestrzegania wymagań ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 12. Ocena przestrzegania wymagań ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 13. Ocena przestrzegania wymagań ustawy o bateriach i akumulatorach 14. Ograniczenie uciążliwości związanych z ponadnormatywną emisją hałasu i promieniowania elektromagnetycznego 15. Ocena realizacji obowiązków wynikających z przeciwdziałania poważnym awariom 16. Ocena przestrzegania wymagań ustawy o substancjach i preparatach chemicznych 2

3 W 2011 r. zadania kontrolne realizowane były zgodnie z obowiązującą zasadą planowania określoną w Systemie Kontroli opracowanym w ramach Projektu PL-0100 Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich". Wykonywano: - kontrole typowe związane z wyjazdem w teren do kontrolowanych przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych, - kontrole bez wyjazdu w teren oparte na analizie posiadanej albo dostarczonej do WIOŚ dokumentacji. Poza kontrolami planowymi podejmowane były także pozaplanowe działania kontrolne na wniosek m. in.: GIOŚ, wojewody, organów samorządowych oraz obywateli. W 2011 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie przeprowadził na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska trzy cykle kontrolne: - Ocena realizacji ujętego w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010 zadania: zaprzestanie użytkowania instalacji i urządzeń zawierających PCB; dekontaminacja i unieszkodliwianie PCB, na terenie województwa małopolskiego - Ogólnokrajowy cykl kontrolny podmiotów prowadzących odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem instalacji do zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji - Ocena wykonania zadań KPOŚK przez aglomeracje RLM, które miały osiągnąć oczekiwany efekt do dnia r. oraz dla niektórych aglomeracji < RLM odprowadzających ścieki do rzek Przymorza i wód Bałtyku 2. Realizacja zadań kontrolnych 2.1 Ewidencja podmiotów W 2011 r. w ewidencji WIOŚ zarejestrowano 5585 zakłady. W porównaniu z rokiem 2010 ilość ta zmalała o 419 tj. ok. 7%. Rys. nr 1. Ilość podmiotów kontrolowanych przez WIOŚ w Krakowie w latach 2010 i

4 Liczba podmiotów w ewidencji WIOŚ % 30 % Liczba podmiotów objętych kontrolą r r. 2.2 Kontrole Plan kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie na rok 2011 zakładał przeprowadzenie 710 kontroli z wyjazdem w teren (typowych) oraz 154 kontroli na podstawie dokumentacji przesyłanej do WIOŚ (inne niż typowe). Plan nie został w całości zrealizowany. W III i IV kwartale nie zostało wykonanych 16 kontroli typowych z powodu odejścia inspektorów na emeryturę i długotrwałą chorobę pracowników. Poza planem wykonano 438 kontroli typowych w terenie. Kontrole te były podejmowane z wniosków m.in: GIOŚ, wojewody i organów samorządowych, inwestorów o pozwolenie na użytkowanie lub oddania do eksploatacji realizowanych inwestycji, o wydanie opinii i zaświadczeń, o interwencję na uciążliwość zakładów, rolników korzystających z funduszy unijnych W 2011 r. prowadzono również kontrole na podstawie dokumentacji bez wyjazdu w teren oraz kontrole inne niż typowe w terenie tzw. kontrole nietypowe. Do kontroli nietypowych, zaliczane są m.in. następujące czynności: analiza przekazywanych przez podmioty wyników pomiarów emisji, badań monitoringowych składowisk odpadów, baz magazynowych i stacji paliw płynnych, analiza dokumentów celem wydania zaświadczenia, opinii albo innego dokumentu, opinii dotyczącej raportu o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, opinii w związku z postępowaniem GIOŚ w sprawie zezwolenia na międzynarodowe przemieszczanie odpadów, weryfikacja rocznego raportu emisji CO 2, PRTR, ocena przewożonego przez granicę towaru pod kątem identyfikacji, czy nie jest odpadem, rozpoznanie w terenie zgłoszenia dotyczącego zanieczyszczenia środowiska, w tym poważnej awarii, z nieustalonym sprawcą zdarzenia, akcyjne kontrole przewozu towarów niebezpiecznych lub odpadów przeprowadzane z innymi organami, 4

5 analiza zawiadomienia o planowanym terminie oddania obiektu, instalacji do użytkowania. W 2011 r. przeprowadzono 1154 takie kontrole. W roku 2011 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie przeprowadził łącznie 2286 kontroli, w tym podczas 210 kontroli wykonano badania i pomiary. Naruszenia wymagań ochrony środowiska stwierdzono podczas 719 kontroli. Skontrolowano 1900 użytkowników środowiska, nastąpił spadek o ok. 4 % w stosunku do roku ubiegłego. Ilość podmiotów objętych kontrolą w odniesieniu do ogólnej ilości zakładów w ewidencji stanowiło 34 %. Rys. nr 2. Liczba przeprowadzonych kontroli przez WIOŚ w roku liczba kontroli ogółem planowe pozaplanowe 0 kontrole typowe kontrole nietypowe 5

6 3. Działania pokontrolne Zestawienie rodzajów działań pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w 2011 r. przedstawiono na rysunku nr ilość wydanych zarządzeń pokontrolnych ilość mandatów karnych ilość zastosowanych pouczeń ilość wystąpień do organów administracji liczba decyzji dotyczących kar biegnących liczba decyzji karnych za okres trwania naruszenia liczba wydanych decyzji o charakterze niepieniężnym Jednym z instrumentów postępowania pokontrolnego są kary pieniężne ponoszone za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska ustalonych właściwą decyzją. Zgodnie z procedurą ich wymierzania są to kary biegnące (godzinowe lub dobowe) a następnie po ustaniu naruszenia lub po zakończeniu roku kalendarzowego ustalane są kary za czas trwania naruszenia. Wymierzane są także kary za cały rok kalendarzowy. Przepisy umożliwiają odraczanie na okres 5 lat termin płatności kary pod warunkiem realizacji przedsięwzięcia, które zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia kar pieniężnych. Oddzielną grupę stanowią kary pieniężne kwotowe, których wysokość określona jest ustawowo i wymierzane są za naruszenie przepisów związanych z międzynarodowym przemieszczaniem odpadów, ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawy o bateriach i akumulatorach, ustawy o odpadach, ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, PRTR. Oprócz nakładania sankcji o charakterze dyscyplinujących należy także: pieniężnym do podstawowych działań - wydawanie zarządzeń pokontrolnych, - wydawanie decyzji administracyjnych, w których można wstrzymać działalność powodującą naruszenie wymagań ochrony środowiska (pod warunkami określonymi w przepisach) lub ustalić termin usunięcia naruszenia (decyzje o charakterze niepieniężnym), - kierowanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przeciwko środowisku bądź kierowanie wniosków do sądów lub do organów administracji publicznej, - nakładanie mandatów karnych, 6

7 - udzielanie pouczeń. 3.1 Administracyjne kary pieniężne Kary za nieprzestrzeganie warunków jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód i do ziemi. W roku 2011 wydano 8 decyzji wymierzających kary dobowe. Najwyższą karę biegnącą (879,14 8 zł/dobę) wymierzono Gminie Bukowina Tatrzańska Gminny Zakład Komunalny, za przekroczenie dopuszczalnej wartości wskaźnika azot amonowy w odprowadzanych ściekach. W roku 2011 Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał 67 decyzji wymierzających kary pieniężne za naruszenie warunków jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód powierzchniowych lub do ziemi na łączną kwotę ,19 zł Najwyższe kary łączne zostały ustalone dla: Burmistrza Miasta i Gminy Skała ,78 zł Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego PROMEROL ,21 zł Stanowiły one 41 % ogólnej kwoty naliczonych kar łącznych. W związku z realizacją inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej decyzjami Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska odroczono termin płatności w 37 przypadkach na kwotę ,67 zł. W związku z zakończeniem realizowanych inwestycji w zakresie gospodarki wodnościekowej zmniejszono wymierzone kary pieniężne w 4 przypadkach na kwotę ,33 zł Rozłożono na raty 1 karę na kwotę ,74 zł ,00 zł opłata prolongacyjna Kary za zanieczyszczenie powietrza. W roku 2011 wydano 1 decyzję o karze godzinowej za przekroczenie dopuszczalnych wielkości emisji pyłów i gazów oraz 1 decyzję naliczającą karę pieniężną za czas trwania naruszenia warunków wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza na kwotę 34301,09 zł. dla DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. w Strzyżowie Wytwórnia Mas Bitumicznych w Klęczanach Kary za przekroczenie emisji hałasu. W roku 2011 wydano 14 decyzji o karze biegnącej za przekroczenie dopuszczalnej emisji hałasu oraz 8 decyzji naliczających kary łączne na kwotę ,84 zł. Najwyższą karę naliczono Fabryce Narzędzi Kuźnia S.A. w Sułkowicach ,15 zł. Odroczono termin płatności w 4 przypadkach w związku z realizacją inwestycji zmierzających do usunięcia przyczyny naliczenia kary na kwotę ,17 zł Kary za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nie wyznaczonym. W 2011 roku wydano w tym zakresie 1 decyzję o karze biegnącej dobowej w wysokości 53,71 zł/dobę oraz 1 decyzję wymierzającą karę za okres naruszenia w wysokości 4 379,85 zł za naruszenie warunków w zakresie miejsca i sposobu magazynowania odpadów. 7

8 W związku z realizacją inwestycji w zakresie gospodarki odpadami odroczono termin płatności 1 kary pieniężnej na kwotę ,60 zł. (kara wymierzona w 2010 r.) Kary za nielegalne, międzynarodowe przemieszczanie odpadów W roku 2011 Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie nakładał kar pieniężnych w tym zakresie Kary w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego W roku 2011 Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał 13 decyzji wymierzających kary pieniężne za wprowadzanie używanego sprzętu elektrycznego bez wpisu do rejestru GIOŚ na kwotę zł. Rozłożono na raty 2 kary pieniężne na kwotę zł + opłata prolongacyjna 351 zł Kary w zakresie PRTR W roku 2011 Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał 4 decyzje za nieterminowe przekazywanie sprawozdania PRTR na kwotę zł. Rozłożono na raty 1 karę pieniężną na kwotę zł + opłata prolongacyjna 123 zł Kary za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o odpadach W roku 2011 Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał 13 decyzji wymierzających kary pieniężne na kwotę zł. Rozłożono na raty 5 kar pieniężnych na kwotę zł + opłata prolongacyjna zł Kary za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji W roku 2011 Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał 2 decyzje wymierzające kary pieniężne na kwotę zł. Rozłożono na raty 1 karę pieniężną na kwotę zł + opłata prolongacyjna zł. Umorzono zapłatę 1 kary pieniężnej w wysokości zł Zarządzenia pokontrolne Wskaźnik wykonania zarządzeń pokontrolnych w 2011 r. wynosi: 90,8%. W 2011 roku wydano 489 zarządzeń pokontrolnych, z czego zrealizowano w całości 319 zarządzeń. Nie wykonano 45 zarządzeń. W 125 przypadkach termin wykonania wszystkich punktów zarządzeń przypada na 2012 r. Związane jest to przede wszystkim z wydaniem zarządzeń pod koniec IV kwartału 2011 r. W przypadkach zakładów, które nie zgłosiły 8

9 wykonania zarządzeń pokontrolnych wydanych w latach uprzednich lub których informacje o wykonaniu zarządzeń budziły wątpliwości przeprowadzano w 2011 r. kontrole sprawdzające wykonanie zarządzeń. W 10 przypadkach ukarano mandatami przedstawicieli zakładów, za brak informacji do WIOŚ o zakresie wykonania zarządzeń pokontrolnych, na kwotę oraz skierowano 1 wniosek do sądu Kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku W 2011 r. inspektorzy WIOŚ nałożyli 166 mandatów na łączną kwotę zł. Najwięcej mandatów nałożono za wykroczenia dot. naruszenia przepisów ustawy o odpadach. Mniej dotkliwą karą jest zastosowanie pouczenia osób naruszających przepisy. W 2011 r. inspektorzy WIOŚ skorzystali z tej formy kary w 315 przypadkach. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa kierowane są wnioski do organów ścigania. W 2011 r. skierowano 2 wnioski do organów ścigania i 9 wniosków do sądów Inne sankcje o charakterze niepieniężnym Przepisy Prawa ochrony środowiska dają możliwość wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wydania decyzji wstrzymującej eksploatację instalacji lub wyznaczającej termin usunięcia naruszenia. W 2011 r. wydano: - 3 decyzje wstrzymujące eksploatację instalacji, - 15 decyzji wyznaczających termin usunięcia naruszeń lub zaniedbań. Zgodnie z ustawą o Inspekcji Ochrony Środowiska, wojewódzki inspektor ochrony środowiska w ramach współpracy może informować organy rządowe i samorządowe o ustaleniach kontroli i wnioskować o podjęcie działań należących do kompetencji tych organów. W 2011 r. Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska skierował: wystąpienia do administracji rządowej, wystąpień do administracji samorządowej. 9

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE W 2009 ROKU

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE W 2009 ROKU 1. Kierunki działalności kontrolnej Podstawowym celem działań kontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie jest zapewnienie odpowiednich standardów jakości środowiska poprzez egzekwowanie

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Olsztyn. rok 2009. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie

Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Olsztyn. rok 2009. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Olsztyn rok 2009 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Elblągu Delegatura w Giżycku Przy wyborze celów kontrolnych, uwzględniono: opracowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU W 2014 ROKU. WIOŚ BIAŁYSTOK, grudzień 2013

PLAN PRACY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU W 2014 ROKU. WIOŚ BIAŁYSTOK, grudzień 2013 PLAN PRACY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU W 2014 ROKU WIOŚ BIAŁYSTOK, grudzień 2013 I. PODSTAWA I ZAŁOŻENIA PLANU PRACY Zgodnie z zapisami ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,

Bardziej szczegółowo

Obszar objęty planem kontroli został ujęty w następujące zagadnienia określone mianem celów kontroli oraz ogólnopolskich cykli kontrolnych:

Obszar objęty planem kontroli został ujęty w następujące zagadnienia określone mianem celów kontroli oraz ogólnopolskich cykli kontrolnych: WSTĘP Ogólna ocena istotnych zagadnień dla stanu środowiska na terenie województwa podlaskiego wykazuje, że w zakresie działalności kontrolnej najistotniejszymi kierunkami działań jest realizacja kontroli

Bardziej szczegółowo

Skuteczne wdrażanie wymagańprawa oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce odpadami. Izabela Szadura Departament Kontroli Rynku GIOŚ

Skuteczne wdrażanie wymagańprawa oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce odpadami. Izabela Szadura Departament Kontroli Rynku GIOŚ Skuteczne wdrażanie wymagańprawa oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce odpadami Izabela Szadura Departament Kontroli Rynku GIOŚ Wdrażanie wymagań prawa - skuteczność III ETAPY: Stosowanie

Bardziej szczegółowo

5. Kontrola istniejących terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych składowaniem niebezpiecznych odpadów przemysłowych 6. Kontrola przestrzegania

5. Kontrola istniejących terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych składowaniem niebezpiecznych odpadów przemysłowych 6. Kontrola przestrzegania Ogólna ocena istotnych zagadnień dla stanu środowiska na terenie województwa podlaskiego wykazuje, że w zakresie działalności kontrolnej najistotniejszymi kierunkami działań jest realizacja kontroli podmiotów

Bardziej szczegółowo

X. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

X. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE X. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE Inspections by the Voivodeship Inspectorate of Environmental Protection in Szczecin Podstawy prawne W latach 2012-2013

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ

Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Rok 2007. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. Przy wyborze celów kontrolnych uwzględnione zostały: 1. Ogólne kierunki działalności kontrolnej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Składowiska odpadów zamykanie i rekultywacja. Działalność kontrolna dotycząca składowisk odpadów w perspektywie zamykania instalacji

Składowiska odpadów zamykanie i rekultywacja. Działalność kontrolna dotycząca składowisk odpadów w perspektywie zamykania instalacji Składowiska odpadów zamykanie i rekultywacja Działalność kontrolna dotycząca składowisk odpadów w perspektywie zamykania instalacji 1 Zadania WIOŚ Rodzaje kontroli Tryby zamykania składowisk Zakres kontroli

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ

Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Rok 2008. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. Przy wyborze celów kontrolnych uwzględnione zostały: 1. Ogólne kierunki działania organów Inspekcji Ochrony

Bardziej szczegółowo

XI. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

XI. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE XI. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE Inspections by the Voivodeship Inspectorate of Environmental Protection in Szczecin Podstawy prawne W latach 2010-2011

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ

Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Rok 2010. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. Przy wyborze celów kontrolnych uwzględnione zostały: 1. Ogólne kierunki działania organów Inspekcji Ochrony

Bardziej szczegółowo

Działalność kontrolna

Działalność kontrolna Działalność kontrolna Zadania kontrolne dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie zostały ujęte w uzgodnionym przez Wojewodę Mazowieckiego Rocznym planie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA F/PSZ-2/1/2 1/6 Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ustawy Ustawa

Bardziej szczegółowo

Liczba kontroli WIOŚ w 2010roku oraz podjęte działania

Liczba kontroli WIOŚ w 2010roku oraz podjęte działania Liczba kontroli WIOŚ w 200roku oraz podjęte działania 2000 0000 0230 8000 6000 4000 2000 0 2037 764 72 900 200 ilość podmiotów w ewidencji WIOŚ liczba kontroli zarządzenia kary pieniężne mandaty wnioski

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres kontrolowanej gminy - tel/fax REGON, PKD, EKD, NIP.... I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki

I. Nazwa i adres kontrolowanej gminy - tel/fax REGON, PKD, EKD, NIP.... I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 1 FORMULARZ KONTROLI GMINY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI* I. Nazwa i adres kontrolowanej gminy - tel/fax REGON, PKD, EKD, NIP. I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 1. Liczba ludności gminy (wg stanu

Bardziej szczegółowo

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA W DYREKTYWACH UNII EUROPEJSKIEJ I PRAWIE POLSKIM

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA W DYREKTYWACH UNII EUROPEJSKIEJ I PRAWIE POLSKIM KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA W DYREKTYWACH UNII EUROPEJSKIEJ I PRAWIE POLSKIM Wiesław Steinke Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Cele prezentacji : Zapoznanie z prawem

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNE ASPEKTY WYKONYWANIA INSPEKCJI NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE

TECHNICZNE ASPEKTY WYKONYWANIA INSPEKCJI NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE Miłosz Jarzyński Naczelnik Wydziału Inspekcji WIOŚ w Warszawie Warszawa - czerwiec 2012 1 Podstawą działania Inspekcji Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE. Maria Suchy I Zastępca MWIOŚ

PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE. Maria Suchy I Zastępca MWIOŚ PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE Maria Suchy I Zastępca MWIOŚ Warszawa czerwiec 2012 Czym jest Inspekcja Ochrony Środowiska? Wojewódzki Inspektor Ochrony

Bardziej szczegółowo

Jakub Smakulski. Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO

Jakub Smakulski. Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO Jakub Smakulski Zakres kontroli Stacji Demontażu Pojazdów Częstotliwość kontroli Uprawnienia inspektora podczas kontroli Prawa właściciela Stacji Demontażu Pojazdów Protokół z kontroli Zarządzenia pokontrolne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EWIDENCYJNO-OPŁATOWY JAKO ŹRÓDŁO DANYCH ŚRODOWISKOWYCH

SYSTEM EWIDENCYJNO-OPŁATOWY JAKO ŹRÓDŁO DANYCH ŚRODOWISKOWYCH SYSTEM EWIDENCYJNO-OPŁATOWY JAKO ŹRÓDŁO DANYCH ŚRODOWISKOWYCH Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Szczyrk, 6 grudnia 2013 r. 1 Dane pochodzące z: Systemu opłat za korzystanie

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ

Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Rok 2009 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. Przy wyborze celów kontrolnych uwzględnione zostały: 1. Ogólne kierunki działania organów Inspekcji Ochrony

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Nowe regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Nowe regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Warszawa, lipiec 2011 r. Podstawy prawne kontroli IOŚ w zakresie gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Regulacji ekologicznych jest nie mniej niż podatkowych, jednak niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że podlegają wymogom ochrony środowiska. Nawet

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU Start > Informacje o Jednostce > Zarządzenie nr 9/2012 > Zarządzenie nr 9/2012 Zatwierdzam Ryszard Wilczyński Wojewoda

Bardziej szczegółowo

pod kierunkiem Hanny Jastrzębskiej Z-cy Dyrektora Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa

pod kierunkiem Hanny Jastrzębskiej Z-cy Dyrektora Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa Opracowano w Departamencie Inspekcji i Orzecznictwa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez: Kamilę Marek głównego specjalistę pod kierunkiem Hanny Jastrzębskiej Z-cy Dyrektora Departamentu Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

ROLA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

ROLA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie ROLA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie UPRAWNIENIA KONTROLNE WIOŚ Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 1991

Bardziej szczegółowo

Jan Trzebiński Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Naczelnik Wydziału Inspekcji Rzeszów, marzec 2014

Jan Trzebiński Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Naczelnik Wydziału Inspekcji Rzeszów, marzec 2014 Zakres kompetencji kontrolnych Inspekcji Ochrony Środowiska Jan Trzebiński Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Naczelnik Wydziału Inspekcji Rzeszów, marzec 2014 O czym powiem 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Działalność kontrolna WIOŚ w Warszawie

Działalność kontrolna WIOŚ w Warszawie Działalność kontrolna WIOŚ w Warszawie Jednostki kontrolne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie mieszczą się w Warszawie (Wydział Inspekcji) i w 5 delegaturach z siedzibami w Ciechanowie,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WIOŚ w WARSZAWIE W 2010 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WIOŚ w WARSZAWIE W 2010 ROKU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WIOŚ w WARSZAWIE W 2010 ROKU WARSZAWA, LUTY 2011 r. 1. WSTĘP Inspekcja Ochrony Środowiska realizuje

Bardziej szczegółowo

Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania kryzysowego

Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania kryzysowego Konwersatorium pn. Dostęp, wymiana, integracja. Możliwości i zasady wykorzystania publicznych baz danych i zasobów informacyjnych Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 21) Ewidencja i sprawozdawczośd odpadowa

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 21) Ewidencja i sprawozdawczośd odpadowa Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 21) Ewidencja i sprawozdawczośd odpadowa Osoba do kontaktu: Edyta Koziołek Tel. (12) 63 03 495 Zespół Polityki Ekologicznej, pok.

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie -Jan Trzebiński Naczelnik Wydziału Inspekcji maj 2015 OGÓLNOPOLSKI CYKL KONTROLNY

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4260/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr 4260/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku Uchwała Nr 4260/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wyniki kontroli elektrowni wiatrowych Elżbieta Gnat radca GIOŚ Departament Inspekcji i Orzecznictwa GIOŚ Warszawa luty 2015 rok Kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2007-2008

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2007-2008 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2007-2008 Katowice, listopad 2009 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ na 2009 rok

PLAN DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ na 2009 rok INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w LUBLINIE PLAN DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ na 2009 rok Zatwierdził: Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Leszek Żelazny Lublin,

Bardziej szczegółowo

Obowiązki sprawozdawcze firmy w zakresie ochrony środowiska

Obowiązki sprawozdawcze firmy w zakresie ochrony środowiska Obowiązki sprawozdawcze firmy w zakresie ochrony środowiska Krzysztof Pietrzak Meritum Competence 10.01.18 Warszawa Jakie przepisy muszę znać? Ustawa o SZWO i F-gazach Ustawa OOŚ Ustawa o zapobiegani u

Bardziej szczegółowo

Maria Suchy I Zastępca MWIOŚ Wojewódzkie Seminarium Szkoleniowe Warszawa 2 lipiec 2012

Maria Suchy I Zastępca MWIOŚ Wojewódzkie Seminarium Szkoleniowe Warszawa 2 lipiec 2012 SKŁADOWISKA ODPADÓW - ZAMYKANIE I REKULTYWACJE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Maria Suchy I Zastępca MWIOŚ Wojewódzkie Seminarium Szkoleniowe Warszawa 2 lipiec 2012 PODSTAWY PRAWNE PROCESU ZAMYKANIA I REKULTYWACJI

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie PLAN DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE W ROKU 2007

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie PLAN DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE W ROKU 2007 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie PLAN DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE W ROKU 2007 Akceptował : mgr inż. Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Podsumowanie trzech cykli kontrolnych przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeprowadzonych w latach 2013 2015.

Bardziej szczegółowo

Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Katowice, 26 czerwiec 2014

Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Katowice, 26 czerwiec 2014 DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WYNIKAJĄCA Z PRZEPISÓW ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA KONTROLNE WYDZIAŁU INSPEKCJI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE W 2011 r.

DZIAŁANIA KONTROLNE WYDZIAŁU INSPEKCJI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE W 2011 r. DZIAŁANIA KONTROLNE WYDZIAŁU INSPEKCJI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE W 2011 r. Zadania kontrolne dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie zostały ujęte

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Z K O N T R O L I NR.WI.7041..

P R O T O K Ó Ł Z K O N T R O L I NR.WI.7041.. P R O T O K Ó Ł Z K O N T R O L I NR.WI.7041.. Sygnatura protokołu Podstawa prawna kontroli Nazwa zakładu, adres, kod pocztowy, gmina, powiat WI.7041. art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji

Bardziej szczegółowo

VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska

VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska Ustawa Prawo ochrony środowiska wymaga określenia w programie środków niezbędnych do osiągnięcia celów, w tym mechanizmów prawno-ekonomicznych i środków finansowania.

Bardziej szczegółowo

Dscn1100.jpg. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o.

Dscn1100.jpg. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o. Józef Kosecki Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Dscn1100.jpg Dscn1100.jpg Obowiązki

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE

OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE (aktualny

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X DZIAŁALNOŚC WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE. (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie)

ROZDZIAŁ X DZIAŁALNOŚC WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE. (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie) ROZDZIAŁ X DZIAŁALNOŚC WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie) 1. Działalność kontrolna Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Rola Inspekcji Ochrony Środowiska w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. 10 maja 2017 r.

Rola Inspekcji Ochrony Środowiska w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. 10 maja 2017 r. Rola Inspekcji Ochrony Środowiska w systemie gospodarki odpadami komunalnymi 10 maja 2017 r. 1 Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Najważniejsze zadania Inspekcji Ochrony

Bardziej szczegółowo

Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami

Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, nr 185, poz. 1243 z późn.zm. ) 1.Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Dokąd z odpadami komunalnymi? Dokąd z odpadami komunalnymi?

Dokąd z odpadami komunalnymi? Dokąd z odpadami komunalnymi? WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Warszawa, 10 grudzień 2008 r. Zasady gospodarowania odpadami: zapobieganie minimalizacja

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Marzec 2010 CZYSTA WOLA CZYSTA WARSZAWA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA CO TO JEST INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA? CZYM SIĘ

Bardziej szczegółowo

Wpływ sektora przemysłowego na jakość powietrza w województwie małopolskim. Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - Paweł Ciećko

Wpływ sektora przemysłowego na jakość powietrza w województwie małopolskim. Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - Paweł Ciećko Wpływ sektora przemysłowego na jakość powietrza w województwie małopolskim Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - Paweł Ciećko Kontrole przeprowadzone przez WIOŚ w Krakowie W rejestrze prowadzonym

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501. POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016 uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.) Proces transformacji ustrojowej Polski nie uwzględniał w swoim planie

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz z późn. zm.); 2.

GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz z późn. zm.); 2. GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.); 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001

Bardziej szczegółowo

31 stycznia 2011 r. Zarządzający składowiskiem odpadów. Przedsiębiorca. Przedsiębiorca

31 stycznia 2011 r. Zarządzający składowiskiem odpadów. Przedsiębiorca. Przedsiębiorca Wykaz sprawozdań przekazywanych marszałkowi województwa. Termin złożenia u L.p. Rodzaj u Podmiot przedkładający 31 stycznia 2011 r. 1. Wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości

Bardziej szczegółowo

Kontrole w WIOŚ Lublin

Kontrole w WIOŚ Lublin 2015-06-22 Kontrole w WIOŚ Lublin Informacje o kontrolach przeprowadzonych w WIOŚ Lublin przez instytucje zewnętrzne. Rok 2004 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Delegatura NIK w Lublinie 2.02.2004 r. 12.03.2004

Bardziej szczegółowo

Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie Narada WIOŚ grudzień 2009

Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie Narada WIOŚ grudzień 2009 NIELEGALNY DEMONTAŻ POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI ZAKŁADY PRZETWARZANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO podjęte działania, osiągnięte efekty, planowane dalsze kroki Adam Ludwikowski

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 1 Zakres szkolenia 1. Gospodarka odpadami 2. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery 3.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ

DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ ZAKRES NADZORU INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA NAD ZAKŁADAMI MOGĄCYMI SPOWODOWAĆ POWAŻNE AWARIE Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 lipca 1991

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU Start > Oferty pracy > Ogłoszenia o naborach > Nabor na stanowisko Inspektora ds. REACH Opole NABOR NA STANOWISKO INSPEKTORA

Bardziej szczegółowo

Program wodno-środowiskowy kraju

Program wodno-środowiskowy kraju Program wodno-środowiskowy kraju Art. 113 ustawy Prawo wodne Dokumenty planistyczne w gospodarowaniu wodami: 1. plan gospodarowania wodami 2. program wodno-środowiskowy kraju 3. plan zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Pan Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska ul. Bartycka 110A Warszawa

Pan Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska ul. Bartycka 110A Warszawa Warszawa, 24 listopada 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-S.1611.1.2014 Pan Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska ul. Bartycka 110A 00-716 Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Art. 9. Wymóg przekazania dokumentów... 49 Rozdział 4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt

Spis treści. Art. 9. Wymóg przekazania dokumentów... 49 Rozdział 4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt Wstęp................................................ Wykaz skrótów......................................... XXV Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).......................................

Bardziej szczegółowo

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Warszawa, maj 2015 r. Jak oceniamy jakość powietrza? Strefy Substancje ochrona zdrowia: dwutlenek siarki - SO 2, dwutlenek

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA: AKTUALNE PRZEPISY PRAWNE I PROJEKTOWANE ZMIANY

OCHRONA ŚRODOWISKA: AKTUALNE PRZEPISY PRAWNE I PROJEKTOWANE ZMIANY LUBELSKIE CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ OCHRONA ŚRODOWISKA: AKTUALNE PRZEPISY PRAWNE I PROJEKTOWANE ZMIANY Kod szkolenia: 2K147 Miejsce: Zakopane Data: 03-07 kwietnia 2017 Liczne zmiany w prawie ochrony

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z EMISJĄ SPALIN PLAN PREZENTACJI

ASPEKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z EMISJĄ SPALIN PLAN PREZENTACJI TOMASZ KRUK Realizacja projektu pn. "Zintegrowany system gospodarki odpadowo - energetycznej w regionie Południowo - Zachodnim Województwa Podkarpackiego" Temat przewodni: Spalanie paliwa alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Marcin Mala www.mdconsulting.com.pl

Marcin Mala www.mdconsulting.com.pl Sprawozdawczość z zakresu korzystania ze środowiska wraz z obowiązkiem uiszczania opłat Marcin Mala Podstawa prawna opracowania 1. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

1. Co należy do najważniejszych zadań Inspekcji Handlowej?

1. Co należy do najważniejszych zadań Inspekcji Handlowej? 1. Co należy do najważniejszych zadań Inspekcji Handlowej? Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami r.

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami r. Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami 2007 r. Prawo Wspólnotowe Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów Dla osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z perspektywy organizatora systemu

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z perspektywy organizatora systemu Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z perspektywy organizatora systemu mgr. inż. Adrian Piotr Kołczewiak Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy na przejęcia obowiązków sprawozdawczych z zakresu Ochrony Środowiska

Oferta współpracy na przejęcia obowiązków sprawozdawczych z zakresu Ochrony Środowiska Oferta współpracy na przejęcia obowiązków sprawozdawczych z zakresu Ochrony Środowiska www.ccr.pl www.rev-log.com www.return-to-value.com www.zanimwprowadzisz.pl Odpady Kogo dotyczy obowiązek? Każdy posiadacz

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami

Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami Odpady ogólnie Odpady komunalne Odpady opakowaniowe Zużyty sprzęt Baterie i akumulatory Pojazdy wycofane z eksploatacji Odpady wydobywcze Spalarnie odpadów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Spis treści. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym...17

SPIS TREŚCI. Spis treści. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym...17 Spis treści Wykaz skrótów...11 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym...17 Rozdział 1 Przepisy ogólne...17 Art. 1. [Zakres normowania]... 17 Art. 1a. [Stosowanie

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA

PRZECIWDZIAŁANIE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA PRZECIWDZIAŁANIE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA Jest tak 2 Problem z uciążliwością zapachową w kraju Ilość skarg wpływających do WIOŚ i GIOŚ: 2010 r. - 1134 z zakresu zanieczyszczenia powietrza, w tym

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE NA ROK 2009

PLAN PRACY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE NA ROK 2009 PLAN PRACY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE NA ROK 2009 SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE... 3 2. PLAN PRACY WYDZIAŁU INSPEKCJI... 4 3. PLAN PRACY WYDZIAŁU MONITORINGU... 25 4. PLAN

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe akty prawne regulujące eksploatację składowisk: Polskie przepisy dotyczące składowania odpadów:

Wspólnotowe akty prawne regulujące eksploatację składowisk: Polskie przepisy dotyczące składowania odpadów: SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWAC JA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY Z IEMI W WOJ EWÓDZ TWIE ŚLĄSKIM Bogusława Plewnia Grażyna Barzyk Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W ZWIĄZKU Z ODDZIAŁYWANIEM HAŁASU NA ŚRODOWISKO. Hanna Grunt WIOŚ Poznań

PROCEDURY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W ZWIĄZKU Z ODDZIAŁYWANIEM HAŁASU NA ŚRODOWISKO. Hanna Grunt WIOŚ Poznań PROCEDURY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W ZWIĄZKU Z ODDZIAŁYWANIEM HAŁASU NA ŚRODOWISKO Hanna Grunt WIOŚ Poznań Geneza procedury ocen oddziaływania na środowisko w ustawodawstwie

Bardziej szczegółowo

dla Gminy Miejskiej Wrocław Zespół ds. jakości powietrza w woj. dolnośląskim kwiecień 2017 r.

dla Gminy Miejskiej Wrocław Zespół ds. jakości powietrza w woj. dolnośląskim kwiecień 2017 r. dla Gminy Miejskiej Wrocław Zespół ds. jakości powietrza w woj. dolnośląskim kwiecień 2017 r. Uchwała Nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014 r. - Program ochrony powietrza

Bardziej szczegółowo

Blok: presje na środowisko

Blok: presje na środowisko Blok: presje na środowisko Podsystemy presje na powietrze presje na zanieczyszczenie wód ewidencja odpadów ewidencja źródeł promieniowana elektromagnetycznego 99 Zadania Państwowego Monitoringu Środowiska

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o.

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o. Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp. CZĘŚĆ PIERWSZA Zagadnienia ogólne prawa ochrony środowiska

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp. CZĘŚĆ PIERWSZA Zagadnienia ogólne prawa ochrony środowiska Spis treści Wykaz skrótów Wstęp CZĘŚĆ PIERWSZA Zagadnienia ogólne prawa ochrony środowiska ROZDZIAŁ I. Ogólna charakterystyka podstaw prawnych ochrony środowiska w Polsce ROZDZIAŁ II. Zasady ogólne prawa

Bardziej szczegółowo

Ogólne kierunki działania Inspekcji Ochrony Środowiska w latach 2013-2015

Ogólne kierunki działania Inspekcji Ochrony Środowiska w latach 2013-2015 GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Ogólne kierunki działania Inspekcji Ochrony Środowiska w latach 2013-2015 (z perspektywą do 2020 r.) Warszawa, listopad 2012 r. GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA 3

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Seminarium Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Uniwersytet Śląski w Katowicach dnia 11 lutego 2011 r. Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Zestawienie przepisów prawa odnoszących się do ochrony danych osobowych będących w kompetencjach Ministra Środowiska

Załącznik nr 1. Zestawienie przepisów prawa odnoszących się do ochrony danych osobowych będących w kompetencjach Ministra Środowiska Załącznik nr 1. Zestawienie przepisów prawa odnoszących się do ochrony danych osobowych będących w kompetencjach Ministra Lp. Instytucja odpowiedzialna za dany akt prawny Rodzaj (ustawa/ rozporządzenie)

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA RAPORT. o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2006 roku

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA RAPORT. o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2006 roku GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA RAPORT o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2006 roku Warszawa, kwiecień 2007 r. Opracowano w Departamencie Kontroli

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE

BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE Nowe obowiązki starostów w zakresie ochrony powierzchni ziemi, pozwoleń zintegrowanych oraz składowisk odpadów Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza?

Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza? Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza? STAN ŚRODOWISKA Przekroczenia standardów jakości powietrza w 2011 roku: przekroczenia rocznej wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 (40 g/m3)

Bardziej szczegółowo

7. Działalność kontrolna WIOŚ Lublin

7. Działalność kontrolna WIOŚ Lublin 7. Działalność kontrolna WIOŚ Lublin Eliza Buszewska-Rydzik, Krystyna Michna (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie) Zadania i kompetencje Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

POZWOLENIE ZINTEGROWANE POZWOLENIE ZINTEGROWANE : art. 184 ust.2, art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 27 ust.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES KONTROLI PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE W ŚWIETLE ZNOWELIZOWANEJ USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA

ZAKRES KONTROLI PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE W ŚWIETLE ZNOWELIZOWANEJ USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA ZAKRES KONTROLI PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE W ŚWIETLE ZNOWELIZOWANEJ USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 r. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo