KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA W DYREKTYWACH UNII EUROPEJSKIEJ I PRAWIE POLSKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA W DYREKTYWACH UNII EUROPEJSKIEJ I PRAWIE POLSKIM"

Transkrypt

1 KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA W DYREKTYWACH UNII EUROPEJSKIEJ I PRAWIE POLSKIM Wiesław Steinke Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

2 Cele prezentacji : Zapoznanie z prawem Unii Europejskiej w zakresie kontroli emisji zanieczyszczeń do powietrza Transpozycja przepisów w Unii Europejskiej w ww. zakresie do obowiązuj zującego prawa polskiego Wskazanie na okresy przejściowe niektórych przepisów, wynikające z ustaleń Traktatu Akcesyjnego

3

4 w dyrektywach Unii Europejskiej Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca ca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli Decyzja Komisji z dnia 31 maja 1999 r. dotycząca ca kwestionariusza odnoszącego się do dyrektywy Rady 96/61/WE dotyczącej cej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC) (wprowadzenie( w życie dyrektywy Rady 91/692/EWG) (notyfikowana jako dokument nr C(1999) 1395) 2006/194/WE: Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2006 r. ustanawiająca kwestionariusz odnoszący się do dyrektywy Rady 96/61/WE dotyczącej cej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 598) Dziennik Urzędowy UE : (Dz.U.. L 257 z , str ) (Dz.U. L 148 z , str ) (Dz.U. L 70 z , str )

5 w dyrektywach Unii Europejskiej Zanieczyszczenia z zakład adów w przemysłowych Dziennik Urzędowy UE: Dyrektywa Rady 84/360/EWG z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie zwalczania zanieczyszczeń powietrza z zakład adów przemysłowych (Dz.U.. L 188 z , str ) 25) Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza (Dz.U.. L 309 z , str )

6 w dyrektywach Unii Europejskiej Zanieczyszczenia ze spalania odpadów Dyrektywa Rady 89/369/EWG z dnia 8 czerwca 1989 r. w sprawie zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza przez nowe spalarnie odpadów komunalnych Dyrektywa Rady 89/429/EWG z dnia 21 czerwca 1989 r. w sprawie zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza przez istniejące spalarnie odpadów komunalnych Dyrektywa Rady 94/67/WE z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie spalania odpadów w niebezpiecznych Dyrektywa rady 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 1997 r. w sprawie zharmonizowanych metod pomiarów służących do określania stęż ężenia masowego dioksyn i furanów w emisjach do powietrza, zgodnie z art. 7 ust. 2 dyrektywy 94/67/WE w sprawie spalania odpadów niebezpiecznych Dziennik Urzędowy UE: (Dz.U.. L 163 z , str ) 36) (Dz.U.. L 203 z , str ) 54) (Dz.U. L 365 z , str ) 45) (Dz.U. L 243 z , str ) 35) (Dz.U.. L 113 z , str ) 11)

7 w dyrektywach Unii Europejskiej Zanieczyszczenia ze spalania odpadów w c.d. Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 1998 r. dotycząca ca kwestionariusza stanowiącego podstawę sprawozdań Państw Członkowskich w sprawie wykonania dyrektywy Rady 94/67/WE w sprawie spalania odpadów w niebezpiecznych (wykonanie dyrektywy Rady 91/692/EWG) Dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów Decyzja Komisji z dnia 16 stycznia 2001 r. ustanawiająca dwie referencyjne metody pomiaru polichlorowanych bifenyli zgodnie z art. 10 lit. a) ) dyrektywy Rady 96/59/WE w sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) (notyfikowana jako dokument nr C(2001) 107) 2006/329/WE: Decyzja Komisji z dnia 20 lutego 2006 r. dotycząca ca kwestionariusza stanowiącego podstawę sprawozdań z wdrażania ania dyrektywy 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów w (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 438) Dziennik Urzędowy UE: (Dz.U.. L 67 z , str ) (Dz.U. L 332 z , str ) 111) (Dz.U. L 23 z , str ) 31) (Dz.U. L 121 z , str )

8 w dyrektywach Unii Europejskiej Zanieczyszczenia ze spalania paliw płynnychp Dziennik Urzędowy UE: Dyrektywa Rady 93/12/EWG z dnia 23 marca 1993 r. odnosząca się do zawartości siarki w niektórych paliwach płynnychp Dyrektywa 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. odnosząca się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 93/12/EWG Dyrektywa Rady 1999/32/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. odnosząca się do redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych oraz zmieniająca dyrektywę 93/12/EWG Dyrektywa 2005/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniającej dyrektywę 1999/32/WE w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych (Dz.U.. L 74 z , str ) 83) (Dz.U.. L 350 z , str ) (Dz.U. L 121 z , str ) 18) (Dz. U/ L 191 z ).

9 w dyrektywach Unii Europejskiej Zanieczyszczenia z zakład adów energetycznego spalania Dziennik Urzędowy UE : Dyrektywa Rady 88/609/EWG z dnia 24 listopada 1988 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania NIE OBOWIĄZUJE Dyrektywa Rady 93/76/EWG z dnia 13 września 1993 r. w celu ograniczenia emisji ditlenku węgla poprzez poprawienie efektywności energetycznej (SAVE) NIE OBOWIĄZUJE Dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług ug energetycznych oraz uchylająca ca dyrektywę Rady 93/76/EWG (Dz.U.. L 336 z , str. 1 (Dz.U.. L 237 z , str (Dz.U. L 309 z , str. 1 21) 1 (Dz.U. L 114 z , str )

10 w dyrektywach Unii Europejskiej Emisja lotnych związk zków organicznych (LZO) Dyrektywa 94/63/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie kontroli emisji lotnych związk zków organicznych (LZO) wynikających ze składowania paliwa i jego dystrybucji z terminali do stacji paliw Dyrektywa Rady 1999/13/WE z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związk zków organicznych spowodowanej użyciem u organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności ci i w niektórych urządzeniach Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2002 r. dotycząca ca kwestionariusza dla sprawozdań Państw Członkowskich w sprawie wykonania dyrektywy 1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych związk zków w organicznych spowodowanej użyciem u organicznych rozpuszczalników w podczas niektórych czynności ci i w niektórych urządzeniach (notyfikowana jako dokument nr C(2002) 2234) Dziennik Urzędowy UE : (Dz.U.. L 365 z , str ) (Dz.U. L 85 z , str. 1 22) 1 (Dz.U.. L 172 z , str )

11 w dyrektywach Unii Europejskiej Emisja lotnych związk zków organicznych (LZO) C.D. Dziennik Urzędowy UE : Dyrektywa 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ograniczeń emisji lotnych związk zków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów, a także zmieniająca dyrektywę 1999/13/WE 2006/534/WE: Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2006 r. dotycząca ca kwestionariusza dla sprawozdań państw członkowskich w sprawie wykonania dyrektywy 1999/13/WE w okresie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3274) 2007/205/WE: Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2007 r. określaj lająca wspólny format pierwszego sprawozdania państw członkowskich z wdrożenia dyrektywy 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczeń emisji lotnych związk zków w organicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1236 (Dz.U.. L 143 z , str ) (Dz.U. L 213 z , str. 4 7) 4 (Dz.U. L 91 z , str )

12 w dyrektywach Unii Europejskiej Emisja gazów w cieplarnianych Dziennik Urzędowy UE : Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami ami emisji gazów w cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE Decyzja Komisji z dnia 29 stycznia 2004 r. ustanawiająca wytyczne dotyczące ce monitorowania i sprawozdawczości ci w zakresie emisji gazów w cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Decyzja nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. dotycząca ca mechanizmu monitorowania emisji gazów w cieplarnianych we Wspólnocie oraz wykonania Protokołu u z Kioto (Dz.U.. L 275 z , str ) (Dz.U. L 59 z , str. 1 74) 1 (Dz.U. L 49 z , str. 1 8) 1

13 w dyrektywach Unii Europejskiej Emisja gazów w cieplarnianych c.d. Dziennik Urzędowy UE : 2005/166/WE: Decyzja Komisji z dnia 10 (Dz.U.. L 55 z , lutego 2005 r. ustanawiająca zasady str ) wykonania decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 280/2004/WE dotyczącej cej mechanizmu monitorowania emisji gazów w cieplarnianych we Wspólnocie i wykonania Protokołu u z Kioto 2005/381/WE: Decyzja Komisji z dnia 4 (Dz.U. L 126 z , maja 2005 r. ustanawiająca str ) kwestionariusz do składania sprawozdań ze stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami ami emisji gazów w cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE 2006/780/WE: Decyzja Komisji z dnia 13 (Dz.U. L 316 z , listopada 2006 r. w sprawie zapobiegania str ) 17) podwójnemu liczeniu redukcji emisji gazów w cieplarnianych w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w przypadku projektów w realizowanych w ramach protokołu u z Kioto (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5362)

14 w dyrektywach Unii Europejskiej Rejestr uwalniania i transferu zanieczyszczeń (PRTR) Dziennik Urzędowy UE : Decyzja Komisji Europejskiej z 17 lipca 2000 r. w sprawie wdrażania ania europejskiego rejestru emisji zanieczyszczeń (EPER) Protokół w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń Deklaracja Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz.U.. L 32 z , str ) (Dz.U.. L 33 z , str. 1 17) 1 17)

15 w przepisach prawa RP Zintegrowane zapobieganie Odniesienie zanieczyszczeniom do przepisu UE Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dyrektywa Rady 96/61/WE Dz.U.. nr 129 z 2006 r. poz. 902 z z dnia 24 września 1996 r. późn.zm.).) dotycząca ca zintegrowanego art , 141.2, 142.1, 147.1, 147,2, zapobiegania 147.4, 147.5, 147.6, 149.1, 160,1, zanieczyszczeniom i ich 161.1, 162.1, 162.2, 162.3, 162.4, kontroli 184.2, 184.3, 184.4, 187.1, 188.2, 188.3, 188.4, 201.1, 204.1, 205, 214.1, 214.2, 215.1, Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U.. nr 100 poz z późn.zm.).) art. 16.1, 16.2, 19.1, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów w wielkości emisji (Dz.U.. nr 283 poz. 2842) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów w emisyjnych z instalacji (Dz.U.. nr 260 poz. 2181)

16 w przepisach prawa RP Zanieczyszczenia z zakład adów Odniesienie przemysłowych do przepisu UE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz.U.. nr 283 poz. 2842) Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U.. nr 281 poz z późn.zm.).) Dyrektywa Rady 84/360/EWG z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie zwalczania zanieczyszczeń powietrza z zakład adów przemysłowych Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów w zanieczyszczenia powietrza

17 w przepisach prawa RP Zanieczyszczenie powietrza ze Odniesienie spalania odpadów do przepisu UE Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U 39 Dyrektywa Rady z 2007 r. poz.251) art.13.1, 13.5, 89/369/EWG z dnia 13.6, 17.1, 17.2, 18.1, 20.1, 20.2, 8 czerwca 1989 r. 21, 22.1, 23.1, 23.2, 23.4, 24.1, w sprawie zapobiegania 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 25.3, zanieczyszczeniu 27.1, 29.1, 29.2, 30.1, 30.2, 30.5, powietrza przez nowe 31.5, 32.2, 35.5, 44.1, 44.2, 45.1, spalarnie odpadów 45.2, 45.4, 46.1, 46.2, 47, 49.1, komunalnych Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U z 2006 r. poz. 902 z późn.zm.).) art , 141.2, 142.1, 147.1, 147.2, 147.4, 147.5, 147.6, 149.1, 201.1, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz.U.. nr 283 poz. 2842)

18 w przepisach prawa RP Zanieczyszczenie powietrza ze Odniesienie spalania odpadów c.d. do przepisu UE Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. r o odpadach (tekst jednolity Dz.U 39 z Dyrektywa Rady 2007 r. poz.251) art.5, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 94/67/WE z dnia 9.1, 9.2, 13.1, 13.5, 13.6, 17.1, 17.2, 16 grudnia 1994 r. 18.1, 20.1, 20.2, 21, 22.1, 23.1, 23.2, w sprawie spalania 23.4, 24.1, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 25.3, 26.1, 27.1, 29.1, 29.2, 30.1, 30.2, odpadów 30.5, 31.2, 32,2, 33.5, 44.1, 44.2, 45.1, niebezpiecznych 45.2, 45.4, 46.1, 46.2, 47, 49.1, 55.1, 55.2, 55.4, 56.1, 57.1, 57.2, 57.3, 57.4, 58, 63.1, 63.3, 63.4, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.. nr 129 z 2006 r. poz. 902 z późn.zm.).) art , 141.2, 142.1, 147.1, 147.2, 147.4, 147.5, 147.6, 149.1, 184.2, 184.3, 184.4, 187.1, 188.2, 188.3, 188.4, 201.1, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów w wielkości emisji (Dz.U.. nr 283 poz. 2842)

19 w przepisach prawa RP Zanieczyszczenie powietrza ze Odniesienie spalania odpadów c.d. do przepisu UE Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U 39 z 2007 r. poz.251) art.5, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 9.1, 9.2, 13.1, 13.5, 13.6, 17.1, 17.2, 18.1, 20.1, 20.2, 21, 22.1, Dyrektywa 2000/76/WE 23.1, 23.2, 23.4, 24.1, 24.4, 24.5, 24.6, Parlamentu 24.7, 24.8, 25.3, 26.1, 27.1, 29.1, 29.2, 30.1, 30.2, 30.5, 31.2, 32,2, 33.5, 36.1, Europejskiego i Rady 36.2, 36.4, 36.5, 36.6, 36.7, 36.8, 36.10, z dnia 4 grudnia 2000 r , 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 42.1, 44.1, w sprawie spalania 44.2, 45.1, 45.2, 45.4, 46.1, 46.2, 47, 49.1, odpadów 53.1, 53.2, 53.5, 63.1, 63.3, 63.4, 70, 71, 76, 77.1, 77.2, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.. nr 129 z 2006 r. poz. 902 z późn.zm.).) art , 141.2, 142.1, 147.1, 147.2, 147.4, 147.5, 147.6, 149.1, 184.2, 184.3, 184.4, 187.1, 188.2, 188.3, 188.4, 201.1, 204.1, 205, 214.1, 214.2, 215.1, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów w wielkości emisji (Dz.U.. nr 283 poz. 2842) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów w emisyjnych z instalacji (Dz.U.. nr 260 poz. 2181)

20 w przepisach prawa RP Zanieczyszczenia ze spalania Odniesienie paliw płynnychp do przepisu UE Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. nr 169 poz. 1200) Dyrektywa Rady 93/12/EWG z dnia 23 marca 1993 r. odnosząca się do zawartości siarki w niektórych paliwach płynnych Dyrektywa 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. odnosząca się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 93/12/EWG

21 w przepisach prawa RP Zanieczyszczenia ze spalania paliw Odniesienie płynnych c.d. do przepisu UE Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. nr 169 poz. 1200) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie metod badania jakości lekkiego oleju opałowego, owego, cięż ężkiego oleju opałowego owego oraz oleju do silników w statków żeglugi śródlądowejdowej (Dz.U.. nr 41 poz. 262) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie wymagań dotyczących cych zawartości siarki w paliwie dostarczanym na statek (Dz.U.. nr 79 poz. 555) Dyrektywa Rady 93/12/EWG z dnia 23 marca 1993 r. odnosząca się do zawartości siarki w niektórych paliwach płynnych Dyrektywa 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. odnosząca się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 93/12/EWG

22 w przepisach prawa RP Zanieczyszczenia z zakład adów Odniesienie do energetycznego spalania przepisu UE Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Dyrektywa Prawo ochrony środowiska 2001/80/WE Parlamentu (tekst jednolity Dz.U.. nr 129 z Europejskiego i Rady 2006 r. poz. 902 z późn.zm.).) z dnia 23 października art , 141.2, 147.1, 147.2, 2001 r. w sprawie 147.4, 147.5, 147.6, 149.1, ograniczenia emisji 188.2, 188.3, 188.4, niektórych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA zanieczyszczeń do powietrza z dużych ŚRODOWISKA z dnia 23 grudnia obiektów energetyczne r. w sprawie wymagań w go spalania zakresie prowadzenia pomiarów w wielkości emisji (Dz.U.. nr 283 poz. 2842) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U.. nr 260 poz. 2181)

23 w przepisach prawa RP Emisja lotnych związk zków Odniesienie do przepisu UE organicznych (LZO) Dyrektywa 94/63/WE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Parlamentu Europejskiego ŚRODOWISKA z dnia 23 grudnia i Rady z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w 1994 r. w sprawie kontroli zakresie prowadzenia pomiarów emisji lotnych wielkości emisji związk zków organicznych (Dz.U.. nr 283 poz. 2842) (LZO) wynikających ze składowania paliwa i jego dystrybucji z terminali do stacji paliw ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U.. nr 260 poz. 2181) Dyrektywa Rady 1999/13/WE z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związk zków organicznych spowodowanej użyciem u organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności ci i w niektórych urządzeniach

24 w przepisach prawa RP Emisja lotnych związk zków Odniesienie organicznych (LZO) c.d. do przepisu UE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 stycznia 2007 r.w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących cych ograniczenia emisji lotnych związk zków w organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników w organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdów (Dz.U.. nr 11 poz.72) Dyrektywa 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ograniczeń emisji lotnych związk zków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicz nych w niektórych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów, a także e zmieniająca dyrektywę 1999/13/WE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U.. nr 260 poz. 2181)

25 w przepisach prawa RP Emisja gazów w cieplarnianych Odniesienie do przepisu UE Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U.. nr 281 poz z późn.zm.).) Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami ami emisji gazów w cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE

26 w przepisach prawa RP Rejestr uwalniania i transferu Odniesienie do przepisu UE zanieczyszczeń (PRTR) Decyzja Komisji Europejskiej z 17 lipca Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r r. w sprawie o zmianie ustawy Prawo ochrony wdrażania ania europejskiego środowiska oraz niektórych innych rejestru emisji ustaw (Dz.U.. nr 88 poz. 587) zanieczyszczeń (EPER) art. 236a, 236b, 236c, 236d, Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE

27 w przepisach prawa RP Ochrona warstwy ozonowej Odniesienie do przepisu UE Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożaj ających warstwę ozonową ( Dz.U.. nr 121 poz. 1263) Rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożaj ających warstwę ozonową

28 Okresy przejściowe przyjęte w Traktacie Akcesyjnym w sprawie przystąpienia pienia m.in. Polski do Unii Europejskiej Obszar 22: Środowisko Jakość powietrza. Dyrektywa 1999/32/WE w sprawie ograniczania zawartości siarki w niektórych paliwach płynnych, p wymagania określone w art.3 ust.1 Dyrektywy do r. (zawartość S pow.1% w cięż ężkich olejach opałowych) owych) Dyrektywa 94/63/WE w sprawie ograniczania emisji lotnych związk zków w organicznych powstających w wyniku magazynowania benzyny i jej dystrybucji z baz paliw do stacji paliw do r. w odniesieniu do załadunku adunku i wyładunku w terminalach o rocznej przepustowości powyżej 150 tys. ton. Dla pozostałych instalacji wymagania określone w art. 3,4,5 i 6 Dyrektywy zostaną spełnione nione do r. (dotyczy instalacji istniejących) Dyrektywa 1999/30/WE w sprawie dopuszczalnych stęż ężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu oraz tlenków w azotu, pyłu u i ołowiu owiu w powietrzu - do dnia akcesji ( r.) lub, odpowiednio, zgodnie z terminami określonymi w Dyrektywie

29 Okresy przejściowe przyjęte w Traktacie Akcesyjnym w sprawie przystąpienia pienia m.in. Polski do Unii Europejskiej Obszar 22: Środowisko Ograniczanie zanieczyszczeń przemysłowych i zarządzanie ryzykiem. Dyrektywa 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń okresy przejściowe do r. dla określonych ciepłowni komunalnych (od 50 do 300 MW), składowisk komunalnych przyjmujących dziennie od 10 do 20 ton odpadów w oraz wybranych instalacji stanowiących załą łącznik do Traktatu (łącznie ok. 500 instalacji) w zakresie spełniania wymagań określonych Najlepszymi Dostępnymi Technikami (BAT) Dyrektywa 88/609/EWG w sprawie dużych obiektów energetycznego spalania paliw dopuszczalne wielkości emisji z instalacji, które uzyskały y pozwolenie na budowę po 1 lipca 1987 r. oraz zostały y uruchomione przed 27 marca 1990r., zostaną ustalone zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Dyrektywa 1999/13/WE w sprawie emisji lotnych związk zków organicznych pochodzących cych z wykorzystywania rozpuszczalników w organicznych w niektórych rodzajach działalno alności i instalacjach spełnienie wymagań Dyrektywy dla istniejących instalacji do r.

30 SANKCJE KARNE Kary za wykroczenia Kary pienięż ężne za naruszenie warunków decyzji Wstrzymanie użytkowania instalacji Kary za przestępstwa pstwa

31 Nakładanie adanie sankcji karnych przez WIOŚ na podstawie ustawy z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U.. nr 44 z 2007 r. poz.287) ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA Kodeks postępowania powania w sprawach o wykroczenia - nakładanie adanie grzywien w drodze mandatu karnego ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Prawo Ochrony Środowiska - kary pienięż ężne za naruszenie warunków decyzji określaj lającej korzystanie ze środowiska - decyzje o wstrzymaniu działalno alności, eksploatacji instalacji lub odmowie oddania instalacji do użytkowaniau ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA Kodeks Cywilny oraz art POŚ

32 Wykonywanie kontroli przez inne organy ochrony środowiska (marszałek województwa, starosta, wójt, w burmistrz, prezydent) na podstawie art.379 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U.. nr 129 z 2006 r. poz.902 z późn.. zm.)

33 DZIĘKUJ KUJĘ ZA UWAGĘ

Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Olsztyn. rok 2009. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie

Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Olsztyn. rok 2009. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Olsztyn rok 2009 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Elblągu Delegatura w Giżycku Przy wyborze celów kontrolnych, uwzględniono: opracowanie

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE UNIJNEGO PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA W POLSCE W LATACH

WDRAŻANIE UNIJNEGO PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA W POLSCE W LATACH WDRAŻANIE UNIJNEGO PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA W POLSCE W LATACH 2001-2011 Międzynarodowa Konferencja naukowa Dekada harmonizacji w prawie ochrony środowiska. Wdrażanie i stosowanie unijnego prawa ochrony

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STANDARDÓW EMISJI LZO

ZMIANY STANDARDÓW EMISJI LZO Konwencja Konwencja Genewska Genewska w w sprawie sprawie transgranicznego transgranicznego zanieczyszczenia zanieczyszczenia powietrza powietrza na na dalekie dalekie odległości odległości ii kierunki

Bardziej szczegółowo

XI. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

XI. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE XI. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE Inspections by the Voivodeship Inspectorate of Environmental Protection in Szczecin Podstawy prawne W latach 2010-2011

Bardziej szczegółowo

RAPORT TEN PRZYGOTOWANY ZOSTAŁ DO UśYTKU TGPE, PTEZ ORAZ IGCP. 18 maja 2011 r. Salans, D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza sp. k.

RAPORT TEN PRZYGOTOWANY ZOSTAŁ DO UśYTKU TGPE, PTEZ ORAZ IGCP. 18 maja 2011 r. Salans, D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza sp. k. PRZEGLĄD PRAWODAWSTWA KRAJOWEGO W CELU OKREŚLENIA ZAKRESU NIEZBĘDNYCH NOWELIZACJI ORAZ WSKAZANIA KONIECZNOŚCI POWSTANIA NOWYCH KRAJOWYCH AKTÓW PRAWNYCH WDRAśAJĄCYCH IED RAPORT TEN PRZYGOTOWANY ZOSTAŁ DO

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawno - normatywne dotyczące pomiarów na potrzeby PRTR

Wymagania prawno - normatywne dotyczące pomiarów na potrzeby PRTR Wymagania prawno - normatywne dotyczące pomiarów na potrzeby PRTR Eugeniusz Głowacki G Warszawa 16 maj 2011 r. Definicja rejestru PRTR PRTR jest rejestrem zanieczyszczeń wyemitowanych do powietrza, wód

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA. Warszawa

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA. Warszawa KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA Warszawa 6.06.2008 Zarządzanie emisjami z energetyki a wymagania Pakietu klimatyczno energetycznego UE dr inż. Krajowy Administrator Handlu Uprawnieniami do Emisji Jak kraje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. Poz. 672

Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. Poz. 672 Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. Poz. 672 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo ochrony środowiska 1. Na

Bardziej szczegółowo

ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ

ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ POLSKA ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCY ZAWARTOŚCI SIARKI W LEKKIM OLEJU OPAŁOWYM, CIĘŻKIM OLEJU OPAŁOWYM, OLEJU DO SILNIKÓW STATKÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ ORAZ PALIWIE ŻEGLUGOWYM

Bardziej szczegółowo

Benzyna E10 - fakty i mity, czyli nie taki diabeł straszny?

Benzyna E10 - fakty i mity, czyli nie taki diabeł straszny? Benzyna E10 - fakty i mity, czyli nie taki diabeł straszny? Krzysztof Bajdor Przemysłowy Instytut Motoryzacji Nowe akty legislacyjne w Polsce Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o biokomponentach

Bardziej szczegółowo

Strategia w gospodarce odpadami nieorganicznymi przemysłu chemicznego

Strategia w gospodarce odpadami nieorganicznymi przemysłu chemicznego Strategia w gospodarce odpadami nieorganicznymi przemysłu chemicznego Autorzy: Krzysztof Czarnomski Renata Osiecka http://foto.ojej.pl/ojej/6/0/1/0/27_chemia_nic_trudnego1.jpg Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY. z dnia 22 grudnia 1986 r. zmieniająca dyrektywę 75/439/EWG w sprawie unieszkodliwiania olejów odpadowych (87/101/EWG)

DYREKTYWA RADY. z dnia 22 grudnia 1986 r. zmieniająca dyrektywę 75/439/EWG w sprawie unieszkodliwiania olejów odpadowych (87/101/EWG) DYREKTYWA RADY z dnia 22 grudnia 1986 r. zmieniająca dyrektywę 75/439/EWG w sprawie unieszkodliwiania olejów odpadowych (87/101/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską

Bardziej szczegółowo

Analiza pozwoleń zintegrowanych w Wielkopolsce

Analiza pozwoleń zintegrowanych w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Analiza pozwoleń zintegrowanych w Wielkopolsce Marcin Wachek Departament Środowiska Wydział Pozwoleń i Programów Neuenhagen, 24 września 2015 r. Plan 1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 225 15594 Poz. 1472 1472 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sprawozdania z monitorowania projektu wspólnych wdrożeń i raportu z weryfikacji liczby

Bardziej szczegółowo

ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Gdańsk, dnia 16 października 2012 r. Plan prezentacji 1. Dyrektywy unijne odnoszące

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z EMISJĄ SPALIN PLAN PREZENTACJI

ASPEKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z EMISJĄ SPALIN PLAN PREZENTACJI TOMASZ KRUK Realizacja projektu pn. "Zintegrowany system gospodarki odpadowo - energetycznej w regionie Południowo - Zachodnim Województwa Podkarpackiego" Temat przewodni: Spalanie paliwa alternatywnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE W 2009 ROKU

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE W 2009 ROKU 1. Kierunki działalności kontrolnej Podstawowym celem działań kontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie jest zapewnienie odpowiednich standardów jakości środowiska poprzez egzekwowanie

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne Unii Europejskiej:

Regulacje prawne Unii Europejskiej: Regulacje prawne Unii Europejskiej: 1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM. Produkcja energii z odpadów w technologii zgazowania Uwarunkowania prawne i technologiczne

SEMINARIUM. Produkcja energii z odpadów w technologii zgazowania Uwarunkowania prawne i technologiczne SEMINARIUM Produkcja energii z odpadów w technologii zgazowania Uwarunkowania prawne i technologiczne Prelegent Arkadiusz Primus Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 24.11.2017 Katowice Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA F/PSZ-2/1/2 1/6 Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ustawy Ustawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 12 czerwca 2017 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 12 czerwca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 1294 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych,

Bardziej szczegółowo

Obszar objęty planem kontroli został ujęty w następujące zagadnienia określone mianem celów kontroli oraz ogólnopolskich cykli kontrolnych:

Obszar objęty planem kontroli został ujęty w następujące zagadnienia określone mianem celów kontroli oraz ogólnopolskich cykli kontrolnych: WSTĘP Ogólna ocena istotnych zagadnień dla stanu środowiska na terenie województwa podlaskiego wykazuje, że w zakresie działalności kontrolnej najistotniejszymi kierunkami działań jest realizacja kontroli

Bardziej szczegółowo

5. Kontrola istniejących terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych składowaniem niebezpiecznych odpadów przemysłowych 6. Kontrola przestrzegania

5. Kontrola istniejących terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych składowaniem niebezpiecznych odpadów przemysłowych 6. Kontrola przestrzegania Ogólna ocena istotnych zagadnień dla stanu środowiska na terenie województwa podlaskiego wykazuje, że w zakresie działalności kontrolnej najistotniejszymi kierunkami działań jest realizacja kontroli podmiotów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU W 2014 ROKU. WIOŚ BIAŁYSTOK, grudzień 2013

PLAN PRACY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU W 2014 ROKU. WIOŚ BIAŁYSTOK, grudzień 2013 PLAN PRACY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU W 2014 ROKU WIOŚ BIAŁYSTOK, grudzień 2013 I. PODSTAWA I ZAŁOŻENIA PLANU PRACY Zgodnie z zapisami ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,

Bardziej szczegółowo

Sektor nieokreślony (małe i średnie przedsiębiorstwa ogółem) - Go to 3

Sektor nieokreślony (małe i średnie przedsiębiorstwa ogółem) - Go to 3 EUROPEJSKA ANKIETA DOTYCZĄCA SEKTORA MŚP ORAZ ŚRODOWISKA Witaj w europejskiej ankiecie dotyczącej sektora MŚP oraz środowiska. Wypełnienie kwestionariusza powinno zająć od 5 do 10 minut. Dziękujemy! Duński

Bardziej szczegółowo

dla województwa dolnośląskiego z wyłączeniem m. Wrocław i miejscowości uzdrowiskowych

dla województwa dolnośląskiego z wyłączeniem m. Wrocław i miejscowości uzdrowiskowych dla województwa dolnośląskiego z wyłączeniem m. Wrocław i miejscowości uzdrowiskowych Zespół ds. jakości powietrza w woj. dolnośląskim kwiecień 2017 r. Zasadność podjęcia uchwały Na przestrzeni lat 2013-2015

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej

Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej Załącznik nr 1 Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej (źródło: Ministerstwo Gospodarki www.mg.gov.pl) Ustawy dotyczące problematyki azbestowej (stan na wrzesień 2011 r.) 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ

ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ POLSKA ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCY ZAWARTOŚCI SIARKI W LEKKIM OLEJU OPAŁOWYM, CIĘŻKIM OLEJU OPAŁOWYM, OLEJU DO SILNIKÓW STATKÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ ORAZ PALIWIE ŻEGLUGOWYM

Bardziej szczegółowo

dla Gminy Miejskiej Wrocław Zespół ds. jakości powietrza w woj. dolnośląskim kwiecień 2017 r.

dla Gminy Miejskiej Wrocław Zespół ds. jakości powietrza w woj. dolnośląskim kwiecień 2017 r. dla Gminy Miejskiej Wrocław Zespół ds. jakości powietrza w woj. dolnośląskim kwiecień 2017 r. Uchwała Nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014 r. - Program ochrony powietrza

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Częstochowy Częstochowa, r. DECYZJA

Prezydent Miasta Częstochowy Częstochowa, r. DECYZJA Prezydent Miasta Częstochowy Częstochowa, 05.12.2014 r. OŚR-I.6223.16.2014 Na podstawie: DECYZJA art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK ZAŁĄCZNIK IX

ZAŁĄCZNIK ZAŁĄCZNIK IX KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.3.2014 r. COM(2014) 149 final ANNEX 9 ZAŁĄCZNIK ZAŁĄCZNIK IX Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich Państwami

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI PRAWNE 2/2006 ZWIĄZKU PRACODAWCÓW GOSPODARKI ODPADAMI

NOWOŚCI PRAWNE 2/2006 ZWIĄZKU PRACODAWCÓW GOSPODARKI ODPADAMI NOWOŚCI PRAWNE 2/2006 ZWIĄZKU PRACODAWCÓW GOSPODARKI ODPADAMI Szanowni Państwo, Członkowie ZPGO! Oddajemy Państwu kolejny numer Nowości prawnych w tym roku zamieszczając informacje o nowych dyrektywach,

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne przebiegu kontroli mieszkańców w zakresie zanieczyszczenia powietrza

Aspekty prawne przebiegu kontroli mieszkańców w zakresie zanieczyszczenia powietrza Aspekty prawne przebiegu kontroli mieszkańców w zakresie zanieczyszczenia powietrza Mateusz Karciarz Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna w Poznaniu Częstochowa, dnia 29 marca 2017 r. Konferencja

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

POZWOLENIE ZINTEGROWANE POZWOLENIE ZINTEGROWANE : art. 184 ust.2, art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 27 ust.

Bardziej szczegółowo

ő 4. Zasada subsydiarności i podział kompetencji pomiędzy państwami członkowsk.mi a Wspólnotą Europejską w zakresie ochrony środowiska

ő 4. Zasada subsydiarności i podział kompetencji pomiędzy państwami członkowsk.mi a Wspólnotą Europejską w zakresie ochrony środowiska PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA UNII EUROPEJSKIEJ Autor: ZBIGNIEW BUKOWSKI Rozdział I. Zagadnienia ogólne ői. Geneza prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej ő2. Źródła prawa ő3. Prawo pierwotne w zakresie

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dz.U. 2013 poz. 817 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz.U. 2013 nr 0 poz. 755

Bardziej szczegółowo

Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU. Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU. Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 23 grudnia 2013 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0448 (NLE) 18165/13 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 20 grudnia 2013 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ DLA MIEJSCOWOŚCI UZDROWISKOWYCH

ZAŁOŻENIA UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ DLA MIEJSCOWOŚCI UZDROWISKOWYCH Samorządowa jednostka organizacyjna ZAŁOŻENIA UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ DLA MIEJSCOWOŚCI UZDROWISKOWYCH WSTĘPNE KONSULTACJE SAMORZĄDOWE W SPRAWIE UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO Maciej

Bardziej szczegółowo

Środowiskowe aspekty wykorzystania paliw metanowych w transporcie

Środowiskowe aspekty wykorzystania paliw metanowych w transporcie Środowiskowe aspekty wykorzystania paliw metanowych w transporcie Izabela Samson-Bręk Zakład Odnawialnych Zasobów Energii Plan prezentacji Emisje z sektora transportu; Zobowiązania względem UE; Możliwości

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Częstochowy Częstochowa, r. DECYZJA

Prezydent Miasta Częstochowy Częstochowa, r. DECYZJA Prezydent Miasta Częstochowy Częstochowa, 05.12.2014 r. OŚR-I.6223.15.2014 Na podstawie: DECYZJA art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 11 września 2012 r.

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 11 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1028 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów

Bardziej szczegółowo

Spalarnia. odpadów? jak to działa? Jak działa a spalarnia

Spalarnia. odpadów? jak to działa? Jak działa a spalarnia Grzegorz WIELGOSIŃSKI Politechnika Łódzka Spalarnia odpadów jak to działa? a? Jak działa a spalarnia odpadów? Jak działa a spalarnia odpadów? Spalarnia odpadów komunalnych Przyjęcie odpadów, Magazynowanie

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA Puławy S.A. do 2016 roku Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku Warszawa, wrzesień 2009 Nowelizacja IPPC Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola Zmiany formalne : - rozszerzenie o instalacje

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie się do zmian przepisów związanych z transpozycją dyrektywy IED

Przygotowanie się do zmian przepisów związanych z transpozycją dyrektywy IED EkoDialog zaprasza na szkolenie: "Wdrożenie Dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych - IED (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) Powiązanie Dyrektywy IED z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska w związku zku z nową polityką chemiczną REACH Przemysław Olszaniecki Departament Inspekcji i Orzecznictwa GIOŚ Dokument pn.: Przewidywane Podstawowe Obowiązki Dla Administracji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 20 lipca 2017 r.

Warszawa, dnia 25 lipca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 20 lipca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lipca 2017 r. Poz. 1424 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu rocznego

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie rozproszonej emisji CO2 w prawodawstwie międzynarodowym, unijnym oraz polskim

Ograniczanie rozproszonej emisji CO2 w prawodawstwie międzynarodowym, unijnym oraz polskim Ograniczanie rozproszonej emisji CO w prawodawstwie międzynarodowym, unijnym oraz polskim Dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA Podstawę prawną regulującą wydawanie pozwoleń w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE W 2011 ROKU

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE W 2011 ROKU INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE W 2011 ROKU 1. Kierunki działalności kontrolnej Podstawowym celem działań kontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 154 9130 Poz. 914 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY. z dnia 8 czerwca 1989 r. w sprawie zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza przez nowe spalarnie odpadów komunalnych (89/369/EWG)

DYREKTYWA RADY. z dnia 8 czerwca 1989 r. w sprawie zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza przez nowe spalarnie odpadów komunalnych (89/369/EWG) DYREKTYWA RADY z dnia 8 czerwca 1989 r. w sprawie zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza przez nowe spalarnie odpadów komunalnych (89/369/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający

Bardziej szczegółowo

PALIWA ALTERNATYWNE W CEMENTOWNI NOWINY

PALIWA ALTERNATYWNE W CEMENTOWNI NOWINY PALIWA ALTERNATYWNE W CEMENTOWNI NOWINY Mgr inż. Aleksander Wąsik Cementownia Nowiny sp. z o.o. aleksander.wasik@cementownia-nowiny.com Pierwsze instalacje podawania paliw stałych W roku 2002 Cementownia

Bardziej szczegółowo

X. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

X. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE X. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE Inspections by the Voivodeship Inspectorate of Environmental Protection in Szczecin Podstawy prawne W latach 2012-2013

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa o Emisjach Przemysłowych jak interpretować jej zapisy

Dyrektywa o Emisjach Przemysłowych jak interpretować jej zapisy Dyrektywa o Emisjach Przemysłowych jak interpretować jej zapisy Stanisław Błach Warszawa, 2 września 2010 Program spotkania 1. Cel spotkania 2. Prezentacja wprowadzająca 3. Dyskusja 4. Podsumowanie i dalsze

Bardziej szczegółowo

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Departament Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Program

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE

OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE (aktualny

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE Wskaźnikii emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW Warszawa, styczeń 2015 Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE kontakt: Krajowy Ośrodek Bilansowania

Bardziej szczegółowo

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2013 DECYZJA KOMISJI z dnia 26 marca 2013 r. określająca roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013 2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501. POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016 uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.) Proces transformacji ustrojowej Polski nie uwzględniał w swoim planie

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 1.11.2013 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 KOMISJA EUROPEJSKA, DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Emisje przemysłowe Obecny stan prawny i zmiany po 1 stycznia Joanna Embros Pfeifer & Langen Glinojeck S.A

Emisje przemysłowe Obecny stan prawny i zmiany po 1 stycznia Joanna Embros Pfeifer & Langen Glinojeck S.A Emisje przemysłowe Obecny stan prawny i zmiany po 1 stycznia 2016 Joanna Embros Pfeifer & Langen Glinojeck S.A Spis tre ci Emisje przemys owe obecne uregulowania prawne Zmiany wprowadzone przez Dyrektywę

Bardziej szczegółowo

Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza Dział III Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z póź. zm.) Polityka

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA EKOLOGII. Propozycja wymagań jakościowych dla węgla jako paliwa dla sektora komunalno-bytowego

POLSKA IZBA EKOLOGII. Propozycja wymagań jakościowych dla węgla jako paliwa dla sektora komunalno-bytowego POLSKA IZBA EKOLOGII 40-009 Katowice, ul. Warszawska 3 tel/fax (48 32) 253 51 55; 253 72 81; 0501 052 979 www.pie.pl e-mail : pie@pie.pl BOŚ S.A. O/Katowice 53 1540 1128 2001 7045 2043 0001 Katowice, 15.01.2013r.

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej integruje dotychczasowe zadania Jednostek Samorządu

Bardziej szczegółowo

pod kierunkiem Hanny Jastrzębskiej Z-cy Dyrektora Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa

pod kierunkiem Hanny Jastrzębskiej Z-cy Dyrektora Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa Opracowano w Departamencie Inspekcji i Orzecznictwa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez: Kamilę Marek głównego specjalistę pod kierunkiem Hanny Jastrzębskiej Z-cy Dyrektora Departamentu Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Składowiska odpadów zamykanie i rekultywacja. Działalność kontrolna dotycząca składowisk odpadów w perspektywie zamykania instalacji

Składowiska odpadów zamykanie i rekultywacja. Działalność kontrolna dotycząca składowisk odpadów w perspektywie zamykania instalacji Składowiska odpadów zamykanie i rekultywacja Działalność kontrolna dotycząca składowisk odpadów w perspektywie zamykania instalacji 1 Zadania WIOŚ Rodzaje kontroli Tryby zamykania składowisk Zakres kontroli

Bardziej szczegółowo

PROF. NZW. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ KRASZEWSKI. Znaczenie dyrektywy IED dla przemysłu z punktu widzenia Polski i Unii Europejskiej

PROF. NZW. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ KRASZEWSKI. Znaczenie dyrektywy IED dla przemysłu z punktu widzenia Polski i Unii Europejskiej PROF. NZW. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ KRASZEWSKI Znaczenie dyrektywy IED dla przemysłu z punktu widzenia Polski i Unii Europejskiej 1 6 stycznia 2011 roku weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA

PRZECIWDZIAŁANIE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA PRZECIWDZIAŁANIE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA Jest tak 2 Problem z uciążliwością zapachową w kraju Ilość skarg wpływających do WIOŚ i GIOŚ: 2010 r. - 1134 z zakresu zanieczyszczenia powietrza, w tym

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA W PRZEDSIĘBIORSTWACH PO WEJŚCIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ. Informacje dla przedsiębiorców

OCHRONA ŚRODOWISKA W PRZEDSIĘBIORSTWACH PO WEJŚCIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ. Informacje dla przedsiębiorców OCHRONA ŚRODOWISKA W PRZEDSIĘBIORSTWACH PO WEJŚCIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Informacje dla przedsiębiorców Wprowadzenie Jednym z podstawowych warunków wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (UE) jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKT z r. USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1)2)

PROJEKT z r. USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1)2) USTAWA PROJEKT z 05.01.2017 r. z dnia. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1)2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1213

Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1213 Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1213 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania instrumentami finansowymi ochrony środowiska w energetyce

Strategia zarządzania instrumentami finansowymi ochrony środowiska w energetyce Strategia zarządzania instrumentami finansowymi ochrony środowiska w energetyce Kliknij, Maciej aby Wiśniewski edytować styl wzorca podtytułu Consus S.A. ul. Dominikańska 9 87-100 Toruń www.consus.eu Polityka

Bardziej szczegółowo

ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ

ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ POLSKA ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCY ZAWARTOŚCI SIARKI W LEKKIM OLEJU OPAŁOWYM, CIĘŻKIM OLEJU OPAŁOWYM, OLEJU DO SILNIKÓW STATKÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ ORAZ PALIWIE ŻEGLUGOWYM

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 września 2013 r. Poz. 1107 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 19 września 2013 r. Poz. 1107 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 września 2013 r. Poz. 1107 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ

Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Rok 2010. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. Przy wyborze celów kontrolnych uwzględnione zostały: 1. Ogólne kierunki działania organów Inspekcji Ochrony

Bardziej szczegółowo

Obowiązki sprawozdawcze firmy w zakresie ochrony środowiska

Obowiązki sprawozdawcze firmy w zakresie ochrony środowiska Obowiązki sprawozdawcze firmy w zakresie ochrony środowiska Krzysztof Pietrzak Meritum Competence 10.01.18 Warszawa Jakie przepisy muszę znać? Ustawa o SZWO i F-gazach Ustawa OOŚ Ustawa o zapobiegani u

Bardziej szczegółowo

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/ Załącznik nr 2 Załącznik nr 2-5 - WZÓR WYKAZU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Bytom, 23 grudnia 2014 r. Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (2011 rok) cel główny rozwój gospodarki niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy)

(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy) (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy) Głównym zadaniem ww. dyrektywy jest ochrona środowiska i zdrowia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ

Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Rok 2009 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. Przy wyborze celów kontrolnych uwzględnione zostały: 1. Ogólne kierunki działania organów Inspekcji Ochrony

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ

Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Rok 2008. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. Przy wyborze celów kontrolnych uwzględnione zostały: 1. Ogólne kierunki działania organów Inspekcji Ochrony

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 345/68 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.12.2008 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/112/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywy Rady 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 219/2009. z dnia 11 marca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 219/2009. z dnia 11 marca 2009 r. 31.3.2009 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 87/109 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 219/2009 z dnia 11 marca 2009 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2009R0219 PL 20.07.2012 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I

Bardziej szczegółowo

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW Konferencja Alternatywne technologie unieszkodliwiania odpadów komunalnych Chrzanów 7 październik 2010r. 1 Prawo Podstawowym aktem prawnym regulującym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 120/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.5.2013 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 397/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 Lista działań dla poprawy jakości powietrza w Szczecinie - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 Małgorzata Landsberg Uczciwek, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Międzyzdroje,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 października 2013 r. Poz. 1232 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 23 października 2013 r. Poz. 1232 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 października 2013 r. Poz. 1232 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości.

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Załącznik nr 2 WZÓR Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Nazwa: REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Zał.3B Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Wrocław, styczeń 2014 SPIS TREŚCI 1. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

DYREKTYWY. (Tekst mający znaczenie dla EOG) 17.12.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 334/17 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie

Bardziej szczegółowo

NISKA EMISJA ASPEKTY PRAWNE

NISKA EMISJA ASPEKTY PRAWNE Dr inż. Artur Wrzalik NISKA EMISJA ASPEKTY PRAWNE Problematyka niskiej emisji w kontekście aspektów prawnych regulowana jest przez uwarunkowania Unii Europejskiej oraz krajowe. Istnieje wiele dokumentów,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1035

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1035 Warszawa, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1035 OBWIESZCZENIE ministra gospodarki z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie sposobu pobierania

Bardziej szczegółowo

Scenariusze redukcji emisji metali cięŝkich w Polsce i Europie do 2020r. Analiza kosztów i korzyści.

Scenariusze redukcji emisji metali cięŝkich w Polsce i Europie do 2020r. Analiza kosztów i korzyści. Dr inŝ. Damian Panasiuk Norwegian Institute for Air Research POLSKA Norweski Instytut Badań Powietrza Oddział Polska www.nilupolska.eu Scenariusze redukcji emisji metali cięŝkich w Polsce i Europie do

Bardziej szczegółowo

Najlepsze dostępne technologie i wymagania środowiskowe w odniesieniu do procesów termicznych. Adam Grochowalski Politechnika Krakowska

Najlepsze dostępne technologie i wymagania środowiskowe w odniesieniu do procesów termicznych. Adam Grochowalski Politechnika Krakowska Najlepsze dostępne technologie i wymagania środowiskowe w odniesieniu do procesów termicznych Adam Grochowalski Politechnika Krakowska Termiczne metody utylizacji odpadów Spalanie na ruchomym ruszcie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 grudnia 2014 r. Poz. 1728 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami r.

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami r. Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami 2007 r. Prawo Wspólnotowe Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów Dla osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku 1 - Kocioł gazowy centralnego ogrzewania w aptece spalił 500 m3 gazu - (tabela I.V.1.) Obliczenia: Stawka za spalenie 1 000 000 m3 gazu wynosi w 2012 roku 1233,19

Bardziej szczegółowo