INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE W 2009 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE W 2009 ROKU"

Transkrypt

1 1. Kierunki działalności kontrolnej Podstawowym celem działań kontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie jest zapewnienie odpowiednich standardów jakości środowiska poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska. Zadanie to jest realizowane na podstawie rocznego planu kontroli zawierającego określone cele kontroli na dany rok oraz planów kwartalnych obejmujących listę podmiotów wytypowanych do kontroli. Przy wyborze celów kontrolnych w 2009 r. uwzględniono: opracowanie o kierunkach działania organów Inspekcji Ochrony Środowiska na lata oraz wytyczne do planowania działalności organów Inspekcji Ochrony Środowiska w 2009 r. zatwierdzone przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska jak również założenia Traktatu Akcesyjnego Środowisko naturalne. Dokonana została również ocena podstawowych problemów środowiskowych na terenie województwa oraz stanu przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez kontrolowane podmioty na podstawie: raportu o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2008, przeglądu zakładów o dużym ryzyku zaistnienia awarii (kontrola co najmniej raz w roku) i o zwiększonym ryzyku zaistnienia awarii (kontrola co najmniej raz na dwa lata), przeglądu stacji demontażu pojazdów z wykazu Marszałka Województwa Małopolskiego (kontrola co najmniej raz w roku) oraz informacji o nielegalnych stacjach demontażu, danych z rejestrów prowadzonych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska o podmiotach podlegających ustawie o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, danych z prowadzonej przez WIOŚ listy zakładów eksploatujących instalacje podlegające obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, skarg i interwencji wpływających do WIOŚ, przeglądów ekologicznych, programów gospodarki odpadami. Na podstawie analizy przedstawionych wyżej materiałów oraz możliwości kontrolnych WIOŚ ustalono 17 celów kontrolnych na 2009 rok. L.p. Cele działań kontrolnych 1. Ocena przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalacje objęte pozwoleniami zintegrowanymi 2. Ocena zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami 3. Ocena przestrzegania przepisów w zakresie gospodarki ściekowej 4. Ocena przestrzegania przepisów w zakresie ochrony powietrza 5. Ocena przestrzegania przepisów w zakresie emisji lotnych związków organicznych 6. Ocena przestrzegania wymagań ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw 7. Ocena przestrzegania przepisów ustawy o odpadach 8. Ocena eksploatacji składowisk odpadów 9. Ocena wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów 10. Ocena przestrzegania wymagań ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i depozytowej 11. Ocena przestrzegania wymagań ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1

2 12. Ocena przestrzegania wymagań ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 13. Ograniczenie uciążliwości związanych z ponadnormatywną emisją hałasu 14. Ocena przestrzegania wymagań ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową 15. Ocena realizacji obowiązków wynikających z przeciwdziałania poważnym awariom 16. Ocena przestrzegania wymagań ustawy o substancjach i preparatach chemicznych 17. Ocena jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalacje w ramach Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń Poza kontrolami planowymi podejmowane były także pozaplanowe działania kontrolne na wniosek m. in.: GIOŚ, wojewody, organów samorządowych oraz obywateli. W 2009 r. WIOŚ prowadził również kontrole na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w ramach następujących krajowych cykli kontrolnych: - Ocena wywiązywania się przez prowadzących instalacje do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej przekraczającej 500 ton dziennie lub wapna w piecach obrotowych lub innych piecach o zdolności produkcyjnej przekraczającej 50 ton dziennie, posiadające pozwolenia zintegrowane z obowiązków wynikających z tych pozwoleń oraz obowiązków pomiarowych - Cykl kontrolny instalacji do intensywnego chowu trzody chlewnej o więcej niż 2000 miejsc dla tuczników (powyżej 30 kg) oraz więcej niż 750 miejsc dla macior - Ocena wywiązywania się przez prowadzących instalacje do spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 50 MW, posiadające pozwolenia zintegrowane, z obowiązków wynikających z tych pozwoleń oraz obowiązków pomiarowych - Ocena wypełniania wymagań Rozporządzenia REACH przez producentów farb i lakierów oraz podmioty wykorzystujące je w prowadzonej działalności gospodarczej - Spełnianie wymogów prawnych przez składowiska odpadów przyjmujących odpady komunalne objęte obowiązkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z założeniami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami Postępowanie z odpadami weterynaryjnymi 2. Realizacja zadań kontrolnych 2.1 Ewidencja podmiotów Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie prowadzi ewidencję kontrolowanych podmiotów, która podlega bieżącej aktualizacji. W 2009 r. zarejestrowanych 2

3 w niej zostało 4884 podmiotów. W porównaniu z rokiem 2008 ilość podmiotów wzrosła o 503 tj. ok. 10%. Tabela nr 1. Liczba zakładów kontrolowanych przez WIOŚ w latach 2008 i Nazwa Wojewódzkieg o Inspektoratu Ochrony Środowiska Liczba zakładów w ewidencji WIOŚ wg stanu na r. Liczba zakładów objętych kontrolą w 2008 r. Razem Procent do zakładów w ewidencji Liczba zakładów w ewidencji WIOŚ wg stanu na r. Liczba zakładów objętych kontrolą w 2009 r. Razem Procent do zakładów w ewidencji razem w tym: WIOŚ w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Delegatura W Tarnowie Kontrole Plan kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie na rok 2009 zakładał przeprowadzenie 930 kontroli. Plan został w całości zrealizowany. 3

4 INSPEKTORATU OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Tabela nr 2. Wybrane zadania kontrolne zrealizowane w 2009 r. w ramach planu rocznego (bez kontroli pozaplanowych) Województwo małopolskie Cel kontrolny Liczba kontroli skontrolow anych Liczba zakładów w tym: w których bez uwag stwierdzono naruszenie Procent skontrolowanych zakładów, w których stwierdzono naruszenie Ocena prawidłowości naliczania oraz wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska ,5 2. Wypełnianie wymagań ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza ,3 3. Wypełnianie wymagań ochrony środowiska w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem ,0 4. Wypełnianie wymagań ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem ,0 5. Wypełnianie wymagań ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami w zakładach przemysłowych ,7 (bez WEEE, stacji demontażu i składowisk odpadów komunalnych) 6. Wypełnianie wymagań ochrony środowiska w zakresie poboru wód podziemnych ,5 7. Wypełnianie wymagań ochrony środowiska w zakresie ochrony przez promieniowaniem elektromagnetycznym Inne istotne dla województwa 8.1 Ocena przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalacje objęte pozwoleniami zintegrowanymi ,7 8.2 Ocena eksploatacji składowisk odpadów komunalnych ,5 8.3 Ocena przestrzegania wymagań ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi ,4 odpadami oraz opłacie produktowej i depozytowej 8.4 Ocena przestrzegania wymagań ustawy o substancjach i preparatach chemicznych ,8 8.5 Ocena jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalacje w ramach Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń ,5 4

5 Poza planem wykonano 387 kontroli w terenie. Kontrole te były podejmowane z wniosków: GIOŚ, wojewody i organów samorządowych, inwestorów o pozwolenie na użytkowanie lub oddania do eksploatacji realizowanych inwestycji, o wydanie opinii i zaświadczeń, o interwencję na uciążliwość zakładów, rolników korzystających z funduszy unijnych W sumie, w roku 2009 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie przeprowadził 1317 typowych kontroli, w tym podczas 182 kontroli wykonano badania i pomiary. Ilość przeprowadzonych kontroli wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym o 22 kontrole (ok. 2%). Skontrolowano 1239 użytkowników środowiska tj. około 25% jednostek będących w ewidencji WIOŚ. W 2009 r. prowadzono również kontrole na podstawie dokumentacji bez wyjazdu w teren dot. głównie analizy wyników automonitoringowych prowadzonych przez zakłady i przekazywanych do WIOŚ oraz rozpatrywania interwencji a także kontrole inne niż typowe w terenie w przypadku zgłoszenia zanieczyszczenia (brak podmiotu do kontroli). Wykonano 1128 takich kontroli. 3. Działania pokontrolne Jednym z instrumentów postępowania pokontrolnego są kary pieniężne ponoszone za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska ustalonych właściwą decyzją. Zgodnie z procedurą ich wymierzania są to kary biegnące godzinowe (powietrze) lub dobowe (hałas, odpady) a następnie po ustaniu naruszenia lub po zakończeniu roku kalendarzowego ustalane są kary za czas trwania naruszenia. W przypadku naruszenia warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi wymierzane są kary za rok kalendarzowy. Przepisy umożliwiają odraczanie na okres 5 lat termin płatności kary pod warunkiem realizacji przedsięwzięcia, które zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia kar pieniężnych. Oddzielną grupę stanowią kary pieniężne kwotowe, których wysokość określona jest ustawowo i wymierzane są za naruszenie przepisów związanych z międzynarodowym przemieszczaniem odpadów, ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Prawa ochrony środowiska (PRTR). Oprócz nakładania sankcji o charakterze pieniężnym do podstawowych działań dyscyplinujących należy także: - wydawanie zarządzeń pokontrolnych, - wydawanie decyzji administracyjnych, w których można wstrzymać działalność powodującą naruszenie wymagań ochrony środowiska (pod warunkami określonymi w przepisach) lub ustalić termin usunięcia naruszenia, - kierowanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przeciwko środowisku bądź kierowanie wniosków do sądów grodzkich lub do organów administracji publicznej, - nakładanie mandatów karnych, - udzielanie pouczeń Administracyjne kary pieniężne 5

6 W 2009 r. wzrosła ilość wymierzanych kar pieniężnych z uwagi na zmianę przepisów nakładających na podmioty korzystające ze środowiska obowiązek prowadzenia pomiarów i analiz we własnym zakresie i przesyłania wyników do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Kary za nieprzestrzeganie warunków jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do wód i do ziemi. W roku 2009 wydano 8 decyzji wymierzających kary dobowe. Najwyższą karę biegnącą (w kwocie 66,65 zł/dobę) wymierzono Zakładom Górniczym TRZEBIONKA S.A. w Trzebini za przekroczenie dopuszczalnej wartości wskaźnika azot amonowy w odprowadzanych ściekach oraz Gminie Bukowina Tatrzańska, oczyszczalnia w Czarnej Góra 21,21 zł/dobę. W roku 2009 Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał 44 decyzje dotyczące kar pieniężnych za naruszenie warunków jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do wód powierzchniowych lub do ziemi na łączną kwotę ,18 zł. Najwyższe kary pieniężne zostały ustalone dla: - Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakład Górniczy Janina w Libiążu ,50 zł - Miasta i Gminy Skała ,50 zł - Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach ,20 zł - Gminy Czernichów ,40 zł - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. w Wieliczce ,30 zł - Gminy Jabłonka, oczyszczalnia w Zubrzycy Dolnej ,71 zł Stanowiły one 96 % ogólnej kwoty naliczonych kar za ścieki. W związku z realizacją inwestycji w zakresie gospodarki ściekowej, decyzjami Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska odroczono termin płatności w 4 przypadkach na kwotę ,00 zł W związku z zakończeniem realizowanych inwestycji w zakresie gospodarki ściekowej decyzjami Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zmniejszono wymierzone kary pieniężne w 15 przypadkach na kwotę ,97 zł Kary za zanieczyszczenie powietrza. W roku 2009 wydano 2 decyzje o karze godzinowej za przekroczenie dopuszczalnych wielkości emisji pyłów i gazów. W roku 2009 Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał 2 decyzje naliczające karę pieniężną łączną za naruszenie warunków wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza na kwotę ,84 zł Najwyższą karę w kwocie zł naliczono Fabryce Osłonek Białkowych FABIOS S.A. w Białce, która stanowiła 88 % ogólnej kwoty naliczonych kar łącznych. W związku z realizacją inwestycji w zakresie ochrony powietrza decyzją Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska odroczono termin płatności w 1 przypadku na kwotę ,06 zł (kara z 2008r.) 6

7 3.1.3 Kary za przekroczenie emisji hałasu. W roku 2009 wydano 12 decyzji o karze biegnącej za przekroczenie dopuszczalnej emisji hałasu. W roku 2009 Małopolski Wojewódzki Inspektor ochrony Środowiska wydał 10 decyzji naliczających kary pieniężne za czas trwania naruszenia dopuszczalnego poziomu hałasu na kwotę ,89 zł. Najwyższe kary naliczono Południowemu Koncernowi Energetycznemu, Elektrownia Siersza w Trzebini na kwoty zł i ,80 zł Stanowiły one 56 % ogólnej kwoty naliczonych kar łącznych. Odroczono termin płatności 1 zakładowi w związku z realizacją inwestycji zmierzających do usunięcia przyczyny naliczenia kary na kwotę 9 990,40 zł W związku z zakończeniem realizowanych inwestycji w zakresie ograniczenia emisji hałasu do środowiska decyzjami Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zmniejszono wymierzone kary pieniężne w 6 przypadkach na kwotę ,03 zł Kary za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nie wyznaczonym. Umorzono 2 kary w na kwotę ,00 zł za składowanie odpadów Kary za nielegalne, międzynarodowe przemieszczanie odpadów W roku 2009 utrzymane zostały w mocy 2 decyzje wydane przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wymierzające kary pieniężne na odbiorców odpadów przywiezionych nielegalnie bez dokonania zgłoszenia na kwotę ,00 zł Najwyższą karę naliczono podmiotowi pan Wojciech Ibek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MAXI-SCHROTT w Krakowie ,00 zł Kary w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego W roku 2009 Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał 3 decyzje wymierzające kary pieniężne za wprowadzanie używanego sprzętu elektrycznego bez wpisu do rejestru GIOŚ na kwotę zł Kary w zakresie PRTR W roku 2009 Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał 1 decyzję za nie wywiązywanie się w terminie z obowiązku przekazywania sprawozdania PRTR w wysokości ,00 zł 3.2. Zarządzenia pokontrolne W 2009 r. Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał 653 zarządzenia pokontrolne (603 w 2008 r). W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła liczba zarządzeń pokontrolnych o 50 co stanowi ok. ok. 8%. 7

8 3.3. Kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska inspektor ochrony środowiska upoważniony jest do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w odpowiednich przepisach. W 2009 r. inspektorzy WIOŚ nałożyli 177 grzywien na łączną kwotę zł. Najwięcej mandatów nałożono za wykroczenia dot. naruszenia przepisów ustawy o odpadach. Mniej dotkliwą karą jest zastosowanie pouczenia osób naruszających przepisy. W 2009 r. inspektorzy WIOŚ skorzystali z tej formy w 612 przypadkach. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa kierowane są wnioski do organów ścigania, a popełnienia wykroczenia do sądów grodzkich. W 2009 r. skierowano:3 wnioski do prokuratury oraz 6 wniosków do sądów grodzkich Inne sankcje o charakterze niepieniężnym Przepisy Prawa ochrony środowiska dają możliwość wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wydania decyzji wstrzymującej eksploatację instalacji lub wyznaczającej termin usunięcia naruszenia. W 2009 r. wydano: - 6 decyzji wstrzymujących eksploatację instalacji, - 35 decyzji wyznaczających termin usunięcia naruszeń lub zaniedbań. Zgodnie z ustawą o Inspekcji Ochrony Środowiska, wojewódzki inspektor ochrony środowiska w ramach współpracy może informować organy rządowe i samorządowe o ustaleniach kontroli i wnioskować o podjęcie działań należących do kompetencji tych organów. W 2009 r. Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska skierował: wystąpień do administracji rządowej, wystąpień do administracji samorządowej. 8

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE W 2011 ROKU

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE W 2011 ROKU INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE W 2011 ROKU 1. Kierunki działalności kontrolnej Podstawowym celem działań kontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Olsztyn. rok 2009. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie

Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Olsztyn. rok 2009. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Olsztyn rok 2009 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Elblągu Delegatura w Giżycku Przy wyborze celów kontrolnych, uwzględniono: opracowanie

Bardziej szczegółowo

Skuteczne wdrażanie wymagańprawa oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce odpadami. Izabela Szadura Departament Kontroli Rynku GIOŚ

Skuteczne wdrażanie wymagańprawa oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce odpadami. Izabela Szadura Departament Kontroli Rynku GIOŚ Skuteczne wdrażanie wymagańprawa oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce odpadami Izabela Szadura Departament Kontroli Rynku GIOŚ Wdrażanie wymagań prawa - skuteczność III ETAPY: Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Obszar objęty planem kontroli został ujęty w następujące zagadnienia określone mianem celów kontroli oraz ogólnopolskich cykli kontrolnych:

Obszar objęty planem kontroli został ujęty w następujące zagadnienia określone mianem celów kontroli oraz ogólnopolskich cykli kontrolnych: WSTĘP Ogólna ocena istotnych zagadnień dla stanu środowiska na terenie województwa podlaskiego wykazuje, że w zakresie działalności kontrolnej najistotniejszymi kierunkami działań jest realizacja kontroli

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ

Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Rok 2009 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. Przy wyborze celów kontrolnych uwzględnione zostały: 1. Ogólne kierunki działania organów Inspekcji Ochrony

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU W 2014 ROKU. WIOŚ BIAŁYSTOK, grudzień 2013

PLAN PRACY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU W 2014 ROKU. WIOŚ BIAŁYSTOK, grudzień 2013 PLAN PRACY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU W 2014 ROKU WIOŚ BIAŁYSTOK, grudzień 2013 I. PODSTAWA I ZAŁOŻENIA PLANU PRACY Zgodnie z zapisami ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Regulacji ekologicznych jest nie mniej niż podatkowych, jednak niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że podlegają wymogom ochrony środowiska. Nawet

Bardziej szczegółowo

X. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

X. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE X. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE Inspections by the Voivodeship Inspectorate of Environmental Protection in Szczecin Podstawy prawne W latach 2012-2013

Bardziej szczegółowo

Działalność kontrolna

Działalność kontrolna Działalność kontrolna Zadania kontrolne dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie zostały ujęte w uzgodnionym przez Wojewodę Mazowieckiego Rocznym planie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA W DYREKTYWACH UNII EUROPEJSKIEJ I PRAWIE POLSKIM

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA W DYREKTYWACH UNII EUROPEJSKIEJ I PRAWIE POLSKIM KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA W DYREKTYWACH UNII EUROPEJSKIEJ I PRAWIE POLSKIM Wiesław Steinke Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Cele prezentacji : Zapoznanie z prawem

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres kontrolowanej gminy - tel/fax REGON, PKD, EKD, NIP.... I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki

I. Nazwa i adres kontrolowanej gminy - tel/fax REGON, PKD, EKD, NIP.... I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 1 FORMULARZ KONTROLI GMINY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI* I. Nazwa i adres kontrolowanej gminy - tel/fax REGON, PKD, EKD, NIP. I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 1. Liczba ludności gminy (wg stanu

Bardziej szczegółowo

pod kierunkiem Hanny Jastrzębskiej Z-cy Dyrektora Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa

pod kierunkiem Hanny Jastrzębskiej Z-cy Dyrektora Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa Opracowano w Departamencie Inspekcji i Orzecznictwa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez: Kamilę Marek głównego specjalistę pod kierunkiem Hanny Jastrzębskiej Z-cy Dyrektora Departamentu Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Jan Trzebiński Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Naczelnik Wydziału Inspekcji Rzeszów, marzec 2014

Jan Trzebiński Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Naczelnik Wydziału Inspekcji Rzeszów, marzec 2014 Zakres kompetencji kontrolnych Inspekcji Ochrony Środowiska Jan Trzebiński Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Naczelnik Wydziału Inspekcji Rzeszów, marzec 2014 O czym powiem 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Liczba kontroli WIOŚ w 2010roku oraz podjęte działania

Liczba kontroli WIOŚ w 2010roku oraz podjęte działania Liczba kontroli WIOŚ w 200roku oraz podjęte działania 2000 0000 0230 8000 6000 4000 2000 0 2037 764 72 900 200 ilość podmiotów w ewidencji WIOŚ liczba kontroli zarządzenia kary pieniężne mandaty wnioski

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wyniki kontroli elektrowni wiatrowych Elżbieta Gnat radca GIOŚ Departament Inspekcji i Orzecznictwa GIOŚ Warszawa luty 2015 rok Kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4260/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr 4260/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku Uchwała Nr 4260/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE

OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE (aktualny

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Nowe regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Nowe regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Warszawa, lipiec 2011 r. Podstawy prawne kontroli IOŚ w zakresie gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

VI. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA

VI. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA VI. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA 1. KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ Podstawowym celem działań kontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie jest zapewnienie odpowiednich standardów jakości

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA

PRZECIWDZIAŁANIE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA PRZECIWDZIAŁANIE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA Jest tak 2 Problem z uciążliwością zapachową w kraju Ilość skarg wpływających do WIOŚ i GIOŚ: 2010 r. - 1134 z zakresu zanieczyszczenia powietrza, w tym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Z K O N T R O L I NR.WI.7041..

P R O T O K Ó Ł Z K O N T R O L I NR.WI.7041.. P R O T O K Ó Ł Z K O N T R O L I NR.WI.7041.. Sygnatura protokołu Podstawa prawna kontroli Nazwa zakładu, adres, kod pocztowy, gmina, powiat WI.7041. art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

WYBRANE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA ogłoszone do 31.10.2011r.

WYBRANE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA ogłoszone do 31.10.2011r. WYBRANE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA ogłoszone do 31.10.2011r. 1. ustawa Prawo ochrony środowiska oraz przepisy wykonawcze 2. ustawa o odpadach oraz przepisy wykonawcze 3. ustawa o opakowaniach

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 21) Ewidencja i sprawozdawczośd odpadowa

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 21) Ewidencja i sprawozdawczośd odpadowa Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 21) Ewidencja i sprawozdawczośd odpadowa Osoba do kontaktu: Edyta Koziołek Tel. (12) 63 03 495 Zespół Polityki Ekologicznej, pok.

Bardziej szczegółowo

Kontrole w WIOŚ Lublin

Kontrole w WIOŚ Lublin 2015-06-22 Kontrole w WIOŚ Lublin Informacje o kontrolach przeprowadzonych w WIOŚ Lublin przez instytucje zewnętrzne. Rok 2004 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Delegatura NIK w Lublinie 2.02.2004 r. 12.03.2004

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 1 Zakres szkolenia 1. Gospodarka odpadami 2. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery 3.

Bardziej szczegółowo

1. Co należy do najważniejszych zadań Inspekcji Handlowej?

1. Co należy do najważniejszych zadań Inspekcji Handlowej? 1. Co należy do najważniejszych zadań Inspekcji Handlowej? Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.

Bardziej szczegółowo

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedry Analizy Środowiska Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie wstępne Monitoring - wstęp MONITORING ŚRODOWISKA Gdańsk, 2010 MONITORING ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami

Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, nr 185, poz. 1243 z późn.zm. ) 1.Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna funkcjonowania systemu opłat

Podstawa prawna funkcjonowania systemu opłat Podstawa prawna funkcjonowania systemu opłat Do podstawowych aktów prawnych, na podstawie których podmioty korzystające ze środowiska zostały zobowiązane do uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska

Bardziej szczegółowo

Anna Gudowska dr Dominika Sułkowska

Anna Gudowska dr Dominika Sułkowska Podstawowe obowiązki sprawozdawczo ewidencyjne w ochronie środowiska. Anna Gudowska dr Dominika Sułkowska Każdy prowadzący działalność gospodarczą korzysta ze środowiska przyrodniczego. Wymagania prawne,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EWIDENCYJNO-OPŁATOWY JAKO ŹRÓDŁO DANYCH ŚRODOWISKOWYCH

SYSTEM EWIDENCYJNO-OPŁATOWY JAKO ŹRÓDŁO DANYCH ŚRODOWISKOWYCH SYSTEM EWIDENCYJNO-OPŁATOWY JAKO ŹRÓDŁO DANYCH ŚRODOWISKOWYCH Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Szczyrk, 6 grudnia 2013 r. 1 Dane pochodzące z: Systemu opłat za korzystanie

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

AUDYT ŚRODOWISKOWY. 2013-2014 realizowany w ramach Krajowego Systemu Usług KSU

AUDYT ŚRODOWISKOWY. 2013-2014 realizowany w ramach Krajowego Systemu Usług KSU AUDYT ŚRODOWISKOWY 2013-2014 realizowany w ramach Krajowego Systemu Usług KSU Praktycznie każda działalność gospodarcza wiąże się z korzystaniem ze środowiska i koniecznością wypełniania określonych wymogów.

Bardziej szczegółowo

Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania kryzysowego

Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania kryzysowego Konwersatorium pn. Dostęp, wymiana, integracja. Możliwości i zasady wykorzystania publicznych baz danych i zasobów informacyjnych Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania

Bardziej szczegółowo

31 stycznia 2011 r. Zarządzający składowiskiem odpadów. Przedsiębiorca. Przedsiębiorca

31 stycznia 2011 r. Zarządzający składowiskiem odpadów. Przedsiębiorca. Przedsiębiorca Wykaz sprawozdań przekazywanych marszałkowi województwa. Termin złożenia u L.p. Rodzaj u Podmiot przedkładający 31 stycznia 2011 r. 1. Wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Szanowni Państwo! chciałbym zaoferować Państwu następujące usługi naszej firmy w zakresie ochrony

OFERTA. Szanowni Państwo! chciałbym zaoferować Państwu następujące usługi naszej firmy w zakresie ochrony Biuro Konsultingu Środowiskowego PIL-EKO Lewicki Paweł ul. Kasztanowa 7 55-230 Jelcz-Laskowice NIP 912-167-15-77 REGON 020333387 e-mail: biuro@pileko.pl strona www: www.pileko.pl tel. (71) 723-41-06 fax.

Bardziej szczegółowo

Dscn1100.jpg. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o.

Dscn1100.jpg. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o. Józef Kosecki Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Dscn1100.jpg Dscn1100.jpg Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie Narada WIOŚ grudzień 2009

Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie Narada WIOŚ grudzień 2009 NIELEGALNY DEMONTAŻ POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI ZAKŁADY PRZETWARZANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO podjęte działania, osiągnięte efekty, planowane dalsze kroki Adam Ludwikowski

Bardziej szczegółowo

Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza Dział III Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z póź. zm.) Polityka

Bardziej szczegółowo

Marcin Mala www.mdconsulting.com.pl

Marcin Mala www.mdconsulting.com.pl Sprawozdawczość z zakresu korzystania ze środowiska wraz z obowiązkiem uiszczania opłat Marcin Mala Podstawa prawna opracowania 1. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE 86 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU Działalność kontrolna 7 Podstawowym celem działań kontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie jest zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Art. 19 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U Nr 62 poz. 627)

Art. 19 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U Nr 62 poz. 627) Art. 19 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627) 1.33) Organy administracji są obowiązane udostępniać kaŝdemu informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące

Bardziej szczegółowo

Pozwolenia na emisje gazów (pyłów) do powietrza

Pozwolenia na emisje gazów (pyłów) do powietrza Pozwolenia emisyjne Wymagane są na eksploatację instalacji powodującej: wprowadzenie gazów (pyłów) do powietrza, wprowadzenie ścieków do wód, wytwarzanie odpadów Szczególnym rodzajem pozwolenia emisyjnego

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Data publikacji karty 2016-01-04 10:20:12. Odnośnik do e-formularza. Nie dotyczy.

Karta informacyjna. Data publikacji karty 2016-01-04 10:20:12. Odnośnik do e-formularza. Nie dotyczy. Karta informacyjna Sporządzanie i przekazywanie zbiorczych zestawień danych o odpadach i komunalnych osadach ściekowych zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

7. Działalność kontrolna WIOŚ Lublin

7. Działalność kontrolna WIOŚ Lublin 7. Działalność kontrolna WIOŚ Lublin Eliza Buszewska-Rydzik, Krystyna Michna (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie) Zadania i kompetencje Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Czy zgłoszono uwagi TAK/NIE. WIOŚ zgłaszający uwagi. Decyzja GP 2 i 3

Czy zgłoszono uwagi TAK/NIE. WIOŚ zgłaszający uwagi. Decyzja GP 2 i 3 Załącznik nr 6 do sprawozdania ze spotkania Grupy Projektowej Działania 2 i 3 w dniach 27-29.04.2015 r. Zestawienie wyników analizy uwag zgłaszanych przez wioś do dokumentacji Informatycznego Systemu Kontroli

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy Prawo Wodne

Nowelizacja ustawy Prawo Wodne dla rozwoju infrastruktury i środowiska Nowelizacja ustawy Prawo Wodne Danuta Drozd Kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich Katarzyna Cichowicz, Katarzyna Brejt 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. z realizacji zadań Biura Służby Nadzoru Metrologicznego i Probierczego w 2005 roku

S P R A W O Z D A N I E. z realizacji zadań Biura Służby Nadzoru Metrologicznego i Probierczego w 2005 roku GŁÓWNY URZĄD MIAR S P R A W O Z D A N I E z realizacji zadań Biura Służby Nadzoru Metrologicznego i Probierczego w 2005 roku Warszawa, styczeń 2006 r. z realizacji zadań Biura Służby Nadzoru Metrologicznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania detergentów.

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania detergentów. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

VIII DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA INSPEKTORATU

VIII DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA INSPEKTORATU RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 ROKU Kraków 2007 VIII DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA INSPEKTORATU 1. KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ Podstawowym celem działań kontrolnych Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

Powiat koszaliński obejmuje swoim zasięgiem gminy: Bobolice, Będzino, Biesiekierz, Manowo, Polanów, Sianów i Świeszyno.

Powiat koszaliński obejmuje swoim zasięgiem gminy: Bobolice, Będzino, Biesiekierz, Manowo, Polanów, Sianów i Świeszyno. 9. POWIAT ZIEMSKI KOSZALIN Powiat koszaliński obejmuje swoim zasięgiem gminy: Bobolice, Będzino, Biesiekierz, Manowo, Polanów, Sianów i Świeszyno. Zestawienie liczbowe działań kontrolnych w roku 2002 Jednostka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚRODOWISKU

INFORMACJA O ŚRODOWISKU INFORMACJA O ŚRODOWISKU Prawo ochrony środowiska dr Tomasz Poskrobko PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA Podstawy prawne PMŚ tworzą: ustawa Prawo ochrony środowiska zawiera

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Biuro Służby Nadzoru Metrologicznego i Probierczego GUM w 2006 roku

Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Biuro Służby Nadzoru Metrologicznego i Probierczego GUM w 2006 roku GŁÓWNY URZĄD MIAR Biuro Służby Nadzoru Metrologicznego i Probierczego Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Biuro Służby Nadzoru Metrologicznego i Probierczego GUM w 26 roku Warszawa, styczeń

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI Z Prawa ochrony środowiska, z Ustawy o odpadach, z Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI Z Prawa ochrony środowiska, z Ustawy o odpadach, z Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie

Bardziej szczegółowo

Opłaty za korzystanie ze środowiska w ZLZ.

Opłaty za korzystanie ze środowiska w ZLZ. Opłaty za korzystanie ze środowiska w ZLZ. Opłaty za korzystanie ze środowiska naliczać i wnosić na konto właściwego marszałka ma obowiązek podmiot korzystający ze środowiska jest to pochodna zasady zanieczyszczający

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ŚRODOWISKOWE. Do ponoszenia w/w opłat zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska:

OPŁATY ŚRODOWISKOWE. Do ponoszenia w/w opłat zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska: OPŁATY ŚRODOWISKOWE Szczegółowe zasady naliczania i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn.

Bardziej szczegółowo

Kontrole Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz Gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w 2014 roku

Kontrole Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz Gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w 2014 roku Kontrole Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz Gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w 2014 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku Czerwiec 2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2007-2008

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2007-2008 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2007-2008 Katowice, listopad 2009 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Katalog Praw Przedsiębiorców

Katalog Praw Przedsiębiorców Katalog Praw Przedsiębiorców Inspekcja Ochrony Środowiska ZESZYT 1. Opracowanie: Kancelaria Prawna R. Comi, E.I. Chełkowska-Kamionka O KANCELARII Kancelaria R. Comi, E. I. Chełkowska-Kamionka Sp. J. jest

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej

Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej Załącznik nr 1 Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej (źródło: Ministerstwo Gospodarki www.mg.gov.pl) Ustawy dotyczące problematyki azbestowej (stan na wrzesień 2011 r.) 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza?

Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza? Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza? STAN ŚRODOWISKA Przekroczenia standardów jakości powietrza w 2011 roku: przekroczenia rocznej wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 (40 g/m3)

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z EMISJĄ SPALIN PLAN PREZENTACJI

ASPEKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z EMISJĄ SPALIN PLAN PREZENTACJI TOMASZ KRUK Realizacja projektu pn. "Zintegrowany system gospodarki odpadowo - energetycznej w regionie Południowo - Zachodnim Województwa Podkarpackiego" Temat przewodni: Spalanie paliwa alternatywnego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ

DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ ZAKRES NADZORU INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA NAD ZAKŁADAMI MOGĄCYMI SPOWODOWAĆ POWAŻNE AWARIE Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 lipca 1991

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 maja 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 maja 2011 r. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OŚ-2b oraz CZĘŚĆ OPISOWA ROCZNEGO ZESTAWIENIA INFORMACJI ZA 2006 rok.

SPRAWOZDANIE OŚ-2b oraz CZĘŚĆ OPISOWA ROCZNEGO ZESTAWIENIA INFORMACJI ZA 2006 rok. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel/fax: (085) 742-53-78 SPRAWOZDANIE OŚ-2b oraz CZĘŚĆ OPISOWA ROCZNEGO ZESTAWIENIA INFORMACJI ZA 2006 rok.

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami

Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami Odpady ogólnie Odpady komunalne Odpady opakowaniowe Zużyty sprzęt Baterie i akumulatory Pojazdy wycofane z eksploatacji Odpady wydobywcze Spalarnie odpadów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2013 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 29 kwietnia 2013r

Zarządzenie Nr 39/2013 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 29 kwietnia 2013r Zarządzenie Nr 39/2013 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 29 kwietnia 2013r w sprawie zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Babice Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Katowice, 26 czerwiec 2014

Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Katowice, 26 czerwiec 2014 DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WYNIKAJĄCA Z PRZEPISÓW ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak

Bardziej szczegółowo

Korzystanie ze środowiska wynikające z eksploatacji inwestycji przedsięwzięć mogących znacząco oddziałowywać na środowisko

Korzystanie ze środowiska wynikające z eksploatacji inwestycji przedsięwzięć mogących znacząco oddziałowywać na środowisko URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Katowice, dnia 8 grudnia 2014 r. Korzystanie ze środowiska wynikające z eksploatacji inwestycji przedsięwzięć mogących znacząco oddziałowywać

Bardziej szczegółowo

ISTOTA i FUNKCJE ORGANÓW INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA WYBRANE ELEMENTY

ISTOTA i FUNKCJE ORGANÓW INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA WYBRANE ELEMENTY Konferencja pt.: NOWE TECHNOLOGIE W PROCESIE UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Sesja pt.: ROZWIĄZANIA PRAWNE I INSTYTUCJONALNE ISTOTA i FUNKCJE ORGANÓW INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA WYBRANE ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Obowiązek dotyczący sporządzenia rocznego planu pracy Inspekcji wynika z treści art. 5 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r.

Obowiązek dotyczący sporządzenia rocznego planu pracy Inspekcji wynika z treści art. 5 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. 2 Obowiązek dotyczący sporządzenia rocznego planu pracy Inspekcji wynika z treści art. 5 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Plan kontroli oraz badań i ocen wykonywanych

Bardziej szczegółowo

SZARA STREFA W GOSPODARCE ZSEIE. STARE ZAGROŻENIA I PIERWSZE POZYTYWNE ZMIANY ZSEiE. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska r.

SZARA STREFA W GOSPODARCE ZSEIE. STARE ZAGROŻENIA I PIERWSZE POZYTYWNE ZMIANY ZSEiE. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska r. SZARA STREFA W GOSPODARCE ZSEIE STARE ZAGROŻENIA I PIERWSZE POZYTYWNE ZMIANY ZSEiE Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 11.04.2011r. Szara strefa (ang. grey market) - finansowy obszar zdrowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki i korzyści wdrażania EMAS w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Małgorzata Gackiewicz

Dobre praktyki i korzyści wdrażania EMAS w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Małgorzata Gackiewicz Dobre praktyki i korzyści wdrażania EMAS w Urzędzie Miejskim Wrocławia Małgorzata Gackiewicz POCZĄTEK ISO 14001 2010r. POKL Zespół wdrożniowy Komunikacja ASPEKTY ŚRODOWISKOWE ASPEKTY BEZPOŚREDNIE Wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Konferencja dla przedsiębiorców i instytucji publicznych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami

Konferencja dla przedsiębiorców i instytucji publicznych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami Konferencja dla przedsiębiorców i instytucji publicznych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami Tadeusz Styn, Ewelina Faszczewska Gdańsk, Filharmonia Bałtycka, 4 marca 2011 r. Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 6 grudnia 2002 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 6 grudnia 2002 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 6 grudnia 2002 r. Druk nr 289 A SPRAWOZDANIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA o uchwalonej przez Sejm w dniu 23 listopada 2002 r. ustawie o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501. POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016 uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.) Proces transformacji ustrojowej Polski nie uwzględniał w swoim planie

Bardziej szczegółowo

ő 4. Zasada subsydiarności i podział kompetencji pomiędzy państwami członkowsk.mi a Wspólnotą Europejską w zakresie ochrony środowiska

ő 4. Zasada subsydiarności i podział kompetencji pomiędzy państwami członkowsk.mi a Wspólnotą Europejską w zakresie ochrony środowiska PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA UNII EUROPEJSKIEJ Autor: ZBIGNIEW BUKOWSKI Rozdział I. Zagadnienia ogólne ői. Geneza prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej ő2. Źródła prawa ő3. Prawo pierwotne w zakresie

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Cele wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA. Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA. Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak Charakterystyka zawodu Technik ochrony środowiska koordynuje pracę w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed

Bardziej szczegółowo

ZAKRES KONTROLI SKŁADOWISK ODPADÓW

ZAKRES KONTROLI SKŁADOWISK ODPADÓW ZAKRES KONTROLI SKŁADOWISK ODPADÓW 1. Informacje ogólne o władającym i zarządzającym składowiskiem odpadów: Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwa i adres siedziby właściciela, władającego (tytuł

Bardziej szczegółowo

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Departament Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Program

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Seminarium Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Uniwersytet Śląski w Katowicach dnia 11 lutego 2011 r. Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku 1 - Kocioł gazowy centralnego ogrzewania w aptece spalił 500 m3 gazu - (tabela I.V.1.) Obliczenia: Stawka za spalenie 1 000 000 m3 gazu wynosi w 2012 roku 1233,19

Bardziej szczegółowo

Materiały konferencyjno-szkoleniowe programu PCB-STOP. Zasady postępowania z PCB w świetle zmian i nowelizacji przepisów prawa polskiego

Materiały konferencyjno-szkoleniowe programu PCB-STOP. Zasady postępowania z PCB w świetle zmian i nowelizacji przepisów prawa polskiego Beata B. Kłopotek Ministerstwo Środowiska, Departament Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa 1. Wstęp. Zasady postępowania z PCB w świetle zmian i nowelizacji przepisów prawa polskiego

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA. Część III - Ochrona Środowiska. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**...

LISTA KONTROLNA. Część III - Ochrona Środowiska. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**... LISTA KONTROLNA Część III - Ochrona Środowiska Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**... przeprowadzona w dniach:... 1. Sprawy dokumentacyjne 1.1 Czy Zakład/Baza

Bardziej szczegółowo

Ogólne kierunki działania Inspekcji Ochrony Środowiska w latach 2013-2015

Ogólne kierunki działania Inspekcji Ochrony Środowiska w latach 2013-2015 GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Ogólne kierunki działania Inspekcji Ochrony Środowiska w latach 2013-2015 (z perspektywą do 2020 r.) Warszawa, listopad 2012 r. GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA 3

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) (adres) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 (nr telefonu kontaktowego) 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika (adres)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

Informacja dla podmiotów kontrolowanych o kryteriach jakimi inspektorzy WIOŚ kierują się dokonując oceny podczas kontroli

Informacja dla podmiotów kontrolowanych o kryteriach jakimi inspektorzy WIOŚ kierują się dokonując oceny podczas kontroli Informacja dla podmiotów kontrolowanych o kryteriach jakimi inspektorzy WIOŚ kierują się dokonując oceny podczas kontroli A. PODMIOTY KONTROLOWANE PO RAZ PIERWSZY. W przypadku podmiotów kontrolowanych

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA W ZAKRESIE WYWIĄZYWANIA SIĘ PRZEZ GMINĘ Z USTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI cz. I.

LISTA KONTROLNA W ZAKRESIE WYWIĄZYWANIA SIĘ PRZEZ GMINĘ Z USTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI cz. I. I. II. Nazwa Gminy 1 Urząd Gminy/Miasta 2 Adres Urzędu 3 REGON 4 NIP Charakterystyka jednostki 1 Liczba ludności gminy (wg stanu na dzień 31.12.2008 r.) 2 Powierzchnia gminy (ha) 3 Liczba sołectw Załączyć

Bardziej szczegółowo

Stan środowiska w Polsce -Raport o stanie środowiska w Polsce (wybrane aspekty).

Stan środowiska w Polsce -Raport o stanie środowiska w Polsce (wybrane aspekty). Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Inspekcja Ochrony Środowiska Stan środowiska w Polsce -Raport o stanie środowiska w Polsce (wybrane aspekty). Opracowanie: mgr Tomasz Łaciak Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

Katowice, 24 luty 2015 r. dr Jerzy Kopyczok Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Katowice, 24 luty 2015 r. dr Jerzy Kopyczok Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Katowice, 24 luty 2015 r. dr Jerzy Kopyczok Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska powołana jest do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OŚ-2b oraz CZĘŚĆ OPISOWA ROCZNEGO ZESTAWIENIA INFORMACJI ZA 2007 rok.

SPRAWOZDANIE OŚ-2b oraz CZĘŚĆ OPISOWA ROCZNEGO ZESTAWIENIA INFORMACJI ZA 2007 rok. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel/fax: (085) 742-53-78 SPRAWOZDANIE OŚ-2b oraz CZĘŚĆ OPISOWA ROCZNEGO ZESTAWIENIA INFORMACJI ZA 2007 rok.

Bardziej szczegółowo