INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE W 2009 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE W 2009 ROKU"

Transkrypt

1 1. Kierunki działalności kontrolnej Podstawowym celem działań kontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie jest zapewnienie odpowiednich standardów jakości środowiska poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska. Zadanie to jest realizowane na podstawie rocznego planu kontroli zawierającego określone cele kontroli na dany rok oraz planów kwartalnych obejmujących listę podmiotów wytypowanych do kontroli. Przy wyborze celów kontrolnych w 2009 r. uwzględniono: opracowanie o kierunkach działania organów Inspekcji Ochrony Środowiska na lata oraz wytyczne do planowania działalności organów Inspekcji Ochrony Środowiska w 2009 r. zatwierdzone przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska jak również założenia Traktatu Akcesyjnego Środowisko naturalne. Dokonana została również ocena podstawowych problemów środowiskowych na terenie województwa oraz stanu przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez kontrolowane podmioty na podstawie: raportu o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2008, przeglądu zakładów o dużym ryzyku zaistnienia awarii (kontrola co najmniej raz w roku) i o zwiększonym ryzyku zaistnienia awarii (kontrola co najmniej raz na dwa lata), przeglądu stacji demontażu pojazdów z wykazu Marszałka Województwa Małopolskiego (kontrola co najmniej raz w roku) oraz informacji o nielegalnych stacjach demontażu, danych z rejestrów prowadzonych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska o podmiotach podlegających ustawie o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, danych z prowadzonej przez WIOŚ listy zakładów eksploatujących instalacje podlegające obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, skarg i interwencji wpływających do WIOŚ, przeglądów ekologicznych, programów gospodarki odpadami. Na podstawie analizy przedstawionych wyżej materiałów oraz możliwości kontrolnych WIOŚ ustalono 17 celów kontrolnych na 2009 rok. L.p. Cele działań kontrolnych 1. Ocena przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalacje objęte pozwoleniami zintegrowanymi 2. Ocena zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami 3. Ocena przestrzegania przepisów w zakresie gospodarki ściekowej 4. Ocena przestrzegania przepisów w zakresie ochrony powietrza 5. Ocena przestrzegania przepisów w zakresie emisji lotnych związków organicznych 6. Ocena przestrzegania wymagań ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw 7. Ocena przestrzegania przepisów ustawy o odpadach 8. Ocena eksploatacji składowisk odpadów 9. Ocena wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów 10. Ocena przestrzegania wymagań ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i depozytowej 11. Ocena przestrzegania wymagań ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1

2 12. Ocena przestrzegania wymagań ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 13. Ograniczenie uciążliwości związanych z ponadnormatywną emisją hałasu 14. Ocena przestrzegania wymagań ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową 15. Ocena realizacji obowiązków wynikających z przeciwdziałania poważnym awariom 16. Ocena przestrzegania wymagań ustawy o substancjach i preparatach chemicznych 17. Ocena jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalacje w ramach Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń Poza kontrolami planowymi podejmowane były także pozaplanowe działania kontrolne na wniosek m. in.: GIOŚ, wojewody, organów samorządowych oraz obywateli. W 2009 r. WIOŚ prowadził również kontrole na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w ramach następujących krajowych cykli kontrolnych: - Ocena wywiązywania się przez prowadzących instalacje do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej przekraczającej 500 ton dziennie lub wapna w piecach obrotowych lub innych piecach o zdolności produkcyjnej przekraczającej 50 ton dziennie, posiadające pozwolenia zintegrowane z obowiązków wynikających z tych pozwoleń oraz obowiązków pomiarowych - Cykl kontrolny instalacji do intensywnego chowu trzody chlewnej o więcej niż 2000 miejsc dla tuczników (powyżej 30 kg) oraz więcej niż 750 miejsc dla macior - Ocena wywiązywania się przez prowadzących instalacje do spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 50 MW, posiadające pozwolenia zintegrowane, z obowiązków wynikających z tych pozwoleń oraz obowiązków pomiarowych - Ocena wypełniania wymagań Rozporządzenia REACH przez producentów farb i lakierów oraz podmioty wykorzystujące je w prowadzonej działalności gospodarczej - Spełnianie wymogów prawnych przez składowiska odpadów przyjmujących odpady komunalne objęte obowiązkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z założeniami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami Postępowanie z odpadami weterynaryjnymi 2. Realizacja zadań kontrolnych 2.1 Ewidencja podmiotów Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie prowadzi ewidencję kontrolowanych podmiotów, która podlega bieżącej aktualizacji. W 2009 r. zarejestrowanych 2

3 w niej zostało 4884 podmiotów. W porównaniu z rokiem 2008 ilość podmiotów wzrosła o 503 tj. ok. 10%. Tabela nr 1. Liczba zakładów kontrolowanych przez WIOŚ w latach 2008 i Nazwa Wojewódzkieg o Inspektoratu Ochrony Środowiska Liczba zakładów w ewidencji WIOŚ wg stanu na r. Liczba zakładów objętych kontrolą w 2008 r. Razem Procent do zakładów w ewidencji Liczba zakładów w ewidencji WIOŚ wg stanu na r. Liczba zakładów objętych kontrolą w 2009 r. Razem Procent do zakładów w ewidencji razem w tym: WIOŚ w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Delegatura W Tarnowie Kontrole Plan kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie na rok 2009 zakładał przeprowadzenie 930 kontroli. Plan został w całości zrealizowany. 3

4 INSPEKTORATU OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Tabela nr 2. Wybrane zadania kontrolne zrealizowane w 2009 r. w ramach planu rocznego (bez kontroli pozaplanowych) Województwo małopolskie Cel kontrolny Liczba kontroli skontrolow anych Liczba zakładów w tym: w których bez uwag stwierdzono naruszenie Procent skontrolowanych zakładów, w których stwierdzono naruszenie Ocena prawidłowości naliczania oraz wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska ,5 2. Wypełnianie wymagań ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza ,3 3. Wypełnianie wymagań ochrony środowiska w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem ,0 4. Wypełnianie wymagań ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem ,0 5. Wypełnianie wymagań ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami w zakładach przemysłowych ,7 (bez WEEE, stacji demontażu i składowisk odpadów komunalnych) 6. Wypełnianie wymagań ochrony środowiska w zakresie poboru wód podziemnych ,5 7. Wypełnianie wymagań ochrony środowiska w zakresie ochrony przez promieniowaniem elektromagnetycznym Inne istotne dla województwa 8.1 Ocena przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalacje objęte pozwoleniami zintegrowanymi ,7 8.2 Ocena eksploatacji składowisk odpadów komunalnych ,5 8.3 Ocena przestrzegania wymagań ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi ,4 odpadami oraz opłacie produktowej i depozytowej 8.4 Ocena przestrzegania wymagań ustawy o substancjach i preparatach chemicznych ,8 8.5 Ocena jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalacje w ramach Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń ,5 4

5 Poza planem wykonano 387 kontroli w terenie. Kontrole te były podejmowane z wniosków: GIOŚ, wojewody i organów samorządowych, inwestorów o pozwolenie na użytkowanie lub oddania do eksploatacji realizowanych inwestycji, o wydanie opinii i zaświadczeń, o interwencję na uciążliwość zakładów, rolników korzystających z funduszy unijnych W sumie, w roku 2009 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie przeprowadził 1317 typowych kontroli, w tym podczas 182 kontroli wykonano badania i pomiary. Ilość przeprowadzonych kontroli wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym o 22 kontrole (ok. 2%). Skontrolowano 1239 użytkowników środowiska tj. około 25% jednostek będących w ewidencji WIOŚ. W 2009 r. prowadzono również kontrole na podstawie dokumentacji bez wyjazdu w teren dot. głównie analizy wyników automonitoringowych prowadzonych przez zakłady i przekazywanych do WIOŚ oraz rozpatrywania interwencji a także kontrole inne niż typowe w terenie w przypadku zgłoszenia zanieczyszczenia (brak podmiotu do kontroli). Wykonano 1128 takich kontroli. 3. Działania pokontrolne Jednym z instrumentów postępowania pokontrolnego są kary pieniężne ponoszone za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska ustalonych właściwą decyzją. Zgodnie z procedurą ich wymierzania są to kary biegnące godzinowe (powietrze) lub dobowe (hałas, odpady) a następnie po ustaniu naruszenia lub po zakończeniu roku kalendarzowego ustalane są kary za czas trwania naruszenia. W przypadku naruszenia warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi wymierzane są kary za rok kalendarzowy. Przepisy umożliwiają odraczanie na okres 5 lat termin płatności kary pod warunkiem realizacji przedsięwzięcia, które zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia kar pieniężnych. Oddzielną grupę stanowią kary pieniężne kwotowe, których wysokość określona jest ustawowo i wymierzane są za naruszenie przepisów związanych z międzynarodowym przemieszczaniem odpadów, ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Prawa ochrony środowiska (PRTR). Oprócz nakładania sankcji o charakterze pieniężnym do podstawowych działań dyscyplinujących należy także: - wydawanie zarządzeń pokontrolnych, - wydawanie decyzji administracyjnych, w których można wstrzymać działalność powodującą naruszenie wymagań ochrony środowiska (pod warunkami określonymi w przepisach) lub ustalić termin usunięcia naruszenia, - kierowanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przeciwko środowisku bądź kierowanie wniosków do sądów grodzkich lub do organów administracji publicznej, - nakładanie mandatów karnych, - udzielanie pouczeń Administracyjne kary pieniężne 5

6 W 2009 r. wzrosła ilość wymierzanych kar pieniężnych z uwagi na zmianę przepisów nakładających na podmioty korzystające ze środowiska obowiązek prowadzenia pomiarów i analiz we własnym zakresie i przesyłania wyników do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Kary za nieprzestrzeganie warunków jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do wód i do ziemi. W roku 2009 wydano 8 decyzji wymierzających kary dobowe. Najwyższą karę biegnącą (w kwocie 66,65 zł/dobę) wymierzono Zakładom Górniczym TRZEBIONKA S.A. w Trzebini za przekroczenie dopuszczalnej wartości wskaźnika azot amonowy w odprowadzanych ściekach oraz Gminie Bukowina Tatrzańska, oczyszczalnia w Czarnej Góra 21,21 zł/dobę. W roku 2009 Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał 44 decyzje dotyczące kar pieniężnych za naruszenie warunków jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do wód powierzchniowych lub do ziemi na łączną kwotę ,18 zł. Najwyższe kary pieniężne zostały ustalone dla: - Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakład Górniczy Janina w Libiążu ,50 zł - Miasta i Gminy Skała ,50 zł - Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach ,20 zł - Gminy Czernichów ,40 zł - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. w Wieliczce ,30 zł - Gminy Jabłonka, oczyszczalnia w Zubrzycy Dolnej ,71 zł Stanowiły one 96 % ogólnej kwoty naliczonych kar za ścieki. W związku z realizacją inwestycji w zakresie gospodarki ściekowej, decyzjami Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska odroczono termin płatności w 4 przypadkach na kwotę ,00 zł W związku z zakończeniem realizowanych inwestycji w zakresie gospodarki ściekowej decyzjami Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zmniejszono wymierzone kary pieniężne w 15 przypadkach na kwotę ,97 zł Kary za zanieczyszczenie powietrza. W roku 2009 wydano 2 decyzje o karze godzinowej za przekroczenie dopuszczalnych wielkości emisji pyłów i gazów. W roku 2009 Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał 2 decyzje naliczające karę pieniężną łączną za naruszenie warunków wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza na kwotę ,84 zł Najwyższą karę w kwocie zł naliczono Fabryce Osłonek Białkowych FABIOS S.A. w Białce, która stanowiła 88 % ogólnej kwoty naliczonych kar łącznych. W związku z realizacją inwestycji w zakresie ochrony powietrza decyzją Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska odroczono termin płatności w 1 przypadku na kwotę ,06 zł (kara z 2008r.) 6

7 3.1.3 Kary za przekroczenie emisji hałasu. W roku 2009 wydano 12 decyzji o karze biegnącej za przekroczenie dopuszczalnej emisji hałasu. W roku 2009 Małopolski Wojewódzki Inspektor ochrony Środowiska wydał 10 decyzji naliczających kary pieniężne za czas trwania naruszenia dopuszczalnego poziomu hałasu na kwotę ,89 zł. Najwyższe kary naliczono Południowemu Koncernowi Energetycznemu, Elektrownia Siersza w Trzebini na kwoty zł i ,80 zł Stanowiły one 56 % ogólnej kwoty naliczonych kar łącznych. Odroczono termin płatności 1 zakładowi w związku z realizacją inwestycji zmierzających do usunięcia przyczyny naliczenia kary na kwotę 9 990,40 zł W związku z zakończeniem realizowanych inwestycji w zakresie ograniczenia emisji hałasu do środowiska decyzjami Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zmniejszono wymierzone kary pieniężne w 6 przypadkach na kwotę ,03 zł Kary za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nie wyznaczonym. Umorzono 2 kary w na kwotę ,00 zł za składowanie odpadów Kary za nielegalne, międzynarodowe przemieszczanie odpadów W roku 2009 utrzymane zostały w mocy 2 decyzje wydane przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wymierzające kary pieniężne na odbiorców odpadów przywiezionych nielegalnie bez dokonania zgłoszenia na kwotę ,00 zł Najwyższą karę naliczono podmiotowi pan Wojciech Ibek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MAXI-SCHROTT w Krakowie ,00 zł Kary w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego W roku 2009 Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał 3 decyzje wymierzające kary pieniężne za wprowadzanie używanego sprzętu elektrycznego bez wpisu do rejestru GIOŚ na kwotę zł Kary w zakresie PRTR W roku 2009 Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał 1 decyzję za nie wywiązywanie się w terminie z obowiązku przekazywania sprawozdania PRTR w wysokości ,00 zł 3.2. Zarządzenia pokontrolne W 2009 r. Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał 653 zarządzenia pokontrolne (603 w 2008 r). W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła liczba zarządzeń pokontrolnych o 50 co stanowi ok. ok. 8%. 7

8 3.3. Kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska inspektor ochrony środowiska upoważniony jest do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w odpowiednich przepisach. W 2009 r. inspektorzy WIOŚ nałożyli 177 grzywien na łączną kwotę zł. Najwięcej mandatów nałożono za wykroczenia dot. naruszenia przepisów ustawy o odpadach. Mniej dotkliwą karą jest zastosowanie pouczenia osób naruszających przepisy. W 2009 r. inspektorzy WIOŚ skorzystali z tej formy w 612 przypadkach. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa kierowane są wnioski do organów ścigania, a popełnienia wykroczenia do sądów grodzkich. W 2009 r. skierowano:3 wnioski do prokuratury oraz 6 wniosków do sądów grodzkich Inne sankcje o charakterze niepieniężnym Przepisy Prawa ochrony środowiska dają możliwość wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wydania decyzji wstrzymującej eksploatację instalacji lub wyznaczającej termin usunięcia naruszenia. W 2009 r. wydano: - 6 decyzji wstrzymujących eksploatację instalacji, - 35 decyzji wyznaczających termin usunięcia naruszeń lub zaniedbań. Zgodnie z ustawą o Inspekcji Ochrony Środowiska, wojewódzki inspektor ochrony środowiska w ramach współpracy może informować organy rządowe i samorządowe o ustaleniach kontroli i wnioskować o podjęcie działań należących do kompetencji tych organów. W 2009 r. Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska skierował: wystąpień do administracji rządowej, wystąpień do administracji samorządowej. 8

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 686, 888, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Inspekcja Ochrony Środowiska jest powołana do kontroli przestrzegania przepisów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia

Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia Eco4Life Sieć Południowego Bałtyku dla Nauk o Środowisku i Życiu w celu Wzmocnienia Współpracy Transgranicznej Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia Szczecin, 25.06.2012 1 ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 30 stycznia 2006 r. Druk nr 59

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 30 stycznia 2006 r. Druk nr 59 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 30 stycznia 2006 r. Druk nr 59 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r.

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/105 Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

RECYKLING POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI

RECYKLING POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI LWA-4101-20-00/2012 Nr ewid. 51/2013/P/12/180/LWA Informacja o wynikach kontroli RECYKLING POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej

Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej 1 1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie, której dotyczyć ma projekt ustawy Wśród

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Warszawa, czerwiec 2009 r. Spis treści: Str. 1.Wstęp. 5 2.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 Aprobuję GÓWNY Ą INSPEKTOR frny RODOWIS Gyny Inspektor Ochrony Srodowiska Zatwierdzam MiiW!CIa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/248/14

UCHWAŁA Nr XXX/248/14 UCHWAŁA Nr XXX/248/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wielickiego na lata 2013 2016 z uwzględnieniem perspektywy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. gospodarczą. zróżnicowane. Program ten jest. działalnością. wzmacniający. www.esos.org.

PROGRAM. gospodarczą. zróżnicowane. Program ten jest. działalnością. wzmacniający. www.esos.org. PROGRAM BEZPIECZNI DLA ŚRODOWISKA Europejskiego Stowarzyszenia Ochrony Środowiska Na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjęto działania zmierzające do stworzenia s i wprowadzenia w praktyce programu

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wydział Inżynierii i Biotechnologii, Politechnika Częstochowska jurand@is.pcz.czest.pl Ustroń - Jaszowiec, 18-19 października 2012 Zakres tematyczny BLOK I BLOK

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Zlecający: GMINA KAMPINOS 05-085 Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 tel.: (0-22) 725 00 40, fax.: (0-22) 725 04 44 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. 03-908 Warszawa, ul. Berezyńska 39 tel.:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon INFORMACJA Z KONTROLI PRAWID OWOŒCI WPROWADZANIA DO OBROTU I OZNAKOWANIA P YNÓW DO SPRYSKIWACZY SZYB SAMOCHODOWYCH, AKUMULATORÓW SAMOCHODOWYCH, OPON ORAZ CZÊŒCI I PRZEDMIOTÓW WYPOSA ENIA PODLEGAJ CYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ]bg]ldïdoqrăfl 3DñVWZRZHM,QVSHNFML 3UDF\ Zb URNX :DUV]DZD

SPRAWOZDANIE ]bg]ldïdoqrăfl 3DñVWZRZHM,QVSHNFML 3UDF\ Zb URNX :DUV]DZD SPRAWOZDANIE SPIS TREŚCI Spis treści I. WPROWADZENIE 9 II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA INFORMACJE OGÓLNE 13 1. Wstęp 15 2. Kontrole 15 3. Decyzje inspektorów pracy 16 4. Decyzje nakazujące zaprzestanie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2007 Nr 75 poz. 493. USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2007 Nr 75 poz. 493. USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2007 Nr 75 poz. 493 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 210, 1101.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2012

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2012 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. Posiadane Certyfikaty... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 14 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.07.39.251; zm. Dz.U.2007.88.587; zm. Dz.U.2005.175.1462; zm. Dz.U.2008.199.1227; zm. Dz.U.2008.223.1464; zm. Dz.U.2009.18.97; zm. Dz.U.2009.79.666; zm.dz.u.2010.28.145 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001

Bardziej szczegółowo

z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 08.01.2015 r. wersja 1.21 U S T AWA z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady opracowania krajowego planu działań dotyczącego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DOTYCZĄCY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W KONTEKŚCIE WYKONANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

PORADNIK DOTYCZĄCY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W KONTEKŚCIE WYKONANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH PORADNIK DOTYCZĄCY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W KONTEKŚCIE WYKONANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH Warszawa 2010 W opracowaniu wykorzystano materiał zawarty w projekcie Poradnika w zakresie

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020 Spis treści 1 WSTĘP...5 1.1 Podstawa prawna...5 1.2 Cel i zakres opracowania...5 1.3 Metodyka wykorzystana do sporządzenia prognozy...7 2 ZAWARTOŚĆ I GŁÓWNE CELE AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo