BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU Start > Informacje o Jednostce > Zarządzenie nr 9/2012 > Zarządzenie nr 9/2012 Zatwierdzam Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski Opole, dnia ZARZĄDZENIE NR 9/2012 Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 10 maja 2012 r. zmieniające Zarządzenie Nr 13/2011 Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu Na podstawie 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur (Dz. U. Nr 129, poz. 747) zarządza się, co następuje: W Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 13/2011 Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 30 sierpnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W rozdziale II 6 punkt 2 otrzymuje brzmienie: 1 2. kontrola oddawania do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 2. W rozdziale IV 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. W skład Laboratorium wchodzą następujące pracownie, kierowane przez ich kierowników: Pracownia analiz manualnych i instrumentalnych, Pracownia analiz mikrobiologicznych i hydrobiologicznych, Pracownia pomiarów terenowych i poboru prób oraz obsługi sieci pomiarowej monitoringu środowiska. 3. W rozdziale V 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

2 1. Wydział Inspekcji 1. kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) w zakresie: a. przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, b. przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz przestrzegania zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji i jej wpływu na stan środowiska, c. przestrzegania przepisów dotyczących zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej, d. eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem, e. przestrzegania przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, f. przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, g. postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. z 2005 r., Nr 121, poz. 1263, z póżn. zm.), oraz z produktami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje, h. przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń, z wyłączeniem kontroli laboratoryjnej, w zakresie postępowania z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi, i. przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, j. przestrzegania przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm), k. przestrzegania przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666). 1a. kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008, z późn. zm.). 2. wykonywanie zadań z zakresu: a. ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322), b. rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, c. rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów, d. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów, e. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, f. ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. Nr 122, poz. 695), g. zbierania danych do Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, h. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), i. przepisów dotyczących zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawy, j. ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, k. ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865 z późn. zm.), l. kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku, podlegających ocenie zgodności w zakresie spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań dotyczących ochrony środowiska.

3 3. ocena informacji zawartych w rocznych raportach podmiotów korzystających ze środowiska, a wynikających z ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji przesłanych do WIOŚ przez KOBIZE, 4. udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 5. weryfikacja rocznych raportów w zakresie rozliczenia uprawnień do emisji, 6. prowadzenie postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem warunków ochrony środowiska, 7. przygotowywanie zarządzeń pokontrolnych oraz kontrola ich realizacji, 8. przygotowywanie decyzji ustalających koszty poboru próbek oraz pomiarów i analiz na podstawie, których stwierdzono naruszenie wymagań ochrony środowiska, 9. nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, 10. przygotowywanie projektów decyzji nakładających kary pieniężne za przekraczanie lub naruszanie warunków korzystania ze środowiska, 11. przygotowywanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska, 12. identyfikacja źródeł poważnych awarii, 13. opiniowanie raportów o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku, 14. przeciwdziałanie poważnym awariom oraz sprawowanie nadzoru nad usuwaniem ich skutków oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie, 15. przygotowywanie zarządzeń, zakazów i ograniczeń w korzystaniu ze środowiska w związku z wystąpieniem poważnych awarii. 16. prowadzenie rejestru poważnych awarii i prowadzenie rejestru zakładów, których działalność może być przyczyną wystąpienia poważnej awarii na obszarze województwa opolskiego, 17. opracowanie rocznych i kwartalnych planów kontroli oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji, 18. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o decyzjach o wymiarze, odroczeniu terminu płatności, zmniejszeniu i umorzeniu administracyjnych kar pieniężnych, o decyzjach określających wymiar kary biegnącej, 19. prowadzenie szkoleń i instruktaży przedstawicieli organów administracji rządowej, samorządów i podmiotów gospodarczych, 20. współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontroli, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, innymi organami administracji państwowej i organami samorządu terytorialnego oraz obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi. 21. przygotowywanie wymaganych prawem informacji do udostępnienia w BIP, 22. planowanie i monitorowanie celów zadań, podzadań oraz mierników i ich wartości bazowych i docelowych w układzie zadaniowym,

4 23. sporządzanie sprawozdawczości z wykonania zadań, podzadań oraz mierników dla układu zadaniowego budżetu, 24. współpraca z samodzielnym stanowiskiem ds. obronnych w zakresie wykonywania zadań obronnych, 25. wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami. 4. W rozdziale V 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Wydział Monitoringu Środowiska 1. opracowywanie wojewódzkich programów Państwowego Monitoringu Środowiska oraz wykonywanie zadań Państwowego Monitoringu Środowiska, określonych w wieloletnich programach PMŚ przez Głównego Inspektora dla województwa, 2. gromadzenie wyników pomiarów stanu środowiska uzyskiwanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, 3. gromadzenie informacji o korzystaniu ze środowiska na podstawie wykazów przedkładanych przez podmioty korzystające ze środowiska, 4. analizowanie i przetwarzanie zgromadzonych danych oraz sporządzanie okresowych ocen i prognoz stanu środowiska, 5. przekazywanie wyników pomiarów, ocen oraz informacji o korzystaniu ze środowiska do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz innych organów zgodnie z odrębnymi przepisami, 6. sporządzanie komunikatów, raportów i opracowań tematycznych przeznaczonych do wykorzystania przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego, a także do informowania społeczeństwa o stanie środowiska, 7. przygotowywanie informacji określających aktualny stan zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze województwa, 8. udostępnianie informacji o stanie środowiska, 9. przygotowywanie zaświadczeń dla producenta zamierzającego prowadzić ekologiczne gospodarstwo rolne, 10. opracowywanie rocznych i kwartalnych planów i sprawozdań dotyczących pracy wydziału, 11. prowadzenie biblioteki monitoringu środowiska, 12. przygotowywanie wymaganych prawem informacji do udostępnienia w BIP, 13. planowanie i monitorowanie celów zadań, podzadań oraz mierników i ich wartości bazowych i docelowych w układzie zadaniowym, 14. współpraca z samodzielnym stanowiskiem ds. obronnych w zakresie wykonywania zadań obronnych. 5. W rozdziale V 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Laboratorium 1. wykonywanie badań na potrzeby prowadzonych kontroli i działań w przypadku wystąpienia poważnych awarii środowiska oraz na rzecz monitoringu środowiska poprzez: pobieranie próbek środowiskowych, wykonywanie analiz fizyko-chemicznych i biologicznych, pomiary zanieczyszczeń środowiska, wykonywanie pomiarów poziomu hałasu oraz poziomów pól elektromagnetycznych; 2. obsługa stacji automatycznych monitoringu powietrza i automatycznych poborników nisko- i wysokoprzepływowych, 3. udział w weryfikacji lokalizacji stacji automatycznych na terenie województwa, 4. interpretacja danych ze stacji automatycznych i ich weryfikacja, 5. prowadzenie prac związanych z wdrażaniem nowych metod analitycznych i systemów kontrolno-pomiarowych, 6. współpraca z placówkami naukowo-badawczymi i innymi laboratoriami prowadzącymi badania

5 w podobnym zakresie, 7. współpraca zagraniczna w zakresie monitoringu środowiska, 8. udział w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości i badaniach porównawczych w zakresie prowadzonych przez laboratorium badań i pomiarów, 9. współpraca z Głównym Urzędem Miar i laboratoriami pomiarowymi w zakresie realizacji zadań wynikających z obowiązku obsługi metrologicznej, 10. współpraca z krajowym laboratorium referencyjnym i wzorcującym w zakresie wdrażania systemów jakości, metodyk badawczych oraz aparatury pomiarowej, uczestnictwa w szkoleniach i krajowych porównaniach międzylaboratoryjnych / interkalibracjach, 11. doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania jakością, zgodnego z wymaganiami normy PN- EN ISO/IEC Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących, 12. zapewnienie wymaganej jakości badań i pomiarów poprzez udział w krajowym systemie akredytacji laboratoriów badawczych oraz realizacja obowiązków wynikających z akredytacji, 13. prowadzenie działalności usługowej na podstawie umów cywilno- prawnych w zakresie badań i pomiarów komponentów środowiska, 14. przygotowywanie projektów umów cywilno-prawnych z klientami zewnętrznymi i kalkulacji kosztów, 15. przygotowywanie przy współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu wniosków o dofinansowanie zakupów na potrzeby laboratorium ze źródeł pozabudżetowych, 16. przygotowywanie wniosków dotyczących zamówień na aparaturę pomiarową i badawczą oraz odczynniki chemiczne i materiały pomocnicze dla Laboratorium, 17. współudział w przygotowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia związanej z zakupami dokonywanymi na rzecz Laboratorium, 18. udział w procedurze zamówień publicznych prowadzonej w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie właściwości Laboratorium, 19. opracowywanie rocznych i kwartalnych planów dotyczących pracy Laboratorium, 20. opracowywanie sprawozdań statystycznych z zakresu działalności Laboratorium, 21. sporządzanie sprawozdań na potrzeby Wojewody Opolskiego, Zarządu Województwa i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, 22. przygotowywanie informacji publicznej do udostępnienia w BIP, 23. planowanie i monitorowanie celów zadań, podzadań oraz mierników i ich wartości bazowych i docelowych w układzie zadaniowym, 24. sporządzanie sprawozdawczości z wykonania zadań, podzadań oraz mierników dla układu zadaniowego budżetu, 25. współpraca z samodzielnym stanowiskiem ds. obronnych w zakresie wykonywania zadań obronnych. 6. W rozdziale V 13 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Wydział Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych 1. prowadzenie całokształtu spraw finansowo-księgowych związanych z działalnością wojewódzkiego inspektoratu jako jednostki budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: a. opracowywanie i realizacja planów finansowych, b. prowadzenie rachunkowości wojewódzkiego inspektoratu, c. dokonywanie okresowych analiz realizacji wydatków oraz podejmowanie działań niezbędnych w celu likwidacji stwierdzonych nieprawidłowości, d. sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań, 2. prowadzenie nadzoru i kontroli przebiegu działań inwentaryzacyjnych, 3. prowadzenie spraw związanych z egzekucją należności pieniężnych, 4. redystrybucja wpływów z tytułu kar i windykacja należności funduszy ochrony środowiska, 5. prowadzenie obsługi kasowej, 6. przygotowywanie wymaganych prawem informacji do udostępnienia w BIP, 7. planowanie wydatków w układzie zadaniowym, 8. sporządzanie sprawozdawczości z wykonania wydatków w układzie zadaniowym,

6 9. współpraca z samodzielnym stanowiskiem ds. obronnych w zakresie wykonywania zadań obronnych. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego przez Wojewodę Opolskiego. 2 Wytworzył(a): Krzysztof Gaworski Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał Opublikował(a): Myszkiewicz Michał Data wytworzenia: :12:00 Data publikacji: :12:08 Ostatnio aktualizował(a): Myszkiewicz Michał Data ostatniej zmiany: :28:11 Historia zmian artykułu: :28:11 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v :47:43 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, Korekta odnośników :02:21 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, v :23:52 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v :17:58 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v :12:42 [Modyfikowano], Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.1 Opolski Urząd Wojewódzki

USTAWA. z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy o działach administracji rządowej

USTAWA. z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy o działach administracji rządowej Dziennik Ustaw Nr 239 16235 Poz. 1592 1592 USTAWA z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy o działach administracji rządowej Art. 1. W ustawie z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Organizacja Wojewódzkiego Inspektoratu

Rozdział II Organizacja Wojewódzkiego Inspektoratu 4. Wojewódzki Inspektorat samodzielnie realizuje budżet Wojewódzkiego Inspektoratu w oparciu o przepisy odnoszące się do państwowych jednostek budżetowych. Rozdział II Organizacja Wojewódzkiego Inspektoratu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU Start > Oferty pracy > Ogłoszenia o naborach > Nabor na stanowisko Inspektora ds. REACH Opole NABOR NA STANOWISKO INSPEKTORA

Bardziej szczegółowo

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA F/PSZ-2/1/2 1/6 Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ustawy Ustawa

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE

OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE (aktualny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4260/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr 4260/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku Uchwała Nr 4260/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Rozdział I Postanowienia wstępne 1. Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

7. Uwarunkowania finansowe realizacji wojewódzkiego programu PMŚ

7. Uwarunkowania finansowe realizacji wojewódzkiego programu PMŚ 7. Uwarunkowania finansowe realizacji wojewódzkiego programu PMŚ Realizacja Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa łódzkiego na lata 2016-2020 w pełnym zakresie będzie uwarunkowana dostępnością

Bardziej szczegółowo

Rola Inspekcji Ochrony Środowiska w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. 10 maja 2017 r.

Rola Inspekcji Ochrony Środowiska w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. 10 maja 2017 r. Rola Inspekcji Ochrony Środowiska w systemie gospodarki odpadami komunalnymi 10 maja 2017 r. 1 Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Najważniejsze zadania Inspekcji Ochrony

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Dział I Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Inspektoratu. 8. W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą: 1) Wydział Inspekcji;

Rozdział II Dział I Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Inspektoratu. 8. W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą: 1) Wydział Inspekcji; 3) Ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.); 4) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

Obszar objęty planem kontroli został ujęty w następujące zagadnienia określone mianem celów kontroli oraz ogólnopolskich cykli kontrolnych:

Obszar objęty planem kontroli został ujęty w następujące zagadnienia określone mianem celów kontroli oraz ogólnopolskich cykli kontrolnych: WSTĘP Ogólna ocena istotnych zagadnień dla stanu środowiska na terenie województwa podlaskiego wykazuje, że w zakresie działalności kontrolnej najistotniejszymi kierunkami działań jest realizacja kontroli

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 5 DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 5 DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I ŚRODOWISKA ROZDZIAŁ 5 DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I ŚRODOWISKA 50. W skład Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska wchodzą następujące oddziały: 1) Oddział Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Art. 19 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U Nr 62 poz. 627)

Art. 19 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U Nr 62 poz. 627) Art. 19 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627) 1.33) Organy administracji są obowiązane udostępniać kaŝdemu informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące

Bardziej szczegółowo

5. Kontrola istniejących terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych składowaniem niebezpiecznych odpadów przemysłowych 6. Kontrola przestrzegania

5. Kontrola istniejących terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych składowaniem niebezpiecznych odpadów przemysłowych 6. Kontrola przestrzegania Ogólna ocena istotnych zagadnień dla stanu środowiska na terenie województwa podlaskiego wykazuje, że w zakresie działalności kontrolnej najistotniejszymi kierunkami działań jest realizacja kontroli podmiotów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU W 2014 ROKU. WIOŚ BIAŁYSTOK, grudzień 2013

PLAN PRACY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU W 2014 ROKU. WIOŚ BIAŁYSTOK, grudzień 2013 PLAN PRACY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU W 2014 ROKU WIOŚ BIAŁYSTOK, grudzień 2013 I. PODSTAWA I ZAŁOŻENIA PLANU PRACY Zgodnie z zapisami ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚRODOWISKU

INFORMACJA O ŚRODOWISKU INFORMACJA O ŚRODOWISKU Prawo ochrony środowiska dr Tomasz Poskrobko PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA Podstawy prawne PMŚ tworzą: ustawa Prawo ochrony środowiska zawiera

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU Start > Oferty pracy > Ogłoszenia o naborach > Inspektor ds. kontroli w zakresie ochrony powietrza w... INSPEKTOR DS.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do zarządzenia nr 12/19 Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 21 lutego 2019r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE W 2009 ROKU

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE W 2009 ROKU 1. Kierunki działalności kontrolnej Podstawowym celem działań kontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie jest zapewnienie odpowiednich standardów jakości środowiska poprzez egzekwowanie

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Olsztyn. rok 2009. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie

Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Olsztyn. rok 2009. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Olsztyn rok 2009 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Elblągu Delegatura w Giżycku Przy wyborze celów kontrolnych, uwzględniono: opracowanie

Bardziej szczegółowo

Geoportal monitoringu środowiska województwa lubelskiego, jako forma informowania społeczeństwa o stanie środowiska w województwie

Geoportal monitoringu środowiska województwa lubelskiego, jako forma informowania społeczeństwa o stanie środowiska w województwie Geoportal monitoringu środowiska województwa lubelskiego, jako forma informowania społeczeństwa o stanie środowiska w województwie WIOŚ LUBLIN Joanna Śluz Łukasz Prażmo Państwowy Monitoring Środowiska

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2007.44.287 j.t. 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.152.897 art. 2 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. (1) Inspekcja Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2007.44.287 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.152.897 art. 2 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej przez organy kontrolne w zakresie ochrony środowiska naruszenie

Prowadzenie działalności gospodarczej przez organy kontrolne w zakresie ochrony środowiska naruszenie Prowadzenie działalności gospodarczej przez organy kontrolne w zakresie ochrony środowiska naruszenie warunków konkurencyjności w majestacie prawa studium przypadku RP dr Zbigniew Bukowski Organy kontrolne

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU Start > Oferty pracy > Ogłoszenia o naborach > Ogłoszenie o naborze na stanowisko Laborant ds. pobierania... OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Oceny Stanu i Zagrożeń Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego

Zintegrowany System Oceny Stanu i Zagrożeń Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego Zintegrowany System Oceny Stanu i Zagrożeń Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Marzec 2010 CZYSTA WOLA CZYSTA WARSZAWA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA CO TO JEST INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA? CZYM SIĘ

Bardziej szczegółowo

X. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

X. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE X. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE Inspections by the Voivodeship Inspectorate of Environmental Protection in Szczecin Podstawy prawne W latach 2012-2013

Bardziej szczegółowo

Skuteczne wdrażanie wymagańprawa oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce odpadami. Izabela Szadura Departament Kontroli Rynku GIOŚ

Skuteczne wdrażanie wymagańprawa oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce odpadami. Izabela Szadura Departament Kontroli Rynku GIOŚ Skuteczne wdrażanie wymagańprawa oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce odpadami Izabela Szadura Departament Kontroli Rynku GIOŚ Wdrażanie wymagań prawa - skuteczność III ETAPY: Stosowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu spraw prowadzonych przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi. Na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz z późn. zm.); 2.

GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz z późn. zm.); 2. GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.); 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WIOŚ W 2010 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WIOŚ W 2010 ROKU DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WIOŚ W 2010 ROKU Gorzelnia w Żyrzynie Fot. Archiwum WIOŚ Działalność kontrolna WIOŚ w Lublinie prowadzona jest w oparciu o ustawę o Inspekcji Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/26 Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 686, 888,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Inspekcja Ochrony Środowiska jest powołana do kontroli przestrzegania przepisów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska jest centralnym organem administracji rządowej,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU Start > Oferty pracy > Ogłoszenia o naborach > Nabór na stanowisko: Inspektor ds. powietrza... NABÓR NA STANOWISKO:

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 77 poz USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U Nr 77 poz USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/21 Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Inspekcja Ochrony Środowiska jest powołana do kontroli

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 686, 888, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2018 r. Poz. 88 USTAWA z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 686 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 11 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 686 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 11 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 686 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 77 poz Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U Nr 77 poz Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/21 Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 686, 888, z 2014 r. poz. 1101. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania kryzysowego

Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania kryzysowego Konwersatorium pn. Dostęp, wymiana, integracja. Możliwości i zasady wykorzystania publicznych baz danych i zasobów informacyjnych Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania

Bardziej szczegółowo

Jan Trzebiński Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Naczelnik Wydziału Inspekcji Rzeszów, marzec 2014

Jan Trzebiński Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Naczelnik Wydziału Inspekcji Rzeszów, marzec 2014 Zakres kompetencji kontrolnych Inspekcji Ochrony Środowiska Jan Trzebiński Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Naczelnik Wydziału Inspekcji Rzeszów, marzec 2014 O czym powiem 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Jakub Smakulski. Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO

Jakub Smakulski. Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO Jakub Smakulski Zakres kontroli Stacji Demontażu Pojazdów Częstotliwość kontroli Uprawnienia inspektora podczas kontroli Prawa właściciela Stacji Demontażu Pojazdów Protokół z kontroli Zarządzenia pokontrolne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OZ Burmistrza Miasta Kola z dnia 17 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr OZ Burmistrza Miasta Kola z dnia 17 lipca 2015 r. Zarządzenie Nr OZ. 0050.135.2015 Burmistrza Miasta Kola z dnia 17 lipca 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr OZ.0050.6.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Obowiązki sprawozdawcze firmy w zakresie ochrony środowiska

Obowiązki sprawozdawcze firmy w zakresie ochrony środowiska Obowiązki sprawozdawcze firmy w zakresie ochrony środowiska Krzysztof Pietrzak Meritum Competence 10.01.18 Warszawa Jakie przepisy muszę znać? Ustawa o SZWO i F-gazach Ustawa OOŚ Ustawa o zapobiegani u

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska 1

Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska 1 Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska 1 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (J.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1688; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 i 1567) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Zestawienie przepisów prawa odnoszących się do ochrony danych osobowych będących w kompetencjach Ministra Środowiska

Załącznik nr 1. Zestawienie przepisów prawa odnoszących się do ochrony danych osobowych będących w kompetencjach Ministra Środowiska Załącznik nr 1. Zestawienie przepisów prawa odnoszących się do ochrony danych osobowych będących w kompetencjach Ministra Lp. Instytucja odpowiedzialna za dany akt prawny Rodzaj (ustawa/ rozporządzenie)

Bardziej szczegółowo

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U.

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Załącznik nr 1 Wykaz ustaw dotyczących problematyki azbestowej stan na styczeń 2011 r. 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 19

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE W 2011 ROKU

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE W 2011 ROKU INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE W 2011 ROKU 1. Kierunki działalności kontrolnej Podstawowym celem działań kontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie PLAN DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE W ROKU 2007

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie PLAN DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE W ROKU 2007 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie PLAN DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE W ROKU 2007 Akceptował : mgr inż. Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ

Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Rok 2007. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. Przy wyborze celów kontrolnych uwzględnione zostały: 1. Ogólne kierunki działalności kontrolnej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Kontrole w WIOŚ Lublin

Kontrole w WIOŚ Lublin 2015-06-22 Kontrole w WIOŚ Lublin Informacje o kontrolach przeprowadzonych w WIOŚ Lublin przez instytucje zewnętrzne. Rok 2004 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Delegatura NIK w Lublinie 2.02.2004 r. 12.03.2004

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 1/2019 Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ

Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Rok 2008. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. Przy wyborze celów kontrolnych uwzględnione zostały: 1. Ogólne kierunki działania organów Inspekcji Ochrony

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska 1

Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska 1 Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska 1 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (J.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1688; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 i 1567, z 2018 r. poz. 88) Informacja

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY AKTY PRAWNE SAKCJA HIGIENY PRACY PSSE W LIPSKU NAZWA NUMER ZMIANY PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2015 r., poz. 1412). Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ na 2012 rok

PLAN DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ na 2012 rok INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w LUBLINIE PLAN DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ na 2012 rok Lublin, listopad 2011 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ

Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Rok 2010. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. Przy wyborze celów kontrolnych uwzględnione zostały: 1. Ogólne kierunki działania organów Inspekcji Ochrony

Bardziej szczegółowo

Wykaz substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz. U ) - Tabela A

Wykaz substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz. U ) - Tabela A Akty prawne stan na 25-10-12 Ustawy Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322). Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 DYREKTORA GENERALNEGO MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W WARSZAWIE z dnia 22 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 DYREKTORA GENERALNEGO MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W WARSZAWIE z dnia 22 marca 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 16 DYREKTORA GENERALNEGO MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W WARSZAWIE z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Finansów i Budżetu w Mazowieckim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/26 Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 686, 888,

Bardziej szczegółowo

Wkładka aktualizacyjna

Wkładka aktualizacyjna JBK1128e Wkładka aktualizacyjna do książki Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z komentarzem, przykładami, uwagami objaśniającymi

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU Start > Oferty pracy > Ogłoszenia o naborach > Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor Ochrony... OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA Załącznik nr 2 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA 1. Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, zwane dalej Centrum, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r.

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r. Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na 11.10.2003 r. Regulacje ogólne dotyczące ochrony środowiska - Konstytucja Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU Start > Oferty pracy > Ogłoszenia o naborach > Nabór na stanowisko Analityk ds. pobierania próbek i... NABÓR NA STANOWISKO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło nad Notecią, dnia 14 września 2017r. str. 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/15 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz. 859.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ kontrolna

DZIAŁALNOŚĆ kontrolna DZIAŁALNOŚĆ kontrolna RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2011 roku Działalność kontrolna Inspekcja Ochrony Środowiska działa na podstawie ustawy z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony

Bardziej szczegółowo

WYBRANE OBOWIĄZKI i UPRAWNIENIA ORGANÓW GMINY WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW OCHRONY ŚRODOWISKA*

WYBRANE OBOWIĄZKI i UPRAWNIENIA ORGANÓW GMINY WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW OCHRONY ŚRODOWISKA* WYBRANE OBOWIĄZKI i UPRAWNIENIA ORGANÓW GMINY WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW OCHRONY ŚRODOWISKA* Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ

Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Rok 2009 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. Przy wyborze celów kontrolnych uwzględnione zostały: 1. Ogólne kierunki działania organów Inspekcji Ochrony

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU Start > Oferty pracy > Ogłoszenia o naborach > Nabór na stanowisko: Inspektor ds. wód (Kędzierzyn- Koźle) NABÓR NA STANOWISKO:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze jest częścią rządowej administracji zespolonej

Bardziej szczegółowo

ő 4. Zasada subsydiarności i podział kompetencji pomiędzy państwami członkowsk.mi a Wspólnotą Europejską w zakresie ochrony środowiska

ő 4. Zasada subsydiarności i podział kompetencji pomiędzy państwami członkowsk.mi a Wspólnotą Europejską w zakresie ochrony środowiska PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA UNII EUROPEJSKIEJ Autor: ZBIGNIEW BUKOWSKI Rozdział I. Zagadnienia ogólne ői. Geneza prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej ő2. Źródła prawa ő3. Prawo pierwotne w zakresie

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W ZWIĄZKU Z ODDZIAŁYWANIEM HAŁASU NA ŚRODOWISKO. Hanna Grunt WIOŚ Poznań

PROCEDURY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W ZWIĄZKU Z ODDZIAŁYWANIEM HAŁASU NA ŚRODOWISKO. Hanna Grunt WIOŚ Poznań PROCEDURY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W ZWIĄZKU Z ODDZIAŁYWANIEM HAŁASU NA ŚRODOWISKO Hanna Grunt WIOŚ Poznań Geneza procedury ocen oddziaływania na środowisko w ustawodawstwie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia Dz.Urz.MZ.08.8.50 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia (Dz. Urz. MZ z dnia 29 lipca 2008 r.) Na podstawie art. 33j

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR. Warszawa, dnia 2 kwietnia 2012 r. Poz. 7

DZIENNIK URZĘDOWY GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR. Warszawa, dnia 2 kwietnia 2012 r. Poz. 7 DZIENNIK URZĘDOWY GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR Warszawa, dnia 2 kwietnia 2012 r. Poz. 7 ZARZĄDZENIE NR 1 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu i regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia r. o Państwowej Agencji Ochrony Środowiska oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia r. o Państwowej Agencji Ochrony Środowiska oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) USTAWA z dnia... 2016 r. o Państwowej Agencji Ochrony Środowiska oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 1) Niniejszą ustawą zmienia się następujące ustawy: ustawę z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach

Bardziej szczegółowo

ZAKRES KONTROLI SKŁADOWISK ODPADÓW

ZAKRES KONTROLI SKŁADOWISK ODPADÓW ZAKRES KONTROLI SKŁADOWISK ODPADÓW 1. Informacje ogólne o władającym i zarządzającym składowiskiem odpadów: Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwa i adres siedziby właściciela, władającego (tytuł

Bardziej szczegółowo

Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Bardziej szczegółowo

- art. 86 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U ze zmianami), zarządzam, co następuje :

- art. 86 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U ze zmianami), zarządzam, co następuje : Zarządzenie Nr 4.2013 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kołobrzegu z dnia 15 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kołobrzegu.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r.

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r. ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Czerwiec 2013 r. I. Kluczowe regulacje prawne. 1. Frakcje odpadów, 2. Zasady gospodarki odpadami, 3. Hierarchia postępowania z odpadami,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU Start > Oferty pracy > Ogłoszenia o naborach > Nabór na stanowisko: Inspektor ds. kontroli w zakresie... NABÓR NA STANOWISKO:

Bardziej szczegółowo

z r.

z r. Zarządzenie Nrl!\2/2017 Starosty?ruszkowskiego z dnia#f.zt2@71(k2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wydziału Budżetu i Finansów Na podstawie art. 34 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2013 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 29 kwietnia 2013r

Zarządzenie Nr 39/2013 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 29 kwietnia 2013r Zarządzenie Nr 39/2013 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 29 kwietnia 2013r w sprawie zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Babice Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 24/2019 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2019 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w

Bardziej szczegółowo

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA W DYREKTYWACH UNII EUROPEJSKIEJ I PRAWIE POLSKIM

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA W DYREKTYWACH UNII EUROPEJSKIEJ I PRAWIE POLSKIM KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA W DYREKTYWACH UNII EUROPEJSKIEJ I PRAWIE POLSKIM Wiesław Steinke Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Cele prezentacji : Zapoznanie z prawem

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 Po przyjęciu dokumentu pn. Program ochrony środowiska dla powiatu starogardzkiego

Bardziej szczegółowo

Liczba kontroli WIOŚ w 2010roku oraz podjęte działania

Liczba kontroli WIOŚ w 2010roku oraz podjęte działania Liczba kontroli WIOŚ w 200roku oraz podjęte działania 2000 0000 0230 8000 6000 4000 2000 0 2037 764 72 900 200 ilość podmiotów w ewidencji WIOŚ liczba kontroli zarządzenia kary pieniężne mandaty wnioski

Bardziej szczegółowo

XI. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

XI. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE XI. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE Inspections by the Voivodeship Inspectorate of Environmental Protection in Szczecin Podstawy prawne W latach 2010-2011

Bardziej szczegółowo