Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2007-2008"

Transkrypt

1 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata Katowice, listopad 2009 r.

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp Zmiany stanu gospodarki odpadami na terenie województwa oraz ocena zmian w gospodarce odpadami Ilości i rodzaje odpadów wytworzonych i zagospodarowanych Stan formalno prawny i techniczny instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów oraz ocena ich mocy przerobowych Realizacja planu zamykania instalacji - poza składowiskami odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska Stan formalno prawny i techniczny składowisk odpadów Realizacja planu zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska Stan realizacji działań ujętych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym oraz jej ocena Ocena kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć Ocena realizacji celów Podsumowanie 131 Spis tabel: Tabela 1. Ilość i rodzaje odpadów komunalnych zebranych i zagospodarowanych w okresie sprawozdawczym...7 Tabela 2. Ilość i rodzaje odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym wytworzonych i zagospodarowanych w okresie sprawozdawczym Tabela 3. Ilość i rodzaje pozostałych odpadów wytworzonych i zagospodarowanych w okresie sprawozdawczym Tabela 4. Zagospodarowanie odpadów w instalacjach i poza instalacjami na terenie województwa Tabela 5. Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów komunalnych według stanu na dzień r Tabela 6. Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym według stanu na dzień r Tabela 7. Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów pozostałych według stanu na dzień r 60 Tabela 8. Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów, które nie spełniają wymagań stan na dzień r Tabela 9. Realizacja w województwie w okresie sprawozdawczym planu zamykania instalacji, w szczególności spalarni odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych

3 Tabela 10. Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne - stan na dzień r Tabela 11. Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie są składowane odpady komunalne - stan na dzień r Tabela 12. Zestawienie czynnych składowisk odpadów niebezpiecznych (poza składowiskami wyłącznie odpadów azbestu) - stan na dzień r...81 Tabela 13. Zestawienie czynnych składowisk odpadów obojętnych - stan na dzień r. 85 Tabela 14. Zestawienie składowisk odpadów, na których są składowane odpady zawierające azbest - stan na dzień r Tabela 15. Zestawienie czynnych składowisk odpadów, które nie spełniają wymagań w zakresie posiadania decyzji oraz w zakresie budowy i eksploatacji- stan na dzień r Tabela 16. Zestawienie składowisk odpadów niespełniających wymagań w zakresie lokalizacji - stan na dzień r Tabela 17. Zestawienie czynnych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych - stan na dzień r.. 90 Tabela 18. Zestawienie składowisk odpadów będących w trakcie rekultywacji - stan na dzień r Tabela 19. Zestawienie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w trakcie rekultywacji - stan na dzień r Tabela 20. Zestawienie składowisk odpadów będących w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji - stan na dzień r Tabela 21. Zestawienie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji - stan na dzień r Tabela 22. Zestawienie składowisk odpadów po okresie monitorowania - stan na dzień r Tabela 23. Zestawienie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych po okresie monitorowania - stan na dzień r...96 Tabela 24. Realizacja w województwie w okresie sprawozdawczym planu zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych.98 Tabela 25. Zestawienie informacji na temat stanu realizacji zadań wynikających z Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 dla administracji samorządowej oraz administracji rządowej szczebla wojewódzkiego według stanu na dzień r Tabela 27. Realizacja w okresie sprawozdawczym planu redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów Tabela 28. Realizacja w okresie sprawozdawczym planu unieszkodliwiania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w szczególności PCB oraz azbestu, oraz dekontaminacji i unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB 106 3

4 Tabela 29. Realizacja w okresie sprawozdawczym planu zbierania i unieszkodliwiania odpadów zawierających substancje zubożające warstwę ozonową Tabela 30. Informacja na temat zlikwidowanych magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin w okresie sprawozdawczym Tabela 31. Informacja na temat pozostałych do likwidacji po dniu 31 grudnia 2008 r. magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin Tabela 32. Informacja na temat zlikwidowanych mogilników w okresie sprawozdawczym Tabela 33. Informacja na temat mogilników pozostałych do likwidacji po dniu 31 grudnia 2008 r Tabela 34. Oddane do użytkowania nowe instalacje zagospodarowania odpadów w poszczególnych latach okresu sprawozdawczego Tabela 35. Oddane do użytkowania po rozbudowie istniejące instalacje zagospodarowania odpadów w okresie sprawozdawczym Tabela 36 Wpływy do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat produktowych i opłat za składowanie odpadów w okresie sprawozdawczym Tabela 37. Koszty poniesione na realizację zadań określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym 113 Tabela 38. Środki WFOŚ i GW wydatkowane na gospodarkę odpadami w województwie w 2007 r..114 Tabela 39. Środki WFOŚ i GW wydatkowane na gospodarkę odpadami w województwie w 2008 r..121 Tabela 40. Wskaźniki ogólne dla monitorowania osiągania celów Tabela 41. Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami na terenie województwa

5 1. Wstęp Celem opracowania i wdrażania planów gospodarki odpadami jest realizacja polityki ekologicznej państwa, a także potrzeba stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska. Plan gospodarki odpadami stanowi dokument zawierający wizję rozwoju regionalnego systemu, określa warunki wdrażania proponowanych wariantów rozwiązań organizacyjno-technicznych, a jednocześnie jest ważnym źródłem informacji dla podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Opracowanie niniejsze jest sprawozdaniem z realizacji planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego, przyjętego przez Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą Nr II/l 1/1/2003 z dnia 25 sierpnia 2003 roku oraz jego aktualizacji przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą Nr III/37/3/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku. Celem sprawozdania jest ocena realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami ujętych w planie, zrealizowanych w latach Sprawozdanie niniejsze zostanie przedłożone przez Zarząd Województwa Sejmikowi Województwa Śląskiego oraz Ministrowi Środowiska. Zakres informacji objętych sprawozdaniem z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, odnosi się do zmian, które na terenie województwa zaszły w latach i obejmują: 1) dane dotyczące stanu gospodarki odpadami, w tym: a) rodzaju, ilości i źródeł powstawania odpadów (w poszczególnych latach okresu sprawozdawczego, np. w roku 2007 i 2008), b) rodzaju i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku (w poszczególnych latach okresu sprawozdawczego, np. w roku 2007 i 2008), c) rodzaju i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania (w poszczególnych latach okresu sprawozdawczego, np. w roku 2007 i 2008), d) istniejących systemów zbierania odpadów (na dzień kończący okres sprawozdawczy), e) rodzaju oraz mocy przerobowych instalacji do zagospodarowania odpadów (na dzień kończący okres sprawozdawczy), f) stanu formalno-prawnego instalacji do zagospodarowania odpadów (na dzień kończący okres sprawozdawczy); 2) dane dotyczące stanu realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym: a) działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów, b) działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, c) działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, d) planu redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów, e) planu zamykania instalacji, w szczególności składowisk odpadów i spalarni odpadów, niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych, f) planu unieszkodliwiania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w szczególności PCB oraz azbestu, oraz dekontaminacji i unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB, 5

6 g) planu zbierania i unieszkodliwiania odpadów zawierających substancje zubożające warstwę ozonową; 3) ocenę kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć; 4) ocenę stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami oraz ocenę zmian w gospodarce odpadami. Informacje niezbędne do realizacji sprawozdania pozyskano z następujących źródeł: Bank Danych Regionalnych Urzędu Statystycznego w Katowice, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w e (w tym m.in.: Wojewódzka baza dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami, informacje o składowiskach, finanse), Śląski Urząd Wojewódzki (wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wojewody Śląskiego w zakresie demontażu pojazdów), Sprawozdania OŚ-OP2 o wielkościach wprowadzanych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych, Sprawozdania OŚ-OP3 o rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę (związek gmin) lub podmiot działający w jego imieniu, rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych przekazanych przez gminę do odzysku i recyklingu oraz wydatkach poniesionych na powyższe działania, Sprawozdania z realizacji powiatowych planów gospodarki odpadami, wydane decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, Roczne sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Stan środowiska w województwie śląskim w 2007 roku. Autorami Sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata jest zespół pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 6

7 2. Zmiany stanu gospodarki odpadami na terenie województwa oraz ocena zmian w gospodarce odpadami Inwentaryzacja ilości odpadów komunalnych zebranych w województwie śląskim i poddanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania w okresie dokonana została w oparciu o: - dane z wojewódzkiego systemu odpadowego, - dane zawarte w sprawozdaniach z realizacji powiatowych planów gospodarki odpadami, 2.1. Ilości i rodzaje odpadów wytworzonych i zagospodarowanych W Tabeli 1. przedstawiono dane dotyczące ilości i rodzajów odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania na terenie województwa śląskiego w latach zgromadzone w wojewódzkim systemie odpadowym (WSO). Tabela 1. Ilość i rodzaje odpadów komunalnych zebranych i zagospodarowanych na terenie województwa w latach kod Odpady zebrane Odzysk Unieszkodliwienie Masa [Mg] Masa [Mg] Masa [Mg] Oznaczenie Oznaczenie procesu procesu , ,552 R , ,579 D10 11,300 8,998 R5 0, ,950 R14 645, ,600 R1 0,490 0,527 suma 18573, ,656 11,300 8, , ,810 R , ,440 D5 19,000 0,000 R14 152,000 88,050 D10 0,000 0,800 suma 1494, ,490 19,000 0,800 R15 283, ,120 D10 25,900 13,200 R3 295, , , ,415 R14 100,000 90,500 R13 104,300 0,000 suma 783, ,060 25,900 13,200 R14 0,000 0,850 D5 0,000 18,540 D10 0,000 1, brak brak suma 0,000 0,850 0,000 20,240 R15 2,500 0,027 D5 0,000 14,220 D10 0,000 0, ,960 16,780 suma 2,500 0,027 0,000 15, * 0,000 0,040 brak D9 2,560 0,279 7

8 suma brak brak 2,560 0, * 0,000 0,010 brak D9 0,000 0,066 suma brak brak 0,000 0,066 brak brak * brak brak suma brak brak brak brak brak brak * brak brak suma brak brak brak brak R15 0,000 2,199 D5 29,000 0,000 D10 2,700 2, ,700 1,300 suma 0,000 2,199 31,700 2, * 0,000 0,081 brak D10 0,032 0,472 suma brak brak 0,032 0, * 0,000 0,901 D10 2,050 8,001 suma brak brak 2,050 8, ,100 6,600 R15 0,000 6,887 D10 0,100 0,200 suma 0,000 6,887 0,100 0, * brak brak R15 0,016 0,141 D10 0,092 0,114 suma 0,016 0,141 0,092 0,114 brak brak brak brak suma brak brak brak brak * brak brak brak D10 2,128 4,706 8

9 suma brak brak 2,128 4, ,600 3,667 R15 0,080 0,866 D10 9,900 21,500 suma 0,080 0,866 9,900 21,500 brak brak * brak brak suma brak brak brak brak R3 707, ,900 brak R14 13, , ,600 81,160 R1 0,300 3,500 suma 721, ,900 brak brak R15 491, ,440 D10 0,000 0,100 R14 5,100 3, , ,090 suma 496, ,390 0,000 0,100 R ,000 0,260 brak R15 0,000 0, , ,152 suma 1787,000 0,540 brak brak brak brak brak brak suma brak brak brak brak R15 46,100 19,850 D10 61, , ,000 3,100 suma 46,100 19,850 61, ,400 R , ,830 D5 3133, ,180 R , , , ,760 R15 461, ,720 R , ,480 R10 2,000 62,900 suma 17611, , , , , ,260 R , ,140 D5 103, ,330 R , ,260 9

10 R15 0,000 39,000 suma , , , ,330 R15 104, ,960 D5 3104, ,850 R14 152,600 0, , ,480 suma 257, , , ,850 R , ,390 D , ,702 R , ,600 D16 0, , , ,978 R , ,300 R5 0, ,810 suma , , , ,902 R15 445, ,380 D5 3429, ,250 R14 0,000 50, , ,870 suma 445, , , ,250 R3 5209, ,400 D5 6295, ,490 R , ,500 D1 0, , , ,340 R15 0, ,000 suma 6462, , , ,490 brak D , ,050 D5 155, , , ,100 suma brak brak 43607, ,760 R3 88, ,100 D5 2725, ,060 R15 0,000 1,880 D8 292,000 0, , ,600 D1 0,000 15,000 suma 88, , , , , ,550 R , ,420 D , ,400 suma 4680, , , ,400 R15 95, ,260 D , ,990 R14 393,000 0, , ,283 suma 488, , , ,990 suma ogółem , , , , , ,708 10

11 W 2007 r. zebrano ,772 Mg odpadów komunalnych, natomiast w 2008 r. zebrano ,879 Mg. Procesom odzysku poddano w 2007 roku ,316 Mg odpadów komunalnych, a w 2008 roku ,986 Mg, a dominującymi procesami były procesy R14 i R15. Natomiast unieszkodliwiono w 2007 roku ,922 Mg odpadów komunalnych, a w 2008 roku ,708 Mg, a dominującym procesem był proces D5. Według GUS wskaźnik zbierania odpadów komunalnych na jednego mieszkańca województwa śląskiego wyniósł w 2007 roku 212,2 kg/m, a w 2008 roku 292 kg/m. W 2007 r. zebrano selektywnie 0, mln Mg odpadów komunalnych. W 2008 r. zebrano selektywnie 0, mln Mg odpadów. Na terenie Województwa Śląskiego można wyróżnić następujące systemy zbierania odpadów komunalnych: zbiórka odpadów niesegregowanych, zbiórka odpadów z czyszczenia ulic i placów, zbiórka odpadów z targowisk i cmentarzy, selektywna zbiórka odpadów do recyklingu materiałowego (szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale), zbiórka odpadów ulegających biodegradacji, zbiórka odpadów niebezpiecznych, zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Szczegółowe wymagania w zakresie zbierania odpadów są zgodne z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.). Zgodnie z ww. ustawą utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do ich obowiązkowych zadań własnych. Rady miast i gmin uchwaliły regulaminy czystości i porządku na terenie gminy, w którym określono szczegółowo sposoby, formę i częstotliwości dotyczące odbierania odpadów komunalnych (w tym selektywnego zbierania). Odpady podlegające odrębnym przepisom prawnym. W poniższej tabeli przedstawiono ilości i rodzaje odpadów wytworzonych na terenie Województwa Śląskiego, które podlegają odrębnym przepisom prawnym, wraz z podaniem sposobu zagospodarowania w latach Tabela 2. Ilość i rodzaje odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym wytworzonych i zagospodarowanych na terenie województwa w latach kod Wytwarzanie odpadów Odzysk Unieszkodliwienie Masa [Mg] Masa [Mg] Masa [Mg] Oznaczenie Oznaczenie procesu procesu Odpady zawierające PCB D10 1,108 0, * 0,280 0,000 suma brak brak 1,108 0,000 11

12 D10 15,402 8, * 2,575 5,200 suma brak brak 15,402 8, * 0,044 0,062 suma brak brak brak brak * 28,996 69,334 suma brak brak brak brak * 6,592 0,011 suma brak brak brak brak * brak brak suma brak brak brak brak suma ogółem 38,487 74,607 brak brak 16,510 8,956 Oleje odpadowe * brak brak suma brak brak brak brak R15 417, ,170 D10 17,197 22, * 299, ,600 R5 0,000 0,300 D9 22,370 9,240 suma 417, ,470 39,567 31, * 0,531 0,220 D10 0,000 1,744 suma brak brak 0,000 1,744 12

13 130110* 409, ,029 R14 65, ,000 D10 0,290 16,620 R9 7,460 12,780 R15 0,000 15,570 suma 73, ,350 0,290 16, * 7,393 2,865 suma brak brak brak brak * 0,742 0,420 suma brak brak brak brak R14 0,000 47,610 D10 0,200 0,000 R15 0,120 0, * 222, ,861 suma 0,120 47,710 0,200 0, * 8,251 7,510 R15 0,800 9,035 D10 0,800 0,560 suma 0,800 9,035 0,800 0,560 R14 0, ,190 D10 26,418 36,467 R9 96,963 45,493 D16 0,990 0, * 1926, ,160 R15 57,449 56,500 R1 14,500 0,000 suma 169, ,183 27,408 36,467 R15 0,000 3,540 D10 0,689 2, * 32,395 82,095 suma 0,000 3,540 0,689 2, * 0,087 0,210 D10 0,548 0,000 suma brak brak 0,548 0,000 R14 6, ,730 D10 83,370 65, * 4809, ,649 R15 148, ,953 R9 17,270 10,980 13

14 R13 0,000 3,120 suma 171, ,783 83,370 65,023 R15 0,000 0,133 D10 0,000 0, * brak brak suma 0,000 0,133 0,000 0,031 R14 250, ,350 D10 0,000 0,180 R9 10,333 1, * 325, ,624 R15 0,000 4,140 suma 261, ,682 0,000 0, * 1,570 1,420 R15 0,000 0,244 suma 0,000 0,244 brak brak * 0,100 0,000 D10 0,005 0,000 suma brak brak 0,005 0, * 4,185 1,645 R15 0,000 3,760 D10 0,000 0,625 suma 0,000 3,760 0,000 0, * brak brak suma brak brak brak brak * brak brak suma brak brak brak brak * brak brak suma brak brak brak brak * 29,196 28,692 R15 40,000 53,826 14

15 suma 40,000 53,826 brak brak R15 0,750 0,938 D10 0,013 0, * 1,422 2,230 R14 0,000 0,240 suma 0,750 1,178 0,013 0,315 suma ogółem 8079, , , , , ,343 Zużyte baterie i akumulatory R , ,661 R ,470 0, * 1308, ,860 R15 0,175 0,700 R13 0,000 0,500 suma 95409, ,861 brak brak R14 331, , * 230, ,522 suma 331, ,300 brak brak * 0,410 5,224 suma brak brak brak brak R15 0,000 0, ,518 3,596 suma 0,000 0,150 brak brak R15 0,000 0, ,100 4,346 suma 0,000 0,100 brak brak R14 3,641 3,580 D9 3353, , * 3298, ,101 R6 1,810 1,950 D10 0,000 0,300 D13 0,430 0,430 suma 5,451 5, , , * brak brak R13 4,160 5,200 15

16 suma 4,160 5,200 brak brak * brak brak R15 0,000 0,220 suma 0,000 0,220 brak brak suma ogółem 4890, , , , , ,466 Odpady zawierające azbest * brak brak suma brak brak brak brak * brak brak suma brak brak brak brak * brak brak suma brak brak brak brak * brak brak suma brak brak brak brak * 0,155 0,635 suma brak brak brak brak * 11,363 2,298 suma brak brak brak brak * 517, ,091 D5 2250, ,520 16

17 suma brak brak 2250, , * 2375, ,952 R13 0,000 0,100 D5 6615, ,780 suma 0,000 0, , ,780 suma ogółem 2904, ,977 0,000 0, , ,300 Przeterminowane środki ochrony roślin D , , * 0,000 0,220 suma brak brak 1041, , * 0,000 0,250 R15 0,000 1,200 D10 32,711 1,800 suma 0,000 1,200 32,711 1,800 R15 0,000 0,410 D10 233,762 3,471 D9 0,178 0, * 0,383 0,210 suma 0,000 0, ,940 3, ,900 2,351 R15 0,200 0,453 D10 3,700 0,980 suma 0,200 0,453 3,700 0, * brak brak D10 32,490 1,857 suma brak brak 32,490 1, brak brak suma brak brak brak brak suma ogółem 1,283 3,031 0,200 2, , ,885 17

18 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny * 28,996 69,334 suma brak brak brak brak ,592 0,011 suma brak brak brak brak R15 44,722 48, * R14 0,000 0,115 14,680 40,554 suma 44,722 48,564 brak brak R15 52,462 33, * R14 4,672 0, , ,473 suma 57,134 33,802 brak brak R15 163, ,208 D10 4,400 0, R5 249,100 0,000 R14 239,200 0, , ,831 R4 7,400 0,000 suma 659, ,701 4,400 0, ,000 0,003 suma brak brak brak brak * brak brak suma brak brak brak brak * brak brak suma brak brak brak brak * brak brak R15 11,866 15,148 R13 0,200 0,000 18

19 suma 12,066 15,148 brak brak R13 8,360 35, * R15 5,910 1,588 R14 0,581 0,380 brak brak suma 14,851 37,868 brak brak R15 6,400 32, R14 37,500 0,037 brak brak suma 43,900 32,168 brak brak suma ogółem 1518, , , ,251 4,400 0,068 Pojazdy wycofane z eksploatacji R , , * R , , , ,373 suma 12274, ,549 brak brak R , , R15 634, , ,900 51,824 suma 7633, ,653 brak brak suma ogółem 1312, , , ,202 brak brak Odpady medyczne D10 5,900 16, ,236 47,520 suma brak brak 5,900 16,134 D10 177,700 52, * 293,860 68,859 suma brak brak 177,700 52,237 D , , * 3294, ,236 suma brak brak 5738, ,047 19

20 R15 0,000 2,881 D10 354, , , ,818 suma 0,000 2, , , * 23,823 33,313 R15 0,000 0,370 D10 13,067 27,958 suma 0,000 0,370 13,067 27, ,848 0,926 D10 2,900 3,149 suma brak brak 2,900 3, * 6,459 21,307 D10 33,913 62,809 suma brak brak 33,913 62, ,496 33,594 R15 10,100 35,877 D10 219, ,262 suma 10,100 35, , , * 0,409 0,929 suma brak brak brak brak * 0,000 0,020 suma brak brak brak brak brak brak suma brak brak brak brak * 39,253 44,308 D10 31,733 39,442 20

21 suma brak brak 31,733 39,442 suma ogółem 3870, ,829 10,100 39, , ,230 Odpady weterynaryjne D10 0,100 0, ,700 1,000 suma brak brak 0,100 0, * 6,646 13,401 D10 30,588 39,024 suma brak brak 30,588 39, ,418 6,289 R15 0,060 0,000 D10 42,700 34,238 suma 0,060 0,000 42,700 34, * 0,471 0,508 D10 0,398 0,638 suma brak brak 0,398 0, brak brak suma brak brak brak brak * brak brak D10 0,320 0,002 suma brak brak 0,320 0, brak brak R15 0,000 1,132 D10 0,400 1,773 suma 0,000 1,132 0,400 1,773 suma ogółem 14,235 21,198 0,060 1,132 74,506 76,287 Odpady materiałów wybuchowych * 0,295 0,108 D10 0,298 0,067 21

22 suma brak brak 0,298 0, * 1,244 1,135 D10 0,314 0,297 suma brak brak 0,314 0,297 D16 66,884 64, * 63,461 67,731 D10 0,746 0,567 suma brak brak 67,63 64,814 suma ogółem 65,000 68,974 brak brak 68,242 65, , ,231 Zużyte opony R , ,194 D16 0,800 0,000 R3 1413, ,430 D5 0,100 R15 439,860 21,975 R13 14,600 47,400 R1 4,000 1,800 suma 3386, ,799 0,900 0,000 suma ogółem 3859, , , ,799 0,900 0, , ,314 Odpady opakowaniowe R , ,151 D10 1,100 0,000 R , ,268 R5 0, ,240 R1 90,400 72,155 suma , ,814 1,100 0, , ,413 R , ,894 D10 2,900 0,000 R , ,380 R , ,533 R13 0, ,000 R5 654, ,449 R1 177,500 32,400 suma 33006, ,656 2,900 0, , ,839 R , ,361 R15 213, ,078 R1 762, ,515 R10 0,000 0,010 suma 11265, ,964 brak brak , ,343 R , ,111 D10 18,400 18,986 22

23 R , ,284 R14 83, ,310 R1 0,000 0,040 suma 25454, ,745 18,400 18,986 R15 81, , , ,819 R1 102,500 20,200 R14 0, ,964 R5 0,000 1,100 suma 184, ,134 brak brak R , ,685 D5 462, , , ,128 R14 109, ,233 D10 199,200 0,000 R1 32,800 94,100 R5 0,300 0,600 suma 2702, , , ,700 R , ,076 D10 4,600 1, , ,873 R , ,630 R , ,700 suma , ,406 4,600 1, ,100 0,110 suma brak brak brak brak R15 400, ,685 D10 3,046 5,372 R1 461, ,667 D16 0,410 0, * 1040, ,921 R14 0, ,000 R5 9,958 0,000 suma 871, ,352 3,456 5,372 R15 0, ,370 D10 1,232 26,003 R14 5,040 0, * 7, ,045 suma 5, ,370 1,232 26,003 suma ogółem , , , , , ,761 23

24 PCB Poziom wytwarzania odpadów zawierających PCB uległ w latach znacznemu wzrostowi z uwagi na fakt systematycznego wycofania urządzeń zawierających PCB z eksploatacji. Odpady tego rodzaju były poddawane unieszkodliwianiu z zastosowaniem procesu D10 (Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie). Zużyte oleje Poziom wytwarzania zużytych olejów w latach systematycznie wzrasta. Poziom unieszkodliwiania olejów odpadowych na przestrzeni lat jest na poziomie Mg/ rok. Dominującym procesem unieszkodliwiania jest proces D10 (Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie). W przypadku poziomu odzysku, który przyjmuje wartości od 1134,5 do 2334 Mg/rok nastąpił wyraźny wzrost. Głównymi procesami odzysku są proces R14 (Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części) i R15 (Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu). Na uwagę zasługuje fakt zwiększającego się stopnia odzysku olejów odpadowych, które w większości przypadków poddawane są procesom regeneracji. Baterie i akumulatory Poziom odzysku zużytych baterii i akumulatorów, w tym głównie baterii i akumulatorów ołowiowych na przestrzeni lat wahał się od Mg do Mg. Dominującym procesem odzysku był proces R4 (Recykling lub regeneracja metali i związków metali ) i R14 (Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części). Wysoki poziom odzysku należy tłumaczyć wprowadzeniem dla tego rodzaju odpadów tzw. opłaty depozytowej, koniecznością osiągnięcia przez producentów wymaganych ustawowo poziomów odzysku i recyklingu oraz rozwojem na terenie województwa sieci punktów zbierania tego rodzaju odpadów. Azbest Poziom unieszkodliwionych przez składowanie (proces D5) odpadów zawierających azbest na przestrzeni lat utrzymuje stały poziom ok Mg. Fakt ten należy tłumaczyć brakiem mechanizmów finansowych wspierających demontaż oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (szczególnie w odniesieniu do prywatnych właścicieli obiektów budowlanych) oraz stosunkowo niskim poziomem świadomości ekologicznej. Pestycydy Wzrósł poziom odzysku odpadów pestycydowych wykorzystując proces R15 (Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu). Ponadto główną metodą unieszkodliwiania tego typu odpadów pozostał proces D10 (Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Wzrósł poziom zbierania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dominującym procesem odzysku był proces R14 (Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części) oraz R15 (Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu). Niewielką część z wytworzonych tego rodzaju odpadów poddano procesom unieszkodliwiania. Najczęściej stosowanym procesem unieszkodliwiania był proces D10 (Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie). Wzrost ilości odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poddanych procesom odzysku i unieszkodliwiania należy tłumaczyć wejściem w życie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180 poz z późn. zm.), nakładających na wprowadzających ten sprzęt obowiązek uzyskania przez producentów określonych poziomów odzysku i recyklingu oraz rozwojem na terenie województwa sieci punktów zbierania i zakładów przetwarzania tego rodzaju odpadów. 24

25 Pojazdy wycofane z eksploatacji Poziom odzysku pojazdów wycofanych z eksploatacji na przestrzeni lat systematycznie wzrastał osiągając w 2008 r. poziom ok Mg. Dominującymi procesami odzysku były proces R14 (Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części) oraz R15 (Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu). Fakt powyższy należy tłumaczyć z jednej strony wejściem w życie zapisów ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25 poz z późn. zm.) nakładających konieczność uzyskania przez producentów określonych poziomów odzysku i recyklingu, z drugiej rozwojem na terenie województwa sieci specjalistycznych stacji demontażu i punktów zbierania tego rodzaju odpadów. Odpady medyczne Poziom unieszkodliwiania odpadów medycznych na przestrzeni lat systematycznie wzrastał osiągając w 2008 r. poziom ponad 6 tys. Mg. Zgodnie z ustawowymi wymaganiami odpady tego rodzaju poddane były unieszkodliwianiu z zastosowaniem procesu D10 (Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie). Zaobserwowany wzrost ilości poddanych procesom odzysku odpadów medycznych należy tłumaczyć z jednej strony wzrostem ilości wytwarzanych tego rodzaju odpadów (stały wzrost ilości świadczonych usług medycznych) z drugiej wdrożeniem na terenie województwa jednolitego systemu zbierania i magazynowania odpadów tego rodzaju w placówkach medycznych. Odpady weterynaryjne Poziom unieszkodliwiania odpadów weterynaryjnych na przestrzeni lat systematycznie wzrastał osiągając w 2008 r. poziom ponad 70 Mg. Zgodnie z ustawowymi wymaganiami odpady tego rodzaju poddane były unieszkodliwianiu z zastosowaniem procesu D10 (Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie). Zaobserwowany wzrost ilości poddanych procesom odzysku odpadów weterynaryjnych należy tłumaczyć z jednej strony wzrostem ilości wytwarzanych tego rodzaju odpadów (stały wzrost ilości świadczonych usług) z drugiej wdrożeniem na terenie województwa jednolitego systemu zbierania i magazynowania odpadów tego rodzaju w placówkach weterynaryjnych. Odpady wybuchowe Poziom wytwarzania i unieszkodliwiania odpadów wybuchowych utrzymuje się na stałym poziomie ponad 60 Mg. Głównym procesem unieszkodliwiania jest D16 (Przetwarzanie odpadów, w wyniku którego są wytwarzane odpady przeznaczone do unieszkodliwiania) oraz w niewielkim stopniu D10 (Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie). Zużyte opony Poziom odzysku zużytych opon na przestrzeni lat wynosił około Mg/rok. Dominującym procesem odzysku był proces R14 (Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części). Zakłady przetwarzające tego rodzaju odpady stosowały następujące metody i technologie: bieżnikowanie, wytwarzanie granulatu gumowego oraz współspalanie w cementowniach, elektrowniach i elektrociepłowniach. Odpady opakowaniowe W zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, dane Wojewódzkiego Systemu Odpadowego (WSO) wskazują na wzrost poziomów recyklingu opakowań z aluminium, papieru i tektury oraz materiałów naturalnych. Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek swoje produkty w opakowaniach wywiązują się z obowiązku uzyskiwania wymaganych poziomów recyklingu. We wszystkich przypadkach wyznaczone na lata 2007 do 2008 poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zostały osiągnięte lub przekroczone. 25

26 Tabela 3. Ilość i rodzaje pozostałych odpadów wytworzonych i zagospodarowanych na terenie województwa w latach Wytwarzanie odpadów Odzysk Unieszkodliwienie Masa [Mg] Oznaczenie Masa [Mg] Oznaczenie Masa [Mg] kod procesu procesu Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej R , ,389 D5 120, , , ,160 R5 6514, ,400 D1 126,900 0,000 R , ,320 R15 0, ,570 suma , , , ,220 R , ,100 D5 4541, ,000 R5 720, , , ,228 R1 0, ,400 R13 632, ,820 R15 0,000 46,640 suma , , , ,000 R , ,960 D5 3,800 2, , ,670 R15 2,040 3,260 suma 7138, ,220 3,800 2,020 D5 223, , * 654, ,450 D10 0,000 0,200 suma brak brak 223, ,260 R , ,610 D5 3604, ,140 R ,000 0, , ,386 R , ,060 R15 104,100 1,320 suma 84329, , , ,140 R14 0,000 1,400 D5 64, ,110 R15 0,100 0, , ,238 suma 0,100 1,400 64, ,110 R , ,069 D5 280,600 65,200 R , ,600 0,000 80, , ,210 R5 7187, ,000 suma 26155, , , ,200 R , ,700 D5 179, ,950 R15 3,310 28, , ,530 suma 10069, , , ,950 26

27 R1 4162, ,971 D5 13,800 9,000 R , , , ,500 R15 13, ,220 R3 0,000 1,900 suma 5513, ,405 13,800 9,000 R5 1204, ,140 D5 170, ,820 R15 220, , , ,920 R14 17,300 5,040 suma 1442, , , ,820 R15 20, ,476 D5 683, ,360 R14 6, , , ,179 R1 30,700 6,700 R3 9,700 0,000 suma 66, , , ,360 R15 0, ,236 D10 97, ,240 R14 39, , * 194, ,197 suma 39, ,666 97, , * 144,530 0,500 R14 791,000 0,000 suma 791,000 0,000 brak brak R , ,980 D5 0,000 24,140 R , , , ,410 R5 600, ,000 R3 65, ,000 suma 26565, ,480 0,000 24,140 R15 22,390 1,050 D10 0,000 50, * 2,000 0,000 suma 22,390 1,050 0,000 50,390 R15 34, ,355 D5 5373, ,840 R14 6, , , ,825 R1 18,300 12,500 suma 59, , , ,840 R , , , ,314 R14 22, ,115 R15 0,000 12,753 R13 1,400 0,000 suma 21359, ,791 brak brak R , , , ,697 R4 1950, ,188 R15 615, ,151 27

28 R13 0,000 91,380 suma 5167, ,347 brak brak R4 3675, ,766 R ,000 0, , ,148 R13 0,000 1,462 suma 8170, ,228 brak brak R4 8684, , ,750 67,148 R ,400 0,000 R15 600, ,000 R13 0,000 3,398 suma 10723, ,988 brak brak R , ,762 D16 8,300 0,000 R , , , ,202 R , ,064 R13 0, ,169 R5 557, ,500 R3 53,500 18,614 suma , ,602 8,300 0,000 R4 11,200 2, ,600 15,308 suma 11,200 2,369 brak brak R , ,400 R4 106, , , ,132 R15 123,100 34,910 R13 0,000 8,436 suma 36713, ,492 brak brak * 65,050 46,558 suma brak brak brak brak * 7,893 8,131 suma brak brak brak brak R , ,280 D10 0,100 0,015 R , , , ,451 R4 57, ,670 suma 2787, ,200 0,100 0,015 R , ,700 D10 16,280 0,000 R15 29, , * 8589, ,951 28

29 suma 2559, ,160 16,280 0,000 R , ,600 D5 5348, ,950 R , ,000 D10 1,200 0, , ,190 R15 0, ,596 suma , , , , * brak brak suma brak brak brak brak , ,500 R , ,380 D5 0,000 23,320 suma 13368, ,380 0,000 23, ,000 0,329 suma brak brak brak bark , ,000 R14 0, ,480 suma 0, ,480 brak brak * 0,000 1,460 D10 0,000 1,480 suma brak brak 0,000 1,480 R14 288, ,580 D5 2420, ,480 R15 0, ,115 D10 0,200 0, , ,059 R5 15,700 0,000 suma 303, , , , * brak brak suma brak brak brak brak ,100 0,000 D5 27,080 19,100 suma brak brak 27,080 19, * brak brak 29

30 suma brak brak brak brak R15 0,000 22, * 5,664 10,000 suma 0,000 22,644 brak brak R , ,840 D5 997, , , ,353 R , ,900 D10 9,500 1,400 R15 1,660 74,927 suma 20708, , , ,020 suma ogółem , , , , , ,255 Komunalne osady ściekowe R , ,000 D5 7315, ,170 R , ,970 D8 4633, , , ,875 R , ,100 D4 133,000 0,000 R , ,700 D10 3,400 20,500 R1 0, ,400 suma 78591, , , ,920 suma ogółem , , , , , ,920 Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy R , ,000 D5 7315, ,170 R , ,970 D8 4633, , , ,875 R , ,100 D4 133,000 0,000 R , ,700 D10 3,400 20,500 R1 0, ,400 suma 78591, , , ,920 suma ogółem , , , , , ,920 Tabela 4. Zagospodarowanie odpadów w instalacjach i poza instalacjami na terenie województwa w latach Kod W instalacjach i urządzeniach Zagospodarowanie odpadów na terenie województwa Poza instalacjami i urządzeniami 30 Ogółem Masa [Mg] Masa [Mg] Masa [Mg] Rok 2007 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2008 Odpady komunalne , ,1770 0,4900 0, , , , , , , , , , ,260

31 ,090 21, ,500 19,917 2,500 19, * 2,560 0,279 2,560 0, * 0,066 0, ,700 4,499 31,700 4, * 0,032 0,472 0,032 0, * 2,050 12,241 2,050 12, ,100 7,087 0,100 7, * 0,108 0,255 0,108 0, * 2,128 4,706 2,128 4, ,980 22,366 9,980 22, * 16,440 16, , ,900 13, , , , , , , , ,600 0,280 10,400 0, ,000 0, , , , , , ,910 67,700 91, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,040 15, , , , , , , , , , , , ,850 suma , , , , , ,238 Odpady podlegające odrębnym przepisom prawnym Odpady zawierające PCB * 1,108 1, ,402 8,956 15,402 8,956 suma 16,510 8,956 16,510 8,956 Oleje odpadowe * 456, , , , * 1,744 1, * 73, ,970 73, , * 0,320 47,710 0,320 47, * 1,600 9,595 1,600 9, * 195, ,650 0, , , * 0,689 5,726 0,689 5, * 0,548 0, * 255, ,686 3, , ,806 31

32 130306* 0,164 0, * 261, , , , * 0,244 0, * 0,005 0, * 4,385 4, * 40,000 53,826 40,000 53, * 0,763 1,493 0,763 1,493 suma 1286, ,117 0,990 3, , ,237 Zużyte baterie i akumulatory * 95409, ,361 0, , , * 331, , , , * 0,150 0, ,010 0, * 3359, , , , * 4,160 5,200 4,160 5, ,220 0,220 suma 99104, ,850 0, , ,350 Odpady zawierające azbest * 2 250, , , , * 6 615, , , ,880 suma 8866, , , ,400 Przeterminowane środki ochrony roślin * 1041, , , , * 32,711 3,000 32,711 3, * 233,940 3, ,940 3, ,900 1,433 3,900 1, * 32,490 1,857 32,490 1, suma 1344, , , ,948 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny * 0,304 0,772 44,418 47,792 44,722 48, * 9,756 21,748 47,378 12,054 57,134 33, , , ,000 56, , , * 1,066 0,200 11,000 14,948 12,066 15, * 14,851 37,868 14,851 37, ,400 15,837 38,500 16,331 43,900 32,168 suma 563, , , , , ,319 Pojazdy wycofane z eksploatacji * , , , , , , , ,653 suma 19908, , , ,202 Odpady medyczne 32

33 ,900 16,134 5,900 16, * 177,700 52, ,700 52, * 5738, , , , , , , , * 13,067 28,328 13,067 28, ,900 3,149 2,900 3, * 33,913 62,809 33,913 62, , , , , * 31,733 39,442 31,733 39,442 suma 6588, , , ,358 Odpady weterynaryjne ,100 0,612 0,100 0, * 30,588 39,024 30,588 39, ,760 34,238 42,760 34, * 0,398 0,638 0,398 0, * 0,320 0,002 0,320 0, ,400 2,905 0,400 2,905 suma 74,566 77,419 74,566 77,419 Odpady materiałów wybuchowych * 0,298 0,067 0,298 0, * 0,314 0,297 0,314 0, * 48,631 51,705 18,999 13,109 67,630 64,814 suma 48,631 51,705 19,611 13,473 68,242 65,178 Zużyte opony , ,799 8,500 3, , ,799 suma 3 379, ,799 8,500 3, , ,799 Odpady opakowaniowe , ,564 23,000 24, , , , , ,900 20, , , , , , , , , , ,211 3,600 3, , , , , , , , , , , , , , , , , * 872, ,611 2,995 5, , , * 6, ,373 6, ,373 suma , , , , , ,820 Odpady pozostałe Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej , , , , , , , , , , , ,060 33

34 , , , , , , * 223, , , , , , , , , , , ,510 64, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , * 103, ,476 33, , , , * 291, , , , , , , , , * 22,390 51,440 22,390 51, , ,017 6,100 96, , , , ,745 20,400 51, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,200 2,369 11,200 2, , ,492 14, , , , , ,995 4,700 1, , , * 2575, , , , , , , , , , , , , , , , , , , * 1,480 1, , ,375 0, , , ,080 19,100 27,080 19, * 22,644 22, , , , , ,687 suma , , , , , ,401 Komunalne osady ściekowe , , , , , ,090 suma , , , , , ,090 Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy suma suma ogółem , , , , , ,609 34

35 Zaobserwowane zmiany w zakresie wytwarzania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych w sektorze gospodarczym spowodowane były: wciąż trwającym procesem restrukturyzacji przemysłu ciężkiego (wydobywczego, hutniczego i energetycznego), wdrażaniem wymogów najlepszych dostępnych technik w procesach produkcyjnych, koniecznością spełnienia wymogów prawnych w zakresie poziomu odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania wybranych rodzajów odpadów Stan formalno prawny i techniczny instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów oraz ocena ich mocy przerobowych 35

36 Tabela 5. Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów komunalnych według stanu na dzień r. Lp. Rodzaj instalacji Nazwa i adres podmiotu zarządzającego Adres instalacji Rodzaj decyzji/podstawa prawna Numer decyzji; data wydania/ organ wydający 36 Data ważności decyzji Symbol R lub D wg decyzji Rodzaj odpadu /kod Zdolności przerobowe roczne [Mg/rok] Ilość odpadów przetworzonych w 2007 r. (Rok I) [Mg] Ilość odpadów przetworzonych w 2008 r. (Rok II) [Mg] Sortownie odpadów 1. Sortownia odpadów komunalnych selektywnie zebranych STENA Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11, Siemianowice Śląskie 4. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Lecha 10, Zabrze 5. Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki ul. Milowicka 7, Katowice ul. Podmiejska, Zawiercie ul. Lecha 10, Zabrze ul. G. Roweckiego 44, Tychy Pozwolenie na wytwarzanie pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pozwolenie zintegrowane Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pozwolenie zintegrowane OŚ.OŚ- Od /10/ do Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie KŚ.II.JZ /06, , Prezydent Miasta Katowice Od Do Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach, ul. Obroki Zakład Gospodarki Komunalnej w Zawierciu, ul. Krzywa 3, Zawiercie ŚR-III- Od /ZW/12/17/ 2004 do 04, , WE /2007, Prezydent Miasta Zabrze ŚR-II /TY/20/14/ Od do Od do R R R R R , , ,3 1442, , ,1 1753, ,3 610

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014 ZA LATA 2011 2013 Katowice, grudzieo 2014 r. Autorzy: Jan Kozubek - Kierownik

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami województwa lubelskiego za lata

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami województwa lubelskiego za lata WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami województwa lubelskiego za lata 2011-2013 Lublin, październik 2014 Wykonawca: Arcadis Sp. z o.o. ul. Wołoska 22A 02-675 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami

Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Warszawa, czerwiec 2009 r. Spis treści: Str. 1.Wstęp. 5 2.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Warszawa, czerwiec 2009 r. Spis treści: Str. 1.Wstęp. 5 2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KONSORCJUM: IETU Katowice IMBiGS CGO Katowice 1 Sektor gospodarczy Ilość wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012 Zarząd Województwa Łódzkiego Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 Łódź, lipiec 2012 1 Podstawy formalne Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r.

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r. ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Czerwiec 2013 r. I. Kluczowe regulacje prawne. 1. Frakcje odpadów, 2. Zasady gospodarki odpadami, 3. Hierarchia postępowania z odpadami,

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz z późn. zm.); 2.

GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz z późn. zm.); 2. GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.); 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001

Bardziej szczegółowo

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 cele strategiczne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Mikołów, 26 czerwca 2014 r. Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 1016 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KONSORCJUM: IETU Katowice IMBiGS CGO Katowice GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Plan z 2003r zakładał że do do roku 2010 na terenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2019 za okres od 1 stycznia 2009 r. do

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku Załącznik do uchwały Nr 2/27/14 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 9 grudnia 2014 r. Zarząd Województwa Lubuskiego Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego za okres

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK DLA GMINY WOJKOWICE

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK DLA GMINY WOJKOWICE Miasto Wojkowice http://www.wojkowice.pl/gospodarka_odpadami/index/analiza-stanu-gospodarki-odpad AMI-KOMUNALNYMI-ZA-2015-ROK-DLA-GMINY-WOJKOWICE/idn:1344/printpdf ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice, luty 2012 Cele określone

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE za rok 2013 GOLUB-DOBRZYŃ 2014 I. WPROWADZENIE 1. CEL PRZYGOTOWANIA ANALIZY Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Mazowieckiego

Zarząd Województwa Mazowieckiego Zarząd Województwa Mazowieckiego Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Warszawa, 2014 r. Zespół autorów:

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Wrocław, marzec 2012 Dyrektywa ramowa

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r. Postomino 2015 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Podstawa prawna... 3 3. Zagadnienia ogólne... 4 4. Możliwości przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok. GMINA Golub-Dobrzyń Urząd Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac Tysiąclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń NIP 878-10-19-960 e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl www.uggolub-dobrzyn.pl Analiza stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Bolesławiec 28 kwietnia 2017 roku Wstęp Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy dokonują

Bardziej szczegółowo

GMINA ZAWIERCIE. Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Zawiercie założenia na podstawie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami

GMINA ZAWIERCIE. Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Zawiercie założenia na podstawie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami GMINA ZAWIERCIE Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Zawiercie założenia na podstawie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami Mgr inż. Marta Majka IGO Sp. z o.o. Instytut Gospodarowania Odpadami GMINA ZAWIERCIE

Bardziej szczegółowo

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Gdańsk, 2012 Zapobieganie powstawaniu odpadów (unikanie wytwarzania) Minimalizacja wytwarzanych odpadów Zapobieganie powstawaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Przeciszów, dn. 28.04.2016 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Urząd Gminy Rokiciny ul. Tomaszowska 9 97-221 Rokiciny ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Rokiciny kwiecień 2015 r. Spis treści 1. Wstęp. 3 2. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Pińczowskiego na lata

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Pińczowskiego na lata 5. PRZYJĘTE CELE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI Planowana gospodarka w powiecie, w zakresie założonych celów będzie zgodna z celami wyznaczonymi w projekcie aktualizacji WPGO. Strategia powiatu w zakresie

Bardziej szczegółowo

x tabela C tabela B Podpis i pieczątka posiadacza odpadów Miejsce prowadzenia działalności 8) Gmina Skoczów Nr domu 6 Decyzje Data wydania decyzji 9)

x tabela C tabela B Podpis i pieczątka posiadacza odpadów Miejsce prowadzenia działalności 8) Gmina Skoczów Nr domu 6 Decyzje Data wydania decyzji 9) ZBIORCZE ZESTAWIENIE DANYCH O RODZAJACH I ILOŚCI ODPADÓW, O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ O INSTALACJACH I URZĄDZENIACH SŁUŻĄCYCH DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Dział 1. Dane o posiadaczu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

6. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami

6. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami 6. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami Projektowane zadania w ramach wariantów systemu gospodarki odpadami z założenia zawierają działania zmierzające do poprawy sytuacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2857/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 15 listopada 2016 roku

UCHWAŁA Nr 2857/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 15 listopada 2016 roku UCHWAŁA Nr 2857/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK JANÓW LUBELSKI, LUTY 2015 ROK Sporządził: Krzysztof Kołtyś-Referat Ochrony

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami

Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami Odpady ogólnie Odpady komunalne Odpady opakowaniowe Zużyty sprzęt Baterie i akumulatory Pojazdy wycofane z eksploatacji Odpady wydobywcze Spalarnie odpadów

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2014 rok ZGOK.7035.13.2015.JL Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2014 rok Żory, 30.04.2015r. 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy. Niniejszy dokument stanowi roczną

Bardziej szczegółowo

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 IŚ.6232.16.2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 Kwiecień 2016 1 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2013 rok Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy dokonują corocznej analizy stanu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2010

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / /2009 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dn. 2009 r. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012 Urząd Miasta Malborka Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rok 2013 1.Wprowadzenie. 1.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC ZA ROK 2016

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC ZA ROK 2016 BURMISTRZ MIASTA WĄGROWCA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC ZA ROK 2016 Opracował: Wydział Infrastruktury, Architektury i Ekologii Wągrowiec, kwiecień 2017

Bardziej szczegółowo

5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI 5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI 5.1. PROGNOZY ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Przewidywane zmiany ilości odpadów dla gminy Włoszczowa opracowano na podstawie przyjętych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2015 rok ZGOK.7035.7.2016.KO Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2015 rok Żory, 29.04.2016 r. 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy. Niniejszy dokument stanowi roczną

Bardziej szczegółowo

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Doc dr Lidia Sieja INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH Katowice Bilans odpadów wytworzonych w 2004r Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Puławy za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Puławy za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Puławy za 2015 rok Puławy, 29 kwietnia 2016 r. 1. Podstawa prawna i cel przygotowania analizy Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Pilzno, 27.04.2015 r. I. Wstęp 1.1 Cel przygotowania analizy Zgodnie z zapisem art.3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

31 stycznia 2011 r. Zarządzający składowiskiem odpadów. Przedsiębiorca. Przedsiębiorca

31 stycznia 2011 r. Zarządzający składowiskiem odpadów. Przedsiębiorca. Przedsiębiorca Wykaz sprawozdań przekazywanych marszałkowi województwa. Termin złożenia u L.p. Rodzaj u Podmiot przedkładający 31 stycznia 2011 r. 1. Wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013 Brenna, kwiecień 2013 Spis treści I. Wstęp. II. Zagadnienia ogólne. III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 3643/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 16 maja 2017 roku

UCHWAŁA Nr 3643/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 16 maja 2017 roku UCHWAŁA Nr 3643/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNLANYMI NA TERENIE GMINY CHEŁMIEC ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNLANYMI NA TERENIE GMINY CHEŁMIEC ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNLANYMI NA TERENIE GMINY CHEŁMIEC ZA ROK 2015 Chełmiec, dnia 29.04.2016r. 1 Spis treści: 1. Podstawa prawna oraz zakres analizy.3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 - założenia dotyczące selektywnego zbierania, segregacji i recyklingu w Polsce Doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice Szczecin, marzec

Bardziej szczegółowo

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Gmina Krzepice ul. Częstochowska 13 42-160 Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Krzepice, dn. 29 kwietnia 2015 r. 1 1. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki plan gospodarki odpadami. Regiony zagospodarowania odpadów oczekiwania i zadania. Wioletta Czarnecka

Wojewódzki plan gospodarki odpadami. Regiony zagospodarowania odpadów oczekiwania i zadania. Wioletta Czarnecka Wojewódzki plan gospodarki odpadami. Regiony zagospodarowania odpadów oczekiwania i zadania. Wioletta Czarnecka 1 Zawartość WPGO Analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami w województwie Prognozowane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Złotowskiego za lata 2009 i 2010

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Złotowskiego za lata 2009 i 2010 Starostwo Powiatowe w Złotowie 77-400 Złotów Al. Piasta 32 tel. 067 263 32 20 fax. 067 263 28 02 Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Złotowskiego za lata 2009 i 2010 Opracował:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GARBATKA- LETNISKO ZA ROK 2016

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GARBATKA- LETNISKO ZA ROK 2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GARBATKA- LETNISKO ZA ROK 2016 I. WPROWADZENIE Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzana jest zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Dokąd z odpadami komunalnymi? Dokąd z odpadami komunalnymi?

Dokąd z odpadami komunalnymi? Dokąd z odpadami komunalnymi? WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Warszawa, 10 grudzień 2008 r. Zasady gospodarowania odpadami: zapobieganie minimalizacja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK Bałtów, 8 marca 2016 1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA W 2014 r.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA W 2014 r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA W 2014 r. Kwiecień 2015 Spis treści 1. Podstawa prawna i cel przygotowania analizy... 3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA WRAZ Z PLANEM INWESTYCYJNYM (Projekt)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA WRAZ Z PLANEM INWESTYCYJNYM (Projekt) ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2016-2022 WRAZ Z PLANEM INWESTYCYJNYM (Projekt) Poznań, sierpień 2016 Zespół autorski: SWECO CONSULTING

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami

Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Jerzy Swatoń Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi Katowice, 11 lutego 2011 r. Dofinansowanie zadań z obszaru ochrona

Bardziej szczegółowo

GMINA KRASNYSTAW (KOREKTA )

GMINA KRASNYSTAW (KOREKTA ) SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 3022/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 20 grudnia 2016 roku

UCHWAŁA Nr 3022/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 20 grudnia 2016 roku UCHWAŁA Nr 3022/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015. Gniewino, Maj 2016r. Wprowadzenie Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzana jest zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań wynikających z krajowego planu gospodarki odpadami dla przedsiębiorców na dzień 1 września 2004 r.

Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań wynikających z krajowego planu gospodarki odpadami dla przedsiębiorców na dzień 1 września 2004 r. Załącznik 6 STAN REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (na podstawie informacji przekazanych przez przedsiębiorców) Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla Miasta Łomża za lata

Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla Miasta Łomża za lata Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla Miasta Łomża za lata 2007 2009 Czerwiec 2010r. www.ekoefekt.pl Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla Miasta Łomża za lata 2007

Bardziej szczegółowo

5. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na

5. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na 5. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko Jednym z podstawowych działań w zakresie zapobiegania powstawaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1278/4/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2014 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1278/4/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2014 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1278/4/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2014 roku Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRZEGORZEW ZA 2016 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRZEGORZEW ZA 2016 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRZEGORZEW ZA 2016 ROK Grzegorzew, 25 kwietnia 2017r. I. CEL I ZAŁOŻENIA ANALIZY Zgodnie z art.3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW

GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2) WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA WRAZ Z PLANEM INWESTYCYJNYM

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA WRAZ Z PLANEM INWESTYCYJNYM ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2016-2022 WRAZ Z PLANEM INWESTYCYJNYM Poznań, maj 2017 Zespół autorski: SWECO CONSULTING SP. Z O.O. Zespół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/545/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/545/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/545/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku Szczecin 2011 r. 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2.

Bardziej szczegółowo

Rok sprawozdawczy 2013 Posiadacz odpadów 2) Faks służbowy 5) (33) Kod pocztowy. Nr domu REGON 5)

Rok sprawozdawczy 2013 Posiadacz odpadów 2) Faks służbowy 5) (33) Kod pocztowy. Nr domu REGON 5) ZBIORCZE ZESTAWIENIE DANYCH O RODZAJACH I ILOŚCI ODPADÓW, O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ O INSTALACJACH I URZĄDZENIACH SŁUŻĄCYCH DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Numer rejestrowy nadany prowadzącemu

Bardziej szczegółowo

Miasto Żyrardów. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Miasto Żyrardów. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Miasto Żyrardów Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 Rewolucja odpadowa Gmina organizatorem całego systemu Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA ANALIZY Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dalej

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Bardziej szczegółowo

Jednostka odpowiedzialna. Termin. administracja samorządowa szczebla powiatowego ZARZĄDY POWIATOW

Jednostka odpowiedzialna. Termin. administracja samorządowa szczebla powiatowego ZARZĄDY POWIATOW Załącznik 5 STAN REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ SZCZEBLA POWIATOWEGO I GMINNEGO (na podstawie informacji otrzymanych z Urzędów Marszałkowskich)

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2014 ROK Bałtów, 17 kwiecień 2015 1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

5. Cele i zadania w gospodarce odpadami

5. Cele i zadania w gospodarce odpadami 5. Cele i zadania w gospodarce odpadami 5.1 Cele i zadania wynikające z planów wyższego szczebla...2 5.2. Cele i zadania na poziomie gminy...7 1 5. Cele i zadania w gospodarce odpadami Nadrzędnym celem

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa GOSPODARKA ODPADAMI Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu Zasady gospodarowania odpadami Projektowane zmiany prawne w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Badanie poziomu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Spytkowice za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Spytkowice za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Spytkowice za 2013 rok I. Wstęp 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczna analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie Gminy. Malbork za 2016r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie Gminy. Malbork za 2016r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2016r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO USTKA. Rodzaj odebranych odpadów. Urządzenia. zawierające freony. Baterie i akumulatory

GMINA MIASTO USTKA. Rodzaj odebranych odpadów. Urządzenia. zawierające freony. Baterie i akumulatory SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK - KOREKTA ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2) POMORSKI INSPEKTOR

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków.

Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków. Załącznik nr 1 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Żerków Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków. Tabela nr 1: Koszt

Bardziej szczegółowo

Wojciechów, kwiecień 2017 r.

Wojciechów, kwiecień 2017 r. Wojciechów, kwiecień 2017 r. 1 Spis Treści I. Wstęp 3 II. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Wojciechów. 3 III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MĘCINKA

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MĘCINKA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MĘCINKA Opracował: Jarosław Oksiński insp. ds. infrastruktury i środowiska Męcinka, kwiecień 2015 r. 1. ZAKRES OPRACOWANIA. Niniejsza Analiza

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK Wstęp Cel przygotowania analizy

ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK Wstęp Cel przygotowania analizy ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK 2015 Wstęp Cel przygotowania analizy Niniejsze opracowanie stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Katowice, 22 października 2015 r. Podstawa prawna Art.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 Oleszyce, dnia 26 kwietnia 2016 roku. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy Gródek Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 27 czerwca 2012 r. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015 r. Trzeszczany Pierwsze, kwiecień 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Spytkowice za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Spytkowice za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Spytkowice za 2014 rok I. Wstęp 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

5. Cele i zadania w gospodarce odpadami...

5. Cele i zadania w gospodarce odpadami... 5. Cele i zadania w gospodarce odpadami... 5.1 Cele i zadania wynikające z planów wyższego szczebla... 5.2. Cele i zadania na poziomie gminy... 49 49 55 48 5. Cele i zadania w gospodarce odpadami Nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Kartuzy za 2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Kartuzy za 2015r. Urząd Miejski w Kartuzach ul. Gen. Hallera 1 83-300 Kartuzy Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Kartuzy za 2015r. Kartuzy, dn. 29.04.2016r. I. WPROWADZENIE Niniejszy dokument stanowi roczną

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2015r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2015r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2015r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501. POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016 uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.) Proces transformacji ustrojowej Polski nie uwzględniał w swoim planie

Bardziej szczegółowo

ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Gdańsk, dnia 16 października 2012 r. Plan prezentacji 1. Dyrektywy unijne odnoszące

Bardziej szczegółowo