otatka ze spotkania sieci współpracy w obszarze tematycznym Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "otatka ze spotkania sieci współpracy w obszarze tematycznym Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa"

Transkrypt

1 otatka ze spotkania sieci współpracy w obszarze tematycznym Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa Gdańsk, dnia r. W dniu 30 maja 2012 r. odbyło się spotkanie sieci współpracy w obszarze tematycznym Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Krajowej Instytucji Wspomagającej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Zagadnienia związane z bieżącą realizacją projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , będące przedmiotem spotkania zostały omówione wg. wcześniej ustalonego zakresu: - Zmiany w harmonogramie projektu wynikające z przedłużonego terminu oceny strategii (dopuszczalny zakres zmian, kwalifikowalność wydatków); - Przeglądy okresowe; - Upowszechnianie i mainstreaming; - Monitoring działań upowszechniających i włączających przez IP/IP2 po zakończeniu realizacji projektu; - Zakres informacji dot. PI/PWP, które powinny zostać zamieszczone na stronach internetowych IP i IP2; - Regionalne fora partnerskie (PI, PWP) - Badania ewaluacyjne realizowane w ramach PI; - Walidacja. Podczas spotkania omówiono dodatkowo kwestię występowania pomocy publicznej w ramach projektów innowacyjnych w PO KL. 1) Zmiany w harmonogramie projektu wynikające z przedłużonego terminu oceny strategii (dopuszczalny zakres zmian, kwalifikowalność wydatków). Zgodnie z terminami, określonymi w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL Beneficjent przekazuje Strategię wdrażania projektu innowacyjnego testującego do sekretariatu Sieci Tematycznej nie później niż w terminie 8 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji projektu. Sieć Tematyczna opiniuje strategię w terminie 20 dni od daty jej złożenia (termin może zostać wydłużony wyłącznie w uzasadnionych przypadkach związanych z możliwością organizacji posiedzeń sieci tematycznej i zaplanowaniem oceny więcej niż jednej strategii). IOK akceptuje, akceptuje warunkowo lub odrzuca strategię w terminie 7 dni od daty przekazania opinii Sieci Tematycznej. W przypadku warunkowej Roczny Plan Działań współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 akceptacji beneficjent przedstawia poprawiony dokument w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymania pisma informującego o konieczności wprowadzenia zmian. IOK akceptuje lub odrzuca strategię w terminie 7 dni od daty przekazania poprawionego dokumentu przez beneficjenta. W przypadku gdy beneficjent nie złoży strategii lub gdy IOK odrzuci strategię, IOK rozwiązuje umowę o dofinansowanie projektu. Beneficjent powinien uwzględnić terminy wynikające z procedury akceptacji strategii w harmonogramie realizacji projektu. Z doświadczenia uczestników spotkania wynika, że w praktyce występuje szereg problemów, związanych z procedurą oceny Strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego, m.in.: - konieczność wielokrotnych uzupełnień strategii na etapie oceny przez IOK, - uwagi eksperta sformułowane w Liście sprawdzającej oceny strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego sformułowane są ogólnie lub nie zawierają uzasadnienia, - warunkowa akceptacja przez ST strategii, która zawiera braki w zakresie uniemożliwiającym ocenę oraz właściwe odniesienie się do złożonego dokumentu. Z uwagi na konieczność wielokrotnych uzupełnień proces oceny strategii często wydłuża się do 3-5 miesięcy. IOK podejmując decyzję nt. dopuszczenia możliwości złożenia przez Beneficjenta uzupełnienia każdorazowo rozpatruje: - czy braki w strategii wynikają z przyczyn merytorycznych, czy też są to kwestie formalne; - zakres wymaganych zmian / uzupełnień strategii; - zmiany w harmonogramie realizacji projektu, wynikające z konieczności przesunięcia zadań. Decyzja dot. dalszej realizacji projektu i przyjęcia strategii pomimo zaistniałych opóźnień oraz dokonania koniecznych zmian terminów realizacji poszczególnych zadań w projekcie uzależniona jest od w/w czynników. Każdy przypadek traktowany jest indywidualnie. Przy podęciu ostatecznej decyzji dot. akceptacji, warunkowej akceptacji lub odrzucenia strategii IOK musi odnieść się m.in. do opinii eksperta. Jeżeli uwagi eksperta w Liście sprawdzającej oceny strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego sformułowane są ogólnie lub nie zawierają uzasadnienia, trudno się do nich ustosunkować. W związku z tym dobrą praktyką Sieci Tematycznych jest weryfikacja Listy sprawdzającej przekazanej przez eksperta przez sekretarza ST i w sytuacji wystąpienia takiej potrzeby poproszenie eksperta o uzupełnienie oceny. W sytuacji warunkowej akceptacji przez ST strategii, która zawiera braki w zakresie uniemożliwiającym ocenę oraz właściwe odniesienie się do złożonego dokumentu istnieje możliwość zawnioskowania przez IOK o ponowną ocenę strategii przez ST po uzupełnieniu przez Beneficjenta brakujących informacji. Takie sytuacje wystąpiły już w praktyce. Należy jednak zawsze pamiętać, że ostateczna decyzja oraz odpowiedzialność co do dalszych losów projektu innowacyjnego należy do IOK, rola ST jest doradcza. Ponowne opiniowanie przez ST strategii należy traktować jako ostateczność a nie regułę. 2) Przeglądy okresowe. Zgodnie z ustaleniami przyjętymi podczas spotkania, pierwszy przegląd okresowy powinien odbyć się najpóźniej w połowie okresu testowania. Zaleca się przeprowadzenie przeglądu w miejscu realizacji projektu, ponieważ w ten sposób można pozyskać więcej informacji nt. projektu. Przegląd okresowy często jest dla Beneficjenta momentem zwrotnym zdarza się 2

3 że przegląd inicjuje kolejne spotkania dot. wprowadzenia niezbędnych zmian w realizacji projektu, czy daje możliwość podjęcia działań naprawczych. Niezależnie od obowiązkowych przeglądów okresowych, KIW rekomenduje organizację spotkań indywidualnych ( poznawczych ) przedstawicieli IP/IP (np. opiekunów projektów) z Beneficjentami PI i PWP na początku realizacji projektu celem wyjaśnienia Beneficjentom zasad realizacji ww. projektów i ich specyfiki. Przedstawicielka UM w Gdańsku, a także przedstawicielki KIW podkreślały istotę indywidualnego podejścia IP/IP2 do realizowanych PI i PWP i elastycznego zarządzania takimi projektami. 3) Upowszechnianie i mainstreaming. Podczas spotkania omówiono rolę w procesie upowszechniania Krajowej Instytucji Wspomagającej, Sieci Tematycznych oraz Instytucji Wdrażających: Krajowa Instytucja Wspomagająca w maju br. zorganizowała Krajowe Forum Partnerskie dla projektów innowacyjnych realizowanych w ramach PO KL. Celem forum było nawiązanie współpracy pomiędzy Beneficjentami, wymiana doświadczeń oraz zaplanowanie wspólnych działań upowszechniających i włączeniowych. Podczas spotkania Beneficjenci zaprezentowali swoje projekty oraz planowane działania upowszechniające i włączeniowe. Udział w forum był okazją do stworzenia wspólnego Harmonogramu działań upowszechniających dla projektów działających w tym samym obszarze wsparcia PO KL. Planowanie działań z innymi Beneficjentami zalecane jest dla projektów, które przeszły etap oceny strategii wdrażania. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że wśród Beneficjentów jest małe zainteresowanie współpracą w zakresie upowszechniania produktów projektów innowacyjnych. Przedstawicielki KIW zachęcały IW do organizacji regionalnych/ponadregionalnych forów partnerskich na kształt tych organizowanych przez KIW. Dobrą praktyką mogą stać się spotkania na mniejszą skalę, jako przykład został wskazany Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, który planuje organizację regionalnego forum partnerskiego w czerwcu br. W opinii uczestników spotkania działalność Sieci Tematycznych skupia się na ocenie strategii, zbyt mało czasu poświęca się wymianie doświadczeń oraz dyskusji nt. upowszechniania i włączania do praktyki produktów wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych realizowanych w ramach PO KL. W spotkaniu uczestniczyli również członkowie Sieci Tematycznych, którzy potwierdzili że procedura oceny strategii podczas posiedzenia Sieci Tematycznej jest bardzo pracochłonna ocenie podlega wiele kwestii, po prezentacji opinii eksperta oraz założeń projektu odbywa się dyskusja. Zdarza się, że podczas jednego posiedzenia Sieci ocenie podlega więcej niż jedna strategia. W związku z tym w ramach Sieci, powinny zostać zaplanowane odrębne spotkania dotyczące wypracowania wspólnych działań Beneficjentów na rzecz upowszechnienia oraz wykorzystania w praktyce produktów finalnych wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych realizowanych w regionie. Sieć powinna również przygotować plan działań w zakresie relacji z decydentami oraz instytucjami, które powinny być zainteresowane wdrożeniem produktów projektów innowacyjnych, tak aby region skorzystał w jak największym zakresie z wypracowanych rozwiązań. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki IP/IP2 są odpowiedzialne za zarządzanie Priorytetem oraz realizują wszystkie zadania związane z wyborem projektów 3

4 innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej oraz z ich wdrażaniem. Podczas spotkania ustalono, że w ramach działań upowszechniających dot. projektów innowacyjnych dla których IP/IP2 jest stroną umowy, powinny zostać podjęte następujące działania (dotyczy projektów realizowanych i zrealizowanych): - uwzględnienie informacji dot. PI na stronie internetowej IP/IP2 w odrębnych dedykowanych zakładkach, - upowszechnianie informacji nt. realizowanych PI w publikowanych artykułach (przede wszystkim w biuletynach wydawanych przez IP/IP2); - upowszechnianie informacji nt. realizowanych PI podczas organizowanych spotkań i konferencji (w tym z udziałem władz województwa; wypracowane w regonie innowacje powinny zostać wykorzystane do promocji danego regionu). Podczas spotkania została również omówiona kwestia monitoringu działań upowszechniających i włączających przez IP/IP2 po zakończeniu realizacji projektu. Uczestnicy spotkania poruszyli w/w kwestię w związku z zapytaniem IZ skierowanym do jednej z IP - jakie działania podjęła w zakresie monitorowania działań upowszechniających i włączających, po zakończeniu realizacji projektu innowacyjnego. Zgodnie z zapisami minimalnego wzoru umowy o dofinansowanie realizacji projektu Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu na podstawie wniosku. Beneficjent ma obowiązek zachowania trwałości rezultatów zgodnie z wnioskiem. Zgodnie z ogólnymi zasadami realizacji projektów w ramach PO KL, poszczególne zadania realizowane są w okresie realizacji projektu, zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie realizacji projektu. Tym samym upowszechnienie i włączenie uzyskanych produktów do głównego nurtu polityki weryfikowane jest przez IP/IP2 na podstawie informacji zawartych we wniosku Beneficjenta o płatność. IP/IP2 nie mają do końca sprecyzowanej polityki w zakresie działań upowszechniających i włączających po zakończeniu realizacji projektu. Brak też chyba jasnych i konkretnych wytycznych, które wskazywałyby ujednolicone podejście wszystkich IP/IP2 w tym obszarze. Niemniej jednak należy podkreślić, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: - w przypadku projektów innowacyjnych kluczowym zadaniem KIW wspieranie i monitorowanie procesu upowszechniania i włócznia wypracowanych rezultatów do głównego nurtu polityki; - kluczową rolę w procesie upowszechniania i włączania do głównego nurtu polityki rezultatów projektów innowacyjnych odgrywają Sieci Tematyczne. 4) Zakres informacji dot. PI/PWP, które powinny zostać zamieszczone na stronach internetowych IP i IP2. Podczas spotkania ustalono jakie informacje dot. projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej powinny zostać zamieszczone na stronach internetowych IP/IP2, w celu upowszechnienia wiedzy nt. w/w projektów. Najlepiej, jeżeli informacje dot. PI oraz PWP zostaną zamieszczone w odrębnych zakładkach. Zakres informacji dot. projektów współpracy ponadnarodowej: - ogólne informacje dot. specyfiki projektów współpracy ponadnarodowej tj. ABC współpracy ponadnarodowej (w tym rola KIW, informacje nt. punktów kontaktowych w Polsce i w innych krajach) w j. polskim i angielskim; 4

5 - dokumenty dot. realizacji projektów współpracy ponadnarodowej w PO KL (w tym anglojęzyczne); - informację dot. możliwości znalezienia partnera do projektu współpracy ponadnarodowej za pośrednictwem KIW (w ramach EFS) wraz z fiszką projektową do wypełnienia w j. polskim i w j. angielskim; - informacje nt. konkursów na realizację projektów współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL ogłoszonych przez daną IP/IP2 w j. angielskim (wg wzoru przygotowanego przez KIW); - linki do wyszukiwarek i baz projektów (Toolkit, Fishing Pool); - link do portalu wszystkich Europejskich Sieci Współpracy - (strona zawiera informacje nt. konkursów ogłaszanych w innych krajach, poszukiwania partnerów, publikacje dot. współpracy ponadnarodowej); - krótką informację nt. projektu Inclusive Europe wraz z linkiem do portalu KIW - informacje nt. projektów współpracy ponadnarodowej dla których IP/IP2 jest stroną umowy wraz z linkami na strony projektów oraz z danymi kontaktowymi do Beneficjenta. Zakres informacji dot. projektów innowacyjnych: - ogólne informacje dot. specyfiki projektów innowacyjnych; - dokumenty dot. realizacji projektów innowacyjnych w PO KL; - informacje nt. konkursów na realizację projektów innowacyjnych w ramach PO KL ogłoszonych przez daną IP/IP2; - informację nt. projektów innowacyjnych dla których IP/IP2 jest stroną umowy wraz z linkami na strony projektów oraz z danymi kontaktowymi do Beneficjenta. Dodatkowo informacje dot.. poszukiwania partnerów przez instytucje zagraniczne czy o wydarzeniach międzynarodowych (m.in. tych upowszechnianych przez KIW) powinny zostać zamieszczone w aktualnościach EFS, z informacją zaw. kontakt do KIW. 5) Regionalne fora partnerskie (PI, PWP). Regionalne fora partnerskie mogą dotyczyć jednego lub kilku województw, w zależności od ich specyfiki oraz wspólnych celów i problemów występujących na danym obszarze. IP/IP2 może zdecydować się na zorganizowanie forum w celu upowszechnienia informacji oraz nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami ponadnarodowymi, przez instytucje zainteresowane realizacją PI/PWP (w związku z ogłaszanymi konkursami na PWP) oraz tych, które już realizują projekty PI/PWP i mogłyby być zainteresowane dodaniem komponentu ponadnarodowego (w formule np. 1 dzień upowszechnianie + 1 dzień forum poszukiwania partnerów). Forum może zostać zorganizowane w porozumieniu i ze wsparciem KIW. Niezależnie od powyższego KIW zwraca się do IP/IP2 z prośbą o zachęcanie i informowanie instytucji regionalnych o V Ponadnarodowym Forum Partnerskim, które KIW planuje zorganizować w listopadzie br. w Warszawie Forum regionalne może również zostać przeprowadzone w celu: - poinformowania instytucji regionalnych o aktualnie realizowanych projektach innowacyjnych / projektach współpracy ponadnarodowej - poinformowania instytucji regionalnych o możliwości skorzystania z rozwiązań wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych; 5

6 - poinformowania instytucji regionalnych nt. możliwości przystąpienia do aktualnie realizowanych PWP w ramach EFS); - upowszechnienia informacji nt. realizowanych projektów innowacyjnych oraz projektów współpracy ponadnarodowej wśród decydentów. Podczas spotkania ustalono, że w celu weryfikacji zapotrzebowania na regionalne fora partnerskie, instytucje biorące udział w spotkaniu dokonają rozeznania np. przeprowadzą ankietę. Przedstawiciele Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego poruszyli również kwestię występowania pomocy publicznej w ramach projektów innowacyjnych w ramach PO KL. W związku z tym, że w trakcie realizacji projektu innowacyjnego nigdy nie ma pewności, czy projekt zakończy się sukcesem i wypracowany produkt będzie użyteczny, zachodzi uzasadniona wątpliwość dot. uzyskania korzyści instytucji biorących udział w szkoleniach realizowanych w ramach PI. W związku z tym rozważa się możliwość wystąpienia do IZ PO KL o wyłączenie blokowe dla projektów innowacyjnych w przyszłym okresie programowania. Ocena pomocy publicznej na etapie aplikowania jest bardzo trudna. - W związku z wątpliwościami dot. wystąpienia pomocy publicznej, w jednym z projektów innowacyjnych złożonych w ramach konkursu, Beneficjent zlecił wykonanie ekspertyzy. Ekspertyza była bardzo pomocna przy ocenie projektu. W kwestii tej zabrali także głos przedstawiciele instytucji które oceniały projekty na realizację PI w PO KL, w których występuje pomoc publiczna. Przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu nie mieli wątpliwości dot. oceny pomocy publicznej w PI, w których co do zasady taka pomoc może wystąpić. W konkluzji stwierdzono, że każdy przypadek projektu w którym występuje pomoc publiczna należy traktować indywidualnie. W sytuacji wystąpienia wątpliwości dobrą praktyką może być zlecenie przeprowadzenia ekspertyzy. Nie zostały zgłoszone problemy w zakresie prowadzenia badań ewaluacyjnych PI oraz walidacji. 6

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne testujące (PIT) w PO KL - specyfika Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, 30 listopada 1 grudnia 2011 r.

Projekty innowacyjne testujące (PIT) w PO KL - specyfika Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, 30 listopada 1 grudnia 2011 r. Projekty innowacyjne testujące (PIT) w PO KL - specyfika Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, 30 listopada 1 grudnia 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH

WDRAŻANIE PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH WDRAŻANIE PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Specyfika projektów innowacyjnych realizowanych w ramach PO KL wymaga, by przestrzegane były jednakowo dla wszystkich zdefiniowane etapy realizacji projektów. Nie oznacza

Bardziej szczegółowo

Poradnik opiekuna projektów innowacyjnych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

Poradnik opiekuna projektów innowacyjnych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poradnik opiekuna projektów innowacyjnych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 23 Szanowni Państwo Celem niniejszej broszury jest przybliżenie głównych zadań opiekunom projektów innowacyjnych PO KL

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Załącznik nr 2 WARSZTATY dla przygotowania strategii projektu innowacyjnego testującego: Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego PO KL 9.6.2 RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Łączny

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca realizację grantu

Konferencja podsumowująca realizację grantu Konferencja podsumowująca realizację grantu Poprawa jakości wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w PO KL 2007-2013 poprzez wykorzystanie doświadczeń uzyskanych przy realizacji

Bardziej szczegółowo

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ WARSZAWA, LISTOPAD 2011 WSTĘP Zalecenia zawierają wskazówki dotyczące obligatoryjnych etapów realizacji

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia DWUP dot. promocji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej. Wskazanie kwestii problematycznych.

Doświadczenia DWUP dot. promocji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej. Wskazanie kwestii problematycznych. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Doświadczenia DWUP dot. promocji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej. Wskazanie kwestii problematycznych. Seminarium Promocja i upowszechnienie projektów

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne testujące (PIT) w PO KL -specyfika

Projekty innowacyjne testujące (PIT) w PO KL -specyfika Projekty innowacyjne testujące (PIT) w PO KL -specyfika Warszawa, 12 sierpnia 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Krajowa Instytucja

Bardziej szczegółowo

Krajowa Instytucja Wspomagajàca

Krajowa Instytucja Wspomagajàca Program Operacyjny Operacyjny Kapita Ludzki Kapita Ludzki Krajowa Instytucja Instytucja Wspomagajàca Centrum Wspomagajàca Projektów Europejskich Centrum Projektów Europejskich EMPOWERMENT W PROJEKTACH

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 13 maja 2010 r.

Wrocław, 13 maja 2010 r. Wsparcie Krajowej Instytucji Wspomagającej dotyczące informacji, promocji, upowszechniania i mainstreamingu na rzecz projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL Wrocław, 13 maja 2010 r. Motto

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, 31 lipca 2012 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Raport z realizacji grantu Poprawa jakości wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w PO KL 2007-2013 poprzez wykorzystanie doświadczeń uzyskanych przy realizacji projektów w ramach

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa

Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Temat: Analiza, testowanie i wdrażanie idei flexicurity. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Następnie przystąpiono do omówienia sześciu bloków tematycznych zagadnień majowego seminarium, obejmującego:

Następnie przystąpiono do omówienia sześciu bloków tematycznych zagadnień majowego seminarium, obejmującego: Gdańsk, dnia 7.06.2010r. otatka z seminarium Promocja i upowszechnianie projektów innowacyjnych i ponadnarodowych, innowacyjność działań informacyjno-promocyjnych oraz budowanie partnerstwa i formy poszukiwania

Bardziej szczegółowo

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59. Str.14. Pkt Usunięcie zapisu.

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59.  Str.14. Pkt Usunięcie zapisu. Regulamin konkursu w ramach Działania 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych)

Bardziej szczegółowo

Konkursy w ramach Działania 4.3 POWER w 2015 roku. Warszawa, 1 lipca2015 r.

Konkursy w ramach Działania 4.3 POWER w 2015 roku. Warszawa, 1 lipca2015 r. Konkursy w ramach Działania 4.3 POWER w 2015 roku Warszawa, 1 lipca2015 r. Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Cel szczegółowy: Wdrożenie nowych rozwiązao, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. Budżet Pomocy technicznej PO KL na lata 2007-2013 1.1 Generalne zasady podziału

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Białystok, 27 września 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Praktyczne wskazówki dla Wnioskodawców aplikujących o środki w ramach Konkursu zamkniętego na projekty innowacyjne testujące PO KL nr 01/POKL/VI/I /2010 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Forum partnerskie oraz Targi innowacji. Narzędzia na rzecz włączania i upowszechniania produktów projektów innowacyjnych

Forum partnerskie oraz Targi innowacji. Narzędzia na rzecz włączania i upowszechniania produktów projektów innowacyjnych Przygotowanie: Anna Elżbieta Strzała Paulina Chodyra Marta Rudnik Zespół ds. projektów innowacyjnych, Krajowa Instytucja Wspomagająca Materiał współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Tytuł Projektu. ZPORR oraz udział przedstawicieli IZ ZPORR w posiedzeniach Komitetów Monitorujących Kontrakt Wojewódzki w 2008 r.

Tytuł Projektu. ZPORR oraz udział przedstawicieli IZ ZPORR w posiedzeniach Komitetów Monitorujących Kontrakt Wojewódzki w 2008 r. Załącznik 11. Projekty odsetkowe realizowane przez IZ w ramach Priorytetu 4. Lp. Nr Projektu Tytuł Projektu Działanie 4.1 1 01/728 Organizacja Komitetu monitorującego oraz udział przedstawicieli IZ w posiedzeniach

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Białystok, 27 września 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne i projekty współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL. Katowice, 14 września 2009

Projekty innowacyjne i projekty współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL. Katowice, 14 września 2009 Projekty innowacyjne i projekty współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Katowice, 14 września 2009 Wspieranie IP/ IP2 poprzez: Krajowa Instytucja Wspomagająca prowadzenie szkoleń i świadczenie doradztwa,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

Formularz raportu postępów i zasady oceny

Formularz raportu postępów i zasady oceny Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Formularz raportu postępów i zasady oceny Warszawa, 11 czerwca 2013 Plan wystąpienia Omówienie formularza raportu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 31 lipca 2013 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO. z dnia 29 lipca 2013 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 31 lipca 2013 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO. z dnia 29 lipca 2013 r. Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju Regionalnego 1 DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Rozwoju Regionalnego Warszawa, dnia 31 lipca 2013 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kontrole Instytucji Wspomagającej u Beneficjenta Projektów Dofinansowanych Ze Środków MF EOG NMF w zakresie trwałości projektów

Kontrole Instytucji Wspomagającej u Beneficjenta Projektów Dofinansowanych Ze Środków MF EOG NMF w zakresie trwałości projektów Kontrole Instytucji Wspomagającej u Beneficjenta Projektów Dofinansowanych Ze Środków MF EOG NMF w zakresie trwałości projektów 1 1.Podstawy prawne prowadzenia kontroli przez IW projektów MF EOG/NMF: -Program

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Załącznik 1. Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: 211/12.2. 27/PL/16/1/PO/2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zagadnienia związane z realizacją procesu (do określenia przed kontrolą) KONTROLA

Pozostałe zagadnienia związane z realizacją procesu (do określenia przed kontrolą) KONTROLA Załącznik nr 6 Wzór listy sprawdzającej do kontroli systemowej LISTA SPRAWDZAJĄCA do przeprowadzanych kontroli systemowych (ogólna) 1 Nazwa jednostki kontrolowanej: Zakres kontroli:. Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego (PIT) po 1 stycznia 2011 roku

Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego (PIT) po 1 stycznia 2011 roku Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego (PIT) po 1 stycznia 2011 roku Warszawa, 22 lutego 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

2007-2013 2014-2020. Wprowadzenie do systemów informatycznych wspierających wdrażanie programów operacyjnych w latach 2014-2020: SOWA i SL2014

2007-2013 2014-2020. Wprowadzenie do systemów informatycznych wspierających wdrażanie programów operacyjnych w latach 2014-2020: SOWA i SL2014 Wprowadzenie do systemów informatycznych wspierających wdrażanie programów operacyjnych w latach 2014-2020: SOWA i SL2014 Warszawa, dnia 25 czerwca 2015 r. 2007-2013 2014-2020 Generator Wniosków Aplikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Mapa białych plam w województwie łódzkim

Mapa białych plam w województwie łódzkim Mapa białych plam w województwie łódzkim Badanie ankietowe Wydziału Informacji i Promocji POKL nt. aplikowania o środki z EFS Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa

Dokumentacja konkursowa Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego Dokumentacja konkursowa Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Temat: Działania słuŝące zwiększeniu

Bardziej szczegółowo

Specyfika projektów innowacyjnych testujących

Specyfika projektów innowacyjnych testujących Specyfika projektów innowacyjnych testujących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Warszawa, 25 marca 2010 r. Innowacyjnośd to: Innowacyjnośd tworzenie czegoś nowego, proces polegający

Bardziej szczegółowo

Efekty projektów POIiŚ w kontekście zamykania programu

Efekty projektów POIiŚ w kontekście zamykania programu Efekty projektów POIiŚ w kontekście zamykania programu Plan prezentacji: Zamykanie POIiŚ - wybrane zagadnienia II. Efekty ekologiczne - wymogi określone w UoD i dokumentach programowych III. Zmiany projektów

Bardziej szczegółowo

RAPORT POKONFERENCYJNY

RAPORT POKONFERENCYJNY RAPORT POKONFERENCYJNY KONFERENCJA: Szanse rozwoju rynku szkoleniowego na Dolnym Śląsku w nowym okresie programowania 2007-2013 Wrocław, 3 grudnia 2007 r. SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Ogólna ocena konferencji

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Wniosek o aneks Monitoring 9.11.2011 r. Warszawa Monitoring cel i rodzaj Narodowe Agencje

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 25.05.2011 r.

Gdańsk, dnia 25.05.2011 r. Gdańsk, dnia 25.05.2011 r. otatka z seminarium Realizacja projektów innowacyjnych oraz projektów współpracy ponadnarodowej w ramach grantu pt. Poprawa jakości wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy

Bardziej szczegółowo

Tomasz Schimanek. XV posiedzenie KST Dobre Rządzenie PO KL, Jachranka, 25 września 2012 r.

Tomasz Schimanek. XV posiedzenie KST Dobre Rządzenie PO KL, Jachranka, 25 września 2012 r. Tomasz Schimanek Komentarz do uwag eksperta dotyczących Strategii wdrażania projektu innowacyjnego "Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje

Bardziej szczegółowo

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPÓŁ EWALUACJI I MONITORINGU Projekty dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta. Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta

Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta. Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta 1) Kontrole wniosków o płatność beneficjenta są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Łódzka Akademia PO KL

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL w ocenie Beneficjentów uczestniczących w kampanii edukacyjnej Departamentu ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w II kwartale 2009 roku Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Scenariusz Modułu VI. Finansowanie programów rozwoju

Scenariusz Modułu VI. Finansowanie programów rozwoju Scenariusz Modułu VI. Finansowanie programów rozwoju Czas realizacji: 8 godzin 1. Cele: Analizować zapisy dokumentu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Analizować zapisy dokumentu: Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Nabór kandydatów na Partnera do realizacji projektu innowacyjnego testującego Śląskie Wyzwania

Nabór kandydatów na Partnera do realizacji projektu innowacyjnego testującego Śląskie Wyzwania Nabór kandydatów na Partnera do realizacji projektu innowacyjnego testującego Śląskie Wyzwania W związku z planowaną realizacją systemowego projektu innowacyjnego testującego finansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Proces desygnacji w programach polityki spójności w perspektywie finansowej stycznia 2015 r.

Proces desygnacji w programach polityki spójności w perspektywie finansowej stycznia 2015 r. Proces desygnacji w programach polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 19 stycznia 2015 r. Podstawy desygnacji Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki

Bardziej szczegółowo

Miniprzewodnik po ewaluacji projektów innowacyjnych PO KL

Miniprzewodnik po ewaluacji projektów innowacyjnych PO KL Miniprzewodnik po ewaluacji projektów innowacyjnych PO KL ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ Warszawa 2O12 1 SPIS TREŚCI 3 Słowo wstępne 1. Najważniejsze informacje na temat ewaluacji 4 Definicja

Bardziej szczegółowo

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego (maksymalnie 6 stron) Temat innowacyjny.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania Sieci Tematycznych (ST) w okresie programowania 2007-2013. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

Koncepcja funkcjonowania Sieci Tematycznych (ST) w okresie programowania 2007-2013. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) KRAJOWA INSTYTUCJA W SPOMAGAJĄCA Koncepcja funkcjonowania Sieci Tematycznych (ST) w okresie programowania 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Warszawa, maj 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Procedura konkursowa Procedura konkursowa-konkurs zamknięty Ogłoszenie konkursu, Ostateczny

Bardziej szczegółowo

Projekt InnoDoktorant stypendia dla doktorantów, III edycja

Projekt InnoDoktorant stypendia dla doktorantów, III edycja Projekt InnoDoktorant stypendia dla doktorantów, III edycja SEMINARIUM: Innowacyjność gospodarki regionu w kontekście Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Gdańsk, 17 maja 2011 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Promocja Programu dla Europy Środkowej

Promocja Programu dla Europy Środkowej CENTRAL EUROPE PROGRAMME 2007-2013 Szkolenie pracowników RPK Wisła, 30 maja 2008 r. Promocja Programu dla Europy Środkowej Monika Strojecka-Gevorgyan Krajowy Punkt Kontaktowy Wsparcie promocyjne dla wnioskodawców

Bardziej szczegółowo

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik Nr 2 Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CZĘŚĆ PIERWSZA: Dane instytucji objętych wsparciem, w tym ich

Bardziej szczegółowo

Szkolenia projektów POKL

Szkolenia projektów POKL Szkolenia projektów POKL Autor: Administrator piątek, 08 listopad 2013 Zmieniony piątek, 08 listopad 2013 Szkolenia z prawidłowej realizacji projektów POKL Regionalny Ośrodek EFS w Bydgoszczy zaprasza

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH PERSPEKTYWY 2014-2020. AMT Partner Sp. z o.o.

SKUTECZNE PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH PERSPEKTYWY 2014-2020. AMT Partner Sp. z o.o. SKUTECZNE PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH PERSPEKTYWY 2014-2020 AMT Partner Sp. z o.o. PRZYGOTOWANIE PROJEKTU - ETAPY 1. POMYSŁ 2. PRZEDAPLIKACYJNY 3. APLIKACYNY TYPY PROJEKTÓW I ICH CHARAKTERYSTYKA PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Jak się poruszać w systemie wdraŝania Funduszy Europejskich 2007-2015?

Jak się poruszać w systemie wdraŝania Funduszy Europejskich 2007-2015? Jak się poruszać w systemie wdraŝania Funduszy Europejskich 2007-2015? Podpowiedzi dla członków komitetów monitorujących Nr 5/2009 Łukasz Domagała Grupa do spraw horyzontalnych P oniższy artykuł przybliża

Bardziej szczegółowo

M&E na różnych poziomach interwencji

M&E na różnych poziomach interwencji Wskaźniki stosowane w monitoringu polityki Kontekstowe Dla polityki innowacyjnej: Nakłady na B+R w relacji do PKB % przedsiębiorstw innowacyjnych w przemyśle i usługach Wpływy podatkowe z B+R na 1 mieszkańca

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Spotkanie koordynatorów odnowy wsi Jarnołtówek, 13-14 listopada 2008 1 Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r.

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, styczeń 2010 BUDOWA WYTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR

KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR CELE KONTROLI KONTROLA REALIZACJI PROJEKTU MA ZA ZADANIE MIĘDZY INNYMI OCENĘ PRAWIDŁOWOŚCI I SKUTECZNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU W TYM ZGODNOŚCI Z POLITYKAMI WSPÓLNOTY PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020

Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020 Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020 22 stycznia 2015 r. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienie trwałości instytucji ekonomii społecznej 01.04.2011-30.09.2013

Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienie trwałości instytucji ekonomii społecznej 01.04.2011-30.09.2013 Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienie trwałości instytucji ekonomii społecznej 01.04.2011-30.09.2013 Projekt innowacyjny w ramach VII Priorytetu 2 3 REALIZATORZY: Regionalne Centrum

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Grudzień 2013 r. 1 1. Podstawy prawne Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013 Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego na specjalistę ds. zamówień publicznych w trybie rozeznania cenowego -wzór umowy UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013 zawarta w ramach projektu systemowego Czas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. PI-PWP Zarządca w rolnictwie transfer i adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. PI-PWP Zarządca w rolnictwie transfer i adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU PI-PWP Zarządca w rolnictwie transfer i adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie. I. Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Umowa o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Gdańsk, styczeń 2009r. Załączniki do umowy o dofinansowanie Do sporządzenia umowy ramowej niezbędne

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL)

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez DIP są głównie skierowane do dolnośląskich przedsiębiorców.

Działania wdrażane przez DIP są głównie skierowane do dolnośląskich przedsiębiorców. 1. Kto może otrzymać dofinansowanie? Potencjalni beneficjenci uprawnieni do bezpośredniego ubiegania się o wsparcie w ramach RPO WD 2014-2020 są wskazani w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (SzOOP),

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Wytyczne w zakresie projektów indywidualnych

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Wytyczne w zakresie projektów indywidualnych MRR/H/...( )/.../2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Wytyczne w zakresie projektów indywidualnych Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI 1 LISTA SKRÓTÓW I

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały 573/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015r.

Załącznik nr 1 do Uchwały 573/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015r. Załącznik nr 1 do Uchwały 573/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015r. Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ. Kielce, 15 czerwca 2012 Trener prowadzący: Przemysław Pawlak

PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ. Kielce, 15 czerwca 2012 Trener prowadzący: Przemysław Pawlak PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ Kielce, 15 czerwca 2012 Trener prowadzący: Przemysław Pawlak Szkolenie/Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Projekt: Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości

Projekt: Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości 00:14:07 00:13:59 Projekt: Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: III Wysoka jakość systemu oświaty, Projekty innowacyjne Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis.

Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis. Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis. Czas trwania szkolenia: 24h (3 x 8h) Szkolenie zamknięte Sesje szkoleniowe: trzy jednodniowe

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Kontrola projektów w ramach działania 9.2 30 31 maja 2012 r. Plan prezentacji rodzaje kontroli, kontrola projektu, zespół kontrolujący, uprawnienia kontrolujących, informacja pokontrolna, zalecenia pokontrolne,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rzeszów, 8-9 sierpnia 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Przewidywany kształt procesu wyboru projektów w ramach Poddziałań RPO WM 2014-2020 wdrażanych za pomocą instrumentu ZIT

Przewidywany kształt procesu wyboru projektów w ramach Poddziałań RPO WM 2014-2020 wdrażanych za pomocą instrumentu ZIT Warszawa 22.05.2015 r. Przewidywany kształt procesu wyboru projektów w ramach Poddziałań RPO WM 2014-2020 wdrażanych za pomocą instrumentu ZIT Spotkanie dotyczące trybów wyboru projektów w ZIT dla przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Norbert Tomkiewicz Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań w projekcie Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego

Harmonogram realizacji zadań w projekcie Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego Harmonogram realizacji zadań w projekcie Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego Zadanie 1 - Diagnoza i analiza problemów Etap 1 - analiza stanu wykorzystania rozwiązań ICT

Bardziej szczegółowo

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w projektach w ramach Działania 6.3, 7.3 oraz 9.5 beneficjenci (z wyłączeniem pjb) mogą

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny w Warszawie

Budżet partycypacyjny w Warszawie Budżet partycypacyjny w Warszawie Informacje ogólne: - Budżet Partycypacyjny Domu Kultury Śródmieście wrzesień-listopad 2012-17 lipca 2013 ogłoszenie o przystąpieniu do budżetu partycypacyjnego przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Partnerskie Projekty Szkół. raportu końcowego, baza EST

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Partnerskie Projekty Szkół. raportu końcowego, baza EST Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Partnerskie Projekty Szkół Aspekty merytoryczne raportu postępów i raportu końcowego, baza EST RAPORT POSTĘPÓW (do

Bardziej szczegółowo

5. Wyniki badań socjologicznych

5. Wyniki badań socjologicznych 5. Wyniki badań socjologicznych Procedura odwoławcza w programach operacyjnych stwarza wnioskodawcom możliwość ponownego rozpatrzenia złożonych do dofinansowania projektów pod względem spełnienia kryteriów

Bardziej szczegółowo

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Jak wybrać doradcę i określić zakres niezbędnych analiz Michał Piwowarczyk z-ca dyrektora Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI S t r o n a 1 ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI PORADNIK DLA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCYCH I i II STOPNIA Krajowa Instytucja Wspomagająca Poradnik powstał z uwzględnieniem rekomendacji

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Wytyczne w zakresie projektów indywidualnych

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Wytyczne w zakresie projektów indywidualnych MRR/H/7(8)/08/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Wytyczne w zakresie projektów indywidualnych Warszawa, 23 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI 1 LISTA

Bardziej szczegółowo