5. Wyniki badań socjologicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5. Wyniki badań socjologicznych"

Transkrypt

1 5. Wyniki badań socjologicznych Procedura odwoławcza w programach operacyjnych stwarza wnioskodawcom możliwość ponownego rozpatrzenia złożonych do dofinansowania projektów pod względem spełnienia kryteriów formalnych i kryteriów merytorycznych. Od momentu rozpoczęcia naboru projektów w nowym horyzoncie czasowym Instytucje Organizujące Konkurs przyjęły wnioski o ich dofinansowanie w ramach różnych osi priorytetowych programów operacyjnych na szczeblu regionalnym. Z przewidzianej dla programów operacyjnych możliwości wniesienia środka odwoławczego skorzystało 13% wnioskodawców w przypadku protestu i 1,44% w przypadku wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przy ocenie wniosków o dofinansowanie projektów instytucje bazowały głównie na własnych zasobach kadrowych, kwalifikacje tych osób zostały potwierdzone certyfikatami. Instytucje, podczas weryfikacji wniosków, skorzystały z dodatkowych źródeł informacji w postaci ekspertyz. Dodatkowo, przy ocenie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy jeden z organów posiłkował się konsultacjami na poziomie Regionalnego Programu Operacyjnego. Analizując wnoszone środki odwoławcze instytucje zauważyły, iż wnioskodawcy posługują się dowolną formą pisma odwoławczego. Jednocześnie stwierdzono potrzebę opracowania jednolitego wzoru formularza odwołań. Badaniem objęto organy administracji publicznej na szczeblu regionalnym oraz centralnym, w tym Zarząd/Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także Wojewódzki Urząd Pracy jako Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia dla tegoż programu, Podlaski Urząd Wojewódzki (organ I instancji dla RPO WP), a także Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (organ II instancji dla RPO WP oraz PO KL). 1. Wnioski złożone w ramach konkursów W odpowiedzi na ogłoszony nabór projektów IOK przyjęła wnioski o ich dofinansowanie w ramach różnych osi priorytetowych programów operacyjnych. Liczba złożonych do dofinansowania projektów miękkich wyniosła prawie 33

2 60%, projektów twardych - ponad 40%. Najwięcej wniosków zostało złożonych w ramach osi projektów infrastrukturalnych RPO 46% oraz projektów dotyczących wzmocnienia wykształcenia i kompetencji w regionach PO KL 2/3 wniosków. Wykres 1. Wnioski o dofinansowanie projektów złożone w procedurze konkursowej w ramach regionalnego programu operacyjnego Źródło: opracowanie własne (N=1131) Wykres 2. Wnioski o dofinansowanie projektów złożone w procedurze konkursowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Źródło: opracowanie własne (N=739) 34

3 Po przeprowadzonej ocenie formalnej i ocenie merytorycznej liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie wyniosła: w przypadku projektów miękkich 74%, w przypadku projektów twardych 26%. Wykres 3. Wnioski o dofinansowanie projektów ocenione pozytywnie Źródło: opracowanie własne (N=1870) Dodatkowo instytucje zostały poproszone o wskazanie liczby osób, które wzięły udział w ocenie złożonych projektów. Podana informacja nie jest pełna, jedynie IP PO KL przedstawiła takie dane 62 osoby oceniały złożone do dofinansowania projekty. Instytucja korzystała przy tym z własnych zasobów kadrowych. W zespole oceniającym projekty znajdowało się 46 osób legitymizujących się ukończeniem certyfikowanych szkoleń. Podobnie skład Komisji Oceny Projektów IP II PO KL tworzyli wyłącznie pracownicy instytucji. Wszystkie osoby wzięły udział w cyklu szkoleń w zakresie aspektów formalno prawnych funkcjonowania EFS. Obecność w zespołach oceniających projekty warunkowały kryteria merytoryczne konieczne, tj.: wykształcenie wyższe kierunkowe, wiedza merytoryczna, doświadczenie w dziedzinie związanej z tematyką funduszy strukturalnych,a także kryteria merytoryczne pożądane, tj.: praktyka zawodowa przy realizacji projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE. 35

4 Tabela 1. Wymagania kompetencyjne osób oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach programów operacyjnych doświadczenie zawodowe związane z dziedziną projektu doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z funduszy UE doświadczenie w ocenie merytorycznej ZPORR/ przebyte szkolenia dot. oceny merytorycznej w ramach PO KL wiedza z zakresu wydatków kwalifikowanych umiejętność dokonywania oceny studium wykonalności IZ RPO IP PO KL X IZ RPO X ukończony kurs w zakresie aspektów formalnoprawnych funkcjonowania EFS IP II stopnia PO KL IP PO KL IZ RPO IP PO KL X IZ RPO IP II stopnia PO KL Źródło: opracowanie własne - kryteria merytoryczne konieczne - kryteria merytoryczne pożądane - inny rodzaj kwalifikacji W trakcie oceny projektów, w przypadkach obligatoryjnych, IP oraz IP II PO KL korzystały z dodatkowych konsultacji w postaci opinii eksperckiej, co jest zgodne z systemem realizacji PO KL. 2. Protesty Beneficjentom, których projekty nie zostały ocenione pozytywnie, a tym samym nie zakwalifikowały się do dofinansowania, przysługuje prawo do wniesienia protestu. Z możliwości odwołania się od negatywnej decyzji organu skorzystało ponad 13% wnioskodawców. Projekty miękkie stanowiły 2/3 tej liczby, 1/3 przypadła na projekty twarde. Protesty od oceny formalnej oraz oceny merytorycznej zostały rozpatrzone całkowicie pozytywnie lub częściowo pozytywnie i częściowo negatywnie. W rezultacie do dofinansowania skierowano co piąty wniosek. Najwięcej protestów wpłynęło w ramach projektów infrastrukturalnych RPO ponad 80% oraz projektów dotyczących wzmocnienia wykształcenia i kompetencji w regionach PO KL 5%. 36

5 Tabela 2. Alokacja środków pieniężnych przeznaczonych dla protestów ocenionych pozytywnie (ujęcie procentowe) Źródło: opracowanie własne Instytucje zarządzające lub pośredniczące dla poszczególnych programów operacyjnych, w myśl obowiązujących standardów prawnych są zobligowane do zarezerwowania środków finansowych na ewentualne finansowanie wniosków projektowych pozytywnie rozpatrzonych wskutek złożenia protestów w procedurze odwoławczej. Przyjęty dla PO KL poziom alokacji jest stały i wynosi 5%, natomiast w przypadku RPO proporcje alokacji są podobne bądź odpowiednio większe. Na przykład dla działań RPO WP Dz. 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw i Dz. 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej przeznaczona alokacja wyniosła ponad 20%. Korzystniejszy rozdział środków znajduje się zatem po stronie regionalnego programu operacyjnego. Badanie sondażowe uzupełniono pytaniami o kształt pisma odwoławczego oraz zakres kompetencji zespołów oceniających protesty. Instytucje wskazały na stosowaną przez wnioskodawców projektów dowolną formę formularza odwołań. IZ RPO oraz IP PO KL wyraziły opinię, iż wprowadzenie ujednoliconego kwestionariusza usprawni procedurę odwoławczą. Jedynie IP II PO KL udzieliła negatywnej odpowiedzi. Liczba osób, które wzięły udział w rozpatrywaniu protestów mieści się w przedziale W przypadku IZ RPO zaangażowano zarówno pracowników (17), jak i osoby spoza instytucji (16). IP PO KL, IP II PO KL, a także PUW 37

6 bazowały na własnych zasobach kadrowych - odpowiednio 6 pracowników z IP, 4 z IP II oraz 3z PUW. Osoby rozpatrujące protesty legitymowały się certyfikatami w różnych obszarach wiedzy, natomiast osoby spoza instytucji przedkładały zdobyte certyfikaty na etapie ubiegania się o status asesora. Żadna z instytucji zarządzająca lub wdrażająca programy operacyjne - w trakcie rozpatrywania protestów nie korzystała z dodatkowych konsultacji, źródeł informacji, ekspertyz. 3. Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy Negatywne rozstrzygnięcie dla projektu wydane na etapie odwołania się do I instancji stwarza wnioskodawcom możliwość wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W efekcie do organu II instancji wpłynęło łącznie 1,44% wniosków (z puli projektów ocenionych negatywnie na etapie rozpatrywanego protestu); co siódmy wniosek został zaopiniowany pozytywnie. Żaden z beneficjentów nie skorzystał z możliwości wycofania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wykres 4. Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy złożone w ramach RPO oraz PO KL Źródło: opracowanie własne (N=27) Zmiany w procedurze odwoławczej wprowadzone Ustawą z dn. 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pozwalają na wydawanie rozstrzygnięć w II instancji w przypadku RPO. W związku z powyższym do IZ RPO zostało złożonych 0,96% 38

7 (z puli projektów ocenionych negatywnie na etapie rozpatrywanego protestu) wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, co szósty wniosek przeszedł pozytywną weryfikację. 20 Jednak pomimo pozytywnego zaopiniowania przez organ II instancji projekty nie zostały skierowane do dofinansowania. Żaden z beneficjentów nie skorzystał też z możliwości wycofania wniosku. 21 Wykres 5. Alokacja środków w ramach RPO zarezerwowanych dla wniosków o ponownerozpatrzenie sprawy [%] Źródło: opracowanie własne Dla wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy instytucje: zarządzająca RPO oraz pośrednicząca/pośrednicząca II stopnia zarezerwowały środki finansowe na poziomie 5% i więcej. Alokacja środków RPO na cele odwoławcze jest zdecydowanie korzystniejsza, niż stały jej poziom dla projektów miękkich. Na jedno z działań (Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury środowiska) IZ zapewniła nawet 30% alokację dodatkowo wyróżnia się alokacja przeznaczona na całą Oś Priorytetową V ponad 70%. 20 W rezultacie pozytywną weryfikację przeszły 4 wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy. 21 Brak jest szczegółowych informacji, które pozwalają określić ostateczne wyniki rozstrzygnięć (kwestia dofinansowania) dokonanych w II instancji na poziomie PO KL. Sformułowane w kwestionariuszu ankiety pytania o ich istotę zostały zadane IZ programem operacyjnym, dane pozostają jednak w gestii instytucji organizującej konkurs, a więc IP PO KL / IP II PO KL. W celu usystematyzowania informacji przyjęto, iż zostanie zastosowane dodatkowe narzędzie badawcze ankieta telefoniczna. Niemniej jednak, poza lakonicznymi stwierdzeniami, które są statystycznie nieistotne, nie przyniosła ona oczekiwanych rezultatów. 39

8 W tej części badania instytucje wskazały, podobnie jak przy wnoszonych protestach, brak stosowania przez wnioskodawców projektów ujednoliconych formularzy odwołań. Zdaniem instytucji staną się one pomocne dla beneficjentów, dlatego też w IZ PO KL trwają prace nad wprowadzeniem jednolitego wzoru środka odwoławczego. Z kolei na poziomie RPO trudno o jednoznaczną ocenę praktycznego zastosowania jednolitej formy kwestionariusza odwołań. Jest to spowodowane niedawnym wprowadzeniem zmian w procedurze odwoławczej. Zespoły oceniające wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy bazowały na pracownikach instytucji. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaangażowało 8 osób w przypadku projektów miękkich, 2 osoby skierowano do projektów twardych. Wszystkie osoby posiadają wykształcenie wyższe i doświadczenie zawodowe związane z wdrażaniem funduszy strukturalnych. Na poziomie RPO, po przyjęciu zmian w procedurze odwołań, osoby oceniające wnioski z uznanych protestów w I instancji były angażowane (w miarę potrzeb) do dokonywania ocen w ramach II instancji. Osoby te legitymują się certyfikatami w różnych obszarach wiedzy. W trakcie oceny wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego skorzystało z dodatkowych konsultacji na poziomie RPO. Metodologia: Kwestionariusz Badanie 22 zostało przeprowadzone na podstawie autorskiego kwestionariusza ankiety, składającego się z dwóch części. Pierwsza część zawierała pytania otwarte, druga pytania uzupełniające. Ilość zawartych w kwestionariuszu pytań była uzależniona od etapu życia wniosków o dofinansowanie projektów. Instytucje udzielały odpowiedzi uwzględniając specyfikę osi priorytetowych programów operacyjnych oraz ich działań. Pytania uzupełniające posłużyły do oceny przygotowania merytorycznego osób oceniających wnioski oraz wnoszonych środków odwoławczych. 22 Próba ma charakter regionalny, oznacza to, iż badanie jest reprezentatywne jedynie dla wybranego województwa. 40

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan

Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan 1 Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan Lp. Numer rozdziału / podrozdziału / sekcji / podsekcji 1 Słownik pojęć - 2 2 1-3 - 3 2 2 d Punkt

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Załącznik do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Ramy wykonania są zgodne z zasadami funkcjonowania mechanizmu ram wykonania określonych w rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - projekt - wersja 4.0 Warszawa, 5 grudnia 2013 1 Spis treści 1 Wkład Programu w realizację strategii Europa 2020 oraz

Bardziej szczegółowo

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce Warszawa 2013 Projekt Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P)

System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P) Załącznik nr 2 do RSI WK-P 2014-2020 System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P) Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WK-P do roku 2020

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY

DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY RAPORT NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADANIA STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR KONDYCJA SEKTORA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POLSCE 2006

Bardziej szczegółowo

Tak. Nie istnieją ograniczenia co do rodzaju kierunku studiów objętego projektem.

Tak. Nie istnieją ograniczenia co do rodzaju kierunku studiów objętego projektem. Kryteria dostępu 1) Czy projektem mogą być objęte wszystkie kierunki studiów, bez względu na ich zakres merytoryczny (np. matematyczne, humanistyczne etc.), jak i stacjonarne i niestacjonarne? Tak. Nie

Bardziej szczegółowo

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ l.p. uwaga autor odniesienie IZ 1. str. 4 Koncentracja tematyczna została zdefiniowana poprzez 11 celów: ( ) 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników (oprócz działań systemowych). Proszę o wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 1), 2) 2014 2020 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM BADANIE PODSYTEMU INFORMATYCZNEGO EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W CELU ZWIĘKSZENIA JEGO PRZYDATNOŚCI DO EWALUACJI SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH RAPORT DLA DEPARTAMENTU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 /PROJEKT wersja 1.2/ Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Warszawa, 30 wrzesieo

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 12.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 72/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

Ponadto, przykłady nadużyć finansowych znajdują się w Zasadach finansowania PO KL. 3 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku IP II

Ponadto, przykłady nadużyć finansowych znajdują się w Zasadach finansowania PO KL. 3 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku IP II KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE ZASADY RAPORTOWANIA O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH FINANSOWYCH W RAMACH PO KL 2007-2013 Lp. Podmiot zgłaszający Podrozdział/sekcja/pkt, którego dotyczy uwaga Treść uwagi Uzasadnienie Stanowisko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI. ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUśBIE CYWILNEJ. Warszawa, 6 czerwca 2013 r.

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI. ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUśBIE CYWILNEJ. Warszawa, 6 czerwca 2013 r. - INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUśBIE CYWILNEJ Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Opracował: Departament Kontroli i Nadzoru Misją Departamentu Kontroli i Nadzoru jest

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM MŚP. określenie statusu MŚP przedsiębiorstwa oraz wynikające z tego konsekwencje

VADEMECUM MŚP. określenie statusu MŚP przedsiębiorstwa oraz wynikające z tego konsekwencje VADEMECUM MŚP określenie statusu MŚP przedsiębiorstwa oraz wynikające z tego konsekwencje Spis Treści Wstęp... 2 Wykaz skrótów... 3 I. Podstawowe definicje... 4 1. Przedsiębiorstwo... 4 2. Sektor MŚP...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo