WYBRANE NARZĘDZIA KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ Maria Przastek-Samokowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYBRANE NARZĘDZIA KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ Maria Przastek-Samokowa"

Transkrypt

1 1 WYBRANE NARZĘDZIA KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ Maria Przastek-Samokowa Postęp techniczny, nowe technologie, powszechna dostępność informacji usuwa w niebyt firmy, których strategią przetrwania jest status quo. Nieunikniona więc wydaje się konieczność restrukturyzacji bibliotek pedagogicznych jako kategorii. Nie podejmuję się sugerowania kierunku tych przekształceń pozostawiając to specjalistom, którzy zresztą już kilka lat temu dostrzegli taką potrzebę dostosowania bibliotek pedagogicznych do nowych czasów, zadań i wyzwań. Jeden z proponowanych kierunków zmian "mógłby się oprzeć na podobieństwie charakteru i niektórych funkcji bibliotek pedagogicznych. Wymagałoby to inkorporacji bibliotek pedagogicznych przez biblioteki publiczne z tych samych miejscowości - z ewentualnym powołaniem działów, oddziałów lub filii dydaktycznych w tychże bibliotekach publicznych. NIE jest to rozwiązanie DOBRE, lecz jest to rozwiązanie MOŻLIWE. Zapewne chętnie akceptowane przez organizatorów, z uwagi na iluzje oszczędności finansowych". [1] Inny pomysł jest "produktywniejszy", choć w realizacji trudny. Można [...] poddać biblioteki szkolne metodyczno-organizacyjnej opiece bibliotek pedagogicznych [...], tworząc wspólną sieć. Oparcie działań bibliotek szkolnych o międzyszkolne biblioteki nauczycielskie (tak je można nazwać) i zlokalizowanie tam merytorycznego wsparcia oraz fragmentarycznego zarządzania nadałoby tej połączonej sieci bibliotecznej nowy sens działania. Optymalny dla ukonstytuowania takiej sieci jest obszar powiatu lub kilku powiatów (region). I trzeba do tego dążyć. Bo bibliotekom pedagogicznym w obecnej postaci grozi nieuchronna zapaść." [2] Wydaje się, że przekształcanie bibliotek pedagogicznych polegać będzie na tworzeniu w oparciu o nie jakichś korporacji. Oznacza to, że powstaną nowe, liczniejsze i bardziej zróżnicowane (socjologicznie i merytorycznie) grupy pracowników, z których trzeba będzie stworzyć nowy zespół - organizację, czyli zespół ludzi pracujących razem. Jak zaznaczono w tytule, niniejsze wystąpienie ma na celu przedstawienie wybranych narzędzi komunikacji wewnętrznej w bibliotece pedagogicznej. Zanim przejdę do omówienia tych narzędzi, chciałabym przypomnieć kilka najistotniejszych - moim zdaniem - aspektów tego typu komunikacji. Ilustruje go rys. 1. Nadrzędnym celem każdej komunikacji jest osiągnięcie porozumienia z partnerem. W organizacji mamy do czynienia z komunikacją: wewnętrzną, polegającą na komunikowaniu się członków organizacji ze sobą i to na różnych poziomach oraz komunikacją zewnętrzną, która dotyczy kontaktów z otoczeniem. Rys. 1. Model komunikacji wewnętrznej w organizacji i grupie wg Stankiewicz [3]

2 2 Oznaczenia: Komunikowanie się pionowe "w dół"..... Komunikowanie się pionowe "w górę"..,,.. Komunikowanie poziome Proces wewnętrznego komunikowania się w organizacji obejmuje: [4] 1) komunikowanie się pionowe (wertykalne) a) "w dół", czyli kierownik --> pracownik jest najczęstszą praktyką stosowaną w organizacji. Związane jest z przesyłaniem informacji dotyczących: celów i zasad organizacji, praktyk i procedur organizacyjnych, poleceń, dyrektyw i rozporządzeń, oczekiwań wobec członków organizacji, wydajności pracy, oceniania, dostarczania motywacji, doradzania, pouczania, zachęcania pracowników do przedstawiania własnych pomysłów, opinii, zastrzeżeń. Wadą tego typu komunikowania jest długość drogi, którą musi pokonać komunikat, a także liczba pośredników, przez których przechodzi, wskutek czego zniekształceniu ulega często pierwotna wersja informacji, co ma wpływ na efektywność procesu komunikowania; b) "w górę", czyli [kierownik -->] pracownik --> kierownik jest najczęściej reakcją podwładnych na przekazy napływające do nich od przełożonych i dotyczą: informacji nt. postępu prac, trudności w wykonaniu zleconych zadań, usprawiedliwień, próśb o pomoc, instruktaż lub wyjaśnienia. Jest więc swego rodzaju sprzężeniem zwrotnym. Istnieje także spontaniczny kierunek komunikacji "w górę" pracownik --> kierownik informujący o: planach osobistych i rozwoju osobistym, własnych pomysłach, sugestiach i osiągnięciach, prośbach i skargach własnych i współpracowników, postawie wobec pracy w zespole. Częstotliwość wysyłania komunikatów w górę uwarunkowane jest przede wszystkim stylem kierowania organizacją i strategią otwartości realizowanej przez kierownictwo. 2) komunikowanie się poziome (horyzontalne, lateralne) - polega na przekazywaniu informacji między członkami organizacji zajmującymi tę samą pozycję w jej strukturze - z tej samej grupy zadaniowej lub roboczej, albo pracujących na równorzędnych stanowiskach w komórkach organizacyjnych różnych pionów. Celami tego kierunku komunikowania są: koordynacja zadań,

3 3 wzajemne uzupełnianie oraz dzielenie się zasobami posiadanych informacji, upowszechnianie wiadomości, na które jest zapotrzebowanie, zaspokajanie potrzeb afiliacji, rozwiązywanie problemów związanych ze współpracą między komórkami organizacyjnymi, rozwiązywanie konfliktów między pracownikami, tworzenie oraz wzmacnianie więzi między pracownikami. Ten kierunek komunikacji jest mniej sformalizowany, bywa jednak ograniczany poprzez rywalizację, specjalizacje, brak motywacji, szum informacyjny oraz bariery fizyczne. 3) komunikowanie się ukośne [5] - dotyczy jednostek, które zajmują różną pozycję w strukturze organizacji i nie są wzajemnie podporządkowane. Ma ono charakter nieformalny. Występuje wówczas, gdy w skład tej samej grupy przyjacielskiej wchodzą osoby ulokowane na różnych i nie związanych ze sobą szczeblach hierarchii. We wszystkich organizacjach - niezależnie od charakteru ich działalności - przekazywane informacje podążają określonymi ścieżkami, tworząc sieć komunikacyjną. Konieczne zatem staje się ustalenie kontaktów międzypracowniczych, dzięki którym informacje będą przepływały sprawnie. Utworzony w ten sposób system nazywany jest siecią (ang. networks), a obieg informacji w jej ramach jest wielokierunkowy i ma dwojaki charakter. Oficjalny system przebiegu informacji przebiega według ustalonego porządku, jest organizacyjnie wyznaczony, nieoficjalny zaś system - jest spontanicznie wyznaczany przez jednostki i grupy w ich codziennych różnorodnych kontaktach, cechuje go nieregularność i nieuporządkowanie. [6] Narzędzia wspomagające komunikację wewnętrzną w kategorii biblioteki pedagogiczne proponuję podzielić na 3 grupy: 1. pomocne w trakcie przygotowań do przekształceń, 2. pomocne podczas trwania samego procesu przekształceń, 3. pomocne po zakończeniu przekształceń. Wydaje się, że okres przygotowań do przekształceń wymaga przede wszystkim: odpowiednio wczesnego poinformowania o zamiarze ich przeprowadzenia, uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmian strukturalnych w bibliotekach pedagogicznych jako kategorii, jasnego, klarownego, szczegółowego - drobiazgowego wręcz - wyjaśnienia istoty dokonywanych zmian, uspokojenia pracowników, wyciszenia lęków i niezdrowych emocji, pozyskania przychylności i zrozumienia pracowników dla planowanych działań, zachęcenia pracowników do zgłaszania własnych pomysłów i sugestii. Oczywiście, tych niezwykle istotnych wiadomości nie można pozostawić nieformalnemu obiegowi informacji. Należałoby je przekazać na zebraniu komunikacyjnym, które pełni funkcje: komunikacyjną, pedagogiczną i społeczną. W zebraniu powinni uczestniczyć wszyscy członkowie danej organizacji, co zapobiegnie niepotrzebnym konfliktom i frustracjom. Następnie mogłyby odbywać się zebrania dyskusyjne, które ułatwiają podejmowanie decyzji w grupie bez wpływania na nie animatora zebrania. Zebranie dyskusyjne pełni funkcje: badania problemu, przygotowania decyzji, podejmowania decyzji, pedagogiczną i społeczną. Ma charakter partnerski, powinno dać możliwość wypowiedzenia się wszystkim jego uczestnikom. Powinno więc odbywać się w poszczególnych komórkach organizacyjnych lub grupach zadaniowych lub roboczych.

4 4 Do każdego typu zebrania trzeba się uprzednio przygotować. Proces przygotowania zebrania Stankiewicz [[] dzieli na d etapów: określenie funkcji zebrania oraz problemów, które ewentualnie będzie się poruszać, ustalenie typu zebrania i jego celu, studiowanie problemu, badanie, jak zebranie integruje się z życiem instytucji, przygotowania organizacyjne. [8] W miarę możliwości, a wprowadzenie zmian w bibliotekach pedagogicznych jako kategorii jest na pewno tego warte, należałoby zorganizować cykl konferencji na temat zasadności, konieczności i pożyteczności przeprowadzenia zmian strukturalnych, adresowany przede wszystkim do dyrektorów bibliotek wojewódzkich oraz pozostałych chętnych. Należałoby także zadbać o to, by konferencje nie miały charakteru akademickiego, a - pragmatyczny, ponadto by były to konferencje interdyscyplinarne. W okresie przygotowań do wprowadzania zmian powinno się także wykorzystywać tablice ogłoszeń. W strategicznych punktach placówki należałoby umieścić kilka takich tablic. Za redakcję informacji i ich umieszczanie powinna odpowiadać jedna osoba. Nie powinna to być jedynie nudna "gazetka ścienna", którą zapewne większość z nas ma jeszcze żywo w pamięci z lat szkolnych. Wręcz przeciwnie, korzystając z tamtych doświadczeń można by osiągnąć nową jakość. W placówkach skomputeryzowanych, w których poszczególne stanowiska podłączone są do sieci, należy korzystać z poczty elektronicznej. Pozwala ona na selektywne dotarcie do każdego pracownika, który ma obowiązek codziennie rano przeglądać swoją pocztę. Pozwoli także na interakcję, np. prośbę pracownika o wyjaśnienie wątpliwości, odpowiedź na pytanie, czy też zaproponowanie własnych rozwiązań, przesłanie opinii itp. Szansą dla osób nieśmiałych, bojących wypowiadać się publicznie lub obawiających się konsekwencji będzie zapewne skrzynka życzeń i zażaleń, umożliwi bowiem anonimowe zbieranie pomysłów, opinii, uwag i skarg. System komunikacji bezpośredniej da możliwość komunikowania się pracowników niższych szczebli z dyrekcją z pominięciem pośrednich ogniw hierarchii organizacyjnej, np. poprzez "Otwarte dni Dyrekcji", czyli prawo do bezpośrednich spotkań pracowników z Dyrekcją. Okres wprowadzania zmian wymagać będzie przede wszystkim: bieżącej informacji o zakresie i tempie przekształceń, motywowania pracowników, edukowania (szkolenia) pracowników, wdrażania nowych strategii i technologii, adaptacji w nowych warunkach, akceptacji nowych obowiązków. Spośród narzędzi komunikacji wewnętrznej przydatne w tym czasie stać się mogą zaprezentowane wcześniej: tablica ogłoszeń, poczta elektroniczna, i skrzynka życzeń i zażaleń (szczególnie ważna dla tych, którzy bojąc się konsekwencji w postaci np. redukcji etatu - będą mogli wypowiadać się anonimowo).

5 d W "ofercie" znajduje się również zebranie, ale o innym charakterze niż wymienione uprzednio, czyli zebranie strategiczne. Pełni ono przede wszystkim funkcję społeczną, a w mniejszym stopniu - komunikacyjną, badania problemu, przygotowania decyzji oraz podejmowania decyzji. Animator takiego zebrania stara się doprowadzić grupę do swoich konkluzji, ale jego cele i interesy są w opozycji do tych, które ma grupa. [9] Zupełnie nowymi narzędziami - dotychczas niewymienianymi - są: konkursy dla pracowników, np. na hasło reklamujące przekształcaną placówkę oraz programy motywacyjne mające zintegrować pracowników należących dotychczas do różnych (tj. samodzielnych) placówek, stwarzające atmosferę rywalizacji (nieprzesadnej), oferujące atrakcyjne wycieczki natury edukacyjno-wypoczynkowoturystycznej. Ostatni interesujący nas okres - po zakończeniu procesu wprowadzania zmian - wymagać będzie skupienia się na następujących problemach: wieloaspektowym podsumowaniu przeprowadzonych przekształceń, wprowadzania nowych standardów pracy i płacy, wdrażania nowych technologii i strategii, permanentnej edukacji pracowników, integracji zespołu, stałej motywacji pracowników. Do osiągnięcia tych celów wykorzystać można wymienione wcześniej narzędzia komunikacji wewnętrznej oraz prezentowane tu po raz pierwszy: wydawnictwa firmowe - np. "podręcznik" pracownika w wersji drukowanej i elektronicznej, nową strukturę organizacyjną, ofertę "usług", sformalizowane zasady obowiązujące w organizacji, złotą listę osób zasłużonych dla "firmy"; strona www; biuletyn w wersji elektronicznej na stronie www [10] lub drukowanej [11]; rekreacja - basen, siatkówka, siłownia, wycieczki itp.; kluby i stowarzyszenia - wspólne spędzanie wolnego czasu, stworzenie własnych drużyn sportowych, organizowanie zawodów sportowych. W podsumowaniu warto zauważyć, że choć dla osiągnięcia sukcesu przez firmę niezbędne są zarówno dobra strategia, jak i nowoczesne technologie, to jednak siłą decydującą o powodzeniu podejmowanych wyzwań jest kultura organizacji. Zaspokojenie ludzkich potrzeb - jeden system interpretacji, jasno określony porządek społeczny, który określa, czego się od ludzi wymaga, ciągłość w wyznawaniu tych samych wartości, idei i zasad - buduje wśród pracowników poczucie więzi w wspólne zaangażowanie. Niewątpliwie przed bibliotekami pedagogicznymi trudne czasy i trudne zadania, a te ostatnie na pewno nie zrealizują się samoczynnie...wymagają przede wszystkim dostrzeżenia nieuchronności zmian przez instytucje centralne i organy samorządowe, a które nie powinny w swych kalkulacjach zapomnieć, iż CZŁOWIEK (pracownik) jest skarbem bezcennym! PRZYZYPISY [1] J. Wojciechowski, Idee i rzeczywistość: bibliotekarstwo pragmatyczne, Warszawa 2002, s. 79. [2] Tamże.

6 6 [3] J. Stankiewicz, Komunikowanie się w organizacji, Wrocław 2000 s. 20. [4] Por. jak wyżej, op. cit. s ; M. Kisilowska, Już nie wiem, jak mam do ciebie mówić... czyli komunikacja w bibliotece, Warszawa 2001 s ; B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 2002 s. 11d-116. [d] B. Dobek-Ostrowska, op. cit. s. 11d-116. [6] J. Stankiewicz, op. cit. s. 21-2d. [7] J. Stankiewicz, op. cit. s d. [8] Więcej na ten temat zob. tamże s d. [9] Por. J. Stankiewicz, op. cit. s [10] Nie do przecenienia są tu doświadczenia osób redagujących EBIB. [11] [dok. elektr.].

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN KRAKÓW 2012 WSTĘP Kształcenie jest kluczową inwestycją społeczną,

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowych

Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowych a Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowych Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Magdalena Rzemieniak Katarzyna Kamińska

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY Struktura organizacyjna to ogół ustalonych zależności funkcjonalnych i hierarchicznych między elementami organizacji, zgrupowanymi w komórki i jednostki organizacyjne w sposób

Bardziej szczegółowo

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego.

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego. Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego Bartosz Ledzion 1 Spis treści 1 SEKTOR PRYWATNY W KONTEKŚCIE ORGANIZACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Halina Zwolska Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNA KOMUNIKACJA W PODMIOTACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

SKUTECZNA KOMUNIKACJA W PODMIOTACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Krystyna Serafin Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach SKUTECZNA KOMUNIKACJA W PODMIOTACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Wprowadzenie W dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej niezwykle istotnym procesem, warunkującym

Bardziej szczegółowo

* Q samodzielności Innowacyjny model pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci

* Q samodzielności Innowacyjny model pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci * Q samodzielności Innowacyjny model pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci * Q samodzielności Innowacyjny model pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci Gdańsk, 2014 spis treści

Bardziej szczegółowo

Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości. Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach

Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości. Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach Seria Metodyki Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach. Zdaniem uznanych specjalistów

SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach. Zdaniem uznanych specjalistów SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach Zdaniem uznanych specjalistów ORGANIZACJA SZKOLEŃ Z ZAKRESU BHP. Jak analizować potrzeby szkoleniowe w firmie? Razem z Wami, specjalistami z zakresu bhp, opracowaniem

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1 Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. RAPORT EWALUACYJNY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ EWALUACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ Z POWIATÓW GORZOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe dla nauczycieli i pracowników instytucji wsparcia szkoły w zakresie zadań Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji Moduł III: Rola wspomagania na etapie planowania i realizacji celów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI S t r o n a 1 ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI PORADNIK DLA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCYCH I i II STOPNIA Krajowa Instytucja Wspomagająca Poradnik powstał z uwzględnieniem rekomendacji

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ... w Twojej firmie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. y -BOX Redaktor podręcznika:

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja i narzędzia marketingu wewnętrznego w bibliotece. The concept and instruments of internal marketing in library

Koncepcja i narzędzia marketingu wewnętrznego w bibliotece. The concept and instruments of internal marketing in library Dr Beata Żołędowska-Król Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach beata.zoledowska-krol@us.edu.pl Koncepcja i narzędzia marketingu wewnętrznego w bibliotece

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Raport cząstkowy Raport przygotował zespół w składzie: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo