Oprogramowanie SCADA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oprogramowanie SCADA"

Transkrypt

1 Oprogramowanie SCADA w praktyce automatyka część 1 W praktyce inżyniera-automatyka kontakt z narzędziami SCADA/HMI jest bardzo częsty. Chociaż na rynku dostępny jest szereg różnego rodzaju oprogramowania tego typu, a narzędzia te mają wiele cech wspólnych, wykorzystanie wybranych pakietów do tworzenia aplikacji SCADA wiąże się z koniecznością poznania ich cech charakterystycznych. W trzyczęściowym kursie przedstawiamy oprogramowanie Adroit 6, jak też omawiamy praktyczne projekty wykonane z jego pomocą. Adroit jest zaawansowanym, 32bitowym oprogramowaniem przemysłowym typu SCADA, dostępnym również w ograniczonej funkcjonalnie wersji jako HMI. System może być wykorzystany do wizualizacji parametrów i kontroli procesu przemysłowego, przy czym jego obiektowa architektura typu serwer-klient pozwala na stosowanie go w przypadku pojedynczych stanowisk, jak i rozbudowanych instalacjach wielostanowiskowych. Na początek kilka definicji Ze względu na stosowaną w Adroit terminologię, która różni się nieco w stosunku do wykorzystywanej w podobnych programach, zaczniemy od wyjaśnienia najczęściej używanych określeń: Agent (inaczej: tag, bramka, zmienna) to podstawowy blok w Adroit, który charakteryzują pewne unikalne właściwości. Zawiera on nie tylko dane, ale również procedury, które pozwalają zarządzać tymi danymi. Najczęściej używanymi agentami są Analog oraz Digital, istnieją również inne ich typy Expression, MultiState, Recipe i Alarm. Po stworzeniu agenta staje się on domyślnie zmienną wewnętrzną, która jest niepodłączona do zewnętrznej zmiennej urządzenia. Zmienna ta nie jest zapisywana do wewnętrznej bazy. Agent Server jest obiektem zawierającym wszystkie agenty wykorzysta- 84 l u t y ne w danym projekcie. Po uruchomieniu programu wczytywane są do niego biblioteki DLL, które identyfikują każdy typ agenta. Slot to element zawierający informacje dotyczące powiązanego z nim agenta. Po utworzeniu agenta sloty tworzone są automatycznie, przy czym z każdym typem agenta powiązane są sloty różnego rodzaju. Najczęściej używane są: value, rawvalue, lo, hi i agentdescription. Sloty mogą być używane tylko z nazwą agenta, poprzez rozdzielenie jej separatorem w postaci kropki np. Nazwa_agenta.value, Nazwa_ agenta.lo. Mimika obraz graficzny przedstawiający dany obiekt w trybie edycji oraz w trybie rzeczywistym (runtime). Mimika jest tworzona na podstawie obrazka (picture), który jest widoczny tylko w trybie edycji. Behaviors (zachowania) nadaje obiektom graficznym umieszczonym w mimice właściwości w zależności od wartości slotu agenta. Umożliwia również zmianę wartości stanu agenta z poziomu mimiki. Dostępne są różne opcje zachowania w zależności od typu agenta najbardziej typowe to: Display Value - wyświetlenie wartości, Operator Action - zmiana wartości lub stanu agenta, Blinking - funkcja migania, Location - zmiana położenia, Rotation - obrót. Wizards obiekty graficzne, który znajdują się w bibliotece elementów i mogą być używane wielokrotnie.

2 Mogą one dodatkowo zawierać powiązania ze zmiennymi, które nadają im właściwości dynamiczne. Obiekt może być również związany z szablonem synoptyki template. Template (szablon) jest również mimiką, przy czym ma on dodatkowe właściwości. Każdą stworzoną mimikę można ustawić jako szablon, który może być wykorzystywany wielokrotnie bez potrzeby kopiowania i tworzenia nowego obrazu. Szablonem może być okno mimiki, wykresu, alarmu i zdarzenia. Configurator jest programem umożliwiającym tworzenie i edycję agentów. Wywołanie konfiguratora odbywa się poprzez wybranie File->Open Configurator. Jeśli zostaną wprowadzone w nim zmiany, ich zapisanie do bazy następuje dopiero po wykonaniu zapisu (File->Save). Poniżej przedstawiono widok okna konfiguratora, przy czym dostępne są następujące opcje: Find odszukuje istniejącego agenta, Add dodaje nowego agenta, Copy kopiuje istniejącego agenta, Edit edytuje podstawowe parametry, Header wyświetla stan bitów słowa statusu dla danego agenta, umożliwiając ustawienie bitów kontrolnych dla poszczególnych slotów, Groups umożliwia wybranie grupy do której ma należeć agent, Using przedstawienie informacji przez jakiego agenta lub funkcję używany jest dany agent, Scan umożliwia podłączenie danego slotu agenta do urządzenia zewnętrznego - zazwyczaj jest to slot rawvalue. Widok okna konfiguratora Rysunek 1 Możliwe jest skanowanie więcej niż jednego slotu w jednym agencie, Alarm umożliwia ustawienie progów alarmowych dla danego agenta, Log uruchamia opcję zapisu danego slotu do bazy wewnętrznej Adroit (może być zapisany więcej niż jeden slot tego samego agenta), Remove kasuje agenta z bazy danych. Funkcja może być wykonana pod warunkiem, że agent nie jest używany przez inną funkcję-agenta, Help uruchamia funkcję pomocy dla konfiguratora. Instalacja oprogramowania Zanim utworzony zostanie pierwszy projekt, zapoznajmy się z informacjami dotyczącymi instalacji oprogramowania oraz cechami jego składników. Widok okna konfiguracyjnego oprogramowania Adroit 6 Rysunek 2 Pod koniec procesu instalacji wyświetlone zostanie okno konfiguracyjne przedstawione na rys. 2, które zawiera podstawowe ustawienia projektu użytkownika (w przykładzie wprowadzone zostały ustawienia na potrzeby tego kursu). Nazwa projektu Project Name jest dowolna - w tym przypadku dla łatwiejszej identyfikacji wprowadzono nazwę KURS_APA. W polu Agent Server Name należy wprowadzić nazwę programu-serwera, który przetwarza i udostępnia dane dla innych programów (np. AS_Kurs_APA). Pole Auto-Load Filename zawiera ścieżkę do pliku konfiguracyjnego, który przechowuje dane wszystkich agentów-tagów. Plik ten jest zawsze wczytywany podczas uruchamiania aplikacji użytkownika. Aby zainstalować oprogramowanie Adroit 6 wymagany jest komputer osobisty z procesorem o minimalnej wydajności analogicznej do Intel Pentium III 800MHz. Konieczne jest posiadanie 256MB pamięci operacyjnej i 120MB przestrzeni na dysku twardym. Ponadto do instalacji wymagany jest napęd CD-ROM. Interfejs graficzny wyświetlany jest w rozdzielczości 1024x768 pikseli. Program może być uruchomiony jedynie na systemach operacyjnych wywodzących się z Windows NT, takich jak np. Windows 2000 i Windows XP. Pełna wersja oprogramowania dostąpna jest na stronie: files/adr6020_sui1230.zip Tym, co jest istotne podczas tworzenia aplikacji, jest struktura katalogów projektu. Domyślnie tworzony jest folder AdroitProject, a zalecana struktura katalogów została przedstawiona na rys. 3. Zalecana struktura katalogu Rysunek 3 projektu użytkownika W poszczególnych folderach umieszczane są odpowiednie pliki, co ułatwia zarządzanie projektem i wykorzystanie jego elementów w różnych aplikacjach. Po wprowadzeniu podstawowych danych i zakończeniu instalacji na pulpicie pojawią się nowe ikony skrótów do najczęściej używanych programów. Składniki oprogramowania Po zainstalowaniu oprogramowania Adroit, w folderze programu znajduje się dużo plików uruchamialnych oraz bibliotek typu *.dll. Ograniczymy się do opisania kilku programów, do których skróty zostały umieszczone w pasku zadań - najważniejszymi z tej grupy są Agent Server, Agent Server (timed l u t y

3 Rysunek 4 Widok okna Setup z zakładką Drivers license), Classic User Interface oraz Setup. Pozostałe pliki zostaną omówione w następnych częściach kursu. Program Agent Server (timed license) służy do zbierania, przetwarzania i zapisywania danych, w tym również z urządzeń zewnętrznych, takich jak sterowniki PLC. Udostępnia on dane dla innych składników oprogramowania Adroit 6. Program w omawianej wersji (timed license) pozwala na korzystanie z pełnych funkcji oprogramowania przez czas jednej godziny, po czym wymaga ponownego uruchomienia. Z kolei Agent Server ma funkcjonalność analogiczną do omawianego programu, przy czym wymaga on klucza licencyjnego i nie ma ograniczeń czasowych w działaniu. Kolejny element Setup - to program, który zawiera podstawowe informacje o ustawieniach projektu. Jeśli zamierzamy utworzyć nowy projekt lub zmienić ustawienia projektu istniejącego, na- Rysunek 7 86 Widok okna edycji obrazów synoptycznych l u t y Rysunek 6 Rysunek 5 Widok okna konfiguracyjnego urządzenia NX7_2 z protokołem Samsunga leży wprowadzić je w tym programie. Wszystkie zmiany uwzględniane są dopiero po ponownym uruchomieniu Agent Server. Program Classic User Interface (CUI) umożliwia tworzenie nowych obrazów synoptycznych mimik oraz pracę w tzw. trybie runtime. W trybie tym wyświetlane może być kilka okien mimik jednocześnie, przy czym mogą być to okna typu synoptyki, wykresy, zdarzenia, itp. CUI jest najczęściej używanym składnikiem oprogramowania i pozwala również na tworzenie nowych agentów-tagów, obiektów graficznych, funkcji oraz łączenie tych elementów ze sobą. Poprawna kolejność uruchomienia poszczególnych składników oprogramowania jest następująca najpierw tworzona jest nowa konfiguracja w programie Setup, następnie uruchamiany jest Agent Server, który korzysta z nowej konfigu- Rysunek 8 Widok okna konfiguracyjnego urządzenia NX7_MOD z protokołem Modbus RTU racji. Na koniec uruchamiany jest program CUI. Aby programy Agent Server i CUI wczytywane były automatycznie po uruchomieniu się komputera należy umieścić je w grupie Autostart. Wadą takiego rozwiązania jest fakt, że Agent Server zostanie uruchomiony dopiero po zalogowaniu użytkownika do systemu, a więc dane nie będą gromadzone w pamięci od momentu pełnego włączenia się systemu. Można to ominąć instalując Agent Server jako usługę serwisową działającą w tle opcja ta jest dostępna w zakładce Service programu Setup. Proces tworzenia projektu Tworzenie nowego projektu rozpoczynamy od wprowadzenia ustawień w programie Setup. Dane wprowadzane są w taki sam sposób, jak odbywało się to pod koniec instalacji pakietu Adroit. Następnie należy zdefiniować sposób podłączenia do AS (w zakładce UI Connection). Jeśli serwer znajduje się na Widok okno konfiguracji agenta typu Analog

4 innym komputerze, można połączyć się z nim wybierając opcję Enable the I connect to any one of the following Agent Servers. Możliwy jest wybór opcji automatycznego (Automatic tracking) lub ręcznego połączenia z serwerem. Pierwszy projekt będzie realizowany w konfiguracji z serwerem znajdującym się na tym samym serwerze, co interfejs użytkownika. W tym przypadku nie ma konieczności wprowadzania zmian w opisanej powyżej zakładce. W kolejnej zakładce UI Preferences zmieniane mogą być ustawienia związane z maksymalną liczbą otwartych okien. Takie ograniczenia pozwalają na uzyskanie pewności, że system nie przestanie działać z powodu braku miejsca na dane w pamięci RAM. Prawa część okna związana jest z ustawieniami ścieżki dostępu do folderu projektu, które są istotne podczas wykorzystywania zaawansowanych funkcji oprogramowania związanych z przenoszeniem projektu do innego folderu. Obrazy synoptyczne mimiki Następnym krokiem jest uruchomienie programów Agent Server (timed licensed) oraz Classic User Interface. Na rys. 7 przedstawiono widok CUI z nowym obrazkiem (picture), zostały również oznaczone najważniejsze przyciski. Nowe okno można utworzyć wybierając z menu File->New, a następ Instalacja protokołu komunikacyjnego Urządzenia z którymi ma komunikować się program, zdefiniowane są w zakładce Drivers. Przykładowy widok okna z zainstalowanym protokołem do sterowników PLC firmy Samsung Automation przedstawiony został na rys. 4. Ponieważ po instalacji dostępne są tylko dwa protokoły, następne można dodawać klikając przycisk Install. Wszystkie pliki obsługujące protokoły znajdują się w katalogu Drivers i dostarczane są razem z oprogramowaniem, natomiast najnowsze wersje protokołów dostępne są na stronie SupportDownloadDrivers.asp Po instalacji protokołu komunikacyjnego można dodać nowe urządzenie. Należy w tym celu ustawić kursor na ikonie protokołu i kliknąć Add. W następnym oknie podajemy dowolną nazwę urządzenia, a po zatwierdzeniu (rys. 4 i 5) należy wprowadzić ustawienia: adres urządzenia, port komunikacyjny, prędkość transmisji, kontrola parzystości, liczba bitów stopu oraz powtórzenia. Niektóre dodatkowe parametry pojawiają się w zależności od typu protokołu komunikacyjnego. Proponowane ustawienia dla protokołu komunikacyjnego Samsunga i Modbus RTU dla sterownika PLC NX7 zostały przedstawione na rys. 5 i 6. Możliwe jest dodanie więcej niż jednego urządzenia pod warunkiem, że dany protokół umożliwia pracę w sieci, a interfejs fizyczny jest zgodny z RS422/485 lub Ethernet. Kolejne zakładki Eventlog i Service związane są z zaawansowanymi ustawieniami i na tym etapie kursu nie będą omawiane. reklama l u t y

5 Rysunek 9 Widok okna mimiki podczas wstawiania elementu typu tekst nie wskazać jego typ np. Picture. Właściwości okna zmienia się poprzez dwukrotne kliknięcie w dowolnym jego miejscu. Po ustawieniu wielkości okna można zapisać obszar pracy przy pomocy File->Save Workspace i przystąpić do procesu tworzenia nowych agentów. Tworzenie agentów analogowych i binarnych W menu File->Open Configurator dodajemy nową zmienną typu analogowego o nazwie np. REJ1 i opisie Rejestr 1 test1. Po jej utworzeniu wybieramy opcję Edit w konfiguratorze i otwieramy okno z podstawowymi ustawieniami zakresów i progów alarmowych. Na rys. 8 przedstawiony został widok okna z wprowadzonymi parametrami. Parametry te można w dowolnej chwili zmieniać zarówno z poziomu konfiguratora, jak i z poziomu mimiki (obrazy synoptyki) w trybie Runtime (on-line). Projektant systemu decyduje, jakie sloty będą dostępne z synoptyki przykładowo wszystkie sloty (pola edycji) przedstawione na rys. 8 można umieścić na obrazie i zmieniać ich ustawienia. Zmiany takie wprowadzone zostają do pliku konfiguracji i znajdują odzwierciedlenie w innych miejscach tam gdzie został użyty dany agent. Obiekty dynamiczne Następnym krokiem jest pokazanie właściwości agenta na mimice. W trybie edycji wybieramy Text (skrót klawiaturowy: Ctrl+F7), umieszczamy 88 l u t y Rysunek 10 Widok okna mimiki podczas dodawania specjalnych własności go w dowolnym miejscu i klikamy dwukrotnie, jest utworzenie agenta typu Digital. wybierając Behaviors. Następnie na- W oknie konfiguratora wybieramy leży z dostępnych funkcji wybrać Di- grupę Digital i wpisujemy dowolną splay Value. Wybrana funkcja musi zo- nazwę agenta w polu Name (w aplistać połączona ze zmienną-agentem, kacji testowej użyto nazwy BIT_1 co odbywa się przez kliknięcie pola i opisu Bit 1 test 1 ). Agent typu Edit i wybór z listy agentów zmiennej Digital ma mniej slotów niż typu Anaoraz slotu Value. Poszczególne czyn- log i może być w dwóch stanach biności zostały pokazane na rys. 9 i 10. narnych, tj. 0 i 1. Dla tych stanów Po zatwierdzeniu zmian przyciskami użytkownik może wprowadzić opisy OK i Finish przechodzimy do trybu Runtime, wybierając opcję Window>Toggle View. Na rys. 11 przedstawiony został efekt wykonanej pracy. Po utworzeniu agenta jego wartość powinna wynosić zero. Aby móc zmieniać wartość należy dodać nowe zachowanie Operator Action. W tym Okno UI w trybie celu wykonujemy operację analoruntime podczas giczną do Display Value (rys. 12). Rysunek 11 wyświetlania wartości W ten sposób w systemie Adagenta roit została utworzona pierwsza aplikacja. Aby system uruchamiany był w trybie Runtime, po włączeniu interfejsu użytkownika należy jeszcze raz zapisać obszar pracy wybierając opcję File->Save Workspace. Po zamknięciu i ponownym uruchomieniu UI, od razu zostanie wyświetlona mimika w trybie Runtime. Widok okna podczas dodawania własności Następną Rysunek 12 operator Action czynnością

6 Rysunek 13 Widok okna UI podczas zmiany wartości agenta tekstowe, które będą również umieszczone na mimice. W tym celu w trybie edycji klikamy przycisk Button (skrót klawiaturowy Ctrl+F8). W polu Button text wprowadzamy tekst Bit 1=%s, a następnie dodajemy zachowania: Background color (BIT_1.value), Display Value (BIT_1.textvalue) oraz Operator Action (BIT_1.value). Ustawiamy również typ akcji na Digital Toggle, co pokazane zostało na rys. 14. Efekty działania po wprowadzeniu wszystkich zmian obserwować można na rys. 15. Podsumowanie W pierwszej części cyklu artykułów dotyczących Adroit przedstawione zostały podstawowe informacje dotyczące omawianego oprogramowania, sposób instalacji oraz zasady tworzenia aplikacji. Na zakończenie opisane zostaną ogólne cechy funkcjonalne Adroit, z których niektóre omówione zostaną szczegółowo w kolejnych częściach kursu. Program Adroit jest jednolitym narzędziem do tworzenia aplikacji wszystkie jego elementy i dodatki dostarczane są z każdym pakietem oprogramowania. Instalowana jest również biblioteka elementów dynamicznych - tzw. wizards, na którą składa się ponad 500 zdefiniowanych obiektów, które mogą zostać wykorzystane do szybkiego tworzenia aplikacji. Są to obiekty, takie jak symbole przycisków, lampek, mierników, silników, pomp, zbiorników, itd. Programista może utworzyć również swoje własne symbole, które wykorzystane zostaną w przyszłych projektach. Licencja oprogramowania pozwala na tworzenie nielimitowanej liczby bramek wewnętrznych ograniczeniami licencyjnymi objęte są Rysunek 14 Widok okna podczas wstawiania elementu typu przycisk Rysunek 15 Widok UI z działającym elementem typu przycisk jedynie bramki (agenty) wymieniane z zewnętrznym serwerem. Można przy tym wykorzystać agenta typu Marshall, który umożliwia redukcję koniecznych licencji dzięki zapisowi szesnastu zmiennych bitowych do PLC, które traktowane są jako jedna zmienna I/O. Podczas korzystania z Adroit możliwe jest programowanie on-line, dzięki czemu nie ma potrzeby zatrzymywania sterownika komunikacyjnego podczas wprowadzania nowych bramek-agentów. Można również dodawać w locie nowe wykresy, okna alarmowe oraz zmieniać i dodawać elementy w obrazach synoptycznych. Standardowo z pakietem podstawowym dostarczane jest ponad 80 sterowników komunikacyjnych do różnych urządzeń, w tym również do najbardziej popularnych sterowników PLC. W oprogramowaniu Adroit wykorzystywana jest grafika wektorowa, tj. taka, jaka stosowana jest w programach typu CAD, co znacząco zwiększa możliwości manipulacji obiektami. Oprogramowanie wspiera szablony synoptyk, dzięki czemu operacje eksportu i importu nie wymagają ponownej konfiguracji obiektów i znacząco ułatwiają pracę. Edycja w głównym szablonie umożliwia automatyczne wprowadzanie zmian we wszystkich synoptykach. Program wyposażony jest również w edytor do pisania skryptów w Visual Basic i Java. Programista może operować na danych (również zewnętrznych), zarządzać operacjami na interfejsie użytkownika i wykonywać operacje matematyczne. Oprogramowanie Adroit ma funkcję redundancji Active Cluster, dzięki czemu w przypadku awarii sprzętowej lub programowej użytkownik nie straci danych, ustawień sterowania i monitorowania. Program pozwala również na wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS poprzez modem GSM. Daje to możliwość zdalnego sterowania, zmiany parametrów pracy i odczytywania alarmów. System umożliwia wymianę danych z innym oprogramowaniem, takim jak np. Microsoft Excel czy Access. Wykorzystuje się przy tym standardy: OLE, OLE DB, DDE, OPC, SQL i ActiveX. Adroit pozwala również inteligentnie zarządzać alarmami poprzez wyłączanie określonych grup alarmów, odwoływanie alarmów za pomocą zdarzeń i ich przekierowywanie na głośnik, drukarkę czy do bazy danych. W programie istnieje również funkcja zdarzenia, która jest globalną metodą dostarczającą informacji o działaniach operatora, alarmach, zdarzeniach systemowych, logowaniu do systemu, itp. Użytkownik może filtrować przychodzące zdarzenia według założonych kryteriów, jak też w łatwy sposób generować wykresy danych bieżących i historycznych bez przerywania pracy programu. A w kolejnych częściach... W następnych częściach omówione zostaną m.in. sposoby połączenia Adroit ze sterownikiem PLC. Dociekliwych czytelników zachęcamy do zapoznania się z materiałami technicznymi i szkoleniowymi w języku polskim oraz angielskim, które zostały umieszczone na stronie dystrybutora systemu Adroit firmy AT Control System (www.atcontrol.pl) w dziale Centrum Techniczne. Artykuł autorstwa specjalistów z firmy AT Control, opracowanie: Marcin Karbowniczek, Zbigniew Piątek. l u t y

rozwiązania thin client dla różnych platform (PC, lokalny operator panelu,

rozwiązania thin client dla różnych platform (PC, lokalny operator panelu, Poznaj Simatic WinCC od strony praktycznej Część 4 WinCC firmy Siemens to oprogramowanie SCADA, którego możliwości funkcjonalne i sposoby wykorzystania przedstawiamy w publikowanym od kilku miesięcy w

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10 Pierwsze kroki CIMPLICITY HMI Plant Edition Wersja 6.10 Luty 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana w żadnej formie w sposób elektroniczny czy mechaniczny,

Bardziej szczegółowo

Pierwsze Kroki Kraków 2004

Pierwsze Kroki Kraków 2004 Pierwsze Kroki Kraków 2004 Informacje podane w niniejszym podręczniku mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia przez Wonderware Corporation. Oprogramowanie opisane w podręczniku jest dostarczane

Bardziej szczegółowo

Proficy * HMI/SCADA ifix *

Proficy * HMI/SCADA ifix * Proficy * HMI/SCADA ifix * ifix * 4.5 wersja polska firmy GE FANUC Wprowadzenie do systemu oprogramowania Wydanie 1.03 Wrzesień 2008 AB-MICRO sp. z o.o. Autoryzowany Reseller ul. Kulczyñskiego 14, 02-777

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* HMI/SCADA ifix 5.8 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* HMI/SCADA ifix 5.8 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* HMI/SCADA ifix 5.8 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1 Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control Część 2 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa 2011 WSTĘP... 3 1 TWORZENIE NOWEGO PROJEKTU... 4 1.1 TYP PROJEKTU... 4 1.2 TYP OBIEKTU... 5 1.3 JĘZYKI PROGRAMOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju RCEZ w BIŁGORAJ U CIMPLICITY - Machine Edition Środowisko pracy Opracował: mgr inż. Henryk Kasprowicz Biłgoraj listopad 2005 rok - 2 Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z MOSAIC

Pierwsze kroki z MOSAIC Pierwsze kroki z MOSAIC wydanie 7 - czerwiec 2009 Copyright 2001-2009 Teco a.s. Spis treści 1. WSTĘP...10 1.1 Program Mosaic...10 1.2 Programowanie PLC Tecomat, TECOREG, IEC 61131-3...10 2. TWORZENIE NOWEGO

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

IPCorder Podręcznik Użytkownika

IPCorder Podręcznik Użytkownika IPCorder Podręcznik Użytkownika Spis treści: 1 Wprowadzenie... 5 1.1 Opis systemu...6 1.2 Wymagania Systemowe...7 2 Zarządzanie... 7 2.1 Konfiguracja...7 2.1.1 Ustawienia Sieci... 8 2.1.2 E-Mail... 10

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM... 4 1.1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 1.2. PROGRAM INSTALACYJNY... 4 1.2.1. Instalacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

NESSI. Podręcznik użytkownika

NESSI. Podręcznik użytkownika NESSI Podręcznik użytkownika Spis treści 1. Opis systemu... 5 1.1. Topologia systemu... 6 1.1.1 Jednostki Sterujące - Control Unit... 6 1.1.2 Oprawy oświetlenia awaryjnego... 6 1.1.3 Komputery operatorskie...

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* Historian 5.5 firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* Historian 5.5 firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* Historian 5.5 firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Katowice, lipiec 2014 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.0. Konfiguracja systemu. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.0. Konfiguracja systemu. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.0 Konfiguracja systemu 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Proficy Machine Edition. Wersja 5.00 Lipiec 2004 GFK-1868G-PL

Pierwsze kroki. Proficy Machine Edition. Wersja 5.00 Lipiec 2004 GFK-1868G-PL Pierwsze kroki Proficy Machine Edition Wersja 5.00 Lipiec 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie w sposób elektroniczny lub

Bardziej szczegółowo

9.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win

9.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win Usługi Informatyczne i Elektroniczne mgr inż. Jacek Cenzartowicz ul.południowa 25 pok. 414-416 PL 71-001 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel./fax (+48 91) 4314-126 /4824-431 e-mail sad@pro.onet.pl,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM MSM Spółka z o.o., Warszawa 2006 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalatora

Podręcznik instalatora ela-compil sp. z o.o. ul. Słoneczna 15 A, 60-286 Poznań tel.: +48 61 869 38 50, +48 61 869 38 60 fax: +48 61 861 47 40 office@ela.pl, www.ela-compil.pl dok. SM-T-023020 ver. 1.2 data: 2009-09-03 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SKADEN INSTRUKCJA OPERATORSKA SYSTEMU KOMPLEKSOWEJ ANALIZY DANYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

SKADEN INSTRUKCJA OPERATORSKA SYSTEMU KOMPLEKSOWEJ ANALIZY DANYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel.: 34-361-38-32, 34-366-44-95 tel./fax: 34-324-13-50, 34-361-38-35 e-mail: pozyton@pozyton.com.pl

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu Proficy* Historian 3.1 firmy GE FANUC

Wprowadzenie do systemu Proficy* Historian 3.1 firmy GE FANUC Wprowadzenie do systemu Proficy* Historian 3.1 firmy GE FANUC Wydanie 1.12 Wrzesień 2008 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor GE Fanuc Intelligent Platforms Al.

Bardziej szczegółowo

B&R Automation Studio

B&R Automation Studio B&R Automation Studio Quick Start Document version: 1.0 PL 1 Spis treści: 1. Instalacja...4 1.1. Wymagania sprzętowe... 4 PVI RUNTIME... 4 PVI RUNTIME AND SERVER... 4 B&R AUTOMATION STUDIO... 5 1.2. Instalowanie

Bardziej szczegółowo