REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Rektora WSIiE TWP w Olsztynie Nr 13/13 z dnia r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późn. zm.), 2) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 168 z późn. zm.), 3) Obowiązującego na dany rok obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim i drugim półroczu roku poprzedniego (ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski ) -nie później niż do 20 lutego każdego roku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, obowiązujący w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, zwany dalej Regulaminem, ustala szczegółowo sposób wykorzystania tego Funduszu. 2. Regulamin wprowadza i ustala Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie po uzgodnieniu jego treści z pracownikiem wybranym przez załogę pracowniczą do jej reprezentowania Regulamin określa cele, na które przeznacza się środki Funduszu, osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych oraz zasady i warunki ich przyznawania.

2 2. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczonego w Uczelni w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w danym roku kalendarzowym. 3. Fundusz zwiększany jest o 6,25 % odpisu na osoby z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 4. Przyznanie środków Funduszu na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej w każdym roku kalendarzowym szczegółowo określa roczny plan rzeczowo finansowy ustalany przez Kanclerza w porozumieniu z wybranym przez załogę pracownikiem do jej reprezentowania. 5. Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń socjalnych z Funduszu, o których mowa w 8 pkt 1-3 powinny złożyć wnioski zawierające informację o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej stanowiące - Załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia każdego roku w Biurze Organizacyjno-Prawnym. 6. Osoba, która nie złożyła informacji wymienionej w ust. 4 lub złożyła ją po terminie, nie będzie mogła w całym danym roku kalendarzowym korzystać z ulgowych świadczeń finansowanych z Funduszu, o jakich mowa w Wnioski złożone po ustalonym w ust. 4 terminie będą zwracane składającym je osobom. 4 Środki Funduszu zwiększa się o: 1) darowizny oraz zapisy osób fizycznych oraz prawnych, 2) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, 3) odsetki od lokowanych środków Funduszu, 4) wierzytelności likwidowanego zakładowego funduszu socjalnego, 5) inne środki określone w odrębnych przepisach Środki Funduszu są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym. 2. Funduszem administruje Rektor lub osoba upoważniona przez Rektora. 3. Wydatkowanie środków z Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej odbywa się w każdym roku kalendarzowym na podstawie rocznego planu dochodów i wydatków Funduszu. 4. Projekt rocznego planu dochodów i wydatków Funduszu zatwierdza Rektor.

3 5. Obsługę finansowo - księgową Funduszu pełni Kwestura. 6. Ewidencję osobową wpływu wniosków i udzielonych świadczeń z Funduszu prowadzi Biuro Organizacyjno-Prawne. 7. Środki niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 8. Środki Funduszu na poszczególne formy pomocy socjalnej są przyznawane w formie pieniężnej Wnioski pracowników o przyznanie środków z Funduszu rozpatruje 3 osobowa Komisja Socjalna powoływana Zarządzeniem Rektora WSIiE TWP w Olsztynie na kadencję równą kadencji władz Uczelni. 2. Do zakresu działań Komisji Socjalnej należy w szczególności: 1) przygotowanie propozycji podziału ZFŚS na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej, 2) przygotowanie propozycji przyznania ulg i dopłat z Funduszu, 3) opiniowanie wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych z ZFŚS składanych przez osoby uprawnione. 3. Posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący na wniosek Rektora lub z własnej inicjatywy, w miarę potrzeb. 4. Przewodniczącego Komisji Socjalnej wybierają członkowie Komisji spośród swego składu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 5. Z posiedzeń Komisji Socjalnej sporządza się protokoły, które przedkłada się do zatwierdzenia Rektorowi lub osobie upoważnionej przez Rektora. 6. Przyznawanie świadczeń socjalnych z Funduszu oraz ich wysokość uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. 7. Przyznanie świadczeń socjalnych nie ma charakteru roszczeniowego. Jest ono uznaniowe; 8. Komisja Socjalna rozpatrująca wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego z Funduszu, w razie powzięcia wątpliwości, co do wiarygodności danych przedstawionych we wniosku, o którym mowa w 3 ust. 4, upoważniona jest żądać od składającego wniosek dokumentów potwierdzających te dane (PIT, potwierdzenia danych przez Urząd Skarbowy).

4 9. W przypadku niezłożenia na żądanie Komisji Socjalnej dokumentów, o których mowa w ust.8, wniosek o przyznanie świadczenia zostanie zwrócony składającemu bez rozpatrzenia. 10. Osoba uprawniona, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości dochodu uprawniającego do dopłaty z Funduszu, przedłożyła sfałszowany dokument lub wykorzystała przyznaną pomoc na cele niezgodne z jej przeznaczeniem, traci prawo do korzystania z Funduszu przez kolejne trzy lata działalności socjalnej oraz zobowiązana jest do zwrotu udzielonego dofinansowania. II. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z ZFŚS 7 1. Osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń Funduszu są: 1) pracownicy zatrudnieni w Uczelni na podstawie umowy o pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy, 2) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, 3) członkowie rodzin osób wymienionych w ust. 1 pkt Członkami rodzin, o których mowa w ust.1 pkt.3 są: 1) współmałżonkowie, w tym także pracujący, 2) dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonka, wnuki i rodzeństwo pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej do ukończenia 18 lat, a jeżeli kształcą się w szkole do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 lat, 3) osoby wymienione w ust 2 pkt 2 w stosunku, do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bez względu na wiek, 4) rodzice, teściowie mieszkający razem z osobą uprawnioną, 5) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach, (jeżeli byli na ich utrzymaniu). III. PRZEZNACZENIE ZFŚS 8 Środki funduszu przeznaczone są na dofinansowanie: 1) zorganizowanego krajowego i zagranicznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zakupionego indywidualnie przez osoby uprawnione, w formie wczasów, kolonii,

5 zimowisk, obozów, kolonii zdrowotnych, zielonych szkół organizowanych w ciągu roku szkolnego, o które można ubiegać się raz w roku- świadczenie przysługuje po przedłożeniu faktury lub rachunku, 2) dopłat do wypoczynku urlopowego organizowanego przez pracownika we własnym zakresie tzw. wczasów pod gruszą, 3) działalności kulturalno-oświatowej, w postaci biletów zakupionych przez Uczelnię na imprezy artystyczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe, 4) imprez okolicznościowych organizowanych przez Uczelnię wraz z zakupem drobnych upominków, w tym zakup paczek świąteczno - noworocznych dla dzieci pracowników w wieku od 3 do 14 lat. W przypadku zatrudnienia w Uczelni obojga rodziców dziecka dziecko otrzymuje jedną paczkę, 5) zakupu przez Uczelnię bonów towarowych dla pracowników, 6) pomoc w sfinansowaniu zwiększonych wydatków świątecznych, 7) bezzwrotnej pomocy materialnej tzw. zapomogi socjalnej lub losowej udzielanej osobom znajdującym się w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych, w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi, długotrwałą chorobą, śmiercią najbliższego członka rodziny, 8) pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe, dla pracowników, na warunkach określonych w dalszej części Regulaminu i w umowie zawieranej z pożyczkobiorcą. IV. ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 9 1. Przyznanie i wysokość pomocy (dofinansowania) za środków Funduszu uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, a w przypadku pomocy mieszkaniowej również od sytuacji mieszkaniowej. 2. Podstawą przyznania pomocy finansowej z Funduszu jest wniosek osoby uprawnionej (załącznik Nr 2 do Regulaminu) łącznie z załączonym oświadczeniem pracownika o wysokości dochodu brutto przypadającego na jednego członka w jego rodzinie, liczony ze wszystkich źródeł dochodów (wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego) z ubiegłego roku. 3. Dochodem w rodzinie są wszelkie dochody osób zamieszkujących i utrzymujących się wspólnie, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

6 4. Do dochodu brutto wlicza się: 1) wynagrodzenie z tytułu umów o pracę, 2) wynagrodzenie z tytułu umów cywilno-prawnych, 3) zasiłki wypłacane przez ZUS, ośrodki pomocy społecznej, zasiłki dla bezrobotnych i inne, 4) świadczenia przedemerytalne, 5) stypendia, 6) emerytury i renty, 7) faktycznie otrzymywane alimenty, 8) dochód z działalności gospodarczej, 9) dochód z gospodarstwa rolnego. 5. Świadczenia socjalne przyznawane osobom uprawnionym w zakresie różnych form dofinansowania w tym: obozów, kolonii, wczasów pod gruszą, zapomóg, imprez kulturalno-oświatowych, sportowych, dofinansowuje się według corocznie ustalonych tabel zawierających wysokości dopłat stanowiących załączniki Nr 7 i Nr 8 do niniejszego Regulaminu, w oparciu o złożone odpowiednie wnioski stanowiące załączniki do niniejszego Regulaminu: 1) załącznik Nr 3-do obozów, kolonii, 2) załącznik Nr 4-do wczasów pod gruszą, 3) załącznik Nr 5-do zapomogi socjalnej, losowej. 6. Wstępnej kwalifikacji wniosków o przyznanie świadczeń dokonuje komisja socjalna. 7. Uznaniowy charakter świadczeń oznacza, że świadczenia socjalne finansowane z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego, a więc osoba uprawniona nie może dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń. Odmowa przyznania świadczenia lub przyznanie go w niższej wysokości, nie wymaga od Pracodawcy dodatkowego pisemnego uzasadnienia. Osoby, które nie uzyskały dopłat, bo się o nie ubiegały, nie mogą domagać się jakichkolwiek ekwiwalentów z tego tytułu Wypłata dofinansowania do wczasów pod gruszą następuje po wykorzystaniu co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego. Dofinansowanie może być wypłacone przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego. Potwierdzeniem do wypłaty dofinansowania będzie zgoda na udzielenie co najmniej 14 dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego z wyjątkiem osób zatrudnionych w niepełnym

7 wymiarze czasu pracy, którym wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. 2. Dopłaty do form wypoczynku wymienionych w 8 pkt 2 przysługują z częstotliwością raz na 2 lata kalendarzowe. O dopłaty do wypoczynku dzieci, o których mowa w 8 pkt.1, można ubiegać się 1 raz w ciągu roku na każde dziecko. 3. Dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego dzieciom pracowników przysługuje od 3-go roku życia dziecka. 4. W uzasadnionych szczególnych przypadkach pracownik może wnioskować o całkowity zwrot kosztów poniesionych za wypoczynek dziecka Dofinansowanie do wycieczek przysługuje tylko w przypadkach wycieczek zorganizowanych przez Uczelnię. 2. Dofinansowaniem z funduszu socjalnego mogą być objęte niżej wymienione formy organizowane przez Uczelnię: zajęcia sportowo-rekreacyjne, imprezy kulturalno-oświatowe, imprezy otwarte. V. ZASADY PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG Pomoc finansowa w formie zapomóg może być przyznana pracownikom Uczelni znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. 2. Podstawą przyznania pomocy, o której mowa w ust.1, jest wniosek osoby uprawnionej (załącznik Nr 5 do Regulaminu) wraz z załączonymi dokumentami obrazującymi aktualną sytuację materialną, rodzinną i życiową danej osoby. 3. Pomoc finansowa osobom uprawnionym udzielana jest w formie zapomóg: 1) socjalnych - przeznaczonych na konieczne zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych osób, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, 2) losowych - przeznaczonych na wsparcie osób dotkniętych nieszczęśliwym zdarzeniem losowym, powodujących czasowe istotne obniżenie poziomu życia: a. zapomogi udzielanej w związku z długotrwałą lub nagłą chorobą, b. zapomogi udzielanej z powodu nieszczęśliwego zdarzenia losowego,

8 c. zapomogi udzielanej z powodu zgonu członka najbliższej rodziny, który należał do wspólnego gospodarstwa domowego z ubiegającym się o zapomogę lub którego koszty pogrzebu ubiegający się pokrył, d. zapomogi z powodu zgonu pracownika udzielanej jego współmałżonkowi lub dzieciom po objęciu ich opieką Funduszu. 13 ZAPOMOGI SOCJALNE 1. Wysokość zapomogi socjalnej zależy od jej przeznaczenia i dochodu osoby, której ma być ona przyznana. 2. Zapomoga socjalna ma na celu umożliwienie osobom uprawnionym przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 3. Pomoc finansowa przyznawana jest dla osób o najniższych dochodach. 14 ZAPOMOGI LOSOWE 1. Udzielenie zapomogi losowej w związku z długotrwałą lub nagłą chorobą, do których zalicza się również znaczną niepełnosprawność, wymaga udokumentowania choroby oraz wydatków na leczenie lub opiekę. 2. Przy określaniu wysokości zapomogi, o której mowa w ust. 1, Komisja uwzględnia następujące kwestie: 1) średni miesięczny koszt leczenia obliczony na podstawie gromadzonych przez trzy miesiące dokumentów (faktur) potwierdzających wysokość poniesionych wydatków, 2) w przypadku korzystania z leczenia lub opieki odpłatnej, ale nieudokumentowanej rachunkiem, należy złożyć oświadczenie o poniesionych kosztach ze szczegółowym wskazaniem ich przeznaczenia, 3) jeżeli z powodu trudności finansowych nie wykupiono wszystkich środków, specyfików lub procedur leczniczych przepisanych przez lekarza, to szacunek tych kosztów należy udokumentować, 4) jeżeli w trakcie leczenia korzysta się ze środków medycyny niekonwencjonalnej, to ich koszt Komisja może uwzględnić po rozpatrzeniu przedłożonych faktur, rachunków lub opisanych paragonów,

9 5) średni miesięczny koszt leczenia odlicza się od sumy miesięcznych dochodów wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym i tak pomniejszoną kwotę dzieli się przez liczbę osób. 3. Udzielenie zapomogi z powodu nieszczęśliwego zdarzenia losowego wymaga poświadczenia zdarzenia i potwierdzenia poniesionych kosztów, a gdy dotyczy tylko lokalu mieszkalnego (np. pożar, kradzież z włamaniem, klęska żywiołowa) - również opisu szkody. 4. Udzielenie zapomogi z powodu zgonu współmałżonka, dziecka, rodziców lub teściów wymaga okazania odpisu aktu zgonu oraz spełnienia przez osobę ubiegającą się o zapomogę przynajmniej jednego z następujących warunków: 1) pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą zmarłą, 2) pokrycia kosztów pogrzebu. 5. Przy określaniu wysokości zapomogi, o której mowa w ust. 4, Komisja bierze pod uwagę następujące zasady: 1) zapomoga z tytułu zgonu pracownika przysługuje uprawnionemu do świadczeń z Funduszu współmałżonkowi lub innemu najbliższemu członkowi rodziny - po okazaniu oryginałów faktur potwierdzających poniesione koszty związane z pogrzebem, 2) zgon jednej osoby upoważnia do udzielenia z tego tytułu tylko jednej zapomogi, bez względu na liczbę osób uprawnionych do jej otrzymania. VI. ZASADY I PRZYZNAWANIE DOFINANSOWANIA NA CELE MIESZKANIOWE 15 Osoby uprawnione mogą uzyskać zwrotną pomoc finansową w formie pożyczki na cele mieszkaniowe, tj. na: 1. remont i modernizację własnego mieszkania bądź własnego domu jednorodzinnego, 2. uzupełnienie wkładu własnego na uzyskanie pierwszego samodzielnego mieszkania, 3. adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe pod warunkiem, iż będzie to pierwsze samodzielne mieszkanie, 4. przystosowanie mieszkania lub domu do potrzeb osób uprawnionych do korzystania z Funduszu o ograniczonej sprawności fizycznej,

10 5. zakup lub budowa pierwszego domu jednorodzinnego lub pierwszego samodzielnego mieszkania, 6. pokrycie kosztów wykupu lokalu na własność, uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, pod warunkiem, iż będzie to pierwsze samodzielne mieszkanie. 16 Przyjmuje się, że maksymalna wysokość pomocy w formie pożyczki udzielonej na poszczególne cele mieszkaniowe wymienione w 15 nie może przekroczyć kwoty złotych Pożyczka na cele mieszkaniowe może być udzielona nie częściej niż jeden raz na 2 lata. 2. Warunkiem przyznania pożyczki jest całkowita spłata poprzednio uzyskanej pożyczki. 3. Oprocentowanie pożyczki wynosi 2 % w stosunku rocznym. 4. Spłata pożyczki rozpoczyna się nie później niż po upływie 1 miesiąca od dnia jej udzielenia. 5. Spłata pożyczki następuje w ratach miesięcznych. 6. Okres spłaty pożyczek, o których mowa w 15 nie może przekroczyć 24 miesięcy 7. Niespłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna w przypadku: 1) rozwiązania umowy o pracę przez pożyczkobiorcę, 2) rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia albo za wypowiedzeniem z winy pożyczkobiorcy, 3) stwierdzenia, że pożyczka została udzielona na podstawie nieprawdziwych danych, 4) stwierdzenia, że pożyczka została w całości wykorzystana na inne cele niż w niniejszej umowie, 5) sprzedaży przez pożyczkobiorcę domu jednorodzinnego (lokalu w domu mieszkalnym), na którego budowę pożyczka została udzielona, 6) ustania członkostwa w spółdzielni budownictwa mieszkaniowego na skutek wystąpienia, wykreślenia lub wykluczenia przed zamieszkaniem w lokalu spółdzielczym. 9. W przypadku rozwiązania umowy o pracę niespłacona część udzielonej pożyczki staje się natychmiast wymagalna z dniem zakończenia stosunku pracy.

11 10. W przypadku rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron lub z przyczyn niedotyczących pracowników spłata pożyczki może odbywać się na warunkach uzgodnionych z pracodawcą. 11. Pracownik otrzymujący pożyczkę zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na potrącanie przypadających od niego rat z tytułu spłaty pożyczki z wynagrodzenia za pracę i zasiłku z ubezpieczenia społecznego. 12. W przypadku niespłacenia pożyczki wzywa się dłużnika na piśmie do uregulowania należności w wyznaczonym terminie, o czym zawiadamia się także poręczycieli. 13. W przypadku nie spłacania pożyczki przez pożyczkobiorcę obowiązek ten spoczywa na poręczycielach. 14. W razie likwidacji pracodawcy spłata pożyczki następuje na wskazany przez likwidatora rachunek bankowy Nie można ubiegać się o udzielenie pożyczki, o której mowa w 15 przed upływem okresu spłaty pożyczki przyznanej wcześniej na podstawie zawartej z Uczelnią umowy, z wyjątkiem zaistnienia szczególnej sytuacji losowej osoby ubiegającej się o pożyczkę np. na skutek zalania mieszkania, pożaru itp Osoby uprawnione ubiegające się o pomoc na cele mieszkaniowe powinny złożyć umotywowany wniosek stanowiący Załącznik Nr 6 do niniejszego Regulaminu w Biurze Organizacyjno-Prawnym do końca każdego miesiąca. 2. Do wniosku o pożyczkę mieszkaniową wymienioną w 15 należy dołączyć: 1) zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej, dewelopera, innej jednostki organizacyjnej, banku, określające całkowitą wartość mieszkania/domu jednorodzinnego lub wysokość wkładu jak też jego wysokość w dniu wydania zaświadczenia oraz dokumenty stwierdzające przydział mieszkania/pomieszczenia na cele mieszkaniowe lub umowę zakupu określającą wartość mieszkania/domu jednorodzinnego/ pomieszczenia na cele mieszkaniowe, 2) przy budowie mieszkania lub domu jednorodzinnego należy dołączyć uwierzytelniony kosztorys oraz pozwolenie na budowę.

12 20 1. Kwoty przyznanych pożyczek będą przelewane bezpośrednio na konto pracownika. 2. W razie wycofania się z zakupu mieszkania/domu jednorodzinnego/pomieszczenia na cele mieszkaniowe, pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu kwoty udzielonej pożyczki na konto Uczelni. O fakcie wycofania się z zakupu pożyczkobiorca zobowiązany jest powiadomić Uczelnię w czasie jednego miesiąca od dnia podjęcia przedmiotowej decyzji Udzielenie pożyczki z Funduszu następuje w formie umowy cywilno-prawnej, podpisanej przez Rektora lub osobę upoważnioną przez Rektora. 2. Udzielenie pożyczki wymaga zabezpieczenia w formie pisemnego poręczenia dwóch osób, pracowników Uczelni zatrudnionych na czas nieokreślony. 3. Poręczycielami, o których mowa w ust.2, nie mogą być emeryci i renciści, osoby przebywające na urlopach wychowawczych oraz osoby przebywające na urlopach bezpłatnych trwających dłużej niż 1 miesiąc. 4. W umowie o udzielenie pożyczki określa się w szczególności: wysokość pożyczki, okres jej spłaty, kwoty odsetek. 5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 22 W razie śmierci pożyczkobiorcy kwota niespłaconej pożyczki na cele mieszkaniowe ulega umorzeniu. 23 Pożyczka udzielona na cele mieszkaniowe może być umorzona w całości lub części tylko w wypadkach wyjątkowych, gdy na skutek wydarzeń losowych spowodowanych działaniem siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego niemożliwa jest spłata tej pomocy.

13

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Postanowienia wstępne 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: ustawy z dnia 04 marca 1994r

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei Załącznik do Decyzji nr... Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei z dnia...2010 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Spis treści: I. POSTA OWIE IA OGÓL E 1. Podstawy prawne str. 2 2. Zakres regulacji i definicje stosowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają :

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : - Ustawa z dnia 4marca 1994 r. o zakładowym funduszy świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym ustanowiony Zarządzeniem Rektora nr 15/2008 z dnia 15 lutego 2008 roku (tekst ujednolicony) I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 20 im. T. Rejtana w Katowicach, marzec 2008r. I. Zasady ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. ZASADY DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU OSÓB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 1. Fundusz Świadczeń Socjalnych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (zwanym dalej Fundusz)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 tekst ujednolicony z dnia 20 grudnia 2012 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 2 I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 315/2013

Zarządzenie Nr 315/2013 Zarządzenie Nr 315/2013 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół, Centrum

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU SKARBOWEGO W MIKOŁOWIE Działając na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 marca 2012r.

z dnia 30 marca 2012r. Zarządzenie Nr 2/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE. ROZDZIAŁ I Tworzenie funduszu

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE. ROZDZIAŁ I Tworzenie funduszu REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I Tworzenie funduszu 1 1. W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, zwanym w dalszej treści Regulaminu Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES... 2 1. Podstawa prawna... 2 2. Zakres... 2 II. TWORZENIE FUNDUSZU.... 2 3.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

COLLEGIUM MEDICUM UMK

COLLEGIUM MEDICUM UMK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 210 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH COLLEGIUM MEDICUM UMK BYDGOSZCZ 2012 r. SPIS TREŚCI Str. C z ę ś ć p i e r w s z a ZASADY GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nowy Dwór Gdański Maj 2006 I. ZASADY OGÓLNE 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo